Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập 11

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

133
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 11', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 11

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 188 - Håi thø m­¬i mét Quû V­¬ng hiÖn th©n T èng Phï ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Nãi nh­ vËy th× quý tù cã mét n¬i kh¶ dÜ Èn th©n råi! NhËp V©n ®¹i s­ do dù mét lóc råi gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai, ®Ých thÞ lµ bæn tù cã mét bÝ ®¹o kh¸ Èn tµng trªn ngµn ng­êi, chØ cã ®iÒu l∙o n¹p kh«ng hiÓu v× lý do g× mµ bän hä ph¶i Èn th©n trong ®ã kh«ng chÞu ra? Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Th× ra trong ThiÕu L©m tù cßn cã mét n¬i kh¶ dÜ Èn th©n, th¶o nµo... Chµng nghÜ ®Õn ®©y th× ®∙ nghe Tèng Phï nãi tiÕp: - Ch­ëng m«n, ®©y kh«ng ph¶i lµ lóc hiÓu hay kh«ng hiÓu! Tèt nhÊt lµ chóng ta h∙y ®Õn xem thö. NhËp V©n ng¹c nhiªn hái: - §i ®©u xem? Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - TÊt nhiªn lµ ®Õn bÝ ®¹o cña quý tù! NhËp V©n ®¹i s­ tá vÎ khã xö, l∙o Êp óng nãi: - ChuyÖn nµy... Ho¾c Minh Phong thÊy vËy th× tá ý kh«ng vui l∙o nãi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­ lµm sao thÕ? LÏ nµo kh«ng thÓ cho ngo¹i nh©n biÕt bÝ ®¹o cña quý tù? Hay lµ cßn cã bÝ mËt g×? NhËp V©n ®¹i s­ chØ liÕc m¾t nh×n qua NhËp Th¸nh ®¹i s­ mµ kh«ng tr¶ lêi. NhËp Th¸nh ®¹i s­ vèn ®ang chÊp tay nh¾m m¾t niÖm phËt, lóc nÇy bçng nhiªn më m¾t ra vµ lín tiÕng nãi víi NhËp V©n: - Ch­ëng m«n s­ ®Ö, h∙y ®­a bän hä ®i, mäi téi nghiÖt sÏ do tiÓu huynh g¸nh chÞu. NhËp V©n ®¹i s­ thë dµi mét håi råi nãi: - S­ huynh, ©n s­ ®∙ cã phËt dô, nÕu tiÓu ®Ö bÊt tu©n th× kh«ng xøng ®¸ng lµm Ch­ëng m«n n÷a, tiÓu ®Ö ®ång ý ®­a ch­ vÞ xuèng bÝ ®¹o nh­ng s­ huynh cÇn ph¶i høa víi tiÓu ®Ö mét chuyÖn. NhËp Th¸nh ®¹i s­ hái: - ChuyÖn g×? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Sau khi tiÓu ®Ö vµo bÝ ®¹o råi th× s­ huynh ph¶i lËp tøc tiÕp nhËn chøc Ch­ëng m«n ThiÕu L©m. NhËp Th¸nh ®¹i s­ nghe vËy th× söng sèt, l∙o nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 189 - Ch­ëng m«n s­ ®Ö, sao ng­¬i l¹i cã ý nµy? nÕu nh­ vËy th× huynh ®∙ kh«ng an - phËn ®iÒn viªn suèt mÊy chôc n¨m qua! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - NÕu s­ huynh kh«ng ®ång ý th× xin l­îng thø lµ tiÓu ®Ö khã cã thÓ tu©n mÖnh. Lóc nÇy chît nghe Ho¾c Minh Phong lín tiÕng nãi: - NhÞ vÞ thËt lµ kh¸ch khÝ qu¸! Tung tÝch cña mÊy tr¨m ®Ö tö ThiÕu L©m hiÖn giê vÉn ch­a biÕt ë ®©u, vËy mµ nhÞ vÞ... Tuy l∙o kh«ng nãi hÕt c©u nh­ng NhËp V©n ®¹i s­ còng c¶m thÊy chÊn ®éng t©m can, l∙o chÊp tay cung kÝnh nãi víi NhËp Th¸nh ®¹i s­: - S­ huynh, v× thanh danh cña ThiÕu L©m, xin s­ huynh h∙y mau høa víi tiÓu ®Ö ®i. NhËp Th¸nh ®¹i s­ l¾c ®Çu nãi: - ChuyÖn nµy... Huynh kh«ng thÓ høa ®­îc. Râ rµng hai l∙o hßa th­îng nµy ®Òu b¶o vÖ chñ ý cña m×nh, kh«ng ai chÞu nh­îng bé cho ai c¶. Ho¾c Minh Phong c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - NhÞ vÞ ®¹i s­, h«m nay l∙o phu míi ph¸t hiÖn ra r»ng, c¸c vÞ ®Òu lµ cao t¨ng nh­ng vÉn chÊp mª bÊt ngé ®Õn ®é ®¸ng th­¬ng! Cöa ®Þa ®¹o ë n¬i nµo? NÕu ®Ö tö ThiÕu L©m c¸c vÞ kh«ng thÓ vµo th× h∙y nãi cho l∙o phu biÕt ®Ó l∙o phu vµo thÕ cho c¸c vÞ, thÕ nµo? Tèng Phï còng lín tiÕng nãi: - §óng vËy! ý kiÕn cña Ho¾c Bang chñ rÊt hay. Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng c¶m thÊy biÖn ph¸p cña Ho¾c Minh Phong rÊt cã lý, nh­ng kh«ng ngê NhËp Th¸nh ®¹i s­ l¹i l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng ®­îc, cöa ®Þa ®¹o cã treo thñ dô cña Ch­ëng m«n ®êi tr­íc, ngoµi Ch­ëng m«n ®­¬ng nhiÖm cña ThiÕu L©m tù ra th× bÊt kú ng­êi nµo còng kh«ng ®­îc vµo. Do vËy l∙o n¹p kh«ng thÓ chÊp nhËn chñ ý cña l∙o thÝ chñ ®­îc. V× kh«ng hiÓu lý do nªn Ho¾c Minh Phong tøc khÝ nãi: - T¹i sao? NhËp v©n ®¹i s­ nãi: - ChuyÖn nµy... Theo thñ dô cña tiªn s­ th× bän l∙o n¹p chØ biÕt phông mÖnh hµnh sù th«i, cßn t¹i sao th× kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò cña l∙o n¹p. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy kú qu¸i, chµng kh«ng nhÞn ®­îc nªn cÊt tiÕng hái: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, nÕu Ch­ëng m«n ®êi tr­íc cña quý tù cã di huÊn nh­ vËy th× ®¹i s­ cø viÖc ®i vµo bÝ ®¹o, t¹i sao NhËp Th¸nh ®¹i s­ ph¶i høa tiÕp qu¶n chøc vÞ ThiÕu L©m Ch­ëng m«n tr­íc? NhËp V©n ®¹i s­ nh×n TuyÕt Nghi víi ¸nh m¾t bèi rèi, mét l¸t sau l∙o míi chËm r¶i nãi: - NÕu l∙o n¹p kh«ng nãi ra lý do th× tiÓu thÝ chñ kh«ng thÓ hiÓu råi. TuyÕt Nghi liÒn nãi: - V∙n bèi ®ang muèn thØnh gi¸o ®©y. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 190 NhËp V©n nãi: - - Thñ dô cña tiªn s­ cã nãi râ, ng­êi ®­îc vµo bÝ ®¹o kh«ng nh÷ng ph¶i lµ Ch­ëng m«n ®­¬ng nhiÖm mµ mét khi ®∙ vµo bÝ ®¹o th× lóc trë ra kh«ng ®­îc ®¶m nhËn chøc vÞ Ch­ëng m«n n÷a. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái tiÕp: - T¹i sao nh­ thÕ? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - L∙o n¹p còng kh«ng hiÓu t¹i sao? Tiªn s­ ®∙ dÆn dß nh­ vËy th× tÊt ph¶i cã lý do vµ l∙o n¹p chØ biÕt tu©n mÖnh hµnh sù, v× thÕ nÕu ®¹i s­ huynh kh«ng høa tiÕp nhËn chøc vÞ Ch­ëng m«n th× l∙o n¹p kh«ng thÓ vµo bÝ ®¹o. Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - Th× ra lµ thÕ. Bçng nhiªn l∙o quÐt môc quang nh×n qua NhËp Th¸nh ®¹i s­ vµ hái: - §¹i hoµ th­îng, t¹i sao l∙o kh«ng chÞu høa? NhËp Th¸nh ®¹i s­ chÊp tay nãi: - L∙o thÝ chñ, NhËp Th¸nh nµy tù biÕt m×nh nªn bèn m­¬i n¨m tr­íc ®∙ kh­íc tõ chóc Ch­ëng m«n, nÕu b©y giê l¹i tiÕp nhËn th× h¸ ch¼ng ph¶n l¹i víi t©m nguyÖn n¨m x­a vµ ®¾c téi víi phËt tæ sao? Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - §¹i s­ cã biÕt, nÕu ®¹i s­ kh«ng høa th× hiÖn t¹i kh«ng thÓ nµo truy t×m ®­îc tung tÝch cña mÊy tr¨m quý ®Ö tö ch¨ng? NhËp Th¸nh vÉn l¾c ®Çu nãi: - ThÝ chñ chØ biÕt mét mµ kh«ng biÕt hai. Nh­ tÖ Ch­ëng m«n võa nãi, ®Ých thÞ lµ tiªn s­ cã thñ dô nh­ vËy, nh­ng lóc tiªn s­ ®¾c ch¸nh qu¶ th× ng­êi còng tõng ®Æc biÖt nãi cho l∙o n¹p vµ Ch­ëng m«n s­ ®Ö r»ng nÕu tÖ tù cã biÕn cè quan träng mµ cÇn ph¶i vµo bÝ ®¹o th× cßn cã mét biÖn ph¸p kh¸c kh¶ dÜ cã thÓ thi hµnh. Ho¾c Minh Phong liÒn hái: - BiÖn ph¸p thÕ nµo? NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - Mét ®Ö tö víi th©n phËn lµ tr­ëng l∙o cña bæn tù sÏ ph¶i ®éc to¹ m­êi n¨m tr­íc t­îng phËt tæ ®Ó chuéc téi më cöa bÝ ®¹o. Ho¾c Minh Phong kinh ng¹c kªu lªn: - §éc to¹ m­êi n¨m? VËy th× kh¾c khæ qu¸! - L∙o thÝ chñ, ®èi víi l∙o n¹p mµ nãi th× chuyÖn ®éc to¹ m­êi n¨m ch¼ng cã g× lµ kh¾c khæ c¶. - §∙ nh­ vËy th× t¹i sao NhËp V©n ®¹i s­ Ch­ëng m«n kh«ng ®ång ý? NhËp Th¸nh ®¹i s­ ch­a kÞp tr¶ lêi th× NhËp V©n ®¹i s­ ®∙ tiÕp lêi: - L∙o thÝ chñ, cã lÎ thÝ chñ kh«ng hiÓu ý nghÜa m­êi n¨m ®éc to¹ mµ tiªn s­ ®∙ nãi råi! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 191 Ho¾c Minh Phong nãi: - - L∙o phu kh«ng ph¶i lµ ng­êi xuÊt gia nªn tù nhiªn lµ kh«ng ®­îc hiÓu l¾m. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Hßa th­îng ®éc to¹ thiÒn ®Þnh lµ chuyÖn th­êng, dï ®éc to¹ m­êi n¨m lµ rÊt khã nh­ng ®èi víi cao t¨ng ®¾c ®¹o nh­ bän hä th× cã ®¸ng g×? T¹i sao nhËp V©n ®¹i s­ l¹i cã vÎ nghiªm träng nh­ vËy? Lóc nÇy NhËp V©n ®¹i s­ chît thë dµi mét håi råi nãi: - Bang chñ, m­êi n¨m ®éc to¹ theo tiªn s­ nãi kh«ng ph¶i lµ tham thiÒn quan cña vßng lu©n håi. Nçi ®au thÓ x¸c tuy khã chÞu nh­ng ch¾c ch¾n lµ ®¹i s­ huynh kh¶ dÜ cã thÓ v­ît qua cßn sù thiªu ®èt tinh thÇn ý chÝ, nÕu kh«ng ph¶i lµ gç ®¸ th× tÊt nhiªn lµ kh«ng thÓ nµo ®¶m ®­¬ng nçi. Bçn tù tõ lóc §¹t Ma s­ tæ khai s¬n cho ®Õn nay ®∙ tr¶i qua chÝn tr¨m n¨m nh­ng chØ cã n¨m vÞ tr­ëng l∙o v­ît qua ®­îc thËp niªn ®éc täa, kú d­ nh÷ng vÞ kh¸c ®Òu bÞ hñy thiÒn c¨n t¸i gi¸ng lu©n håi. B©y giê ®¹i s­ huynh cam nguyÖn m¹o hiÓm víi ®¹i n¹n nh­ thÕ th× b¶o l∙o n¹p lµm sao cã thÓ yªn t©m mµ ®ång ý ®­îc? Ho¾c Minh Phong buét miÖng nãi: - ChuyÖn nµy khã kh¨n ®Õn thÕ sao? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - NÕu kh«ng thËt sù nguy hiÓm th× l∙o n¹p còng kh«ng ng¨n c¶n ®¹i s­ huynh! Ho¾c Minh Phong thë dµi mét håi råi nãi: - NÕu nhÞ vÞ vÉn kiªn quyÕt b¶o vÖ chñ ý cña m×nh th× qu¶ thËt l∙o phu còng ch¼ng cßn c¸ch nµo gi¶i quyÕt côc diÖn h«m nay! Chît nghe An TiÓu B×nh xen vµo víi giäng l¹nh lïng: - Theo v¶n bèi thÊy th× nhÞ vÞ ®¹i s­ ®Òu qu¸ tù t­! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nghe vËy th× liÒn nãi: - TiÓu thÝ chñ, l∙o n¹p ®∙ sím h¹ quyÕt ®Þnh råi, sao cã thÓ gäi lµ tù t­? An TiÓu B×nh nãi: - HiÖn giê tung tÝch mÊy tr¨m ®Ö tö cña quý tù vÉn ch­a biÕt ë ®©u, c¸c vÞ kh«ng lo mµ l¹i tranh c¶i víi nhau c¸i gäi lµ di mÖnh tiªn s­. Theo t¹i h¹ thÊy th× ®©y toµn lµ nh÷ng lêi dèi tr¸ ®Ó mua danh cÇu trèng, chØ biÕt m×nh mµ kh«ng nghÜ ®Õn ®Ö tö m«n h¹, thÕ ch¼ng ph¶i tù t­ th× lµ c¸i g×? NhËp V©n, NhËp Th¸nh nghe xong th× bÊt gi¸c rïng m×nh, bëi lÎ An TiÓu B×nh nãi kh«ng sai mµ hai vÞ ®¹i s­ kia ®∙ sai thËt sù. NhËp V©n ®¹i s­ h¾ng giäng, nãi: - TiÓu thÝ chñ gi¸o huÊn rÊt ®óng, l∙o n¹p ®∙ hiÓu råi! NhËp Th¸nh ®¹i s­ cµng xóc ®éng h¬n, l∙o nãi víi NhËp V©n: - Ch­ëng m«n s­ ®Ö, chuyÖn h«m nay tiÓu huynh ph¶i miÔn c­ëng s­ ®Ö mét lÇn vËy, ng­¬i cø viÖc xuèng ®Þa ®¹o, cßn mäi hËu qu¶ sÏ do tiÓu huynh l∙nh nhËn! NhËp V©n chÊp tay nãi: - TiÓu ®Ö tu©n mÖnh! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 192 L∙o quay sang nãi tiÕp víi Ho¾c Minh Phong: - - Bang chñ, chóng ta cïng ®i nhÐ? Ho¾c Minh Phong nãi: - L∙o phu s¼n sµng båi tiÕp! Tèng Phï lín tiÕng nãi: - Ch­ëng m«n, tÊt c¶ chóng ta cïng ®i, nÕu x¶y ra chuyÖn g× bÊt tr¾c th× còng cã thªm mÊy trî thñ! NhËp V©n ®¹i s­ g­îng c­êi, nãi: - ThÕ th× phiÒn c¸c vÞ vËy! Nãi ®o¹n l∙o quay ng­êi ®i vÒ phÝa La H¸n §­êng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa ®i theo võa thÇm nghÜ: - Th× ra cöa bÝ ®¹o n»m ë La H¸n §­êng! Xem ra lóc n∙y ta qu¸ s¬ ý råi! Tho¸ng chèc quÇn hµo ®∙ vµo La H¸n §­êng. NhËp V©n ®¹i s­ chËm r¶i b­íc ®Õn tr­íc kh¸n thê b¸i ba b¸i vµ lÈm nhÈm cÇu niÖm mét lóc råi míi ®i ra sau kh¸n thê. Ch¼ng bao l©u sau th× chît nghe mÊy tiÕng l¸ch c¸ch, phÇn tr­íc kh¸n thê bçng nhiªn th¼ng lªn vµ ®Ó lé mét cöa bÝ ®¹o. Ho¾c Minh Phong véi vµng l¸ch ng­êi b­íc tíi tr­íc. Cïng lóc ®ã Tèng Phï lín tiÕng gäi: - Bang chñ cÈn thËn! Lêi ch­a døt th× ®ét nhiªn cã mét lÇn khãi mâng tõ trong cöa bÝ ®¹o bay ra. Ho¾c Minh Phong võa vung hai èng tay ¸o lªn che, ®∙ nghe mét tiÕng næ Çm hÊt tung l∙o ra sau. KÞp lóc NhËp V©n ®¹i s­ còng võa tõ sau kh¸n thê b­íc ra, l∙o thÊy c¶nh t­îng nh­ thÕ th× biÕn s¾c kªu lªn: - Bang chñ, trong bÝ ®¹o cã ng­êi ch¨ng? Nhê ph¶n øng cùc nhanh nªn Ho¾c Minh Phong kh«ng bÞ tçn h¹i g×, l∙o phñi y phôc råi né khÝ nãi: - Kh«ng sai! Xem ra ®∙ cã ng­êi ®i tr­íc chóng ta mét b­íc råi! NhËp V©n ®¹i s­ b­íc tíi cöa bÝ ®¹o vµ nãi: - Ho¾c Bang chñ l∙o n¹p kh«ng tin. Tuy l∙o kh«ng tin, nh­ng b­íc ch©n tá ra kh¸ cÈn thËn, khi c¸ch bÝ ®¹o chõng n¨m th­íc th× l∙o dõng l¹i. An TiÓu B×nh c¶m thÊy trß nµy kh¸ thó vÞ nªn kÐo tay Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Ph­¬ng huynh, chóng ta còng ®Õn xem thö nhÐ. TuyÕt Nghi vèn ®∙ cã ý nµy, nh­ng v× NhËp V©n ®¹i s­ lµ t«ng chñ cña mét ph¸i nªn chµng kh«ng tiÖn hµnh ®éng theo c¸ch kh¸ch ®o¹t chñ tiªn. B©y giê nghe TiÓu B×nh hái th× chµng liÒn mØm c­êi nãi: - §­îc, nh­ng chóng ta kh«ng thÓ c­íp tiªn c¬ cña Ch­ëng m«n ®¹i s­. Hai ng­êi võa nãi võa dÞch b­íc ®Õn gÇn NhËp V©n ®¹i s­. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 193 Lóc nÇy NhËp V©n ®¹i s­ vËn mét håi ch©n khÝ råi cÊt giäng ®¹i ®ång chung nãi vµo - trong bÝ ®¹o. - KÎ nµo Èn nÊp trong bÝ ®¹o cña bçn tù ®©y? Sao kh«ng mau ra gÆp b¶n toµ? D­ ©m vang vang mét håi l©u nh­ng vÉn kh«ng nghe ®éng tÜnh g× håi ®¸p. NhËp V©n ®¹i s­ biÕn s¾c, l∙o qu¸t lín: - Lµ cao nh©n ph­¬ng nµo ë trong bÝ ®¹o cña bæn tù? NÕu t«n gi¸ kh«ng xuÊt diÖn th× ®õng tr¸ch l∙o n¹p h¹ thñ v« t×nh. Chê mét lóc l©u còng vÉn kh«ng thÊy ®éng tÜnh g×. D­êng nh­ NhËp V©n ®¹i s­ kh«ng cã chñ ý g× nªn chØ ngÉn ng­êi nh×n NhËp Th¸nh ®¹i s­ vµ kªu lªn: - §¹i s­ huynh! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - Ch­ëng m«n s­ ®Ö cã ®iÒu chi chØ gi¸o? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Cã lÎ trong bÝ ®¹o kh«ng cã ng­êi råi! NhËp Th¸nh l¾c ®Çu nãi: - Suýt chót n÷a th× Ho¾c Bang chñ ®∙ bÞ ¸m to¸n, nÕu kh«ng cã ng­êi th× lµm sao cã thÓ nh­ vËy ®­îc. NhËp V©n ®¹i s­ trÇm ng©m mét l¸t råi ®ét nhiªn cÊt b­íc ®i vÒ phÝa bÝ ®¹o. Cïng lóc ®ã Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi kÐo An TiÓu B×nh l­ít lªn tr­íc, ®i ngang víi NhËp V©n ®¹i s­. Ba ng­êi b­íc ®Õn cöa bÝ ®¹o th× NhËp V©n vËn dông môc lùc nh×n vµo th× ®ét nhiªn cã mét luång khãi tr¾ng tõ phÝa trong bay ra. NhËp V©n ®¹i s­ lËp tøc vung h÷u thñ quÐt ra mét ch­ëng khiÕn luång khãi tr¾ng bay tø t¸n ra xung quanh. Tèng Phï ®øng ngoµi xa lín tiÕng nãi: - Coi chõng khãi tr¾ng cã ®éc. Mau bÕ h« hÊp l¹i. Thùc ra ba ng­êi kia kh«ng cÇn ph¶i nh¾c nhë mµ ®∙ sím phong bÕ h« hÊp råi. NhËp V©n ®¹i s­ võa ph¸t ch­ëng ®Èy lµn khãi tr¾ng tø t¸n th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng lËp tøc vung song ch­ëng quÐt tµn d­ cña lµn khãi bay ra sau kh¸n thê. NhËp V©n ®¹i s­ l¹nh lïng qu¸t hái tiÕp: - ThÝ chñ lµ ai? T¹i sao l¹i ph¶i Èn nÊp trong bÝ ®¹o cña bæn tù mµ kh«ng d¸m xuÊt hiÖn gÆp b¶n toµ? NÕu thÝ chñ kh«ng ra th× ®õng tr¸ch l∙o n¹p h¹ ®éc thñ ®Êy nhÐ! L∙o ng­ng l¹i mét l¸t råi nãi víi NhËp Th¸nh ®¹i s­: - §¹i s­ huynh, thÝ chñ trong ®Þa ®¹o kh«ng chÞu ra th× cã lÎ chóng ta ph¶i më ®Ëp dÉn n­íc ë Liªn Tr× Thuû vµo th«i. NhËp Th¸nh ®¹i s­ chÊp tay nãi: - TiÓu huynh tu©n mÖnh. Ho¾c Minh Phong còng lín tiÕng nãi: - L∙o phu còng xin gióp mét tay. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 194 - Hai l∙o, mét t¨ng mét tôc lËp tøc phãng th¼ng ra ngoµi La H¸n §­êng. Ngay lóc ®ã ®ét nhiªn tõ trong bÝ ®¹o truyÒn ra mét tiÕng c­êi nh¹t, tiÕp theo lµ mét giäng nãi: - NhËp V©n ng­¬i thËt lµ to gan, trong bÝ ®¹o nµy ngoµi mÊy tr¨m ®Ö tö m«n h¹ cña ng­¬i cßn cã mÊy tr­ëng l∙o cña C¸i Bang, nÕu ng­¬i d¸m më ®Ëp dÉn n­íc vµo th× sî r»ng kÎ chÕt tr­íc sÏ lµ bän hä th«i. NhËp V©n ®¹i s­ nghe xong th× l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: - Dï sao th× bän hä còng ®∙ n»m trong tay ng­¬i, gi÷a sèng víi chÕt ®∙ khã tù lùa chän, sau khi bän l∙o n¹p dÉn n­íc vµo th× sÏ v× bän hä mµ niÖm ngµn v¹n lÇn kinh phËt lµ ®­îc! C¸ch tr¶ lêi cña NhËp V©n ®¹i s­ hoµn toµn ngoµi sù tiªn liÖu cña ®èi ph­¬ng nªn ng­êi nµy véi kªu lªn: - Khoan ®∙! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - T¹i sao thÝ chñ cßn ch­a chÞu ra? Ng­êi trong bÝ ®¹o nãi: - §­¬ng nhiªn lµ ta ph¶i ra! Lêi ch­a døt th× bçng nhiªn cã mét bãng ng­êi tõ trong bÝ ®¹o phãng ra nhanh nh­ chíp. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Þnh thÇn nh×n kü th× bÊt gi¸c thÊt kinh biÕn s¾c. Th× ra ng­êi nµy kh«ng ai xa l¹ mµ chÝnh lµ Trang TiÖp - kÎ ®∙ cïng chµng ®µm ®¹o gÇn mét ®ªm ë thµnh Gia §Þnh. Tèng Phï còng ng¹c nhiªn kh«ng kÐm, l∙o kh«ng ngê ng­êi nµy l¹i lµ Trang TiÖp, nªn buét miÖng kªu lªn: - Trang phã §­êng chñ ph¶i kh«ng? Trang TiÖp nh×n thÊy TuyÕt Nghi vµ Tèng Phï th× còng ngÉn ng­êi nh­ng h¾n véi mÜm c­êi nãi: - Th× ra Ph­¬ng huynh ®Ö vµ Tèng l∙o còng ë ®©y, thËt lµ h¹nh ngé. Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy nãi: - Trang phã §­êng chñ, Tam NghÜa M«n ®Õn ®©y bao nhiªu ng­êi? T¹i sao kh«ng gäi ra c¶ ®i? NhËp V©n ®¹i s­ rÊt bÊt ngê, l∙o cã n»m m¬ còng ch¼ng ngê Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i quen biÕt ng­êi nµy nªn nhÊt thêi ®øng nh­ pho t­îng mµ ch¼ng biÕt nãi thÕ nµo cho ph¶i. Trang TiÖp th¶n nhiªn mÜm c­êi nãi: - Ph­¬ng huynh ®Ö, Tam NghÜa M«n chØ cã mét m×nh Trang mç, nh­ng b»ng h÷u cña Tam NghÜa M«n th× ®Õn kh«ng Ýt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái: - Bän hä lµ nh÷ng ai? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 195 Trang TiÖp kh«ng tr¶ lêi ngay mµ nh×n qua Tèng Phï råi nãi: - - Th× ra Tèng l∙o còng ®∙ ®Õn Tung S¬n, ch¼ng tr¸ch thêi gian qua bon ®Ö tö ë ph©n ®­êng Gia §Þnh kh«ng cã c¬m mµ ¨n. Tèng Phï ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi: - C¸c h¹ khÐo nãi råi! Cã mét chuyÖn mµ l∙o phu ®o¸n m∙i kh«ng ra, rèt cuéc th©n phËn thËt sù cña c¸c h¹ lµ ai? HiÖn kh«ng ph¶i lµ ë Gia §Þnh, c¸c h¹ cã thÓ cho biÕt ®­îc råi ®Êy! Trang TiÖp c­êi nh¹t nãi: - T«n gi¸ kh«ng biÕt thËt µ? Tèng Phï nãi: - NÕu l∙o phu biÕt th× hµ tÊt ph¶i hái. Trang TiÖp c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Tèng l∙o, ngµy ë ph©n ®­êng Gia §Þnh, Trang mç rÊt cung kÝnh ®èi víi l∙o ph¶i kh«ng? Tèng Phï th¶n nhiªn nãi: - L∙o phu cao niªn h¬n c¸c h¹ rÊt nhiÒu th× chuyÖn c¸c h¹ t«n kÝnh l∙o phu còng lµ lÎ tù nhiªn. Nh­ng kh«ng biÕt ®iÒu ®ã cã quan hÖ g× ®Õn th©n phËn cña c¸c h¹? Trang TiÖp nãi: - Quan hÖ th× kh«ng nh­ng Trang mç xin nãi víi l∙o mét c©u thÕ nÇy, nÕu Tèng l∙o nghÜ kh«ng ra lai lÞch xuÊt th©n cña Trang mç th× sî r»ng b¶n th©n Trang mç còng kh«ng nghÜ ra! Tèng Phï c­êi lín råi nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy, rÊt tèt, l∙o phu sÏ kh«ng hái n÷a. Trong lóc hai ng­êi ®èi ®¸p th× NhËp V©n ®¹i s­ ®¹i s­ ®∙ hái Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÒ qu¸ tr×nh quen biÕt gi÷a chµng vµ Trang TiÖp. Lóc nÇy l∙o xen vµo: - Trang thÝ chñ, ®Ö tö b¶n m«n vµ mÊy vÞ tr­ëng l∙o C¸i Bang ®ang ë trong ®­êng bÝ ®¹o ph¶i kh«ng? Trang TiÖp nãi: - §­¬ng nhiªn. NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay niÖm mét c©u phËt hiÖu råi nãi: - ThÝ chñ cã gië trß g× ®èi víi bän hä kh«ng? Trang TiÖp ph¸ lªn c­êi råi nãi: - Ch­ëng m«n qu¸ ®Ò cao Trang mç råi! NÕu Trang mç cã ®­îc b¶n lÜnh ®ã th× ®∙ kh«ng thä mÖnh canh cöa ë ®©y. NhËp V©n ®¹i s­ truy vÊn: - VËy th× kÎ nµo ®∙ h¹ thñ? Trang TiÖp nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 196 - Ch­ëng m«n, Trang mç nghÜ r»ng ®¹i s­ ®∙ biÕt tõ sím míi ph¶i, mÊy tr¨m ®Ö tö - cña quý tù th× kh«ng biÕt nh­ng mÊy vÞ tr­ëng l∙o cña C¸i Bang th× còng ch¼ng ph¶i lµ ®èi thñ cña bän hä. Ho¾c Minh Phong lín tiÕng qu¸t hái: - Bän hä lµ nh÷ng ai? Trang TiÖp th¶n nhiªn nh×n qua Ho¾c Minh Phong vµ hái: - T«n gi¸ lµ ai vËy? Ho¾c Minh Phong né khÝ nãi: - L∙o phu lµ Ho¾c Minh Phong, c¸c h¹ ch­a tõng nghe µ? Trang tiÕp véi cung thñ nãi: - Th× ra lµ Ho¾c Bang chñ! ThÊt kÝnh, thÊt kÝnh! Ho¾c Minh Phong nãi: - C¸c h¹ kh«ng cÇn kh¸ch khÝ vµ còng ®õng ch©m chäc l∙o phu, l∙o phu chØ muèn c¸c h¹ nãi cho biÕt lµ mÊy vÞ tr­ëng l∙o C¸i Bang nh­ thÕ nµo råi? Trang TiÖp nãi: - Th× ra lµ Nam Hoa ThÇn C¸i còng nãng n¶y nh­ thÕ, thËt lµ ngoµi sù tiªn liÖu cña Trang mç. Ho¾c Minh Phong h¬i biÕn s¾c nh­ng còng bËt c­êi mét trµng råi nãi: - Ho¾c mç ch¼ng qua lµ mét vÞ Bang chñ cña C¸i Bang chø kh«ng ph¶i lµ th¸nh nh©n, gÆp qu¸i sù thÕ nÇy th× tù nhiªn còng ph¶i kinh ng¹c th«i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi xen vµo, chµng nãi: - Trang huynh nãi cã kh«ng Ýt ng­êi ®Õn ®©y, ch¼ng hay hä lµ nh÷ng ng­êi nµo, hiÖn ®ang ë ®©u? Trang TiÖp trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Bän hä µ? HiÖn ®ang ë trong La H¸n §­êng nµy. Ph­¬ng TuyÕt Nghi s÷ng ng­êi, chµng buét miÖng nãi: - ë ngay n¬i nµy? Trang TiÖp nãi: - PhÇn lín ®ang ë ngay n¬i nµy. H¾n h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh ®Ö, ph¸i ThiÕu L©m vµ hiÒn ®Ö cã quan hÖ g× vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng tr¶ lêi mµ hái l¹i: - Trang huynh hái lµm g×? Trang TiÖp nãi: - NÕu Ph­¬ng huynh ®Ö vµ ThiÕu L©m kh«ng cã quan hÖ g× th× Trang mç cã mét lêi khuyÕn c¸o. - ChuyÖn g× vËy? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 197 Trang mç rÊt mong Ph­¬ng huynh ®Ö nhanh chãng rêi khái tr­êng thÞ phi nµy. - - T¹i sao? T¹i h¹ gÆp ®­îc chuyÖn n¸o nhiÖt nh­ thÕ nÇy th× lµm sao cã thÓ bâ ®i cho ®­îc. - Ph­¬ng huynh ®Ö cã muèn ®èi ®Çu víi t¹i h¹ kh«ng? - NÕu Trang huynh kh«ng cã ý ®èi ®Çu víi t¹i h¹ tr­íc th× chóng ta còng ch¼ng cÇn ph¶i trë mÆt chèng ®èi nhau. Trang TiÖp c­êi ha h¶ råi nãi: - Nãi thÕ lµ Ph­¬ng huynh ®Ö cã ý chèng ®èi víi t¹i h¹ råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng c­êi lín råi nãi: - NÕu Trang huynh cã thÓ nghe mét lêi vµ tin lêi Ph­¬ng mç th× chóng ta bÊt tÊt ph¶i ®èi ®Çu víi nhau. Trang TiÖp nãi: - Mét lêi nh­ thÕ nµo? - Kh«ng chèng ®èi víi ThiÕu L©m n÷a víi kh«ng xen vµo chuyÖn tranh quyÒn ®o¹t lîi trong vâ l©m n÷a. Trang TiÖp thë dµi mét håi, h¾n ch¨m chó nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét lóc råi míi nãi: - Ph­¬ng huynh ®Ö, ®ã lµ nh÷ng lêi vµng ngäc nh­ng ®¸ng tiÕc lµ Ph­¬ng huynh ®Ö nãi ra kh«ng ®óng lóc råi. - T¹i sao? - ChËm mÊt råi, Trang mç kh«ng cßn tù t¹i n÷a nªn e r»ng ®µnh ph¶i tr¸i lÖnh cña Ph­¬ng huynh ®Ö th«i. - Trang huynh, khæ h¶i v« biªn, håi ®Çu thÞ ng¹n, chØ cÇn con ng­êi cã lßng hèi c¶i th× kh«ng cã g× lµ muén c¶. - T¹i h¹ ®µnh t©m l∙nh thÞnh t×nh cña Ph­¬ng huynh ®Ö th«i vµ mét ngµy cßn tån t¹i ë thÕ gian nµy th× t¹i h¹ sÏ cßn ghi nhí t©m ý cña Ph­¬ng huynh ®Ö. H¾n ng­ng l¹i mét l¸t råi bçng nhiªn quay sang nãi víi Ch­ëng m«n ThiÕu L©m NhËp V©n ®¹i s­: - §¹i s­, cã muèn b¶o toµn sinh m¹ng cho mÊy tr¨m ®Ö tö cña quý ph¸i kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay nãi: - L∙o n¹p th©n lµ Ch­ëng m«n th× dÜ nhiªn lµ ph¶i b¶o vÖ cho ®Ö tö b¶n m«n råi. Trang TiÖp mÜm c­êi nãi: - Nh­ng hiÖn t¹i c¬ héi sinh tö cña bän hä l¹i n»m trong tay cña Trang mç. NhËp V©n ®¹i s­ cao giäng niÖm: - A di ®µ phËt! Råi nãi: - L∙o n¹p kh«ng tin. Trang TiÖp mÜm c­êi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 198 - Ch­ëng m«n ®¹i s­ cã thÓ kh«ng tin, nh­ng... - H¾n ngõng l¹i nh×n bèn pho t­îng phËt ë bèn gãc La H¸n §­êng råi nãi tiÕp: - NÕu Ch­ëng m«n ®¹i s­ thËt sù muèn b¶o toµn sinh mÖnh cho bän hä th× còng kh«ng khã. NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - L∙o n¹p tù tin lµ ®ñ søc ®èi phã. Trang TiÖp c¾t lêi nãi: - §¹i s­ hiÓu lÇm råi. - L∙o n¹p hiÓu lÇm chuyÖn g×? NÕu c¸c vÞ muèn dùa vµo vâ c«ng ®Ó uy hiÕp l∙o n¹p th× e r»ng c¸c vÞ tù t×m lÊy ®au khæ th«i. §¹i s­ tin nh­ thÕ µ? - Kh«ng sai. - T¹i h¹ vèn t­ëng ®¹i s­ lµ ng­êi th«ng t×nh ®¹t lý, ngé biÕn tßng quyÒn nh­ng h«m nay gÆp ph¶i th× míi biÕt lµ kh«ng ph¶i nh­ thÕ. NhËp V©n ®¹i s­ trÇm giäng nãi: - ThÝ chñ, sù nhÉn n¹i cña l∙o n¹p cã h¹n, nÕu thÝ chñ kh«ng cho biÕt t×nh tr¹ng cña ®Ö tö b¶n m«n nh­ thÕ nµo th× chí tr¸ch l∙o n¹p kh«ng kh¸ch khÝ ®Êy. Trang TiÖp chau mµy nãi: - ChÊp mª bÊt ngé, t¹i h¹ thËt lÊy lµm tiÕc cho ®¹i s­. Ho¾c Minh Phong lín tiÕng nãi xen vµo: - Hä Trang kia, n¬i ®©y kh«ng ph¶i lµ n¬i ®Ó ng­¬i gië trß l­u manh, nÕu NhËp V©n ®¹i s­ kh«ng nhÉn n¹i mµ thay b»ng l∙o phu th× ng­¬i ®∙ sím bÞ thu thËp råi. Trang TiÖp nghe nh­ vËy th× c­êi h× h×, h¾n nh×n qua Ho¾c Minh Phong vµ nãi: - Ho¾c Bang chñ muèn ®éng thñ µ? Ho¾c Minh Phong né khÝ qu¸t: - C¸i g×? Ng­¬i t­ëng l∙o phu kh«ng d¸m ch¨ng? Trang TiÖp nãi: - Kh«ng sai. Ho¾c Minh Phong kh«ng kÒm ®­îc tøc giËn, l∙o vung h÷u thñ ®¸nh ngay ra mét ch­ëng, theo ®ã lµ luång k×nh phong nh­ sãng cuén Ëp vÒ phÝa Trang TiÖp. Trang TiÖp mÜm c­êi vµ tung ng­êi nÐ tr¸nh tÇm ch­ëng råi lín tiÕng nãi: - Ho¾c Minh Phong, l∙o kh«ng nghÜ ®Õn sinh m¹ng cña mÊy vÞ tr­ëng l∙o µ? Ho¾c Minh Phong ®∙ vung ch­ëng thø hai nh­ng khi nghe vËy th× chét d¹, l∙o sî ®¸nh chuét vì ®å nªn véi thu ch­ëng l¹i vµ qu¸t hái: - Ng­¬i ®∙ lµm g× bän hä? Trang TiÖp thay ®æi ph­¬ng kh«ng d¸m xuÊt thñ n÷a th× mÜm c­êi nãi: - Bän hä kh«ng sao c¶, chØ cã ®iÒu t¹m thêi kh«ng thÓ nµo hµnh ®éng ®­îc mµ th«i. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 199 Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Þnh lªn tiÕng th× chît nghe An TiÓu B×nh khÎ nãi: - - Ph­¬ng huynh, hä Trang nµy v« lÔ qu¸. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö, h¾n chØ cËy vµo viÖc ®ang cÇm gi÷ ng­êi cña chóng ta ®Êy th«i. An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - Ph­¬ng huynh, nÕu chóng ta thu thËp h¾n th× sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Tuy t¹i h¹ kh«ng biÕt râ vâ c«ng cña ng­êi nµy nh­ thÕ nµo nh­ng muèn thu thËp h¾n, qu¶ thËt kh«ng ph¶i lµ chuyÖn dÔ. An TiÓu B×nh mÜm c­êi nãi: - Kh«ng khã ®©u. Tuy ®∙ môc kiÕn vâ c«ng bÊt phµm cña An TiÓu B×nh nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÉn thÇm nghÜ, víi t×nh thÕ hiÖn t¹i, nÕu muèn khèng chÕ Trang TiÖp th× e r»ng kh«ng dÔ chót nµo. NghÜ nh­ vËy nªn chµng nãi: - HiÒn ®Ö, kh«ng nªn khinh xuÊt. An TiÓu B×nh mÜm c­êi nãi: - Ph­¬ng huynh ®Ö cho tiÓu ®Ö thö xem nhÐ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi l­ìng lù ch­a tr¶ lêi th× ®∙ nghe Trang TiÖp ng÷a mÆt c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Ph­¬ng huynh ®Ö, khÉu khÝ cña vÞ tiÓu huynh ®Ö nµy thËt ng«ng cuång, h¾n lµ ai vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mÜm c­êi nãi: - §©y lµ An TiÓu B×nh huynh ®Ö kÕt nghÜa cña Ph­¬ng mç. Trang TiÖp nãi: - An huynh ®Ö µ? Xem ra khÉu khÝ cña h¾n ng«ng cuång h¬n Ph­¬ng huynh ®Ö nhiÒu l¾m. Lêi ch­a døt th× ®∙ nghe An TiÓu B×nh trÇm giäng nãi: - Hä Trang kia, ng­¬i cã muèn thö kh«ng? §èi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi th× ®Ých thùc Trang TiÖp cã mÊy phÇn kiªng kþ, nh­ng víi An TiÓu B×nh th× h¾n xem ch¼ng ra g×, do vËy h¾n l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: - Trang mç kh«ng ngê An l∙o ®Ö ng­¬i l¹i ng«ng cuång nh­ thÕ, Trang mç xin båi tiÕp vËy. An TiÓu B×nh tõ tõ b­íc lªn tr­íc vµ nãi: - Ng­¬i cÈn thËn ®Êy. Trang TiÖp c­êi h× h× nãi: - Sî r»ng ng­êi cÈn thËn kh«ng ph¶i lµ t¹i h¹. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 200 H¾n ch­a døt lêi th× ®ét nhiªn thÊy mét ®¹o b¹ch quang loÐ lªn tr­íc mÆt, toµn th©n - h¾n chît rung ®éng, hai ch©n ®øng kh«ng v÷ng vµ ng∙ huþch xuèng ®Êt tøc th×. Tù nhiªn ph¶n øng cña Trang TiÖp cùc kú nhanh nhÑn, th©n h×nh võa ng∙ xuèng th× h¾n bËt ®øng lªn tøc kh¾c, song môc trßn xoe nh×n An TiÓu B×nh ®Õn ngÈn c¶ ng­êi. An TiÓu B×nh c­êi nh¹t nãi: - ThÕ nµo? Cã cÇn thö l¹i lÇn n÷a kh«ng? Lóc nÇy Ch­ëng m«n ThiÕu L©m vµ Bang chñ C¸i Bang còng ®ang kinh ng¹c kh«ng th«i. Th× ra An TiÓu B×nh võa xuÊt thñ th× hä ®∙ nhËn ra lai lÞch vâ c«ng cña nµng. Ho¾c Minh Phong lín tiÕng kªu lªn: - §©y lµ vâ c«ng Thiªn H¹c M«n. NhËp V©n ®¹i s­ còng chÊp tay niÖm phËt råi nãi: - Kh«ng ngê h«m nay Nam H¶i kú c«ng l¹i xuÊt hiÖn ë Trung Nguyªn. An TiÓu B×nh nh×n qua hai vÞ t«ng chñ cña hai ph¸i råi nãi: - NhÞ vÞ l∙o tiÒn bèi qu¸ khen råi. Ch¼ng qua lµ chØ häc ®­îc vµi chiªu mµ th«i. Nµng nh×n qua Trang TiÖp ®ang ph¸t ngÈn vµ nãi: - Hä Trang kia, ng­¬i cã muèn nÕm tiÕp mïi vÞ n÷a kh«ng? Tuy Trang TiÖp rÊt tù ®¹i nh­ng h¾n còng ®∙ nghe danh vâ c«ng Thiªn H¹c M«n ë Nam H¶i tõ l©u, huèng hå lµ b¶n th©n h¾n võa míi nÕm qua mïi vÞ ®au khæ. V× thÕ TiÓu B×nh võa døt lêi th× thÇn s¾c cña h¾n liªn tôc biÕn ®æi, h¾n thë dµi mét h¬i råi nãi: - Qu¶ thËt Trang mç trong lßng bÊt phôc nh­ng... H¾n ng­ng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - Nh­ng Trang mç vµ Nam H¶i Thiªn H¹c M«n x­a nay v« thï v« o¸n võa råi tuy cã nÕm chót lîi h¹i nh­ng còng ch¼ng ®¸ng gäi lµ g×. An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn hái: - C¸i g×? Ng­¬i kh«ng muèn t¸i chiÕn µ? Trang TiÖp quÐt môc quang nh×n qua quÇn hïng t¹i ®­¬ng tr­êng, cuèi cïng h¾n dõng ¸nh m¾t n¬i Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi mÜm c­êi nãi: - Ph­¬ng huynh ®Ö, nÓ mÆt ng­¬i vµ An l∙o ®Ö nªn Trang mç quyÕt kh«ng qu¶n chuyÖn h«m nay n÷a. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy bÊt ngê chµng hái l¹i: - Trang huynh muèn thèi lui khái tr­êng thÞ phi nµy ph¶i kh«ng? Trang TiÖp gËt ®Çu nãi: - Kh«ng sai! H¾n quay sang An TiÓu B×nh cung thñ nãi: - §Ö tö cña ThiÕu L©m vµ C¸i Bang tr­ëng l∙o ®Òu ë trong nµy, bän hä chØ tróng ph¶i mª h­¬ng, sau ba canh giê tÊt sÏ tØnh l¹i. C¸c vÞ cã thÓ vµo trong lo liÖu cho bän hä ®­îc råi, t¹i h¹ xin c¸o biÖt. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 201 Lêi võa døt th× h¾n quay ng­êi b­íc ra ngoµi La H¸n §­êng. - Trong lóc Ph­¬ng TuyÕt Nghi cßn ®ang ngì ngµng th× chît nghe Tèng Phï qu¸t lín: - §øng l¹i! Trang TiÖp ®ang b­íc ngang qua chç Ho¾c Minh Phong. H¾n võa nghe Tèng Phï gäi th× ®ét nhiªn phãng ng­êi nhanh ra ngoµi cöa. Tèng Phï biÕn s¾c l∙o qu¸t tiÕp: - ChËn h¾n l¹i. Lêi võa ph¸t ra th× l∙o còng tung ng­êi truy theo. Ho¾c Minh Phong vèn ë gÇn Trang TiÖp nhÊt nªn khi Trang TiÖp võa tung ng­êi lªn th× còng xuÊt mét ch­ëng quÐt ngang ra. Trang TiÖp bÞ ch­ëng phong bøc ph¶i dÞch ngang hai b­íc, trong tÝc t¾c ®ã th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ phi th©n ra chËn ngay cöa råi. Trang TiÖp chíp chíp song môc råi bÊt ngê vung quyÒn ®¸nh th¼ng vµo ngùc TuyÕt Nghi, ®ång thêi h¾n qu¸t lªn: - Ph­¬ng huynh ®Ö, xin l­îng thø cho t¹i h¹ thÊt lÔ. TuyÕt Nghi c­êi nh¹t mét tiÕng, chµng xuÊt h÷u ch­ëng tiÕp quyÒn cña Trang TiÖp, cïng lóc t¶ thñ vung ra, ngò chØ nh­ mãc c©u chôp m¹nh xuèng m¹ch m«n cña TuyÕt Nghi, h÷u thñ biÕn quyÒn thµnh ch­ëng vç vµo to¹ cèt huyÖt cña ®èi ph­¬ng. TuyÕt Nghi lín tiÕng qu¸t: - BiÕn thÕ hay l¾m. Råi ®ét nhiªn song thñ ph©n ra, trong chíp m¾t chµng ®∙ biÕn chiªu c«ng kÝch ra ba ch­ëng n¨m chØ. NhÊt thêi song ph­¬ng liªn tôc c«ng kÝch vµ chiÕt gi¶i chiªu thøc cña nhau, trËn ¸c chiÕn thËt bÊt kh¶ ph©n. An TiÓu B×nh nhÑ nhµng dêi gãt ®Õn c¹nh Tèng Phï vµ khÎ nãi: - Tèng l∙o, sao kh«ng cho Trang TiÖp bá ®i? Tèng Phï h©m hùc nãi: - H¾n ®Þnh gië trß quû ®©y. TiÓu B×nh hái l¹i: - H¾n d¸m µ? Tèng Phï nãi: - L∙o phu tin lµ m×nh kh«ng nh×n lÇm. L∙o h¬i ngõng l¹i råi bçng nhiªn lín tiÕng nãi víi Ho¾c Minh Phong: - Ho¾c huynh, NhËp V©n ®¹i s­ mau kiÓm tra mÊy pho t­îng La H¸n thö xem. Ho¾c Minh Phong vµ NhËp V©n ®¹i s­ nghe vËy th× bÊt gi¸c ®­a m¾t nh×n nhau, d­êng nh­ hai l∙o c¶m thÊy rÊt kú qu¸i ®èi víi lêi cña Tèng Phï võa råi. An TiÓu B×nh còng ng¹c nhiªn kh«ng Ýt, nµng buét miÖng hái: - Tèng l∙o, lÏ nµo mÊy pho t­îng nay cã g× kh«ng ®óng ch¨ng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 202 Tèng Phï nãi: - - DÜ nhiªn lµ cã. Lêi ch­a døt th× bçng nhiªn l∙o tung ng­êi l­ít ®Õn mét pho t­îng bªn ph¶i La H¸n §­êng. Cïng mét lóc h÷u thñ ph¸t ra mét ch­ëng ®¸nh th¼ng vµo pho t­îng La H¸n ®ã. NhËp V©n ®¹i s­ thÊy vËy th× biÕn s¾c, l∙o véi kªu lªn: - Tèng thÝ chñ, kh«ng thÓ ®­îc... T­îng La H¸n trong La H¸n §­êng ®Òu lµ cao thñ vâ l©m lµm b»ng thiÕt s¾c. Nguyªn La H¸n §­êng cña ThiÕu L©m tù lµ n¬i dïng ®Ó luyÖn vâ, m­êi t¸m pho t­îng La H¸n kh«ng nh÷ng ®­îc chÕ t¹o tõ tinh ®ång tho¸t s¾t mµ cßn cã c¬ quan bªn trong nªn cã thÓ tù hµnh ®éng ®­îc. Mçi t­îng La H¸n cã thÓ thi triÓn mét bé vâ c«ng, nÕu m­êi t¸m pho t­îng La H¸n ®ång thêi ph¸t ®éng La H¸n ®¹i trËn. §Ö tö ThiÕu L©m tr­íc khi h¹ s¬n hµnh ®¹o ®Òu ph¶i ®­îc thö vâ c«ng ë La H¸n §­êng, tèi thiÓu ph¶i v­ît qua ®­îc chÝn t­îng La H¸n th× míi ®­îc phÐp h¹ s¬n. NÕu kh«ng th× ph¶i ë l¹i ThiÕu L©m ®Ó tiÕp tôc khæ luyÖn. Do vËy khi thÊy Tèng Phï bçng nhiªn xuÊt ch­ëng ®¸nh mét pho t­îng La H¸n th× NhËp V©n ®¹i s­ míi véi vµng lªn tiÕng ng¨n c¶n. Nh­ng ®¸ng tiÕc lµ tiÕng kªu ®∙ qu¸ muén, pho t­îng La H¸n ®ét nhiªn bÞ hÊt tung lªn råi bay ngang ra ngoµi xa mét tr­îng theo thÕ ch­ëng cña Tèng Phï. NhËp V©n ®¹i s­ biÕn s¾c, l∙o kªu lªn: - KÎ nµo d¸m huû t­îng La H¸n cña bæn tù? Kh«ng cã tiÕng tr¶ lêi nh­ng tõ trong pho t­îng La H¸n cã mét bóng m¸u t­¬i b¾n vät ra. An TiÓu B×nh c¶m thÊy kú qu¸i, nµng ch¹y l¹i gÇn Tèng Phï vµ nãi: - §©y kh«ng ph¶i lµ t­îng bå t¸t. Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng ph¶i. L∙o ®Ö, ®©y chØ lµ mét ng­êi sèng nh­ng lóc nÇy sî r»ng h¾n ®∙ chÕt t­¬i råi! An TiÓu B×nh hái: - T¹i sao ng­êi nµy gi¶ thÇn gi¶ phËt? Tèng l∙o, mÊy pho t­îng cßn l¹i... Lêi ch­a døt th× bÊt gi¸c nµng quÐt môc quang nh×n nh÷ng t­îng ë bèn gãc La H¸n §­êng vµ buét miÖng c­êi lín mét trµng. Th× ra nµng võa tr«ng thÊy song môc cña mét pho t­îng La H¸n chît chíp ®éng nh­ m¾t cña ng­êi thËt. Nµng quay l¹i nh×n trËn chiÕn gi÷a Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ Trang TiÖp th× thÊy hä Trang ®∙ r¬i vµo thÕ h¹ phong nªn vÉy tay ra hiÖu cho Tèng Phï råi chËm r¶i b­íc tíi pho t­îng La H¸n võa chíp ®éng song môc. Tèng Phï thÊy nµng b­íc tíi th× biÕt nµng ®∙ cã ph¸t hiÖn nªn lËp tøc cÊt b­íc theo sau, song thñ vËn lùc s¼n sµng øng phã. TiÓu B×nh cßn c¸ch pho t­îng chõng mét tr­îng th× dõng b­íc, nµng quay l¹i nh×n Tèng Phï vµ mÜm c­êi, nãi: - Tèng l∙o, pho t­îng nµy kh¸ thó vÞ ®Êy, ®©y lµ vÞ La H¸n nµo vËy? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 203 Lêi võa døt th× h÷u thñ ®ét nhiªn vung lªn, mét lµn b¹ch quang võa loÐ s¸ng th× Çm - mét tiÕng, pho t­îng La H¸n cã song môc võa chíp ®éng lËp tøc rêi bÖ phËt r¬i xuèng ®Êt. Tõ trong pho t­îng cã tiÕng rªn la ph¸t ra, râ rµng kÎ tµng th©n trong nµy ®∙ thä th­¬ng kh«ng nhÑ, chi Ýt th× còng g¶y x­¬ng hoÆc ®Ëp dÇu. Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - H¶o thñ ph¸p, vâ c«ng Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m qu¶ nhiªn rÊt cao minh. An TiÓu B×nh còng mÜm c­êi, nãi: - Tèng l∙o, pho t­îng nµy còng lµ ng­êi ®Êy! Tèng Phï gËt ®Çu, nãi: - L∙o ®Ö, xem ra c¸c pho t­îng trong La H¸n §­êng ®Òu kh«ng ph¶i lµ La H¸n råi! D­ ©m ch­a døt th× ®ét nhiªn nghe cã tiÕng c­êi nh¹t tõ trong kh¸n thê, tiÕp theo lµ mét giäng th©m trÇm: - Kh«ng sai! Tèng l∙o tµ ng­¬i nãi rÊt ®óng! N¬i nµy ch¼ng cã mét La H¸n nµo mµ ®Òu lµ kÎ ®èi ®Çu sinh tö víi Tèng l∙o tµ ng­¬i th«i. ChØ thÊy bøc tr­íng phñ kh¸n thê lay ®éng, mét qu¸i nh©n thÊp lïn, ®Çu to m¾t trßn tõ trong kh¸n thê tung ng­êi phãng ra ngoµi. An TiÓu B×nh võa tr«ng thÊy th× kinh ng¹c kh«ng th«i bëi lÎ ng­êi nµy kh«ng nh÷ng ®Çu to cùc kú mµ miÖng còng réng v« cïng, d­êng nh­ phÇn miÖng chiÕm c¶ n÷a khu«n mÆt. Trong lóc nµng ®ang ng¬ ngÈn nh×n ®èi ph­¬ng ®Õn xuÊt thÇn th× chît nghe Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Qu¶ nhiªn lµ §ång huynh ®Ö ®ang gi¶ thÇn léng quû ë n¬i nµy! Tèng mç ®∙ sím ®o¸n ra råi! Th× ra mét ng­êi ®Çu to miÖng réng nµy chÝnh lµ gi¸o chñ Tø Linh Gi¸o - §¹i §Çu Quû V­¬ng §ång Tö Kú! §ång Tö Kú ngo¸c miÖng c­êi h× h× råi nãi: - Ng­¬i ®∙ sím biÕt th× sao nµo? Ng­¬i cã biÕt nh÷ng kÎ gÆp ph¶i l∙o phu sÏ nhËn l∙nh mét kiÕm nh­ thÕ nµo kh«ng? Tèng Phï mÜm c­êi, nãi: - BiÕt rÊt râ, nh­ng.. Tèng mç tõng nghe chuyÖn c¸c h¹ lËp träng thÖ víi TrÇn ®¹i hiÖp lµ kh«ng tµn h¹i sinh linh n÷a, cã lÎ chuyÖn nµy kh«ng gi¶ ®Êy chø? §ång Tö Kú nh×n Tèng Phï b»ng ¸nh m¾t l¹nh lïng ®Çy s¸t khÝ, l∙o nãi: - Tèng Phï, l∙o phu nãi mét c©u nµy nh­ng sî r»ng ng­¬i nghe kh«ng lät tai th«i! Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - C¶ ®êi Tèng mç còng ch¼ng tèt h¬n §¹i §Çu Quû ng­¬i bao nhiªu nªn ®∙ nghe sù nguyÒn rña nhiÒu l¾m råi, v× thÕ dï nh÷ng lêi khã nghe thÕ nµo th× Tèng mç còng ch¼ng kiªng kþ. §ång Tö Kú nãi: - Ng­¬i xøng ®¸ng so s¸nh víi l∙o phu µ? Hä Tèng kia, ng­¬i tù ®Ò cao m×nh qu¸ ®Êy! L∙o h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 204 - Thùc ra c©u mµ l∙o phu nãi ng­¬i nghe kh«ng lät tai lµ v¹ch trÇn sù gi¶ dèi võa råi - cña ng­¬i th«i! Tèng Phï ng¹c nhiªn hái: - Tèng mç cã sù g× kh«ng thùc? §ång Tö Kú nãi: - Lµ chuyÖn ph¸t thÖ víi TrÇn ®¹i hiÖp mµ ng­¬i võa nãi. - Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - Thùc hay kh«ng thùc còng ch¼ng cã quan hÖ g× lín! NÕu §ång Tö Kú ng­¬i xem chuyÖn nµy lµ thËt th× ®ã lµ sù thËt vËy! §ång Tö Kú né khÝ, nãi: - Lµ thËt th× sao nµo? L∙o phu biÕt trong vâ l©m ai ai còng râ chuyÖn TrÇn ®¹i hiÖp th¾ng l∙o phu nh­ng ng­êi biÕt chuyÖn l∙o phu ph¸t thÖ th× kh«ng thÓ qu¸ b¶y ng­êi. Tèng Phï nãi: - B¶y ng­êi, m­êi ng­êi h∙y tr¨m ng­êi còng cã g× kh¸c ®©u? §ång Tö Kú ng­¬i so ®o nh­ vËy mµ kh«ng sî ®¸nh mÊt thÓ diÖn cña m×nh sao? §ång Tö Kú biÕn s¾c, l∙o nãi: - Hä Tèng kia, h«m nay l∙o phu quyÕt ph¶i ®iÒu tra râ kÎ nµo nãi chuyÖn nµy víi ng­êi míi ®­îc! Tèng Phï thÊy ®èi ph­¬ng thõa nhËn th× bÊt gi¸c ®éng lßng hiÕu kú, l∙o mÜm c­êi hái: - T¹i sao hä §ång ng­¬i ph¶i nhÊt ®Þnh lµm râ chuyÖn nµy? §ång Tö Kú nãi: - V×...l∙o phu muèn chøng thùc mét chuyÖn! Tuy Tèng Phï cã linh c¶m mÉn nhuÖ h¬n ng­êi nh­ng lóc nÇy l∙o còng kh«ng nghÜ ra lµ ®èi ph­¬ng muèn chøng thùc chuyÖn g×, tuy nhiªn l∙o biÕt nÕu m×nh hái tr­íc th× nhÊt ®Þnh §ång Tö Kú sÏ kh«ng bao giê tiÕt lé. V× vËy l∙o liÒn c­êi h× h×, nãi: - §ång Tö Kú ng­¬i nãi kh«ng qu¸ b¶y ng­êi biÕt chuyÖn ng­¬i lËp thÖ tr­íc TrÇn ®¹i hiÖp, nh­ vËy lµm sao ng­¬i biÕt kh«ng ph¶i mét trong b¶y ng­êi ®ã ®∙ nãi víi Tèng mç? §ång Tö Kú ngo¸c miÖng réng c­êi mét c¸ch qu¸i gì råi nãi: - Lµm sao cã chuyÖn ®ã? Tèng Phï nãi: - Hä §ång ng­¬i tù tin qu¸ nhÜ? §ång Tö Kú nãi: - Thiªn Ma N÷, LiÔu My N­¬ng, ¸c Khçng Minh, Kim Tr­êng Canh th× quyÕt kh«ng thÓ nãi víi ng­êi råi, cßn nh­ TrÇn ®¹i hiÖp lµ mét chÝnh nh©n qu©n tö, lêi høa ngµn vµng nªn tÊt nhiªn còng kh«ng thÓ nãi cho ng­¬i biÕt! Tèng Phï mÜm c­êi, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 205 - Kh«ng sai, n¨m ng­êi nµy kh«ng hÒ nãi cho Tèng mç biÕt, nh­ng cßn mét ng­êi - kh¸c ®Êy! §ång Tö Kú nãi: - ChØ cßn l¹i hai ng­êi mµ th«i! Tèng Phï nãi: - Cã thÓ mét trong hai ng­êi nµy nãi th× sao? §ång Tö Kú l¾c ®Çu, nãi: - Cµng kh«ng thÓ, bëi v×... Môc quang cña l∙o chît s¾c l¹nh nh­ dao, l∙o l¹nh lïng nãi tiÕp: - Mét trong hai ng­¬i ®ã chÝnh lµ l∙o phu! Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - Nh­ng cßn mét vÞ n÷a. §ång Tö Kú qu¸t hái: - Ng­¬i ®ã lµ ai? Tèng Phï l¹i c­êi h× h×, nãi: - ChÝnh lµ Tèng mç! §ång Tö Kú nghe vËy th× ®ét nhiªn b­íc lªn tr­íc mét b­íc vµ nãi: - Tèng Phï, ng­êi kh¸c kh«ng d¸m ph¹m ®Õn ng­¬i v× sî th©n ph¸p khinh c«ng cao minh cña ng­¬i, nh­ng l∙o phu th× ch¼ng xem trß khinh c«ng cña ng­¬i ra g× ®©u, ng­¬i hiÓu chø? Tèng Phï mÜm c­êi, nãi: - §ång huynh khÐo nãi råi! §¹i §Çu Quû V­¬ng lµ gi¸o chñ Tø Linh Gi¸o th× ®­¬ng nhiªn lµ ch¼ng xem Tèng mç ra g× råi! §ång Tö Kú c­êi nh¹t, nãi: - Ng­¬i biÕt nh­ thÕ th× tèt! L∙o chËm r¶i b­íc tíi hai b­íc n÷a vµ nãi tiÕp: - NÕu ng­¬i cho r»ng khinh c«ng cña l∙o phu kh«ng b»ng §¹i M¹c Quû Thñ ng­¬i th× chóng ta hay thö xem nhÐ? Tèng Phï thõa hiÓu tuy khinh c«ng cña m×nh liÖt vµo hµng ®Ö nhÊt vâ l©m nh­ng nÕu tü thÝ víi Ngò §¹i ma chñ mµ chØ dùa vµo khinh c«ng th«i th× nhÊt ®Þnh sÏ ph¶i nÕm mïi ®au khæ tr­íc. V× thÕ l∙o c­êi ha h¶ råi nãi: - Kh«ng cÇn ph¶i thö, Tèng mç tù biÕt søc m×nh mµ! §ång Tö Kú mÜm c­êi mét c¸ch qu¸i dÞ, l∙o nãi: - Tèng Phï, b©y giê ng­¬i míi biÕt sao? L∙o phu phÝ lêi n¶y giê lµ chØ muèn nãi cho ng­¬i biÕt r»ng, trong thiªn h¹ chØ cã tæng céng s¸u ng­¬i biÕt chuyÖn l∙o phu lËp thÖ mµ th«i, nh­ng s¸u ng­êi nµy tuyÖt ®èi kh«ng thÓ nãi víi ng­¬i. ThÕ mµ h«m nay võa gÆp mÆt Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 206 ng­¬i ®∙ nãi ra chuyÖn nµy, tâ r»ng ngoµi ng­¬i ra cßn cã ng­êi kh¸c biÕt tr­íc ng­¬i, h× - h×... §ét nhiªn l∙o chåm ng­êi tíi tr­íc vµ qu¸t hái: - Tèng Phï, kÎ ®ã lµ ai? NhÊt thêi Tèng Phï ch­a biÕt ph¶i tr¶ lêi nh­ thÕ nµo cho ph¶i, l∙o ®ang trÇm ng©m suy nghÜ th× ®∙ nghe §ång Tö Kú hái tiÕp: - Hay lµ truyÒn nh©n cña TrÇn ®¹i hiÖp nãi cho ng­¬i biÕt? Tèng Phï ®Þnh gËt ®Çu nh­ng bçng nhiªn thÇm nghÜ: - Nghe ng÷ khÝ cÊp thiÕt cña h¾n nh­ vËy, kh«ng lÎ h¾n vÉn ch­a biÕt chuyÖn TrÇn ®¹i hiÖp cã truyÒn nh©n? NghÜ thÕ nªn l∙o véi l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i! §ång Tö Kú lé vÎ thÊt väng, l∙o nãi: - Kh«ng ph¶i µ? L∙o phu kh«ng tin! Tèng Phï mÜm c­êi, nãi: - Kh«ng ph¶i lµ kh«ng ph¶i, c¸c h¹ kh«ng tin th× còng ch¼ng cßn c¸ch nµo kh¸c! Nh­ng Tèng mç cã thÓ nãi cho ng­¬i biÕt ng­êi nãi chuyÖn nµy víi Tèng mç lµ ai. §ång Tö Kú liÒn hái: - KÎ ®ã lµ ai? Tèng Phï nãi: - Lµ ®Ö tö cña Thiªn Ma N÷! Lêi nµy võa ph¸t ra th× suýt chót n÷a §ång Tö Kú nh¶y dùng lªn. L∙o ngo¸c c¸i miÖng cùc réng ®Ó lé hai hµm r¨ng vµng khÌ vµ kªu lªn: - Ng­¬i nãi cã thËt kh«ng? Tèng Phï th¶n nhiªn nãi: - §­¬ng nhiªn lµ thËt! §ång Tö Kú trÇm ng©m mét l¸t råi buét miÖng nãi: - H¸ cã lý nµy sao? Thiªn Ma N÷ lµm sao cã thÓ phô nghÜa béi tÝn nh­ thÕ? Tèng Phï c­êi nh¹t, nãi: - §ång huynh ®¸nh gi¸ Thiªn Ma N÷ qu¸ cao råi ®Êy! §ång Tö Kú trõng m¾t nh×n Tèng Phï vµ nãi: - L∙o phu vÉn kh«ng tin lµ Thiªn Ma N÷ nãi ra chuyÖn nµy! Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - Nh©n chøng ®ang cã t¹i ThiÕu L©m tù, nÕu c¸c h¹ kh«ng tin th× cã thÓ ®i hái! §ång Tö Kú ng¹c nhiªn hái: - §Ö tö cña Thiªn Ma N÷ sao l¹i ë trong ThiÕu L©m tù? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 207 Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - - Kh«ng nh÷ng ë trong ThiÕu L©m tù mµ cßn ®ang d­ìng thu¬ng ë n¬i nµy. §ång Tö Kú nghe vËy th× ngÉn ng­êi ra nh­ pho t­¬ng, c¨n b¶n l∙o nghÜ kh«ng thÊu lµ t¹i sao ®å ®Ö cña Thiªn Ma N÷ l¹i ch¹y ®Õn ThiÕu L©m tù d­ìng th­¬ng, trõ phi Thiªn Ma N÷ ®∙ th©u phôc t¨ng l÷ Thiªu L©m, hoÆc lµ Thiªn Ma N÷ ®∙ ®Çu hµng ThiÕu L©m vµ cöu ®¹i m«n ph¸i. §ång Tö Kú trÇm ng©m mét l¸t råi míi nãi: - Thiªn Ma N÷ còng ®ang ë ThiÕu L©m tù ch¨ng? Tèng Phï thÇm nghÜ, chuyÖn nµy kh«ng thÓ tr¶ lêi râ rµng ®­îc, do vËy l∙o mÜm c­êi mét c¸ch bÝ hiÓm vµ nãi: - HiÖn t¹i Thiªn Ma Nö cã ë n¬i nµy hay kh«ng th× Tèng mç còng kh«ng biÕt. §ång Tö Kú l¹i suy nghÜ mét lóc råi hái: - Tèng Phï, ng­¬i ®∙ gÆp ®Ö tö cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ch­a? Tèng Phï liÕc nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi: - T¹i sao c¸c h¹ kh«ng ®i hái TrÇn ®¹i hiÖp ®Êy? §ång Tö Kú ng¹c nhiªn nãi: MÊt trang 121-122 Bän l∙o phu! - §iÒu ®ã còng ch­a ch¾c! - Tèng Phï, ng­¬i ®õng quªn lµ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ tõng cã quy ®Þnh, chi Ýt trong ba n¨m bän ta ph¶i gÆp l∙o mét lÇn, nh­ng tõ khi chia tay lÇn tr­íc ®Õn giê ®∙ h¬n bèn n¨m råi, vËy mµ ch¼ng thÊy TrÇn ®¹i hiÖp göi th­ thiÕp ®Õn, nh­ thÕ ch¼ng ®ò ®Ó chøng minh lµ TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng cßn t¹i thÕ sao? Tèng Phï thÇm kinh ng¹c, l∙o nghÜ: - Ma ®Çu nµy qu¶ nhiªn rÊt lîi h¹i! NghÜ vËy nh­ng ngoµi miÖng l∙o nãi: - C¸c h¹ chØ dùa vµo ®iÓm nµy mµ d¸m kh¼ng ®Þnh TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn µ? §ång Tö Kú nãi: - B»ng vµo ®iÓm nµy còng qu¸ ®ñ råi! Huèng hå, nÕu TrÇn ®¹i hiÖp cßn t¹i thÕ th× lµm sao l∙o ta dung tóng cho ®Ö tö Thiªn Ma N÷ t¸c yªu t¸c qu¸i trªn giang hå? Tèng Phï nghe vËy th× nhÊt thêi kh«ng t×m ®­îc lý do g× ph¶n b¸c c¶. Nh­ng bçng nhiªn nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi lín tiÕng nãi: -Trang huynh, nÕu huynh kh«ng biÕt ®­êng tiÕn tho¸i th× chí tr¸ch t¹i h¹ bÊt l­u t×nh ®Êy! Th× ra hai ng­êi ®éng thñ c¶ n÷a ngµy mµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÉn ch­a h¹ s¸t thñ, nÕu kh«ng th× dï cã m­êi Trang TiÖp còng ph¶i ph¬i x¸c t¹i ®­¬ng tr­êng råi! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2