intTypePromotion=1

Hậu thiên hạc phổ - tập 13

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
78
lượt xem
8
download

Hậu thiên hạc phổ - tập 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 13', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 13

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -234- Håi thø m­êi ba §­êng xa g¸nh nÆng NhËp V©n ®¹i s­chñ nãitay "A di ®µ phËt"®¹i ®øc t¸i t¹o cña Ph­¬ng thÝ chñ ®èi víi - L∙o thÝ chÊp chÝ ph¶i, ®¹i ©n råi nãi: bæn tù thËt kh«ng d¸m dïng lêi mµ ®a t¹. Ngµy sau, nÕu v× chuyÖn vâ l©m ®ång ®¹o th× chØ cÇn Ph­¬ng thÝ chñ nãi mét c©u lµ ®Ö tö bæn tù sÏ xuÊt toµn lùc, dï ph¶i vµo chèn dÇu s«i löa báng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× rÊt c¶m ®éng, chµng véi vµng lªn tiÕng: - NÕu Ch­ëng m«n ®¹i s­ cã t©m ý nh­ vËy th× thùc lµ phóc ®øc cho vâ l©m. NhËp V©n ®¹i s­ quÐt môc quang nh×n qua quÇn hïng t¹i ®­¬ng tr­êng råi nãi: - D∙ t©m cña Ngò Ma ®∙ b¾t ®Çu béc lé, ®Æc biÖt lµ chuyÖn §ång Tö Kú h«m nay thä th­¬ng mµ ®i th× tÊt nhiªn h¾n sÏ kh«ng cam t©m, l∙o n¹p muèn mêi ch­ vÞ ®Õn tÞnh thÊt cña bæn tù võa nghØ ng¬i võa th­¬ng l­îng kÕ s¸ch ®èi phã. Ch¼ng hay ý cña ch­ vÞ thÕ nµo? Ho¾c Minh Phong nãi: - §­¬ng nhiªn lµ nh­ vËy råi! NhËp V©n ®¹i s­ gäi NhËp Ph¸p ®¹i s­ l¹i dÆn dß mÊy c©u råi nãi: - Chóng ta kh«ng cÇn lo chuyÖn ë ®©y n÷a, xin mêi c¸c vÞ theo l∙o n¹p! Nãi ®o¹n l∙o cÊt b­íc ra khái La H¸n §­êng. QuÇn hïng lÇn l­ît b­íc theo NhËp V©n ®¹i s­ ®i vÒ phÝa tÞnh thÊt cña ph­¬ng tr­îng. ThiÕu L©m tù bçng nhiªn n¸o nhiÖt h¼n lªn, mÊy sa di hßa th­îng kh«ng ngõng ch¹y tíi ch¹y lui, mét l¸t sau th× tÞnh thÊt cña ph­¬ng tr­îng ®∙ ®­îc bµy biÖn mÊy bé bµn ghÕ, vÞ trµ h­¬ng th¬m ng¸t. Sau khi quÇn hïng an to¹ th× NhËp V©n ®¹i s­ lÊy t­ c¸ch lµ chñ nh©n kÝnh mäi ng­êi mét chung trµ råi nãi: - H«m nay bæn tù ngé th¶m biÕn ch­a tõng cã trong mÊy tr¨m n¨m qua, nÕu kh«ng cã ch­ vÞ thÝ chñ t­¬ng trî th× l∙o n¹p kh«ng biÕt kÕt côc sÏ nh­ thÕ nµo. L∙o h¬i ng­ng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - Tr­íc sau Ngò §¹i ma chñ ®∙ lÇn l­ît xuÊt hiÖn, e r»ng bän chóng kh«ng cßn kiªng dÌ nh÷ng lêi c¶nh c¸o cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp n÷a råi! Ho¾c Minh Phong lín tiÕng nãi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, nghe khÈu khÝ cña §ång Tö Kú th× h×nh nh­ Ngò Ma vÉn ch­a biÕt chuyÖn TrÇn ®¹i hiÖp quy tiªn, nh­ng bän chóng kh«ng biÕt t×nh h×nh sèng chÕt cña TrÇn ®¹i hiÖp thÕ nµo mµ d¸m väng ®éng nh­ thÕ th× ®ñ thÊy bän chóng ®∙ kh«ng ®Ó t©m nh÷ng lêi cña TrÇn ®¹i hiÖp tõ l©u råi! Tèng Phï lªn tiÕng: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -235- - NhÞ vÞ, l∙o phu cã mét c©u nh­ng ch¼ng biÕt cã nªn nãi hay kh«ng? Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶ råi nãi: - Mäi ng­êi ®ang th­¬ng nghÞ, Tèng huynh cã chuyÖn g× xin cø nãi ra! Tèng Phï tiÕp lêi: - Thùc ra, l∙o phu chØ c¶m thÊy viÖc Ngò §¹i ma chñ ph¸t ®éng lÇn nµy nh»m vµo ThiÕu L©m tr­íc tiªn lµ cã dông ý rÊt th©m! NhËp V©n ®¹i s­ liÒn hái: - Dông ý thÕ nµo? Tèng Phï nãi: - L∙o phu nãi ra xin ®¹i s­ ®õng tr¸ch nhÐ! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Tr¸ch thÕ nµo d­îc? ThÝ chñ mau nãi ra xem! Tèng Phï chËm r¶i nãi: - GiÕt gµ do¹ khØ, bän chóng cã ý muèn chinh phôc vâ l©m vµ cöu ®¹i m«n ph¸i! NhËp V©n ®¹i s­ buét miÖng kªu lªn: - D∙ t©m cña bän chóng thËt kh«ng nhá! Ho¾c Minh Phong trßn xoe song môc, l∙o lín tiÕng nãi: - ChuyÖn nµy kh«ng quan hÖ ®Õn viÖc d¸m hay kh«ng d¸m, nÕu nhÞ vÞ kh«ng tin th× t¹i sao kh«ng hái Trang l∙o ®Ö xem? Ho¾c Minh Phong liÒn quay sang hái Trang TiÖp: - ThËt thÕ kh«ng? NhËp v©n ®¹i s­ còng nh×n qua Trang TiÖp vµ hái: - ThÝ chñ lµ thuéc h¹ cña §ång Tö Kú ph¶i kh«ng? Trang TiÖp cung thñ nãi: - V∙n sinh kh«ng ph¶i lµ m«n h¹ cña §ång Tö Kú! Ho¾c Minh Phong quay sang nh×n Trang TiÖp mét l¸t råi nãi: - Trang l∙o ®Ö, ng­¬i thÇn bÝ qu¸! Trang TiÖp mØm c­êi, nãi: - V∙n sinh chØ lµ ng­êi phông mÖnh trµ trén vµo Tam NghÜa M«n, tuy §ång Tö Kú lµ chç dùa cña bän Thµnh HuyÒn Th«ng nh­ng v∙n sinh kh«ng ph¶i lµ m«n h¹ cña bän hä! NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay, nãi: - ThÝ chñ phông mÖnh ng­êi nµo vËy? Trang TiÖp trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - ChuyÖn nµy... Ph¶i b¾t ®Çu tõ chç xuÊt th©n cña v∙n sinh nh­ng nãi ra e r»ng nhÞ vÞ Ch­ëng m«n sÏ kh«ng tin. Ho¾c Minh Phong hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -236- - T¹i sao? Trang TiÖp nãi: - V× v∙n sinh lµ s­ ®Ö cña KÕ Th«ng! NhËp V©n ®¹i s­ ng¹c nhiªn, hái: - KÕ Th«ng? Cã ph¶i lµ §éc ®¹i phu - ¸c Khæng Minh kh«ng? Trang TiÖp gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai! Ho¾c Minh Phong còng bÊt ngê ®Õn s÷ng ng­êi, l∙o nãi: - ¸c Khæng Minh cã mét vÞ s­ ®Ö khi nµo nhØ? Trang TiÖp mØm c­êi, nãi: - Bang chñ kh«ng tin ch¨ng? Ho¾c Minh Phong nãi: - §óng vËy, l∙o phu kh«ng tin KÕ Th«ng l¹i cã mét vÞ s­ ®Ö trÎ tuæi nh­ l∙o ®Ö ng­¬i. Trang TiÖp th¶n nhiªn nãi: - Bang chñ kh«ng tin th× v∙n sinh còng ch¼ng cßn c¸ch nµo kh¸c, nh­ng Bang chñ thö nghÜ xem, ngoµi s­ huynh cña v∙n sinh ra th× cßn ai cã thÓ khiÕn v∙n sinh trµ trén vµo lµm m«n h¹ §ång Tö Kú mµ kh«ng bÞ l∙o ta ph¸t hiÖn! Ho¾c Minh Phong nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! Trang l∙o ®Ö, lÖnh s­ lµ vÞ cao nh©n nµo vËy? Trang TiÖp nãi: - Gia s­ lµ Chóc Cao Phong, thiªn h¹ th­êng gäi lµ Thiªn Nam Qu¸i TÈu! H¾n võa døt lêi th× NhËp V©n ®¹i s­ vµ Ho¾c Minh Phong ®Òu bÊt gi¸c kinh ng¹c kh«ng th«i. Th× ra tªn tuæi Chóc Cao Phong rÊt ¶nh h­ëng trong vâ l©m nh­ng ng­êi nµy ®∙ mai danh Èn tÝch, x­a nay kh«ng can dù vµo chuyÖn giang hå, kh«ng ngê chÝnh ng­êi nµy l¹i lµ s­ phô cña ¸c Khæng Minh - mét nh©n vËt trong Ngò §¹i ma chñ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh vèn ch­a tõng nghe danh Chóc Cao Phong nªn hai ng­êi kh«ng cã ph¶n øng g×. Lóc nµy Tèng Phï võa vuèt r©u võa hái: - Trang l∙o ®Ö, hiÖn giê lÖnh s­ ë ®©u? Trang TiÖp cung kÝnh ®¸p: - Gia s­ ®ang ë t¹i Chung Nam S¬n! Ho¾c Minh Phong chau mµy hái l¹i: - Chóc l∙o vÉn ë t¹i Chung Nam S¬n µ? Trang TiÖp nãi: - §óng vËy! X­a nay gia s­ chØ ë Chung Nam S¬n mµ ch­a tõng ®i mét n¬i nµo kh¸c. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -237- NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay niÖm mét c©u phËt hiÖu råi nãi: - Chóc l∙o thÝ chñ lµ ®¹i hiÖp mét thêi vËy mµ t¹i sao l¹i thu thËp h¹ng ng­êi nh­ KÕ Th«ng lµm ®Ö tö? L∙o n¹p thËt khã mµ tin ®­îc! Tèng Phï tiÕp lêi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, ¸c Khæng Minh t©m ®Þa ¸c ®éc, trÝ tr¸ h¬n ng­êi nh­ng theo l∙o phu biÕt th× h×nh nh­ h¾n vÉn ch­a cã hµnh vi th­¬ng thiªn b¹i lý, do vËy, chuyÖn h¾n bÞ liÖt vµo Ngò Ma lµ v× h¾n qu¸i gì th¸i qu¸ mµ th«i! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - ý cña Tèng thÝ chñ muèn nãi KÕ Th«ng kh«ng ph¶i lµ ng­êi xÊu, ph¶i kh«ng? Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Kh«ng ph¶i vËy, KÕ Th«ng lµ ng­êi xÊu nh­ng kh«ng ph¶i lµ h¹ng ®¹i hung ®¹i ¸c! Ho¾c Minh Phong c­êi nh¹t, nãi: - Tèng huynh, theo huynh th× chóng ta cã thÓ lo¹i trõ §éc ®¹i phu ra khái Ngò Ma ch¨ng? Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Bang chñ chí tøc khÝ, ch¼ng qua lµ l∙o phu theo sù luËn sù th«i! Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng nhÞn ®­îc c­êi nªn bËt c­êi mét trµng råi nãi: - Trang huynh, cã lÏ lÖnh s­ lµ mét cao nh©n tiÒn bèi trong vâ l©m? §èi víi ng­êi kh¸c th× chèc chèc Trang TiÖp cßn lé chót ng¹o m¹n nh­ng víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi th× h¾n tá ra t«n kÝnh v« cïng, h¾n nghe hái th× véi cung thñ, nãi: - NÕu so s¸nh gi÷a gia s­ vµ danh väng cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp th× ch¼ng kh¸c g× lÊy ®om ®ãm so s¸nh víi mÆt tr¨ng! Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng ngê ®èi ph­¬ng l¹i khiªm tèn nh­ vËy nªn buét miÖng nãi: - Trang huynh qua kh¸ch s¸o råi! Trang TiÖp mØm c­êi, nãi: - Ph­¬ng huynh ®Ö, t¹i h¹ nãi thùc ®Êy, mÊy vÞ tiÒn bèi ë ®©y ®Òu râ mµ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - T¹i h¹ tin nh­ vËy! Ho¾c Minh Phong bu«ng mét tiÕng thë dµi råi nãi: - Trang l∙o ®Ö, lÖnh s­ cã nghe nãi vÒ hµnh vi cña KÕ Th«ng kh«ng? Trang TiÖp nãi: - Gia s­ ®∙ biÕt tõ l©u, chØ cã ®iÒu... Bçng nhiªn h¾n bu«ng tiÕng thë dµi vµ trÇm ng©m kh«ng nãi n÷a. NhËp V©n ®¹i s­ tiÕp lêi: - ThÕ nµo? Chóc l∙o thÝ chñ ®∙ sím biÕt hµnh vi cña KÕ Th«ng råi µ? L∙o n¹p c¶m thÊy kú qu¸i lµ t¹i sao lÖnh s­ kh«ng ra tay ng¨n c¶n h¾n? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -238- Ho¾c Minh Phong còng ho¹ theo, l∙o nãi: - §óng vËy, chuyÖn nµy lµ ®¹i sai lÇm cña lÖnh s­ ®Êy! Trang TiÖp thë dµi mét håi råi nãi: - Së dÜ nh­ vËy lµ v× gia s­ t©m cã thõa nh­ng lùc bÊt tóc... Tèng Phï ng¹c nhiªn hái xen vµo: - T¹i sao? Trang TiÖp nãi: - V×... Vâ c«ng cña gia s­ chØ cßn l¹i n¨m s¸u phÇn m­êi nªn kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña ®¹i s­ huynh n÷a! Ph­¬ng TuyÕt Nghi söng sèt, chµng nãi: - Trang huynh, lÖnh s­ bÞ ai ®ã ¸m to¸n ch¨ng? Trang TiÖp gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai! Tèng Phï liÒn hái: - Trang l∙o ®Ö, ng­¬i nãi thËt kh«ng ®Êy! Trang TiÖp nãi: - Mçi c©u mçi ch÷ ®Òu lµ sù thËt! Ph­¬ng TuyÕt Nghi truy vÊn: - KÎ nµo ¸m to¸n lÖnh s­? Trang TiÖp l¾c ®Çu, nãi: - T¹i h¹ còng kh«ng biÕt. An TiÓu B×nh kh«ng nhÞn ®­îc nªn kªu lªn: - Kh«ng biÕt µ? Thiªn h¹ sao l¹i cã ®¹o lý bÊt th«ng nh­ thÕ? Trang TiÖp ngÉn ng­êi gi©y l¸t råi nãi: - C¸c h¹... An TiÓu B×nh c­íp lêi, nãi: - ThÕ nµo? C¸c h¹ cho r»ng t¹i h¹ nãi sai ch¨ng? Trang TiÖp trÊn ®Þnh tinh thÇn råi nãi: - Trang mç kh«ng cã ý ®ã nh­ng Trang mç kh«ng hiÓu c¸c h¹ muèn nãi ®¹o lý bÊt th«ng ë ®iÓm nµo? TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - NÕu mét ng­êi bÞ kÎ kh¸c ¸m to¸n th× cã lý nµo l¹i kh«ng biÕt? Trang TiÖp nãi: - T¹i h¹ nãi lµ sù thËt, chÝnh v× kh«ng biÕt kÎ ¸m to¸n lµ ai mµ m∙i ®Õn giê gia s­ vÉn ch­a thÓ trÞ lµnh th­¬ng thÕ! NÕu kh«ng th× gia s­ ch¼ng ph¶i Èn c­ ®Õn h«m nay mµ kh«ng d¸m h¹ s¬n hµnh ®¹o. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -239- TiÓu B×nh nãi: - Nãi vËy cã nghÜa lµ lÖnh s­ còng kh«ng nhí lµ m×nh ®∙ kÕt thï kÕt o¸n víi nh÷ng ai µ? Trang TiÖp l¾c ®Çu, nãi: - TÝnh t×nh gia s­ rÊt «n hoµ, b×nh sinh ch­a tõng cã ©n o¸n víi ng­êi nµo. TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - NÕu vËy th× lÖnh s­ lµ ng­êi rÊt tèt ph¶i kh«ng? Trang TiÖp ch­a kÞp tr¶ lêi th× Tèng Phï ®∙ khai khÈu, l∙o nãi: - Kh«ng sai, Chóc huynh qu¶ nhiªn lµ mét vÞ ®¹i h¶o nh©n! Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - Trang huynh, Tèng l∙o nãi kh«ng sai ®Êy chø! Trang TiÖp l¹i do dù th× bÞ TiÓu B×nh c­íp lêi, nãi: - Ph­¬ng huynh, kh«ng ph¶i tiÓu ®Ö kh«ng tin, chØ cã ®iÒu tiÓu ®Ö hoµi nghi §éc ®¹i phu, cã khi nµo h¾n ¸m to¸n s­ phô cña h¾n kh«ng? Trang TiÖp nghe vËy th× biÕn s¾c, h¾n véi kªu lªn: - Lµm sao cã thÓ nh­ vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng lªn tiÕng phô ho¹: - §óng ®Êy! Dï lßng d¹ §éc ®¹i phu ®éc ¸c ®Õn ®é nµo th× cã lÏ còng kh«ng thÓ h¹ thñ víi s­ phô cña chÝnh m×nh! Tiªu B×nh mØm c­êi, nãi: - §iÒu ®ã ch­a ch¾c, nÕu mét kÎ ®∙ mª muéi l­¬ng t©m th× chuyÖn g× h¾n l¹i kh«ng lµm ®­îc? NhËp V©n ®¹i s­ h¾ng giäng mét tiÕng råi nãi: - TiÓu thÝ chñ, nh÷ng chuyÖn nh­ thÕ nµy nÕu ch­a ®iÒu tra chøng minh râ rµng th× kh«ng thÓ nãi bõa ®­îc. Ho¾c Minh Phong còng lªn tiÕng: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, sî r»ng c¸ch nghÜ cña l∙o phu kh«ng gièng ®¹i s­ råi! NhËp V©n ®¹i s­ hái: - Bang chñ cã cao kiÕn g× ch¨ng? Ho¾c Minh Phong chËm r¶i nãi: - L∙o phu cho r»ng KÕ Th«ng cã thÓ lµm nh÷ng chuyÖn nh­ vËy! NhËp V©n ®¹i s­ chau mµy, nãi: - Con ng­êi h¸ cã thÓ bÊt tu©n nh©n lu©n ®¹i ®¹o? Bang chñ, l∙o n¹p cho r»ng KÕ thÝ chñ kh«ng thÓ lµm chuyÖn th­¬ng thiªn b¹i lý nh­ thÕ! TiÓu B×nh c­êi nh¹t mét tiÕng råi tiÕp lêi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, nÕu mét kÎ bÞ danh lîi lµm mê l­¬ng t©m th× chuyÖn g× h¾n còng cã thÓ lµm ®­îc! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -240- Tuy niªn kû cña nµng cßn trÎ nh­ng v× phô mÉu ngé ph¶i c¶nh bÊt th­êng nªn c¶m nhËn cña nµng vÒ nh©n t×nh thÕ th¸i còng cã chç kh¸c th­êng. B©y giê NhËp V©n ®¹i s­ nghe vËy th× bÊt gi¸c s÷ng sê, håi l©u sau l∙o míi nãi: - NÕu thËt nh­ vËy th× l∙o n¹p v« cïng bi th­¬ng cho vâ l©m ®ång ®¹o! Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, b¨ng dµy ba tÊc kh«ng ph¶i v× l¹nh mét ngµy, nh÷ng n¨m qua, ngoµi NhËp Phµm ®¹i s­ th× quý tù cã rÊt Ýt ng­êi hµnh tÈu giang hå, th¸i ®é bÕ m«n tù b¶o vÖ nh­ vËy h¸ ch¼ng ph¶i t¹o c¬ héi tèt cho bän tµ ma ngo¹i ®¹o hµnh ®éng sao? B©y giê ®¹i s­ ®au th­¬ng cho vâ l©m ®ång ®¹o còng lµ lý sè ®­¬ng nhiªn mµ th«i! NhËp V©n ®¹i s­ thë dµi mét håi råi nãi: - Bang chñ, bän l∙o n¹p vèn lµ ®Ö tö phËt m«n nªn thanh quy giíi luËt lu«n rµng buéc, khiÕn kh«ng d¸m v­íng vµo chuyÖn thÞ phi trªn giang hå còng lµ chuyªn bÊt ®¾c dÜ. Bang chñ chØ trÝch nh­ vËy thËt khiÕn l∙o n¹p ph¶i khæ t©m trong thÕ tiÕn tho¸i l­ìng nan! Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - §Õn lóc nµy mµ h×nh nh­ ®¹i s­ vÉn ch­a l∙nh ngé! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Kh«ng ph¶i l∙o n¹p ch­a l∙nh ngé, chØ cã ®iÒu sù t×nh biÕn ho¸ qu¸ nhanh khiÕn cho l∙o n¹p c¶m thÊy xoay trë kh«ng kÞp. ¢m D­¬ng Thñ C¸t Uy bçng nhiªn lªn tiÕng, nãi: - §¹i s­, x­a nay ThiÕu L©m tù lu«n lµ th¸i s¬n b¾c ®Èu cña vâ l©m nãi chung vµ cöu ®¹i m«n ph¸i nãi riªng. Nh÷ng n¨m qua, tuy quý tù rÊt Ýt hái ®Õn chuyÖn trong vâ l©m nh­ng v× cã KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp nªn giang hå míi duy tr× ®­îc côc diÖn b×nh an. Ngµy nay, TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn, truyÒn nh©n cña TrÇn ®¹i hiÖp lµ Ph­¬ng l∙o ®Ö tuy vâ c«ng cao c­êng nh­ng niªn kû cßn qu¸ trÎ, v¶ l¹i, lÊy lùc mét ng­êi mµ chèng chäi víi tr­êng phong ba ®Çy nguy biÕn nµy th× qu¶ thËt lµ qu¸ miÔn c­ìng. V× thÕ, C¸t Uy nµy cho r»ng, hiÖn giê chÝnh lµ lóc mµ ®¹i s­ nªn xuÊt diÖn hiÖu triÖu vâ l©m ®ång ®¹o. NhËp V©n ®¹i s­ nghe vËy th× bÊt gi¸c rïng m×nh, l∙o thÇm nghÜ: - Qu¶ nhiªn ph¶i nh­ vËy råi! Xem ra l∙o n¹p kh«ng thÓ kh«ng xuÊt ®Çu lé diÖn... L∙o ®ang suy nghÜ th× chît nghe Trang TiÖp lín tiÕng nãi: - Nghe mÊy lêi cña An huynh ®Ö nµy th× t¹i h¹ chît hiÓu ra mäi sù, xin ch­ vÞ tiÒn bèi tha téi cho Trang mç v× kh«ng thÓ l­u l¹i ThiÕu L©m tù ®­îc n÷a! Nãi ®o¹n h¾n ®øng lªn cung thñ hµnh lÔ víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh vµ nãi tiÕp: - T¹i h¹ ph¶i ®i L¹c D­¬ng khÊu kiÕn ©n s­. Sau khi ®iÒu tra râ mäi chuyÖn th× t¹i h¹ sÏ tiÕp tôc hµnh tÈu giang hå, cßn ®¹i ©n khai minh cña An huynh ®Ö th× ®µnh chê ngµy sau t­¬ng b¸o vËy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy nh­ muèn nãi ®iÒu g× nh­ng chµng thÊy Trang TiÖp ®∙ xoay ng­êi cÊt b­íc nªn ®¸nh nãi vãi theo: - Trang huynh ®i ®­êng b×nh an, xin l­îng thø t¹i h¹ kh«ng tiÔn. Lêi võa døt th× Trang TiÖp còng ®∙ ®i khuÊt. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -241- Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - Vâ c«ng cña Chóc Cao Phong tuy kh«ng thÓ s¸nh víi KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp nh­ng y thuËt cña l∙o ta cã thÓ x­ng lµ thiªn h¹ ®Ö nhÊt. NÕu l∙o nµy cã thÓ h¹ s¬n th× ®ã lµ ®¹i phóc cho vâ l©m ®ång ®¹o! ¢m D­¬ng Thñ C¸t Uy tiÕp lêi: - Kh«ng sai! Y ®¹o cña Thiªn Nam Qu¸i TÈu lµ bËc nhÊt trong thiªn h¹, nÕu l∙o ta h¹ s¬n th× tÊt sÏ cã kh«ng Ýt sinh mang ®­îc cøu ch÷a. NhËp V©n ®¹i s­ niÖm mét c©u ph¹t hiÖu råi nãi: - Ho¾c Bang chñ, l∙o n¹p võa nghÜ ®Õn mét chuyÖn nh­ng ch¼ng biÕt Bang chñ cã muèn høa gióp hay kh«ng. Ho¾c Minh Phong ng¹c nhiªn hái: - §¹i s­ cã chuyÖn g× cø nãi, nÕu Ho¾c mç cã kh¶ n¨ng th× ®­¬ng nhiªn sÏ tËn lùc. NhËp V©n ®¹i s­, nãi: - V× ®èi phã víi Ngò §¹i ma chñ nªn cöu ®¹i m«n ph¸i chóng ta tù nhiªn lµ nghÜa bÊt tõ nan, nh­ng l∙o n¹p lµ ®Ö tö phËt m«n, kh«ng tiÖn lµm nhiÒu chuyÖn s¸t sinh, v× vËy l∙o n¹p rÊt mong bang chñ ®øng ra chñ tr× ®¹i sù, nh­ng nÕu cã chç nµo cÇn dïng l∙o n¹p th× nhÊt ®Þnh l∙o n¹p sÏ ®em toµn lùc ra hµnh sù... Cã lÏ Ho¾c Minh Phong kh«ng ngê NhËp V©n ®¹i s­ l¹i ®em tr¸ch nhiÖm cña m×nh trót xuèng ®Çu m×nh nªn nhÊt thêi l∙o tâ ra ng¹c nhiªn v« cïng. Håi l©u sau Bang chñ C¸i Bang míi nãi: - Kh«ng ®­îc! §¹i s­ kh«ng muèn xuÊt diÖn nh­ng c¸c ph¸i nh­ Vâ §ang, Hoa S¬n ch¾c g× còng nghÜ nh­ ®¹i s­? V¶ l¹i, C¸i Bang tuy liÖt vµo cöu ®¹i m«n ph¸i nh­ng trong m¾t cña Vâ §ang vµ Hoa S¬n th× C¸i Bang chØ lµ mét bän ¨n mµy khè r¸ch ¸o «m mµ th«i. B©y giê nÕu Ho¾c mç ®øng ra chñ tr× th× nhÊt ®Þnh kh«ng ®ñ thµnh sù mµ b¹i sù th× cã d­! NhËp V©n ®¹i s­ trÇm ng©m håi l©u råi nãi: - Bang chñ nãi nh­ vËy vèn lµ sù khiªm nh­êng nh­ng l∙o n¹p còng biÕt Vâ §ang vµ Hoa S¬n rÊt kiªu ngao, nÕu chØ cã Bang chñ xuÊt diÖn chñ tr× th× qu¶ thËt bän hä khã cã thÓ tu©n hµnh. Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - §¹i s­ hiÓu nh­ thÕ th× tèt råi! NhËp V©n ®¹i s­ nãi tiÕp: - L∙o n¹p cã mét c¸ch nh­ng ch¼ng biÕt Bang chñ cã ®ång ý hay kh«ng? - C¸ch thÕ nµo? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ sÏ ®¶m tr¸ch chøc vÞ minh chñ, Bang chñ vµ l∙o n¹p sÏ lµm trî thñ, Ho¾c Bang chñ thÊy thÕ nµo? Ho¾c Minh Phong bËt c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -242- - TuyÖt! RÊt tuyÖt! L∙o phu còng cã ý nµy nh­ng ch­a nãi ra lµ sî ®¹i s­ kh«ng ®ång ý mµ th«i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× thÊt kinh biÕn s¾c, chµng véi nãi: - Kh«ng ®­îc, v∙n bèi xin lµm trî thñ cho nhÞ vÞ dï vµo chç dÇu s«i löa báng còng bÊt tõ nan, nh­ng nÕu b¶o v∙n bèi ®øng ra chñ tr× mäi chuyÖn th× ngµn lÇn kh«ng thÓ ®­îc! Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, ng­¬i tõ chèi kh«ng ®­îc ®©u! NhËp V©n ®¹i s­ phô ho¹ thªm: - TiÓu thÝ chñ lµ truyÒn nh©n y b¸t cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp nªn ®­¬ng nhiªn lµ cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc gi¸ng ma hµnh ®¹o, b©y giê tiÓu thÝ chñ ®øng ra chñ tr× ®¹i sù th× h¸ ch¼ng ph¶i lµ c¬ héi ®Ó thùc hiÖn di chÝ cña lÖnh s­ ®ã sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÈn thê mét lóc råi míi nãi: - V∙n bèi lµm trî thñ cho nhÞ vÞ, phông mÖnh mµ hµnh sù th× còng nh­ vËy th«i! Ho¾c Minh Phong l¾c ®Çu, nãi: - Kh¸c nhiÒu l¾m, khi lÖnh s­ cßn t¹i thÕ, l∙o chØ dùa vµo søc m×nh mµ cã thÓ gi¸ng phôc Ngò §¹i ma chñ, b©y giê ng­¬i lµ truyÒn nh©n y b¸t cña TrÇn ®¹i hiÖp, nÕu ng­¬i ®øng ra chñ tr× ®¹i s­ th× t×nh thÕ sÏ kh¸c bän l∙o phu nhiÒu. Do vËy, l∙o ®Ö ng­¬i kh«ng cÇn nãi thªm g× n÷a. NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay hµnh lÔ vµ nãi: - Kh«ng sai, nÕu tiÓu thÝ chñ cã t©m gi¸ng ma trõ ®¹o, kÕ thõa di nguyÖn ch­a thµnh cña lÖnh s­ th× kh«ng nªn tõ chèi n÷a! Lóc nµy Tèng Phï còng lªn tiÕng, l∙o nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, nÕu ng­¬i muèn t¹o phóc cho vâ l©m ®ång ®¹o th× ®©y lµ c¬ héi tèt nhÊt ®Êy! L∙o phu bÊt tµi nh­ng còng nguyÖn theo l∙o ®Ö ng­¬i ®Õn cïng, mong l∙o ®Ö ng­¬i suy nghÜ kü råi quyÕt ®Þnh. Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - Kh«ng sai, nÕu l∙o ®Ö ng­¬i tõ chèi n÷a lµ râ rµng kh«ng ®ñ thµnh ý råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi rÊt c¶m ®éng, chµng thÇm nghÜ: - Bän hä ®∙ coi träng ta nh­ vËy, nÕu ta kh«ng ®ång ý th× nhÊt ®Þnh lµ bän hä sÏ kh«ng cam t©m chÞu th«i! NghÜ ®o¹n chµng nãi: - Ba vÞ ®∙ coi träng v∙n bèi nh­ thÕ, nÕu v∙n bèi tiÕp tôc tõ chèi th× khã tr¸nh khái chuyÖn bÊt cËp nh©n t×nh! NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay, hái: - TiÓu thÝ chñ ®ång ý råi ch¨ng? Ho¾c Minh Phong c­êi lín råi nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i nãi ®­îc c©u ®ã lµ ®∙ t¹o phóc cho vâ l©m råi ®Êy! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -243- Tèng Phï tiÕp lêi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, lêi ng­¬i võa nãi lµ sù thËt cña ®¸y lßng ®Êy chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Ch­ vÞ tiÒn bèi ®∙ th­¬ng mÕn v∙n bèi nh­ thÕ, dï v∙n bèi biÕt r»ng n¨ng lùc cña m×nh cã h¹n nh­ng còng nguyÖn x¶ th©n v× ®¹i cuéc vâ l©m! An TiÓu B×nh vèn trÇm mÆc n∙y giê lóc nµy bçng nhiªn nµng ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch råi nãi: - Ph­¬ng huynh, th©n phËn cña huynh hiÖn t¹i h¸ ch¼ng ph¶i lµ vâ l©m minh chñ råi sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn chØ nghÜ ®Õn träng tr¸ch sau nµy chø ch­a nghÜ danh väng, b©y giê nghe TiÓu B×nh ®Ò cËp ®Õn th× bÊt gi¸c thÊt kinh, chµng thÇm nghÜ: - §óng vËy! Tuy hiÖn t¹i kh«ng cã danh nh­ng l¹i cã chøc, chuyÖn nµy thËt lµ khã xö ®©y! Th× ra chµng chît nghÜ, mét khi m×nh trë thµnh vâ l©m minh chñ råi th× mäi hµnh ®éng tÊt sÏ bÞ c©u thóc rÊt nhiÒu, nÕu ch¼ng cã viÖc riªng g× th× kh«ng Ýt chuyÖn riªng cÇn lµm, do vËy hµnh ®éng cña m×nh kh«ng th× t©m nguyÖn ban ®Çu khi m×nh nhËp m«n häc vâ sÏ ch¼ng bao giê thùc hiÖn ®­îc! NghÜ ®Õn ®©y th× bÊt gi¸c chµng nh×n qua NhËp V©n ®¹i s­ vµ nãi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, v∙n bèi cã mét chuyÖn kh«ng thÓ kh«ng nãi râ tr­íc! NhËp V©n ®¹i s­ h¬i lo l¾ng nh­ng l∙o vÉn trÊn ®Þnh tinh thÇn vµ hái: - Kh«ng lÏ tiÓu thÝ chñ ®Þnh thay ®æi quyÕt ®Þnh! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Kh«ng ph¶i, v∙n bèi muèn lµm xong nh÷ng chuyªn riªng råi míi toµn t©m toµn ý ®èi phã víi Ngò Ma ®­îc! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - TiÓu thÝ chñ cßn chuyÖn g× cÇn lµm? Ch¼ng hay l∙o n¹p cã thÓ trî gióp ®­îc kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi g­îng c­êi, nãi: - Kh«ng d¸m phiÒn ®¹i s­. V× chµng kh«ng muèn cho ng­êi kh¸c biÕt chuyÖn gi÷a phô th©n m×nh vµ ®¹i b¸ phô nªn ®µnh tõ chèi h¶o ý cña NhËp V©n ®¹i s­. Ho¾c Minh Phong nh×n TuyÕt Nghi mét lóc råi nãi: - L∙o ®Ö, nÕu ng­¬i tin l∙o ¨n mµy nµy th× ta ®ång ý gióp ng­¬i gi¶i quyÕt æn tho¶ chuyªn riªng tr­íc! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - §a t¹ h¶o ý cña l∙o tiÒn bèi, ®©y lµ chuyªn riªng cña v∙n bèi nªn kh«ng d¸m phiÒn ch­ l∙o tiÒn bèi! Tuy nãi thÕ nh­ng bçng nhiªn chµng nh×n qua An TiÓu B×nh vµ Tèng Phï råi nãi tiÕp: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -244- - V∙n bèi chØ muèn nhê Tèng l∙o vµ An huynh ®Ö trî gióp, ch¼ng hay ý cña ®¹i s­ vµ Bang chñ thÕ nµo? NhËp V©n ®¹i s­ trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - TiÓu thÝ chñ ®∙ quyÕt ®Þnh nh­ vËy th× ®­¬ng nhiªn bän l∙o n¹p ph¶i t«n träng ý cña tiÓu thÝ chñ th«i! Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - L∙o ®Ö, nÕu ng­¬i muèn t×m mét nh©n vËt nµo ®ã th× ta d¸m b¶o r»ng kh«ng n¬i nµo hiÖu qu¶ b»ng C¸i Bang! §Ö tö b¶n bang r¶i kh¾p thiªn h¹, chØ cÇn l∙o ®Ö ng­¬i nãi mét c©u th× nhÊt ®Þnh b¶n bang sÏ gióp ng­¬i t×m ®­îc kÌ cÇn t×m! Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng chît ngé ra ®iÒu nÇy, chµng thÇm nghÜ: - Kh«ng sai, ®Ö tö C¸i Bang ë kh¾p thiªn h¹, nÕu ®­îc bän hä trî gióp th× kh«ng chõng sÏ mau chãng ®iÒu tra ®­îc tung tÝch cña mÉu th©n ta. NghÜ ®Õn ®©y th× chµng trÇm ng©m rÊt l©u mµ kh«ng nãi g×. Bän Ho¾c Minh Phong ®Òu gi­¬ng m¾t nh×n chµng, bëi lÏ sù tr¶ lêi cña chµng lóc nµy cã quan hÖ rÊt lín ®Õn thÞnh suy cña vâ l©m ch¸nh ®¹o. Ph­¬ng TuyÕt Nghi suy nghÜ mét lóc råi míi ngÈng ®Çu nh×n quÇn hµo vµ chËm r¶i nãi: - V∙n bèi xin ®a t¹ tr­íc thÞnh t×nh cña Bang chñ! Ho¾c Minh Phong mõng rì nh∙y dùng lªn nh­ trÎ con, l∙o véi hái l¹i: - L∙o ®Ö ng­¬i ®ång ý råi ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - §Ö tö cña Bang chñ ë kh¾p thiªn h¹ nªn cã thÓ gióp Ých cho chuyÖn cña v∙n bèi rÊt nhiÒu, v× thÕ v∙n bèi xin ®a t¹ tr­íc ©n ®øc trî gióp cña Bang chñ vËy! Ho¾c Minh Phong nãi: - L∙o ®Ö ng­¬i cø nãi ra ng­êi cÇn t×m, l∙o phu sÏ ph¸i ®Ö tö b¶n bang ®i ngay! Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Ng­¬i cÇn t×m... ChÝnh lµ gia mÉu. Ho¾c Minh Phong kªu lªn: - Ph­¬ng phu nh©n µ? L∙o ®Ö cã thÓ cho biÕt bµ ta ®ang ë ph­¬ng nµo kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - ChuyÖn nµy th× qu¶ thËt lµ v∙n bèi kh«ng biÕt råi! ChØ biÕt lµ gia mÉu thÊu râ hång trÇn nªn ®∙ xuèng tãc quy y Èn m×nh chèn am kh«ng mµ th«i! NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay, nãi: - TiÓu thÝ chñ, lÖnh ®­êng ®∙ xuèng tãc quy y phËt m«n, kh«ng mµng thÕ sù, chuyªn t©m tu hµnh th× cã lÏ thÝ chñ còng kh«ng nªn quÊy rÇy bµ ta n÷a. Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - §¹i s­ cßn ch­a biÕt ®Êy th«i, tuy gia mÉu ®∙ quy y phËt tæ nh­ng v∙n bèi kh«ng thÓ lµm bæn phËn cña kÎ vi tö! Huèng hå... ¤i... Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -245- Chµng bu«ng tiÕng thë dµi råi trÇm t­ mÆc lù. NhËp V©n ®¹i s­ nãi tiÕp: - TiÓu thÝ chñ cßn cã ®iÒu g× kh«ng tiÖn nãi ra víi bän l∙o n¹p ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Theo ©n s­ cho biÕt th× h×nh nh­ c¸i chÕt cña tiªn phô cã vÎ bÊt minh, v× thÕ v∙n bèi cÇn ph¶i t×m gia mÉu ®Ó hái cho râ! NhËp V©n ®¹i s­ niÖm mét c©u ph¸t hiÖu råi nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - L∙o ®Ö, lÖnh t«n còng lµ ng­êi trong vâ l©m ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®¸p: - Cã thÓ gäi lµ nh­ vËy! Nh­ng gia phô quy tiªn rÊt sím, kh«ng cã tªn tuæi g× trong vâ l©m, dï cã nãi ra th× sî r»ng l∙o tiÒn bèi còng kh«ng biÕt. Ho¾c Minh Phong nãi: - Ch­a ch¾c, ch¼ng ph¶i l∙o phu ®∙ quen biÕt víi b¸ phô Ph­¬ng Thiªn Thµnh cña l∙o ®Ö ng­¬i ®ã sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi suy nghÜ mét lóc råi nãi: - Gia phô lµ Ph­¬ng Thiªn Quan, Bang chñ cã biÕt kh«ng? Ho¾c Minh Phong hái l¹i: - Ph­¬ng Thiªn Quan µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Cã lÏ Bang chñ kh«ng biÕt råi! Chît nghe Ho¾c Minh Phong ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi nãi: - Ai nãi thÕ? Ph­¬ng Thiªn Quan l∙o ®Ö lµ chç t©m giao cña l∙o ¨n mµy ta ®Êy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i: - ThËt thÕ kh«ng? Ho¾c Minh Phong nãi: - LÏ nµo khiÕu ho¸ ta nãi dèi víi ng­¬i? L∙o ®Ö, xem ra lÖnh ®­êng - Ph­¬ng phu nh©n còng kh«ng ph¶i lµ ng­êi ngoµi råi, chuyÖn nµy l∙o phu nhÊt ®Þnh sÏ gióp ng­¬i hoµn thµnh! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n Ho¾c Minh Phong ®Õn s÷ng sê, chµng nãi: - Bang chñ còng biÕt gia mÉu µ? Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - §­¬ng nhiªn! L∙o quay sang nãi tiÕp víi Th«i §¹i C«ng: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -246- - Th«i huynh, ch¼ng ph¶i muéi tö cña ph©n ®­êng chñ ph©n ®­êng Kim L¨ng cña b¶n bang lµ Giang Nam ThÇn Tr­îng - DiÖp huynh ®Ö ®∙ g∙ cho Ph­¬ng Thiªn Quan ®ã sao? Th«i §¹i C«ng vç tay ®¸nh ®Ðt råi kªu lªn: - Kh«ng sai, nÕu Bang chñ kh«ng nh¾c ®Õn th× tiÓu huynh quªn chuyÖn nµy råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c thÇm nghÜ: - Th× ra mÉu th©n cña ta lµ em cña ph©n ®­êng chñ ph©n ®­êng Kim L¨ng cña C¸i Bang, t¹i sao x­a nay kh«ng nghe b¸ mÉu nãi víi ta chuyÖn nµy nhØ? §ang lóc m∙i suy nghÜ th× chµng nghe Ho¾c Minh Phong nãi tiÕp: - L∙o ®Ö, chuyÖn t×m lÖnh ®­êng cø giao cho l∙o phu lµ ®­îc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi cung thñ hµnh lÔ vµ nãi: - §a t¹ Bang chñ! Lóc nµy Tèng Phï lªn tiÕng nãi víi NhËp V©n ®¹i s­: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, l©u nay TrÞnh §¹i C­¬ng trong Trung Ch©u Tam HiÖp cã tõng ®Õn quý tù kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ l¾c ®Çu, nãi: - L∙o n¹p kh«ng râ chuyÖn nµy l¾m! NhËp V©n ®¹i s­ nãi ®iÒu nµy lµ sù thËt, bëi lÏ TrÞnh §¹i C­¬ng cã ®Õn ThiÕu L©m tù th× còng khã cã thÓ gÆp ®­îc NhËp V©n ®¹i s­ víi t­ c¸ch lµ Ch­ëng m«n. Tèng Phï nãi: - §¹i s­ cã thÓ hái t¨ng nh©n cña quý tù vÒ chuyÖn nµy kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ hái l¹i: - Tèng thÝ chñ muèn t×m TrÞnh ®¹i hiÖp µ? Tèng Phï nãi: - Kh«ng ph¶i l∙o phu mµ lµ Ph­¬ng l∙o ®Ö cÇn t×m? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - §∙ vËy th× l∙o n¹p sÏ gäi ng­êi vµo hái ngay... Lêi ch­a døt th× vÞ Ch­ëng m«n ThiÕu L©m vç tay ba tiÕng, lËp tøc cã mét hßa th­îng tõ ngoµi tÞnh thÊt véi vµng ch¹y vµo. NhËp V©n ®¹i s­ dÆn dß hßa th­îng nµy mÊy c©u, thÕ lµ h¾n nhanh chãng rêi tÞnh thÊt. Mét l¸t sau th× thÊy NhËp Ch©n ®¹i s­ b­íc vµo. NhËp V©n ®¹i s­ trÇm giäng nãi: - NhËp Ch©n s­ ®Ö, l©u nay TrÞnh §¹i C­¬ng trong Trung Ch©u Tam HiÖp cã ®Õn bæn tù kh«ng? NhËp Ch©n ®¹i s­ cung kÝnh ®¸p: - TrÞnh thÝ chñ cã ®Õn bæn tù mét lÇn! NhËp V©n chau mµy hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -247- - ThÕ t¹i sao c¸c ng­¬i kh«ng bÈm b¸o víi b¶n toµ? NhËp Ch©n Êp óng nãi: - ChuyÖn nµy... TiÓu ®Ö t­ëng Ch­ëng m«n kh«ng quen biÕt TrÞnh ®¹i hiÖp nªn kh«ng d¸m lµm kinh ®éng Ch­ëng m«n s­ huynh! D­êng nh­ NhËp V©n biÕt m×nh nhÊt thêi nãng n¶y tr¸ch nhÇm NhËp Ch©n nªn thë dµi mét håi råi nãi: - S­ ®Ö, b¶n toµ vµ TrÞnh ®¹i hiÖp kh«ng quen biÕt thËt, chØ cã ®iÒu Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ ®©y ®ang muèn t×m TrÞnh ®¹i hiÖp... NhËp Ch©n thë phµo mét håi vµ nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! Ch­ëng m«n s­ huynh cã cÇn mêi TrÞnh thÝ chñ ®Õn bæn tù kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ ng¹c nhiªn hái: - S­ ®Ö biÕt TrÞnh thÝ chñ ®ang ë ®©u µ? NhËp Ch©n ®¹i s­ nãi: - TiÓu ®Ö kh«ng biÕt nh­ng cã thÓ ph¸i ng­êi ra ngoµi dß hái. Trung Ch©u Tam HiÖp lµ nh÷ng nh©n vËt cã danh väng trong vâ l©m nªn tÊt sÏ t×m ®­îc! NhËp V©n ®¹i s­ gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai, phiÒn s­ ®Ö vÊt v¶ mét chuyÕn vËy! NhËp Ch©n ®¹i s­ chÊp tay hµnh lÔ råi ®Þnh quay b­íc th× bçng nhiªn nghe ¢m D­¬ng Thñ C¸t Uy c­êi nh¹t mét tiÕng vµ nãi: - §¹i s­ h∙y khoan ®i ®∙! NhËp Ch©n ®¹i s­ ng¹c nhiªn quay l¹i, hái: - ThÝ chñ gäi l∙o n¹p ch¨ng? C¸t Uy nãi: - Kh«ng sai! NhËp Ch©n chau mµy hái: - ThÝ chñ cã ®iÒu chi chØ gi¸o? C¸t Uy th¶n nhiªn nãi: - §¹i s­ kh«ng cÇn phÝ t©m t×m TrÞnh §¹i C­¬ng! NhËp Ch©n ®¹i s­ h¬i biÕn s¾c, l∙o nãi: - ThÕ nµo? ThÝ chñ cho r»ng l∙o n¹p kh«ng t×m ®­îc TrÞnh thÝ chñ ch¨ng? C¸t Uy vÉn giäng th©m trÇm nãi: -Kh«ng ph¶i thÕ, v× th©n phËn cña TrÞnh §¹i C­¬ng hiÖn t¹i lµ ng­êi cña Thiªn Ma N÷, sî r»ng ®¹i s­ ph¸i t¨ng l÷ toµn tù còng khã t×m ®­îc h¾n! NhËp Ch©n ®¹i s­ ng¹c nhiªn nãi: - Cã chuyÖn thÕ sao? L∙o n¹p kh«ng tin! C¸t Uy nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -248- - §¹i s­, ch¼ng hay lóc TrÞnh §¹i C­¬ng ®Õn quý tù, ®¹i s­ cã gÆp h¾n kh«ng? NhËp Ch©n ®¹i s­ l¾c ®Çu, nãi: - L∙o n¹p ch­a ®­îc gÆp! C¸t Uy nãi: - VËy th× ®óng råi, nÕu ®¹i s­ hái ng­êi tiÕp TrÞnh §¹i C­¬ng th× tÊt sÏ hiÓu ®­îc ý cña C¸t mç! NhËp Ch©n ®¹i s­ b¸n tÝn b¸n nghi, l∙o liÕc nh×n qua NhËp V©n ®¹i s­ råi nãi víi C¸t Uy: - C¸t thÝ chñ, theo ý kiÕn cña thÝ chñ th× bæn tù kh«ng cÇn ph¶i ng­êi ®i t×m TrÞnh thÝ chñ ph¶i kh«ng? C¸t Uy gËt ®Çu, nãi: - §óng vËy! NhËp V©n ®¹i s­ tiÕp lêi: - C¸t thÝ chñ, Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ ®ang nãng lßng muèn gÆp TrÞnh thÝ chñ, nÕu bæn tù kh«ng ph¸i ng­êi ®i t×m th× TrÞnh thÝ chñ lµm sao cã thÓ gÆp Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ? C¸t Uy nãi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, C¸t mç cho r»ng chuyÖn nµy kh«ng cÇn n«n nãng nhÊt thêi. NhËp V©n ®¹i s­ quay sang hái Tèng Phï: - Tèng thÝ chñ thÊy thÕ nµo? Th× ra chuyÖn nµy do Tèng Phï ®­a ra nªn ®­¬ng nhiªn ph¶i chê sù quyÕt ®Þnh cña l∙o. Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, c¸i gäi lµ chuyÖn riªng cña Ph­¬ng l∙o ®Ö, thùc ra chØ cã hai chuyÖn mµ th«i. Thø nhÊt lµ t×m mÉu th©n cña h¾n, thø hai lµ t×m tung tÝch cña Trung Ch©u Tam HiÖp. ChuyÖn t×m Ph­¬ng phu nh©n ®∙ cã Ho¾c Bang chñ g¸nh v¸c, cßn chuyÖn t×m Trung Ch©u Tam HiÖp, e r»ng ph¶i phiÒn ®¹i s­ th«i. NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - L∙o n¹p vèn ®∙ ®ång ý chuyÖn t×m Trung Ch©u Tam HiÖp, nh­ng C¸t thÝ chñ l¹i nãi kh«ng cÇn, rèt cuéc ph¶i thÕ nµo ®©y? L∙o n¹p thËt khã xö qu¸! Ph­¬ng TuyÕt Nghi lªn tiÕng: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, nÕu chuyÖn nµy qu¶ nhiªn nh­ C¸t l∙o nãi th× nhÊt thêi kh«ng cÇn véi vµng! NhËp V©n ®¹i s­ ng¹c nhiªn hái l¹i: - ý tiÓu thÝ chñ muèn nãi lµ tr­íc mÆt kh«ng cÇn ph¸i ng­êi ®i t×m TrÞnh thÝ chñ ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - §óng vËy! NhËp V©n quay sang nãi víi NhËp Ch©n: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -249- - S­ ®Ö, kh«ng cÇn ph¸i ng­êi ®i t×m TrÞnh thÝ chñ n÷a! Nh­ng nÕu TrÞnh thÝ chñ t¸i ®¸o ThiÕu L©m tù th× c¸c ng­¬i ®õng quªn th«ng b¸o cho b¶n toµ biÕt ®Êy nhÐ! NhËp Ch©n ®¹i s­ chÊp tay hµnh lÔ vµ nãi: - TiÓu ®Ö tu©n mÖnh! Nãi ®o¹n l∙o quay ng­êi cÊt b­íc ra khái tÞnh thÊt ngay! Lóc nµy Ho¾c Minh Phong ®∙ b¶o ¤ng C«n Lu©n viÕt mét bøc th­ chuyÓn cho ®Ö tö C¸i Bang ë d­íi ch©n Tung S¬n råi dïng bå c©u ®­a th­ th«ng b¸o cho ph©n ®­êng Kim L¨ng t×m bµo muéi cña DiÖp §­êng chñ lµ DiÖp ThÕ Ph­¬ng. Khi ¤ng C«n Lu©n quay trë l¹i tÞnh thÊt th× chuyÖn riªng cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi xem nh­ ®∙ gi¶i quyÕt d­îc mét phÇn. NhËp V©n ®¹i s­ trë l¹i vÊn ®Ò chÝnh, l∙o ®Ò nghÞ Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶o mét phong th­ råi ký tªn ®Çu tiªn, sau ®ã quÇn hïng cïng ký tªn vµo. Phong th­ nµy sÏ göi cho Vâ §ang, Hoa S¬n vµ c¸c m«n ph¸i thuéc vâ l©m cöu ®¹i m«n ph¸i, néi dung th­ nãi râ chuyÖn Ngò §¹i Ma Chñ ®∙ t¸i xuÊt vâ l©m vµ cã d∙ t©m ®éc b¸ giang hå, diÖt trõ cöu ®¹i m«n ph¸i mµ ThiÕu L©m tù lµ n¬i khëi chiÖn tr­íc tiªn. Cuèi th­ lµ lêi thØnh cÇu Ch­ëng m«n c¸c ®¹i m«n ph¸i ®Õn Tung S¬n tô héi vµo trung tuÇn th¸ng sau ®Ó cïng th­¬ng nghÞ kÕ s¸ch ®èi phã Ngò §¹i ma chñ. Thñ th­ ®­îc th¶o xong th× trêi còng võa s¸ng. NhËp V©n ®¹i s­ tËn tay giao phong th­ cho ®Ö tö chuyªn phÇn kinh kÖ sao ra b¶y bøc råi tuyÓn chän b¶y cao t¨ng hµng ch÷ Ph¸p chuyÓn th­ ®Õn tæng ®µn cña c¸c ®¹i m«n ph¸i. Bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng ë l¹i ThiÕu L©m tù chê cuéc tô héi víi Ch­ëng m«n cña cöu ®¹i m«n ph¸i vµo hai th¸ng sau. Trong thêi gian nµy, ng­êi c¶m thÊy bÊt tiÖn nhÊt lµ An TiÓu B×nh. Víi th©n phËn lµ n÷ nhi mµ nµng l¹i ë trong ThiÕu L©m tù l©u ngµy nh­ thÕ th× qu¶ thËt lµ chuyÖn x­a nay ch­a tõng cã. Còng may lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi rÊt quan t©m chiÕu cè chu toµn mäi chuyÖn lín nhá, l¹i thªm Tèng Phï lµ nh©n vËt rÊt tÕ nhÞ nªn còng th­êng xuyªn ë bªn c¹nh gióp ®ì nµng, nhê thÕ mµ c¸c hßa th­îng ThiÕu L©m tù vÉn ch­a ph¸t hiÖn ®­îc g×. H«m nµy lµ ®óng mét th¸ng lÏ ba ngµy mµ bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi l­u l¹i ThiÕu L©m tù, sau giê ngä th× An TiÓu B×nh kÐo Ph­¬ng TuyÕt Nghi lªn ®Ønh Th¸i ThÊt th¨m mét tæ chim do nµng ph¸t hiÖn tr­íc ®ã. Nguyªn nh÷ng ngµy qua do nhµn c­ v« sù nªn cø c¸ch hai ngµy lµ bän hä l¹i lªn ®Ønh Th¸i ThÊt mét lÇn. An TiÓu B×nh vèn hån nhiªn thÝch vui ®ïa nªn nµng th­êng ch¹y lang thang kh¾p ®Ønh nói. V× thÕ mµ nµng ph¸t hiÖn n¬i nµy cã mét lo¹i chim nhá l«ng mµu tÝm th­êng lµm tæ trong c¸c hèc ®¸ vµ chÝnh nh÷ng tæ chim nµy ®∙ t¹o cho nµng mét Ýt niÒm vui trong khung c¶nh sím kinh chiÒu kÖ ®Õn n∙o nuét cña ThiÕu L©m tù. Ph­¬ng TuyÕt Nghi chØ h¬n TiÓu B×nh vµi tuæi nªn tÝnh hiÕu ®éng còng ch¼ng kÐm nµng, v× thÕ mµ nghe nµng nãi ®i lµ chµng kh«ng cÇn suy nghÜ mµ ®ång ý ®i ngay. Hai ng­êi hån nhiªn n¾m tay nhau cïng phãng mét m¹ch lªn ®Ønh Th¸i ThÊt. Nh­ng lÇn nÇy, khi võa ®Õn ®Ønh nói th× bçng nhiªn hai ng­êi ph¸t hiÖn cã vÎ kh¸c th­êng. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -250- Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy trªn ®Ønh Th¸i ThÊt d­êng nh­ cã ai ®ã võa ®i qua, vµ cho ®Õn lóc An TiÓu B×nh ®Õn th¨m tæ chim cña nµng th× nghi vÊn cña hai ng­êi ®∙ trë thµnh sù thËt. Nguyªn trong tæ vÉn cßn ba trøng chim nh­ tr­íc nh­ng bªn trªn l¹i cã mét m∙nh giÊy tr¾ng. Chim cã thÓ ®Î ra trøng nh­ng quyÕt kh«ng thÓ ®Î ra giÊy, v× thÕ mµ nhÊt thêi TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh §Òu c¶ kinh thÊt s¾c. Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi kÐo An TiÓu B×nh vµo mét hãc nói víi dông ý lµ r×nh xem cã nh©n vËt nµo xuÊt hiÖn hay kh«ng. Nh­ng hai ng­êi võa b­íc vµo hãc nói th× bÊt gi¸c s÷ng ng­êi ®øng tr¬ ra nh­ hai pho t­¬ng. Th× ra hãc nói nµy kh«ng s©u l¾m nªn hai ng­êi võa b­íc vµo th× ph¸t hiÖn ngay bªn trong cã mét ng­êi ®ang n»m. §ã lµ mét l∙o nh©n ®Çu bï tãc rèi, y phôc t¶ t¬i vµ d­êng nh­ ®ang ngñ say. Tuy An TiÓu B×nh rÊt gan d¹ nh­ng bÊt ngê ph¸t hiÖn mét qu¸i nh©n trong hoµn c¶nh thÕ nµy th× nhÊt thêi nµng kh«ng khái buét miÖng kªu thµnh tiÕng. ChÝnh tiÕng kªu thÊt thanh nµy ®∙ lµm cho qu¸i nh©n kia tØnh trë l¹i. L∙o ho khï khô mÊy tiÕng råi tõ tõ ngåi dËy, sau khi nh×n thÊy TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh th× l∙o l¹i n»m xuèng mµ kh«ng nãi mét lêi hoÆc cã ph¶n øng g×. Hµnh ®éng qu¸i dÞ cña l∙o nh©n nµy khiÕn cho TuyÕt Nghi c¶m thÊy kú quÆc v« cïng, chµng thÇm nghÜ: - L∙o nµy sao l¹i trÇm tÜnh thÕ nhØ? §∙ tr«ng thÊy bän ta mµ t¹i sao l∙o ch¼ng cã ph¶n øng g×? Võa nghÜ ®Õn ®©y th× chµng ®∙ nghe An TiÓu B×nh c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Nµy, l∙o lµ ai vËy? T¹i sao l¹i ch¹y ®Õn ®©y n»m ngñ? L∙o nh©n chØ h¬i chau mµy vµ "hõ" mét tiÕng råi th«i. D­êng nh­ l∙o l­êi biÕng ngåi dËy nªn vÉn cø n»m mµ më m¾t nh×n chÇm chÇm bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi. An TiÓu B×nh cã vÎ bÞ c¸i nh×n cña qu¸i nh©n lµm cho khiÕp sî nªn véi lui l¹i råi lín tiÕng hái? - T¹i sao l∙o kh«ng nãi? Kh«ng lÏ l∙o bÞ c©m? Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Ó ý ®Õn mét chuyÖn, th× ra chµng ph¸t hiÖn bªn ng­êi qu¸i nh©n cßn cã mét thanh kiÕm, nh×n vâ kiÕm mµ ®o¸n th× thanh kiÕm nµy tÊt ph¶i lµ mét lo¹i lîi khÝ cã tiÕng tõ thêi tr­íc. V× thÕ, chµng nghÜ r»ng ng­êi mang thanh b¶o kiÕm quý gi¸ thÕ nµy tÊt ph¶i lµ nh©n vËt cã danh väng trong vâ l©m. Khi An TiÓu B×nh võa døt lêi th× chµng véi nãi: - HiÒn ®Ö kh«ng ®­îc v« lÔ! Råi cung thñ hµnh lÔ nãi víi qu¸i nh©n: - L∙o tiÒn bèi, v∙n bèi lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi xin tham kiÕn! Qu¸i nh©n chíp chíp song môc råi l¹nh lïng khai khÈu: - Nha ®Çu nµy lµ g× cña ng­¬i? NÕu kÎ nµo lÊy ph¶i h¹ng phô nh©n hung b¹o thÕ nµy lµm thª tö th× thËt lµ xói quÈy mét ®êi! Võa khai khÈu l∙o ta ®∙ nãi nh÷ng lêi nh­ thÕ khiÕn cho TiÓu B×nh võa tøc võa thÑn, hai gß m¸ bÊt gi¸c ®á hång, mét lóc l©u nµng vÉn kh«ng d¸m ngÈng ®Çu lªn. Nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i kinh ng¹c chuyÖn kh¸c, chµng kh«ng ngê h¬n th¸ng qua Ch­ëng m«n ThiÕu L©m vµ Bang chñ C¸i Bang còng kh«ng kh¸m ph¸ ra ®­îc th©n phËn thËt sù Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -251- cña TiÓu B×nh, thÕ mµ qu¸i l∙o nh©n nµy võa nh×n ®∙ biÕt ngay nµng lµ n÷ gi¶ nam. §iÒu nµy ®ñ cho thÊy nh∙n lùc cña qu¸i l∙o nh©n bÊt phµm nh­ thÕ nµo råi. Tuy trong lßng rÊt kinh ng¹c nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÊn gi÷ vÎ b×nh tØnh bªn ngoµi, chµng nãi: - VÞ An c« n­¬ng nµy kh«ng ph¶i lµ... Chµng ®Þnh nãi nµng kh«ng ph¶i lµ thª tö cña m×nh nh­ng v× tr«ng thÊy sù thÑn thïng cña TiÓu B×nh nªn chµng véi dõng l¹i. Qu¸i l∙o nh©n c­êi ha h¶ råi nãi: - An c« n­¬ng µ? Ch¼ng ph¶i c« ta lµ thª tö cña tiÓu tö ng­¬i sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi: - Kh«ng ph¶i... Bçng nhiªn chµng c¶m thÊy l∙o nh©n nµy rÊt kú qu¸i, t¹i sao l∙o ta l¹i hái chuyÖn cña ng­êi kh¸c mét c¸ch høng thó nh­ vËy? V¶ l¹i, kh«ng nh÷ng An TiÓu B×nh c¶m thÊy khã chÞu khi nghe lo¹i chuyÖn nµy mµ b¶n th©n chµng còng c¶m thÊy ngµi ng¹i. Nh­ng qu¸i l∙o nh©n c¨n b¶n kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc sù bÊt an cña TuyÕt Nghi, l∙o chíp chíp song môc råi cÊt tiÕng hái: - C¸c ng­¬i ®Õn ®©y lµm g×? Cã ph¶i c¸c ng­¬i cho r»ng n¬i nµy kh«ng cã ng­êi nªn kÐo nhau ®Õn ®©y ®Ó... Ph­¬ng TuyÕt Nghi biÕt nÕu ®Ó l∙o nãi tiÕp th× tÊt sÏ lµ nh÷ng lêi khã nghe nªn chµng véi trÇm giäng nãi: - L∙o tiÒn bèi... Song môc cña qu¸i l∙o nh©n chît gi­¬ng lªn, hµn quang x¹ ra lÊp l¸nh, l∙o hõ mét tiÕng råi hái: - ChuyÖn g×? Qu¸i l∙o nh©n ph¸ lªn c­êi råi nãi: - C¸i g×? C¸c ng­¬i th­êng ®Õn n¬i nµy µ? - Kh«ng sai! - Nãi vËy cã nghÜa lµ l∙o phu ®Õn ®©y sau c¸c ng­¬i? - §iÒu ®ã cßn ph¶i hái l∙o tiÒn bèi ®∙ ®Õn ®©y tõ khi nµo? - TiÓu tö, ng­¬i t­ëng l∙o phu lµ kh¸ch l¹ míi ®Õn ®Ønh Th¸i ThÊt nµy ch¨ng? - LÏ nµo kh«ng ph¶i nh­ vËy? - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng ph¶i råi! An TiÓu B×nh vèn ®ang e thÑn cói ®Çu kh«ng d¸m nãi nh­ng lóc nµy nghe qu¸i l∙o nh©n nãi d­êng nh­ l∙o th­êng ®Õn ®Ønh Th¸i ThÊt nµy th× nµng kh«ng nhÞn ®­îc nªn tiÕp lêi: - ThÕ t¹i sao nh÷ng ngµy tr­íc kh«ng thÊy bãng d¸ng l∙o? Qu¸i l∙o nh©n mØm c­êi, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -252- - C¸c ng­¬i kh«ng thÊy l∙o phu kh«ng cã nghÜa lµ l∙o phu kh«ng th­êng ë tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt nµy! An TiÓu B×nh nãi tiÕp: - VËy nh÷ng ngµy gÇn ®©y l∙o ë ®©u? Qu¸i l∙o nh©n chËm r¶i nãi: - L∙o phu rêi Th¸i ThÊt ®∙ gÇn n÷a n¨m vµ míi trë vÒ tèi h«m qua nªn c¸c ng­¬i kh«ng biÕt còng ch¼ng cã g× kú l¹. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Th× ra l∙o tiÒn bèi h¹ s¬n v©n du bªn ngoµi? Qu¸i l∙o nh©n nãi: - Ai b¶o l∙o phu v©n du? C¸c ng­¬i trÎ tuæi nh­ thÕ nªn suèt ngµy chØ biÕt vui ®ïa chø l∙o phu ®©u cã thêi gian nhµn h¹ nh­ c¸c ng­¬i! Võa qua, l∙o phu h¹ s¬n lµ ®i t×m mét vËt quý gi¸ Ýt thÊy trong thÕ gian. L∙o ®­a tay g¶i g¶i ®Çu tãc nh­ tæ qu¹ råi nãi tiÕp: - Hoµng thiªn còng kh«ng phô ng­êi khæ t©m, cuèi cïng th× còng cho l∙o phu t×m ®­îc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy tÝnh c¸ch cña qu¸i l∙o nh©n nµy rÊt thó vÞ, tuy niªn kû ®∙ cao nh­ng lêi nãi vµ cö chØ cña l∙o rÊt hån nhiªn nh­ trÎ con. V× thÕ chµng liÒn mØm c­êi, nãi: - L∙o tiÒn bèi t×m ®­îc b¶o vËt g× vËy? Lêi ®∙ ra khái miÖng th× chµng míi c¶m thÊy bÊt æn. Thö nghÜ, ngay c¶ danh t¸nh mµ ®èi ph­¬ng còng kh«ng muèn cho biÕt th× lµm sao cã thÓ cho ng­êi kh¸c biÕt b¶o vËt võa t×m ®­îc? Nh­ng kh«ng ngê l∙o nh©n l¹i ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - B¶o vËt ®ã µ? Nãi ra sî r»ng kh«ng ®¸ng ®Ó c­êi! An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn thÇm nghÜ: - Sao l¹i nãi thÕ nhØ? §∙ lµ kú tr©n b¶o vËt th× t¹i sao l¹i nãi ra kh«ng ®¸ng ®Ó c­êi? NghÜ ®o¹n nµng buét miÖng nãi: - L∙o tiÒn bèi nãi thÕ khiÕn v∙n bèi kh«ng hiÓu g× c¶! Qu¸i l∙o nh©n mØm c­êi hái l¹i: - T¹i sao? C« n­¬ng cho r»ng l∙o phu nãi sai ch¨ng? An TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng ph¶i vËy, v∙n bèi nghÜ r»ng phµm ®∙ lµ kú tr©n dÞ vËt cña thÕ gian th× tÊt kh«ng thÓ kh«ng ®¸ng ®Ó c­êi, nÕu kh«ng sao gäi lµ b¶o vËt? Qu¸i l∙o nh©n gËt gËt chiÕc ®Çu to qu¸ vµ nãi: - Cã lý! Cã lý! Nh­ng bªn trong cßn cã ®iÓm quan träng mµ c« n­¬ng kh«ng ®Ó ý ®ã th«i! - §iÓm quan träng thÕ nµo? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -253- - ThÞ hiÕu cña con ng­êi kh«ng gièng nhau nªn vËt mµ l∙o phu cho r»ng ®ã lµ kú tr©n b¶o vËt cña thÕ gian th× trong m¾t ng­êi kh¸c nã ch¼ng ®¸ng ®Ó c­êi. C« n­¬ng hiÓu råi chø? - Nh­ng ch¼ng hay vËt mµ l∙o tiÒn bèi yªu thÝch lµ thø g× vËy? - Lµ mét lo¹i chim kú l¹! An TiÓu B×nh nghe vËy th× bÊt gi¸c thÇm nghÜ: - §óng råi! Xem ra m∙nh giÊy trong tæ chim kia lµ do l∙o ta bá vµo chø kh«ng ai kh¸c! Nµng ®ang nghÜ th× ®∙ nghe qu¸i l∙o nh©n nãi tiÕp: - L∙o phu cã mét chuyÖn muèn nãi nh­ng tr­íc tiªn ph¶i c¸m ¬n hai ng­¬i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn thÇm nghÜ: - Bän ta vµ l∙o x­a nay kh«ng hÒ quen biÕt, b©y giê bçng nhiªn l∙o c¸m ¬n bän ta lµ sao? NghÜ ®o¹n chµng bËt c­êi vµ hái: - Ch¼ng hay l∙o tiÒn bèi muèn nãi ®Õn chuyÖn g× vËy? Qu¸i l∙o nh©n c­êi h× h×, nãi: - L∙o phu cã nu«i mét ®«i kim t­íc dÞ chñng trªn ®Ønh Th¸i ThÊt nµy, lÇn nµy trë vÒ th× ph¸t hiÖn cã ng­êi ch¨m sãc cho tæ cña chóng, viÖc nµy cã lÏ lµ do c¸c ng­¬i thùc hiÖn chø kh«ng ai kh¸c. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Th× ra ®«i chim ®ã lµ do l∙o tiÒn bèi nu«i d­ìng? Qu¸i l∙o nh©n nãi: - Kh«ng sai! C¸c ng­¬i ®õng xem thuêng ®«i kim t­íc ®ã, v× nu«i d­ìng bän chóng mµ l∙o phu ®∙ phÝ kh«ng Ýt t©m huyÕt ®Êy! Thùc ra, l∙o ta kh«ng nãi th× TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh còng cã thÓ nghÜ ®Õn ®iÒu nµy. Bëi lÏ nu«i d­ìng lo¹i kim t­íc nµy trªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt qu¶ nhiªn lµ chuyÖn kh«ng dÔ. Do vËy, An TiÓu B×nh liÒn mØm c­êi, nãi: - L∙o tiÒn bèi, v∙n bèi ®∙ sím ®o¸n ®«i kim t­íc nµy lµ vËt h÷u chñ! Qu¸i nh©n hái l¹i: - C« n­¬ng ®∙ sím ®o¸n ®­îc nh­ thÕ µ? Hái thÕ nh­ng l∙o kh«ng chê TiÓu B×nh tr¶ lêi mµ nãi tiÕp: - Cã lÏ c« n­¬ng rÊt thÝch ®«i kim t­íc nµy ph¶i kh«ng? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - §óng vËy! V∙n bèi rÊt thÝch. - NÕu l∙o phu høa tÆng cho c« n­¬ng th× c« n­¬ng cã ®ång ý thu nhËn kh«ng? - L∙o nãi thËt ®Êy chø? - TÊt nhiªn! LÏ nµo l∙o phu l¹i nãi ch¬i víi tiÓu c« n­¬ng? Nh­ng... Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2