Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập 13

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

96
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 13', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 13

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -234- Håi thø m­êi ba §­êng xa g¸nh nÆng NhËp V©n ®¹i s­chñ nãitay "A di ®µ phËt"®¹i ®øc t¸i t¹o cña Ph­¬ng thÝ chñ ®èi víi - L∙o thÝ chÊp chÝ ph¶i, ®¹i ©n råi nãi: bæn tù thËt kh«ng d¸m dïng lêi mµ ®a t¹. Ngµy sau, nÕu v× chuyÖn vâ l©m ®ång ®¹o th× chØ cÇn Ph­¬ng thÝ chñ nãi mét c©u lµ ®Ö tö bæn tù sÏ xuÊt toµn lùc, dï ph¶i vµo chèn dÇu s«i löa báng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× rÊt c¶m ®éng, chµng véi vµng lªn tiÕng: - NÕu Ch­ëng m«n ®¹i s­ cã t©m ý nh­ vËy th× thùc lµ phóc ®øc cho vâ l©m. NhËp V©n ®¹i s­ quÐt môc quang nh×n qua quÇn hïng t¹i ®­¬ng tr­êng råi nãi: - D∙ t©m cña Ngò Ma ®∙ b¾t ®Çu béc lé, ®Æc biÖt lµ chuyÖn §ång Tö Kú h«m nay thä th­¬ng mµ ®i th× tÊt nhiªn h¾n sÏ kh«ng cam t©m, l∙o n¹p muèn mêi ch­ vÞ ®Õn tÞnh thÊt cña bæn tù võa nghØ ng¬i võa th­¬ng l­îng kÕ s¸ch ®èi phã. Ch¼ng hay ý cña ch­ vÞ thÕ nµo? Ho¾c Minh Phong nãi: - §­¬ng nhiªn lµ nh­ vËy råi! NhËp V©n ®¹i s­ gäi NhËp Ph¸p ®¹i s­ l¹i dÆn dß mÊy c©u råi nãi: - Chóng ta kh«ng cÇn lo chuyÖn ë ®©y n÷a, xin mêi c¸c vÞ theo l∙o n¹p! Nãi ®o¹n l∙o cÊt b­íc ra khái La H¸n §­êng. QuÇn hïng lÇn l­ît b­íc theo NhËp V©n ®¹i s­ ®i vÒ phÝa tÞnh thÊt cña ph­¬ng tr­îng. ThiÕu L©m tù bçng nhiªn n¸o nhiÖt h¼n lªn, mÊy sa di hßa th­îng kh«ng ngõng ch¹y tíi ch¹y lui, mét l¸t sau th× tÞnh thÊt cña ph­¬ng tr­îng ®∙ ®­îc bµy biÖn mÊy bé bµn ghÕ, vÞ trµ h­¬ng th¬m ng¸t. Sau khi quÇn hïng an to¹ th× NhËp V©n ®¹i s­ lÊy t­ c¸ch lµ chñ nh©n kÝnh mäi ng­êi mét chung trµ råi nãi: - H«m nay bæn tù ngé th¶m biÕn ch­a tõng cã trong mÊy tr¨m n¨m qua, nÕu kh«ng cã ch­ vÞ thÝ chñ t­¬ng trî th× l∙o n¹p kh«ng biÕt kÕt côc sÏ nh­ thÕ nµo. L∙o h¬i ng­ng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - Tr­íc sau Ngò §¹i ma chñ ®∙ lÇn l­ît xuÊt hiÖn, e r»ng bän chóng kh«ng cßn kiªng dÌ nh÷ng lêi c¶nh c¸o cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp n÷a råi! Ho¾c Minh Phong lín tiÕng nãi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, nghe khÈu khÝ cña §ång Tö Kú th× h×nh nh­ Ngò Ma vÉn ch­a biÕt chuyÖn TrÇn ®¹i hiÖp quy tiªn, nh­ng bän chóng kh«ng biÕt t×nh h×nh sèng chÕt cña TrÇn ®¹i hiÖp thÕ nµo mµ d¸m väng ®éng nh­ thÕ th× ®ñ thÊy bän chóng ®∙ kh«ng ®Ó t©m nh÷ng lêi cña TrÇn ®¹i hiÖp tõ l©u råi! Tèng Phï lªn tiÕng: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -235- - NhÞ vÞ, l∙o phu cã mét c©u nh­ng ch¼ng biÕt cã nªn nãi hay kh«ng? Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶ råi nãi: - Mäi ng­êi ®ang th­¬ng nghÞ, Tèng huynh cã chuyÖn g× xin cø nãi ra! Tèng Phï tiÕp lêi: - Thùc ra, l∙o phu chØ c¶m thÊy viÖc Ngò §¹i ma chñ ph¸t ®éng lÇn nµy nh»m vµo ThiÕu L©m tr­íc tiªn lµ cã dông ý rÊt th©m! NhËp V©n ®¹i s­ liÒn hái: - Dông ý thÕ nµo? Tèng Phï nãi: - L∙o phu nãi ra xin ®¹i s­ ®õng tr¸ch nhÐ! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Tr¸ch thÕ nµo d­îc? ThÝ chñ mau nãi ra xem! Tèng Phï chËm r¶i nãi: - GiÕt gµ do¹ khØ, bän chóng cã ý muèn chinh phôc vâ l©m vµ cöu ®¹i m«n ph¸i! NhËp V©n ®¹i s­ buét miÖng kªu lªn: - D∙ t©m cña bän chóng thËt kh«ng nhá! Ho¾c Minh Phong trßn xoe song môc, l∙o lín tiÕng nãi: - ChuyÖn nµy kh«ng quan hÖ ®Õn viÖc d¸m hay kh«ng d¸m, nÕu nhÞ vÞ kh«ng tin th× t¹i sao kh«ng hái Trang l∙o ®Ö xem? Ho¾c Minh Phong liÒn quay sang hái Trang TiÖp: - ThËt thÕ kh«ng? NhËp v©n ®¹i s­ còng nh×n qua Trang TiÖp vµ hái: - ThÝ chñ lµ thuéc h¹ cña §ång Tö Kú ph¶i kh«ng? Trang TiÖp cung thñ nãi: - V∙n sinh kh«ng ph¶i lµ m«n h¹ cña §ång Tö Kú! Ho¾c Minh Phong quay sang nh×n Trang TiÖp mét l¸t råi nãi: - Trang l∙o ®Ö, ng­¬i thÇn bÝ qu¸! Trang TiÖp mØm c­êi, nãi: - V∙n sinh chØ lµ ng­êi phông mÖnh trµ trén vµo Tam NghÜa M«n, tuy §ång Tö Kú lµ chç dùa cña bän Thµnh HuyÒn Th«ng nh­ng v∙n sinh kh«ng ph¶i lµ m«n h¹ cña bän hä! NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay, nãi: - ThÝ chñ phông mÖnh ng­êi nµo vËy? Trang TiÖp trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - ChuyÖn nµy... Ph¶i b¾t ®Çu tõ chç xuÊt th©n cña v∙n sinh nh­ng nãi ra e r»ng nhÞ vÞ Ch­ëng m«n sÏ kh«ng tin. Ho¾c Minh Phong hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -236- - T¹i sao? Trang TiÖp nãi: - V× v∙n sinh lµ s­ ®Ö cña KÕ Th«ng! NhËp V©n ®¹i s­ ng¹c nhiªn, hái: - KÕ Th«ng? Cã ph¶i lµ §éc ®¹i phu - ¸c Khæng Minh kh«ng? Trang TiÖp gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai! Ho¾c Minh Phong còng bÊt ngê ®Õn s÷ng ng­êi, l∙o nãi: - ¸c Khæng Minh cã mét vÞ s­ ®Ö khi nµo nhØ? Trang TiÖp mØm c­êi, nãi: - Bang chñ kh«ng tin ch¨ng? Ho¾c Minh Phong nãi: - §óng vËy, l∙o phu kh«ng tin KÕ Th«ng l¹i cã mét vÞ s­ ®Ö trÎ tuæi nh­ l∙o ®Ö ng­¬i. Trang TiÖp th¶n nhiªn nãi: - Bang chñ kh«ng tin th× v∙n sinh còng ch¼ng cßn c¸ch nµo kh¸c, nh­ng Bang chñ thö nghÜ xem, ngoµi s­ huynh cña v∙n sinh ra th× cßn ai cã thÓ khiÕn v∙n sinh trµ trén vµo lµm m«n h¹ §ång Tö Kú mµ kh«ng bÞ l∙o ta ph¸t hiÖn! Ho¾c Minh Phong nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! Trang l∙o ®Ö, lÖnh s­ lµ vÞ cao nh©n nµo vËy? Trang TiÖp nãi: - Gia s­ lµ Chóc Cao Phong, thiªn h¹ th­êng gäi lµ Thiªn Nam Qu¸i TÈu! H¾n võa døt lêi th× NhËp V©n ®¹i s­ vµ Ho¾c Minh Phong ®Òu bÊt gi¸c kinh ng¹c kh«ng th«i. Th× ra tªn tuæi Chóc Cao Phong rÊt ¶nh h­ëng trong vâ l©m nh­ng ng­êi nµy ®∙ mai danh Èn tÝch, x­a nay kh«ng can dù vµo chuyÖn giang hå, kh«ng ngê chÝnh ng­êi nµy l¹i lµ s­ phô cña ¸c Khæng Minh - mét nh©n vËt trong Ngò §¹i ma chñ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh vèn ch­a tõng nghe danh Chóc Cao Phong nªn hai ng­êi kh«ng cã ph¶n øng g×. Lóc nµy Tèng Phï võa vuèt r©u võa hái: - Trang l∙o ®Ö, hiÖn giê lÖnh s­ ë ®©u? Trang TiÖp cung kÝnh ®¸p: - Gia s­ ®ang ë t¹i Chung Nam S¬n! Ho¾c Minh Phong chau mµy hái l¹i: - Chóc l∙o vÉn ë t¹i Chung Nam S¬n µ? Trang TiÖp nãi: - §óng vËy! X­a nay gia s­ chØ ë Chung Nam S¬n mµ ch­a tõng ®i mét n¬i nµo kh¸c. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -237- NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay niÖm mét c©u phËt hiÖu råi nãi: - Chóc l∙o thÝ chñ lµ ®¹i hiÖp mét thêi vËy mµ t¹i sao l¹i thu thËp h¹ng ng­êi nh­ KÕ Th«ng lµm ®Ö tö? L∙o n¹p thËt khã mµ tin ®­îc! Tèng Phï tiÕp lêi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, ¸c Khæng Minh t©m ®Þa ¸c ®éc, trÝ tr¸ h¬n ng­êi nh­ng theo l∙o phu biÕt th× h×nh nh­ h¾n vÉn ch­a cã hµnh vi th­¬ng thiªn b¹i lý, do vËy, chuyÖn h¾n bÞ liÖt vµo Ngò Ma lµ v× h¾n qu¸i gì th¸i qu¸ mµ th«i! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - ý cña Tèng thÝ chñ muèn nãi KÕ Th«ng kh«ng ph¶i lµ ng­êi xÊu, ph¶i kh«ng? Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Kh«ng ph¶i vËy, KÕ Th«ng lµ ng­êi xÊu nh­ng kh«ng ph¶i lµ h¹ng ®¹i hung ®¹i ¸c! Ho¾c Minh Phong c­êi nh¹t, nãi: - Tèng huynh, theo huynh th× chóng ta cã thÓ lo¹i trõ §éc ®¹i phu ra khái Ngò Ma ch¨ng? Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Bang chñ chí tøc khÝ, ch¼ng qua lµ l∙o phu theo sù luËn sù th«i! Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng nhÞn ®­îc c­êi nªn bËt c­êi mét trµng råi nãi: - Trang huynh, cã lÏ lÖnh s­ lµ mét cao nh©n tiÒn bèi trong vâ l©m? §èi víi ng­êi kh¸c th× chèc chèc Trang TiÖp cßn lé chót ng¹o m¹n nh­ng víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi th× h¾n tá ra t«n kÝnh v« cïng, h¾n nghe hái th× véi cung thñ, nãi: - NÕu so s¸nh gi÷a gia s­ vµ danh väng cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp th× ch¼ng kh¸c g× lÊy ®om ®ãm so s¸nh víi mÆt tr¨ng! Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng ngê ®èi ph­¬ng l¹i khiªm tèn nh­ vËy nªn buét miÖng nãi: - Trang huynh qua kh¸ch s¸o råi! Trang TiÖp mØm c­êi, nãi: - Ph­¬ng huynh ®Ö, t¹i h¹ nãi thùc ®Êy, mÊy vÞ tiÒn bèi ë ®©y ®Òu râ mµ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - T¹i h¹ tin nh­ vËy! Ho¾c Minh Phong bu«ng mét tiÕng thë dµi råi nãi: - Trang l∙o ®Ö, lÖnh s­ cã nghe nãi vÒ hµnh vi cña KÕ Th«ng kh«ng? Trang TiÖp nãi: - Gia s­ ®∙ biÕt tõ l©u, chØ cã ®iÒu... Bçng nhiªn h¾n bu«ng tiÕng thë dµi vµ trÇm ng©m kh«ng nãi n÷a. NhËp V©n ®¹i s­ tiÕp lêi: - ThÕ nµo? Chóc l∙o thÝ chñ ®∙ sím biÕt hµnh vi cña KÕ Th«ng råi µ? L∙o n¹p c¶m thÊy kú qu¸i lµ t¹i sao lÖnh s­ kh«ng ra tay ng¨n c¶n h¾n? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -238- Ho¾c Minh Phong còng ho¹ theo, l∙o nãi: - §óng vËy, chuyÖn nµy lµ ®¹i sai lÇm cña lÖnh s­ ®Êy! Trang TiÖp thë dµi mét håi råi nãi: - Së dÜ nh­ vËy lµ v× gia s­ t©m cã thõa nh­ng lùc bÊt tóc... Tèng Phï ng¹c nhiªn hái xen vµo: - T¹i sao? Trang TiÖp nãi: - V×... Vâ c«ng cña gia s­ chØ cßn l¹i n¨m s¸u phÇn m­êi nªn kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña ®¹i s­ huynh n÷a! Ph­¬ng TuyÕt Nghi söng sèt, chµng nãi: - Trang huynh, lÖnh s­ bÞ ai ®ã ¸m to¸n ch¨ng? Trang TiÖp gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai! Tèng Phï liÒn hái: - Trang l∙o ®Ö, ng­¬i nãi thËt kh«ng ®Êy! Trang TiÖp nãi: - Mçi c©u mçi ch÷ ®Òu lµ sù thËt! Ph­¬ng TuyÕt Nghi truy vÊn: - KÎ nµo ¸m to¸n lÖnh s­? Trang TiÖp l¾c ®Çu, nãi: - T¹i h¹ còng kh«ng biÕt. An TiÓu B×nh kh«ng nhÞn ®­îc nªn kªu lªn: - Kh«ng biÕt µ? Thiªn h¹ sao l¹i cã ®¹o lý bÊt th«ng nh­ thÕ? Trang TiÖp ngÉn ng­êi gi©y l¸t råi nãi: - C¸c h¹... An TiÓu B×nh c­íp lêi, nãi: - ThÕ nµo? C¸c h¹ cho r»ng t¹i h¹ nãi sai ch¨ng? Trang TiÖp trÊn ®Þnh tinh thÇn råi nãi: - Trang mç kh«ng cã ý ®ã nh­ng Trang mç kh«ng hiÓu c¸c h¹ muèn nãi ®¹o lý bÊt th«ng ë ®iÓm nµo? TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - NÕu mét ng­êi bÞ kÎ kh¸c ¸m to¸n th× cã lý nµo l¹i kh«ng biÕt? Trang TiÖp nãi: - T¹i h¹ nãi lµ sù thËt, chÝnh v× kh«ng biÕt kÎ ¸m to¸n lµ ai mµ m∙i ®Õn giê gia s­ vÉn ch­a thÓ trÞ lµnh th­¬ng thÕ! NÕu kh«ng th× gia s­ ch¼ng ph¶i Èn c­ ®Õn h«m nay mµ kh«ng d¸m h¹ s¬n hµnh ®¹o. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -239- TiÓu B×nh nãi: - Nãi vËy cã nghÜa lµ lÖnh s­ còng kh«ng nhí lµ m×nh ®∙ kÕt thï kÕt o¸n víi nh÷ng ai µ? Trang TiÖp l¾c ®Çu, nãi: - TÝnh t×nh gia s­ rÊt «n hoµ, b×nh sinh ch­a tõng cã ©n o¸n víi ng­êi nµo. TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - NÕu vËy th× lÖnh s­ lµ ng­êi rÊt tèt ph¶i kh«ng? Trang TiÖp ch­a kÞp tr¶ lêi th× Tèng Phï ®∙ khai khÈu, l∙o nãi: - Kh«ng sai, Chóc huynh qu¶ nhiªn lµ mét vÞ ®¹i h¶o nh©n! Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - Trang huynh, Tèng l∙o nãi kh«ng sai ®Êy chø! Trang TiÖp l¹i do dù th× bÞ TiÓu B×nh c­íp lêi, nãi: - Ph­¬ng huynh, kh«ng ph¶i tiÓu ®Ö kh«ng tin, chØ cã ®iÒu tiÓu ®Ö hoµi nghi §éc ®¹i phu, cã khi nµo h¾n ¸m to¸n s­ phô cña h¾n kh«ng? Trang TiÖp nghe vËy th× biÕn s¾c, h¾n véi kªu lªn: - Lµm sao cã thÓ nh­ vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng lªn tiÕng phô ho¹: - §óng ®Êy! Dï lßng d¹ §éc ®¹i phu ®éc ¸c ®Õn ®é nµo th× cã lÏ còng kh«ng thÓ h¹ thñ víi s­ phô cña chÝnh m×nh! Tiªu B×nh mØm c­êi, nãi: - §iÒu ®ã ch­a ch¾c, nÕu mét kÎ ®∙ mª muéi l­¬ng t©m th× chuyÖn g× h¾n l¹i kh«ng lµm ®­îc? NhËp V©n ®¹i s­ h¾ng giäng mét tiÕng råi nãi: - TiÓu thÝ chñ, nh÷ng chuyÖn nh­ thÕ nµy nÕu ch­a ®iÒu tra chøng minh râ rµng th× kh«ng thÓ nãi bõa ®­îc. Ho¾c Minh Phong còng lªn tiÕng: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, sî r»ng c¸ch nghÜ cña l∙o phu kh«ng gièng ®¹i s­ råi! NhËp V©n ®¹i s­ hái: - Bang chñ cã cao kiÕn g× ch¨ng? Ho¾c Minh Phong chËm r¶i nãi: - L∙o phu cho r»ng KÕ Th«ng cã thÓ lµm nh÷ng chuyÖn nh­ vËy! NhËp V©n ®¹i s­ chau mµy, nãi: - Con ng­êi h¸ cã thÓ bÊt tu©n nh©n lu©n ®¹i ®¹o? Bang chñ, l∙o n¹p cho r»ng KÕ thÝ chñ kh«ng thÓ lµm chuyÖn th­¬ng thiªn b¹i lý nh­ thÕ! TiÓu B×nh c­êi nh¹t mét tiÕng råi tiÕp lêi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, nÕu mét kÎ bÞ danh lîi lµm mê l­¬ng t©m th× chuyÖn g× h¾n còng cã thÓ lµm ®­îc! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -240- Tuy niªn kû cña nµng cßn trÎ nh­ng v× phô mÉu ngé ph¶i c¶nh bÊt th­êng nªn c¶m nhËn cña nµng vÒ nh©n t×nh thÕ th¸i còng cã chç kh¸c th­êng. B©y giê NhËp V©n ®¹i s­ nghe vËy th× bÊt gi¸c s÷ng sê, håi l©u sau l∙o míi nãi: - NÕu thËt nh­ vËy th× l∙o n¹p v« cïng bi th­¬ng cho vâ l©m ®ång ®¹o! Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, b¨ng dµy ba tÊc kh«ng ph¶i v× l¹nh mét ngµy, nh÷ng n¨m qua, ngoµi NhËp Phµm ®¹i s­ th× quý tù cã rÊt Ýt ng­êi hµnh tÈu giang hå, th¸i ®é bÕ m«n tù b¶o vÖ nh­ vËy h¸ ch¼ng ph¶i t¹o c¬ héi tèt cho bän tµ ma ngo¹i ®¹o hµnh ®éng sao? B©y giê ®¹i s­ ®au th­¬ng cho vâ l©m ®ång ®¹o còng lµ lý sè ®­¬ng nhiªn mµ th«i! NhËp V©n ®¹i s­ thë dµi mét håi råi nãi: - Bang chñ, bän l∙o n¹p vèn lµ ®Ö tö phËt m«n nªn thanh quy giíi luËt lu«n rµng buéc, khiÕn kh«ng d¸m v­íng vµo chuyÖn thÞ phi trªn giang hå còng lµ chuyªn bÊt ®¾c dÜ. Bang chñ chØ trÝch nh­ vËy thËt khiÕn l∙o n¹p ph¶i khæ t©m trong thÕ tiÕn tho¸i l­ìng nan! Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - §Õn lóc nµy mµ h×nh nh­ ®¹i s­ vÉn ch­a l∙nh ngé! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Kh«ng ph¶i l∙o n¹p ch­a l∙nh ngé, chØ cã ®iÒu sù t×nh biÕn ho¸ qu¸ nhanh khiÕn cho l∙o n¹p c¶m thÊy xoay trë kh«ng kÞp. ¢m D­¬ng Thñ C¸t Uy bçng nhiªn lªn tiÕng, nãi: - §¹i s­, x­a nay ThiÕu L©m tù lu«n lµ th¸i s¬n b¾c ®Èu cña vâ l©m nãi chung vµ cöu ®¹i m«n ph¸i nãi riªng. Nh÷ng n¨m qua, tuy quý tù rÊt Ýt hái ®Õn chuyÖn trong vâ l©m nh­ng v× cã KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp nªn giang hå míi duy tr× ®­îc côc diÖn b×nh an. Ngµy nay, TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn, truyÒn nh©n cña TrÇn ®¹i hiÖp lµ Ph­¬ng l∙o ®Ö tuy vâ c«ng cao c­êng nh­ng niªn kû cßn qu¸ trÎ, v¶ l¹i, lÊy lùc mét ng­êi mµ chèng chäi víi tr­êng phong ba ®Çy nguy biÕn nµy th× qu¶ thËt lµ qu¸ miÔn c­ìng. V× thÕ, C¸t Uy nµy cho r»ng, hiÖn giê chÝnh lµ lóc mµ ®¹i s­ nªn xuÊt diÖn hiÖu triÖu vâ l©m ®ång ®¹o. NhËp V©n ®¹i s­ nghe vËy th× bÊt gi¸c rïng m×nh, l∙o thÇm nghÜ: - Qu¶ nhiªn ph¶i nh­ vËy råi! Xem ra l∙o n¹p kh«ng thÓ kh«ng xuÊt ®Çu lé diÖn... L∙o ®ang suy nghÜ th× chît nghe Trang TiÖp lín tiÕng nãi: - Nghe mÊy lêi cña An huynh ®Ö nµy th× t¹i h¹ chît hiÓu ra mäi sù, xin ch­ vÞ tiÒn bèi tha téi cho Trang mç v× kh«ng thÓ l­u l¹i ThiÕu L©m tù ®­îc n÷a! Nãi ®o¹n h¾n ®øng lªn cung thñ hµnh lÔ víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh vµ nãi tiÕp: - T¹i h¹ ph¶i ®i L¹c D­¬ng khÊu kiÕn ©n s­. Sau khi ®iÒu tra râ mäi chuyÖn th× t¹i h¹ sÏ tiÕp tôc hµnh tÈu giang hå, cßn ®¹i ©n khai minh cña An huynh ®Ö th× ®µnh chê ngµy sau t­¬ng b¸o vËy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy nh­ muèn nãi ®iÒu g× nh­ng chµng thÊy Trang TiÖp ®∙ xoay ng­êi cÊt b­íc nªn ®¸nh nãi vãi theo: - Trang huynh ®i ®­êng b×nh an, xin l­îng thø t¹i h¹ kh«ng tiÔn. Lêi võa døt th× Trang TiÖp còng ®∙ ®i khuÊt. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -241- Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - Vâ c«ng cña Chóc Cao Phong tuy kh«ng thÓ s¸nh víi KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp nh­ng y thuËt cña l∙o ta cã thÓ x­ng lµ thiªn h¹ ®Ö nhÊt. NÕu l∙o nµy cã thÓ h¹ s¬n th× ®ã lµ ®¹i phóc cho vâ l©m ®ång ®¹o! ¢m D­¬ng Thñ C¸t Uy tiÕp lêi: - Kh«ng sai! Y ®¹o cña Thiªn Nam Qu¸i TÈu lµ bËc nhÊt trong thiªn h¹, nÕu l∙o ta h¹ s¬n th× tÊt sÏ cã kh«ng Ýt sinh mang ®­îc cøu ch÷a. NhËp V©n ®¹i s­ niÖm mét c©u ph¹t hiÖu råi nãi: - Ho¾c Bang chñ, l∙o n¹p võa nghÜ ®Õn mét chuyÖn nh­ng ch¼ng biÕt Bang chñ cã muèn høa gióp hay kh«ng. Ho¾c Minh Phong ng¹c nhiªn hái: - §¹i s­ cã chuyÖn g× cø nãi, nÕu Ho¾c mç cã kh¶ n¨ng th× ®­¬ng nhiªn sÏ tËn lùc. NhËp V©n ®¹i s­, nãi: - V× ®èi phã víi Ngò §¹i ma chñ nªn cöu ®¹i m«n ph¸i chóng ta tù nhiªn lµ nghÜa bÊt tõ nan, nh­ng l∙o n¹p lµ ®Ö tö phËt m«n, kh«ng tiÖn lµm nhiÒu chuyÖn s¸t sinh, v× vËy l∙o n¹p rÊt mong bang chñ ®øng ra chñ tr× ®¹i sù, nh­ng nÕu cã chç nµo cÇn dïng l∙o n¹p th× nhÊt ®Þnh l∙o n¹p sÏ ®em toµn lùc ra hµnh sù... Cã lÏ Ho¾c Minh Phong kh«ng ngê NhËp V©n ®¹i s­ l¹i ®em tr¸ch nhiÖm cña m×nh trót xuèng ®Çu m×nh nªn nhÊt thêi l∙o tâ ra ng¹c nhiªn v« cïng. Håi l©u sau Bang chñ C¸i Bang míi nãi: - Kh«ng ®­îc! §¹i s­ kh«ng muèn xuÊt diÖn nh­ng c¸c ph¸i nh­ Vâ §ang, Hoa S¬n ch¾c g× còng nghÜ nh­ ®¹i s­? V¶ l¹i, C¸i Bang tuy liÖt vµo cöu ®¹i m«n ph¸i nh­ng trong m¾t cña Vâ §ang vµ Hoa S¬n th× C¸i Bang chØ lµ mét bän ¨n mµy khè r¸ch ¸o «m mµ th«i. B©y giê nÕu Ho¾c mç ®øng ra chñ tr× th× nhÊt ®Þnh kh«ng ®ñ thµnh sù mµ b¹i sù th× cã d­! NhËp V©n ®¹i s­ trÇm ng©m håi l©u råi nãi: - Bang chñ nãi nh­ vËy vèn lµ sù khiªm nh­êng nh­ng l∙o n¹p còng biÕt Vâ §ang vµ Hoa S¬n rÊt kiªu ngao, nÕu chØ cã Bang chñ xuÊt diÖn chñ tr× th× qu¶ thËt bän hä khã cã thÓ tu©n hµnh. Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - §¹i s­ hiÓu nh­ thÕ th× tèt råi! NhËp V©n ®¹i s­ nãi tiÕp: - L∙o n¹p cã mét c¸ch nh­ng ch¼ng biÕt Bang chñ cã ®ång ý hay kh«ng? - C¸ch thÕ nµo? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ sÏ ®¶m tr¸ch chøc vÞ minh chñ, Bang chñ vµ l∙o n¹p sÏ lµm trî thñ, Ho¾c Bang chñ thÊy thÕ nµo? Ho¾c Minh Phong bËt c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -242- - TuyÖt! RÊt tuyÖt! L∙o phu còng cã ý nµy nh­ng ch­a nãi ra lµ sî ®¹i s­ kh«ng ®ång ý mµ th«i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× thÊt kinh biÕn s¾c, chµng véi nãi: - Kh«ng ®­îc, v∙n bèi xin lµm trî thñ cho nhÞ vÞ dï vµo chç dÇu s«i löa báng còng bÊt tõ nan, nh­ng nÕu b¶o v∙n bèi ®øng ra chñ tr× mäi chuyÖn th× ngµn lÇn kh«ng thÓ ®­îc! Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, ng­¬i tõ chèi kh«ng ®­îc ®©u! NhËp V©n ®¹i s­ phô ho¹ thªm: - TiÓu thÝ chñ lµ truyÒn nh©n y b¸t cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp nªn ®­¬ng nhiªn lµ cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc gi¸ng ma hµnh ®¹o, b©y giê tiÓu thÝ chñ ®øng ra chñ tr× ®¹i sù th× h¸ ch¼ng ph¶i lµ c¬ héi ®Ó thùc hiÖn di chÝ cña lÖnh s­ ®ã sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÈn thê mét lóc råi míi nãi: - V∙n bèi lµm trî thñ cho nhÞ vÞ, phông mÖnh mµ hµnh sù th× còng nh­ vËy th«i! Ho¾c Minh Phong l¾c ®Çu, nãi: - Kh¸c nhiÒu l¾m, khi lÖnh s­ cßn t¹i thÕ, l∙o chØ dùa vµo søc m×nh mµ cã thÓ gi¸ng phôc Ngò §¹i ma chñ, b©y giê ng­¬i lµ truyÒn nh©n y b¸t cña TrÇn ®¹i hiÖp, nÕu ng­¬i ®øng ra chñ tr× ®¹i s­ th× t×nh thÕ sÏ kh¸c bän l∙o phu nhiÒu. Do vËy, l∙o ®Ö ng­¬i kh«ng cÇn nãi thªm g× n÷a. NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay hµnh lÔ vµ nãi: - Kh«ng sai, nÕu tiÓu thÝ chñ cã t©m gi¸ng ma trõ ®¹o, kÕ thõa di nguyÖn ch­a thµnh cña lÖnh s­ th× kh«ng nªn tõ chèi n÷a! Lóc nµy Tèng Phï còng lªn tiÕng, l∙o nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, nÕu ng­¬i muèn t¹o phóc cho vâ l©m ®ång ®¹o th× ®©y lµ c¬ héi tèt nhÊt ®Êy! L∙o phu bÊt tµi nh­ng còng nguyÖn theo l∙o ®Ö ng­¬i ®Õn cïng, mong l∙o ®Ö ng­¬i suy nghÜ kü råi quyÕt ®Þnh. Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - Kh«ng sai, nÕu l∙o ®Ö ng­¬i tõ chèi n÷a lµ râ rµng kh«ng ®ñ thµnh ý råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi rÊt c¶m ®éng, chµng thÇm nghÜ: - Bän hä ®∙ coi träng ta nh­ vËy, nÕu ta kh«ng ®ång ý th× nhÊt ®Þnh lµ bän hä sÏ kh«ng cam t©m chÞu th«i! NghÜ ®o¹n chµng nãi: - Ba vÞ ®∙ coi träng v∙n bèi nh­ thÕ, nÕu v∙n bèi tiÕp tôc tõ chèi th× khã tr¸nh khái chuyÖn bÊt cËp nh©n t×nh! NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay, hái: - TiÓu thÝ chñ ®ång ý råi ch¨ng? Ho¾c Minh Phong c­êi lín råi nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i nãi ®­îc c©u ®ã lµ ®∙ t¹o phóc cho vâ l©m råi ®Êy! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -243- Tèng Phï tiÕp lêi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, lêi ng­¬i võa nãi lµ sù thËt cña ®¸y lßng ®Êy chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Ch­ vÞ tiÒn bèi ®∙ th­¬ng mÕn v∙n bèi nh­ thÕ, dï v∙n bèi biÕt r»ng n¨ng lùc cña m×nh cã h¹n nh­ng còng nguyÖn x¶ th©n v× ®¹i cuéc vâ l©m! An TiÓu B×nh vèn trÇm mÆc n∙y giê lóc nµy bçng nhiªn nµng ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch råi nãi: - Ph­¬ng huynh, th©n phËn cña huynh hiÖn t¹i h¸ ch¼ng ph¶i lµ vâ l©m minh chñ råi sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn chØ nghÜ ®Õn träng tr¸ch sau nµy chø ch­a nghÜ danh väng, b©y giê nghe TiÓu B×nh ®Ò cËp ®Õn th× bÊt gi¸c thÊt kinh, chµng thÇm nghÜ: - §óng vËy! Tuy hiÖn t¹i kh«ng cã danh nh­ng l¹i cã chøc, chuyÖn nµy thËt lµ khã xö ®©y! Th× ra chµng chît nghÜ, mét khi m×nh trë thµnh vâ l©m minh chñ råi th× mäi hµnh ®éng tÊt sÏ bÞ c©u thóc rÊt nhiÒu, nÕu ch¼ng cã viÖc riªng g× th× kh«ng Ýt chuyÖn riªng cÇn lµm, do vËy hµnh ®éng cña m×nh kh«ng th× t©m nguyÖn ban ®Çu khi m×nh nhËp m«n häc vâ sÏ ch¼ng bao giê thùc hiÖn ®­îc! NghÜ ®Õn ®©y th× bÊt gi¸c chµng nh×n qua NhËp V©n ®¹i s­ vµ nãi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, v∙n bèi cã mét chuyÖn kh«ng thÓ kh«ng nãi râ tr­íc! NhËp V©n ®¹i s­ h¬i lo l¾ng nh­ng l∙o vÉn trÊn ®Þnh tinh thÇn vµ hái: - Kh«ng lÏ tiÓu thÝ chñ ®Þnh thay ®æi quyÕt ®Þnh! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Kh«ng ph¶i, v∙n bèi muèn lµm xong nh÷ng chuyªn riªng råi míi toµn t©m toµn ý ®èi phã víi Ngò Ma ®­îc! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - TiÓu thÝ chñ cßn chuyÖn g× cÇn lµm? Ch¼ng hay l∙o n¹p cã thÓ trî gióp ®­îc kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi g­îng c­êi, nãi: - Kh«ng d¸m phiÒn ®¹i s­. V× chµng kh«ng muèn cho ng­êi kh¸c biÕt chuyÖn gi÷a phô th©n m×nh vµ ®¹i b¸ phô nªn ®µnh tõ chèi h¶o ý cña NhËp V©n ®¹i s­. Ho¾c Minh Phong nh×n TuyÕt Nghi mét lóc råi nãi: - L∙o ®Ö, nÕu ng­¬i tin l∙o ¨n mµy nµy th× ta ®ång ý gióp ng­¬i gi¶i quyÕt æn tho¶ chuyªn riªng tr­íc! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - §a t¹ h¶o ý cña l∙o tiÒn bèi, ®©y lµ chuyªn riªng cña v∙n bèi nªn kh«ng d¸m phiÒn ch­ l∙o tiÒn bèi! Tuy nãi thÕ nh­ng bçng nhiªn chµng nh×n qua An TiÓu B×nh vµ Tèng Phï råi nãi tiÕp: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -244- - V∙n bèi chØ muèn nhê Tèng l∙o vµ An huynh ®Ö trî gióp, ch¼ng hay ý cña ®¹i s­ vµ Bang chñ thÕ nµo? NhËp V©n ®¹i s­ trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - TiÓu thÝ chñ ®∙ quyÕt ®Þnh nh­ vËy th× ®­¬ng nhiªn bän l∙o n¹p ph¶i t«n träng ý cña tiÓu thÝ chñ th«i! Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - L∙o ®Ö, nÕu ng­¬i muèn t×m mét nh©n vËt nµo ®ã th× ta d¸m b¶o r»ng kh«ng n¬i nµo hiÖu qu¶ b»ng C¸i Bang! §Ö tö b¶n bang r¶i kh¾p thiªn h¹, chØ cÇn l∙o ®Ö ng­¬i nãi mét c©u th× nhÊt ®Þnh b¶n bang sÏ gióp ng­¬i t×m ®­îc kÌ cÇn t×m! Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng chît ngé ra ®iÒu nÇy, chµng thÇm nghÜ: - Kh«ng sai, ®Ö tö C¸i Bang ë kh¾p thiªn h¹, nÕu ®­îc bän hä trî gióp th× kh«ng chõng sÏ mau chãng ®iÒu tra ®­îc tung tÝch cña mÉu th©n ta. NghÜ ®Õn ®©y th× chµng trÇm ng©m rÊt l©u mµ kh«ng nãi g×. Bän Ho¾c Minh Phong ®Òu gi­¬ng m¾t nh×n chµng, bëi lÏ sù tr¶ lêi cña chµng lóc nµy cã quan hÖ rÊt lín ®Õn thÞnh suy cña vâ l©m ch¸nh ®¹o. Ph­¬ng TuyÕt Nghi suy nghÜ mét lóc råi míi ngÈng ®Çu nh×n quÇn hµo vµ chËm r¶i nãi: - V∙n bèi xin ®a t¹ tr­íc thÞnh t×nh cña Bang chñ! Ho¾c Minh Phong mõng rì nh∙y dùng lªn nh­ trÎ con, l∙o véi hái l¹i: - L∙o ®Ö ng­¬i ®ång ý råi ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - §Ö tö cña Bang chñ ë kh¾p thiªn h¹ nªn cã thÓ gióp Ých cho chuyÖn cña v∙n bèi rÊt nhiÒu, v× thÕ v∙n bèi xin ®a t¹ tr­íc ©n ®øc trî gióp cña Bang chñ vËy! Ho¾c Minh Phong nãi: - L∙o ®Ö ng­¬i cø nãi ra ng­êi cÇn t×m, l∙o phu sÏ ph¸i ®Ö tö b¶n bang ®i ngay! Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Ng­¬i cÇn t×m... ChÝnh lµ gia mÉu. Ho¾c Minh Phong kªu lªn: - Ph­¬ng phu nh©n µ? L∙o ®Ö cã thÓ cho biÕt bµ ta ®ang ë ph­¬ng nµo kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - ChuyÖn nµy th× qu¶ thËt lµ v∙n bèi kh«ng biÕt råi! ChØ biÕt lµ gia mÉu thÊu râ hång trÇn nªn ®∙ xuèng tãc quy y Èn m×nh chèn am kh«ng mµ th«i! NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay, nãi: - TiÓu thÝ chñ, lÖnh ®­êng ®∙ xuèng tãc quy y phËt m«n, kh«ng mµng thÕ sù, chuyªn t©m tu hµnh th× cã lÏ thÝ chñ còng kh«ng nªn quÊy rÇy bµ ta n÷a. Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - §¹i s­ cßn ch­a biÕt ®Êy th«i, tuy gia mÉu ®∙ quy y phËt tæ nh­ng v∙n bèi kh«ng thÓ lµm bæn phËn cña kÎ vi tö! Huèng hå... ¤i... Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -245- Chµng bu«ng tiÕng thë dµi råi trÇm t­ mÆc lù. NhËp V©n ®¹i s­ nãi tiÕp: - TiÓu thÝ chñ cßn cã ®iÒu g× kh«ng tiÖn nãi ra víi bän l∙o n¹p ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Theo ©n s­ cho biÕt th× h×nh nh­ c¸i chÕt cña tiªn phô cã vÎ bÊt minh, v× thÕ v∙n bèi cÇn ph¶i t×m gia mÉu ®Ó hái cho râ! NhËp V©n ®¹i s­ niÖm mét c©u ph¸t hiÖu råi nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - L∙o ®Ö, lÖnh t«n còng lµ ng­êi trong vâ l©m ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®¸p: - Cã thÓ gäi lµ nh­ vËy! Nh­ng gia phô quy tiªn rÊt sím, kh«ng cã tªn tuæi g× trong vâ l©m, dï cã nãi ra th× sî r»ng l∙o tiÒn bèi còng kh«ng biÕt. Ho¾c Minh Phong nãi: - Ch­a ch¾c, ch¼ng ph¶i l∙o phu ®∙ quen biÕt víi b¸ phô Ph­¬ng Thiªn Thµnh cña l∙o ®Ö ng­¬i ®ã sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi suy nghÜ mét lóc råi nãi: - Gia phô lµ Ph­¬ng Thiªn Quan, Bang chñ cã biÕt kh«ng? Ho¾c Minh Phong hái l¹i: - Ph­¬ng Thiªn Quan µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Cã lÏ Bang chñ kh«ng biÕt råi! Chît nghe Ho¾c Minh Phong ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi nãi: - Ai nãi thÕ? Ph­¬ng Thiªn Quan l∙o ®Ö lµ chç t©m giao cña l∙o ¨n mµy ta ®Êy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i: - ThËt thÕ kh«ng? Ho¾c Minh Phong nãi: - LÏ nµo khiÕu ho¸ ta nãi dèi víi ng­¬i? L∙o ®Ö, xem ra lÖnh ®­êng - Ph­¬ng phu nh©n còng kh«ng ph¶i lµ ng­êi ngoµi råi, chuyÖn nµy l∙o phu nhÊt ®Þnh sÏ gióp ng­¬i hoµn thµnh! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n Ho¾c Minh Phong ®Õn s÷ng sê, chµng nãi: - Bang chñ còng biÕt gia mÉu µ? Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - §­¬ng nhiªn! L∙o quay sang nãi tiÕp víi Th«i §¹i C«ng: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -246- - Th«i huynh, ch¼ng ph¶i muéi tö cña ph©n ®­êng chñ ph©n ®­êng Kim L¨ng cña b¶n bang lµ Giang Nam ThÇn Tr­îng - DiÖp huynh ®Ö ®∙ g∙ cho Ph­¬ng Thiªn Quan ®ã sao? Th«i §¹i C«ng vç tay ®¸nh ®Ðt råi kªu lªn: - Kh«ng sai, nÕu Bang chñ kh«ng nh¾c ®Õn th× tiÓu huynh quªn chuyÖn nµy råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c thÇm nghÜ: - Th× ra mÉu th©n cña ta lµ em cña ph©n ®­êng chñ ph©n ®­êng Kim L¨ng cña C¸i Bang, t¹i sao x­a nay kh«ng nghe b¸ mÉu nãi víi ta chuyÖn nµy nhØ? §ang lóc m∙i suy nghÜ th× chµng nghe Ho¾c Minh Phong nãi tiÕp: - L∙o ®Ö, chuyÖn t×m lÖnh ®­êng cø giao cho l∙o phu lµ ®­îc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi cung thñ hµnh lÔ vµ nãi: - §a t¹ Bang chñ! Lóc nµy Tèng Phï lªn tiÕng nãi víi NhËp V©n ®¹i s­: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, l©u nay TrÞnh §¹i C­¬ng trong Trung Ch©u Tam HiÖp cã tõng ®Õn quý tù kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ l¾c ®Çu, nãi: - L∙o n¹p kh«ng râ chuyÖn nµy l¾m! NhËp V©n ®¹i s­ nãi ®iÒu nµy lµ sù thËt, bëi lÏ TrÞnh §¹i C­¬ng cã ®Õn ThiÕu L©m tù th× còng khã cã thÓ gÆp ®­îc NhËp V©n ®¹i s­ víi t­ c¸ch lµ Ch­ëng m«n. Tèng Phï nãi: - §¹i s­ cã thÓ hái t¨ng nh©n cña quý tù vÒ chuyÖn nµy kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ hái l¹i: - Tèng thÝ chñ muèn t×m TrÞnh ®¹i hiÖp µ? Tèng Phï nãi: - Kh«ng ph¶i l∙o phu mµ lµ Ph­¬ng l∙o ®Ö cÇn t×m? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - §∙ vËy th× l∙o n¹p sÏ gäi ng­êi vµo hái ngay... Lêi ch­a døt th× vÞ Ch­ëng m«n ThiÕu L©m vç tay ba tiÕng, lËp tøc cã mét hßa th­îng tõ ngoµi tÞnh thÊt véi vµng ch¹y vµo. NhËp V©n ®¹i s­ dÆn dß hßa th­îng nµy mÊy c©u, thÕ lµ h¾n nhanh chãng rêi tÞnh thÊt. Mét l¸t sau th× thÊy NhËp Ch©n ®¹i s­ b­íc vµo. NhËp V©n ®¹i s­ trÇm giäng nãi: - NhËp Ch©n s­ ®Ö, l©u nay TrÞnh §¹i C­¬ng trong Trung Ch©u Tam HiÖp cã ®Õn bæn tù kh«ng? NhËp Ch©n ®¹i s­ cung kÝnh ®¸p: - TrÞnh thÝ chñ cã ®Õn bæn tù mét lÇn! NhËp V©n chau mµy hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -247- - ThÕ t¹i sao c¸c ng­¬i kh«ng bÈm b¸o víi b¶n toµ? NhËp Ch©n Êp óng nãi: - ChuyÖn nµy... TiÓu ®Ö t­ëng Ch­ëng m«n kh«ng quen biÕt TrÞnh ®¹i hiÖp nªn kh«ng d¸m lµm kinh ®éng Ch­ëng m«n s­ huynh! D­êng nh­ NhËp V©n biÕt m×nh nhÊt thêi nãng n¶y tr¸ch nhÇm NhËp Ch©n nªn thë dµi mét håi råi nãi: - S­ ®Ö, b¶n toµ vµ TrÞnh ®¹i hiÖp kh«ng quen biÕt thËt, chØ cã ®iÒu Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ ®©y ®ang muèn t×m TrÞnh ®¹i hiÖp... NhËp Ch©n thë phµo mét håi vµ nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! Ch­ëng m«n s­ huynh cã cÇn mêi TrÞnh thÝ chñ ®Õn bæn tù kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ ng¹c nhiªn hái: - S­ ®Ö biÕt TrÞnh thÝ chñ ®ang ë ®©u µ? NhËp Ch©n ®¹i s­ nãi: - TiÓu ®Ö kh«ng biÕt nh­ng cã thÓ ph¸i ng­êi ra ngoµi dß hái. Trung Ch©u Tam HiÖp lµ nh÷ng nh©n vËt cã danh väng trong vâ l©m nªn tÊt sÏ t×m ®­îc! NhËp V©n ®¹i s­ gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai, phiÒn s­ ®Ö vÊt v¶ mét chuyÕn vËy! NhËp Ch©n ®¹i s­ chÊp tay hµnh lÔ råi ®Þnh quay b­íc th× bçng nhiªn nghe ¢m D­¬ng Thñ C¸t Uy c­êi nh¹t mét tiÕng vµ nãi: - §¹i s­ h∙y khoan ®i ®∙! NhËp Ch©n ®¹i s­ ng¹c nhiªn quay l¹i, hái: - ThÝ chñ gäi l∙o n¹p ch¨ng? C¸t Uy nãi: - Kh«ng sai! NhËp Ch©n chau mµy hái: - ThÝ chñ cã ®iÒu chi chØ gi¸o? C¸t Uy th¶n nhiªn nãi: - §¹i s­ kh«ng cÇn phÝ t©m t×m TrÞnh §¹i C­¬ng! NhËp Ch©n ®¹i s­ h¬i biÕn s¾c, l∙o nãi: - ThÕ nµo? ThÝ chñ cho r»ng l∙o n¹p kh«ng t×m ®­îc TrÞnh thÝ chñ ch¨ng? C¸t Uy vÉn giäng th©m trÇm nãi: -Kh«ng ph¶i thÕ, v× th©n phËn cña TrÞnh §¹i C­¬ng hiÖn t¹i lµ ng­êi cña Thiªn Ma N÷, sî r»ng ®¹i s­ ph¸i t¨ng l÷ toµn tù còng khã t×m ®­îc h¾n! NhËp Ch©n ®¹i s­ ng¹c nhiªn nãi: - Cã chuyÖn thÕ sao? L∙o n¹p kh«ng tin! C¸t Uy nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -248- - §¹i s­, ch¼ng hay lóc TrÞnh §¹i C­¬ng ®Õn quý tù, ®¹i s­ cã gÆp h¾n kh«ng? NhËp Ch©n ®¹i s­ l¾c ®Çu, nãi: - L∙o n¹p ch­a ®­îc gÆp! C¸t Uy nãi: - VËy th× ®óng råi, nÕu ®¹i s­ hái ng­êi tiÕp TrÞnh §¹i C­¬ng th× tÊt sÏ hiÓu ®­îc ý cña C¸t mç! NhËp Ch©n ®¹i s­ b¸n tÝn b¸n nghi, l∙o liÕc nh×n qua NhËp V©n ®¹i s­ råi nãi víi C¸t Uy: - C¸t thÝ chñ, theo ý kiÕn cña thÝ chñ th× bæn tù kh«ng cÇn ph¶i ng­êi ®i t×m TrÞnh thÝ chñ ph¶i kh«ng? C¸t Uy gËt ®Çu, nãi: - §óng vËy! NhËp V©n ®¹i s­ tiÕp lêi: - C¸t thÝ chñ, Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ ®ang nãng lßng muèn gÆp TrÞnh thÝ chñ, nÕu bæn tù kh«ng ph¸i ng­êi ®i t×m th× TrÞnh thÝ chñ lµm sao cã thÓ gÆp Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ? C¸t Uy nãi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, C¸t mç cho r»ng chuyÖn nµy kh«ng cÇn n«n nãng nhÊt thêi. NhËp V©n ®¹i s­ quay sang hái Tèng Phï: - Tèng thÝ chñ thÊy thÕ nµo? Th× ra chuyÖn nµy do Tèng Phï ®­a ra nªn ®­¬ng nhiªn ph¶i chê sù quyÕt ®Þnh cña l∙o. Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, c¸i gäi lµ chuyÖn riªng cña Ph­¬ng l∙o ®Ö, thùc ra chØ cã hai chuyÖn mµ th«i. Thø nhÊt lµ t×m mÉu th©n cña h¾n, thø hai lµ t×m tung tÝch cña Trung Ch©u Tam HiÖp. ChuyÖn t×m Ph­¬ng phu nh©n ®∙ cã Ho¾c Bang chñ g¸nh v¸c, cßn chuyÖn t×m Trung Ch©u Tam HiÖp, e r»ng ph¶i phiÒn ®¹i s­ th«i. NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - L∙o n¹p vèn ®∙ ®ång ý chuyÖn t×m Trung Ch©u Tam HiÖp, nh­ng C¸t thÝ chñ l¹i nãi kh«ng cÇn, rèt cuéc ph¶i thÕ nµo ®©y? L∙o n¹p thËt khã xö qu¸! Ph­¬ng TuyÕt Nghi lªn tiÕng: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, nÕu chuyÖn nµy qu¶ nhiªn nh­ C¸t l∙o nãi th× nhÊt thêi kh«ng cÇn véi vµng! NhËp V©n ®¹i s­ ng¹c nhiªn hái l¹i: - ý tiÓu thÝ chñ muèn nãi lµ tr­íc mÆt kh«ng cÇn ph¸i ng­êi ®i t×m TrÞnh thÝ chñ ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - §óng vËy! NhËp V©n quay sang nãi víi NhËp Ch©n: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -249- - S­ ®Ö, kh«ng cÇn ph¸i ng­êi ®i t×m TrÞnh thÝ chñ n÷a! Nh­ng nÕu TrÞnh thÝ chñ t¸i ®¸o ThiÕu L©m tù th× c¸c ng­¬i ®õng quªn th«ng b¸o cho b¶n toµ biÕt ®Êy nhÐ! NhËp Ch©n ®¹i s­ chÊp tay hµnh lÔ vµ nãi: - TiÓu ®Ö tu©n mÖnh! Nãi ®o¹n l∙o quay ng­êi cÊt b­íc ra khái tÞnh thÊt ngay! Lóc nµy Ho¾c Minh Phong ®∙ b¶o ¤ng C«n Lu©n viÕt mét bøc th­ chuyÓn cho ®Ö tö C¸i Bang ë d­íi ch©n Tung S¬n råi dïng bå c©u ®­a th­ th«ng b¸o cho ph©n ®­êng Kim L¨ng t×m bµo muéi cña DiÖp §­êng chñ lµ DiÖp ThÕ Ph­¬ng. Khi ¤ng C«n Lu©n quay trë l¹i tÞnh thÊt th× chuyÖn riªng cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi xem nh­ ®∙ gi¶i quyÕt d­îc mét phÇn. NhËp V©n ®¹i s­ trë l¹i vÊn ®Ò chÝnh, l∙o ®Ò nghÞ Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶o mét phong th­ råi ký tªn ®Çu tiªn, sau ®ã quÇn hïng cïng ký tªn vµo. Phong th­ nµy sÏ göi cho Vâ §ang, Hoa S¬n vµ c¸c m«n ph¸i thuéc vâ l©m cöu ®¹i m«n ph¸i, néi dung th­ nãi râ chuyÖn Ngò §¹i Ma Chñ ®∙ t¸i xuÊt vâ l©m vµ cã d∙ t©m ®éc b¸ giang hå, diÖt trõ cöu ®¹i m«n ph¸i mµ ThiÕu L©m tù lµ n¬i khëi chiÖn tr­íc tiªn. Cuèi th­ lµ lêi thØnh cÇu Ch­ëng m«n c¸c ®¹i m«n ph¸i ®Õn Tung S¬n tô héi vµo trung tuÇn th¸ng sau ®Ó cïng th­¬ng nghÞ kÕ s¸ch ®èi phã Ngò §¹i ma chñ. Thñ th­ ®­îc th¶o xong th× trêi còng võa s¸ng. NhËp V©n ®¹i s­ tËn tay giao phong th­ cho ®Ö tö chuyªn phÇn kinh kÖ sao ra b¶y bøc råi tuyÓn chän b¶y cao t¨ng hµng ch÷ Ph¸p chuyÓn th­ ®Õn tæng ®µn cña c¸c ®¹i m«n ph¸i. Bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng ë l¹i ThiÕu L©m tù chê cuéc tô héi víi Ch­ëng m«n cña cöu ®¹i m«n ph¸i vµo hai th¸ng sau. Trong thêi gian nµy, ng­êi c¶m thÊy bÊt tiÖn nhÊt lµ An TiÓu B×nh. Víi th©n phËn lµ n÷ nhi mµ nµng l¹i ë trong ThiÕu L©m tù l©u ngµy nh­ thÕ th× qu¶ thËt lµ chuyÖn x­a nay ch­a tõng cã. Còng may lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi rÊt quan t©m chiÕu cè chu toµn mäi chuyÖn lín nhá, l¹i thªm Tèng Phï lµ nh©n vËt rÊt tÕ nhÞ nªn còng th­êng xuyªn ë bªn c¹nh gióp ®ì nµng, nhê thÕ mµ c¸c hßa th­îng ThiÕu L©m tù vÉn ch­a ph¸t hiÖn ®­îc g×. H«m nµy lµ ®óng mét th¸ng lÏ ba ngµy mµ bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi l­u l¹i ThiÕu L©m tù, sau giê ngä th× An TiÓu B×nh kÐo Ph­¬ng TuyÕt Nghi lªn ®Ønh Th¸i ThÊt th¨m mét tæ chim do nµng ph¸t hiÖn tr­íc ®ã. Nguyªn nh÷ng ngµy qua do nhµn c­ v« sù nªn cø c¸ch hai ngµy lµ bän hä l¹i lªn ®Ønh Th¸i ThÊt mét lÇn. An TiÓu B×nh vèn hån nhiªn thÝch vui ®ïa nªn nµng th­êng ch¹y lang thang kh¾p ®Ønh nói. V× thÕ mµ nµng ph¸t hiÖn n¬i nµy cã mét lo¹i chim nhá l«ng mµu tÝm th­êng lµm tæ trong c¸c hèc ®¸ vµ chÝnh nh÷ng tæ chim nµy ®∙ t¹o cho nµng mét Ýt niÒm vui trong khung c¶nh sím kinh chiÒu kÖ ®Õn n∙o nuét cña ThiÕu L©m tù. Ph­¬ng TuyÕt Nghi chØ h¬n TiÓu B×nh vµi tuæi nªn tÝnh hiÕu ®éng còng ch¼ng kÐm nµng, v× thÕ mµ nghe nµng nãi ®i lµ chµng kh«ng cÇn suy nghÜ mµ ®ång ý ®i ngay. Hai ng­êi hån nhiªn n¾m tay nhau cïng phãng mét m¹ch lªn ®Ønh Th¸i ThÊt. Nh­ng lÇn nÇy, khi võa ®Õn ®Ønh nói th× bçng nhiªn hai ng­êi ph¸t hiÖn cã vÎ kh¸c th­êng. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -250- Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy trªn ®Ønh Th¸i ThÊt d­êng nh­ cã ai ®ã võa ®i qua, vµ cho ®Õn lóc An TiÓu B×nh ®Õn th¨m tæ chim cña nµng th× nghi vÊn cña hai ng­êi ®∙ trë thµnh sù thËt. Nguyªn trong tæ vÉn cßn ba trøng chim nh­ tr­íc nh­ng bªn trªn l¹i cã mét m∙nh giÊy tr¾ng. Chim cã thÓ ®Î ra trøng nh­ng quyÕt kh«ng thÓ ®Î ra giÊy, v× thÕ mµ nhÊt thêi TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh §Òu c¶ kinh thÊt s¾c. Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi kÐo An TiÓu B×nh vµo mét hãc nói víi dông ý lµ r×nh xem cã nh©n vËt nµo xuÊt hiÖn hay kh«ng. Nh­ng hai ng­êi võa b­íc vµo hãc nói th× bÊt gi¸c s÷ng ng­êi ®øng tr¬ ra nh­ hai pho t­¬ng. Th× ra hãc nói nµy kh«ng s©u l¾m nªn hai ng­êi võa b­íc vµo th× ph¸t hiÖn ngay bªn trong cã mét ng­êi ®ang n»m. §ã lµ mét l∙o nh©n ®Çu bï tãc rèi, y phôc t¶ t¬i vµ d­êng nh­ ®ang ngñ say. Tuy An TiÓu B×nh rÊt gan d¹ nh­ng bÊt ngê ph¸t hiÖn mét qu¸i nh©n trong hoµn c¶nh thÕ nµy th× nhÊt thêi nµng kh«ng khái buét miÖng kªu thµnh tiÕng. ChÝnh tiÕng kªu thÊt thanh nµy ®∙ lµm cho qu¸i nh©n kia tØnh trë l¹i. L∙o ho khï khô mÊy tiÕng råi tõ tõ ngåi dËy, sau khi nh×n thÊy TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh th× l∙o l¹i n»m xuèng mµ kh«ng nãi mét lêi hoÆc cã ph¶n øng g×. Hµnh ®éng qu¸i dÞ cña l∙o nh©n nµy khiÕn cho TuyÕt Nghi c¶m thÊy kú quÆc v« cïng, chµng thÇm nghÜ: - L∙o nµy sao l¹i trÇm tÜnh thÕ nhØ? §∙ tr«ng thÊy bän ta mµ t¹i sao l∙o ch¼ng cã ph¶n øng g×? Võa nghÜ ®Õn ®©y th× chµng ®∙ nghe An TiÓu B×nh c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Nµy, l∙o lµ ai vËy? T¹i sao l¹i ch¹y ®Õn ®©y n»m ngñ? L∙o nh©n chØ h¬i chau mµy vµ "hõ" mét tiÕng råi th«i. D­êng nh­ l∙o l­êi biÕng ngåi dËy nªn vÉn cø n»m mµ më m¾t nh×n chÇm chÇm bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi. An TiÓu B×nh cã vÎ bÞ c¸i nh×n cña qu¸i nh©n lµm cho khiÕp sî nªn véi lui l¹i råi lín tiÕng hái? - T¹i sao l∙o kh«ng nãi? Kh«ng lÏ l∙o bÞ c©m? Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Ó ý ®Õn mét chuyÖn, th× ra chµng ph¸t hiÖn bªn ng­êi qu¸i nh©n cßn cã mét thanh kiÕm, nh×n vâ kiÕm mµ ®o¸n th× thanh kiÕm nµy tÊt ph¶i lµ mét lo¹i lîi khÝ cã tiÕng tõ thêi tr­íc. V× thÕ, chµng nghÜ r»ng ng­êi mang thanh b¶o kiÕm quý gi¸ thÕ nµy tÊt ph¶i lµ nh©n vËt cã danh väng trong vâ l©m. Khi An TiÓu B×nh võa døt lêi th× chµng véi nãi: - HiÒn ®Ö kh«ng ®­îc v« lÔ! Råi cung thñ hµnh lÔ nãi víi qu¸i nh©n: - L∙o tiÒn bèi, v∙n bèi lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi xin tham kiÕn! Qu¸i nh©n chíp chíp song môc råi l¹nh lïng khai khÈu: - Nha ®Çu nµy lµ g× cña ng­¬i? NÕu kÎ nµo lÊy ph¶i h¹ng phô nh©n hung b¹o thÕ nµy lµm thª tö th× thËt lµ xói quÈy mét ®êi! Võa khai khÈu l∙o ta ®∙ nãi nh÷ng lêi nh­ thÕ khiÕn cho TiÓu B×nh võa tøc võa thÑn, hai gß m¸ bÊt gi¸c ®á hång, mét lóc l©u nµng vÉn kh«ng d¸m ngÈng ®Çu lªn. Nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i kinh ng¹c chuyÖn kh¸c, chµng kh«ng ngê h¬n th¸ng qua Ch­ëng m«n ThiÕu L©m vµ Bang chñ C¸i Bang còng kh«ng kh¸m ph¸ ra ®­îc th©n phËn thËt sù Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -251- cña TiÓu B×nh, thÕ mµ qu¸i l∙o nh©n nµy võa nh×n ®∙ biÕt ngay nµng lµ n÷ gi¶ nam. §iÒu nµy ®ñ cho thÊy nh∙n lùc cña qu¸i l∙o nh©n bÊt phµm nh­ thÕ nµo råi. Tuy trong lßng rÊt kinh ng¹c nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÊn gi÷ vÎ b×nh tØnh bªn ngoµi, chµng nãi: - VÞ An c« n­¬ng nµy kh«ng ph¶i lµ... Chµng ®Þnh nãi nµng kh«ng ph¶i lµ thª tö cña m×nh nh­ng v× tr«ng thÊy sù thÑn thïng cña TiÓu B×nh nªn chµng véi dõng l¹i. Qu¸i l∙o nh©n c­êi ha h¶ råi nãi: - An c« n­¬ng µ? Ch¼ng ph¶i c« ta lµ thª tö cña tiÓu tö ng­¬i sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi: - Kh«ng ph¶i... Bçng nhiªn chµng c¶m thÊy l∙o nh©n nµy rÊt kú qu¸i, t¹i sao l∙o ta l¹i hái chuyÖn cña ng­êi kh¸c mét c¸ch høng thó nh­ vËy? V¶ l¹i, kh«ng nh÷ng An TiÓu B×nh c¶m thÊy khã chÞu khi nghe lo¹i chuyÖn nµy mµ b¶n th©n chµng còng c¶m thÊy ngµi ng¹i. Nh­ng qu¸i l∙o nh©n c¨n b¶n kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc sù bÊt an cña TuyÕt Nghi, l∙o chíp chíp song môc råi cÊt tiÕng hái: - C¸c ng­¬i ®Õn ®©y lµm g×? Cã ph¶i c¸c ng­¬i cho r»ng n¬i nµy kh«ng cã ng­êi nªn kÐo nhau ®Õn ®©y ®Ó... Ph­¬ng TuyÕt Nghi biÕt nÕu ®Ó l∙o nãi tiÕp th× tÊt sÏ lµ nh÷ng lêi khã nghe nªn chµng véi trÇm giäng nãi: - L∙o tiÒn bèi... Song môc cña qu¸i l∙o nh©n chît gi­¬ng lªn, hµn quang x¹ ra lÊp l¸nh, l∙o hõ mét tiÕng råi hái: - ChuyÖn g×? Qu¸i l∙o nh©n ph¸ lªn c­êi råi nãi: - C¸i g×? C¸c ng­¬i th­êng ®Õn n¬i nµy µ? - Kh«ng sai! - Nãi vËy cã nghÜa lµ l∙o phu ®Õn ®©y sau c¸c ng­¬i? - §iÒu ®ã cßn ph¶i hái l∙o tiÒn bèi ®∙ ®Õn ®©y tõ khi nµo? - TiÓu tö, ng­¬i t­ëng l∙o phu lµ kh¸ch l¹ míi ®Õn ®Ønh Th¸i ThÊt nµy ch¨ng? - LÏ nµo kh«ng ph¶i nh­ vËy? - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng ph¶i råi! An TiÓu B×nh vèn ®ang e thÑn cói ®Çu kh«ng d¸m nãi nh­ng lóc nµy nghe qu¸i l∙o nh©n nãi d­êng nh­ l∙o th­êng ®Õn ®Ønh Th¸i ThÊt nµy th× nµng kh«ng nhÞn ®­îc nªn tiÕp lêi: - ThÕ t¹i sao nh÷ng ngµy tr­íc kh«ng thÊy bãng d¸ng l∙o? Qu¸i l∙o nh©n mØm c­êi, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -252- - C¸c ng­¬i kh«ng thÊy l∙o phu kh«ng cã nghÜa lµ l∙o phu kh«ng th­êng ë tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt nµy! An TiÓu B×nh nãi tiÕp: - VËy nh÷ng ngµy gÇn ®©y l∙o ë ®©u? Qu¸i l∙o nh©n chËm r¶i nãi: - L∙o phu rêi Th¸i ThÊt ®∙ gÇn n÷a n¨m vµ míi trë vÒ tèi h«m qua nªn c¸c ng­¬i kh«ng biÕt còng ch¼ng cã g× kú l¹. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Th× ra l∙o tiÒn bèi h¹ s¬n v©n du bªn ngoµi? Qu¸i l∙o nh©n nãi: - Ai b¶o l∙o phu v©n du? C¸c ng­¬i trÎ tuæi nh­ thÕ nªn suèt ngµy chØ biÕt vui ®ïa chø l∙o phu ®©u cã thêi gian nhµn h¹ nh­ c¸c ng­¬i! Võa qua, l∙o phu h¹ s¬n lµ ®i t×m mét vËt quý gi¸ Ýt thÊy trong thÕ gian. L∙o ®­a tay g¶i g¶i ®Çu tãc nh­ tæ qu¹ råi nãi tiÕp: - Hoµng thiªn còng kh«ng phô ng­êi khæ t©m, cuèi cïng th× còng cho l∙o phu t×m ®­îc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy tÝnh c¸ch cña qu¸i l∙o nh©n nµy rÊt thó vÞ, tuy niªn kû ®∙ cao nh­ng lêi nãi vµ cö chØ cña l∙o rÊt hån nhiªn nh­ trÎ con. V× thÕ chµng liÒn mØm c­êi, nãi: - L∙o tiÒn bèi t×m ®­îc b¶o vËt g× vËy? Lêi ®∙ ra khái miÖng th× chµng míi c¶m thÊy bÊt æn. Thö nghÜ, ngay c¶ danh t¸nh mµ ®èi ph­¬ng còng kh«ng muèn cho biÕt th× lµm sao cã thÓ cho ng­êi kh¸c biÕt b¶o vËt võa t×m ®­îc? Nh­ng kh«ng ngê l∙o nh©n l¹i ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - B¶o vËt ®ã µ? Nãi ra sî r»ng kh«ng ®¸ng ®Ó c­êi! An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn thÇm nghÜ: - Sao l¹i nãi thÕ nhØ? §∙ lµ kú tr©n b¶o vËt th× t¹i sao l¹i nãi ra kh«ng ®¸ng ®Ó c­êi? NghÜ ®o¹n nµng buét miÖng nãi: - L∙o tiÒn bèi nãi thÕ khiÕn v∙n bèi kh«ng hiÓu g× c¶! Qu¸i l∙o nh©n mØm c­êi hái l¹i: - T¹i sao? C« n­¬ng cho r»ng l∙o phu nãi sai ch¨ng? An TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng ph¶i vËy, v∙n bèi nghÜ r»ng phµm ®∙ lµ kú tr©n dÞ vËt cña thÕ gian th× tÊt kh«ng thÓ kh«ng ®¸ng ®Ó c­êi, nÕu kh«ng sao gäi lµ b¶o vËt? Qu¸i l∙o nh©n gËt gËt chiÕc ®Çu to qu¸ vµ nãi: - Cã lý! Cã lý! Nh­ng bªn trong cßn cã ®iÓm quan träng mµ c« n­¬ng kh«ng ®Ó ý ®ã th«i! - §iÓm quan träng thÕ nµo? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -253- - ThÞ hiÕu cña con ng­êi kh«ng gièng nhau nªn vËt mµ l∙o phu cho r»ng ®ã lµ kú tr©n b¶o vËt cña thÕ gian th× trong m¾t ng­êi kh¸c nã ch¼ng ®¸ng ®Ó c­êi. C« n­¬ng hiÓu råi chø? - Nh­ng ch¼ng hay vËt mµ l∙o tiÒn bèi yªu thÝch lµ thø g× vËy? - Lµ mét lo¹i chim kú l¹! An TiÓu B×nh nghe vËy th× bÊt gi¸c thÇm nghÜ: - §óng råi! Xem ra m∙nh giÊy trong tæ chim kia lµ do l∙o ta bá vµo chø kh«ng ai kh¸c! Nµng ®ang nghÜ th× ®∙ nghe qu¸i l∙o nh©n nãi tiÕp: - L∙o phu cã mét chuyÖn muèn nãi nh­ng tr­íc tiªn ph¶i c¸m ¬n hai ng­¬i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn thÇm nghÜ: - Bän ta vµ l∙o x­a nay kh«ng hÒ quen biÕt, b©y giê bçng nhiªn l∙o c¸m ¬n bän ta lµ sao? NghÜ ®o¹n chµng bËt c­êi vµ hái: - Ch¼ng hay l∙o tiÒn bèi muèn nãi ®Õn chuyÖn g× vËy? Qu¸i l∙o nh©n c­êi h× h×, nãi: - L∙o phu cã nu«i mét ®«i kim t­íc dÞ chñng trªn ®Ønh Th¸i ThÊt nµy, lÇn nµy trë vÒ th× ph¸t hiÖn cã ng­êi ch¨m sãc cho tæ cña chóng, viÖc nµy cã lÏ lµ do c¸c ng­¬i thùc hiÖn chø kh«ng ai kh¸c. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Th× ra ®«i chim ®ã lµ do l∙o tiÒn bèi nu«i d­ìng? Qu¸i l∙o nh©n nãi: - Kh«ng sai! C¸c ng­¬i ®õng xem thuêng ®«i kim t­íc ®ã, v× nu«i d­ìng bän chóng mµ l∙o phu ®∙ phÝ kh«ng Ýt t©m huyÕt ®Êy! Thùc ra, l∙o ta kh«ng nãi th× TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh còng cã thÓ nghÜ ®Õn ®iÒu nµy. Bëi lÏ nu«i d­ìng lo¹i kim t­íc nµy trªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt qu¶ nhiªn lµ chuyÖn kh«ng dÔ. Do vËy, An TiÓu B×nh liÒn mØm c­êi, nãi: - L∙o tiÒn bèi, v∙n bèi ®∙ sím ®o¸n ®«i kim t­íc nµy lµ vËt h÷u chñ! Qu¸i nh©n hái l¹i: - C« n­¬ng ®∙ sím ®o¸n ®­îc nh­ thÕ µ? Hái thÕ nh­ng l∙o kh«ng chê TiÓu B×nh tr¶ lêi mµ nãi tiÕp: - Cã lÏ c« n­¬ng rÊt thÝch ®«i kim t­íc nµy ph¶i kh«ng? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - §óng vËy! V∙n bèi rÊt thÝch. - NÕu l∙o phu høa tÆng cho c« n­¬ng th× c« n­¬ng cã ®ång ý thu nhËn kh«ng? - L∙o nãi thËt ®Êy chø? - TÊt nhiªn! LÏ nµo l∙o phu l¹i nãi ch¬i víi tiÓu c« n­¬ng? Nh­ng... Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2