intTypePromotion=1

Hậu thiên hạc phổ - tập 2

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
183
lượt xem
28
download

Hậu thiên hạc phổ - tập 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 2', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 2

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -19- Håi thø hai HiÖp cèt nhu t×nh T èng Phï lµ nh©n vËt l∙o luyÖn giang hå nh­ng nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi tr¶ lêi nh­ vËy th× bÊt gi¸c còng ngÈn ng­êi. L∙o nh×n chµng håi l©u råi hái tiÕp: - L∙o ®Ö, c« ta... An c« n­¬ng ®¾c téi víi ng­¬i chuyÖn g× vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - C« ta ngôy kÕ ®a ®oan, lßng d¹ khã l­êng. Tèng Phu trÇm giäng nãi: - L∙o ®Ö, ch¼ng tr¸ch An c« n­¬ng th­¬ng t©m mµ khãc nh­ vËy, th× ra miÖng l­ìi cña l∙o ®Ö ng­¬i thËt ¸c ®éc! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe l∙o m¾ng m×nh th× bÊt gi¸c kinh ng¹c kh«ng Ýt, chµng hái l¹i: - V∙n bèi ¸c ®éc? Tèng Phï nãi: - ThÕ nµo? L∙o ®Ö ng­¬i kh«ng thõa nhËn ch¨ng? MÊy ch÷ ngôy kÕ ®a ®oan, lßng d¹ khã l­êng ®ã mµ g¾n cho bÊt kú ng­êi nµo th× ng­êi ®ã còng kh«ng thÓ chÞu nçi. L∙o ng­ng l¹i thë dµi mét håi råi nãi tiÕp: - Huèng hå, ng­¬i l¹i nãi nh÷ng lêi nµy víi ng­êi cã lßng gióp ng­¬i, lÏ nµo h«m nay l∙o ®Ö ng­¬i kh«ng ®­îc b×nh th­êng? TuyÕt Nghi liÒn nãi: - Lµm g× cã chuyÖn ®ã? Nãi vËy nh­ng chµng nhí l¹i c©u Tèng Phï võa nãi: "Ng­êi cã lßng gióp ng­¬i", th× bÊt gi¸c thÇm nghÜ: - Kh«ng sai, v× muèn gióp ta nªn c« ta míi ®i ThiÕu L©m tù, chuyÖn ta nghi ngê c« ta lµ kh«ng ®óng råi. Nh­ng liÒn sau ®ã chµng l¹i nhí ®Õn chuyÖn mÉu th©n cña nµng b¶o nµng ®Õn Trung Nguyªn t×m s­ phô cña chµng tr¶ thï, ®«i bªn ®∙ lµ thï ®Þch cña nhau th× t¹i sao nµng l¹i muèn gióp ®Ö tö cña kÎ thï? Trõ phi nµng muèn che ®Ëy ©m m­u g× ®ã nªn míi thi ©n tr­íc. NghÜ ®Õn ®©y th× bÊt gi¸c Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy trong lßng ®Çy m©u thuÉn, nhÊt thêi chµng kh«ng hiÓu dông t©m thËt sù cña An TiÓu B×nh nh­ thÕ nµo nªn cµng lóc cµng c¶m thÊy m¬ hå. Tèng Phï quan s¸t thÊy thÇn s¾c cña chµng liªn tôc thay ®æi th× biÕt lóc nµy chµng ®ang hèi hËn trong lßng vÒ nh÷ng lêi th¸i qu¸ võa nãi, v× vËy l∙o mØm c­êi, nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i nªn vµo trong an ñi c« ta ®i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i: - An ñi c« ta? An ñi ®iÒu g× chø? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -20- Tèng Phï ph¸ lªn c­êi sang s¶ng mét trµng råi nãi: - An ñi ®iÒu g× µ? L∙o ®Ö ng­¬i ®ang gi¶ vê ®Êy ch¨ng? Ng­¬i lµm cho c« ta tøc ®Õn ph¸t khãc, lÏ nµo kh«ng vµo khuyªn c« ta vµi c©u? Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy nãi: - Tèng l∙o, v∙n bèi kh«ng cè t©m trªu chäc c« ta, hay lµ l∙o vµo khuyªn nhñ c« ta nhÐ! Tèng Phï l¹i c­êi ha h¶ råi nãi: - Ta ­? Ng­¬i b¶o l∙o phu khuyªn nhñ c« ta th× cã Ých g×? L∙o ®Ö, ng­¬i tõng nghe ®¹o lý ai buéc chu«ng th× ng­êi ®ã ph¶i më chu«ng ch­a? Ph­¬ng TuyÕt Nghi Êp óng nãi: - Tèng l∙o, v∙n bèi... ¤i! BiÕt nãi thÕ nµo cho ph¶i ®©y? Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - RÊt dÔ, chØ cÇn ng­¬i nhËn sai lµ ®­îc råi! L∙o h¬i ng­ng l¹i råi nãi tiÕp: - L∙o ®Ö, Ngò §¹i Ma Chñ lµ nh÷ng nh©n vËt kh«ng dÔ ®éng ®Õn, nÕu ng­¬i thËt sù muèn tu©n theo di ng«n cña lÖnh s­ KiÕm ThÇn mµ lÇn l­ît chÕ phôc bän chóng th× b»ng vµo lùc cña mét m×nh ng­¬i sî r»ng rÊt khã cã hiÖu qu¶! Kh«ng ph¶i TuyÕt Nghi kh«ng biÕt ®iÒu ®ã, chµng cßn biÕt vâ c«ng cña vÞ thiÕu n÷ ®Õn tõ §«ng H¶i nµy rÊt cã kh¶ n¨ng kh«ng thua kÐm g× m×nh, t­¬ng lai nÕu ®­îc nµng trî gióp trong sù nghiÖp hµnh ®¹o gi¸ng ma th× qu¶ nhiªn sÏ rÊt cã lîi. ChØ cã ®iÒu, râ rµng lµ nµng phông mÖnh mÉu th©n ®Õn tÇm thï s­ phô chµng, ®∙ lµ thï nh©n cña nhau th× lµm sao nµng cã thÓ gióp chµng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghÜ tíi nghÜ lui nh­ng vÉn kh«ng hiÓu, rèt cuéc Tèng Phï muèn m×nh khuyªn nµng ®iÒu g×. Tèng Phï thÊy chµng im lÆng th× biÕt chµng ®ang cã chç khã xö nªn mØm c­êi khÏ nãi: - L∙o ®Ö, cã mét chuyÖn sî r»ng l∙o ®Ö ng­¬i ch­a nh×n ra th«i. TuyÕt Nghi liÒn hái: - ChuyÖn g×? Tèng Phu nãi: - D­êng nh­ An c« n­¬ng rÊt cã t×nh ®èi víi ng­¬i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¬ ng¸c nh×n Tèng Phï mµ kh«ng nãi mét lêi. Tèng Phï th¶n nhiªn nãi tiÕp: - L∙o ®Ö ng­¬i lµm sao thÕ? Kh«ng tin l∙o phu ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi chØ l¾c ®Çu nh­ng th¸i ®é cña chµng ®∙ kh«ng thõa nhËn mµ còng kh«ng ph¶n ®èi. Tèng Phï nãi tiÕp: - L∙o ®Ö, mau ®i th«i! HiÖn t¹i chóng ta kh«ng thÓ øc hiÕp c« ta! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -21- - Tèng l∙o, cã ai øc hiÕp c« ta ®©u! Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai, ng­¬i cho r»ng kh«ng cã ai øc hiÕp c« ta nh­ng ®èi víi c« ta mµ nãi th× ®Ých thùc lµ chÞu qu¸ nhiÒu thiÖt thßi råi. L∙o h¬i ng­ng l¹i råi nãi tiÕp: - L∙o ®Ö, ng­¬i nãi c« ta phông mÖnh mÉu th©n ®Õn t×m s­ phô ng­¬i, ph¶i kh«ng? - Kh«ng sai! - VËy th× ®óng råi, ng­¬i kh«ng nghÜ kü xem, nÕu c« ta thËt sù cã ý tÇm thï víi ng­¬i th× h¸ cí g× ph¶i b«n ba ®Õn ThiÕu L©m tù ®Ó gióp ng­¬i ®Èy lui c­êng ®Þch? - ChuyÖn nµy... Lµm sao v∙n bèi biÕt ®­îc? - ChuyÖn nµy ng­¬i kh«ng cÇn ph¶i biÕt, nh­ng chØ cÇn ph¸n ®o¸n lµ râ ngay th«i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - VËy lµ v∙n bèi ph¶i ®i t¹ téi víi c« ta µ? Tèng Phï mØm c­êi nãi: - C¸i g× lµ t¹ téi, l∙o ®Ö. ChØ cÇn ng­¬i lùa lêi an ñi c« ta vµ thõa nhËn m×nh tr¸ch sai c« ta lµ ®ñ råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo kh¸c nªn ®µnh thë dµi nãi: - Tèng l∙o, v∙n bèi c¶m thÊy thËt lµ... Lêi ch­a døt th× chµng ®∙ b­íc vµo khoang thuyÒn. Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - L∙o ®Ö, l∙o phu ë ngoµi mui thuyÒn ng¾m non xanh n­íc biÕc, ng­¬i h∙y kh¸ mµ an ñi an c« n­¬ng nhÐ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× trong lßng kh«ng vui nh­ng ®∙ b­íc vµo trong khoang thuyÒn nªn chµng kh«ng tiÖn lªn tiÕng. Chµng chui qua khoang c¸ch vµ ®Õn khoang trong, n¬i cã bøc mµn ng¨n l¹i lµm chç n»m cho An TiÓu B×nh th× bÊt gi¸c tim chµng ®Ëp rén rµng, m¸u nãng cø cuån cuén d©ng lªn. Chµng do dù mét lóc råi míi khÏ h¾ng giäng vµ nãi: - An hiÒn ®Ö. Lêi võa døt th× An TiÓu B×nh vÐn mµn b­íc ra nµng nh×n TuyÕt Nghi håi l©u råi hái: - Ph­¬ng huynh... Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy nµng cã vÎ thÊt thÇn th× còng h¬i ch¹nh lßng, chµng nãi: - HiÒn ®Ö kh«ng sao chø? An TiÓu B×nh mØm c­êi nãi: - Kh«ng sao, Ph­¬ng huynh cã chuyÖn g× kh«ng? TuyÕt Nghi nãi: - TiÓu huynh vµo xem thö hiÒn ®Ö cßn tøc giËn kh«ng? An TiÓu B×nh thë dµi mét håi råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -22- - TiÖn thiÕp sao d¸m tøc giËn Ph­¬ng huynh? TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö, võa råi tiÓu huynh h¬i ®a nghi, mong hiÒn ®Ö chí tr¸ch nhÐ! TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh ®∙ nhËn lêi th× tiÖn thiÕp cßn tr¸ch g× n÷a, chóng ta ra ngoµi ng¾m c¶nh ®i! Nãi ®o¹n nµng b­íc ra cöa tr­íc, Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng theo sau ra khái khoang thuyÒn. Tèng Phï thÊy hai ng­êi cïng ra th× ph¸ lªn c­êi råi nãi: - An c« n­¬ng, chõng nöa ngay n÷a lµ chóng ta qua khái Tr­êng Giang Tam HiÖp råi, nÕu muèn th­ëng thøc thªm c¶nh s¾c Tam HiÖp th× nªn ë ngoµi mui thuyÒn nhiÒu mét chót. An TiÓu B×nh bÊt gi¸c ®á mÆt nh­ng nµng mØm c­êi råi b­íc ®Õn tr­íc mòi thuyÒn. Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng tù chñ nªn còng cÊt b­íc ®i theo. Tèng Phï thÊy hai ng­êi s¸nh vai ®øng tr­íc mòi thuyÒn th× lßng v« cïng høng thó, l∙o lÆng lÏ lui vµo trong khoang. Mét l¸t sau nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö, cã mét chuyÖn mµ tiÓu huynh nghÜ m∙i kh«ng hiÓu! An TiÓu B×nh mØm c­êi nãi: - ChuyÖn g× vËy? H×nh nh­ trong lßng Ph­¬ng huynh cã kh«ng Ýt chuyÖn phiÒn muén. TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö, t¹i sao lÖnh ®­êng muèn tÇm thï tiªn s­? TiÓu B×nh ng¹c nhiªn nãi: - Ph­¬ng huynh, sao cø nghÜ ®Õn chuyÖn nµy m∙i vËy? - ChuyÖn quan hÖ ®Õn tiªn s­ nªn tù nhiªn tiÓu huynh kh«ng thÓ nµo yªn t©m ®­îc... - Ph­¬ng huynh, tiÖn thiÕp ®∙ nãi råi, ®ã lµ chuyÖn cña tr­ëng bèi, chóng ta hµ tÊt ®Ó t©m lµm g×! - HiÒn ®Ö, ®èi víi tiÓu huynh mµ nãi th× chuyÖn nµy kh«ng thÓ xem th­êng ®­îc! - T¹i sao? - ChuyÖn nµy... Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngËp ngõng håi l©u råi míi nãi: - HiÒn ®Ö sao kh«ng sím nãi râ víi tiÓu huynh? An TiÓu B×nh thÇm nghÜ: - Ch¼ng ph¶i ta ®∙ sím nãi râ rµng råi cßn g×? T¹i sao chµng cø truy vÊn kh«ng th«i nh­ vËy? NghÜ ®o¹n nµng nãi: - Ph­¬ng huynh, tiÖn thiÕp ®∙ nãi råi mµ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -23- Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - LÖnh ®­êng chØ muèn hiÒn ®Ö ®¸nh b¹i tiªn s­ vÒ ph­¬ng diÖn vâ c«ng th«i ph¶i kh«ng? An TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng sai! TuyÕt Nghi nãi: - §¸ng tiÕc lµ gia s­ ®∙ quy tiªn råi. TiÓu B×nh mØm c­êi nãi: - V× vËy tiÖn thiÕp nãi chuyÖn nµy xem nh­ ®∙ qua, cã lÏ gia mÉu còng kh«ng tøc khÝ n÷a. TuyÕt Nghi h¹ giäng nãi: - Ch­a h¼n! TiÓu B×nh ng¹c nhiªn kªu lªn: - Ph­¬ng huynh, chµng... TuyÕt Nghi nãi: - Kú thùc hiÒn ®Ö hiÓu râ h¬n tiÓu huynh míi ph¶i, sî r»ng dông t©m cña lÖnh ®­êng kh«ng ph¶i chØ nh­ vËy. An TiÓu B×nh chît biÕn s¾c, nµng nãi: - VËy huynh nãi gia mÉu nh­ thÕ nµo? TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö, theo lý mµ nãi, chóng ta ®∙ t­¬ng x­ng huynh ®Ö th× dï lÖnh ®­êng kh«ng ph¶i lµ mÉu th©n cña tiÓu huynh nh­ng tiÓu huynh còng nªn t«n kÝnh míi ph¶i. TiÓu B×nh mØm c­êi nãi: - Ph­¬ng huynh l¹i kh¸ch khÝ råi. TuyÕt Nghi thë dµi mét håi råi nãi: - §¸ng tiÕc lµ chuyÖn kh«ng nh­ ý muèn, tiÓu huynh còng ch¼ng thÓ lµm thÕ nµo kh¸c! D­êng nh­ An TiÓu B×nh kh«ng hiÓu c©u nµy cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi, nµng ngÈn ng­êi mét l¸t råi nãi: - Ph­¬ng huynh muèn nãi gia mÉu sÏ nh×n Ph­¬ng huynh b»ng ¸nh m¾t thï hËn ch¨ng? TuyÕt Nghi nãi: - RÊt cã thÓ! NÕu lÖnh ®­êng nghe chuyÖn tiªn s­ quy tiªn th× nhÊt ®Þnh sÏ b¶o hiÒn ®Ö t×m tiÓu huynh. An TiÓu B×nh chît chÊn ®éng t©m can, nµng nãi: - TiÖn thiÕp lµm sao cã thÓ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghiªm tóc nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -24- - RÊt cã thÓ lÖnh ®­êng sÏ lµm nh­ vËy! NÕu lÖnh ®­êng kh«ng lµm nh­ vËy th× bµ ta kh«ng b¶o hiÒn ®Ö v­ît v¹n lý vµo Trung Nguyªn. An TiÓu B×nh chît c¶m thÊy Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng cã ®¹o lý cña chµng. Nµng trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Ph­¬ng huynh, nÕu gia mÉu muèn lµm nh­ thÕ thËt th× tiÖn thiÕp nªn lµm thÕ nµo ®©y? Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng ngê nµng hái nh­ vËy nªn bÊt gi¸c thén ng­êi håi l©u sau chµng míi nãi: - ChuyÖn nµy lµ do hiÒn ®Ö tù cã chñ tr­¬ng th«i! Nh­ng... - Nh­ng thÕ nµo? - Mét ng­êi dï giái ®èi nh©n xö thÕ còng kh«ng thÓ quªn tr¸ch nhiÖm hiÕu thiÖn, do vËy hiÒn ®Ö kh«ng thÓ kh«ng tu©n lÖnh cña lÖnh ®­êng. - Ph­¬ng huynh nãi thÕ nghÜa lµ sao? LÏ nµo huynh muèn trë mÆt ®èi kh¸ng víi tiÖn thiÕp? - Kh«ng ph¶i thÕ, tiÓu huynh chØ cho r»ng hiÒn ®Ö kh«ng thÓ tr¸i lÖnh mÉu th©n vµ mét ngµy nµo ®ã hiÒn ®Ö sÏ phông mÖnh t×m truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn, ®Õn khi ®ã cã thÓ chóng ta ph¶i... Chµng muèn nãi bèn ch÷ "trë mÆt ®èi kh¸ng" nh­ng l¹i kh«ng thÓ nãi ra. An TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh, chuyÖn nµy thËt khiÕn cho tiÖn thiÕp khã xö råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - HiÒn ®Ö còng kh«ng cÇn khã xö, lµm ng­êi chØ cÇn hiÓu mét n÷a ch÷ hiÕu th× ®∙ kh«ng hæ thÑn víi l­¬ng t©m råi. An TiÓu B×nh lµm sao cã ®­îc sù kho¸ng ®¹t nh­ chµng? NhÊt thêi nµng kh«ng biÕt nãi thÕ nµo nªn ®µnh lÆng lÏ cói ®Çu. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thë dµi mét håi råi nãi tiÕp: - HiÒn ®Ö, nÕu tiÓu huynh ®o¸n kh«ng sai th× viÖc lÖnh ®­êng kh«ng tù th©n vµo Trung Nguyªn t×m tiªn s­ lµ tÊt cã nguyªn nh©n bªn trong. An TiÓu B×nh ®ang t×m c¸ch nãi thÕ nµo ®Ó tr¸nh xung ®ét víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi, lóc nµy nghe chµng nãi vËy th× linh c¬ chît s¸ng ra, nµng nãi: - Kh«ng sai! Qu¶ nhiªn lµ gia mÉu cã lý do nªn kh«ng ®Ých th©n vµo Trung Nguyªn ®­îc! TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö cã thÓ nãi cho nghe nguyªn nh©n ®­îc kh«ng? TiÓu B×nh nãi: - §­¬ng nhiªn lµ cã thÓ. Nang mØm c­êi vµ nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh vâ c«ng cña gia mÉu ®∙ bÞ phÕ råi! TuyÕt Nghi v« cïng ng¹c nhiªn nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -25- - LÖnh ®­êng ®∙ mÊt toµn bé vâ c«ng råi sao? - §óng vËy! - Ng­êi nµo h¹ thñ? - ChÝnh lµ gia gia cña tiÖn thiÕp. - C¸i g×? chÝnh lµ lÖnh tæ µ? - LÏ nµo Ph­¬ng huynh kh«ng tin? - Qu¶ thËt tiÓu huynh khã cã thÓ tin ®­îc. T¹i sao lÖnh tæ l¹i phÕ vâ c«ng cña lÖnh ®­êng? An TiÓu B×nh thë dµi mét h¬i råi nãi: - Gia gia nãi t©m ®Þa cña gia mÉu qu¸ lang ®éc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö, ngu huynh cã mét c©u kh«ng ph¶i, muèn nãi ra xin hiÒn ®Ö chí tr¸ch nhÐ! An TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh cø nãi, tiÖn thiÕp kh«ng tr¸ch ®©u. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Dï lêi võa råi do lÖnh tæ nãi ra th× ngµn v¹n lÇn hiÒn ®Ö còng kh«ng d­îc nãi l¹i, nªn biÕt lµm v∙n bèi th× quyÕt kh«ng thÓ nãi lêi b×nh phÈm vÒ nh©n c¸ch cña hµng tr­ëng bèi. An TiÓu B×nh gËt ®Çu nãi: - TiÖn thiÕp xin ghi nhí. Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi tiÕp: - HiÒn ®Ö, gi÷a lÖnh ®­êng vµ lÖnh tæ tÊt ph¶i cã sù hiÓu lÇm råi, nÕu kh«ng th× lÖnh tæ còng kh«ng thÓ phÕ vâ c«ng cña lÖnh ®­êng. An TiÓu B×nh l¾c ®Çu nãi: - ChuyÖn nµy th× tiÖn thiÕp kh«ng biÕt râ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi suy nghÜ mét l¸t råi nãi: - HiÒn ®Ö, vâ c«ng cña hiÒn ®Ö lµ do lÖnh ®­êng hay lÖnh tæ truyÒn thô? An TiÓu B×nh nãi: - Do gia gia truyÒn thô. - ThÕ lÖnh tæ cã biÕt lÖnh ®­êng muèn tÇm thï tiªn s­ kh«ng? - Gia gia cña tiÖn thiÕp ®∙ chÕt råi th× dÜ nhiªn lµ ng­êi kh«ng thÓ biÕt. - VËy th× tiÓu huynh hiÓu råi. - Ph­¬ng huynh hiÓu c¸i g×? - RÊt cã thÓ v× lÖnh ®­êng muèn tÇm thï tiªn s­ mµ lÖnh tæ míi phÕ vâ c«ng cña bµ ta. An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -26- - Lµm sao Ph­¬ng huynh biÕt ®­îc chuyÖn nµy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r∙i nãi: - HiÒn ®Ö, nÕu tiÓu huynh ®o¸n kh«ng sai th× gi÷a lÖnh ®­êng vµ tiªn s­ tÊt ph¶i cã ©n o¸n g× ®ã. An TiÓu B×nh l¾c ®Çu nãi: - Ch­a ch¾c... NÕu gia mÉu vµ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp cã ©n o¸n g× th× t¹i sao bµ ta chØ muèn huû danh lÖnh s­ mµ kh«ng muèn tiÖn thiÕp vµo Trung Nguyªn lÊy m¹ng lÖnh s­? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö thö nghÜ mét nh©n vËt d­îc vâ l©m t«n x­ng lµ KiÕm ThÇn, nÕu bÞ mét thiÕu n÷ trÎ tuæi ®¸nh b¹i th× ch¼ng ph¶i lµ c¸i nhôc cßn khã chÞu h¬n chÕt sao? An TiÓu B×nh s÷ng ng­êi nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi håi l©u råi nãi: - Ph­¬ng huynh nãi vËy cã nghÜa lµ dông t©m cña gia mÉu cßn ®éc h¬n viÖc giÕt chÕt KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ch¨ng? TuyÕt Nghi nãi: - Cã thÓ dông ý cña lÖnh ®­êng lµ nh­ vËy, nh­ng hiÖn giê tiªn s­ ®∙ khuÊt nói nªn dông t©m cña lÖnh ®­êng còng mÊt t¸c dông råi. An TiÓu B×nh trÇm ng©m suy nghÜ rÊt l©u råi míi nãi: - Ph­¬ng huynh, tiÖn thiÕp ®∙ suy nghÜ toµn bé nh÷ng lêi huynh võa nãi tíi. TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - TiÓu huynh cã nãi sai ®iÒu g× kh«ng? TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng, chØ cã ®iÒu... ¤i! T¹i sao gia mÉu l¹i th©m ®éc nh­ vËy chø? TuyÕt Nghi véi nãi: - HiÒn ®Ö, tiªn s­ ®∙ khuÊt nói, dông t©m cña lÖnh ®­êng lµ ¸c hay thiÖn còng kh«ng quan hÖ g× n÷a. HiÒn ®Ö hµ tÊt ph¶i canh c¸nh bªn lßng. TiÓu B×nh l¾c ®Çu nãi: - Ph­¬ng huynh, sî r»ng sù viÖc kh«ng ®¬n gi¶n nh­ vËy, gia mÉu,... ¤i!... Bçng nhiªn nµng kh«ng nãi n÷a mµ thë dµi mét håi. TuyÕt Nghi nãi: - Ph¶i ch¨ng hiÒn ®Ö ®ang lo lµ lÖnh ®­êng sÏ gië thñ ®o¹n kh¸c? ch¼ng h¹n nh­ ra lÖnh cho hiÒn ®Ö ph¶i t×m truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn? An TiÓu B×nh nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi víi vÎ bÊt an, nµng nãi: - Ph­¬ng huynh, huynh tõng nãi lµ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp chØ cã mét ®å ®Ö duy nhÊt lµ huynh mµ th«i ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu nãi: - Kh«ng sai, hiÒn ®Ö muèn t×m truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn tøc lµ t×m tiÓu huynh vËy. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -27- An TiÓu B×nh l¾c ®Çu nãi: - TiÖn thiÕp kh«ng thÓ lµm nh­ vËy. Nµng h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh, nÕu thËt sù cã mét ngµy nh­ vËy th× chóng ta nªn lµm thÕ nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÈn ng­êi håi l©u råi nãi: - ChuyÖn nµy... Xem ra chØ cã c¸ch lµ dùa vµo vâ c«ng ®Ó ph©n cao thÊp mµ th«i. ThÇn s¾c trªn mÆt TiÓu B×nh liªn tôc biÕn ®æi. TuyÕt Nghi thÊy vËy th× liÒn hái: - HiÒn ®Ö lµm sao thÕ? TiÓu B×nh vÞn tay vµo m¹n thuyÒn vµ l¾c ®Çu nãi: - TiÖn thiÕp kh«ng sao, nh­ng Ph­¬ng huynh muèn tû kiÕm víi tiÖn thiÕp thËt hay sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy thÇm nghÜ: - §­¬ng nhiªn lµ ta kh«ng muèn råi, nh­ng uy danh cña s­ m«n buéc ta kh«ng thÓ kh«ng lµm nh­ vËy. NghÜ ®o¹n chµng nãi: - HiÒn ®Ö, chuyÖn nµy vÉn cßn qu¸ sím ®Ó nãi ®Õn, tr­íc khi hiÒn ®Ö trë vÒ §«ng H¶i nãi cho lÖnh ®­êng biÕt lµ tiªn s­ ®∙ khuÊt nói th× chóng ta kh«ng thÓ nãi víi nhau b»ng ®ao binh. An TiÓu B×nh nghe xong th× tinh thÇn phÊn chÊn, s¾c diÖn r¹ng rì trë l¹i, nµng khÏ nãi: - Ph­¬ng huynh thËt lµ th«ng minh. TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i: - TiÓu huynh th«ng minh ®iÒu g×? HiÒn ®Ö! Tiªu B×nh ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch råi nãi: - Ph­¬ng huynh. Chóng ta vØnh viÓn kh«ng thÓ tØ kiÕm víi nhau. - T¹i sao? - ChØ cÇn tiÖn thiÕp kh«ng trë vÒ §«ng H¶i th× ch¼ng ph¶i chóng ta kh«ng cÇn tØ kiÕm víi nhau sao? - HiÒn ®Ö, lµm nh­ thÕ kh«ng æn råi, lÖnh ®­êng b¶o hiÒn ®Ö vµo Trung Nguyªn th× tÊt nhiªn rÊt kú väng hiÒn ®Ö ®¸nh b¹i tiªn s­ mµ sím trë vÒ. - Nh­ng KiÕm ThÇn ®∙ quy tiªn, dï sao th× nguyÖn väng cña gia mÉu còng ®∙ ®¹t ®­îc, tiÖn thiÕp hµ tÊt ph¶i véi vµng. - HiÒn ®Ö cã nghÜ ®Õn c¶nh lÖnh ®­êng ngµy ®ªm tùa cöa tr«ng chê hiÒn ®Ö trë vÒ kh«ng? - Ph­¬ng huynh cho r»ng gia mÉu ngµy ®ªm tùa cöa tr«ng chê µ? - §óng vËy, t×nh mÉu tö kh«ng ph¶i tÇm th­êng, chØ sî r»ng lÖnh ®­êng ®ang tÝnh tõng ngµy tõng giê. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -28- An TiÓu B×nh thë dµi mét håi råi nãi: - LÇn nµy th× Ph­¬ng huynh ®o¸n sai hoµn toµn råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn, nãi: - Sai hoµn toµn? Kh«ng lÏ lÖnh ®­êng kh«ng cã lßng yªu th­¬ng hiÒn ®Ö? An TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng ph¶i vËy, nh­ng gia mÉu rÊt qu¸i dÞ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm giäng nãi: - HiÒn ®Ö quªn lêi c¶nh c¸o cña tiÓu huynh råi ch¨ng? HËu bèi kh«ng ®­îc b×nh phÈm vÒ tÝnh c¸ch cña tr­ëng bèi. TiÓu B×nh thÊy chµng qu¸ cÈn thËn th× ®µnh khÏ nãi: - Ph­¬ng huynh, tiÖn thiÕp sÏ kh«ng nh¾c ®Õn chuyÖn gia mÉu n÷a. Nµng h¬i ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp: - Xong viÖc ë ThiÕu L©m tù th× tiÖn thiÕp sÏ theo huynh ®i chÕ phôc tõng vÞ ma ®Çu, sau ®ã tiÖn thiÕp míi trë vÒ §«ng H¶i. Huynh nãi xem cã ®­îc hay kh«ng? TuyÕt Nghi nghe vËy th× rÊt c¶m ®éng, thÇn s¾c nghiªm nghÞ cña chµng còng th­ gi¶n trë l¹i, chµng mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö, tiÓu huynh chØ xin t©m l∙nh thÞnh t×nh nµy vËy. Th× ra chµng tõ chèi ý t­ëng gióp chµng thu phôc Ngò §¹i Ma Chñ cña An TiÓu B×nh, ®iÒu nµy khiÕn Tiªu B×nh ng¹c nhiªn kh«ng Ýt, nµng nãi: - Ph­¬ng huynh kh«ng thÝch tiÖn thiÕp cïng ®i ch¨ng? TuyÕt Nghi nãi: -Kh«ng ph¶i vËy... - ThÕ t¹i sao kh«ng muèn tiÖn thiÕp gióp ®ì? - HiÒn ®Ö, khi tiÓu huynh theo tiªn s­ luyÖn c«ng th× ®∙ cã mét t©m nguyÖn lµ c¶ ®êi nµy b»ng vµo søc lùc cña m×nh ph¶i thu phôc nh÷ng ®¹i ma ®Çu trong giang hå. - ThËt thÕ sao? - §­¬ng nhiªn lµ thËt råi, tiÓu huynh tõng nghÜ tr­íc ®©y tiªn s­ ®∙ cã thÓ lµm ®­îc th× t¹i sao m×nh kh«ng thÓ? V× vËy, tiÓu huynh ®µnh t©m l∙nh thÞnh t×nh t­¬ng trî cña hiÒn ®Ö th«i. An TiÓu B×nh thë dµi råi nãi: - Qu¶ thËt nh­ vËy th× tiÖn thiÕp kh«ng thÓ nhóng tay vµo råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö, ngoµi viÖc thu phôc Ngò §¹i Ma Chñ, phï tr× vâ l©m chÝnh ®¹o th× cßn rÊt nhiÒu chuyÖn cÇn ph¶i lµm, sî r»ng ®Õn khi ®ã tiÓu huynh cßn ph¶i nhê vµo hiÒn ®Ö t­¬ng trî nhiÒu h¬n. An TiÓu B×nh vui mõng, nµng nãi: - Ph­¬ng huynh nãi thËt chø? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -29- Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - §­¬ng nhiªn lµ thËt! Cßn mét chuyÖn nµy, tiÓu huynh lu«n muèn nãi nh­ng ch¼ng biÕt cã nªn nãi hay kh«ng? An TiÓu B×nh lÆng lÏ nh×n chµng vµ khÏ hái: - ChuyÖn g× vËy? TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Tiªn s­ tõng nãi r»ng, vâ c«ng gia truyÒn cña hiÒn ®Ö chÝnh lµ kh¾c tinh cña Long Hµnh B¸t KiÕm, ch¼ng biÕt ®iÒu ®ã thùc h­ thÕ nµo? Bçng nhiªn chµng hái ®Õn vÊn ®Ò nµy khiÕn Tiªu B×nh còng hoµn toµn bÊt ngê, nµng trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Ph­¬ng huynh kh«ng tin ph¶i kh«ng? TuyÕt Nghi nãi: - TiÓu huynh c¶m thÊy chuyÖn nµy cã vÎ kú qu¸i. - VËy lµ Ph­¬ng huynh kh«ng tin råi. - Kh«ng ph¶i tiÓu huynh hoµn toµn kh«ng tin mµ lµ c¶m thÊy cã vÎ kú qu¸i. HiÒn ®Ö biÕt chuyªn lÖnh tæ vµo Trung Nguyªn uy chÊn vâ l©m n¨m x­a chø? - §­¬ng nhiªn lµ biÕt. - VËy kh«ng cÇn nãi hiÒn ®Ö còng biÕt nguyªn do lÖnh tæ rêi Trung Nguyªn, ph¶i kh«ng? - TÊt nhiªn! - ThÕ th× ®óng råi, nghe nãi n¨m x­a lÖnh tæ rêi Trung Nguyªn lµ v×... Lµ v×... An TiÓu B×nh thÊy chµng ng¹i nãi ra viÖc gia gia m×nh b¹i d­íi Long Hµnh B¸t KiÕm th× trong lßng rÊt vui mõng, nµng biÕt nh­ vËy lµ trong lßng chµng rÊt t«n kÝnh m×nh, nªn nãi: - Ph­¬ng huynh, gia gia cña tiÖn thiÕp v× b¹i d­íi kiÕm cña s­ tæ huynh nªn thèi xuÊt Trung Nguyªn ®Êy. Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - Kh«ng sai, tiªn s­ còng nãi víi tiÓu huynh nh­ vËy, do ®ã tiÓu huynh míi c¶m thÊy trong chuyÖn nµy rÊt m©u thuÉn. Tiªu B×nh mØm c­êi, nãi: - M©u thuÉn ®iÒu g×, Ph­¬ng huynh, chuyÖn nµy tiÖn thiÕp nghe chÝnh miÖng gia gia nãi ra mµ! TuyÕt Nghi nãi: - ChÝnh lÖnh tæ thuËt l¹i th× kh«ng thÓ sai råi. Nh­ng sau khi lÖnh tæ trë vÒ §«ng H¶i th× khai s¸ng trë l¹i m«n vâ c«ng nµy nªn míi cã thÓ... Tiªu B×nh kh«ng chê chµng nãi hÕt c©u, nµng ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch råi nãi: - Ph­¬ng huynh, chóng ta kh«ng nãi chuyÖn nµy n÷a nhÐ? TuyÕt Nghi trÇm giäng nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -30- - T¹i sao? HiÒn ®Ö, chuyÖn nµy kh«ng thÓ kh«ng lµm râ. Tiªu B×nh kh«ng ngê chµng cè chÊp nh­ vËy, nµng nãi: - Nh­ng thùc ra Ph­¬ng huynh còng kh«ng cÇn bËn t©m. TuyÖt NghÜ thÇm nghÜ: - Ta cã ®iÒu g× ph¶i bËn t©m chø? NghÜ thÕ nh­ng ngoµi miÖng chµng nãi: - HiÒn ®Ö, x­a nay tiÓu huynh kh«ng thÝch bá dë sù viÖc gi÷a chõng, nÕu chóng ta kh«ng lµm râ chuyÖn nµy th× sî r»ng tiÓu huynh ¨n kh«ng ngon ngñ kh«ng yªn! An TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh thËt lµ gµn b­íng! TuyÕt Nghi bËt c­êi råi nãi: - VËy sao? HiÒn ®Ö, khi tiªn s­ nãi víi tiÓu huynh chuyÖn nµy th× ng­êi cã ngÇm nh¾c lµ tiªn s­ tæ cã ë l¹i §«ng H¶i mét kho¶ng thêi gian kh¸ l©u. TiÓu B×nh liÒn hái: - VËy lµ huynh biÕt råi µ? TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i: - BiÕt c¸i g×? Tiªu B×nh nãi: - BiÕt chuyÖn s­ tæ cña huynh truyÒn vâ c«ng cho gia gia cña tiÖn thiÕp? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× toµn th©n chÊn ®éng, chµng thÇm nghÜ: - Th× ra s­ tæ ®∙ truyÒn vâ c«ng cho gia gia cña nµng! NghÜ ®o¹n th× linh c¬ cña chµng chît liªn t­ëng ®Õn chuyÖn mÉu th©n cña nµng b¶o nµng ®¸nh b¹i KiÕm ThÇn vµ chuyÖn s­ tæ truyÒn thô vâ c«ng ch¼ng biÕt cã quan hÖ g× kh«ng? BÊt gi¸c chµng buét miÖng nãi: - TiÓu huynh hiÓu ra råi. An TiÓu B×nh mØm c­êi, hái: - Ph­¬ng huynh l¹i hiÓu ra ®iÒu g× n÷a ®©y? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö, lÖnh ®­êng cã häc qua vâ c«ng Thiªn H¹c Tr¶m kh«ng? Tiªu B×nh l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng! TuyÕt Nghi truy vÊn: - T¹i sao kh«ng häc? - V×... V× kh«ng cã ai truyÒn thô cho bµ ta! - LÖnh t«n còng kh«ng truyÒn thô cho bµ ta µ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -31- - Kh«ng! VÒ vâ c«ng Thiªn H¹c Tr¶m mµ gia phô còng ch­a luyÖn ®Õn b¶y t¸m thµnh háa hÇu! ChØ cã mçi gia gia lµ luyÖn ®­îc toµn bé vâ c«ng nµy th«i. - §óng råi! LÖnh t«n chØ truyÒn l¹i cho hiÒn ®Ö nªn khiÕn cho lÖnh ®­êng kh«ng vui, thÕ lµ bµ ta trót hËn thï lªn s­ phô tiÓu huynh. An TiÓu B×nh trßn xoe m¾t h¹nh, nµng nãi: - Lµm sao huynh biÕt? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - ChØ ph¸n ®o¸n mµ th«i! Tiªu B×nh tá vÎ kh«ng tin, nµng l¾c ®Çu, nãi: - TiÖn thiÕp kh«ng tin lµ huynh ph¸n ®o¸n ra. TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - §­¬ng nhiªn lµ ®o¸n ra, tiªn s­ tæ ë l¹i §«ng H¶i l©u nh­ vËy tÊt nhiªn ph¶i cã chuyÖn quan träng cÇn lµm, v¶ l¹i vâ c«ng gia truyÒn cña hiÒn ®Ö l¹i lµ kh¾c tinh cña Long Hµnh B¸t KiÕm nªn trong chuyÖn nµy chØ cã mét ®¹o lý mµ th«i. An TiÓu B×nh hái: - §¹o lý g×? Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r∙i nãi: - Tiªn s­ tæ vµ lÖnh tæ dïng tµi trÝ cña m×nh ®Ó s¸ng chÕ ra mét m«n vâ c«ng míi. An TiÓu B×nh thë phµo mét håi råi nãi: - Kh«ng sai, lÇn nµy th× Ph­¬ng huynh ®óng råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi tiÕp: - Kh«ng ngê lÖnh ®­êng v× kh«ng luyÖn ®­îc Thiªn H¹c Tr¶m mµ «m hËn trong lßng. TiÓu B×nh nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh, gia mÉu ®∙ bÞ gia gia phÕ vâ c«ng råi, huynh hµ tÊt tr¸ch bµ ta n÷a. - HiÒn ®Ö, tiÓu huynh kh«ng cã ý tr¸ch lÖnh ®­êng. Nh­ng cßn mét chuyÖn tiÓu huynh vÉn ch­a hiÓu! - ChuyÖn g×? - LÖnh t«n ®ang tuæi thanh niªn th× t¹i sao t¹ thÕ ®ét ngét nh­ vËy? - Gia phô v× gia mÉu mµ chÕt. - Cã chuyÖn nh­ thÕ sao? - ChuyÖn nµy xÐt ®Õn cïng lµ v× s­ tæ cña huynh truyÒn thô vâ c«ng cho gia gia cña tiÖn thiÕp, gia mÉu ngµy ngµy ®ßi gia gia truyÒn thô, nh­ng v× gia gia ®∙ høa víi lÖnh s­ tæ- Long l∙o tiÒn bèi lµ Thiªn H¹c Tr¶m chØ truyÒn cho nhi tö chí kh«ng truyÒn cho thª thiÕp, v× vËy mµ gia gia kh«ng ®ång ý truyÒn thô cho gia mÉu. Ph­¬ng TuyÕt Nghi cµng ng¹c nhiªn h¬n, chµng nãi: - Nh­ vËy th× viÖc g× lÖnh t«n ph¶i chÕt? An TiÓu B×nh nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -32- - Ph­¬ng huynh, tÝnh t×nh cña gia mÉu thËt kú qu¸i, sau khi kh«ng ®­îc gia gia truyÒn thô vâ c«ng Thiªn H¹c Tr¶m th× cµng qu¸i gì h¬n, nghe nãi mÊy lÇn bµ ta ngÇm h¹ ®éc ®èi víi s­ tæ cña Ph­¬ng huynh. TuyÕt Nghi buét miÖng nãi: - ChuyÖn nµy th× qu¸ qu¾t råi. TiÓu B×nh nãi tiÕp: - §óng vËy! NÕu kh«ng th× gia gia còng kh«ng ®Õn nçi ph¶i phÕ vâ c«ng cña bµ ta. Nµng h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp: - Sau khi gia mÉu bÞ phÕ vâ c«ng th× Long l∙o tiÒn bèi trë l¹i Trung Nguyªn vµ kh«ng l©u sau th× tiÖn thiÕp ra ®êi. TuyÕt Nghi hái tiÕp: - VËy rèt cuéc v× sao mµ lÖnh t«n qua ®êi? TiÓu B×nh nãi: - Tøc mµ chÕt! TuyÕt Nghi tá vÎ kh«ng tin, chµng nãi: - LÖnh t«n lµ nh©n vËt vâ c«ng cao c­êng th× cã lý nµo bÞ lÖnh ®­êng lµm cho tøc mµ chÕt. TiÓu B×nh thë dµi råi nãi: - Ph­¬ng huynh, chuyÖn nµy th× nãi ra rÊt xÊu hæ, v¶ l¹i cßn quan hÖ ®Õn danh tiÕt cña gia mÉu nªn qu¶ thùc tiÖn thiÕp khã cã thÓ hÐ m«i. TuyÕt Nghi gËt ®Çu nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! NÕu kh«ng tiÖn hÐ m«i th× hiÒn ®Ö khái ph¶i nãi n÷a. TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh, vÒ mÖnh lÖnh cña gia mÉu, tiÖn thiÕp kh«ng phông hµnh lµ ®­îc råi. TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - VËy th×... Ch¼ng ph¶i hiÒn ®Ö trë thµnh kÎ bÊt hiÕu sao? TiÓu B×nh l¾c ®Çu nãi: - Lo¹n mÖnh cña tr­ëng bèi, v∙n bèi cã thÓ bÊt tu©n! TuyÕt Nghi khÏ gËt ®Çu nãi: - HiÒn ®Ö nãi còng cã lý. Chµng h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp: - V¶ l¹i lÖnh tæ vµ lÖnh t«n ®Òu kh«ng cho bµ ta lµm nh­ vËy, do ®ã hiÒn ®Ö kh«ng tu©n mÖnh mÉu th©n th× còng ch¼ng sai ph¹m g× lín. TiÓu B×nh mØm c­êi nãi: - §óng vËy, tiÖn thiÕp tu©n hµnh theo di mÖnh cña gia phô vµ gia gia mµ th«i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi quÐt môc quang nh×n ra hai bê s«ng råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -33- - Chóng ta m∙i nãi chuyÖn mµ thuyÒn ®∙ ®i qua khái Tr­êng Giang Tam HiÖp lóc nµo kh«ng biÕt. Lêi ch­a døt th× chØ nghe Tèng Phï c­êi ha h¶ mét trµng, l∙o b­íc ra khái khoang vµ nãi: - C¸c ng­¬i m¶i mª t©m sù mµ cã biÕt ®©y lµ n¬i nµo hay kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh nghe ®Õn hai ch÷ "t©m sù" th× bÊt gi¸c ®á mÆt, c¶ hai lÆng lÏ cói ®Çu mµ kh«ng nãi g×. Tèng Phï chØ qua d∙y nói bªn ph¶i vµ nãi: - §Ønh nói cao kia ®ã lµ Kinh M«n S¬n ®Êy! An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - Kinh M«n S¬n? Kh«ng lÏ ®∙ qua Nghi X­¬ng råi ­? Tèng Phï l¾c ®Çu nãi: - §©u cã mau thÕ, nh­ng kho¶ng n÷a canh giê n÷a th× còng ®Õn n¬i th«i. An TiÓu B×nh nãi: - Tèng l∙o, chóng ta nªn lªn bê råi. Tèng Phï nãi: - §Õn Nghi X­¬ng th× chóng ta sÏ lªn bê ®i T­¬ng D­¬ng, qua Tuyªn thµnh, v­ît T­¬ng D­¬ng råi trùc chØ ®Õn ®Þa giíi Hµ Nam. Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - §i thuyÒn th× qu¶ nhiªn lµ rÊt nhanh, th¶o nµo ngµy x­a Lý B¹ch cã c©u: "Thiªn lý giang lang nhÊt trÇn hoµn". Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - L∙o ®Ö, ®o¹n thuû tr×nh nµy nhanh nh­ tªn b¾n, mét ngµy ®i ngµn dËm còng ch¼ng cã g× l¹, v¶ l¹i thuyÒn cña chóng ta chÝnh lµ lo¹i mµ Thanh Liªn c­ sÜ (chØ Lý B¹ch) gäi lµ khinh ch©u (thuyÒn nhÑ). Nãi ®Õn ®©y th× Nghi X­¬ng thµnh ®∙ xuÊt hiÖn trong tÇm m¾t. o0o Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2