Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập 2

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

199
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 2', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 2

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -19- Håi thø hai HiÖp cèt nhu t×nh T èng Phï lµ nh©n vËt l∙o luyÖn giang hå nh­ng nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi tr¶ lêi nh­ vËy th× bÊt gi¸c còng ngÈn ng­êi. L∙o nh×n chµng håi l©u råi hái tiÕp: - L∙o ®Ö, c« ta... An c« n­¬ng ®¾c téi víi ng­¬i chuyÖn g× vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - C« ta ngôy kÕ ®a ®oan, lßng d¹ khã l­êng. Tèng Phu trÇm giäng nãi: - L∙o ®Ö, ch¼ng tr¸ch An c« n­¬ng th­¬ng t©m mµ khãc nh­ vËy, th× ra miÖng l­ìi cña l∙o ®Ö ng­¬i thËt ¸c ®éc! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe l∙o m¾ng m×nh th× bÊt gi¸c kinh ng¹c kh«ng Ýt, chµng hái l¹i: - V∙n bèi ¸c ®éc? Tèng Phï nãi: - ThÕ nµo? L∙o ®Ö ng­¬i kh«ng thõa nhËn ch¨ng? MÊy ch÷ ngôy kÕ ®a ®oan, lßng d¹ khã l­êng ®ã mµ g¾n cho bÊt kú ng­êi nµo th× ng­êi ®ã còng kh«ng thÓ chÞu nçi. L∙o ng­ng l¹i thë dµi mét håi råi nãi tiÕp: - Huèng hå, ng­¬i l¹i nãi nh÷ng lêi nµy víi ng­êi cã lßng gióp ng­¬i, lÏ nµo h«m nay l∙o ®Ö ng­¬i kh«ng ®­îc b×nh th­êng? TuyÕt Nghi liÒn nãi: - Lµm g× cã chuyÖn ®ã? Nãi vËy nh­ng chµng nhí l¹i c©u Tèng Phï võa nãi: "Ng­êi cã lßng gióp ng­¬i", th× bÊt gi¸c thÇm nghÜ: - Kh«ng sai, v× muèn gióp ta nªn c« ta míi ®i ThiÕu L©m tù, chuyÖn ta nghi ngê c« ta lµ kh«ng ®óng råi. Nh­ng liÒn sau ®ã chµng l¹i nhí ®Õn chuyÖn mÉu th©n cña nµng b¶o nµng ®Õn Trung Nguyªn t×m s­ phô cña chµng tr¶ thï, ®«i bªn ®∙ lµ thï ®Þch cña nhau th× t¹i sao nµng l¹i muèn gióp ®Ö tö cña kÎ thï? Trõ phi nµng muèn che ®Ëy ©m m­u g× ®ã nªn míi thi ©n tr­íc. NghÜ ®Õn ®©y th× bÊt gi¸c Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy trong lßng ®Çy m©u thuÉn, nhÊt thêi chµng kh«ng hiÓu dông t©m thËt sù cña An TiÓu B×nh nh­ thÕ nµo nªn cµng lóc cµng c¶m thÊy m¬ hå. Tèng Phï quan s¸t thÊy thÇn s¾c cña chµng liªn tôc thay ®æi th× biÕt lóc nµy chµng ®ang hèi hËn trong lßng vÒ nh÷ng lêi th¸i qu¸ võa nãi, v× vËy l∙o mØm c­êi, nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i nªn vµo trong an ñi c« ta ®i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i: - An ñi c« ta? An ñi ®iÒu g× chø? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -20- Tèng Phï ph¸ lªn c­êi sang s¶ng mét trµng råi nãi: - An ñi ®iÒu g× µ? L∙o ®Ö ng­¬i ®ang gi¶ vê ®Êy ch¨ng? Ng­¬i lµm cho c« ta tøc ®Õn ph¸t khãc, lÏ nµo kh«ng vµo khuyªn c« ta vµi c©u? Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy nãi: - Tèng l∙o, v∙n bèi kh«ng cè t©m trªu chäc c« ta, hay lµ l∙o vµo khuyªn nhñ c« ta nhÐ! Tèng Phï l¹i c­êi ha h¶ råi nãi: - Ta ­? Ng­¬i b¶o l∙o phu khuyªn nhñ c« ta th× cã Ých g×? L∙o ®Ö, ng­¬i tõng nghe ®¹o lý ai buéc chu«ng th× ng­êi ®ã ph¶i më chu«ng ch­a? Ph­¬ng TuyÕt Nghi Êp óng nãi: - Tèng l∙o, v∙n bèi... ¤i! BiÕt nãi thÕ nµo cho ph¶i ®©y? Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - RÊt dÔ, chØ cÇn ng­¬i nhËn sai lµ ®­îc råi! L∙o h¬i ng­ng l¹i råi nãi tiÕp: - L∙o ®Ö, Ngò §¹i Ma Chñ lµ nh÷ng nh©n vËt kh«ng dÔ ®éng ®Õn, nÕu ng­¬i thËt sù muèn tu©n theo di ng«n cña lÖnh s­ KiÕm ThÇn mµ lÇn l­ît chÕ phôc bän chóng th× b»ng vµo lùc cña mét m×nh ng­¬i sî r»ng rÊt khã cã hiÖu qu¶! Kh«ng ph¶i TuyÕt Nghi kh«ng biÕt ®iÒu ®ã, chµng cßn biÕt vâ c«ng cña vÞ thiÕu n÷ ®Õn tõ §«ng H¶i nµy rÊt cã kh¶ n¨ng kh«ng thua kÐm g× m×nh, t­¬ng lai nÕu ®­îc nµng trî gióp trong sù nghiÖp hµnh ®¹o gi¸ng ma th× qu¶ nhiªn sÏ rÊt cã lîi. ChØ cã ®iÒu, râ rµng lµ nµng phông mÖnh mÉu th©n ®Õn tÇm thï s­ phô chµng, ®∙ lµ thï nh©n cña nhau th× lµm sao nµng cã thÓ gióp chµng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghÜ tíi nghÜ lui nh­ng vÉn kh«ng hiÓu, rèt cuéc Tèng Phï muèn m×nh khuyªn nµng ®iÒu g×. Tèng Phï thÊy chµng im lÆng th× biÕt chµng ®ang cã chç khã xö nªn mØm c­êi khÏ nãi: - L∙o ®Ö, cã mét chuyÖn sî r»ng l∙o ®Ö ng­¬i ch­a nh×n ra th«i. TuyÕt Nghi liÒn hái: - ChuyÖn g×? Tèng Phu nãi: - D­êng nh­ An c« n­¬ng rÊt cã t×nh ®èi víi ng­¬i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¬ ng¸c nh×n Tèng Phï mµ kh«ng nãi mét lêi. Tèng Phï th¶n nhiªn nãi tiÕp: - L∙o ®Ö ng­¬i lµm sao thÕ? Kh«ng tin l∙o phu ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi chØ l¾c ®Çu nh­ng th¸i ®é cña chµng ®∙ kh«ng thõa nhËn mµ còng kh«ng ph¶n ®èi. Tèng Phï nãi tiÕp: - L∙o ®Ö, mau ®i th«i! HiÖn t¹i chóng ta kh«ng thÓ øc hiÕp c« ta! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -21- - Tèng l∙o, cã ai øc hiÕp c« ta ®©u! Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai, ng­¬i cho r»ng kh«ng cã ai øc hiÕp c« ta nh­ng ®èi víi c« ta mµ nãi th× ®Ých thùc lµ chÞu qu¸ nhiÒu thiÖt thßi råi. L∙o h¬i ng­ng l¹i råi nãi tiÕp: - L∙o ®Ö, ng­¬i nãi c« ta phông mÖnh mÉu th©n ®Õn t×m s­ phô ng­¬i, ph¶i kh«ng? - Kh«ng sai! - VËy th× ®óng råi, ng­¬i kh«ng nghÜ kü xem, nÕu c« ta thËt sù cã ý tÇm thï víi ng­¬i th× h¸ cí g× ph¶i b«n ba ®Õn ThiÕu L©m tù ®Ó gióp ng­¬i ®Èy lui c­êng ®Þch? - ChuyÖn nµy... Lµm sao v∙n bèi biÕt ®­îc? - ChuyÖn nµy ng­¬i kh«ng cÇn ph¶i biÕt, nh­ng chØ cÇn ph¸n ®o¸n lµ râ ngay th«i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - VËy lµ v∙n bèi ph¶i ®i t¹ téi víi c« ta µ? Tèng Phï mØm c­êi nãi: - C¸i g× lµ t¹ téi, l∙o ®Ö. ChØ cÇn ng­¬i lùa lêi an ñi c« ta vµ thõa nhËn m×nh tr¸ch sai c« ta lµ ®ñ råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo kh¸c nªn ®µnh thë dµi nãi: - Tèng l∙o, v∙n bèi c¶m thÊy thËt lµ... Lêi ch­a døt th× chµng ®∙ b­íc vµo khoang thuyÒn. Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - L∙o ®Ö, l∙o phu ë ngoµi mui thuyÒn ng¾m non xanh n­íc biÕc, ng­¬i h∙y kh¸ mµ an ñi an c« n­¬ng nhÐ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× trong lßng kh«ng vui nh­ng ®∙ b­íc vµo trong khoang thuyÒn nªn chµng kh«ng tiÖn lªn tiÕng. Chµng chui qua khoang c¸ch vµ ®Õn khoang trong, n¬i cã bøc mµn ng¨n l¹i lµm chç n»m cho An TiÓu B×nh th× bÊt gi¸c tim chµng ®Ëp rén rµng, m¸u nãng cø cuån cuén d©ng lªn. Chµng do dù mét lóc råi míi khÏ h¾ng giäng vµ nãi: - An hiÒn ®Ö. Lêi võa døt th× An TiÓu B×nh vÐn mµn b­íc ra nµng nh×n TuyÕt Nghi håi l©u råi hái: - Ph­¬ng huynh... Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy nµng cã vÎ thÊt thÇn th× còng h¬i ch¹nh lßng, chµng nãi: - HiÒn ®Ö kh«ng sao chø? An TiÓu B×nh mØm c­êi nãi: - Kh«ng sao, Ph­¬ng huynh cã chuyÖn g× kh«ng? TuyÕt Nghi nãi: - TiÓu huynh vµo xem thö hiÒn ®Ö cßn tøc giËn kh«ng? An TiÓu B×nh thë dµi mét håi råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -22- - TiÖn thiÕp sao d¸m tøc giËn Ph­¬ng huynh? TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö, võa råi tiÓu huynh h¬i ®a nghi, mong hiÒn ®Ö chí tr¸ch nhÐ! TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh ®∙ nhËn lêi th× tiÖn thiÕp cßn tr¸ch g× n÷a, chóng ta ra ngoµi ng¾m c¶nh ®i! Nãi ®o¹n nµng b­íc ra cöa tr­íc, Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng theo sau ra khái khoang thuyÒn. Tèng Phï thÊy hai ng­êi cïng ra th× ph¸ lªn c­êi råi nãi: - An c« n­¬ng, chõng nöa ngay n÷a lµ chóng ta qua khái Tr­êng Giang Tam HiÖp råi, nÕu muèn th­ëng thøc thªm c¶nh s¾c Tam HiÖp th× nªn ë ngoµi mui thuyÒn nhiÒu mét chót. An TiÓu B×nh bÊt gi¸c ®á mÆt nh­ng nµng mØm c­êi råi b­íc ®Õn tr­íc mòi thuyÒn. Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng tù chñ nªn còng cÊt b­íc ®i theo. Tèng Phï thÊy hai ng­êi s¸nh vai ®øng tr­íc mòi thuyÒn th× lßng v« cïng høng thó, l∙o lÆng lÏ lui vµo trong khoang. Mét l¸t sau nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö, cã mét chuyÖn mµ tiÓu huynh nghÜ m∙i kh«ng hiÓu! An TiÓu B×nh mØm c­êi nãi: - ChuyÖn g× vËy? H×nh nh­ trong lßng Ph­¬ng huynh cã kh«ng Ýt chuyÖn phiÒn muén. TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö, t¹i sao lÖnh ®­êng muèn tÇm thï tiªn s­? TiÓu B×nh ng¹c nhiªn nãi: - Ph­¬ng huynh, sao cø nghÜ ®Õn chuyÖn nµy m∙i vËy? - ChuyÖn quan hÖ ®Õn tiªn s­ nªn tù nhiªn tiÓu huynh kh«ng thÓ nµo yªn t©m ®­îc... - Ph­¬ng huynh, tiÖn thiÕp ®∙ nãi råi, ®ã lµ chuyÖn cña tr­ëng bèi, chóng ta hµ tÊt ®Ó t©m lµm g×! - HiÒn ®Ö, ®èi víi tiÓu huynh mµ nãi th× chuyÖn nµy kh«ng thÓ xem th­êng ®­îc! - T¹i sao? - ChuyÖn nµy... Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngËp ngõng håi l©u råi míi nãi: - HiÒn ®Ö sao kh«ng sím nãi râ víi tiÓu huynh? An TiÓu B×nh thÇm nghÜ: - Ch¼ng ph¶i ta ®∙ sím nãi râ rµng råi cßn g×? T¹i sao chµng cø truy vÊn kh«ng th«i nh­ vËy? NghÜ ®o¹n nµng nãi: - Ph­¬ng huynh, tiÖn thiÕp ®∙ nãi råi mµ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -23- Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - LÖnh ®­êng chØ muèn hiÒn ®Ö ®¸nh b¹i tiªn s­ vÒ ph­¬ng diÖn vâ c«ng th«i ph¶i kh«ng? An TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng sai! TuyÕt Nghi nãi: - §¸ng tiÕc lµ gia s­ ®∙ quy tiªn råi. TiÓu B×nh mØm c­êi nãi: - V× vËy tiÖn thiÕp nãi chuyÖn nµy xem nh­ ®∙ qua, cã lÏ gia mÉu còng kh«ng tøc khÝ n÷a. TuyÕt Nghi h¹ giäng nãi: - Ch­a h¼n! TiÓu B×nh ng¹c nhiªn kªu lªn: - Ph­¬ng huynh, chµng... TuyÕt Nghi nãi: - Kú thùc hiÒn ®Ö hiÓu râ h¬n tiÓu huynh míi ph¶i, sî r»ng dông t©m cña lÖnh ®­êng kh«ng ph¶i chØ nh­ vËy. An TiÓu B×nh chît biÕn s¾c, nµng nãi: - VËy huynh nãi gia mÉu nh­ thÕ nµo? TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö, theo lý mµ nãi, chóng ta ®∙ t­¬ng x­ng huynh ®Ö th× dï lÖnh ®­êng kh«ng ph¶i lµ mÉu th©n cña tiÓu huynh nh­ng tiÓu huynh còng nªn t«n kÝnh míi ph¶i. TiÓu B×nh mØm c­êi nãi: - Ph­¬ng huynh l¹i kh¸ch khÝ råi. TuyÕt Nghi thë dµi mét håi råi nãi: - §¸ng tiÕc lµ chuyÖn kh«ng nh­ ý muèn, tiÓu huynh còng ch¼ng thÓ lµm thÕ nµo kh¸c! D­êng nh­ An TiÓu B×nh kh«ng hiÓu c©u nµy cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi, nµng ngÈn ng­êi mét l¸t råi nãi: - Ph­¬ng huynh muèn nãi gia mÉu sÏ nh×n Ph­¬ng huynh b»ng ¸nh m¾t thï hËn ch¨ng? TuyÕt Nghi nãi: - RÊt cã thÓ! NÕu lÖnh ®­êng nghe chuyÖn tiªn s­ quy tiªn th× nhÊt ®Þnh sÏ b¶o hiÒn ®Ö t×m tiÓu huynh. An TiÓu B×nh chît chÊn ®éng t©m can, nµng nãi: - TiÖn thiÕp lµm sao cã thÓ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghiªm tóc nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -24- - RÊt cã thÓ lÖnh ®­êng sÏ lµm nh­ vËy! NÕu lÖnh ®­êng kh«ng lµm nh­ vËy th× bµ ta kh«ng b¶o hiÒn ®Ö v­ît v¹n lý vµo Trung Nguyªn. An TiÓu B×nh chît c¶m thÊy Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng cã ®¹o lý cña chµng. Nµng trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Ph­¬ng huynh, nÕu gia mÉu muèn lµm nh­ thÕ thËt th× tiÖn thiÕp nªn lµm thÕ nµo ®©y? Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng ngê nµng hái nh­ vËy nªn bÊt gi¸c thén ng­êi håi l©u sau chµng míi nãi: - ChuyÖn nµy lµ do hiÒn ®Ö tù cã chñ tr­¬ng th«i! Nh­ng... - Nh­ng thÕ nµo? - Mét ng­êi dï giái ®èi nh©n xö thÕ còng kh«ng thÓ quªn tr¸ch nhiÖm hiÕu thiÖn, do vËy hiÒn ®Ö kh«ng thÓ kh«ng tu©n lÖnh cña lÖnh ®­êng. - Ph­¬ng huynh nãi thÕ nghÜa lµ sao? LÏ nµo huynh muèn trë mÆt ®èi kh¸ng víi tiÖn thiÕp? - Kh«ng ph¶i thÕ, tiÓu huynh chØ cho r»ng hiÒn ®Ö kh«ng thÓ tr¸i lÖnh mÉu th©n vµ mét ngµy nµo ®ã hiÒn ®Ö sÏ phông mÖnh t×m truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn, ®Õn khi ®ã cã thÓ chóng ta ph¶i... Chµng muèn nãi bèn ch÷ "trë mÆt ®èi kh¸ng" nh­ng l¹i kh«ng thÓ nãi ra. An TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh, chuyÖn nµy thËt khiÕn cho tiÖn thiÕp khã xö råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - HiÒn ®Ö còng kh«ng cÇn khã xö, lµm ng­êi chØ cÇn hiÓu mét n÷a ch÷ hiÕu th× ®∙ kh«ng hæ thÑn víi l­¬ng t©m råi. An TiÓu B×nh lµm sao cã ®­îc sù kho¸ng ®¹t nh­ chµng? NhÊt thêi nµng kh«ng biÕt nãi thÕ nµo nªn ®µnh lÆng lÏ cói ®Çu. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thë dµi mét håi råi nãi tiÕp: - HiÒn ®Ö, nÕu tiÓu huynh ®o¸n kh«ng sai th× viÖc lÖnh ®­êng kh«ng tù th©n vµo Trung Nguyªn t×m tiªn s­ lµ tÊt cã nguyªn nh©n bªn trong. An TiÓu B×nh ®ang t×m c¸ch nãi thÕ nµo ®Ó tr¸nh xung ®ét víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi, lóc nµy nghe chµng nãi vËy th× linh c¬ chît s¸ng ra, nµng nãi: - Kh«ng sai! Qu¶ nhiªn lµ gia mÉu cã lý do nªn kh«ng ®Ých th©n vµo Trung Nguyªn ®­îc! TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö cã thÓ nãi cho nghe nguyªn nh©n ®­îc kh«ng? TiÓu B×nh nãi: - §­¬ng nhiªn lµ cã thÓ. Nang mØm c­êi vµ nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh vâ c«ng cña gia mÉu ®∙ bÞ phÕ råi! TuyÕt Nghi v« cïng ng¹c nhiªn nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -25- - LÖnh ®­êng ®∙ mÊt toµn bé vâ c«ng råi sao? - §óng vËy! - Ng­êi nµo h¹ thñ? - ChÝnh lµ gia gia cña tiÖn thiÕp. - C¸i g×? chÝnh lµ lÖnh tæ µ? - LÏ nµo Ph­¬ng huynh kh«ng tin? - Qu¶ thËt tiÓu huynh khã cã thÓ tin ®­îc. T¹i sao lÖnh tæ l¹i phÕ vâ c«ng cña lÖnh ®­êng? An TiÓu B×nh thë dµi mét h¬i råi nãi: - Gia gia nãi t©m ®Þa cña gia mÉu qu¸ lang ®éc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö, ngu huynh cã mét c©u kh«ng ph¶i, muèn nãi ra xin hiÒn ®Ö chí tr¸ch nhÐ! An TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh cø nãi, tiÖn thiÕp kh«ng tr¸ch ®©u. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Dï lêi võa råi do lÖnh tæ nãi ra th× ngµn v¹n lÇn hiÒn ®Ö còng kh«ng d­îc nãi l¹i, nªn biÕt lµm v∙n bèi th× quyÕt kh«ng thÓ nãi lêi b×nh phÈm vÒ nh©n c¸ch cña hµng tr­ëng bèi. An TiÓu B×nh gËt ®Çu nãi: - TiÖn thiÕp xin ghi nhí. Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi tiÕp: - HiÒn ®Ö, gi÷a lÖnh ®­êng vµ lÖnh tæ tÊt ph¶i cã sù hiÓu lÇm råi, nÕu kh«ng th× lÖnh tæ còng kh«ng thÓ phÕ vâ c«ng cña lÖnh ®­êng. An TiÓu B×nh l¾c ®Çu nãi: - ChuyÖn nµy th× tiÖn thiÕp kh«ng biÕt râ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi suy nghÜ mét l¸t råi nãi: - HiÒn ®Ö, vâ c«ng cña hiÒn ®Ö lµ do lÖnh ®­êng hay lÖnh tæ truyÒn thô? An TiÓu B×nh nãi: - Do gia gia truyÒn thô. - ThÕ lÖnh tæ cã biÕt lÖnh ®­êng muèn tÇm thï tiªn s­ kh«ng? - Gia gia cña tiÖn thiÕp ®∙ chÕt råi th× dÜ nhiªn lµ ng­êi kh«ng thÓ biÕt. - VËy th× tiÓu huynh hiÓu råi. - Ph­¬ng huynh hiÓu c¸i g×? - RÊt cã thÓ v× lÖnh ®­êng muèn tÇm thï tiªn s­ mµ lÖnh tæ míi phÕ vâ c«ng cña bµ ta. An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -26- - Lµm sao Ph­¬ng huynh biÕt ®­îc chuyÖn nµy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r∙i nãi: - HiÒn ®Ö, nÕu tiÓu huynh ®o¸n kh«ng sai th× gi÷a lÖnh ®­êng vµ tiªn s­ tÊt ph¶i cã ©n o¸n g× ®ã. An TiÓu B×nh l¾c ®Çu nãi: - Ch­a ch¾c... NÕu gia mÉu vµ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp cã ©n o¸n g× th× t¹i sao bµ ta chØ muèn huû danh lÖnh s­ mµ kh«ng muèn tiÖn thiÕp vµo Trung Nguyªn lÊy m¹ng lÖnh s­? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö thö nghÜ mét nh©n vËt d­îc vâ l©m t«n x­ng lµ KiÕm ThÇn, nÕu bÞ mét thiÕu n÷ trÎ tuæi ®¸nh b¹i th× ch¼ng ph¶i lµ c¸i nhôc cßn khã chÞu h¬n chÕt sao? An TiÓu B×nh s÷ng ng­êi nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi håi l©u råi nãi: - Ph­¬ng huynh nãi vËy cã nghÜa lµ dông t©m cña gia mÉu cßn ®éc h¬n viÖc giÕt chÕt KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ch¨ng? TuyÕt Nghi nãi: - Cã thÓ dông ý cña lÖnh ®­êng lµ nh­ vËy, nh­ng hiÖn giê tiªn s­ ®∙ khuÊt nói nªn dông t©m cña lÖnh ®­êng còng mÊt t¸c dông råi. An TiÓu B×nh trÇm ng©m suy nghÜ rÊt l©u råi míi nãi: - Ph­¬ng huynh, tiÖn thiÕp ®∙ suy nghÜ toµn bé nh÷ng lêi huynh võa nãi tíi. TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - TiÓu huynh cã nãi sai ®iÒu g× kh«ng? TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng, chØ cã ®iÒu... ¤i! T¹i sao gia mÉu l¹i th©m ®éc nh­ vËy chø? TuyÕt Nghi véi nãi: - HiÒn ®Ö, tiªn s­ ®∙ khuÊt nói, dông t©m cña lÖnh ®­êng lµ ¸c hay thiÖn còng kh«ng quan hÖ g× n÷a. HiÒn ®Ö hµ tÊt ph¶i canh c¸nh bªn lßng. TiÓu B×nh l¾c ®Çu nãi: - Ph­¬ng huynh, sî r»ng sù viÖc kh«ng ®¬n gi¶n nh­ vËy, gia mÉu,... ¤i!... Bçng nhiªn nµng kh«ng nãi n÷a mµ thë dµi mét håi. TuyÕt Nghi nãi: - Ph¶i ch¨ng hiÒn ®Ö ®ang lo lµ lÖnh ®­êng sÏ gië thñ ®o¹n kh¸c? ch¼ng h¹n nh­ ra lÖnh cho hiÒn ®Ö ph¶i t×m truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn? An TiÓu B×nh nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi víi vÎ bÊt an, nµng nãi: - Ph­¬ng huynh, huynh tõng nãi lµ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp chØ cã mét ®å ®Ö duy nhÊt lµ huynh mµ th«i ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu nãi: - Kh«ng sai, hiÒn ®Ö muèn t×m truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn tøc lµ t×m tiÓu huynh vËy. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -27- An TiÓu B×nh l¾c ®Çu nãi: - TiÖn thiÕp kh«ng thÓ lµm nh­ vËy. Nµng h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh, nÕu thËt sù cã mét ngµy nh­ vËy th× chóng ta nªn lµm thÕ nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÈn ng­êi håi l©u råi nãi: - ChuyÖn nµy... Xem ra chØ cã c¸ch lµ dùa vµo vâ c«ng ®Ó ph©n cao thÊp mµ th«i. ThÇn s¾c trªn mÆt TiÓu B×nh liªn tôc biÕn ®æi. TuyÕt Nghi thÊy vËy th× liÒn hái: - HiÒn ®Ö lµm sao thÕ? TiÓu B×nh vÞn tay vµo m¹n thuyÒn vµ l¾c ®Çu nãi: - TiÖn thiÕp kh«ng sao, nh­ng Ph­¬ng huynh muèn tû kiÕm víi tiÖn thiÕp thËt hay sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy thÇm nghÜ: - §­¬ng nhiªn lµ ta kh«ng muèn råi, nh­ng uy danh cña s­ m«n buéc ta kh«ng thÓ kh«ng lµm nh­ vËy. NghÜ ®o¹n chµng nãi: - HiÒn ®Ö, chuyÖn nµy vÉn cßn qu¸ sím ®Ó nãi ®Õn, tr­íc khi hiÒn ®Ö trë vÒ §«ng H¶i nãi cho lÖnh ®­êng biÕt lµ tiªn s­ ®∙ khuÊt nói th× chóng ta kh«ng thÓ nãi víi nhau b»ng ®ao binh. An TiÓu B×nh nghe xong th× tinh thÇn phÊn chÊn, s¾c diÖn r¹ng rì trë l¹i, nµng khÏ nãi: - Ph­¬ng huynh thËt lµ th«ng minh. TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i: - TiÓu huynh th«ng minh ®iÒu g×? HiÒn ®Ö! Tiªu B×nh ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch råi nãi: - Ph­¬ng huynh. Chóng ta vØnh viÓn kh«ng thÓ tØ kiÕm víi nhau. - T¹i sao? - ChØ cÇn tiÖn thiÕp kh«ng trë vÒ §«ng H¶i th× ch¼ng ph¶i chóng ta kh«ng cÇn tØ kiÕm víi nhau sao? - HiÒn ®Ö, lµm nh­ thÕ kh«ng æn råi, lÖnh ®­êng b¶o hiÒn ®Ö vµo Trung Nguyªn th× tÊt nhiªn rÊt kú väng hiÒn ®Ö ®¸nh b¹i tiªn s­ mµ sím trë vÒ. - Nh­ng KiÕm ThÇn ®∙ quy tiªn, dï sao th× nguyÖn väng cña gia mÉu còng ®∙ ®¹t ®­îc, tiÖn thiÕp hµ tÊt ph¶i véi vµng. - HiÒn ®Ö cã nghÜ ®Õn c¶nh lÖnh ®­êng ngµy ®ªm tùa cöa tr«ng chê hiÒn ®Ö trë vÒ kh«ng? - Ph­¬ng huynh cho r»ng gia mÉu ngµy ®ªm tùa cöa tr«ng chê µ? - §óng vËy, t×nh mÉu tö kh«ng ph¶i tÇm th­êng, chØ sî r»ng lÖnh ®­êng ®ang tÝnh tõng ngµy tõng giê. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -28- An TiÓu B×nh thë dµi mét håi råi nãi: - LÇn nµy th× Ph­¬ng huynh ®o¸n sai hoµn toµn råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn, nãi: - Sai hoµn toµn? Kh«ng lÏ lÖnh ®­êng kh«ng cã lßng yªu th­¬ng hiÒn ®Ö? An TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng ph¶i vËy, nh­ng gia mÉu rÊt qu¸i dÞ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm giäng nãi: - HiÒn ®Ö quªn lêi c¶nh c¸o cña tiÓu huynh råi ch¨ng? HËu bèi kh«ng ®­îc b×nh phÈm vÒ tÝnh c¸ch cña tr­ëng bèi. TiÓu B×nh thÊy chµng qu¸ cÈn thËn th× ®µnh khÏ nãi: - Ph­¬ng huynh, tiÖn thiÕp sÏ kh«ng nh¾c ®Õn chuyÖn gia mÉu n÷a. Nµng h¬i ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp: - Xong viÖc ë ThiÕu L©m tù th× tiÖn thiÕp sÏ theo huynh ®i chÕ phôc tõng vÞ ma ®Çu, sau ®ã tiÖn thiÕp míi trë vÒ §«ng H¶i. Huynh nãi xem cã ®­îc hay kh«ng? TuyÕt Nghi nghe vËy th× rÊt c¶m ®éng, thÇn s¾c nghiªm nghÞ cña chµng còng th­ gi¶n trë l¹i, chµng mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö, tiÓu huynh chØ xin t©m l∙nh thÞnh t×nh nµy vËy. Th× ra chµng tõ chèi ý t­ëng gióp chµng thu phôc Ngò §¹i Ma Chñ cña An TiÓu B×nh, ®iÒu nµy khiÕn Tiªu B×nh ng¹c nhiªn kh«ng Ýt, nµng nãi: - Ph­¬ng huynh kh«ng thÝch tiÖn thiÕp cïng ®i ch¨ng? TuyÕt Nghi nãi: -Kh«ng ph¶i vËy... - ThÕ t¹i sao kh«ng muèn tiÖn thiÕp gióp ®ì? - HiÒn ®Ö, khi tiÓu huynh theo tiªn s­ luyÖn c«ng th× ®∙ cã mét t©m nguyÖn lµ c¶ ®êi nµy b»ng vµo søc lùc cña m×nh ph¶i thu phôc nh÷ng ®¹i ma ®Çu trong giang hå. - ThËt thÕ sao? - §­¬ng nhiªn lµ thËt råi, tiÓu huynh tõng nghÜ tr­íc ®©y tiªn s­ ®∙ cã thÓ lµm ®­îc th× t¹i sao m×nh kh«ng thÓ? V× vËy, tiÓu huynh ®µnh t©m l∙nh thÞnh t×nh t­¬ng trî cña hiÒn ®Ö th«i. An TiÓu B×nh thë dµi råi nãi: - Qu¶ thËt nh­ vËy th× tiÖn thiÕp kh«ng thÓ nhóng tay vµo råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö, ngoµi viÖc thu phôc Ngò §¹i Ma Chñ, phï tr× vâ l©m chÝnh ®¹o th× cßn rÊt nhiÒu chuyÖn cÇn ph¶i lµm, sî r»ng ®Õn khi ®ã tiÓu huynh cßn ph¶i nhê vµo hiÒn ®Ö t­¬ng trî nhiÒu h¬n. An TiÓu B×nh vui mõng, nµng nãi: - Ph­¬ng huynh nãi thËt chø? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -29- Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - §­¬ng nhiªn lµ thËt! Cßn mét chuyÖn nµy, tiÓu huynh lu«n muèn nãi nh­ng ch¼ng biÕt cã nªn nãi hay kh«ng? An TiÓu B×nh lÆng lÏ nh×n chµng vµ khÏ hái: - ChuyÖn g× vËy? TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Tiªn s­ tõng nãi r»ng, vâ c«ng gia truyÒn cña hiÒn ®Ö chÝnh lµ kh¾c tinh cña Long Hµnh B¸t KiÕm, ch¼ng biÕt ®iÒu ®ã thùc h­ thÕ nµo? Bçng nhiªn chµng hái ®Õn vÊn ®Ò nµy khiÕn Tiªu B×nh còng hoµn toµn bÊt ngê, nµng trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Ph­¬ng huynh kh«ng tin ph¶i kh«ng? TuyÕt Nghi nãi: - TiÓu huynh c¶m thÊy chuyÖn nµy cã vÎ kú qu¸i. - VËy lµ Ph­¬ng huynh kh«ng tin råi. - Kh«ng ph¶i tiÓu huynh hoµn toµn kh«ng tin mµ lµ c¶m thÊy cã vÎ kú qu¸i. HiÒn ®Ö biÕt chuyªn lÖnh tæ vµo Trung Nguyªn uy chÊn vâ l©m n¨m x­a chø? - §­¬ng nhiªn lµ biÕt. - VËy kh«ng cÇn nãi hiÒn ®Ö còng biÕt nguyªn do lÖnh tæ rêi Trung Nguyªn, ph¶i kh«ng? - TÊt nhiªn! - ThÕ th× ®óng råi, nghe nãi n¨m x­a lÖnh tæ rêi Trung Nguyªn lµ v×... Lµ v×... An TiÓu B×nh thÊy chµng ng¹i nãi ra viÖc gia gia m×nh b¹i d­íi Long Hµnh B¸t KiÕm th× trong lßng rÊt vui mõng, nµng biÕt nh­ vËy lµ trong lßng chµng rÊt t«n kÝnh m×nh, nªn nãi: - Ph­¬ng huynh, gia gia cña tiÖn thiÕp v× b¹i d­íi kiÕm cña s­ tæ huynh nªn thèi xuÊt Trung Nguyªn ®Êy. Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - Kh«ng sai, tiªn s­ còng nãi víi tiÓu huynh nh­ vËy, do ®ã tiÓu huynh míi c¶m thÊy trong chuyÖn nµy rÊt m©u thuÉn. Tiªu B×nh mØm c­êi, nãi: - M©u thuÉn ®iÒu g×, Ph­¬ng huynh, chuyÖn nµy tiÖn thiÕp nghe chÝnh miÖng gia gia nãi ra mµ! TuyÕt Nghi nãi: - ChÝnh lÖnh tæ thuËt l¹i th× kh«ng thÓ sai råi. Nh­ng sau khi lÖnh tæ trë vÒ §«ng H¶i th× khai s¸ng trë l¹i m«n vâ c«ng nµy nªn míi cã thÓ... Tiªu B×nh kh«ng chê chµng nãi hÕt c©u, nµng ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch råi nãi: - Ph­¬ng huynh, chóng ta kh«ng nãi chuyÖn nµy n÷a nhÐ? TuyÕt Nghi trÇm giäng nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -30- - T¹i sao? HiÒn ®Ö, chuyÖn nµy kh«ng thÓ kh«ng lµm râ. Tiªu B×nh kh«ng ngê chµng cè chÊp nh­ vËy, nµng nãi: - Nh­ng thùc ra Ph­¬ng huynh còng kh«ng cÇn bËn t©m. TuyÖt NghÜ thÇm nghÜ: - Ta cã ®iÒu g× ph¶i bËn t©m chø? NghÜ thÕ nh­ng ngoµi miÖng chµng nãi: - HiÒn ®Ö, x­a nay tiÓu huynh kh«ng thÝch bá dë sù viÖc gi÷a chõng, nÕu chóng ta kh«ng lµm râ chuyÖn nµy th× sî r»ng tiÓu huynh ¨n kh«ng ngon ngñ kh«ng yªn! An TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh thËt lµ gµn b­íng! TuyÕt Nghi bËt c­êi råi nãi: - VËy sao? HiÒn ®Ö, khi tiªn s­ nãi víi tiÓu huynh chuyÖn nµy th× ng­êi cã ngÇm nh¾c lµ tiªn s­ tæ cã ë l¹i §«ng H¶i mét kho¶ng thêi gian kh¸ l©u. TiÓu B×nh liÒn hái: - VËy lµ huynh biÕt råi µ? TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i: - BiÕt c¸i g×? Tiªu B×nh nãi: - BiÕt chuyÖn s­ tæ cña huynh truyÒn vâ c«ng cho gia gia cña tiÖn thiÕp? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× toµn th©n chÊn ®éng, chµng thÇm nghÜ: - Th× ra s­ tæ ®∙ truyÒn vâ c«ng cho gia gia cña nµng! NghÜ ®o¹n th× linh c¬ cña chµng chît liªn t­ëng ®Õn chuyÖn mÉu th©n cña nµng b¶o nµng ®¸nh b¹i KiÕm ThÇn vµ chuyÖn s­ tæ truyÒn thô vâ c«ng ch¼ng biÕt cã quan hÖ g× kh«ng? BÊt gi¸c chµng buét miÖng nãi: - TiÓu huynh hiÓu ra råi. An TiÓu B×nh mØm c­êi, hái: - Ph­¬ng huynh l¹i hiÓu ra ®iÒu g× n÷a ®©y? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö, lÖnh ®­êng cã häc qua vâ c«ng Thiªn H¹c Tr¶m kh«ng? Tiªu B×nh l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng! TuyÕt Nghi truy vÊn: - T¹i sao kh«ng häc? - V×... V× kh«ng cã ai truyÒn thô cho bµ ta! - LÖnh t«n còng kh«ng truyÒn thô cho bµ ta µ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -31- - Kh«ng! VÒ vâ c«ng Thiªn H¹c Tr¶m mµ gia phô còng ch­a luyÖn ®Õn b¶y t¸m thµnh háa hÇu! ChØ cã mçi gia gia lµ luyÖn ®­îc toµn bé vâ c«ng nµy th«i. - §óng råi! LÖnh t«n chØ truyÒn l¹i cho hiÒn ®Ö nªn khiÕn cho lÖnh ®­êng kh«ng vui, thÕ lµ bµ ta trót hËn thï lªn s­ phô tiÓu huynh. An TiÓu B×nh trßn xoe m¾t h¹nh, nµng nãi: - Lµm sao huynh biÕt? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - ChØ ph¸n ®o¸n mµ th«i! Tiªu B×nh tá vÎ kh«ng tin, nµng l¾c ®Çu, nãi: - TiÖn thiÕp kh«ng tin lµ huynh ph¸n ®o¸n ra. TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - §­¬ng nhiªn lµ ®o¸n ra, tiªn s­ tæ ë l¹i §«ng H¶i l©u nh­ vËy tÊt nhiªn ph¶i cã chuyÖn quan träng cÇn lµm, v¶ l¹i vâ c«ng gia truyÒn cña hiÒn ®Ö l¹i lµ kh¾c tinh cña Long Hµnh B¸t KiÕm nªn trong chuyÖn nµy chØ cã mét ®¹o lý mµ th«i. An TiÓu B×nh hái: - §¹o lý g×? Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r∙i nãi: - Tiªn s­ tæ vµ lÖnh tæ dïng tµi trÝ cña m×nh ®Ó s¸ng chÕ ra mét m«n vâ c«ng míi. An TiÓu B×nh thë phµo mét håi råi nãi: - Kh«ng sai, lÇn nµy th× Ph­¬ng huynh ®óng råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi tiÕp: - Kh«ng ngê lÖnh ®­êng v× kh«ng luyÖn ®­îc Thiªn H¹c Tr¶m mµ «m hËn trong lßng. TiÓu B×nh nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh, gia mÉu ®∙ bÞ gia gia phÕ vâ c«ng råi, huynh hµ tÊt tr¸ch bµ ta n÷a. - HiÒn ®Ö, tiÓu huynh kh«ng cã ý tr¸ch lÖnh ®­êng. Nh­ng cßn mét chuyÖn tiÓu huynh vÉn ch­a hiÓu! - ChuyÖn g×? - LÖnh t«n ®ang tuæi thanh niªn th× t¹i sao t¹ thÕ ®ét ngét nh­ vËy? - Gia phô v× gia mÉu mµ chÕt. - Cã chuyÖn nh­ thÕ sao? - ChuyÖn nµy xÐt ®Õn cïng lµ v× s­ tæ cña huynh truyÒn thô vâ c«ng cho gia gia cña tiÖn thiÕp, gia mÉu ngµy ngµy ®ßi gia gia truyÒn thô, nh­ng v× gia gia ®∙ høa víi lÖnh s­ tæ- Long l∙o tiÒn bèi lµ Thiªn H¹c Tr¶m chØ truyÒn cho nhi tö chí kh«ng truyÒn cho thª thiÕp, v× vËy mµ gia gia kh«ng ®ång ý truyÒn thô cho gia mÉu. Ph­¬ng TuyÕt Nghi cµng ng¹c nhiªn h¬n, chµng nãi: - Nh­ vËy th× viÖc g× lÖnh t«n ph¶i chÕt? An TiÓu B×nh nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -32- - Ph­¬ng huynh, tÝnh t×nh cña gia mÉu thËt kú qu¸i, sau khi kh«ng ®­îc gia gia truyÒn thô vâ c«ng Thiªn H¹c Tr¶m th× cµng qu¸i gì h¬n, nghe nãi mÊy lÇn bµ ta ngÇm h¹ ®éc ®èi víi s­ tæ cña Ph­¬ng huynh. TuyÕt Nghi buét miÖng nãi: - ChuyÖn nµy th× qu¸ qu¾t råi. TiÓu B×nh nãi tiÕp: - §óng vËy! NÕu kh«ng th× gia gia còng kh«ng ®Õn nçi ph¶i phÕ vâ c«ng cña bµ ta. Nµng h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp: - Sau khi gia mÉu bÞ phÕ vâ c«ng th× Long l∙o tiÒn bèi trë l¹i Trung Nguyªn vµ kh«ng l©u sau th× tiÖn thiÕp ra ®êi. TuyÕt Nghi hái tiÕp: - VËy rèt cuéc v× sao mµ lÖnh t«n qua ®êi? TiÓu B×nh nãi: - Tøc mµ chÕt! TuyÕt Nghi tá vÎ kh«ng tin, chµng nãi: - LÖnh t«n lµ nh©n vËt vâ c«ng cao c­êng th× cã lý nµo bÞ lÖnh ®­êng lµm cho tøc mµ chÕt. TiÓu B×nh thë dµi råi nãi: - Ph­¬ng huynh, chuyÖn nµy th× nãi ra rÊt xÊu hæ, v¶ l¹i cßn quan hÖ ®Õn danh tiÕt cña gia mÉu nªn qu¶ thùc tiÖn thiÕp khã cã thÓ hÐ m«i. TuyÕt Nghi gËt ®Çu nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! NÕu kh«ng tiÖn hÐ m«i th× hiÒn ®Ö khái ph¶i nãi n÷a. TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh, vÒ mÖnh lÖnh cña gia mÉu, tiÖn thiÕp kh«ng phông hµnh lµ ®­îc råi. TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - VËy th×... Ch¼ng ph¶i hiÒn ®Ö trë thµnh kÎ bÊt hiÕu sao? TiÓu B×nh l¾c ®Çu nãi: - Lo¹n mÖnh cña tr­ëng bèi, v∙n bèi cã thÓ bÊt tu©n! TuyÕt Nghi khÏ gËt ®Çu nãi: - HiÒn ®Ö nãi còng cã lý. Chµng h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp: - V¶ l¹i lÖnh tæ vµ lÖnh t«n ®Òu kh«ng cho bµ ta lµm nh­ vËy, do ®ã hiÒn ®Ö kh«ng tu©n mÖnh mÉu th©n th× còng ch¼ng sai ph¹m g× lín. TiÓu B×nh mØm c­êi nãi: - §óng vËy, tiÖn thiÕp tu©n hµnh theo di mÖnh cña gia phô vµ gia gia mµ th«i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi quÐt môc quang nh×n ra hai bê s«ng råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -33- - Chóng ta m∙i nãi chuyÖn mµ thuyÒn ®∙ ®i qua khái Tr­êng Giang Tam HiÖp lóc nµo kh«ng biÕt. Lêi ch­a døt th× chØ nghe Tèng Phï c­êi ha h¶ mét trµng, l∙o b­íc ra khái khoang vµ nãi: - C¸c ng­¬i m¶i mª t©m sù mµ cã biÕt ®©y lµ n¬i nµo hay kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh nghe ®Õn hai ch÷ "t©m sù" th× bÊt gi¸c ®á mÆt, c¶ hai lÆng lÏ cói ®Çu mµ kh«ng nãi g×. Tèng Phï chØ qua d∙y nói bªn ph¶i vµ nãi: - §Ønh nói cao kia ®ã lµ Kinh M«n S¬n ®Êy! An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - Kinh M«n S¬n? Kh«ng lÏ ®∙ qua Nghi X­¬ng råi ­? Tèng Phï l¾c ®Çu nãi: - §©u cã mau thÕ, nh­ng kho¶ng n÷a canh giê n÷a th× còng ®Õn n¬i th«i. An TiÓu B×nh nãi: - Tèng l∙o, chóng ta nªn lªn bê råi. Tèng Phï nãi: - §Õn Nghi X­¬ng th× chóng ta sÏ lªn bê ®i T­¬ng D­¬ng, qua Tuyªn thµnh, v­ît T­¬ng D­¬ng råi trùc chØ ®Õn ®Þa giíi Hµ Nam. Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - §i thuyÒn th× qu¶ nhiªn lµ rÊt nhanh, th¶o nµo ngµy x­a Lý B¹ch cã c©u: "Thiªn lý giang lang nhÊt trÇn hoµn". Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - L∙o ®Ö, ®o¹n thuû tr×nh nµy nhanh nh­ tªn b¾n, mét ngµy ®i ngµn dËm còng ch¼ng cã g× l¹, v¶ l¹i thuyÒn cña chóng ta chÝnh lµ lo¹i mµ Thanh Liªn c­ sÜ (chØ Lý B¹ch) gäi lµ khinh ch©u (thuyÒn nhÑ). Nãi ®Õn ®©y th× Nghi X­¬ng thµnh ®∙ xuÊt hiÖn trong tÇm m¾t. o0o Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2