intTypePromotion=1

Hậu thiên hạc phổ - tập 6

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
161
lượt xem
11
download

Hậu thiên hạc phổ - tập 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 6

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -75- Håi thø s¸u KiÕm chÊn C¸i Bang Ph­¬ng V∙n bèi ®©ucung thÕ! nãi: - TuyÕt Nghi d¸m th©n, Ho¾c Minh Phong mØm c­êi råi quay sang nãi víi Tèng Phï: - Tèng huynh, hiÖn t¹i Tèng huynh vµ Ph­¬ng l∙o ®Ö muèn ®ång hµnh ®Õn ph­¬ng nµo vËy? Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Ho¾c huynh thö ®o¸n xem? Ho¾c Minh Phong nãi: - Muèn t¹i h¹ ph¸n ®o¸n µ? ChuyÖn nµy xem ra khã kh¨n ®Êy. Bçng nhiªn l∙o chØ qua C¸t Uy, vµ nãi tiÕp: - Cã råi, t¹i h¹ nhê C¸t s­ ®Ö ®o¸n gióp ®­¬c chø? C¸t Uy nghe vËy th× kh«ng chê Tèng Phï tá th¸i ®é ®ång ý hay kh«ng mµ l∙o nãi ngay: - Tèng huynh, c¸c vÞ ®i chuyÕn nµy cã lÏ chØ ®Õn mét trong hai n¬i mµ th«i! Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Lµ hai n¬i nµo? C¸t Uy chËm r¶i nãi: - Mét lµ Tung S¬n - ThiÕu L©m tù, hai lµ ®Õn chç cña Trung Ch©u Tam HiÖp TrÞnh §¹i C­¬ng! Tèng Phï ngÉn ng­êi, l∙o nãi: - Sao C¸t huynh cho r»ng bän t¹i h¹ sÏ ®i t×m TrÞnh §¹i C­¬ng? C¸t Uy nh×n qua TuyÕt Nghi råi nãi: - Ch¼ng ph¶i vÞ Ph­¬ng l∙o ®Ö nµy hiÖn th©n lµ v× L¹c s­ huynh ®∙ khÈu xuÊt nh÷ng lêi bÊt tÝn ®èi víi TrÞnh §¹i C­¬ng ®ã sao? NÕu Ph­¬ng l∙o ®Ö vµ TrÞnh §¹i C­¬ng v« can th× h¾n hiÖn th©n ra ®©y lµm g×? Tèng Phï c¶ c­êi råi nãi: - Cø xem nh­ C¸t huynh nãi cã lý! Nh­ng l∙o phu ph¶i nãi cho c¸c vÞ biÕt, bän l∙o phu ®i chuyÕn nµy chñ yÕu lµ v× Thiªn Ma N÷! C¸t Uy ng¹c nhiªn, l∙o nãi: - Tèng huynh, mÊy n¨m kh«ng gÆp mµ ch¼ng ngê Tèng huynh trë nªn hµo høng nh­ vËy, t¹i h¹ thËt v« cïng, kh©m phôc, kh©m phôc! Ho¾c Minh Phong còng c­êi lín råi nãi: - §óng vËy! Tèng huynh ®∙ cã hµo khÝ ®i gÆp Thiªn Ma N÷ th× t¹i h¹ cµng kh«ng thÓ nghe lêi khuyªn cña TrÞnh §¹i C­¬ng mµ lµm con rïa ®en rót cæ n÷a! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -76- Tèng Phï nãi: - Nh­ng ng­êi muèn gÆp Thiªn Ma N÷ kh«ng ph¶i lµ Tèng mç! C¸t Uy trÇm giäng hoi: - Kh«ng ph¶i Tèng huynh th× lµ ai. Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Lµ vÞ Ph­¬ng huynh ®Ö nµy! Bang chñ C¸i Bang vµ bèn vÞ tr­ëng l∙o võa nghe th× v« cïng ng¹c nhiªn, nhÊt thêi n¨m l∙o ®Òu ngÉn c¶ ng­êi. Ho¾c Minh Phong chau mµy nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö muèn gÆp Thiªn Ma N÷ ®Ó lµm g×? Tèng Phï c­êi thÇm trong bông vµ nghÜ: - L∙o ¨n mµy hái thËt lµ thõa. Tuy nhiªn Tèng Phï còng thõa biÕt bän hä ®o¸n vâ c«ng cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi rÊt tÇm th­êng nªn võa nghe nãi ng­êi muèn gÆp Thiªn Ma N÷ lµ chµng th× bÊt gi¸c söng sèt. L∙o quÐt môc quang nh×n n¨m vÞ ®øng ®Çu C¸i Bang mét l­ît råi nãi: - Mét ngµy KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp cßn t¹i thÕ th× Ngò §¹i Ma Chñ kh«ng d¸m manh ®éng, b©y giê KiÕm ThÇn ®∙ trë thµnh ng­êi thiªn cæ nªn tr¸ch nhiÖm ng¨n chËn Ngò Ma t¸c yªu t¸c qu¸i tù nhiªn lµ trót lªn vai Ph­¬ng l∙o ®Ö nµy råi! Th«i §¹i C«ng nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Õn ®é muèn to¸c hai khoÐ m¾t, l∙o trÇm giäng hái: - Ph­¬ng l∙o ®Ö ®∙ ®­îc mÊy phÇn ch©n truyÒn cña TrÇn ®¹i hiÖp? Qu¶ nhiªn lµ kh«ng ngoµi së ®o¸n cña Tèng Phï, mÊy vÞ ®øng ®Çu C¸i Bang nµy ®∙ kh«ng yªn t©m vÒ vâ c«ng cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi. Tèng Phï th¶n nhiªn nãi: - Chõng kho¶ng m­êi thµnh! Th«i §¹i C«ng söng sèt, l∙o nãi: - Tèng huynh, thêi kh¾c nµy h¸ cã ph¶i lµ lóc nãi ®ïa ®©u? Tèng Phï bÌn nghiªm tóc nãi: - T¹i h¹ cã nãi ®ïa bao giê? Kh«ng nh÷ng Ph­¬ng l∙o ®Ö ®∙ ®¾c truyÒn toµn bé vâ c«ng cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp mµ cßn luyÖn tÊt c¶ vâ c«ng cña KiÕm Th¸nh ®Ó l¹i! Ho¾c Minh Phong lín tiÕng hái: - Tèng huynh, nh÷ng lêi nÇy lµ thËt chø? Tèng Phï nãi: - Kh«ng cã n÷a c©u h­ ng«n, nÕu Ho¾c huynh kh«ng tin th× cø viÖc xuÊt thñ thö xem! Ho¾c Minh Phong kh«ng ngê Tèng Phï l¹i nãi nh­ vËy nªn bÊt gi¸c ngÉn ng­êi mét lóc råi nãi: - ChuyÖn nµy... Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -77- Râ rµng b¶o l∙o ta lÊy th©n phËn Bang chñ C¸i Bang mµ ®éng thñ víi TuyÕt Nghi, dï chµng lµ truyÒn nh©n y b¸t cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp th× ®©y còng lµ chuyÖn kh«ng thÝch hîp, do vËy mµ l∙o ch¼ng biÕt ph¶i tr¶ lêi nh­ thÕ nµo. Bçng nghe C¸t Uy c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Tèng huynh, Bang chñ sao cã thÓ ®éng thñ víi Ph­¬ng l∙o ®Ö? ChuyÖn nµy lµ Tèng huynh lµm khã ng­êi kh¸c råi! - NÕu vËy th× kh«ng cÇn ph¶i thö n÷a! Ch¼ng hay trong c¸c vÞ ®∙ cã ai tõng ®éng thñ víi LiÔu My N­¬ng? §o¶n Ph­¬ng Sãc ¤ng C«n Lu©n tõ ®Çu ®Õn giê vÉn ngåi yªn lÆng, lóc nÇy bçng nhiªn ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Tèng l∙o ca, t¹i h¹ ®∙ thö qua vâ c«ng cña LiÔu My N­¬ng råi! Tèng Phï liÒn hái - Th¾ng b¹i thÕ nµo? ¤ng C«n Lu©n mØm c­êi, nãi ; - QuyÕt chiÕn tr¨m chiªu nh­ng thua mét thøc! Tèng Phï hái tiÕp: - ¤ng huynh kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña ¶? ¤ng C«n Lu©n c­êi h× h×, nãi: - NÕu liÒu m¹ng th× cã thÓ dÉn ®Õn côc diÖn l­ìng b¹i c©u th­¬ng! L∙o nµy nãi n¨ng rÊt ­ lµ dÝ dâm, khiÕn Tèng Phï ph¶i bËt c­êi mét trµng råi míi nãi: - Tèng mç tin lµ ¤ng huynh cã ®­îc kh¶ n¨ng ®ã. Nh­ng chuyÖn t¹i h¹ s¾p nãi ra ®©y th× sî r»ng c¸c vÞ kh«ng thÓ nµo tin ®­îc, ®ã lµ t¹i h¹ ®∙ tËn m¾t môc kiÕn Ph­¬ng l∙o ®Ö ®¸nh b¹i LiÔu My N­¬ng trong vßng ba chiªu! Chît nghe Ho¾c Minh phong ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - §iÒu nÇy chøng minh anh hïng xuÊt thiÕu niªn, Ph­¬ng l∙o ®Ö, l∙o khiÕu rÊt vui mõng cho ng­¬i råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi: - Kh«ng d¸m nhËn s­ t¸n th­ëng cña Bang chñ, ch¼ng qua lµ v∙n bèi gÆp may nhÊt thêi mµ th«i! Tèng Phï tiÕp lêi: - Ho¾c huynh, t¹i h¹ tin lµ Ho¾c huynh biÕt râ vâ c«ng cña Ma §ao §iÒn Nguyªn chø? Ho¾c Minh Phong gËt ®Çu, nãi: - §ao ph¸p cña Ma §ao §iÒn Nguyªn cùc nhanh vµ cã tiÕng lµ vâ l©m ®Ö nhÊt kho¸i ®ao, t¹i h¹ ®∙ ®­îc môc kiÕn råi! Tèng Phï mØm c­êi, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -78- - Nh­ng ®¸ng tiÕc ®Ö nhÊt kho¸i ®ao chØ lµ h­ danh mµ th«i! Ph­¬ng l∙o ®Ö chuyÔn xuÊt ®Õn kiÕm thø hai th× h¾n ®∙ bá m¹ng t¹i ®­¬ng tr­êng råi! Ho¾c Minh Phong cßn ®ang kinh ng¹c th× nghe C¸t Uy trÇm giäng nãi: - Tèng huynh, Ma §ao §iÒn Nguyªn ®∙ chÕt d­íi kiÕm cña Ph­¬ng l∙o ®Ö µ? Tèng Phï nghiªm tóc nãi: - Tèng mç ®∙ tËn m¾t môc kiÕn th× kh«ng thÓ sai råi! C¸t Uy thë dµi mét håi råi nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi, nãi: - Nãi nh­ vËy th× Ph­¬ng l∙o ®Ö ®∙ ®¾c truyÒn m­êi thµnh cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp thËt råi µ? Tèng Phï nãi: - Cã khi nµo Tèng mç nãi kh«ng thËt ®©u? NÕu c¸c vÞ vÉn ch­a tin th× cø viÖc liªn thñ mµ xem? Ch¼ng ngê Tèng Phï cµng nãi cµng khã nghe, thö nghÜ bÊt kú ng­êi nµo trong n¨m l∙o xuÊt thñ mét chiªu còng ®∙ c¶m thÊy bÊt æn råi, vËy th× lµm sao bän hä cã thÓ liªn thñ ®Ó thö chiªu? Do vËy, nhÊt thêi n¨m nh©n vËt ®øng ®Çu C¸i Bang ®Òu biÕn s¾c, sù khã chÞu trong lßng qu¶ thËt kh«ng cã ng«n ng÷ nµo diÔn t¶ hÕt ®­îc. Bçng nhiªn nghe ¤ng C«n Lu©n c­êi h× h× råi nãi: - Tèng huynh cø khiªu khÝch huynh ®Ö bän t¹i h¹ nh­ vËy lµ cã dông ý g× thÕ? Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Ch­a ®Õn Hoµng Hµ th× ch­a chÞu th«i mong ­íc, nÕu c¸c vÞ kh«ng xuÊt thñ thö chiªu th× e r»ng t¹i h¹ cã thiªn ng«n v¹n ng÷ còng khã l¾m cho c¸c vÞ tin ®­îc! §ét nhiªn nghe L¹c Kú l¹nh lïng nãi: - Ng­êi kh¸c cã thÓ tin nh­ng L¹c mç th× tin kh«ng nçi. L∙o nh×n qua TuyÕt Nghi råi c­êi nh¹t nãi tiÕp: - L¹c mç bÊt tµi nh­ng còng muèn thØnh gi¸o c«ng phu triÓn kiÕm cña Ph­¬ng l∙o ®Ö! Lêi võa døt th× l∙o lËp tøc rót trong ng­êi ra mét c©y ®¶ cÈu bçng dµi h¬n th­íc, to b»ng ngãn tay c¸i, ®iÒu kh¸c l¹ lµ c©y ®¶ cÈu bçng nµy kh«ng ph¶i lµm b»ng tróc mµ ®­îc ®óc tõ tinh ®ång. Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn kh«ng cã ý ®éng thñ nh­ng lóc nÇy thÊy L¹c Kú xuÊt binh khÝ ®éc m«n cña C¸i Bang th× bÊt gi¸c chau mµy, nãi: - L¹c tr­ëng l∙o, së häc cña v∙n bèi chØ b»ng mét phÇn ngµn cña gia s­ th«i, chóng ta kh«ng cÇn ph¶i tû thÝ lµm g×! L¹c Kú l¹nh lïng nãi: - L∙o ®Ö kh«ng cÇn khiªm tèn, h«m nay L¹c mç nhÊt ®Þnh ph¶i lØnh gi¸o mét phen míi ®­îc! L∙o h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp: - Sao l∙o ®Ö ng­¬i kh«ng mau xuÊt kiÕm ra? L¹c mç ®éng thñ ®©y nÇy! Lêi võa døt th× l∙o vung ®¶ cÈu bçng lªn råi ®iÓm tíi. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -79- Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - L∙o bøc ta thÕ nµy th× cã lÏ ®µnh ph¶i cho bän chóng biÕt chót lîi h¹i th«i! T©m ý ®∙ ®Þnh, chµng liÒn l¸ch ng­êi tr¸nh nÐ thÕ c«ng cña L¹c Kú, ®ång thêi h÷u thñ Ên vµo chu«i kiÕm vµ "choang" mét tiÕng, b¶o kiÕm ®∙ xuÊt ra khái vâ. Tr­êng kiÕm t¹i tay, khÝ thÕ cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng kh¸c tr­íc rÊt nhiÒu. Chµng ng­ng thÇn nh×n chÇm chÇm L¹c Kú vµ mØm c­êi, nãi: - L¹c tr­ëng l∙o, xin thø lçi cho v∙n bèi v« lÔ nhÐ! Lêi døt, kiÕm vung, hµn quang ®ét hiÖn, kiÕm thÕ b×nh thñ ®©m th¼ng vÒ phÝa L¹c Kú. Dông t©m ®éng thñ cña L¹c Kú ch¼ng qua lµ bøc Ph­¬ng TuyÕt Nghi xuÊt kiÕm mµ th«i, b©y giê ®èi ph­¬ng ®∙ xuÊt kiÕm th× víi th©n phËn cña l∙o tÊt nhiªn lµ kh«ng tiÖn chiÕm tiªn c¬. Khi Ph­¬ng TuyÕt Nghi xuÊt kiÕm ®©m ra th× bÊt gi¸c L¹c Kú thÊt c­êi vµ thÇm nghÜ: - Chiªu kiÕm b×nh th­êng thÕ nÇy mµ còng ®¶ th­¬ng ®­îc Ma §ao §iÒn Nguyªn sao? Râ rµng lµ Tèng Phï nµy nãi n¨ng lung tung råi! NghÜ ®Õn ®©y th× ®¶ cÈu bçng trong tay l∙o còng thuËn thñ quÐt vÒ phÝa TuyÕt Nghi. Vµ ý nghÜ khinh ®Þch cña l∙o ta, cuèi cïng còng ®Õn sù hç nhôc to lín. Nguyªn chiªu kiÕm ph¸p cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi tr«ng rÊt b×nh th­êng kh«ng cã g× l¹ nh­ng bªn trong bao hµm nhiÒu biÕt ho¸ ngoµi kh¶ n¨ng t­ëng t­îng cña L¹c Kú. Khi ®¶ cÈu bçng cña l∙o ch­a kÝch tróng th©n kiÕm th× kiÕm thÕ cña TuyÕt Nghi ®ét nhiªn trÇm xuèng vµ xoay chuyÓn cùc kú nhÑ nhµng, trong chíp m¾t mòi kiÕm ®∙ chuyÓn h­íng ®©m vµo Hoa C¸i huyÖt tr­íc ngùc L¹c Kú. L¹c Kú c¶m thÊy chÊn ®éng, l∙o véi hÝt mét h¬i råi tung ng­êi thèi lui ra sau. Nh­ng tr­íc mÆt l∙o bãng kiÕm quang ®∙ to¶ ra råi bao trïm kh¾p toµn th©n l∙o. L¹c Kú lµ mét trong tø ®¹i tr­ëng l∙o cña C¸i Bang, vâ c«ng ®­¬ng nhiªn lµ bÊt phµm, nÕu l∙o kh«ng cã ý khinh ®Þch mµ xuÊt toµn lùc øng chiÕn th× dï Ph­¬ng TuyÕt Nghi cã cao minh ®Õn cë nµo còng khã cã thÓ ®¸nh b¹i l∙o ta trong mét chiªu. Nh­ng ®¸ng tiÕc lµ l∙o khinh ®Þch, xem th­êng kiÕm ph¸p tuyÖt thÕ cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi, v× vËy khi TuyÕt Nghi biÕn chiªu th× ®¶ cÈu bçng cña l∙o bÞ chÊn ®éng mµ tho¸t khái tay bay ®i. Cïng lóc ®ã l∙o c¶m thÊy bªn ngùc tr¸i l¹nh buèt vµ kiÕm thÕ cña TuyÕt Nghi biÕn ¶o mu«n trïng, kh«ng biÕt ®©u lµ h­ thùc. Chiªu kiÕm nµy tuy ®©m kh«ng s©u nh­ng còng ®ò khiÕn y phôc l∙o r¸ch to¹t vµ huyÕt t­¬i ch¶y ra. Bang chñ vµ mÊy vÞ tr­ëng l∙o cßn l¹i cña C¸i Bang tho¹t tiªn thÊy L¹c Kú khiªu chiÕn mµ kh«ng lªn tiÕng ng¨n c¶n lµ cã ý muèn xem tr×nh ®é kiÕm thuËt cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Õn møc nµo. Khi thÊy chµng xuÊt chiªu tÇm th­êng th× mÊy l∙o nµy còng nghÜ nh­ L¹c Kú, tøc lµ cho r»ng kiÕm ph¸p cña TuyÕt Nghi qu¸ b×nh th­êng vµ nghÜ Tèng Phï ®∙ kho¸c l¸c kh«ng thùc, nh­ng chØ trong chíp m¾t th× bèn ®«i môc quang cña bän l∙o ®Òu trßn xoe mµ nh×n kh«ng chíp. Th«i §¹i C«ng buét miÖng kªu lªn: - H¶o kiÕm ph¸p! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®¾c thñ nh­ng kh«ng c«ng tiÕp, chµng bång kiÕm tr­íc ngùc vµ cung thñ nãi víi L¹c Kú: - T¹i h¹ nhÊt thêi lì tay, xin L¹c tr­ëng l∙o tha téi! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -80- L¹c Kú nh¾m m¾t kh«ng nãi, m¸u tr­íc ngùc l∙o vÉn theo y phôc ch¶y rßng rßng xuèng ®Êt. Ho¾c Minh Phong th× nh­ ng­êi tØnh méng, l∙o bu«ng tiÕng thë dµi råi nãi: - TruyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn qu¶ nhiªn lµ bÊt phµm, Ph­¬ng l∙o ®Ö kÕ thõa y b¸t còng kh«ng phô thanh uy cña lÖnh s­. Tõ nay trong vâ l©m l¹i xuÊt hiÖn thiÕu niªn kú sÜ, lßng ­u thêi mÉn thÕ cña l∙o khiÕu xem ra h¬i muén råi! Mét khèi lßng ®Çy thµnh ý khiÕn ai nÊy ®Òu v« cïng c¶m ®éng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi: - Bang chñ qu¸ khen råi! Song môc cña C¸t Uy chít hiÖn thÇn quang, l∙o ng÷a mÆt c­êi mét trµng råi nãi: - Tèng huynh nãi kh«ng sai, LiÔu My N­¬ng cã thÓ toµn mÖnh mµ lui lµ v× Ph­¬ng l∙o ®Ö kh«ng cã ý giÕt ¶ mµ th«i, nÕu kh«ng th× trong vßng m­êi chiªu, ma n÷ ®ã tÊt ph¶i r¬i ®Çu. Tèng Phï gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai, nÕu Ph­¬ng l∙o ®Ö cã ý trõ diÖt th× tù nhiªn lµ LiÔu My N­¬ng dï muèn ch¹y còng kh«ng tho¸t, nh­ng... L∙o thë dµi mét håi råi nãi tiÕp: - Thiªn Ma N÷ kh«ng ph¶i lµ LiÔu My N­¬ng nªn t×nh thÕ lÇn nÇy kh«ng ®¬n gi¶n...! C¸t Uy trÇm giäng nãi: - Tèng huynh, t¹i h¹ kh«ng tin lµ Thiªn Ma N÷ m¹nh h¬n LiÔu My N­¬ng bao nhiªu ®©u! Tèng Phï nãi: - ChuyÖn nµy t¹i h¹ còng chØ nghe ®ån ®¶i lµ Thiªn Ma N÷ khã ®¸nh nhÊt trong Ngò Ma, cßn cã thËt sù cao minh h¬n LiÔu My N­¬ng hay kh«ng th× t¹i h¹ ch­a chøng nghiÖm! Nh­ng... C¸t Uy liÒn hái: - Nh­ng thÕ nµo? Tèng Phï nãi tiÕp: - Mét khi Thiªn Ma N÷ cã ®­îc thinh danh nh­ vËy th× tÊt ph¶i cã chç h¬n ng­êi! C¸t Uy c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Tèng huynh còng bÞ Thiªn Ma N÷ lµm cho vì mÆt råi ch¨ng? Tèng Phï g­îng c­êi, nãi: - H×nh nh­ C¸t huynh ch­a gÆp ¶ ma n÷ nµy ph¶i kh«ng? C¸t Uy l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: - TÊt nhiªn lµ ch­a! NÕu kh«ng th× trªn thÕ gian nµy cã t¹i h¹ th× kh«ng cã Thiªn Ma N÷! ThÇn th¸i cña l∙o ®∙ l¹nh lïng, ng÷ khÝ l¹i th©m trÇm khiÕn cho ng­êi nghe cã c¶m gi¸c kh«ng rÐt mµ run. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -81- Tèng Phï chau mµy nãi: - C¸t huynh qu¶ nhiªn lµ ng­êi cã hµo khÝ! C¸t Uy chît biÕn s¾c, l∙o lín tiÕng nãi: - LÏ nµo Tèng huynh kh«ng tin lµ t¹i h¹ cã quyÕt ®Þnh nh­ vËy? Tèng Phï c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Kh«ng d¸m, t¹i h¹ tin qu¸ ®i chø. C¸t Uy ®Þnh nãi tiÕp nh­ng Bang chñ Ho¾c Minh Phong ®∙ lªn tiÕng tr­íc: - C¸c vÞ kh«ng cÇn ®Êu khÈu n÷a, chóng ta cßn nhiÒu chuyÖn quan träng chê th­¬ng l­îng ®©y! L∙o h¬i ngõng l¹i råi quay sang nãi víi C¸t Uy: - C¸t s­ ®Ö, cã mét chuyÖn mµ ngu huynh muèn nhê vµo tµi trÝ cña s­ ®Ö. C¸t Uy nghe Bang chñ nãi cã chuyÖn muèn nhê m×nh th× véi nghiªm tóc nãi: - Bang chñ cã g× sai b¶o, tiÓu ®Ö xin kÝnh tu©n th­îng mÖnh! Ho¾c Minh phong mØm c­êi, nãi: - Côc diÖn tr­íc mÆt ®∙ cã cao thñ nh­ Ph­¬ng l∙o ®Ö th× cã lÏ chóng ta kh«ng cÇn suy nghÜ vÒ lêi khuyªn cña TrÞnh ®¹i hiÖp trong viÖc ®i ThiÕu L©m tù råi! C¸t Uy nghe vËy th× h¬i chau mµy, nãi: - ChuyÖn nµy... L∙o trÇm ng©m kh«ng nãi ra nh­ng râ rµng lµ cã ý bÊt ®ång. Lóc nÇy ¤ng C«n Lu©n ®ang gióp L¹c Kú b¨ng bã vÕt th­¬ng nh­ng bçng nhiªn l∙o quay l¹i nãi víi C¸t Uy: - C¸t s­ ®Ö, tiÓu huynh cã mét c©u nµy nh­ng ch¼ng biÕt s­ ®Ö cã muèn nghe hay kh«ng? C¸t Uy liÒn nãi: - S­ huynh cø nãi, tiÓu ®Ö röa tai l¾ng nghe ®©y! ¤ng C«n Lu©n nãi: - T¹i sao s­ ®Ö kh«ng hái xem Ph­¬ng l∙o ®Ö vµ TrÞnh ®¹i hiÖp cã quan hÖ g×? C¸t Uy nghe vËy th× tØnh ngé, l∙o ®Þnh t­¬ng vÊn th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ lªn tiÕng: - TrÞnh ®¹i hiÖp chÝnh lµ ®¹i b¸ cña v∙n bèi! Ho¾c Minh Phong hái l¹i: - TrÞnh §¹i C­¬ng lµ b¸ phô cña l∙o ®Ö ng­¬i µ? TuyÕt Nghi nãi: - Kh«ng sai! Ho¾c Minh Phong ngÉn ng­êi gi©y l¸t råi nãi: - Nãi vËy l∙o ®Ö ng­¬i vµ Ph­¬ng NhÞ hiÖp - Ph­¬ng Thiªn Thµnh lµ ng­êi mét nhµ råi! TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -82- - Kh«ng sai! Chµng nghe ®Õn tªn Ph­¬ng Thiªn Thµnh th× bÊt gi¸c c¶nh t­îng hung hiÓm bªn ngoµi thµnh Gia §Þnh l¹i hiÖn ra trong ®Çu, do vËy nªn chµng míi do dù mét lóc råi míi tr¶ lêi Ho¾c Minh Phong. C¸t Uy môc kiÕn t×nh c¶nh nµy nªn trong lßng bÊt gi¸c m¸y ®éng, l∙o buét miÖng hái: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, Ph­¬ng NhÞ hiÖp lµ ng­êi thÕ nµo cña ng­¬i? Ph­¬ng TuyÕt Nghi miÔn c­ëng nãi: - Lµ ®¹i b¸! C¸t Uy nhËn ra thÇn th¸i cña chµng rÊt kh¸c so víi lóc gäi TrÞnh §¹i C­¬ng lµ ®¹i b¸ nªn trong lßng l∙o cµng sinh nghi, l∙o cã ý muèn hái cho râ nh­ng kh«ng tiÖn khai khÈu. Bëi lÏ chuyÖn nµy ®∙ v­ît ra ngoµi lu©n lý th­êng t×nh, mét khi hái ®Õn e sÏ g©y thªm phiÒn phøc kh«ng ®¸ng cã, v∙ l¹i Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ v× TrÞnh §¹i C­¬ng mµ hiÖn th©n th× tÊt nhiªn chµng kh«ng ph¶i lµ h¹ng bÊt nghÜa, cßn sù l¹nh lïng cña chµng ®èi víi Ph­¬ng Thiªn Thµnh tÊt ph¶i cã lý do bªn trong. Chît nghe Ho¾c Minh Phong c­êi lín råi nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö lµ ®iÖt tö cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh ch¨ng? TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai! Râ rµng lµ chµng rÊt cã ¸c c¶m víi Ph­¬ng Thiªn Thµnh nªn khi tr¶ lêi chµng kh«ng muèn nãi thªm mét c©u n÷a ch÷ nµo n÷a. Vµ sù l¹nh lïng nµy cña chµng còng khiÕn cho Ho¾c Minh Phong ph¶i ng¹c nhiªn. Tuy nhiªn vÞ Bang chñ nµy còng kh«ng tiÖn hái mµ chØ thÇm nghÜ: - Hµi tö nµy lµm sao thÕ nhØ? T¹i sao h¾n l¹i tâ ra kÐm th©n thiÕt ®èi víi ®¹i b¸ cña m×nh, trong khi ®ã l¹i tá ra kh¸ th©n thiÕt víi vÞ ®¹i b¸ kh¸c hä? Ho¾c Minh Phong nghÜ ®Õn ®©y th× ®∙ nghe C¸t Uy hái: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, TrÞnh §¹i C­¬ng ®∙ lµ ®¹i b¸ cña l∙o ®Ö ng­¬i th× cã lÏ ng­¬i rÊt hiÓu tÝnh c¸ch cña h¾n ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Tuy t¹i h¹ chØ gÇn göi TrÞnh ®¹i b¸ lóc cßn nhá nh­ng t¹i h¹ vÉn biÕt vµ rÊt kÝnh phôc sù ch©n thùc nhiÖt t×nh vµ lßng trung nghÜa lçi l¹c cña ®¹i b¸! C¸t Uy mØm c­êi, nãi: - Nãi vËy lµ Ph­¬ng l∙o ®Ö rÊt ®ång ý víi c¸ch nh×n cña C¸t mç vÒ TrÞnh ®¹i hiÖp? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - C¸ch nh×n cña l∙o tiÒn bèi qu¶ nhiªn kh«ng sai! Víi tÝnh c¸ch cña TrÞnh ®¹i b¸ th× dï ®ao kiÕm kÒ bªn cæ còng kh«ng thÓ cã chuyÖn tham sinh uý tö! C¸t Uy khoan kho¸i cung thñ nãi víi Ho¾c Minh Phong: - Bang chñ, nh÷ng lêi Ph­¬ng l∙o ®Ö võa nãi ®∙ chøng minh TrÞnh §¹i C­¬ng kh«ng ph¶i lµ h¹ng tham sanh uý tö, b¸n danh cÇu m¹ng, xin Bang chñ khi ®Õn ThiÕu L©m tù cho mang theo sù phÉn né nhÊt thêi. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -83- HoÆc Minh Phong c¶ c­êi råi nãi: - C¸t s­ ®Ö, ngu huynh xin t©m l∙nh lßng tèt cña ng­¬i... L∙o h¬i ngõng l¹i råi bçng nhiªn thë dµi mét håi, ®o¹n nãi tiÕp: - X­a nay trong C¸i Bang kh«ng cã kÎ lui b­íc tr­íc nguy nan, nh­ng ba vÞ huynh ®Ö ®∙ khuyªn nh­ thÕ th× ta lµm sao kh«ng nghe? Nh­ng qu¶ thËt lµ chuyÖn nµy rÊt khã xö ®©y! ¤ng C«n Lu©n lªn tiÕng: - Bang chñ, tiÓu ®Ö cã mét c©u nµy nh­ng nãi ra xin Bang chñ chí tr¸ch nhÐ! Ho¾c Minh Phong nãi: - Cã ®iÒu g× cø nãi th¼ng ra, ngu huynh lµm sao l¹i tr¸ch chø? ¤ng C«n Lu©n nãi: - ChuyÖn ThiÕu L©m tù, Bang chñ nªn tuú c¬ hµnh sù míi ph¶i, s­ huynh lµ chñ mét bang nªn kh«ng thÓ cã c¸i dòng c¶m cña kÎ thÊt phu! Ho¾c Minh Phong trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Xem ra dï ngu huynh kh«ng ®ång ý còng kh«ng ®­îc råi! Th«i §¹i C«ng chît cung thñ, nãi: - Bang chñ cã minh kiÕn nµy thËt lµ phóc cho b¶n bang. L∙o nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi tiÕp: - Bang chñ cã chØ thÞ g× kh«ng? Ng÷ khÝ c©u nµy khiÕn cho Ho¾c Minh Phong nghe còng giËt m×nh, l∙o hái l¹i: - S­ huynh cã ®iÒu g× muèn nãi ch¨ng? Th«i §¹i C«ng nãi: - Kh«ng sai! L∙o chØ qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ Tèng Phï råi nãi tiÕp: - Hai vÞ nµy ph¹m vµo ®¹i kþ cña b¶n bang lµ nghe lÐn chuyÖn tr­ëng l∙o b¶n bang tËp héi, chiÕu theo luËt th× ph¶i trõng trÞ, ch¼ng hay Bang chñ ®Þnh thÕ nµo? L∙o ®Ò xuÊt vÊn ®Ò nan gi¶i nµy khiÕn HoÆc Minh Phong bÊt gi¸c c¶m thÊy khã xö nªn nhÊt thêi kh«ng biÕt tr¶ lêi thÕ nµo. ChiÕu theo quy luËt cña C¸i Bang th× râ rµng Tèng Phï vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ ph¹m vµo ®¹i kþ, h×nh ph¹t thÊp nhÊt lµ bän hä ph¶i tù th©n ®Õn tæng ®µn mµ t¹ téi víi tæ s­ cña C¸i Bang. Nh­ng lóc nÇy Ho¾c Minh Phong ®∙ biÕt Ph­¬ng TuyÕt Nghi lµ hËu nh©n cña KiÕm ThÇn TrÇn Hy ChÝnh th× lµm sao l∙o cã thÓ nãi ra ®iÒu ®ã ®­îc? Cßn Tèng Phï, khi nghe Th«i §¹i C«ng nãi vËy th× bÊt gi¸c mØm c­êi, Ph­¬ng TuyÕt Nghi h¬i ng¹c nhiªn vµ thÇm nghÜ: - T¹i sao l∙o ¨n mµy l¹i nh¾c ®Õn chuyÖn nµy? LÏ nµo bän hä muèn liªn thñ ®èi phã víi ta thËt sao? Th× ra Ph­¬ng TuyÕt Nghi hiÓu lÇm lµ Th«i §¹i C«ng v× muèn b¶o vÖ L¹c Kú vµ v∙n håi thanh danh cho C¸i Bang nªn míi ®Ò xuÊt ra chuyÖn nµy. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -84- Chµng cßn ®ang suy nghÜ th× chît nghe C¸t Uy nãi: - Bang chñ, quy ®Þnh nÇy lµ do s­ tæ lËp ra nªn chóng ta kh«ng thÓ bÊt tu©n! Râ rµng l∙o nµy l¹i thªm dÇu vµo löa. Ho¾c Minh Phong g­îng c­êi, nãi: - §¹i s­ huynh vµ C¸t s­ ®Ö nãi kh«ng sai, chØ cã ®iÒu... L¹c Kú ®øng tõ xa, bçng nhiªn lªn tiÕng: - Bang chñ, quyÕt ®Þnh nµy kh«ng thÓ b¶i bá tõ ®êi Bang chñ ®Êy nhÐ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng biÕt ph¹m ®¹i kþ nh­ vËy sÏ bi trÞ téi thÕ nµo nªn chµng lín tiÕng nãi: - Ho¾c Bang chñ, L¹c tr­ëng l∙o nãi kh«ng sai, Bang chñ kh«ng thÓ lµm mÊt uy danh cña C¸i Bang tõ bao ®êi nµy, cßn Ph­¬ng mç còng kh«ng muèn ch¹y téi m¹o ph¹m, xin Bang chñ cø nãi ra xem Ph­¬ng mç ph¶i chÞu téi nh­ thÕ nµo? Ho¾c Minh Phong h¾ng giäng mét tiÕng råi nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, chuyÖn nµy l∙o khiÕu ho¸ ta thËt lµ khã xö råi! Thö nghÜ TrÇn ®¹i hiÖp lµ ®¹i ©n nh©n cña b¶n bang th× l∙o khiÕu ho¸ ta lµm sao cã thÓ nãi ®Õn hai ch÷ trÞ téi ®èi víi l∙o ®Ö ng­¬i? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - T¹i h¹ xin t©m l∙nh thÞnh t×nh cña bang chñ! Nh­ng nÕu v× t¹i h¹ mµ lo¹n gia ph¸p cña quý bang th× h¸ ch¼ng ph¶i ®­a Bang chñ vµo chç ph¶n l¹i quy bang sao? Huèng hå mÊy vÞ tr­ëng l∙o nµy ch¾c g× sÏ bá qua cho bang chñ? TuyÕt Nghi ®∙ b¾t ®Çu tøc khÝ vµ Ho¾c Minh Phong còng nhËn biÕt ®­îc ®iÒu ®ã, nh­ng sù viÖc cã hai c¸i khã nªn nhÊt thêi l∙o ch¼ng biÕt ph¶i lùa chän thÕ nµo. Lóc nÇy Tèng Phï bÌn th¶n nhiªn mØm c­êi råi nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, ng­¬i tù nhËn téi thËt khiÕn l∙o phu ch¼ng võa lßng tÝ nµo. Ph­¬ng TuyÕt Nghi g­îng c­êi nãi: - Tèng l∙o, chóng ta ph¹m vµo bang quy cña ng­êi ta, nÕu kh«ng nhËn téi th× lÏ nµo cßn cã biÖn ph¸p g× kh¸c? Tèng Phï ph¸ lªn c­êi råi nãi: -§­¬ng nhiªn lµ cã! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Tèng l∙o thö nãi ra xem? Tèng Phï nãi: - L∙o phu cã thÓ nãi ra nh­ng chØ sî lµ ng­¬i kh«ng chÞu thùc hiÖn th«i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - V∙n bèi thùc hiÖn hay kh«ng, Tèng l∙o ch¼ng cÇn nãi qu¸ sím nh­ vËy, biÕt ®©u v∙n bèi sÏ ®ång ý thö mét lÇn còng kh«ng chõng! Tèng l∙o liÒn nh×n qua Ho¾c Minh Ph­¬ng råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -85- - Thùc ra chØ cÇn l∙o ®Ö ng­¬i dïng vâ c«ng th¾ng ®­îc nh©n vËt tõ hµng tr­ëng l∙o trë lªn trong C¸i Bang bän hä th× chuyÖn trÞ téi cã thÓ ®­îc miÔn råi! L∙o ®Ö, ng­¬i xem thö cã thÓ ®éng thñ víi bän hä kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét lóc råi hái Ho¾c Minh Phong: - Ho¾c bang chñ, lêi Tèng l∙o võa nãi cã thËt kh«ng? Ho¾c Minh Phong gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai, khi s­ tæ cña b¶n bang lËp ra bang quy còng tõng nghÜ ®Õn ®iÒu nÇy, nÕu cã nh©n vËt nµo vâ c«ng tr¸c tuyÖt mµ ph¹m vµo cÊm kþ th× kh«ng thÓ v× chuyÖn nhá nh­ vËy mµ lµm hao tæn thùc lùc toµn bang. Do ®ã míi cã quyÕt ®Þnh ®Æc biÖt lµ, phµm kÎ nµo th¾ng ®­îc tr­ëng l∙o cña C¸i Bang th× vÞ tr­ëng l∙o bÞ ®¸nh b¹i sÏ chÞu téi thay cho kÎ ph¹m cÊm kþ. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - NÕu nh­ l∙o ta nãi lµ C¸i Bang cã quy ®Þnh nµy thËt th× Th«i §¹i C«ng hµ tÊt ph¶i ®Ò xuÊt chuyÖn nµy? L¹c Kú lµ b¹i t­íng trong tay ta, nÕu ph¶i chÞu téi th× L¹c Kú ph¶i chÞu téi thay ta míi ®óng! Chµng suy nghÜ nh­ thÕ nh­ng chµng ®©u ngê r»ng Th«i §¹i C«ng ®Ò xuÊt ra chuyÖn nµy chÝnh lµ muèn ®èi phã víi L¹c Kú. Vµ d­êng nh­ lóc nÇy Ho¾c Bang chñ míi hiÓu ra dông t©m cña Th«i §¹i C«ng nªn l∙o nh×n qua L¹c Kú vµ nãi: - Bang chñ cã ®iÒu chi chØ gi¸o? Ho¾c Minh Phong nãi: - Võa råi ng­¬i ®∙ thua Ph­¬ng l∙o ®Ö ph¶i kh«ng? L¹c Kú s÷ng ng­êi, l∙o Êp óng nãi: - ChuyÖn nµy...thua th× tiÓu ®Ö thua råi nh­ng thua mµ kh«ng phôc. Th«i §¹i C«ng ph¸ lªn c­êi råi tiÕp lêi: - Sao l¹i bÊt phôc? LÏ nµo ng­¬i muèn t¸i chiÕn mét trËn n÷a? L¹c Kú quÐt môc quang th©m trÇm nh×n qua Ho¾c Minh Phong råi nãi: - NÕu tiÓu ®Ö biÕt trËn chiÕn ®ã liªn quan ®Õn chuyÖn ph¹m cÊm kþ th× tiÓu ®Ö ®∙ kh«ng cã ý khinh ®Þch råi! Ho¾c Minh Phong nãi: - L¹c s­ ®Ö, con ng­êi quý ë chç tù biÕt m×nh, kiÕm ph¸p cña TrÇn ®¹i hiÖp h¸ cã ph¶i lµ vâ c«ng mµ ng­¬i vµ ta cã thÓ ph¸ gi¶i ®­îc... Lêi ch­a døt th× l∙o bu«ng tiÕng thë dµi råi nh¾m m¾t l¹i. L¹c Kú l¹nh lïng tiÕp lêi: - Bang chñ, tiÓu ®Ö muèn v× thanh danh cña b¶n bang mµ tö chiÕn víi Ph­¬ng thiÕu hiÖp mét trËn! Ho¾c Minh Phong trßn xoe song môc, l∙o ®ang ®Þnh nãi th× ®∙ nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi lªn tiÕng: - NÕu L¹c tr­ëng l∙o bÊt phôc th× cø viÖc xuÊt thñ lÇn n÷a vËy! L¹c Kú l¹nh lïng tiÕp lêi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -86- - L∙o phu ®ang muèn quyÕt chiÕn mét trËn víi ng­êi ®©y! Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÕc nh×n qua Ho¾c Minh Phong vµ nãi: - Bang chñ, xin thø lçi cho v∙n bèi v« lÔ nhÐ! Nãi ®o¹n chµng rót kiÕm chØ vÒ phÝa L¹c Kú vµ nãi tiÕp: - L¹c tr­ëng l∙o, mêi! L¹c Kú lËp tøc huy ®éng ®¶ cÈu bçng, l∙o qu¸t lín mét tiÕng råi bç nhµo vÒ phÝa Ph­¬ng TuyÕt Nghi. L¹c Kú cã ý dån ®èi ph­¬ng vµo tö ®Þa nªn thÕ c«ng cùc kú hung hiÓm khiÕn quÇn hïng quan chiÕn ®Òu kinh t©m ®éng ph¸ch. ThÕ nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÉn tá ra ung dung, chµng vËn kiÕm lªn xuèng mét c¸ch nhÑ nhµng ®Ó chèng ®ë. Ho¾c Minh Phong thÊy vËy th× thÊt kinh vµ ngÇm kªu ho¶ng hèt, bëi lÏ lùc ®¹o trªn ®¶ cÈu bçng cña L¹c Kú cã ®Õn vµi tr¨m c©n, tr­êng kiÕm cña TuyÕt Nghi lµ lo¹i binh khÝ nhÑ, nÕu chèng ®ë trùc tiÕp víi ®¶ cÈu bçng th× qu¶ thùc lµ mét hµnh ®éng bÊt trÝ. Tuy vËy, nh­ng Ho¾c Bang chñ l¹i kh«ng thÓ nãi ra, thø nhÊt lµ v× th©n phËn Bang chñ cña l∙o, thø hai Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn lµ ng­êi ngoµi, nÕu l∙o gióp ng­êi ngoµi th× h¸ ch¼ng bÞ c¸c vÞ tr­ëng l∙o cßn l¹i nghi ngê sao? Lóc nÇy mÊy vÞ tr­ëng l∙o còng cùc kú khÈn tr­¬ng, chØ cã Tèng Phï v× hiÓu râ sù cao thÊp cña TuyÕt Nghi nªn l∙o th¶n nhiªn mØm c­êi råi nãi víi Ho¾c Minh Phong: - Ho¾c Bang chñ, bçng ph¸p cña L¹c tr­ëng l∙o tuy uy m∙nh nh­ng l¹i kh«ng cã sù khÐo lÐo, sî r»ng Ph­¬ng l∙o ®Ö sÏ chiÕm hÕt tiªn c¬ trong chiªu nµy th«i! Ho¾c Minh Phong nghe vËy th× ®éng lßng, l∙o ch­a kÞp xoay chuyÓn ý nghÜ th× ®∙ nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi lín tiÕng nãi: - Nhu cã thÓ kh¾c c­¬ng, L¹c tr­ëng l∙o thua chiªu nµy th× cã lÏ vÉn bÊt phôc th«i! Chµng võa døt lêi th× qu¶ nhiªn ®¶ cÈu bçng cña L¹c Kú l¹i tho¸t khái tay bay ®i! Nguyªn tr­êng kiÕm cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi tuy nhÑ nhµng nh­ng cùc kú ¶o diÖu, chµng dïng x¶o c«ng tø l¹ng b¹t thiªn c©n, tr­êng kiÕm thuËn thÕ kÐo dµi råi ®Èy ®¶ cÈu bçng cña L¹c Kú bay ra ngoµi n¨m th­íc. L¹c Kú thÊt s¾c, l∙o kh«ng nãi mét lêi mµ dÞch b­íc ®Õn nhÆt ®¶ cÈu bçng råi chËm r¶i tiÕn vÒ phÝa Ph­¬ng TuyÕt Nghi. TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - L¹c tr­ëng l∙o, lÇn nÇy l∙o ph¶i cÈn thËn ®Êy nhÐ, t¹i h¹ ®∙ nh­êng l∙o c«ng tr­íc ba chiªu. B©y giê xin c«ng l¹i l∙o mét thøc nhÐ! Lêi võa døt th× tr­êng kiÕm chît trÇm xuèng råi bÊt ngê ®©m th¼ng tíi tr­íc. L¹c Kú biÕt kiÕm chiªu cña ®èi ph­¬ng biÕn ho¸ kh«n l­êng, chiªu thøc tinh diÖu, tuyÖt kh«ng ph¶i lµ lo¹i vâ c«ng dÔ ph¸ gi¶i, duy chØ cã mét c¸ch ®Ó thñ th¾ng lµ dùa vµo néi c«ng th©m hËu mµ ®¸nh lui ®èi ph­¬ng mµ th«i. Do vËy, tr­êng kiÕm cña TuyÕt Nghi võa ph¸t ra th× l∙o lËp tøc vung ®¶ cÈu bçng quÐt m¹nh tíi tr­íc. Tr­êng kiÕm vµ ®¶ cÈu bçng gÇn va ch¹m vµo nhau th× ®ét nhiªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi xoay chuyÓn th©n h×nh b»ng n÷a b­íc ch©n v« cïng nhanh, cïng lóc tr­êng kiÕm xuyªn qua bãng ¶nh trïng trïng mµ ®i. TiÕp theo ®ã lµ mét tiÕng kªu ®au ®ín cña L¹c Kú, y phôc tr­íc ngùc l∙o ta r¸ch to¹t, m¸u t­¬i lÊm thÊm ch¶y ra. NÕu Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng cã lßng trung hËu th× L¹c Kú ®∙ sím bá m¹ng t¹i ®­¬ng tr­êng bëi chiªu kiÕm nµy råi. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -87- Ho¾c Minh Phong v« cïng kinh h¶i, l∙o buét miÖng kªu lªn: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, xin h¹ thñ l­u t×nh... Th× ra l∙o sî Ph­¬ng TuyÕt Nghi tuæi trÎ khÝ thÞnh, trong lóc phÉn né nhÊt thêi mµ lÊy m¹ng L¹c Kú. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi ha h¶ råi nãi: - Bang chñ yªn t©m, t¹i h¹ tuy lç m∙ng nh­ng kh«ng xem m¹ng ng­êi nh­ cá r¸c ®©u. Chµng h¬i ngõng l¹i råi quay sang nãi víi Tèng Phï: - Tèng l∙o, v∙n bèi ®∙ ®¸nh b¹i mét vÞ tr­ëng l∙o cña C¸i Bang, ch¼ng hay téi ph¹m cÊm kþ cã thÓ miÔn trõ ®­îc ch­a? Chµng kh«ng hái Ho¾c Minh Phong mµ hái Tèng Phï, ®©y còng chÝnh lµ chç nh©n ®¹o trong tÝnh c¸ch cña chµng. Tèng Phï c¶ c­êi vµ nãi: - ý Ho¾c huynh thÕ nµo? Ho¾c Minh Phong thë dµi råi nãi: - Kú thùc Ph­¬ng l∙o ®Ö kh«ng cÇn xuÊt thñ lÇn thø hai, t¹i h¹ còng buéc L¹c s­ ®Ö chÞu téi cho Ph­¬ng l∙o ®Ö råi! Tèng Phï tiÕp lêi: - Ho¾c Bang chñ qu¶ nhiªn lµ ng­êi s¸ng suèt. Lóc nÇy Th«i §¹i C«ng cung thñ nãi: - Bang chñ, L¹c s­ ®Ö ®∙ chÞu téi thay cho Ph­¬ng thiÕu hiÖp, vËy sao Bang chñ kh«ng lËp tøc h¹ lÖnh cho h¾n håi bang l∙nh téi? Ho¾c Minh Phong liÕc nh×n L¹c Kú ®ang be bÐt m¸u vµ nãi: - §¹i s­ huynh, sî r»ng th­¬ng thÕ cña L¹c s­ ®Ö kh«ng nhÑ ®©u! Th«i §¹i C«ng nãi: - Chót th­¬ng thÕ ngoµi da thÞt th× cã ®¸ng gäi lµ g×? Ph­¬ng thiÕu hiÖp cã lßng nh©n tõ nªn chØ ®iÓm mµ th«i, Bang chñ kh«ng cÇn bËn t©m! Ho¾c Minh Phong trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - L¹c s­ ®Ö, th­¬ng thÕ cña ng­¬i cã nÆng l¾m kh«ng? L¹c Kú vèn cã ý gi¶ vê nh­ng biÕt lµ kh«ng thÓ qua m¾t Th«i §¹i C«ng nÕu ®µnh l¾c ®Çu, nãi: - §¹i s­ huynh ®∙ nãi råi, chØ lµ chót th­¬ng thÕ da thÞt mµ th«i. Nãi ®o¹n l∙o tù lÊy trong ng­êi ra mét viªn d­îc hoµn råi nhai nhá ®Êp vµo miÖng vÕt th­¬ng. Ho¾c Minh Phong khÎ gËt ®Çu vµ quay sang nãi víi Th«i §¹i C«ng: - §¹i s­ huynh, chuyÕn ®i ThiÕu L©m tù tr­íc mÆt tÊt ph¶i cÇn dïng nh©n lùc, nÕu L¹c s­ ®Ö trë vÒ h¸ ch¼ng ph¶i lµ thiÕu ®i mét danh thñ sao? Th× ra Ho¾c Minh Phong muèn gi÷ L¹c Kú l¹i ®Ó ®èi phã víi bän ma ®Çu. Nh­ng Th«i §¹i C«ng trÇm s¾c diÖn, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -88- - Bang chñ, tiÓu huynh cã mét c©u nµy, nãi ra mong Bang chñ chí tr¸ch nhÐ! Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - §¹i s­ huynh cã ®iÒu g× cø nãi. Th«i §¹i C«ng nãi: - Tr­íc lóc Ph­¬ng thiÕu hiÖp xuÊt hiÖn th× qu¶ thùc chóng ta thÕ c« lùc máng vµ kh«ng thÓ thiÕu mét h¶o thñ nh­ L¹c s­ ®Ö, nh­ng t×nh h×nh tr­íc mÆt ®∙ kh¸c råi, hiÖn giê ®∙ cã Ph­¬ng thiÕu hiÖp th× dï toµn bé bèn ng­êi chóng ta cïng ®i còng ch¼ng ng¹i viÖc g×! Ho¾c Minh Phong chau mµy nãi: - ChuyÖn nµy... C¸t Uy bçng l¹nh lïng tiÕp lêi: - Bang chñ, ®¹i s­ huynh nãi kh«ng sai, L¹c s­ huynh nªn håi bang l∙nh téi th«i! Ho¾c Minh Phong ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo nªn ®µnh thë dµi mét h¬i råi nãi: - §∙ nh­ vËy th× L¹c s­ ®Ö nªn håi bang th«i! Lóc nÇy thÇn s¾c cña L¹c Kú tr«ng rÊt qu¸i dÞ, râ rµng lµ l∙o kh«ng muèn nh­ng kh«ng thÓ kh«ng tá th¸i ®é cung kÝnh chê lÖnh. Ho¾c Minh Phong nh×n qua l∙o ta b»ng ¸nh m¾t ¸i ng¹i vµ nãi: - Nh÷ng g× ®¹i s­ huynh võa nãi, ng­¬i nghe c¶ råi chø? L¹c Kú h¬i do dù mét l¸t råi nãi: - TiÓu ®Ö ®∙ nghe! Ho¾c Minh Phong nãi: - Ng­¬i nhanh chãng håi bang råi quú tr­íc t­îng thÇn s­ tæ hèi lçi m­êi ngµy! L¹c Kú ng¹c nhiªn hái l¹i: - Nh÷ng m­êi ngµy µ? Ho¾c Minh Phong nghiªm tóc nãi: - Kh«ng sai! L¹c Kú nãi: - Bang chñ, chiÕu theo giíi luËt cña s­ phô th× chØ cÇn ba ngµy th«i mµ! Ho¾c Minh Phong l¹nh lïng nãi: - ChÞu téi ba ngµy lµ ®èi víi ngo¹i nh©n, nÕu ng­êi trong b¶n bang chÞu téi thay th× ph¶i m­êi ngµy! L¹c Kú buån b¶ nh×n Th«i §¹i C«ng, C¸t Uy vµ ¤ng C«n Lu©n mét l­ît, l∙o nhÆt ®¶ cÈu bçng lªn råi cung thñ nãi víi Ho¾c Minh Phong: - Bang chñ h¹ lÖnh, thuéc h¹ kh«ng d¸m bÊt tu©n, ch¼ng hay khi nµo tiÓu ®Ö lªn ®­êng? HoÆc Minh Phong nãi: - Lªn ®­êng ngay lËp tøc, kh«ng ®­îc chËm trÔ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -89- L¹c Kú v©ng mét tiÕng råi lËp tøc quay ng­êi cÊt b­íc ra khái ®¹i ®iÖn cña Quan V­¬ng miÕu. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Tr«ng thÇn th¸i kh«ng vui cña l∙o ta th× râ rµng lµ l∙o kh«ng muèn bá ®i, nh­ng t¹i sao l∙o ta l¹i kh«ng muèn bá ®i chø? NhÊt thêi chµng c¶m thÊy cã ®iÒu g× ®ã bÊt æn nh÷ng g× chØ cã ®iÒu lµ chµng nghÜ kh«ng ra nguyªn nh©n bªn trong mµ th«i. Th«i §¹i C«ng nh×n bãng L¹c Kú dÇn khuÊt råi bçng nhiªn nãi víi mét thiÕu niªn ngoµi hµnh lang: - Ngao nhi vµo ®©y! ThiÕu niªn uy m∙nh tªn lµ §o¶n Ngao lËp tøc ®¸p mét tiÕng råi ch¹y vµo. H¾n cung kÝnh hµnh lÔ víi Th«i §¹i C«ng vµ nãi: - §¹i b¸ cã ®iÒu chi chØ gi¸o? Th«i §¹i C«ng nãi: - B¸m theo sau L¹c s­ thóc cña ng­¬i ®Ó xem thö h¾n ®i ®©u? §o¶n Ngao nãi: - §Ö tö ph¶i lu«n theo sau L¹c s­ thóc ch¨ng? Th«i §¹i C«ng nãi: - Kh«ng sai! §o¶n Ngao ®¸p: - Tu©n mÖnh! Råi ®Þnh quay ng­êi bá ®i. Nh­ng Ho¾c Minh Phong liÒn gäi l¹i: - Ngao nhi, khoan ®∙! L∙o quay sang nãi víi Th«i §¹i C«ng: - §¹i s­ huynh, ch¼ng hay s­ huynh b¶o Ngao nhi theo dái L¹c s­ ®Ö lµ cã dông ý g× vËy? Th«i §¹i C«ng Êp óng: - ChuyÖn nµy... ChuyÖn nµy... L∙o quÐt môc quang nh×n qua Tèng Phï vµ TuyÕt Nghi råi nãi tiÕp: - Bang chñ, ngu huynh sî L¹c s­ ®Ö nhÊt thêi phÉn né mµ lo¹n t©m trÝ, gi÷a ®­êng h¾n gÆp ph¶i thuéc h¹ Thiªn Ma N÷ th× tÊt sÏ xuÊt tËn lùc øng phã, cã Ngao nhi ngÇm theo sau hé tèng th× ch¼ng ph¶i lµ sÏ yªn t©m h¬n sao? D­êng nh­ Ho¾c Minh Phong biÕt Th«i §¹i C«ng nãi kh«ng thËt nh­ng l∙o kh«ng hái thªm mµ gËt ®Çu, nãi: - §¹i s­ huynh lo l¾ng còng cã lý! L∙o mØm c­êi råi quay sang nãi víi §o¶n Ngao: - CÈn thËn hé tèng L¹c s­ thóc, n¨m ngµy sau ®Õn ThiÕu L©m tù phôc mÖnh nhÐ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -90- §o¶n Ngao cung kÝnh hµnh lÔ råi quay ng­êi b­íc ®i. Lóc nÇy Tèng Phï míi c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Th«i huynh qu¶ nhiªn lµ ng­êi suy nghÜ chu ®¸o, nh©n vËt ®øng ®Çu tr­ëng l∙o C¸i Bang ®Ých thùc lµ cã chç h¬n ng­êi! Th«i §¹i C«ng nghe vËy th× biÕn s¾c l∙o nãi: - Tèng huynh qu¸ khen. C¸t Uy l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi tiÕp lêi: - Tèng huynh, ®©y lµ chuyªn riªng cña b¶n bang, tèt nhÊt lµ Tèng huynh ®õng nhóng tay vµo! Nguyªn Th«i §¹i C«ng b¶o §o¶n Ngao theo sau L¹c Kú lµ cã ý nghi ngê L¹c Kú, cho r»ng kh¶ n¨ng l∙o nµy sÏ ph¶n bang mµ ®Çu hµng ma n÷, b»ng vµo sù tinh minh cña m×nh, Tèng Phï ®∙ ph¸n ®o¸n ®­îc ®iÒu ®ã nªn võa råi dïng lêi nãi khÐo víi Th«i §¹i C«ng. Nh­ng C¸t Uy còng hiÓu ®­îc th©m ý cña Tèng Phï nªn nh¾c nhë l∙o nÇy chí quan t©m ®Õn chuyÖn ng­êi kh¸c. Tèng Phï chíp chíp song môc råi mØm c­êi, nãi: - §­¬ng nhiªn! §­¬ng nhiªn! T¹i h¹ thËt qu¸ nhiÒu chuyÖn. Bang chñ Ho¾c Minh Phong lµ ng­êi c­¬ng trùc, l∙o nghe ba ng­êi nãi qua nãi l¹i ®Çy hµm ý th× bÊt gi¸c biÕn s¾c vµ kªu lªn: - §¹i s­ huynh nãi g× thÕ? LÏ nµo L¹c s­ ®Ö... Râ rµng lµ l∙o kh«ng tin nh­ng võa nãi ®Õn ®©y th× bÊt gi¸c dõng l¹i. Th«i §¹i C«ng thë dµi mét håi råi nãi: - Bang chñ, kh«ng ph¶i tiÓu huynh qu¸ ®a nghi, nh­ng qu¶ thùc lµ hµnh ®éng cña L¹c s­ ®Ö qu¸ søc kú l¹! Ho¾c Minh Phong nãi: - §¹i s­ huynh, L¹c s­ ®Ö thä ©n d­ìng dôc d¹y b¶o h¬n n÷a ®êi cña ©n s­, lÏ nµo h¾n trë thµnh ng­êi vong ©n béi nghÜa, ph¶n l¹i b¶n bang? C¸t Uy tiÕp lêi ; - Bang chñ, trong ng«n tõ cña L¹c s­ huynh ngÇm cã ý khiªu khÝch ph©n chia t×nh c¶m gi÷a Bang chñ vµ mäi ng­êi, dï L¹c huynh kh«ng cã ý ph¶n bang th× còng ®∙ mang t©m béi nghÜa råi! Ho¾c Minh Phong nãi: - Nh­ vËy còng ch¼ng cÇn ph¸i Ngao nhi ®i gi¸m s¸t h¾n! Th«i §¹i C«ng lín tiÕng nãi: - Bang chñ, uy vong cña b¶n bang trong vâ l©m kh«ng kÐm b¸t ®¹i m«n ph¸i kh¸c, së dÜ cã ®­îc ®iÒu ®ã lµ v× b¶n bang cã ®Ö tö nhiÒu nhÊt, phøc t¹p nhÊt nh­ng kh«ng cã ®å bÊt tiÕu lµm chuyÖn xÊu xa b¹i ho¹i! Ho¾c Minh Phong nãi: - S­ huynh nãi rÊt ®óng! Th«i §¹i C«ng tiÕp lêi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -91- - Bang chñ cã biÕt ®¹o lý bªn trong chuyÖn nµy nh­ thÕ nµo kh«ng? Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - V× bang quy cña b¶n bang nghiªm tóc, gi÷a lín vµ nhá tuy th©n nh­ thñ tóc nh­ng kh«ng lo¹n, v× vËy mµ ai ai còng ®Òu träng thi uy danh cña b¶n bang! Th«i §¹i C«ng nãi: - Bang quy ®∙ nghiªm th× mét khi cã kh¶ n¨ng tÊt ph¶i lËp tøc truy téi còng ®Ó ®iÒu tra cho ra nguyªn nh©n! Ho¾c Minh Phong chît biÕn s¾c, l∙o b­íc ®Õn tr­íc Th«i §¹i C«ng cung thñ x¸ dµi vµ nãi: - §¹i s­ huynh qu¶ nhiªn rÊt s¸ng suèt, xin nhËn tiÓu ®Ö mét lÔ! L∙o nh×n qua C¸t Uy vµ nãi tiÕp: - C¸t s­ ®Ö, ®èi víi chuyÖn nµy qu¶ nhiªn ngu huynh rÊt khinh suÊt, ngµy sau s­ ®Ö h∙y th­êng xuyªn nh¾c nhë ta nhÐ! C¸t Uy mØm c­êi, nãi: - Bang chñ, ®ã lµ tr¸ch nhiÖm cña tiÓu ®Ö mµ. Tèng Phï thÊy bän hä kh¸ch kh¸ch khÝ khÝ víi nhau th× bËt c­êi råi nãi: - Bang chñ ®¹i l­îc hïng tµi, mÊy vÞ tr­ëng l∙o l¹i hµnh sù cÈn thËn, ngµy C¸i Bang ph¸t d­¬ng qu¶ng ®¹i cã lÏ kh«ng cßn xa, l∙o phu cã thÓ chê xem ®­îc råi! C¸t Uy mØm c­êi, tiÕp lêi: - Bang chñ, chóng ta ®∙ ra lÖnh cho ®Ö tö chuÈn bÞ r­îu thÞt, ch¼ng hay cã thÓ dän lªn kh«ng? Ho¾c Minh phong liÒn nãi: - Mau dän lªn, dän lªn, h«m nay huynh rÊt cao høng muèn cïng Tèng huynh vµ Ph­¬ng l∙o ®Ö uèng cho kho¸i khÈu mét böa. C¸t Uy b­íc ra dÆn dß mét tªn ®Ö tö C¸i Bang, mét tho¸ng sau th× ®∙ cã mét m©m r­îu dän lªn. Èm thùc C¸i Bang kh«ng ph¶i s¬n hµo h¶i vÞ g× nh­ng thñ ph¸p chÕ biÕn rÊt tinh vi nªn thøc ¨n rÊt hÊp dÉn. Nguyªn liÖu ch¼ng qua lµ mét con gµ vµ mÊy con r¾n nh­ng trªn bµn r­îu cã kh«ng d­íi m­êi mãn. N¨m l∙o mét thiÕu võa ¨n uèng võa ®µm ®¹o m∙i ®Õn canh n¨m míi th«i. Mäi ng­êi to¹ thiÒn ®iÒu tøc t¹i Quan V­¬ng MiÕu chê trêi s¸ng tá th× vµo thµnh héi häp víi An TiÓu B×nh, Chu H¹o råi nh¾m ThiÕu L©m tù mµ tiÕn b­íc. ChiÒu h«m ®ã, quÇn hïng ®∙ kÐo ®Õn Thiªn Phóc, ®Þa m«n cña ThiÕu L©m vµ thÊy cã bèn t¨ng l÷ tiÕn ra võa nh­ nghªnh tiÕp võa nh­ c¶n ®­êng. Bän hä kh«ng nãi mét lêi nh­ng còng kh«ng cho hµnh nh©n ®i qua. An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn bÌn hái Tèng Phï: - Tèng l∙o, mÊy hßa th­îng nµy lµm sao vËy? Tèng Phï nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -92- - Bän ta ch­a nãi râ nªn tù nhiªn lµ bän hä kh«ng yªn t©m råi! Lêi võa døt th× l∙o tiÕn b­íc lªn tr­íc ®Þnh t­¬ng vÊn nh­ng ®∙ nghe C¸t Uy c­íp lêi, nãi: - C¸c vÞ ®¹i s­ cã ph¶i lµ ®Ö tö m«n h¹ cña ThiÕu L©m kh«ng? Bèn t¨ng nh©n trung niªn ®­a m¾t nh×n nhau råi t¨ng nh©n cao èm ®øng bªn tr¸i chÊp tay niÖm phËt hiÖu, nãi: - Kh«ng sai, bän bÇn t¨ng lµ ®Ö tö cña ThiÕu L©m, ch¼ng hay c¸c vÞ thÝ chñ x­ng h« thÕ nµo? C¸t Uy nãi: - L∙o phu lµ ¢m D­¬ng Thñ C¸t Uy cña C¸i Bang, vÞ nÇy lµ Ho¾c bang chñ cña ban bang! T¨ng nh©n chau mµy hái l¹i: - Ho¾c Bang chñ µ? C¸t Uy biÕn s¾c, l∙o né khÝ qu¸t lín ; - Hßa th­îng, ng­¬i kh«ng tin ch¨ng? T¨ng nh©n chÊp tay, nãi: - §Ých thùc lµ bÇn t¨ng kh«ng tin! C¸t Uy né khÝ hõ mét tiÕng råi nãi: - Hßa th­îng, ng­¬i nãi n¨ng víi tr­ëng bèi ph¶i cÈn thËn mét chót ®Êy nhÐ! T¨ng nh©n nay bçng nhiªn ph¸ lªn c­êi mét trµng sang s¶ng råi nãi: - ThÝ chñ tù x­ng lµ tr­ëng bèi, ch¼ng hay lµ dùa vµo ®iÒu g× vËy? C¸t Uy cµng ®iªn tiÕt, l∙o l¹nh lïng nãi: - B»ng vµo sù giao t×nh gi÷a l∙o phu vµ NhËp Phµm ®¹i s­! T¨ng nh©n chît biÕn s¾c, h¾n nãi: - ThÝ chñ, xin hái trong vâ l©m cã mÊy vÞ Bang chñ C¸i Bang vËy? Ho¾c Minh Phong nghe vËy th× giËt m×nh, l∙o buét miÖng nãi: - §­¬ng nhiªn chØ cã mçi l∙o phu lµ Bang chñ C¸i Bang! Hßa th­îng l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng gièng råi! Th«i §¹i C«ng kh«ng nhÞn ®­îc, l∙o qu¸t lín: - Hßa th­îng to gan, ng­¬i d¸m v« lÔ nh­ thÕ µ? NhËp V©n Ch­ëng m«n cña quý tù nãi chuyÖn víi Bang chñ ta còng kh«ng d¸m to gan nh­ thÕ! Hßa th­îng c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Nãi rÊt hay, nh­ng ®¸ng tiÕc lµ c¸c vÞ ®Õn muén mét b­íc råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy t×nh thÕ nh­ vËy th× kinh ng¹c thÇm nghÜ: - X­a nay thanh quy giíi luËt cña ThiÕu L©m tù vang danh kh¾p thiªn h¹, b©y giê chøng kiÕn th× thËt lµ kh¸c l¹. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -93- NghÜ ®o¹n chµng buét miÖng hái: - Sao ai ®Õn muén? Ph¶i ch¨ng Thiªn Ma N÷ ®∙ khèng chÕ bän hä? Hßa th­îng nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi c­êi nh¹t, nãi: - ThiÕu L©m tù lµ n¬i nµo mµ Thiªn Ma N÷ cã thÓ khèng chÕ bän ta chø? C¸t Uy tiÕp lêi: - ThÕ ng­¬i nãi ®Õn muén lµ cã ý g×? Hßa th­îng nãi: - Tèi h«m qua Ho¾c Bang chñ cña C¸i Bang ®∙ ®Õn tÖ tù råi! Hßa th­îng võa døt lêi th× bän HoÆc Minh Phong ®Òu bÊt gi¸c rïng m×nh, toµn th©n ng¬ ngÈn nh­ pho t­îng! o0o Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2