Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập 6

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

171
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 6

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -75- Håi thø s¸u KiÕm chÊn C¸i Bang Ph­¬ng V∙n bèi ®©ucung thÕ! nãi: - TuyÕt Nghi d¸m th©n, Ho¾c Minh Phong mØm c­êi råi quay sang nãi víi Tèng Phï: - Tèng huynh, hiÖn t¹i Tèng huynh vµ Ph­¬ng l∙o ®Ö muèn ®ång hµnh ®Õn ph­¬ng nµo vËy? Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Ho¾c huynh thö ®o¸n xem? Ho¾c Minh Phong nãi: - Muèn t¹i h¹ ph¸n ®o¸n µ? ChuyÖn nµy xem ra khã kh¨n ®Êy. Bçng nhiªn l∙o chØ qua C¸t Uy, vµ nãi tiÕp: - Cã råi, t¹i h¹ nhê C¸t s­ ®Ö ®o¸n gióp ®­¬c chø? C¸t Uy nghe vËy th× kh«ng chê Tèng Phï tá th¸i ®é ®ång ý hay kh«ng mµ l∙o nãi ngay: - Tèng huynh, c¸c vÞ ®i chuyÕn nµy cã lÏ chØ ®Õn mét trong hai n¬i mµ th«i! Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Lµ hai n¬i nµo? C¸t Uy chËm r¶i nãi: - Mét lµ Tung S¬n - ThiÕu L©m tù, hai lµ ®Õn chç cña Trung Ch©u Tam HiÖp TrÞnh §¹i C­¬ng! Tèng Phï ngÉn ng­êi, l∙o nãi: - Sao C¸t huynh cho r»ng bän t¹i h¹ sÏ ®i t×m TrÞnh §¹i C­¬ng? C¸t Uy nh×n qua TuyÕt Nghi råi nãi: - Ch¼ng ph¶i vÞ Ph­¬ng l∙o ®Ö nµy hiÖn th©n lµ v× L¹c s­ huynh ®∙ khÈu xuÊt nh÷ng lêi bÊt tÝn ®èi víi TrÞnh §¹i C­¬ng ®ã sao? NÕu Ph­¬ng l∙o ®Ö vµ TrÞnh §¹i C­¬ng v« can th× h¾n hiÖn th©n ra ®©y lµm g×? Tèng Phï c¶ c­êi råi nãi: - Cø xem nh­ C¸t huynh nãi cã lý! Nh­ng l∙o phu ph¶i nãi cho c¸c vÞ biÕt, bän l∙o phu ®i chuyÕn nµy chñ yÕu lµ v× Thiªn Ma N÷! C¸t Uy ng¹c nhiªn, l∙o nãi: - Tèng huynh, mÊy n¨m kh«ng gÆp mµ ch¼ng ngê Tèng huynh trë nªn hµo høng nh­ vËy, t¹i h¹ thËt v« cïng, kh©m phôc, kh©m phôc! Ho¾c Minh Phong còng c­êi lín råi nãi: - §óng vËy! Tèng huynh ®∙ cã hµo khÝ ®i gÆp Thiªn Ma N÷ th× t¹i h¹ cµng kh«ng thÓ nghe lêi khuyªn cña TrÞnh §¹i C­¬ng mµ lµm con rïa ®en rót cæ n÷a! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -76- Tèng Phï nãi: - Nh­ng ng­êi muèn gÆp Thiªn Ma N÷ kh«ng ph¶i lµ Tèng mç! C¸t Uy trÇm giäng hoi: - Kh«ng ph¶i Tèng huynh th× lµ ai. Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Lµ vÞ Ph­¬ng huynh ®Ö nµy! Bang chñ C¸i Bang vµ bèn vÞ tr­ëng l∙o võa nghe th× v« cïng ng¹c nhiªn, nhÊt thêi n¨m l∙o ®Òu ngÉn c¶ ng­êi. Ho¾c Minh Phong chau mµy nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö muèn gÆp Thiªn Ma N÷ ®Ó lµm g×? Tèng Phï c­êi thÇm trong bông vµ nghÜ: - L∙o ¨n mµy hái thËt lµ thõa. Tuy nhiªn Tèng Phï còng thõa biÕt bän hä ®o¸n vâ c«ng cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi rÊt tÇm th­êng nªn võa nghe nãi ng­êi muèn gÆp Thiªn Ma N÷ lµ chµng th× bÊt gi¸c söng sèt. L∙o quÐt môc quang nh×n n¨m vÞ ®øng ®Çu C¸i Bang mét l­ît råi nãi: - Mét ngµy KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp cßn t¹i thÕ th× Ngò §¹i Ma Chñ kh«ng d¸m manh ®éng, b©y giê KiÕm ThÇn ®∙ trë thµnh ng­êi thiªn cæ nªn tr¸ch nhiÖm ng¨n chËn Ngò Ma t¸c yªu t¸c qu¸i tù nhiªn lµ trót lªn vai Ph­¬ng l∙o ®Ö nµy råi! Th«i §¹i C«ng nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Õn ®é muèn to¸c hai khoÐ m¾t, l∙o trÇm giäng hái: - Ph­¬ng l∙o ®Ö ®∙ ®­îc mÊy phÇn ch©n truyÒn cña TrÇn ®¹i hiÖp? Qu¶ nhiªn lµ kh«ng ngoµi së ®o¸n cña Tèng Phï, mÊy vÞ ®øng ®Çu C¸i Bang nµy ®∙ kh«ng yªn t©m vÒ vâ c«ng cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi. Tèng Phï th¶n nhiªn nãi: - Chõng kho¶ng m­êi thµnh! Th«i §¹i C«ng söng sèt, l∙o nãi: - Tèng huynh, thêi kh¾c nµy h¸ cã ph¶i lµ lóc nãi ®ïa ®©u? Tèng Phï bÌn nghiªm tóc nãi: - T¹i h¹ cã nãi ®ïa bao giê? Kh«ng nh÷ng Ph­¬ng l∙o ®Ö ®∙ ®¾c truyÒn toµn bé vâ c«ng cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp mµ cßn luyÖn tÊt c¶ vâ c«ng cña KiÕm Th¸nh ®Ó l¹i! Ho¾c Minh Phong lín tiÕng hái: - Tèng huynh, nh÷ng lêi nÇy lµ thËt chø? Tèng Phï nãi: - Kh«ng cã n÷a c©u h­ ng«n, nÕu Ho¾c huynh kh«ng tin th× cø viÖc xuÊt thñ thö xem! Ho¾c Minh Phong kh«ng ngê Tèng Phï l¹i nãi nh­ vËy nªn bÊt gi¸c ngÉn ng­êi mét lóc råi nãi: - ChuyÖn nµy... Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -77- Râ rµng b¶o l∙o ta lÊy th©n phËn Bang chñ C¸i Bang mµ ®éng thñ víi TuyÕt Nghi, dï chµng lµ truyÒn nh©n y b¸t cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp th× ®©y còng lµ chuyÖn kh«ng thÝch hîp, do vËy mµ l∙o ch¼ng biÕt ph¶i tr¶ lêi nh­ thÕ nµo. Bçng nghe C¸t Uy c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Tèng huynh, Bang chñ sao cã thÓ ®éng thñ víi Ph­¬ng l∙o ®Ö? ChuyÖn nµy lµ Tèng huynh lµm khã ng­êi kh¸c råi! - NÕu vËy th× kh«ng cÇn ph¶i thö n÷a! Ch¼ng hay trong c¸c vÞ ®∙ cã ai tõng ®éng thñ víi LiÔu My N­¬ng? §o¶n Ph­¬ng Sãc ¤ng C«n Lu©n tõ ®Çu ®Õn giê vÉn ngåi yªn lÆng, lóc nÇy bçng nhiªn ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Tèng l∙o ca, t¹i h¹ ®∙ thö qua vâ c«ng cña LiÔu My N­¬ng råi! Tèng Phï liÒn hái - Th¾ng b¹i thÕ nµo? ¤ng C«n Lu©n mØm c­êi, nãi ; - QuyÕt chiÕn tr¨m chiªu nh­ng thua mét thøc! Tèng Phï hái tiÕp: - ¤ng huynh kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña ¶? ¤ng C«n Lu©n c­êi h× h×, nãi: - NÕu liÒu m¹ng th× cã thÓ dÉn ®Õn côc diÖn l­ìng b¹i c©u th­¬ng! L∙o nµy nãi n¨ng rÊt ­ lµ dÝ dâm, khiÕn Tèng Phï ph¶i bËt c­êi mét trµng råi míi nãi: - Tèng mç tin lµ ¤ng huynh cã ®­îc kh¶ n¨ng ®ã. Nh­ng chuyÖn t¹i h¹ s¾p nãi ra ®©y th× sî r»ng c¸c vÞ kh«ng thÓ nµo tin ®­îc, ®ã lµ t¹i h¹ ®∙ tËn m¾t môc kiÕn Ph­¬ng l∙o ®Ö ®¸nh b¹i LiÔu My N­¬ng trong vßng ba chiªu! Chît nghe Ho¾c Minh phong ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - §iÒu nÇy chøng minh anh hïng xuÊt thiÕu niªn, Ph­¬ng l∙o ®Ö, l∙o khiÕu rÊt vui mõng cho ng­¬i råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi: - Kh«ng d¸m nhËn s­ t¸n th­ëng cña Bang chñ, ch¼ng qua lµ v∙n bèi gÆp may nhÊt thêi mµ th«i! Tèng Phï tiÕp lêi: - Ho¾c huynh, t¹i h¹ tin lµ Ho¾c huynh biÕt râ vâ c«ng cña Ma §ao §iÒn Nguyªn chø? Ho¾c Minh Phong gËt ®Çu, nãi: - §ao ph¸p cña Ma §ao §iÒn Nguyªn cùc nhanh vµ cã tiÕng lµ vâ l©m ®Ö nhÊt kho¸i ®ao, t¹i h¹ ®∙ ®­îc môc kiÕn råi! Tèng Phï mØm c­êi, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -78- - Nh­ng ®¸ng tiÕc ®Ö nhÊt kho¸i ®ao chØ lµ h­ danh mµ th«i! Ph­¬ng l∙o ®Ö chuyÔn xuÊt ®Õn kiÕm thø hai th× h¾n ®∙ bá m¹ng t¹i ®­¬ng tr­êng råi! Ho¾c Minh Phong cßn ®ang kinh ng¹c th× nghe C¸t Uy trÇm giäng nãi: - Tèng huynh, Ma §ao §iÒn Nguyªn ®∙ chÕt d­íi kiÕm cña Ph­¬ng l∙o ®Ö µ? Tèng Phï nghiªm tóc nãi: - Tèng mç ®∙ tËn m¾t môc kiÕn th× kh«ng thÓ sai råi! C¸t Uy thë dµi mét håi råi nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi, nãi: - Nãi nh­ vËy th× Ph­¬ng l∙o ®Ö ®∙ ®¾c truyÒn m­êi thµnh cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp thËt råi µ? Tèng Phï nãi: - Cã khi nµo Tèng mç nãi kh«ng thËt ®©u? NÕu c¸c vÞ vÉn ch­a tin th× cø viÖc liªn thñ mµ xem? Ch¼ng ngê Tèng Phï cµng nãi cµng khã nghe, thö nghÜ bÊt kú ng­êi nµo trong n¨m l∙o xuÊt thñ mét chiªu còng ®∙ c¶m thÊy bÊt æn råi, vËy th× lµm sao bän hä cã thÓ liªn thñ ®Ó thö chiªu? Do vËy, nhÊt thêi n¨m nh©n vËt ®øng ®Çu C¸i Bang ®Òu biÕn s¾c, sù khã chÞu trong lßng qu¶ thËt kh«ng cã ng«n ng÷ nµo diÔn t¶ hÕt ®­îc. Bçng nhiªn nghe ¤ng C«n Lu©n c­êi h× h× råi nãi: - Tèng huynh cø khiªu khÝch huynh ®Ö bän t¹i h¹ nh­ vËy lµ cã dông ý g× thÕ? Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Ch­a ®Õn Hoµng Hµ th× ch­a chÞu th«i mong ­íc, nÕu c¸c vÞ kh«ng xuÊt thñ thö chiªu th× e r»ng t¹i h¹ cã thiªn ng«n v¹n ng÷ còng khã l¾m cho c¸c vÞ tin ®­îc! §ét nhiªn nghe L¹c Kú l¹nh lïng nãi: - Ng­êi kh¸c cã thÓ tin nh­ng L¹c mç th× tin kh«ng nçi. L∙o nh×n qua TuyÕt Nghi råi c­êi nh¹t nãi tiÕp: - L¹c mç bÊt tµi nh­ng còng muèn thØnh gi¸o c«ng phu triÓn kiÕm cña Ph­¬ng l∙o ®Ö! Lêi võa døt th× l∙o lËp tøc rót trong ng­êi ra mét c©y ®¶ cÈu bçng dµi h¬n th­íc, to b»ng ngãn tay c¸i, ®iÒu kh¸c l¹ lµ c©y ®¶ cÈu bçng nµy kh«ng ph¶i lµm b»ng tróc mµ ®­îc ®óc tõ tinh ®ång. Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn kh«ng cã ý ®éng thñ nh­ng lóc nÇy thÊy L¹c Kú xuÊt binh khÝ ®éc m«n cña C¸i Bang th× bÊt gi¸c chau mµy, nãi: - L¹c tr­ëng l∙o, së häc cña v∙n bèi chØ b»ng mét phÇn ngµn cña gia s­ th«i, chóng ta kh«ng cÇn ph¶i tû thÝ lµm g×! L¹c Kú l¹nh lïng nãi: - L∙o ®Ö kh«ng cÇn khiªm tèn, h«m nay L¹c mç nhÊt ®Þnh ph¶i lØnh gi¸o mét phen míi ®­îc! L∙o h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp: - Sao l∙o ®Ö ng­¬i kh«ng mau xuÊt kiÕm ra? L¹c mç ®éng thñ ®©y nÇy! Lêi võa døt th× l∙o vung ®¶ cÈu bçng lªn råi ®iÓm tíi. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -79- Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - L∙o bøc ta thÕ nµy th× cã lÏ ®µnh ph¶i cho bän chóng biÕt chót lîi h¹i th«i! T©m ý ®∙ ®Þnh, chµng liÒn l¸ch ng­êi tr¸nh nÐ thÕ c«ng cña L¹c Kú, ®ång thêi h÷u thñ Ên vµo chu«i kiÕm vµ "choang" mét tiÕng, b¶o kiÕm ®∙ xuÊt ra khái vâ. Tr­êng kiÕm t¹i tay, khÝ thÕ cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng kh¸c tr­íc rÊt nhiÒu. Chµng ng­ng thÇn nh×n chÇm chÇm L¹c Kú vµ mØm c­êi, nãi: - L¹c tr­ëng l∙o, xin thø lçi cho v∙n bèi v« lÔ nhÐ! Lêi døt, kiÕm vung, hµn quang ®ét hiÖn, kiÕm thÕ b×nh thñ ®©m th¼ng vÒ phÝa L¹c Kú. Dông t©m ®éng thñ cña L¹c Kú ch¼ng qua lµ bøc Ph­¬ng TuyÕt Nghi xuÊt kiÕm mµ th«i, b©y giê ®èi ph­¬ng ®∙ xuÊt kiÕm th× víi th©n phËn cña l∙o tÊt nhiªn lµ kh«ng tiÖn chiÕm tiªn c¬. Khi Ph­¬ng TuyÕt Nghi xuÊt kiÕm ®©m ra th× bÊt gi¸c L¹c Kú thÊt c­êi vµ thÇm nghÜ: - Chiªu kiÕm b×nh th­êng thÕ nÇy mµ còng ®¶ th­¬ng ®­îc Ma §ao §iÒn Nguyªn sao? Râ rµng lµ Tèng Phï nµy nãi n¨ng lung tung råi! NghÜ ®Õn ®©y th× ®¶ cÈu bçng trong tay l∙o còng thuËn thñ quÐt vÒ phÝa TuyÕt Nghi. Vµ ý nghÜ khinh ®Þch cña l∙o ta, cuèi cïng còng ®Õn sù hç nhôc to lín. Nguyªn chiªu kiÕm ph¸p cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi tr«ng rÊt b×nh th­êng kh«ng cã g× l¹ nh­ng bªn trong bao hµm nhiÒu biÕt ho¸ ngoµi kh¶ n¨ng t­ëng t­îng cña L¹c Kú. Khi ®¶ cÈu bçng cña l∙o ch­a kÝch tróng th©n kiÕm th× kiÕm thÕ cña TuyÕt Nghi ®ét nhiªn trÇm xuèng vµ xoay chuyÓn cùc kú nhÑ nhµng, trong chíp m¾t mòi kiÕm ®∙ chuyÓn h­íng ®©m vµo Hoa C¸i huyÖt tr­íc ngùc L¹c Kú. L¹c Kú c¶m thÊy chÊn ®éng, l∙o véi hÝt mét h¬i råi tung ng­êi thèi lui ra sau. Nh­ng tr­íc mÆt l∙o bãng kiÕm quang ®∙ to¶ ra råi bao trïm kh¾p toµn th©n l∙o. L¹c Kú lµ mét trong tø ®¹i tr­ëng l∙o cña C¸i Bang, vâ c«ng ®­¬ng nhiªn lµ bÊt phµm, nÕu l∙o kh«ng cã ý khinh ®Þch mµ xuÊt toµn lùc øng chiÕn th× dï Ph­¬ng TuyÕt Nghi cã cao minh ®Õn cë nµo còng khã cã thÓ ®¸nh b¹i l∙o ta trong mét chiªu. Nh­ng ®¸ng tiÕc lµ l∙o khinh ®Þch, xem th­êng kiÕm ph¸p tuyÖt thÕ cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi, v× vËy khi TuyÕt Nghi biÕn chiªu th× ®¶ cÈu bçng cña l∙o bÞ chÊn ®éng mµ tho¸t khái tay bay ®i. Cïng lóc ®ã l∙o c¶m thÊy bªn ngùc tr¸i l¹nh buèt vµ kiÕm thÕ cña TuyÕt Nghi biÕn ¶o mu«n trïng, kh«ng biÕt ®©u lµ h­ thùc. Chiªu kiÕm nµy tuy ®©m kh«ng s©u nh­ng còng ®ò khiÕn y phôc l∙o r¸ch to¹t vµ huyÕt t­¬i ch¶y ra. Bang chñ vµ mÊy vÞ tr­ëng l∙o cßn l¹i cña C¸i Bang tho¹t tiªn thÊy L¹c Kú khiªu chiÕn mµ kh«ng lªn tiÕng ng¨n c¶n lµ cã ý muèn xem tr×nh ®é kiÕm thuËt cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Õn møc nµo. Khi thÊy chµng xuÊt chiªu tÇm th­êng th× mÊy l∙o nµy còng nghÜ nh­ L¹c Kú, tøc lµ cho r»ng kiÕm ph¸p cña TuyÕt Nghi qu¸ b×nh th­êng vµ nghÜ Tèng Phï ®∙ kho¸c l¸c kh«ng thùc, nh­ng chØ trong chíp m¾t th× bèn ®«i môc quang cña bän l∙o ®Òu trßn xoe mµ nh×n kh«ng chíp. Th«i §¹i C«ng buét miÖng kªu lªn: - H¶o kiÕm ph¸p! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®¾c thñ nh­ng kh«ng c«ng tiÕp, chµng bång kiÕm tr­íc ngùc vµ cung thñ nãi víi L¹c Kú: - T¹i h¹ nhÊt thêi lì tay, xin L¹c tr­ëng l∙o tha téi! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -80- L¹c Kú nh¾m m¾t kh«ng nãi, m¸u tr­íc ngùc l∙o vÉn theo y phôc ch¶y rßng rßng xuèng ®Êt. Ho¾c Minh Phong th× nh­ ng­êi tØnh méng, l∙o bu«ng tiÕng thë dµi råi nãi: - TruyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn qu¶ nhiªn lµ bÊt phµm, Ph­¬ng l∙o ®Ö kÕ thõa y b¸t còng kh«ng phô thanh uy cña lÖnh s­. Tõ nay trong vâ l©m l¹i xuÊt hiÖn thiÕu niªn kú sÜ, lßng ­u thêi mÉn thÕ cña l∙o khiÕu xem ra h¬i muén råi! Mét khèi lßng ®Çy thµnh ý khiÕn ai nÊy ®Òu v« cïng c¶m ®éng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi: - Bang chñ qu¸ khen råi! Song môc cña C¸t Uy chít hiÖn thÇn quang, l∙o ng÷a mÆt c­êi mét trµng råi nãi: - Tèng huynh nãi kh«ng sai, LiÔu My N­¬ng cã thÓ toµn mÖnh mµ lui lµ v× Ph­¬ng l∙o ®Ö kh«ng cã ý giÕt ¶ mµ th«i, nÕu kh«ng th× trong vßng m­êi chiªu, ma n÷ ®ã tÊt ph¶i r¬i ®Çu. Tèng Phï gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai, nÕu Ph­¬ng l∙o ®Ö cã ý trõ diÖt th× tù nhiªn lµ LiÔu My N­¬ng dï muèn ch¹y còng kh«ng tho¸t, nh­ng... L∙o thë dµi mét håi råi nãi tiÕp: - Thiªn Ma N÷ kh«ng ph¶i lµ LiÔu My N­¬ng nªn t×nh thÕ lÇn nÇy kh«ng ®¬n gi¶n...! C¸t Uy trÇm giäng nãi: - Tèng huynh, t¹i h¹ kh«ng tin lµ Thiªn Ma N÷ m¹nh h¬n LiÔu My N­¬ng bao nhiªu ®©u! Tèng Phï nãi: - ChuyÖn nµy t¹i h¹ còng chØ nghe ®ån ®¶i lµ Thiªn Ma N÷ khã ®¸nh nhÊt trong Ngò Ma, cßn cã thËt sù cao minh h¬n LiÔu My N­¬ng hay kh«ng th× t¹i h¹ ch­a chøng nghiÖm! Nh­ng... C¸t Uy liÒn hái: - Nh­ng thÕ nµo? Tèng Phï nãi tiÕp: - Mét khi Thiªn Ma N÷ cã ®­îc thinh danh nh­ vËy th× tÊt ph¶i cã chç h¬n ng­êi! C¸t Uy c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Tèng huynh còng bÞ Thiªn Ma N÷ lµm cho vì mÆt råi ch¨ng? Tèng Phï g­îng c­êi, nãi: - H×nh nh­ C¸t huynh ch­a gÆp ¶ ma n÷ nµy ph¶i kh«ng? C¸t Uy l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: - TÊt nhiªn lµ ch­a! NÕu kh«ng th× trªn thÕ gian nµy cã t¹i h¹ th× kh«ng cã Thiªn Ma N÷! ThÇn th¸i cña l∙o ®∙ l¹nh lïng, ng÷ khÝ l¹i th©m trÇm khiÕn cho ng­êi nghe cã c¶m gi¸c kh«ng rÐt mµ run. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -81- Tèng Phï chau mµy nãi: - C¸t huynh qu¶ nhiªn lµ ng­êi cã hµo khÝ! C¸t Uy chît biÕn s¾c, l∙o lín tiÕng nãi: - LÏ nµo Tèng huynh kh«ng tin lµ t¹i h¹ cã quyÕt ®Þnh nh­ vËy? Tèng Phï c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Kh«ng d¸m, t¹i h¹ tin qu¸ ®i chø. C¸t Uy ®Þnh nãi tiÕp nh­ng Bang chñ Ho¾c Minh Phong ®∙ lªn tiÕng tr­íc: - C¸c vÞ kh«ng cÇn ®Êu khÈu n÷a, chóng ta cßn nhiÒu chuyÖn quan träng chê th­¬ng l­îng ®©y! L∙o h¬i ngõng l¹i råi quay sang nãi víi C¸t Uy: - C¸t s­ ®Ö, cã mét chuyÖn mµ ngu huynh muèn nhê vµo tµi trÝ cña s­ ®Ö. C¸t Uy nghe Bang chñ nãi cã chuyÖn muèn nhê m×nh th× véi nghiªm tóc nãi: - Bang chñ cã g× sai b¶o, tiÓu ®Ö xin kÝnh tu©n th­îng mÖnh! Ho¾c Minh phong mØm c­êi, nãi: - Côc diÖn tr­íc mÆt ®∙ cã cao thñ nh­ Ph­¬ng l∙o ®Ö th× cã lÏ chóng ta kh«ng cÇn suy nghÜ vÒ lêi khuyªn cña TrÞnh ®¹i hiÖp trong viÖc ®i ThiÕu L©m tù råi! C¸t Uy nghe vËy th× h¬i chau mµy, nãi: - ChuyÖn nµy... L∙o trÇm ng©m kh«ng nãi ra nh­ng râ rµng lµ cã ý bÊt ®ång. Lóc nÇy ¤ng C«n Lu©n ®ang gióp L¹c Kú b¨ng bã vÕt th­¬ng nh­ng bçng nhiªn l∙o quay l¹i nãi víi C¸t Uy: - C¸t s­ ®Ö, tiÓu huynh cã mét c©u nµy nh­ng ch¼ng biÕt s­ ®Ö cã muèn nghe hay kh«ng? C¸t Uy liÒn nãi: - S­ huynh cø nãi, tiÓu ®Ö röa tai l¾ng nghe ®©y! ¤ng C«n Lu©n nãi: - T¹i sao s­ ®Ö kh«ng hái xem Ph­¬ng l∙o ®Ö vµ TrÞnh ®¹i hiÖp cã quan hÖ g×? C¸t Uy nghe vËy th× tØnh ngé, l∙o ®Þnh t­¬ng vÊn th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ lªn tiÕng: - TrÞnh ®¹i hiÖp chÝnh lµ ®¹i b¸ cña v∙n bèi! Ho¾c Minh Phong hái l¹i: - TrÞnh §¹i C­¬ng lµ b¸ phô cña l∙o ®Ö ng­¬i µ? TuyÕt Nghi nãi: - Kh«ng sai! Ho¾c Minh Phong ngÉn ng­êi gi©y l¸t råi nãi: - Nãi vËy l∙o ®Ö ng­¬i vµ Ph­¬ng NhÞ hiÖp - Ph­¬ng Thiªn Thµnh lµ ng­êi mét nhµ råi! TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -82- - Kh«ng sai! Chµng nghe ®Õn tªn Ph­¬ng Thiªn Thµnh th× bÊt gi¸c c¶nh t­îng hung hiÓm bªn ngoµi thµnh Gia §Þnh l¹i hiÖn ra trong ®Çu, do vËy nªn chµng míi do dù mét lóc råi míi tr¶ lêi Ho¾c Minh Phong. C¸t Uy môc kiÕn t×nh c¶nh nµy nªn trong lßng bÊt gi¸c m¸y ®éng, l∙o buét miÖng hái: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, Ph­¬ng NhÞ hiÖp lµ ng­êi thÕ nµo cña ng­¬i? Ph­¬ng TuyÕt Nghi miÔn c­ëng nãi: - Lµ ®¹i b¸! C¸t Uy nhËn ra thÇn th¸i cña chµng rÊt kh¸c so víi lóc gäi TrÞnh §¹i C­¬ng lµ ®¹i b¸ nªn trong lßng l∙o cµng sinh nghi, l∙o cã ý muèn hái cho râ nh­ng kh«ng tiÖn khai khÈu. Bëi lÏ chuyÖn nµy ®∙ v­ît ra ngoµi lu©n lý th­êng t×nh, mét khi hái ®Õn e sÏ g©y thªm phiÒn phøc kh«ng ®¸ng cã, v∙ l¹i Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ v× TrÞnh §¹i C­¬ng mµ hiÖn th©n th× tÊt nhiªn chµng kh«ng ph¶i lµ h¹ng bÊt nghÜa, cßn sù l¹nh lïng cña chµng ®èi víi Ph­¬ng Thiªn Thµnh tÊt ph¶i cã lý do bªn trong. Chît nghe Ho¾c Minh Phong c­êi lín råi nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö lµ ®iÖt tö cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh ch¨ng? TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai! Râ rµng lµ chµng rÊt cã ¸c c¶m víi Ph­¬ng Thiªn Thµnh nªn khi tr¶ lêi chµng kh«ng muèn nãi thªm mét c©u n÷a ch÷ nµo n÷a. Vµ sù l¹nh lïng nµy cña chµng còng khiÕn cho Ho¾c Minh Phong ph¶i ng¹c nhiªn. Tuy nhiªn vÞ Bang chñ nµy còng kh«ng tiÖn hái mµ chØ thÇm nghÜ: - Hµi tö nµy lµm sao thÕ nhØ? T¹i sao h¾n l¹i tâ ra kÐm th©n thiÕt ®èi víi ®¹i b¸ cña m×nh, trong khi ®ã l¹i tá ra kh¸ th©n thiÕt víi vÞ ®¹i b¸ kh¸c hä? Ho¾c Minh Phong nghÜ ®Õn ®©y th× ®∙ nghe C¸t Uy hái: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, TrÞnh §¹i C­¬ng ®∙ lµ ®¹i b¸ cña l∙o ®Ö ng­¬i th× cã lÏ ng­¬i rÊt hiÓu tÝnh c¸ch cña h¾n ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Tuy t¹i h¹ chØ gÇn göi TrÞnh ®¹i b¸ lóc cßn nhá nh­ng t¹i h¹ vÉn biÕt vµ rÊt kÝnh phôc sù ch©n thùc nhiÖt t×nh vµ lßng trung nghÜa lçi l¹c cña ®¹i b¸! C¸t Uy mØm c­êi, nãi: - Nãi vËy lµ Ph­¬ng l∙o ®Ö rÊt ®ång ý víi c¸ch nh×n cña C¸t mç vÒ TrÞnh ®¹i hiÖp? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - C¸ch nh×n cña l∙o tiÒn bèi qu¶ nhiªn kh«ng sai! Víi tÝnh c¸ch cña TrÞnh ®¹i b¸ th× dï ®ao kiÕm kÒ bªn cæ còng kh«ng thÓ cã chuyÖn tham sinh uý tö! C¸t Uy khoan kho¸i cung thñ nãi víi Ho¾c Minh Phong: - Bang chñ, nh÷ng lêi Ph­¬ng l∙o ®Ö võa nãi ®∙ chøng minh TrÞnh §¹i C­¬ng kh«ng ph¶i lµ h¹ng tham sanh uý tö, b¸n danh cÇu m¹ng, xin Bang chñ khi ®Õn ThiÕu L©m tù cho mang theo sù phÉn né nhÊt thêi. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -83- HoÆc Minh Phong c¶ c­êi råi nãi: - C¸t s­ ®Ö, ngu huynh xin t©m l∙nh lßng tèt cña ng­¬i... L∙o h¬i ngõng l¹i råi bçng nhiªn thë dµi mét håi, ®o¹n nãi tiÕp: - X­a nay trong C¸i Bang kh«ng cã kÎ lui b­íc tr­íc nguy nan, nh­ng ba vÞ huynh ®Ö ®∙ khuyªn nh­ thÕ th× ta lµm sao kh«ng nghe? Nh­ng qu¶ thËt lµ chuyÖn nµy rÊt khã xö ®©y! ¤ng C«n Lu©n lªn tiÕng: - Bang chñ, tiÓu ®Ö cã mét c©u nµy nh­ng nãi ra xin Bang chñ chí tr¸ch nhÐ! Ho¾c Minh Phong nãi: - Cã ®iÒu g× cø nãi th¼ng ra, ngu huynh lµm sao l¹i tr¸ch chø? ¤ng C«n Lu©n nãi: - ChuyÖn ThiÕu L©m tù, Bang chñ nªn tuú c¬ hµnh sù míi ph¶i, s­ huynh lµ chñ mét bang nªn kh«ng thÓ cã c¸i dòng c¶m cña kÎ thÊt phu! Ho¾c Minh Phong trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Xem ra dï ngu huynh kh«ng ®ång ý còng kh«ng ®­îc råi! Th«i §¹i C«ng chît cung thñ, nãi: - Bang chñ cã minh kiÕn nµy thËt lµ phóc cho b¶n bang. L∙o nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi tiÕp: - Bang chñ cã chØ thÞ g× kh«ng? Ng÷ khÝ c©u nµy khiÕn cho Ho¾c Minh Phong nghe còng giËt m×nh, l∙o hái l¹i: - S­ huynh cã ®iÒu g× muèn nãi ch¨ng? Th«i §¹i C«ng nãi: - Kh«ng sai! L∙o chØ qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ Tèng Phï råi nãi tiÕp: - Hai vÞ nµy ph¹m vµo ®¹i kþ cña b¶n bang lµ nghe lÐn chuyÖn tr­ëng l∙o b¶n bang tËp héi, chiÕu theo luËt th× ph¶i trõng trÞ, ch¼ng hay Bang chñ ®Þnh thÕ nµo? L∙o ®Ò xuÊt vÊn ®Ò nan gi¶i nµy khiÕn HoÆc Minh Phong bÊt gi¸c c¶m thÊy khã xö nªn nhÊt thêi kh«ng biÕt tr¶ lêi thÕ nµo. ChiÕu theo quy luËt cña C¸i Bang th× râ rµng Tèng Phï vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ ph¹m vµo ®¹i kþ, h×nh ph¹t thÊp nhÊt lµ bän hä ph¶i tù th©n ®Õn tæng ®µn mµ t¹ téi víi tæ s­ cña C¸i Bang. Nh­ng lóc nÇy Ho¾c Minh Phong ®∙ biÕt Ph­¬ng TuyÕt Nghi lµ hËu nh©n cña KiÕm ThÇn TrÇn Hy ChÝnh th× lµm sao l∙o cã thÓ nãi ra ®iÒu ®ã ®­îc? Cßn Tèng Phï, khi nghe Th«i §¹i C«ng nãi vËy th× bÊt gi¸c mØm c­êi, Ph­¬ng TuyÕt Nghi h¬i ng¹c nhiªn vµ thÇm nghÜ: - T¹i sao l∙o ¨n mµy l¹i nh¾c ®Õn chuyÖn nµy? LÏ nµo bän hä muèn liªn thñ ®èi phã víi ta thËt sao? Th× ra Ph­¬ng TuyÕt Nghi hiÓu lÇm lµ Th«i §¹i C«ng v× muèn b¶o vÖ L¹c Kú vµ v∙n håi thanh danh cho C¸i Bang nªn míi ®Ò xuÊt ra chuyÖn nµy. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -84- Chµng cßn ®ang suy nghÜ th× chît nghe C¸t Uy nãi: - Bang chñ, quy ®Þnh nÇy lµ do s­ tæ lËp ra nªn chóng ta kh«ng thÓ bÊt tu©n! Râ rµng l∙o nµy l¹i thªm dÇu vµo löa. Ho¾c Minh Phong g­îng c­êi, nãi: - §¹i s­ huynh vµ C¸t s­ ®Ö nãi kh«ng sai, chØ cã ®iÒu... L¹c Kú ®øng tõ xa, bçng nhiªn lªn tiÕng: - Bang chñ, quyÕt ®Þnh nµy kh«ng thÓ b¶i bá tõ ®êi Bang chñ ®Êy nhÐ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng biÕt ph¹m ®¹i kþ nh­ vËy sÏ bi trÞ téi thÕ nµo nªn chµng lín tiÕng nãi: - Ho¾c Bang chñ, L¹c tr­ëng l∙o nãi kh«ng sai, Bang chñ kh«ng thÓ lµm mÊt uy danh cña C¸i Bang tõ bao ®êi nµy, cßn Ph­¬ng mç còng kh«ng muèn ch¹y téi m¹o ph¹m, xin Bang chñ cø nãi ra xem Ph­¬ng mç ph¶i chÞu téi nh­ thÕ nµo? Ho¾c Minh Phong h¾ng giäng mét tiÕng råi nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, chuyÖn nµy l∙o khiÕu ho¸ ta thËt lµ khã xö råi! Thö nghÜ TrÇn ®¹i hiÖp lµ ®¹i ©n nh©n cña b¶n bang th× l∙o khiÕu ho¸ ta lµm sao cã thÓ nãi ®Õn hai ch÷ trÞ téi ®èi víi l∙o ®Ö ng­¬i? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - T¹i h¹ xin t©m l∙nh thÞnh t×nh cña bang chñ! Nh­ng nÕu v× t¹i h¹ mµ lo¹n gia ph¸p cña quý bang th× h¸ ch¼ng ph¶i ®­a Bang chñ vµo chç ph¶n l¹i quy bang sao? Huèng hå mÊy vÞ tr­ëng l∙o nµy ch¾c g× sÏ bá qua cho bang chñ? TuyÕt Nghi ®∙ b¾t ®Çu tøc khÝ vµ Ho¾c Minh Phong còng nhËn biÕt ®­îc ®iÒu ®ã, nh­ng sù viÖc cã hai c¸i khã nªn nhÊt thêi l∙o ch¼ng biÕt ph¶i lùa chän thÕ nµo. Lóc nÇy Tèng Phï bÌn th¶n nhiªn mØm c­êi råi nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, ng­¬i tù nhËn téi thËt khiÕn l∙o phu ch¼ng võa lßng tÝ nµo. Ph­¬ng TuyÕt Nghi g­îng c­êi nãi: - Tèng l∙o, chóng ta ph¹m vµo bang quy cña ng­êi ta, nÕu kh«ng nhËn téi th× lÏ nµo cßn cã biÖn ph¸p g× kh¸c? Tèng Phï ph¸ lªn c­êi råi nãi: -§­¬ng nhiªn lµ cã! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Tèng l∙o thö nãi ra xem? Tèng Phï nãi: - L∙o phu cã thÓ nãi ra nh­ng chØ sî lµ ng­¬i kh«ng chÞu thùc hiÖn th«i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - V∙n bèi thùc hiÖn hay kh«ng, Tèng l∙o ch¼ng cÇn nãi qu¸ sím nh­ vËy, biÕt ®©u v∙n bèi sÏ ®ång ý thö mét lÇn còng kh«ng chõng! Tèng l∙o liÒn nh×n qua Ho¾c Minh Ph­¬ng råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -85- - Thùc ra chØ cÇn l∙o ®Ö ng­¬i dïng vâ c«ng th¾ng ®­îc nh©n vËt tõ hµng tr­ëng l∙o trë lªn trong C¸i Bang bän hä th× chuyÖn trÞ téi cã thÓ ®­îc miÔn råi! L∙o ®Ö, ng­¬i xem thö cã thÓ ®éng thñ víi bän hä kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét lóc råi hái Ho¾c Minh Phong: - Ho¾c bang chñ, lêi Tèng l∙o võa nãi cã thËt kh«ng? Ho¾c Minh Phong gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai, khi s­ tæ cña b¶n bang lËp ra bang quy còng tõng nghÜ ®Õn ®iÒu nÇy, nÕu cã nh©n vËt nµo vâ c«ng tr¸c tuyÖt mµ ph¹m vµo cÊm kþ th× kh«ng thÓ v× chuyÖn nhá nh­ vËy mµ lµm hao tæn thùc lùc toµn bang. Do ®ã míi cã quyÕt ®Þnh ®Æc biÖt lµ, phµm kÎ nµo th¾ng ®­îc tr­ëng l∙o cña C¸i Bang th× vÞ tr­ëng l∙o bÞ ®¸nh b¹i sÏ chÞu téi thay cho kÎ ph¹m cÊm kþ. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - NÕu nh­ l∙o ta nãi lµ C¸i Bang cã quy ®Þnh nµy thËt th× Th«i §¹i C«ng hµ tÊt ph¶i ®Ò xuÊt chuyÖn nµy? L¹c Kú lµ b¹i t­íng trong tay ta, nÕu ph¶i chÞu téi th× L¹c Kú ph¶i chÞu téi thay ta míi ®óng! Chµng suy nghÜ nh­ thÕ nh­ng chµng ®©u ngê r»ng Th«i §¹i C«ng ®Ò xuÊt ra chuyÖn nµy chÝnh lµ muèn ®èi phã víi L¹c Kú. Vµ d­êng nh­ lóc nÇy Ho¾c Bang chñ míi hiÓu ra dông t©m cña Th«i §¹i C«ng nªn l∙o nh×n qua L¹c Kú vµ nãi: - Bang chñ cã ®iÒu chi chØ gi¸o? Ho¾c Minh Phong nãi: - Võa råi ng­¬i ®∙ thua Ph­¬ng l∙o ®Ö ph¶i kh«ng? L¹c Kú s÷ng ng­êi, l∙o Êp óng nãi: - ChuyÖn nµy...thua th× tiÓu ®Ö thua råi nh­ng thua mµ kh«ng phôc. Th«i §¹i C«ng ph¸ lªn c­êi råi tiÕp lêi: - Sao l¹i bÊt phôc? LÏ nµo ng­¬i muèn t¸i chiÕn mét trËn n÷a? L¹c Kú quÐt môc quang th©m trÇm nh×n qua Ho¾c Minh Phong råi nãi: - NÕu tiÓu ®Ö biÕt trËn chiÕn ®ã liªn quan ®Õn chuyÖn ph¹m cÊm kþ th× tiÓu ®Ö ®∙ kh«ng cã ý khinh ®Þch råi! Ho¾c Minh Phong nãi: - L¹c s­ ®Ö, con ng­êi quý ë chç tù biÕt m×nh, kiÕm ph¸p cña TrÇn ®¹i hiÖp h¸ cã ph¶i lµ vâ c«ng mµ ng­¬i vµ ta cã thÓ ph¸ gi¶i ®­îc... Lêi ch­a døt th× l∙o bu«ng tiÕng thë dµi råi nh¾m m¾t l¹i. L¹c Kú l¹nh lïng tiÕp lêi: - Bang chñ, tiÓu ®Ö muèn v× thanh danh cña b¶n bang mµ tö chiÕn víi Ph­¬ng thiÕu hiÖp mét trËn! Ho¾c Minh Phong trßn xoe song môc, l∙o ®ang ®Þnh nãi th× ®∙ nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi lªn tiÕng: - NÕu L¹c tr­ëng l∙o bÊt phôc th× cø viÖc xuÊt thñ lÇn n÷a vËy! L¹c Kú l¹nh lïng tiÕp lêi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -86- - L∙o phu ®ang muèn quyÕt chiÕn mét trËn víi ng­êi ®©y! Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÕc nh×n qua Ho¾c Minh Phong vµ nãi: - Bang chñ, xin thø lçi cho v∙n bèi v« lÔ nhÐ! Nãi ®o¹n chµng rót kiÕm chØ vÒ phÝa L¹c Kú vµ nãi tiÕp: - L¹c tr­ëng l∙o, mêi! L¹c Kú lËp tøc huy ®éng ®¶ cÈu bçng, l∙o qu¸t lín mét tiÕng råi bç nhµo vÒ phÝa Ph­¬ng TuyÕt Nghi. L¹c Kú cã ý dån ®èi ph­¬ng vµo tö ®Þa nªn thÕ c«ng cùc kú hung hiÓm khiÕn quÇn hïng quan chiÕn ®Òu kinh t©m ®éng ph¸ch. ThÕ nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÉn tá ra ung dung, chµng vËn kiÕm lªn xuèng mét c¸ch nhÑ nhµng ®Ó chèng ®ë. Ho¾c Minh Phong thÊy vËy th× thÊt kinh vµ ngÇm kªu ho¶ng hèt, bëi lÏ lùc ®¹o trªn ®¶ cÈu bçng cña L¹c Kú cã ®Õn vµi tr¨m c©n, tr­êng kiÕm cña TuyÕt Nghi lµ lo¹i binh khÝ nhÑ, nÕu chèng ®ë trùc tiÕp víi ®¶ cÈu bçng th× qu¶ thùc lµ mét hµnh ®éng bÊt trÝ. Tuy vËy, nh­ng Ho¾c Bang chñ l¹i kh«ng thÓ nãi ra, thø nhÊt lµ v× th©n phËn Bang chñ cña l∙o, thø hai Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn lµ ng­êi ngoµi, nÕu l∙o gióp ng­êi ngoµi th× h¸ ch¼ng bÞ c¸c vÞ tr­ëng l∙o cßn l¹i nghi ngê sao? Lóc nÇy mÊy vÞ tr­ëng l∙o còng cùc kú khÈn tr­¬ng, chØ cã Tèng Phï v× hiÓu râ sù cao thÊp cña TuyÕt Nghi nªn l∙o th¶n nhiªn mØm c­êi råi nãi víi Ho¾c Minh Phong: - Ho¾c Bang chñ, bçng ph¸p cña L¹c tr­ëng l∙o tuy uy m∙nh nh­ng l¹i kh«ng cã sù khÐo lÐo, sî r»ng Ph­¬ng l∙o ®Ö sÏ chiÕm hÕt tiªn c¬ trong chiªu nµy th«i! Ho¾c Minh Phong nghe vËy th× ®éng lßng, l∙o ch­a kÞp xoay chuyÓn ý nghÜ th× ®∙ nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi lín tiÕng nãi: - Nhu cã thÓ kh¾c c­¬ng, L¹c tr­ëng l∙o thua chiªu nµy th× cã lÏ vÉn bÊt phôc th«i! Chµng võa døt lêi th× qu¶ nhiªn ®¶ cÈu bçng cña L¹c Kú l¹i tho¸t khái tay bay ®i! Nguyªn tr­êng kiÕm cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi tuy nhÑ nhµng nh­ng cùc kú ¶o diÖu, chµng dïng x¶o c«ng tø l¹ng b¹t thiªn c©n, tr­êng kiÕm thuËn thÕ kÐo dµi råi ®Èy ®¶ cÈu bçng cña L¹c Kú bay ra ngoµi n¨m th­íc. L¹c Kú thÊt s¾c, l∙o kh«ng nãi mét lêi mµ dÞch b­íc ®Õn nhÆt ®¶ cÈu bçng råi chËm r¶i tiÕn vÒ phÝa Ph­¬ng TuyÕt Nghi. TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - L¹c tr­ëng l∙o, lÇn nÇy l∙o ph¶i cÈn thËn ®Êy nhÐ, t¹i h¹ ®∙ nh­êng l∙o c«ng tr­íc ba chiªu. B©y giê xin c«ng l¹i l∙o mét thøc nhÐ! Lêi võa døt th× tr­êng kiÕm chît trÇm xuèng råi bÊt ngê ®©m th¼ng tíi tr­íc. L¹c Kú biÕt kiÕm chiªu cña ®èi ph­¬ng biÕn ho¸ kh«n l­êng, chiªu thøc tinh diÖu, tuyÖt kh«ng ph¶i lµ lo¹i vâ c«ng dÔ ph¸ gi¶i, duy chØ cã mét c¸ch ®Ó thñ th¾ng lµ dùa vµo néi c«ng th©m hËu mµ ®¸nh lui ®èi ph­¬ng mµ th«i. Do vËy, tr­êng kiÕm cña TuyÕt Nghi võa ph¸t ra th× l∙o lËp tøc vung ®¶ cÈu bçng quÐt m¹nh tíi tr­íc. Tr­êng kiÕm vµ ®¶ cÈu bçng gÇn va ch¹m vµo nhau th× ®ét nhiªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi xoay chuyÓn th©n h×nh b»ng n÷a b­íc ch©n v« cïng nhanh, cïng lóc tr­êng kiÕm xuyªn qua bãng ¶nh trïng trïng mµ ®i. TiÕp theo ®ã lµ mét tiÕng kªu ®au ®ín cña L¹c Kú, y phôc tr­íc ngùc l∙o ta r¸ch to¹t, m¸u t­¬i lÊm thÊm ch¶y ra. NÕu Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng cã lßng trung hËu th× L¹c Kú ®∙ sím bá m¹ng t¹i ®­¬ng tr­êng bëi chiªu kiÕm nµy råi. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -87- Ho¾c Minh Phong v« cïng kinh h¶i, l∙o buét miÖng kªu lªn: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, xin h¹ thñ l­u t×nh... Th× ra l∙o sî Ph­¬ng TuyÕt Nghi tuæi trÎ khÝ thÞnh, trong lóc phÉn né nhÊt thêi mµ lÊy m¹ng L¹c Kú. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi ha h¶ råi nãi: - Bang chñ yªn t©m, t¹i h¹ tuy lç m∙ng nh­ng kh«ng xem m¹ng ng­êi nh­ cá r¸c ®©u. Chµng h¬i ngõng l¹i råi quay sang nãi víi Tèng Phï: - Tèng l∙o, v∙n bèi ®∙ ®¸nh b¹i mét vÞ tr­ëng l∙o cña C¸i Bang, ch¼ng hay téi ph¹m cÊm kþ cã thÓ miÔn trõ ®­îc ch­a? Chµng kh«ng hái Ho¾c Minh Phong mµ hái Tèng Phï, ®©y còng chÝnh lµ chç nh©n ®¹o trong tÝnh c¸ch cña chµng. Tèng Phï c¶ c­êi vµ nãi: - ý Ho¾c huynh thÕ nµo? Ho¾c Minh Phong thë dµi råi nãi: - Kú thùc Ph­¬ng l∙o ®Ö kh«ng cÇn xuÊt thñ lÇn thø hai, t¹i h¹ còng buéc L¹c s­ ®Ö chÞu téi cho Ph­¬ng l∙o ®Ö råi! Tèng Phï tiÕp lêi: - Ho¾c Bang chñ qu¶ nhiªn lµ ng­êi s¸ng suèt. Lóc nÇy Th«i §¹i C«ng cung thñ nãi: - Bang chñ, L¹c s­ ®Ö ®∙ chÞu téi thay cho Ph­¬ng thiÕu hiÖp, vËy sao Bang chñ kh«ng lËp tøc h¹ lÖnh cho h¾n håi bang l∙nh téi? Ho¾c Minh Phong liÕc nh×n L¹c Kú ®ang be bÐt m¸u vµ nãi: - §¹i s­ huynh, sî r»ng th­¬ng thÕ cña L¹c s­ ®Ö kh«ng nhÑ ®©u! Th«i §¹i C«ng nãi: - Chót th­¬ng thÕ ngoµi da thÞt th× cã ®¸ng gäi lµ g×? Ph­¬ng thiÕu hiÖp cã lßng nh©n tõ nªn chØ ®iÓm mµ th«i, Bang chñ kh«ng cÇn bËn t©m! Ho¾c Minh Phong trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - L¹c s­ ®Ö, th­¬ng thÕ cña ng­¬i cã nÆng l¾m kh«ng? L¹c Kú vèn cã ý gi¶ vê nh­ng biÕt lµ kh«ng thÓ qua m¾t Th«i §¹i C«ng nÕu ®µnh l¾c ®Çu, nãi: - §¹i s­ huynh ®∙ nãi råi, chØ lµ chót th­¬ng thÕ da thÞt mµ th«i. Nãi ®o¹n l∙o tù lÊy trong ng­êi ra mét viªn d­îc hoµn råi nhai nhá ®Êp vµo miÖng vÕt th­¬ng. Ho¾c Minh Phong khÎ gËt ®Çu vµ quay sang nãi víi Th«i §¹i C«ng: - §¹i s­ huynh, chuyÕn ®i ThiÕu L©m tù tr­íc mÆt tÊt ph¶i cÇn dïng nh©n lùc, nÕu L¹c s­ ®Ö trë vÒ h¸ ch¼ng ph¶i lµ thiÕu ®i mét danh thñ sao? Th× ra Ho¾c Minh Phong muèn gi÷ L¹c Kú l¹i ®Ó ®èi phã víi bän ma ®Çu. Nh­ng Th«i §¹i C«ng trÇm s¾c diÖn, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -88- - Bang chñ, tiÓu huynh cã mét c©u nµy, nãi ra mong Bang chñ chí tr¸ch nhÐ! Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - §¹i s­ huynh cã ®iÒu g× cø nãi. Th«i §¹i C«ng nãi: - Tr­íc lóc Ph­¬ng thiÕu hiÖp xuÊt hiÖn th× qu¶ thùc chóng ta thÕ c« lùc máng vµ kh«ng thÓ thiÕu mét h¶o thñ nh­ L¹c s­ ®Ö, nh­ng t×nh h×nh tr­íc mÆt ®∙ kh¸c råi, hiÖn giê ®∙ cã Ph­¬ng thiÕu hiÖp th× dï toµn bé bèn ng­êi chóng ta cïng ®i còng ch¼ng ng¹i viÖc g×! Ho¾c Minh Phong chau mµy nãi: - ChuyÖn nµy... C¸t Uy bçng l¹nh lïng tiÕp lêi: - Bang chñ, ®¹i s­ huynh nãi kh«ng sai, L¹c s­ huynh nªn håi bang l∙nh téi th«i! Ho¾c Minh Phong ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo nªn ®µnh thë dµi mét h¬i råi nãi: - §∙ nh­ vËy th× L¹c s­ ®Ö nªn håi bang th«i! Lóc nÇy thÇn s¾c cña L¹c Kú tr«ng rÊt qu¸i dÞ, râ rµng lµ l∙o kh«ng muèn nh­ng kh«ng thÓ kh«ng tá th¸i ®é cung kÝnh chê lÖnh. Ho¾c Minh Phong nh×n qua l∙o ta b»ng ¸nh m¾t ¸i ng¹i vµ nãi: - Nh÷ng g× ®¹i s­ huynh võa nãi, ng­¬i nghe c¶ råi chø? L¹c Kú h¬i do dù mét l¸t råi nãi: - TiÓu ®Ö ®∙ nghe! Ho¾c Minh Phong nãi: - Ng­¬i nhanh chãng håi bang råi quú tr­íc t­îng thÇn s­ tæ hèi lçi m­êi ngµy! L¹c Kú ng¹c nhiªn hái l¹i: - Nh÷ng m­êi ngµy µ? Ho¾c Minh Phong nghiªm tóc nãi: - Kh«ng sai! L¹c Kú nãi: - Bang chñ, chiÕu theo giíi luËt cña s­ phô th× chØ cÇn ba ngµy th«i mµ! Ho¾c Minh Phong l¹nh lïng nãi: - ChÞu téi ba ngµy lµ ®èi víi ngo¹i nh©n, nÕu ng­êi trong b¶n bang chÞu téi thay th× ph¶i m­êi ngµy! L¹c Kú buån b¶ nh×n Th«i §¹i C«ng, C¸t Uy vµ ¤ng C«n Lu©n mét l­ît, l∙o nhÆt ®¶ cÈu bçng lªn råi cung thñ nãi víi Ho¾c Minh Phong: - Bang chñ h¹ lÖnh, thuéc h¹ kh«ng d¸m bÊt tu©n, ch¼ng hay khi nµo tiÓu ®Ö lªn ®­êng? HoÆc Minh Phong nãi: - Lªn ®­êng ngay lËp tøc, kh«ng ®­îc chËm trÔ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -89- L¹c Kú v©ng mét tiÕng råi lËp tøc quay ng­êi cÊt b­íc ra khái ®¹i ®iÖn cña Quan V­¬ng miÕu. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Tr«ng thÇn th¸i kh«ng vui cña l∙o ta th× râ rµng lµ l∙o kh«ng muèn bá ®i, nh­ng t¹i sao l∙o ta l¹i kh«ng muèn bá ®i chø? NhÊt thêi chµng c¶m thÊy cã ®iÒu g× ®ã bÊt æn nh÷ng g× chØ cã ®iÒu lµ chµng nghÜ kh«ng ra nguyªn nh©n bªn trong mµ th«i. Th«i §¹i C«ng nh×n bãng L¹c Kú dÇn khuÊt råi bçng nhiªn nãi víi mét thiÕu niªn ngoµi hµnh lang: - Ngao nhi vµo ®©y! ThiÕu niªn uy m∙nh tªn lµ §o¶n Ngao lËp tøc ®¸p mét tiÕng råi ch¹y vµo. H¾n cung kÝnh hµnh lÔ víi Th«i §¹i C«ng vµ nãi: - §¹i b¸ cã ®iÒu chi chØ gi¸o? Th«i §¹i C«ng nãi: - B¸m theo sau L¹c s­ thóc cña ng­¬i ®Ó xem thö h¾n ®i ®©u? §o¶n Ngao nãi: - §Ö tö ph¶i lu«n theo sau L¹c s­ thóc ch¨ng? Th«i §¹i C«ng nãi: - Kh«ng sai! §o¶n Ngao ®¸p: - Tu©n mÖnh! Råi ®Þnh quay ng­êi bá ®i. Nh­ng Ho¾c Minh Phong liÒn gäi l¹i: - Ngao nhi, khoan ®∙! L∙o quay sang nãi víi Th«i §¹i C«ng: - §¹i s­ huynh, ch¼ng hay s­ huynh b¶o Ngao nhi theo dái L¹c s­ ®Ö lµ cã dông ý g× vËy? Th«i §¹i C«ng Êp óng: - ChuyÖn nµy... ChuyÖn nµy... L∙o quÐt môc quang nh×n qua Tèng Phï vµ TuyÕt Nghi råi nãi tiÕp: - Bang chñ, ngu huynh sî L¹c s­ ®Ö nhÊt thêi phÉn né mµ lo¹n t©m trÝ, gi÷a ®­êng h¾n gÆp ph¶i thuéc h¹ Thiªn Ma N÷ th× tÊt sÏ xuÊt tËn lùc øng phã, cã Ngao nhi ngÇm theo sau hé tèng th× ch¼ng ph¶i lµ sÏ yªn t©m h¬n sao? D­êng nh­ Ho¾c Minh Phong biÕt Th«i §¹i C«ng nãi kh«ng thËt nh­ng l∙o kh«ng hái thªm mµ gËt ®Çu, nãi: - §¹i s­ huynh lo l¾ng còng cã lý! L∙o mØm c­êi råi quay sang nãi víi §o¶n Ngao: - CÈn thËn hé tèng L¹c s­ thóc, n¨m ngµy sau ®Õn ThiÕu L©m tù phôc mÖnh nhÐ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -90- §o¶n Ngao cung kÝnh hµnh lÔ råi quay ng­êi b­íc ®i. Lóc nÇy Tèng Phï míi c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Th«i huynh qu¶ nhiªn lµ ng­êi suy nghÜ chu ®¸o, nh©n vËt ®øng ®Çu tr­ëng l∙o C¸i Bang ®Ých thùc lµ cã chç h¬n ng­êi! Th«i §¹i C«ng nghe vËy th× biÕn s¾c l∙o nãi: - Tèng huynh qu¸ khen. C¸t Uy l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi tiÕp lêi: - Tèng huynh, ®©y lµ chuyªn riªng cña b¶n bang, tèt nhÊt lµ Tèng huynh ®õng nhóng tay vµo! Nguyªn Th«i §¹i C«ng b¶o §o¶n Ngao theo sau L¹c Kú lµ cã ý nghi ngê L¹c Kú, cho r»ng kh¶ n¨ng l∙o nµy sÏ ph¶n bang mµ ®Çu hµng ma n÷, b»ng vµo sù tinh minh cña m×nh, Tèng Phï ®∙ ph¸n ®o¸n ®­îc ®iÒu ®ã nªn võa råi dïng lêi nãi khÐo víi Th«i §¹i C«ng. Nh­ng C¸t Uy còng hiÓu ®­îc th©m ý cña Tèng Phï nªn nh¾c nhë l∙o nÇy chí quan t©m ®Õn chuyÖn ng­êi kh¸c. Tèng Phï chíp chíp song môc råi mØm c­êi, nãi: - §­¬ng nhiªn! §­¬ng nhiªn! T¹i h¹ thËt qu¸ nhiÒu chuyÖn. Bang chñ Ho¾c Minh Phong lµ ng­êi c­¬ng trùc, l∙o nghe ba ng­êi nãi qua nãi l¹i ®Çy hµm ý th× bÊt gi¸c biÕn s¾c vµ kªu lªn: - §¹i s­ huynh nãi g× thÕ? LÏ nµo L¹c s­ ®Ö... Râ rµng lµ l∙o kh«ng tin nh­ng võa nãi ®Õn ®©y th× bÊt gi¸c dõng l¹i. Th«i §¹i C«ng thë dµi mét håi råi nãi: - Bang chñ, kh«ng ph¶i tiÓu huynh qu¸ ®a nghi, nh­ng qu¶ thùc lµ hµnh ®éng cña L¹c s­ ®Ö qu¸ søc kú l¹! Ho¾c Minh Phong nãi: - §¹i s­ huynh, L¹c s­ ®Ö thä ©n d­ìng dôc d¹y b¶o h¬n n÷a ®êi cña ©n s­, lÏ nµo h¾n trë thµnh ng­êi vong ©n béi nghÜa, ph¶n l¹i b¶n bang? C¸t Uy tiÕp lêi ; - Bang chñ, trong ng«n tõ cña L¹c s­ huynh ngÇm cã ý khiªu khÝch ph©n chia t×nh c¶m gi÷a Bang chñ vµ mäi ng­êi, dï L¹c huynh kh«ng cã ý ph¶n bang th× còng ®∙ mang t©m béi nghÜa råi! Ho¾c Minh Phong nãi: - Nh­ vËy còng ch¼ng cÇn ph¸i Ngao nhi ®i gi¸m s¸t h¾n! Th«i §¹i C«ng lín tiÕng nãi: - Bang chñ, uy vong cña b¶n bang trong vâ l©m kh«ng kÐm b¸t ®¹i m«n ph¸i kh¸c, së dÜ cã ®­îc ®iÒu ®ã lµ v× b¶n bang cã ®Ö tö nhiÒu nhÊt, phøc t¹p nhÊt nh­ng kh«ng cã ®å bÊt tiÕu lµm chuyÖn xÊu xa b¹i ho¹i! Ho¾c Minh Phong nãi: - S­ huynh nãi rÊt ®óng! Th«i §¹i C«ng tiÕp lêi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -91- - Bang chñ cã biÕt ®¹o lý bªn trong chuyÖn nµy nh­ thÕ nµo kh«ng? Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - V× bang quy cña b¶n bang nghiªm tóc, gi÷a lín vµ nhá tuy th©n nh­ thñ tóc nh­ng kh«ng lo¹n, v× vËy mµ ai ai còng ®Òu träng thi uy danh cña b¶n bang! Th«i §¹i C«ng nãi: - Bang quy ®∙ nghiªm th× mét khi cã kh¶ n¨ng tÊt ph¶i lËp tøc truy téi còng ®Ó ®iÒu tra cho ra nguyªn nh©n! Ho¾c Minh Phong chît biÕn s¾c, l∙o b­íc ®Õn tr­íc Th«i §¹i C«ng cung thñ x¸ dµi vµ nãi: - §¹i s­ huynh qu¶ nhiªn rÊt s¸ng suèt, xin nhËn tiÓu ®Ö mét lÔ! L∙o nh×n qua C¸t Uy vµ nãi tiÕp: - C¸t s­ ®Ö, ®èi víi chuyÖn nµy qu¶ nhiªn ngu huynh rÊt khinh suÊt, ngµy sau s­ ®Ö h∙y th­êng xuyªn nh¾c nhë ta nhÐ! C¸t Uy mØm c­êi, nãi: - Bang chñ, ®ã lµ tr¸ch nhiÖm cña tiÓu ®Ö mµ. Tèng Phï thÊy bän hä kh¸ch kh¸ch khÝ khÝ víi nhau th× bËt c­êi råi nãi: - Bang chñ ®¹i l­îc hïng tµi, mÊy vÞ tr­ëng l∙o l¹i hµnh sù cÈn thËn, ngµy C¸i Bang ph¸t d­¬ng qu¶ng ®¹i cã lÏ kh«ng cßn xa, l∙o phu cã thÓ chê xem ®­îc råi! C¸t Uy mØm c­êi, tiÕp lêi: - Bang chñ, chóng ta ®∙ ra lÖnh cho ®Ö tö chuÈn bÞ r­îu thÞt, ch¼ng hay cã thÓ dän lªn kh«ng? Ho¾c Minh phong liÒn nãi: - Mau dän lªn, dän lªn, h«m nay huynh rÊt cao høng muèn cïng Tèng huynh vµ Ph­¬ng l∙o ®Ö uèng cho kho¸i khÈu mét böa. C¸t Uy b­íc ra dÆn dß mét tªn ®Ö tö C¸i Bang, mét tho¸ng sau th× ®∙ cã mét m©m r­îu dän lªn. Èm thùc C¸i Bang kh«ng ph¶i s¬n hµo h¶i vÞ g× nh­ng thñ ph¸p chÕ biÕn rÊt tinh vi nªn thøc ¨n rÊt hÊp dÉn. Nguyªn liÖu ch¼ng qua lµ mét con gµ vµ mÊy con r¾n nh­ng trªn bµn r­îu cã kh«ng d­íi m­êi mãn. N¨m l∙o mét thiÕu võa ¨n uèng võa ®µm ®¹o m∙i ®Õn canh n¨m míi th«i. Mäi ng­êi to¹ thiÒn ®iÒu tøc t¹i Quan V­¬ng MiÕu chê trêi s¸ng tá th× vµo thµnh héi häp víi An TiÓu B×nh, Chu H¹o råi nh¾m ThiÕu L©m tù mµ tiÕn b­íc. ChiÒu h«m ®ã, quÇn hïng ®∙ kÐo ®Õn Thiªn Phóc, ®Þa m«n cña ThiÕu L©m vµ thÊy cã bèn t¨ng l÷ tiÕn ra võa nh­ nghªnh tiÕp võa nh­ c¶n ®­êng. Bän hä kh«ng nãi mét lêi nh­ng còng kh«ng cho hµnh nh©n ®i qua. An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn bÌn hái Tèng Phï: - Tèng l∙o, mÊy hßa th­îng nµy lµm sao vËy? Tèng Phï nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -92- - Bän ta ch­a nãi râ nªn tù nhiªn lµ bän hä kh«ng yªn t©m råi! Lêi võa døt th× l∙o tiÕn b­íc lªn tr­íc ®Þnh t­¬ng vÊn nh­ng ®∙ nghe C¸t Uy c­íp lêi, nãi: - C¸c vÞ ®¹i s­ cã ph¶i lµ ®Ö tö m«n h¹ cña ThiÕu L©m kh«ng? Bèn t¨ng nh©n trung niªn ®­a m¾t nh×n nhau råi t¨ng nh©n cao èm ®øng bªn tr¸i chÊp tay niÖm phËt hiÖu, nãi: - Kh«ng sai, bän bÇn t¨ng lµ ®Ö tö cña ThiÕu L©m, ch¼ng hay c¸c vÞ thÝ chñ x­ng h« thÕ nµo? C¸t Uy nãi: - L∙o phu lµ ¢m D­¬ng Thñ C¸t Uy cña C¸i Bang, vÞ nÇy lµ Ho¾c bang chñ cña ban bang! T¨ng nh©n chau mµy hái l¹i: - Ho¾c Bang chñ µ? C¸t Uy biÕn s¾c, l∙o né khÝ qu¸t lín ; - Hßa th­îng, ng­¬i kh«ng tin ch¨ng? T¨ng nh©n chÊp tay, nãi: - §Ých thùc lµ bÇn t¨ng kh«ng tin! C¸t Uy né khÝ hõ mét tiÕng råi nãi: - Hßa th­îng, ng­¬i nãi n¨ng víi tr­ëng bèi ph¶i cÈn thËn mét chót ®Êy nhÐ! T¨ng nh©n nay bçng nhiªn ph¸ lªn c­êi mét trµng sang s¶ng råi nãi: - ThÝ chñ tù x­ng lµ tr­ëng bèi, ch¼ng hay lµ dùa vµo ®iÒu g× vËy? C¸t Uy cµng ®iªn tiÕt, l∙o l¹nh lïng nãi: - B»ng vµo sù giao t×nh gi÷a l∙o phu vµ NhËp Phµm ®¹i s­! T¨ng nh©n chît biÕn s¾c, h¾n nãi: - ThÝ chñ, xin hái trong vâ l©m cã mÊy vÞ Bang chñ C¸i Bang vËy? Ho¾c Minh Phong nghe vËy th× giËt m×nh, l∙o buét miÖng nãi: - §­¬ng nhiªn chØ cã mçi l∙o phu lµ Bang chñ C¸i Bang! Hßa th­îng l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng gièng råi! Th«i §¹i C«ng kh«ng nhÞn ®­îc, l∙o qu¸t lín: - Hßa th­îng to gan, ng­¬i d¸m v« lÔ nh­ thÕ µ? NhËp V©n Ch­ëng m«n cña quý tù nãi chuyÖn víi Bang chñ ta còng kh«ng d¸m to gan nh­ thÕ! Hßa th­îng c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Nãi rÊt hay, nh­ng ®¸ng tiÕc lµ c¸c vÞ ®Õn muén mét b­íc råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy t×nh thÕ nh­ vËy th× kinh ng¹c thÇm nghÜ: - X­a nay thanh quy giíi luËt cña ThiÕu L©m tù vang danh kh¾p thiªn h¹, b©y giê chøng kiÕn th× thËt lµ kh¸c l¹. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -93- NghÜ ®o¹n chµng buét miÖng hái: - Sao ai ®Õn muén? Ph¶i ch¨ng Thiªn Ma N÷ ®∙ khèng chÕ bän hä? Hßa th­îng nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi c­êi nh¹t, nãi: - ThiÕu L©m tù lµ n¬i nµo mµ Thiªn Ma N÷ cã thÓ khèng chÕ bän ta chø? C¸t Uy tiÕp lêi: - ThÕ ng­¬i nãi ®Õn muén lµ cã ý g×? Hßa th­îng nãi: - Tèi h«m qua Ho¾c Bang chñ cña C¸i Bang ®∙ ®Õn tÖ tù råi! Hßa th­îng võa døt lêi th× bän HoÆc Minh Phong ®Òu bÊt gi¸c rïng m×nh, toµn th©n ng¬ ngÈn nh­ pho t­îng! o0o Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2