Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập 7

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

133
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 7', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 7

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -94- Håi thø bÈy ThiÕu L©m kinh biÕn Bang chñ C¸i BangchuyÖn nh­ thÕ? kªu thÊt thanh: - Sao l¹i cã - Ho¾c Minh Phong Th«i §¹i C«ng còng tiÕp lêi: - §¹i hoµ th­îng, ng­¬i nãi thËt kh«ng? Hßa th­îng chÊp tay, nãi: -§Ö tö phËt m«n ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng d¸m nãi dèi lõa ng­êi! C¸t Uy dÞch môc quang nh×n qua Ho¾c Minh Phong vµ nãi: - Bang chñ, xem ra qu¶ thùc lµ cã ng­êi lµm khã b¶n bang råi! Ho¾c Minh Phong nãi: - Kh¸ l¾m! B¶n toµ còng muèn xem kÎ ®ã lµ nh©n vËt nµo? L∙o quÐt ®«i tinh quang nh×n qua bèn hßa th­îng råi nãi tiÕp: - §­¬ng kim thÕ gian chØ cã mét Bang chñ C¸i Bang lµ Ho¾c mç, phiÒn c¸c vÞ ®¹i s­ mau th«ng b¸o víi NhËp V©n Ch­ëng m«n, nãi r»ng cã Ho¾c mç theo hÑn mµ ®Õn! Hßa th­îng c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - ChuyÖn nµy míi thËt lµ kú qu¸i. Hßa th­îng cã th©n h×nh lùc sÜ ®øng bªn c¹nh tiÕp lêi: - Kh«ng sai, chuyÖn nµy qu¶ thÊt rÊt kú qu¸i, tr«ng mÊy vÞ nµy khÝ thÕ bÊt phµm, kh«ng gièng h¹ng ng­êi b¹i ho¹i. Hßa th­îng èm gËt ®Çu, nãi: - S­ ®Ö, chóng ta ph¶i th­¬ng l­îng mét chót. Hßa th­îng to lín nãi: - S­ huynh, chóng ta cã cÇn ®i th«ng b¸o kh«ng? Cã thÓ... Cã hiÓu lÇm trong chuyÖn nµy råi! Hßa th­îng èm trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - HiÓu lÇm th× ch­a ch¾c nh­ng tÊt nhiªn lµ cã thËt cã gi¶ råi! Hßa th­îng to lín ph¸ lªn c­êi råi nãi: - Ai lµ thËt? Hßa th­îng èm l¾c ®Çu, nãi: - Ai mµ biÕt ®­îc? An TiÓu B×nh kh«ng nhÞn ®­îc nªn lín tiÕng nãi: - §­¬ng nhiªn vÞ nµy lµ thËt råi! LÏ nµo c¸c vÞ kh«ng cã m¾t? Hßa th­îng to lín nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -95- - TiÓu thÝ chñ lµ ®ång bän víi bän hä th× lµm sao nãi bÇn t¨ng tin ®­îc? An TiÓu B×nh nãi: - VËy lµm thÕ nµo ®¹i s­ míi tin? Hßa th­îng èm mØm c­êi, nãi: - RÊt ®¬n gi¶n, c¸c vÞ lui xuèng nói chê Ch­ëng m«n cña bæn tù ®iÒu tra râ mäi chuyÖn råi h∙y trë lªn. Ho¾c Minh Phong né khÝ qu¸t lín: - Nãi bËy! Lµm sao cã kÎ gi¶ m¹o l∙o phu ®­îc? ChØ sî r»ng c¸c ng­¬i r¾p t©m lµm khã ng­êi kh¸c ®Êy th«i! Hßa th­îng to lín nãi: - ThÝ chñ xem t¨ng nh©n cña ThiÕu L©m tù nh­ h¹ng b¹i ho¹i trªn giang hå ch¨ng? An TiÓu B×nh l¹nh lïng tiÕp lêi: - Ta thÊy còng ch¼ng kh¸c lµ bao! Hßa th­îng èm nghiªm tóc nãi: - TiÓu thÝ chñ to gan khinh thÞ t¨ng l÷ cña ThiÕu L©m tù mµ kh«ng sî thanh quy giíi luËt cña bæn tù trõng trÞ ch¨ng? An TiÓu B×nh th¶n nhiªn nãi: - Thanh quy giíi luËt cña c¸c vÞ th× cã can hÖ g× ®Õn ta? Hßa th­îng èm nãi: - Buéc thÝ chñ vµo bæn tù l∙nh téi, sao l¹i nãi v« can? An TiÓu B×nh nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi: - Ph­¬ng huynh, chuyÖn nµy thËt kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - VÞ ®¹i s­ nµy nãi kh«ng sai, ThiÕu L©m tù l∙nh ®¹o vâ l©m nªn ®Ých thùc lµ kh«ng cho phÐp ng­êi ngoµi vu téi cho m×nh! An TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh, nÕu t¹i h¹ kh«ng nhËn téi th× sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - T¨ng l÷ ThiÕu L©m sÏ truy b¾t hiÒn ®Ö! An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Bän hä muèn truy b¾t µ? Dùa vµo bèn hßa th­îng ch¼ng ra g× nµy ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi biÕt lµ nµng thuËn miÖng nãi ra mét c¸ch v« t©m nh­ng nh­ thÕ lµ ®¾c téi víi t¨ng l÷ ThiÕu L©m tù råi. Do vËy, chµng ®µnh g­îng c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö, chóng ta lµ kh¸ch tõ xa tíi, tèt nhÊt lµ chí lµm cho chñ nh©n tøc giËn míi ph¶i! An TiÓu B×nh trÇm ng©m mét l¸t råi bçng nhiªn ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch mét trµng råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -96- - Ph­¬ng huynh, nÕu kh«ng muèn tiÓu ®Ö g©y sù th× cø ®Ó mÆc bän hä vËy! TuyÕt Nghi chØ mØm c­êi mµ kh«ng nãi g× thªm. Lóc nµy Th«i §¹i C«ng h¾ng giäng råi nãi víi bèn vÞ hßa th­îng: - Trong thiªn h¹ chØ cã mét Bang chñ C¸i Bang, sao bèn vÞ ®¹i s­ kh«ng vµo th«ng b¸o cho NhËp V©n ®¹i s­ mét tiÕng vµ b¶o kÎ gi¶ m¹o còng ra gÆp mét thÓ? Hßa th­îng èm nh×n qua hßa th­îng to lín råi nãi: - S­ huynh, l∙o thÝ chñ nµy nãi còng cã lý ®Êy! Hßa th­îng to lín, gËt ®Çu nãi: - Kh«ng sai, tèt nhÊt lµ chóng ta mêi Tri Kh¸ch s­ thóc råi... Hoµ th­îng nµy h¬i ngõng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - Nh­ng chuyÖn vÞ tiÓu thÝ chñ kia miÖt thÞ b¶n tù th× chóng ta kh«ng thÓ bá qua! Hai hßa th­îng tõ ®Çu ®Õn giê ch­a nãi mét lêi, lóc nµy bçng nhiªn cÊt b­íc tiÕn vÒ phÝa An TiÓu B×nh. Mét hßa th­îng cã th©n h×nh cao to, t­íng m¹o hïng m¹nh, cßn hßa th­îng kia cã thÇn th¸i nhît nh¹t tùa nh­ ng­êi mang ®¹i bÖnh l©u ngµy. Hßa th­îng cao to b­íc ®Õn tr­íc mÆt An TiÓu B×nh råi lín tiÕng qu¸t: - TiÓu thÝ chñ, ng­êi tù ®i nhËn téi hay muèn bÇn t¨ng dïng ch©n tay ®Ó mêi? An TiÓu B×nh th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi: - C¸i g×? Hßa th­îng ng­¬i muèn ®éng thñ víi ta µ? Hßa th­îng cao to l¹nh lïng nãi: - BÇn t¨ng kh«ng muèn tranh c∙i víi ng­¬i! NÕu ng­¬i muèn Ýt nÕm mïi ®au khæ th× tèt nhÊt lµ h∙y ngoan ngo∙n ®i nhËn téi! An TiÓu B×nh ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch råi nãi: - Hßa th­îng ng­¬i ®ang n»m méng ch¨ng? Hßa th­îng cao to nh¸y m¾t víi hßa th­îng xanh xao råi bçng nhiªn c¶ hai tung ng­êi b­íc tíi tr­íc An TiÓu B×nh. Ph­¬ng TuyÕt nghi còng ®øng c¹nh bªn An TiÓu B×nh nh­ng chµng kh«ng cã ý xuÊt thñ, th× ra chµng còng muèn xem thö vâ c«ng cña An Tiªu B×nh nh­ thÕ nµo? Hai hßa th­îng bÊt ngê tËp kÝch nh­ng Tiªu B×nh xem nh­ ch¼ng cã chuyÖn g×, nµng mØm c­êi vµ chê hai hßa th­îng xuÊt thñ chôp vµo vai m×nh th× míi l¹nh lïng nãi: - Hai hßa th­îng c¸c ng­¬i thËt lµ kh«ng biÕt xÊu hæ, h∙y cót ®i cho ta. ChØ thÊy song thñ cña nµng khÏ ®éng th× hai hoµ th­îng kia ®∙ tùa nh­ hai qu¶ cÇu l¨n trßn ra ngoµi xa. H÷u thñ cña hai hßa th­îng ®Òu bu«ng xu«i, tá r»ng lµ ®∙ thä th­¬ng! Ho¾c Minh Phong kinh ng¹c kªu lªn. - K×nh khÝ cña vÞ l∙o ®Ö nµy qu¶ nhiªn lµ lîi h¹i. An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Bang chñ qu¸ khen! Lóc nµy hßa th­îng to lín chît biÕn s¾c, h¾n nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -97- - TiÓu thÝ chñ, ng­¬i g©y ra ®¹i häa råi ®Êy! An TiÓu B×nh nãi: - C¸i g× lµ ®¹i ho¹, bän chóng muèn ®¶ th­¬ng ta mµ vâ c«ng l¹i qu¸ kÐm cái nh­ thÕ, trong khi ta ch¼ng hÒ vung tay móa ch©n g× c¶, lÏ nµo cßn ph¶i tr¸ch ta? Th«i §¹i C«ng tiÕp lêi: - Kh«ng sai, ThiÕu L©m tù lµ th¸i s¬n b¾c ®Èu trong vâ l©m, x­a nay khÝ ®é qu¶ng ®¹i, nh­ng h«m nay l∙o phu tËn m¾t tr«ng thÊy chØ toµn lµ h¹ng ch¼ng ra g× nh­ thÕ nµy. L∙o hái ng­ng mét l¸t råi nãi víi hßa th­îng to lín: - Hßa th­îng, hai ®ång bän cña ng­¬i ®∙ bÞ vÞ An l∙o ®Ö nµy dïng c­¬ng khÝ chÊn th­¬ng, nÕu kh«ng mau håi tù ch÷a trÞ th× hai c¸nh tay tÊt sÏ tµn phÕ ®Êy! Hai hßa th­îng to lín vµ èm ®Òu tá vÎ kh«ng tin nªn tr× nghi mµ kh«ng tr¶ lêi ngay. An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Th«i l∙o tiÒn bèi, kh«ng ph¶i bän hä bÞ c­¬ng khÝ ph¶n chÊn mµ thä th­¬ng ®©u, bëi lÏ v∙n bèi c¨n b¶n kh«ng luyÖn c­¬ng khÝ hé thÓ mµ! Tho¹t tiªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng ngì lµ nµng luyÖn c­¬ng khÝ hé thÓ, b©y giê nghe vËy th× buét miÖng nãi: - VËy th× hiÒn ®Ö lµm thÕ nµo ®¶ th­¬ng bän hä? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - §©y lµ bÝ mËt cña tiÓu ®Ö, nÕu lµ ng­êi kh¸c hái th× nhÊt ®Þnh tiÓu ®Ö sÏ kh«ng tr¶ lêi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn nãi: - NÕu kh«ng tiÖn nãi ra... Th× hiÒn ®Ö kh«ng tr¶ lêi còng ch¼ng sao. TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh ®∙ hái th× ®­¬ng nhiªn lµ tiÓu ®Ö theo sù thËt mµ nãi ra råi. Nµng hái ng­ng mét l¸t råi nãi tiÕp: - Thùc ra tiÓu ®Ö chØ dïng thñ ph¸p "®µn chØ ®iÓm huyÖt" ®Ó ®iÓm huyÖt ®¹o bän hä mµ th«i! TuyÕt Nghi ngÈn ng­êi, chµng ch­a kip nãi th× Ho¾c Minh Phong ®∙ lªn tiÕng: - An l∙o ®Ö, sao l∙o phu ch¼ng thÊy ng­¬i xuÊt thñ g× c¶? TiÓu B×nh nãi: - V∙n bèi dÊu song thñ trong tay ¸o råi co ngãn tay l¹i bóng ra nªn ®­¬ng nhiªn lµ mÊy vÞ nh×n kh«ng thÊy! Ho¾c Minh Phong cã vÎ kh«ng tin l¾m nh­ng còng kh«ng tiÖn truy vÊn. Ph­¬ng TuyÕt Nghi th× b¸n tÝn b¸n nghi nh­ng chµng c¶m thÊy n¬i nµy ®«ng ng­êi vµ viÖc TiÓu B×nh kh«ng muèn nãi ra m«n vâ c«ng ®ã còng lµ lÏ th­êng t×nh nªn chµng mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö, th­¬ng thÕ cña hai vÞ hßa th­îng kia cã nghiªm träng l¾m kh«ng? An TiÓu B×nh nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -98- - Kh«ng nÆng, sau hai canh giê th× huyÖt ®¹o tù gi¶i, nh­ng... Bçng nhiªn nµng mØm c­êi mét c¸ch thÇn bÝ råi nãi tiÕp: - NÕu kh«ng cã ai biÕt c¸ch ph¸ gi¶i ®­îc thñ ph¸p ®iÓm huyÖt nµy th× tèt nhÊt lµ ®õng väng t­ëng gi¶i huyÖt cho hai hßa th­îng kia! Th× ra lóc nµy hßa th­îng èm ®∙ tiÕn ®Õn ®Þnh gi¶i huyÖt cho hai hßa th­îng ®ång bän. Nh­ng h¾n ch­a kÞp ®­a tay lªn th× ®∙ nghe mÊy c©u cña An TiÓu B×nh võa nãi, v× vËy bÊt gi¸c h¾n thèi lui ra sau mÊy b­íc. Hßa th­îng to lín chau mµy nãi: - TiÓu thÝ chñ, ng­¬i nãi sau hai canh giê th× huyÖt ®¹o sÏ tù gi¶i, chuyÖn nµy thËt kh«ng? An TiÓu B×nh nãi: - ThËt th× sao nµo? Ng­¬i còng muèn nÕm chót mïi vÞ cña thñ ph¸p ®iÓm huyÖt nµy ch¨ng? C¸t Uy tiÕp lêi: - Hßa th­îng, tèt nhÊt lµ ng­¬i h∙y kiªn nhÉn mét chót, nÕu kh«ng th× c¶ bän c¸c ng­¬i... NhÊt thêi bèn hßa th­îng kh«ng biÕt nãi g× mµ chØ ®­a m¾t nh×n nhau, nh­ng vÞ thÕ vÉn ®øng ng¨n chËn ®­êng lªn ThiÕu L©m tù. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy vËy th× kh«ng nÐn ®­îc tøc khÝ, chµng trÇm giäng nãi: - C¸c vÞ kh«ng nãi n¨ng g× mµ chËn ®­êng nh­ vËy thÕ còng gäi lµ ®Ö tö ThiÕu L©m tù sao? Hßa th­îng to lín vµ hßa th­îng èm nghe vËy th× ®­a m¾t nh×n m¾t nh×n nhau, kÕ ®ã lµ hßa th­îng èm nãi: - TiÓu thÝ chñ, bän bÇn t¨ng phông mÖnh trÊn thñ n¬i nµy kh«ng cho bÊt kú ng­êi nµo qua, dï tiÓu thÝ chñ dïng kÕ khÝch t­íng th× bän bÇn t¨ng còng ®µnh chÞu th«i! TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Kh¸ l¾m, bän hä ®Þnh gië trß v« l¹i ®©y. NghÜ thÕ nh­ng ngoµi miÖng chµng nãi: - NhÞ vÞ ®¹i s­ cã c«ng hµm d­ìng thËt cao th©m! ChØ cã ®iÒu t¹i h¹ ch¼ng cã ®­îc kh¶ n¨ng nhÉn n¹i nh­ c¸c vÞ. Lêi ch­a døt th× ®ét nhiªn chµng tung ng­êi tíi tr­íc, h÷u thñ chôp vÒ phÝa hßa th­îng to lín, ®ång thêi miÖng qu¸t: - §∙ nãi tèt kh«ng ®­îc th× t¹i h¹ ®µnh ®¾c téi vËy! Hßa th­îng nµy thÊy ®èi ph­¬ng nh¾m vµo m¹ch m«n cña m×nh mµ chôp th× hõ mét tiÕng råi trë tay chôp l¹i vµo cæ tay ®èi ph­¬ng. H¾n xuÊt thñ còng cã mÊy thµnh ho¶ hÇu nh­ng ®¸ng tiÕc lµ ®∙ chän sai ®èi thñ, tr¶o thñ cña TuyÕt Nghi ®i ®­îc n÷a ®­êng th× bçng nhiªn biÕn thÕ vµ ®iÓm ngay vµo Kiªn TÜnh huyÖt cña ®èi ph­¬ng. Hßa th­îng to lín chît biÕn s¾c, h¾n ®Þnh l¸ch ng­êi thèi lui nh­ng ®∙ qu¸ muén, chØ lùc cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa ph¸t th× toµn th©n hßa th­îng nµy ®øng yªn bÊt ®éng nh­ pho t­îng. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -99- Hßa th­îng èm kh«ng ngê tr×nh ®é vâ c«ng cña TuyÕt Nghi cao c­êng nh­ thÕ nªn h¾n ngÈn ng­êi mét lóc råi míi nãi: - Qu¶ nhiªn lµ tiÓu thÝ chñ cã n¨ng lùc h¬n ng­êi nh­ng bÇn t¨ng kh«ng tin lµ thÝ chñ cã thÓ tiÕn lªn ®­îc ThiÕu L©m tù. Lêi ch­a døt th× h¾n vung quyÒn ®¸nh tíi ngay. TuyÕt Nghi thÊy vËy th× mØm c­êi, chµng nhÑ nhµng vung h÷u thñ lªn råi b×nh th¶n ®Èy ra mét ch­ëng. Mét ch­ëng rÊt ­ lµ nhÑ nhµng nh­ng lùc ®¹o uy m∙nh ®Õn ®é b×nh sinh hßa th­îng èm nµy ch­a tõng ®­îc thÊy bao giê. ChØ nghe h¾n kªu mét tiÕng thª th¶m råi thæ huyÕt t­¬i vµ cuèi cïng lµ ng∙ l¨n ra ®Êt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay sang nãi víi Ho¾c Minh Phong: - Ho¾c bang chñ, chóng ta kh«ng cÇn bän hä th«ng b¸o n÷a råi! Tèng Phï kh«ng chê Ho¾c Minh Phong tr¶ lêi, l∙o ®∙ s¶i b­íc tiÕn lªn ThiÕu L©m tù. Ho¾c Minh Phong kh«ng ngê TuyÕt Nghi xuÊt thñ cã uy lùc nh­ thÕ nªn bÊt gi¸c s÷ng ng­êi mét lóc råi míi nãi: - TiÓu huynh ®Ö, ch­ëng lùc cña ng­¬i khiÕn l∙o phu v« cïng th¸n phôc. L∙o hái ng­ng l¹i råi nãi tiÕp: - Chóng ta x«ng lªn Thiªn Phóc §Þa M«n thÕ nµy sî r»ng sÏ kÝch ®éng chóng t¨ng cña ThiÕu L©m tù th«i! L¸t n÷a nÕu t¨ng nh©n ThiÕu L©m tù tr¸ch hái chuyªn nµy th× Ph­¬ng l∙o ®Ö kh«ng cÇn lªn tiÕng, cø ®Ó l∙o phu ®¶m nhËn, ®­îc chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Bang chñ, v∙n bèi ®Õn ®©y tuy lµ t­¬ng trî cho ThiÕu L©m nh­ng v∙n bèi kh«ng ph¶i lµ ng­êi sî chuyÖn, nªn ®µnh t©m l∙nh h¶o ý cña bang chñ th«i! Ho¾c Minh Phong thÊy chµng cù tuyÖt th× ®µnh g­îng c­êi, nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö kh«ng quen biÕt nhiÒu t¨ng l÷ ThiÕu L©m tù nªn l∙o phu cã ý muèn lµm s¹ch chót tiÓu tiÕt võa råi cho ®«i bªn mµ th«i! B©y giê l∙o ®Ö ng­¬i ®∙ nãi vËy th× l∙o phu cßn biÕt nãi g× n÷a? Nãi ®o¹n l∙o ph¸ lªn c­êi mét trµng råi phãng b­íc lªn ThiÕu L©m tù. QuÇn hïng lÇn l­ît cÊt b­íc theo sau, khi b­íc qua chç hßa th­îng èm n»m d­íi ®Êt th× C¸t Uy lÊy ra mét viªn hoµn ®an chuyªn trÞ néi th­¬ng bá vµo miÖng hßa th­îng nµy. TuyÕt Nghi thÊy vËy th× rÊt c¶m ®éng, chµng thÇm nghÜ: - Kh«ng ngê ng­êi th©m trÇm nh­ C¸t Uy mµ t©m ®Þa l¹i nh©n tõ nh­ vËy! Chµng ®ang suy nghÜ th× chît nghe An TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh, chóng ta còng ®i th«i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n lªn th× thÊy bän Tèng Phï vµ bang chñ C¸i Bang ®∙ ®i rÊt xa nªn g­îng c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö, chóng ta mau ®uæi theo bän hä ®Ó cïng nhËp tù. Hai ng­êi lËp tøc phãng b­íc truy theo. An TiÓu B×nh võa l­ít ®i võa khÏ nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 100 - Ph­¬ng huynh, tiÓu ®Ö nghe gia mÉu nãi ThiÕu L©m tù kh«ng cho n÷ nh©n vµo, - ch¼ng hay chuyÖn nµy thËt kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng ¸ khÈu, th× ra chµng còng ch¼ng râ chuyÖn nµy nh­ thÕ nµo. Mét lóc sau chµng míi nãi: - HiÒn ®Ö, hiÖn t¹i hiÒn ®Ö ®ang mÆc y phôc vµ c¶i trang nam nh©n, dï bän hä cã quy ®Þnh nh­ vËy th× còng ch¼ng sao mµ. Tiªu B×nh nãi: - TiÓu ®Ö sî bän hä ph¸t hiÖn ra th«i! TuyÕt Nghi nãi: - Lµm sao cã thÓ? TiÓu B×nh trÇm ng©m kh«ng nãi g× thªm n÷a, lóc nµy hai ng­êi còng ®∙ ®Õn s¬n m«n råi. Bän Tèng Phï, Ho¾c bang chñ ®ang ®øng tr­íc s¬n m«n, mét lóc sau th× hai c¸nh s¬n m«n cña ThiÕu L©m tù chËm r∙i më ra. QuÇn hïng nh×n vµo th× thÊy mét l∙o mét t¨ng tãc b¹c, th©n h×nh nh­ hé ph¸p ®ang ®øng gi÷a cña. Th«i §¹i C«ng ®øng tr­íc Tèng Phï nªn võa thÊy l∙o hßa th­îng xuÊt hiÖn th× l∙o víi cung thñ hµnh lÔ vµ nãi: - Xin chµo ®¹i s­! L∙o hßa th­îng chÊp tay gi÷a ngùc, nãi: - A di ®µ phËt, cã ph¶i c¸c vÞ võa gäi cöa kh«ng? Th«i §¹i C«ng nãi: - Kh«ng sai! Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - T¹i sao bän hä l¹i kh«ng biÕt l∙o hßa th­îng nµy? L∙o hßa th­îng nh×n Th«i §¹i C«ng mét lóc råi l¹nh lïng tiÕp lêi: - L∙o thÝ chñ cã biÕt ®©y lµ n¬i nµo kh«ng? Th«i §¹i C«ng ng¹c nhiªn, l∙o nãi: - ThiÕu L©m tù! L∙o hoµ th­¬ng l¹i niÖm phËt hiÖu råi nãi: - L∙o thÝ chñ ®∙ biÕt lµ ThiÕu L©m tù mµ t¹i sao l¹i cã hµnh ®éng ngang ng­îc nh­ vËy? Th«i §¹i C«ng nãi: - L∙o phu cã g× lµ ngang ng­îc ®©u? L∙o hßa th­îng nãi: - Tù tiÖn x«ng lªn s¬n m«n mµ kh«ng ph¶i lµ ngang ng­îc µ? Th«i §¹i C«ng ph¸ lªn c­êi mét trµng råi hái: - §¹i s­ cã ph¶i lµ t¨ng l÷ cña ThiÕu L©m tù kh«ng vËy? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 101 Qu¶ nhiªn lµ Th«i §¹i C«ng kh«ng biÕt ng­êi nµy, tr«ng t×nh thÕ th× h×nh nh­ Ho¾c - Minh Phong vµ Tèng Phï còng kh«ng biÕt. L∙o t¨ng trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - §­¬ng nhiªn l∙o n¹p lµ m«n h¹ cña ThiÕu L©m tù råi! NÕu kh«ng th× lµm sao cã thÓ ë ®©y nãi chuyÖn víi c¸c vÞ. Th«i §¹i C«ng tiÕp lêi: - Tr«ng ®¹i s­ rÊt l¹, l∙o phu quen biÕt kh«ng Ýt t¨ng l÷ ThiÕu L©m tù nh­ng x­a nay ch­a gÆp ®¹i s­ bao giê? L∙o t¨ng th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi: - L©u nay l∙o n¹p ë chèn ®iÒn viªn, rÊt Ýt lªn Tung S¬n nªn c¸c vÞ kh«ng biÕt còng ch¼ng cã g× kú l¹! Th«i §¹i C«ng µ mét tiÕng råi nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy. Bçng nhiªn Tèng Phï b­íc lªn tr­íc cung thñ hái: - Xin hái ®¹i s­ x­ng h« thÕ nµo? L∙o t¨ng nh×n Tèng Phï håi l©u råi nãi: - NhËp Th¸nh ®¹i s­. Tèng Phï hái tiÕp: - NhËp V©n ch­ëng m«n lµ ng­êi thÕ nµo cña ®¹i s­? NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - Ch­ëng m«n nh©n lµ tam s­ ®Ö cña l∙o n¹p! Tèng Phï l¹i cung thñ hµnh lÔ vµ nãi: - Nãi vËy, ®¹i s­ lµ vÞ cao t¨ng ®∙ nh­êng ng«i vÞ ch­ëng m«n ®Ó sèng an c­ n¨m x­a? NhËp Th¸nh ®¹i s­ chíp chíp song môc, l∙o khÏ nãi: - ChuyÖn x­a ®∙ qua råi, l∙o thÝ chñ cßn nh¾c ®Õn lµm g×? Bçng nhiªn l∙o nhí ®Õn ®iÒu g× nªn hái trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - T«n t¸nh ®¹i danh cña l∙o thÝ chñ x­ng h« thÕ nµo, lµm sao biÕt ®­îc chuyÖn n¨m x­a cña l∙o n¹p? Tèng Phï nãi: - T¹i h¹ lµ Tèng Phï! NhËp Th¸nh ®¹i s­ suy nghÜ råi nãi: - L∙o n¹p xuÊt gia tõ nhá, tuy göi th©n chèn s­ m«n nh­ng x­a nay kh«ng qua l¹i víi nh©n vËt vâ l©m, ®ã còng chÝnh lµ lý do mµ n¨m x­a kh«ng d¸m tiÕp nhËn chøc vÞ ch­ëng m«n. Tèng thÝ chñ ®∙ biÕt chuyÖn x­a cña l∙o n¹p th× nhÊt ®Þnh ph¶i lµ nh©n vËt cã danh väng trong vâ l©m? Tèng Phï nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 102 - Kh«ng d¸m, ®¹i s­ qu¸ lêi råi! - Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi hiÓu râ v× sao mÊy vÞ tiÒn bèi nµy kh«ng biÕt l∙o t¨ng NhËp Th¸nh kia, th× ra vÞ ®¹i s­ kia x­a nay kh«ng hÒ l¹i v∙ng víi nh©n vËt vâ l©m. Tèng Phï chØ qua Th«i §¹i C«ng bªn c¹nh vµ nãi: - §¹i s­, vÞ nµy lµ tr­ëng l∙o cña C¸i Bang, danh hiÖu lµ ¤ Y ThÇn TÉu Th«i §¹i C«ng! Th«i §¹i C«ng víi cung thñ, nãi: - Th«i mç còng ®∙ nghe thÞnh ®øc cña ®¹i s­ tõ l©u! NhËp Th¸nh ®¹i s­ chÊp tay niÖm phËt hiÖu råi nãi: - L∙o n¹p bÊt tµi nªn gi¶ chÕt nh­îng hiÒn, ®©y vèn lµ chuyÖn néi bé, thÝ chñ nh¾c l¹i khiÕn l∙o n¹p hæ thÑn v« cïng! L∙o ng­ng l¹i råi quÐt môc quang nh×n qua quÇn hïng mét l­ît. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy hai ®¹o thÇn quang cña l∙o t¨ng nh­ nhiÕp hån khiÕn ®èi ph­¬ng kh«ng d¸m nh×n l¹i. BÊt gi¸c chµng thÇm nghÜ: - HuyÒn c«ng néi lùc cña vÞ ®¹i s­ nµy thËt lµ tinh ¶o... Võa nghÜ ®Õn ®©y th× chît nghe NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - L∙o thÝ chñ, mÊy vÞ thÝ chñ nµy lµ ng­êi thÕ nµo? Th«i §¹i C«ng mØm c­êi, nãi: - VÞ nµy lµ bang chñ C¸i Bang! NhËp Th¸nh ®¹i s­ ng¹c nhiªn hái l¹i: - Bang chñ C¸i Bang? Ho¾c Minh Phong liÒn cung thñ nãi: - T¹i h¹ Ho¾c Minh Phong, xin tham kiÕn ®¹i s­! NhËp Th¸nh ®¹i s­ chau mµy nãi: - ChuyÖn nµy kú qu¸i råi! Tèng Phï mØm c­êi, hái: - §¹i s­ cã ®iÒu g× kh«ng râ ch¨ng? NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - Trong tÞnh thÊt cña ph­¬ng tr­îng bæn tù hiÖn cã mét vÞ bang chñ C¸i Bang, sao ngoµi nµy còng cã mét vÞ bang chñ C¸i Bang n÷a? Ho¾c Minh Phong cung thñ, nãi: - Thiªn h¹ chØ cã mét vÞ bang chñ C¸i Bang chÝnh lµ Ho¾c mç bÊt tµi nµy! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - Nh­ vËy th× l∙o n¹p c¶m thÊy m¬ hå råi! Ho¾c Minh Phong l¹nh lïng tiÕp lêi: - Trong tÞnh thÊt cña quý ph­¬ng tr­îng lµ kÎ gi¶ m¹o, ®¹i s­ ®õng ®Ó bän chóng qua mÆt! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 103 NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - - Lµm sao biÕt ng­êi ®ã gi¶ m¹o? L∙o thÝ chñ, chuyÖn nµy l∙o n¹p kh«ng ph©n biÖt ®­îc! Ho¾c Minh Phong ngÈn ng­êi, l∙o nãi: - Nãi vËy cã nghÜa ®¹i s­ cho r»ng t¹i h¹ lµ kÎ gi¶ m¹o ch¨ng? NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - §iÒu ®ã rÊt khã nãi! C¸t Uy nghe vËy th× c­êi nh¹t, xen vµo: - §¹i s­ lµ cao t¨ng ®¾c ®¹o, lêi nh­ vËy mµ còng nãi ra ®­îc, thËt khiÕn cho ng­êi ta qu¸ thÊt väng! NhËp Th¸nh chau mµy hái: - ThÝ chñ x­ng h« thÕ nµo? C¸t Uy nãi: - T¹i h¹ C¸t Uy, lµ ®Ö tö C¸i Bang! NhËp Th¸nh ®¹i s­ mØm c­êi, nãi: - C¸t thÝ chñ gi÷ chøc vÞ g× trong C¸i Bang? C¸t Uy l¹nh lïng nãi: - Mét trong Tø §¹i Tr­ëng l∙o! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - §Þa vÞ còng cao ®Êy chø! C¸t Uy l¹i l¹nh lïng nãi: - Sî r»ng cßn kÐm ®Þa vÞ cña ®¹i s­ trong ThiÕu L©m tù nhiÒu! NhËp Th¸nh ®¹i s­ chÊp tay, nãi: - Kh«ng d¸m, l∙o thÝ chñ qu¸ khen råi! L∙o h¬i ng­ng l¹i råi quay sang nãi víi Ho¾c Minh Phong: - Ho¾c bang chñ, chuyÖn thÝ chñ cã ph¶i lµ bang chñ C¸i Bang hay kh«ng rÊt dÔ gi¶i quyÕt, chØ cã ®iÒu kh«ng biÕt ng­êi ®¶ th­¬ng ®Ö tö bæn tù lµ vÞ tr­ëng l∙o nµo trong quý bang vËy? Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶ råi nãi: - Ng­¬i ®¶ th­¬ng ®Ö tö quý tù chÝnh lµ... L∙o vèn muèn nãi chÝnh lµ Ho¾c mç nh­ng lêi võa ®Õn cña miÖng th× chît nhí lêi dÆn dß cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi tr­íc ®ã nªn bÊt gi¸c ngõng l¹i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy vËy th× lËp tøc lªn tiÕng: - §¹i s­, chÝnh v∙n bèi lµ ng­êi ®¶ th­¬ng ®Ö tö quý tù! NhËp Th¸nh ®¹i s­ ng¹c nhiªn, l∙o nh×n TuyÕt Nghi tõ ch©n lªn ®Çu vµ mØm c­êi, nãi: - Lµ tiÓu thÝ chñ µ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 104 Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - - Kh«ng sai, chÝnh lµ v∙n bèi! NhËp Th¸nh ®¹i s­ hái: - TiÓu thÝ chñ lµ ®Ö tö cña ph¸i nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - V∙n bèi kh«ng thuéc vâ l©m cöu ®¹i m«n ph¸i! NhËp Th¸nh ®¹i s­ cã vÎ kh«ng tin, l∙o nh×n qua Ho¾c Minh Phong vµ hái: - VÞ tiÓu thÝ chñ nµy cã thËt lµ kh«ng ph¶i ®Ö tö cña cöu ®¹i m«n ph¸i kh«ng? Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng ph¶i råi! Nh­ng nÕu Ho¾c mç nãi ra lai lÞch s­ m«n cña vÞ thiÕu hiÖp nµy th× nhÊt ®Þnh ®¹i s­ sÏ biÕt! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - ChuyÖn nµy... X­a nay l∙o n¹p kh«ng lai v∙ng víi nh©n vËt vâ l©m nªn lêi l∙o thÝ chñ võa nãi cã lÏ h¬i th¸i qu¸ råi. Ho¾c Minh Phong nãi: - §¹i s­ tõng nghe nãi vÒ TrÇn Hy ChÝnh - TrÇn ®¹i hiÖp bao giê ch­a? NhËp Th¸nh ®¹i s­ chît biÕn s¾c, l∙o chÊp tay niÖm phËt hiÖu råi nãi: - Ph¶i ch¨ng lµ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp? Ho¾c Minh Phong nãi: - Kh¾p thÕ gian chØ cã mét vÞ KiÕm ThÇn TrÇn Hy ChÝnh nªn ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng thÓ cã ng­êi kh¸c gi¶ m¹o! NhËp Th¸nh ®¹i s­ chÊp tay b¸i Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi: - TiÓu thÝ chñ lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn thËt µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung thñ nãi: - KiÕm ThÇn chÝnh lµ tiªn s­, ®¹i s­ cã quen biÕt kh«ng? NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - L∙o n¹p ®∙ nghe danh TrÇn ®¹i hiÖp tõ l©u nh­ng kh«ng cã duyªn t­¬ng ngé, qu¶ thËt lµ chuyÖn di hËn c¶ ®êi. L∙o h¬i ng­ng l¹i råi hái Ph­¬ng TuyÕt Nghi víi vÎ ng¹c nhiªn: - TiÓu thÝ chñ, TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn råi ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - §óng vËy, tiªn s­ ®∙ t¹ thÕ håi hai th¸ng tr­íc! NhËp Th¸nh ®¹i s­ thë dµi mét h¬i råi nãi: - L∙o n¹p v« duyªn, kiÕp nµy kh«ng ®­îc gÆp KiÕm ThÇn thËt lµ... L∙o h¬i ng­ng l¹i råi nãi tiÕp: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 105 - TiÓu thÝ chñ ®∙ lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn th× chuyÖn ®¶ th­¬ng nh»m ®Ö tö cña - b¶n tù còng nªn bá qua th«i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn thÇm nghÜ: - Uy dòng vµ nh©n ®øc cña s­ phô qu¶ nhiªn rÊt ®­îc vâ l©m ®ång ®¹o kÝnh ng­ìng, ngay c¶ ThiÕu L©m còng xem träng s­ phô nh­ thÕ th× ngµy sau ta kh«ng thÓ lµm bÊt cø chuyÖn g× sai tr¸i! NghÜ ®o¹n chµng cung kÝnh nãi: - §¹i s­, v∙n bèi nhÊt thêi lì tay, nÕu cã chç nµo ®¾c téi víi quý tù th× v∙n bèi xin nguyÖn chÞu trõng ph¹t vËy! NhËp Th¸nh ®¹i s­ thÊy chµng khiªm tèn vµ lÔ phÐp th× rÊt c¶m ®éng, l∙o nãi: - TiÓu thÝ chñ, m«n quy ThiÕu L©m tù tuy nghiªm, x­a nay ®Ö tö ThiÕu L©m tù còng kh«ng ®Ó ng­êi ngoµi øc hiÕp nh­ng bæn tù v¹n phÇn kÝnh phôc ©n ®øc duy tr× vâ l©m ch¸nh ®¹o cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp, do vËy dï tiÓu thÝ chñ cã lì m¹o ph¹m ®Õn giíi luËt cña bæn tù th× còng kh«ng nªn ®Ó t©m! L∙o t¨ng nh×n qua Ho¾c Minh Phong råi nãi tiÕp: - ThÝ chñ ®∙ cïng ®Õn víi truyÒn nh©n cña TrÇn ®¹i hiÖp th× cã lÏ lµ bang chñ C¸i Bang thËt råi! Ho¾c Minh Phong thÇm nghÜ: - Kh¸ l¾m, vÞ hßa th­îng nay tin phôc TrÇn ®¹i hiÖp nh­ thÕ th× sî r»ng bªn trong tÊt cã nguyªn nh©n. NghÜ ®o¹n l∙o mØm c­êi, nãi: - §¹i s­ qu¶ nhiªn lµ ng­êi s¸ng suèt! ChØ cã ®iÒu ®¹i s­ ®Þnh xö trÝ thÕ nµo vÒ nh©n vËt gi¶ m¹o ®ang ë trong tÞnh thÊt cña quý tù? NhËp Th¸nh ®¹i s­ kh«ng ngê Ho¾c Minh Phong hái c©u nµy nªn Êp óng nãi: - ChuyÖn nµy...l∙o n¹p nghÜ ch­ëng m«n ph­¬ng tr­îng tù cã c¸ch an bµy, thÝ chñ kh«ng cÇn ph¶i lo l¾ng! Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - §¹i s­, Ho¾c mç cã mét c©u nµy, nãi ra xin ®¹i s­ chí tr¸ch nhÐ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - Xin l∙o thÝ chñ cø nãi. Ho¾c Minh Phong nãi: - Tuy quý tù kh«ng muèn lµm khã dÔ kÎ gi¶ m¹o Ho¾c mç nh­ng Ho¾c mç th× kh«ng thÓ bá qua cho h¾n! NhËp Th¸nh ®¹i s­ kh«ng am t­êng chuyÖn giang hå nªn nghe vËy th× nh×n hái: - T¹i sao? Ho¾c Minh Phong ®¸p: - Ho¾c mç cho r»ng ng­êi ®ã nhÊt ®Þnh lµ h¹ng bÊt hiÖu cña ban bang, do vËy Ho¾c mç muèn v¹ch mÆt h¾n vµ trõng trÞ theo bang quy ®Ó trÞ chóng! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nh­ ngé ra, l∙o nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 106 - §óng vËy! Sao l∙o n¹p l¹i kh«ng nghÜ ®Õn chuyÖn nµy nhÜ? Nh­ng ®©y lµ chuyÖn - néi bé cña quý bang, l∙o n¹p kh«ng tiÖn hái ®Õn! Ho¾c Minh Phong nghe tr¶ lêi nh­ vËy th× nghÜ thÇm: - VÞ ®¹i s­ nµy c¨n b¶n kh«ng hiÓu chuyÖn hiÒm khÝch trªn giang hå, tuy l∙o nãi lµ kh«ng hái ®Õn nh­ng còng ch­a ph¶i lµ ®¹i diÖn cho lËp tr­êng cña ph¸i ThiÕu L©m, tèt xÊu thÓ nµo ta còng ph¶i buéc l∙o høa mét lêi ®Ó l¸t n÷a gÆp NhËp V©n ch­ëng m«n sÏ tiÖn ®­êng ¨n nãi! Chñ ý ®∙ ®Þnh, Ho¾c Minh Phong liÒn nãi ngay: - §¹i s­ nãi lµ ph¸i ThiÕu L©m kh«ng muèn xen vµo chuyÖn néi bé cña tÖ bang ph¶i kh«ng? NhËp Th¸nh ®¹i s­ lµ ng­êi ch©n thËt nªn tù nhiªn lµ kh«ng hiÓu ®­îc th©m ý cña ®èi ph­¬ng, do vËy l∙o mØm c­êi, nãi: - Quý ph¸i cã ph¶n ®å th× ®­¬ng nhiªn ThiÕu L©m tù kh«ng thÓ gióp cho ph¶n ®å råi, nÕu kh«ng ch¼ng ph¶i bæn tù ®i ng­îc víi vâ l©m ch¸nh ®¹o sao? Tèng Phï chît lªn tiÕng nãi: - §¹i s­, chóng ta cã thÓ nhËp tù tham kiÕn quý ph­¬ng tr­îng kh«ng? NhËp Th¸nh ®¹i s­ mØm c­êi, nãi: - Cã g× lµ kh«ng thÓ? Tèng Phï tiÕp lêi: - VËy th× phiÒn ®¹i s­ tiÕn dÉn cho bän t¹i h¹ nhÐ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ chît bËt c­êi råi nãi: - Mêi c¸c vÞ thÝ chñ vµo trong, l∙o n¹p bÕ quan to¹ thiÒn l©u qu¸ nªn quªn c¶ ®¹o lý øng tiÕp, thËt lµ ®¾c téi, ®¾c téi! Tèng Phï vµ Ho¾c Minh Phong dÉn ®Çu quÇn hïng b­íc qua s¬n m«n vµo ThiÕu L©m tù. Ph­¬ng TuyÕt Nghi dâi môc quang nh×n xung quanh th× thÊy cæ tïng chäc trêi trång hai bªn th¹ch ®¹o, c¸ch n¨m b­íc th× cã mét ®Ö tö cÇm thiÒn tr­îng ®øng rÊt nghiªm tóc. Râ rµng v× ®èi phã víi Thiªn Ma N÷ mµ ThiÕu L©m tù chuÈn bÞ rÊt nghiªm tóc, ®Ö tö toµn tù ®∙ ®­îc ®iÒu ®éng vµ lu©n phiªn phßng vÖ. §oµn ng­êi vßng qua mÊy gian b¶o ®iÖn th× rÏ qua mét thiÒn viÖn bªn ph¶i, n¬i nµy cã hoa tróc l­a th­a, c¶nh s¾c rÊt thanh nh∙ u tÞch. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng­íc nh×n lªn th× thÊy tr­íc cöa m¾t nguyÖt cña thiÒn viÖn cã bèn sa di ch¾p kiÕm ®øng hÇu víi thÇn th¸i nghiªm träng. NhËp Th¸nh ®¹i s­ b­íc l¹i nãi víi bèn sa di: - Mau th«ng b¸o víi ch­ëng m«n nh©n lµ cã Ho¾c bang chñ thËt sù cña C¸i Bang ®Õn! Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - L∙o hßa th­îng nµy thËt lµ qu¸ trung thùc. Sao l¹i nãi nh÷ng lêi nh­ thÕ ®­îc nhÜ? Sî r»ng kÎ gi¶ m¹o trong tÞnh thÊt cña ph­¬ng tr­îng nghe vËy th× sÏ bá trèn th«i! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 107 Tuy trong lßng c¶m thÊy b¸t æn nh­ng kh«ng tiÖn nãi ra. - Ho¾c Minh Phong l¹i kªu lªn: - §¹i s­ nãi vËy chØ sî t×nh thÕ sÏ bÊt æn ®Êy! NhËp Th¸nh ®¹i s­ ng¹c nhiªn hái: - T¹i sao? H¾n vèn lµ kÎ gi¶ m¹o mµ! Ho¾c Minh Phong nãi: - Xin ®¹i s­ suy nghÜ kü cho, nÕu mÊy lêi nµy lät vµo tai kÎ gi¶ m¹o th× e r»ng NhËp V©n ch­ëng m«n sÏ khã lµm ng­êi ®øng ngoµi cuéc. NhËp Th¸nh ®¹i s­ suy nghÜ råi nãi: - ThÝ chñ nãi còng cã lý! L∙o n¹p b¶o bän chóng kh«ng nãi nh­ thÕ lµ ®­îc! L∙o quay sang nãi tiÕp víi bän sa di: - Mau vµo bÈm b¸o víi ch­ëng m«n nh©n nãi r»ng cã truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn cÇu kiÕn! Mét trong bèn sa di chÊp tay hµnh lÔ råi lËp tøc ®i vµo tÞnh thÊt. Kh«ng ®Çy mét kh¾c sau th× sa di nµy trë ra vµ lín tiÕng nãi: - Ch­ëng m«n nh©n sÏ tù th©n xuÊt nghªnh! §Ých th©n ch­ëng m«n ThiÕu L©m ra nghªnh tiÕp kh¸ch lµ chuyÖn rÊt Ýt cã ®èi víi nh©n vËt vâ l©m, theo lÏ th× bän hä kh«ng cÇn tá ra t«n kÝnh ®èi víi mét nh©n vËt vâ l©m hËu häc, nh­ng b©y giê tù th©n ch­ëng m«n nh©n xuÊt nghªnh th× ®ñ thÊy ¶nh h­ëng cña KiÕm ThÇn ®èi víi vâ l©m nh­ thÕ nµo råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× rÊt ng¹c nhiªn, chµng ®Þnh lªn tiÕng ng¨n c¶n th× thÊy n¬i cöa tÞnh thÊt ®∙ xuÊt hiÖn ba vÞ t¨ng nh©n, niªn kû ®Òu ngoµi thÊt tuÇn. L∙o t¨ng ®i gi÷a lín tiÕng hái: - VÞ thÝ chñ nµo lµ ®Ö tö cña KiÕm ThÇn? L∙o n¹p NhËp V©n xin cã lêi chµo! Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi cung thñ hµnh lÔ vµ nãi: - V∙n bèi lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi xin b¸i kiÕn ch­ëng m«n ®¹i s­! Nãi ®o¹n chµng ngÈng ®Çu nh×n lªn th× thÊy NhËp V©n ®¹i s­ rÊt cao to, tuy r©u tãc b¹c nh­ c­íc nh­ng thÇn th¸i vÉn uy nghi. NhËp V©n ®¹i s­ nh×n TuyÕt Nghi mét lóc råi mØm c­êi, nãi: - TiÓu thÝ chñ, KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp vÉn khoÎ m¹nh chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi khÏ nãi: - Tiªn s­ ®∙ t¹ thÕ råi ¹! NhËp V©n ®¹i s­ kinh ng¹c kh«ng th«i, håi l©u sau l∙o míi nãi: - C¸i g×? TrÇn ®¹i hiÖp ®∙...®∙... Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÌn thuËt l¹i mét l­ît chuyÖn s­ phô chµng v× bÖnh l©u n¨m mµ ®∙ quy tiªn hai th¸ng tr­íc. NhËp V©n ®¹i s­ nghe xong th× tá ra rÊt xóc ®éng, l∙o thë dµi mét h¬i råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 108 - Mét ®êi hiÖp nghÜa mµ sao kh«ng ®­îc tr­êng thä chø? L∙o n¹p thËt v« cïng - th­¬ng xãt. L∙o hßa th­îng r©u dµi tíi ngùc ®øng bªn tr¸i NhËp V©n ®¹i s­ lªn tiÕng: - ChuyÖn nµy kh«ng thÓ nãi ë ngoµi, ch­ëng m«n nh©n cã muèn mêi mÊy vÞ thÝ chñ nµy vµo trong kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay nãi: - Xin mêi ch­ vÞ thÝ chñ mau vµo trong. Lóc nµy môc quang cña l∙o chît dõng l¹i n¬i Ho¾c Minh Phong vµ Tèng Phï, bÊt gi¸c l∙o s÷ng ng­êi vµ nãi tiÕp: - §©y ch¼ng ph¶i lµ Ho¾c bang chñ sao? Ho¾c Minh Phong c­êi lín råi nãi: - Nh∙n lùc cña ch­ëng m«n qu¶ nhiªn h¬n ng­êi, ch­ëng m«n ch­a quªn Ho¾c mç, thËt khiÕn cho Ho¾c mç khoan kho¸i v« cïng! NhËp V©n ®¹i s­ chau mµy vµ tù nãi lÈm bÈm: - ChuyÖn nµy thËt lµ kú l¹! Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - ChuyÖn g× kú l¹ chø? Ph¶i ch¨ng lµ cã ng­êi gi¶ m¹o Ho¾c mç? NhËp V©n ®¹i s­ l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i lµ gi¶ m¹o mµ lµ.. Thay thÕ th©n phËn bang chñ! Ho¾c Minh Phong liªn hái: - Ng­êi ®ã ®ang ë ®©u? ThÇn s¾c cña NhËp V©n ®¹i s­ chît trÇm xuèng, l∙o nh×n qua l∙o t¨ng bªn tr¸i vµ nãi: - NhËp Ph¸p s­ ®Ö, mau vµo gi÷ kÎ m¹o danh thay thÕ. NhËp Ph¸p ®¹i s­ kh«ng chê nghe hÕt c©u mµ ®∙ quay ng­êi l­ít vµo trong. NhËp V©n ch­ëng m«n thë dµi mét hái råi nãi tiÕp: - Kh«ng ngê l∙o n¹p ®∙ bÞ yªu n÷ nµy qua mÆt, nÕu Ho¾c bang chñ kh«ng ®Õn th× hËu qu¶ thËt khã t­ëng t­îng! Nãi ®o¹n l∙o dÞch môc quang nh×n qua Tèng Phï. Tèng Phï liÒn mØm c­êi vµ nãi: - Ch­ëng m«n cã nhËn ra l∙o th©u nhi nµy kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ còng mØm c­êi, nãi: - ThÝ chñ lµ nh©n vËt d∙ h¹t, ch¼ng hay h«m nay sao l¹i gi¸ l©m tÖ tù? §¹t Ma Ch©n Kinh ®∙ kh«ng cßn ë Tµng Kinh C¸c, nÕu thÝ chñ muèn h¹ thñ th× e r»ng sÏ bÊt nh­ nguyÖn th«i! Tèng Phï ph¸ lªn c­êi mét trËn råi nãi: - Ch­ëng m«n, l∙o th©u nhi ®Õn ®©y nµo cã chñ ý trém cña ch­ vÞ vËt g× ®©u? Dï c¸c vÞ cã më réng cña hoÆc d©ng §¹t Ma Ch©n Kinh th× l∙o th©u nhi nµy còng kh«ng cÇm råi! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 109 NhËp V©n ®¹i s­ còng c­êi ha h¶ råi nãi: - - ThÝ chñ khÐo nãi råi, ch¼ng qua lµ l©u n¨m kh«ng gÆp nªn l∙o n¹p míi nãi ®ïa vËy th«i, thÝ chñ cø t­ëng lµ thËt. Lêi ch­a døt th× l∙o ®∙ qu¸ ng­êi b­íc vµo trong, quÇn hïng còng lÇn l­ît b­íc vµo theo. Mäi ng­êi võa vµo ®Õn mét gian phËt ®iÖn nguy nga th× thÊy NhËp Ph¸p ®¹i s­ ®ang véi vµng ch¹y ra. NhËp V©n ®¹i s­ liÒn trÇm giäng hái: - Bän chóng tÈu tho¸t råi ch¨ng? NhËp Ph¸p ®¹i s­ gËt ®Çu, nãi: - Trong tÞnh thÊt kh«ng thÊy mét bãng ng­êi, tiÓu ®Ö ®∙ h¹ lÖnh cho ®Ö tö phong to¶ vµ lïng sôc toµn tù! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Sî r»ng ph¶i phiÒn s­ ®Ö ®Ých th©n ®i mét vßng míi ®­îc! NhËp Ph¸p ®¹i s­ chÊp tay nãi: - TiÓu ®Ö tu©n mÖnh! Nãi ®o¹n l∙o quay b­íc ®i ngay. NhËp V©n ®¹i s­ quay sang nãi víi Ho¾c Minh Phong: - Ho¾c bang chñ, nhÊt thêi l∙o n¹p bÊt cÈn nªn ®Ó bän chóng ch¹y tho¸t, thËt lµ ®¾c téi qu¸ lín víi ch­ vÞ! Ho¾c Minh Phong tuy rÊt hËm hùc trong lßng nh­ng ngoµi miÖng vÉn nì nÓ c­êi vµ nãi: - Ch­ëng m«n nh©n khÐo nãi råi, b¶n bang cã h¹ng bÊt tiÕu nh­ vËy mµ ph¶i phiÒn ®Õn ®Ö tö cña quý tù, chuyÖn nµy khiÕn Ho¾c mç v« cïng hç thÑn. Nãi ®Õn ®©y th× quÇn hïng ®∙ vµo tíi thiÒn phßng. NhËp V©n ®¹i s­ lÇn l­ît mêi mäi ng­êi an to¹ råi chØ qua An TiÓu B×nh, nãi: - Ho¾c bang chñ, vÞ tiÓu thÝ chñ nµy cã ph¶i lµ ®å ®Ö míi th©u cña bang chñ kh«ng? Th× ra mäi ng­êi qu¸ ®«ng nªn An TiÓu B×nh vÉn ch­a ®­îc giíi thiÖu. Lóc nµy Ho¾c Minh Phong nghe vËy th× mØm c­êi l¾c ®Çu, nãi: - Ch­ëng m«n, Ho¾c mç tu hµnh c¶ ®êi còng kh«ng t×m ®­îc mét ®å ®Ö cã t­ chÊt nh­ vËy! NhËp V©n ®¹i s­ nh×n hái: - VËy vÞ tiÓu thÝ chñ nµy lµ m«n h¹ cña vÞ cao nh©n nµo? Ho¾c Minh Phong bÞ hái còng ngí ng­êi, l∙o nãi: - ChuyÖn nµy Ho¾c mç còng kh«ng biÕt! NhËp V©n ®¹i s­ cµng ng¹c nhiªn, l∙o kªu lªn: - Bang chñ còng kh«ng biÕt µ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 110 Ho¾c Minh Phong chØ qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi: - - VÞ An c«ng tö nµy lµ chç chi giao cña Ph­¬ng l∙o ®Ö, ch­ëng m«n cø hái Ph­¬ng l∙o ®Ö th× ¾t sÏ râ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi cung thñ, nãi: - Ch­ëng m«n kh«ng cÇn nghi ngê, vÞ An huynh ®Ö nµy ®Ých thùc lµ b»ng h÷u cña v∙n bèi! NhËp V©n ®¹i s­ tá ra rÊt tin t­ëng TuyÕt Nghi, do vËy l∙o mØm c­êi, nãi: - Th× ra lµ An thÝ chñ! An TiÓu B×nh gÊp ng­êi hµnh lÔ vµ nãi: - V∙n bèi An B×nh xin tham kiÕn ch­ëng m«n ®¹i s­! Th× ra nµng sî b¹i lé th©n phËn, ph¹m vµo giíi luËt kh«ng cho n÷ nh©n nhËp tù cña ThiÕu L©m tù nªn khi giíi thiÖu nµng tù bá bít mét ch÷ "TiÓu" trong tªn cña m×nh. NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay hµnh lÔ vµ nãi: - An thÝ chñ lµ m«n h¹ cña vÞ cao nh©n nµo vËy? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi ; - X­a nay gia ®×nh v∙n bèi sèng ë Nam H¶i, lóc nhá tuy cã theo tiªn phô luyÖn qua mÊy chiªu quyÒn c­íc nh­ng ch¼ng qua lµ ®Ó hé th©n mµ th«i, ®¹i s­ hái nh­ vËy khiÕn v∙n bèi hæ thÑn v« cïng! Tèng Phï tiÕp lêi: - Ch­ëng m«n, bän t¹i h¹ ®Õn ®©y kh«ng ph¶i ®Ó nhµn ®µm, nÕu ch­ëng m«n ®Þnh hái gia thÕ xuÊt th©n cña tõng ng­êi th× Tèng mç ph¶i c¸o biÖt th«i! NhËp V©n ®¹i s­ g­îng c­êi, nãi: - ThÝ chñ kh«ng tÝch khÈu ®øc nh­ vËy mµ ch¼ng sî khi xuèng ®Þa ngôc bÞ c¾t l­ìi sao? Tèng Phï c­êi lín råi nãi: - §ã lµ chuyÖn sau nµy, theo Tèng mç thÊy th× ch¼ng ®¸ng ®Ó quan t©m chót nµo! HiÖn t¹i Tèng mç cã mét chuyÖn ®¹i sù muèn thØnh gi¸o ch­ëng m«n ®©y! NhËp V©n ®¹i s­ ng¹c nhiªn hái: - ChuyÖn g× vËy? Tèng Phï hái ngay: - Khi nµo th× Thiªn Ma N÷ ®Õn? NhËp V©n ®¹i s­ chau ®«i mµy b¹c suy nghÜ mét lóc råi nãi: - L∙o n¹p chØ biÕt ¶ sÏ ®Õn trong mét ngµy gÇn ®©y, nh­ng khi nµo ®Õn th× l∙o n¹p kh«ng thÓ biÕt ®­îc! Lóc nµy bçng nhiªn Ho¾c Minh Phong ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi: - Ch­ëng m«n, Thiªn Ma N÷ ®∙ chØ danh khiªu chiÕn th× sî r»ng ¶ sÏ kh«ng quang minh chÝnh ®¹i ®Õn quý tù ®©u! NhËp V©n ®¹i s­ gËt ®Çu, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 111 - ThÝ chñ nãi còng cã lý! L∙o n¹p còng ®∙ tõng hoµi nghi ®©y lµ dông t©m bµy nguþ - kÕ cña Thiªn Ma N÷! Ho¾c Minh Phong hái l¹i: - Dông kÕ g×? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Cã thÓ ¶ muèn c¬ héi nµy ®Ó tiªu diÖt tr­íc mét bé phËn cña cao thñ vâ l©m! Ho¾c Minh Phong buét miÖng nãi: - Thiªn Ma N÷ qu¶ nhiªn lµ nh©n vËt to gan! NhËp V©n ®¹i s­ tiÕp lêi: - Kh«ng sai, yªu n÷ nµy rÊt to gan! Nh­ng... L∙o h¬i ng­ng l¹i råi nãi tiÕp: - L∙o n¹p c¶m thÊy kú qu¸i lµ yªu n÷ nµy Èn c­ ®∙ nhiÒu n¨m, b©y giê t¹i sao bçng nhiªn l¹i xuÊt diÖn khiªu chiÕn? Ho¾c Minh Phong liÒn nãi: - §¹i s­ kh«ng biÕt nguyªn nh©n v× sao Thiªn Ma N÷ ph¶i Èn c­ sao? NhËp V©n ®¹i s­ l¾c ®Çu, nãi: - L∙o n¹p kh«ng ®­îc râ l¾m! Ho¾c Minh Phong nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi: - V× khi ®ã s­ phô cña Ph­¬ng l∙o ®Ö lµ TrÇn ®¹i hiÖp vÉn cßn t¹i thÕ? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! C¸t Uy chît xen vµo: - §¹i s­, cßn cã mét chuyÖn mµ e r»ng ®¹i s­ còng liÖu tÝnh sai råi! NhËp V©n ®¹i s­ ng¹c nhiªn hái: - Sai chuyÖn g×? C¸t Uy nãi: - Thiªn Ma N÷ ®∙ sím ngÇm ph¸t triÓn thùc lùc trong vâ l©m råi. NhËp V©n ®¹i s­ gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai, b¶n ph¸i ch¼ng qua lµ n¬i mµ yªu n÷ ®ã nh¾m ®Õn tr­íc mµ th«i! L∙o dÞch môc quang nh×n quanh mét l­ît råi nãi tiÕp: - X­a nay ThiÕu L©m ®­îc vâ l©m ®ång ®¹o kÝnh ng­ìng, ngoµi thuéc h¹ cña Thiªn Ma N÷ ra th× cßn ai d¸m xem th­êng b¶n tù nh­ vËy chø? Nghe khÈu khÝ cña l∙o th× d­êng nh­ ThiÕu L©m ®∙ ph¶i chÞu thiÖt ®iÒu g× råi! Ho¾c Minh Phong nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 112 - Ch­ëng m«n, x­a nay quý tù cã quy ®Þnh kh«ng cho phÐp n÷ nh©n nhËp tù, vËy - thuéc h¹ cña Thiªn Ma N÷ tÊt ph¶i lµ nam nh©n! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Lµ mét n÷ thÝ chñ chõng m­êi b¶y m­êi t¸m tuæi! Ho¾c Minh Phong hái tiÕp: - Vâ c«ng cña ng­êi nµy rÊt cao c­êng ph¶i kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - RÊt cao c­êng, n÷ thÝ chñ nµy ®ét nhËp b¶n tù lµm thä th­¬ng n¨m cao thñ mµ cßn...mµ cßn... Ho¾c Minh Phong chau mµy nãi: - Mét thiÕu n÷ m­êi b¶y m­êi t¸m tuæi sao l¹i lîi h¹i nh­ thÕ? L∙o phu thËt khã cã thÓ tin ®­îc! Lóc nµy NhËp Th¸nh ®¹i s­ còng xen vµo: - L∙o thÝ chñ, n÷ thÝ chñ kia tuy cßn trÎ nh­ng vâ c«ng th× qu¶ thËt lµ v« cïng lîi h¹i: NhËp V©n ®¹i s­ thë dµi mét h¬i råi tiÕp lêi: - Cao thñ h¹ng chñ nh©n cña b¶n tù bÞ ¶ ®¶ th­¬ng n¨m ng­êi, nÕu NhËp Ph¸p s­ ®Ö kh«ng ®Ých th©n xuÊt thñ th× kh«ng biÕt ¶ cßn ®¶ th­¬ng bao nhiªu ng­êi n÷a! Ho¾c Minh Phong nãi: - Thuéc h¹ cña Thiªn Ma N÷ mµ cã vâ c«ng cao c­êng nh­ vËy thËt khiÕn l∙o phu khã cã thÓ tin ®­îc! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Bang chñ kh«ng tin còng ch¼ng cã g× l¹, nÕu l∙o n¹p kh«ng tËn m¾t môc kiÕn th× còng kh«ng thÓ tin. Ho¾c Minh Phong nãi: - ThiÕu n÷ kia ngoµi viÖc ®Õn truyÒn tin th× cßn nãi g× n÷a kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ h¬i biÕn s¾c, l∙o trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Bang chñ, kh«ng ph¶i l∙o n¹p kh«ng muèn nãi, nh­ng v× ®©y lµ chuyÖn riªng cña b¶n tù nªn kh«ng tiÖn cho ng­êi ngoµi biÕt! Ho¾c Minh Phong nãi: - Ch­ëng m«n kh«ng muèn nãi ra th× th«i vËy! L∙o hái ng­ng l¹i råi bçng nhiªn quay sang nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi: - L∙o ®Ö, n¨m x­a lÖnh s­ tõng ®¸nh b¹i Ngò Ma, nh­ng ch¼ng hay lÖnh s­ cã nãi cho l∙o ®Ö ng­¬i biÕt vâ c«ng cña Thiªn Ma N÷ cao c­êng nh­ thÕ nµo kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - ChuyÖn nµy v∙n bèi ch­a tõng nghe tiªn s­ nãi bao giê. Ho¾c Minh Phong lé vÎ ng¹c nhiªn, l∙o hái l¹i: - LÖnh s­ kh«ng nh¾c ®Õn µ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 113 Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - - V∙n bèi kh«ng d¸m nãi dèi bang chñ nh­ng ®Ých thùc lµ tiªn s­ kh«ng hÒ nãi vâ c«ng cña bän hä cao thÊp nh­ thÕ nµo! Chît nghe C¸t Uy ph¸ lªn c­êi mét trµng råi l∙o nãi: - L∙o phu hiÓu ra råi! Ho¾c Minh Phong liÒn hái: - HiÒn ®Ö hiÓu ra ®iÒu g×? T¹i sao TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng nh¾c ®Õn chuyÖn nµy? C¸t Uy nãi: - Trong m¾t TrÇn ®¹i hiÖp th× cã lÏ bän Thiªn Ma N÷ c¨n b¶n kh«ng ®¸ng ®Ó nh¾c ®Õn! Ho¾c Minh Phong s÷ng ng­êi, l∙o kªu lªn: - §¬n gi¶n thÕ sao? C¸t Uy nãi: - Ngoµi lý do nµy th× tiÓu ®Ö kh«ng nghÜ ra nguyªn nh©n nµo kh¸c khiÕn TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng nãi víi truyÒn nh©n cña m×nh vÒ vâ c«ng cña Ngò Ma! NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay niÖm phËt hiÖu råi nãi: - L∙o n¹p nghÜ ®Õn mét ®iÒu nh­ng ch¼ng biÕt cã chÝnh x¸c hay kh«ng! Ho¾c Minh Phong nãi: - Xin ®¹i s­ cø nãi! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Ph­¬ng thÝ chñ niªn kû cßn rÊt trÎ, thÞnh khÝ cßn cao, TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng nh¾c ®Õn vâ c«ng cña Ngò Ma lµ cã thÓ kh«ng muèn Ph­¬ng thÝ chñ m¹o hiÓm quyÕt ®Êu víi bän chóng! Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - §¹i s­ nãi ®óng råi, l∙o phu còng võa nghÜ ®Õn ®iÒu nµy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× nghÜ thÇm: - ChØ sî r»ng c¸c vÞ ®Òu ph¸n ®o¸n sai c¶ th«i! Tiªn s­ kh«ng nãi lµ v× vâ c«ng cña ta ®∙ thµnh nªn Ngò Ma kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña ta ®Êy th«i. Tuy nghÜ thÕ nh­ng chµng c¶m thÊy kh«ng tiÖn nãi ra. NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Bang chñ ®∙ ph¸n ®o¸n ra mµ kh«ng muèn nãi râ, ®ñ thÊy bang chñ rÊt träng ®øc khiªm tèn, l∙o n¹p tuy nhËp phËt m«n nh­ng vÉn ch­a tÉy s¹ch ®­îc danh lîi, thËt lµ ®¾c téi nhiÒu qu¸! D­ ©m ch­a døt th× thÊy cã ba hßa th­îng trung niªn xuÊt hiÖn n¬i cöa tÞnh thÊt. NhËp V©n ®¹i s­ chau mµy hái: - C¸c ng­¬i cã chuyÖn g×? Hoµ thuîng ®øng tr­íc chÊp tay cung kÝnh nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2