intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập 8

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

140
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 8', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 8

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 119 - Håi thø t¸m Thiªn Ma n÷ ®å Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®­¬ng tr­êng, do vËy rÊt nháNghi võakh«nglêiqua ®­îc thÝnh lùc cña quÇn hïng t¹i vµ An TiÓu B×nh nãi TuyÕt nh­ng døt th× NhËp V©n ®¹i s­ liÒn ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi: - NhÞ vÞ tiÓu thÝ chñ lµ kh¸ch quý cña bæn tù nªn mäi hµnh ®éng sÏ kh«ng bÞ c©u thóc, ngoµi Tµng Kinh C¸c ra th× nhÞ vÞ cã thÓ ®i bÊt cø n¬i nµo trong bæn tù! Mét lêi nh­ më tÊm lßng, An TiÓu B×nh liÒn kÐo TuyÕt Nghi ®øng lªn vµ nãi: - §a t¹ sù hËu ®∙i cña ®¹i s­. Lêi ch­a døt th× nµng ®∙ phãng b­íc ra khái tÞnh thÊt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÉn c¶m thÊy bÊt æn, chµng ®Þnh nãi ®iÒu g× ®ã nh­ng ®∙ nghe Tèng Phï ph¸ lªn c­êi råi nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i kh«ng cÇn c©u nÖ lÔ tôc n÷a! Ch­ëng m«n ®∙ nãi nh­ vËy th× ng­¬i cµng kh«ng cÇn ph¶i kh¸ch khÝ! L∙o ng­ng l¹i mét l¸t råi quay sang nãi víi NhËp V©n ®¹i s­: - Ch­ëng m«n, l∙o phu còng muèn cïng nhÞ vÞ l∙o ®Ö nµy th­ëng l¶m c¶nh vËt cña quý tù, ch¼ng hay ch­ëng m«n cã ®ång ý ban ©n ®iÓn cho l∙o phu kh«ng? NhËp v©n ®¹i s­ mØm c­êi, nãi: - L∙o thÝ chñ cø tïy tiÖn! Tèng Phï liÒn kÐo Ph­¬ng TuyÕt Nghi phãng b­íc ra khái tÞnh thÊt. Ba ng­êi ra khái cöa mÆt nguyÖt th× thÊy mµn ®ªm ®∙ bao trïm ®¹i ®Þa, thÊp tho¸ng n¬i rõng tróc vµ c¸c khãm hoa lµ nh÷ng hßa th­îng cña ThiÕu L©m tù kh«ng ngõng ®i tíi ®i lui tuÇn tra. Tèng Phï h¹ giäng khÏ nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, xem ra bän hä phßng bÞ kh¸ nghiªm mËt nhØ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai, cã lÏ t¨ng l÷ cña ThiÕu L©m tù ®∙ nÕm mïi ®au khæ thËt sù råi! An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - Ph­¬ng ®¹i ca, chóng ta ®i ®©u b©y giê? ChØ ®i trong khu«n viªn ThiÕu L©m tù th«i sao? TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö ®­a ra chñ ý th× chuyÖn nµy do hiÒn ®Ö chñ tr­¬ng míi ph¶i chø! TiÓu B×nh liÒn nãi: - VËy th× chóng ta xuÊt tù mét chuyÕn nhÐ! Tèng Phï ng¹c nhiªn hái: - XuÊt tù ®i ®©u? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 120 TiÓu B×nh th¶n nhiªn nãi: - - T×m kÎ gi¶ m¹o Ho¾c bang chñ! Tèng Phï nãi: - Tung S¬n cã ®Õn mÊy tr¨m dÆm vu«ng, lÏ nµo chóng ta ph¶i b«n tÈu suèt c¶ ®ªm? TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Kh«ng cÇn ph¶i thÕ, v∙n bèi tin lµ bän chóng vÉn ch­a ra khái ThiÕu L©m tù vµ sau l­ng bän chóng cßn cã kÎ sai khiÕn! TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö cho r»ng bän chóng vÉn quanh quÈn trong ThiÕu L©m tù lµ dùa vµo Thiªn Ma N÷ ph¶i kh«ng? TiÓu B×nh nãi: - T¹i sao l¹i kh«ng? Ngoµi Thiªn Ma N÷ ra th× cßn ai d¸m chèng ®èi ThiÕu L©m tù? TuyÕt Nghi nãi: - Tr­íc khi gÆp Thiªn Ma N÷ th× t¹i h¹ ch­a d¸m tin nh­ vËy! TiÓu B×nh hái Tèng Phï: - Tèng l∙o cã tin v∙n bèi kh«ng? Tèng Phï nãi: - Lµm sao d¸m kh«ng tin? Ngay c¶ Thiªn Ma N÷ cßn ph¶i lÊy lßng ng­¬i, l∙o phu ta cßn kÐm Thiªn Ma N÷ nhiÒu l¾m! TiÓu B×nh nãi: - Tèng l∙o l¹i nãi ®ïa råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi quÐt môc quang nh×n ra tø phÝa mét l­ît råi nãi: - Tèng l∙o, chóng ta ®i theo h­íng nµo b©y giê? Th× ra chµng ch­a tõng ®Õn ThiÕu L©m tù lÇn nµo nªn bÞ tõng líp kiÕn tróc lµm cho m¬ hå vµ mÊt ph­¬ng h­íng. An TiÓu B×nh còng vËy, nµng nh×n Tèng Phï vµ tiÕp lêi: - Tèng l∙o, Ph­¬ng huynh nãi kh«ng sai, trong ThiÕu L©m tù nµy ®©u ®©u còng lµ phËt ®­êng b¶o ®iÖn, nÕu chóng ta ®i sai ph­¬ng huíng th× r¾c råi to ®Êy! Tèng Phï c­êi khµ khµ råi nãi: - NhÞ vÞ ®Þnh ®i ®©u? Ra phÝa tr­íc hay lµ hËu s¬n? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n qua An TiÓu B×nh vµ mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö ®Þnh ®i n¬i nµo? An TiÓu B×nh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - §Õn S­ Tæ am! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÈn ng­êi, chµng nãi: - S­ Tæ am ë n¬i nµo? Chóng ta ®Õn ®ã lµm g×? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 121 TiÓu B×nh nãi: - - Ph­¬ng huynh quªn lêi Ph¸p Nh©n tri kh¸ch nãi råi sao? Ch¼ng ph¶i vÞ hßa th­îng nµy ®∙ nãi lµ kh«ng Ýt ®Ö tö ThiÕu L©m tù bÞ ®¶ th­¬ng gÇn S­ Tæ am ®Êy sao? TuyÕt Nghi nãi: - NÕu vËy chóng ta ®Õn ®ã th× cã thÓ gÆp Thiªn Ma N÷ ch¨ng? TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng nhÊt ®Þnh, nh­ng dï sao còng ph¶i ®i thö mét chuyÕn! Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - NhÞ vÞ l∙o ®Ö, nÕu muèn ®Õn S­ Tæ am th× chóng ta ph¶i quay trë l¹i th«i! Lêi võa døt th× l∙o quay ng­êi phãng b­íc ngay. TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh ngÈn ng­êi, c¶ hai kh«ng ngê Tèng Phï nãi ®i lµ ®i nh­ vËy, hai ng­êi nh×n nhau råi ®µnh phãng b­íc b¸m theo l∙o ta. Ba ng­êi vßng qua tÞnh thÊt cña ph­¬ng tr­îng råi ®i th¼ng mét ®o¹n chõng hai dÆm th× ®∙ ra khái s¬n m«n ThiÕu L©m tù. Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy hái: - Tèng l∙o, S­ Tæ am ë rÊt xa ph¶i kh«ng? Tèng Phï chØ tay vÒ phÝa hËu s¬n vµ nãi: - Kh«ng xa, ë trªn s­ên nói phÝa tr­íc kia råi! Ba ng­êi liÒn thi triÓn khinh c«ng phãng ®i vun vót, kh«ng hÕt thêi gian mét tuÇn trµ th× ®∙ ®Õn ch©n nói, tõ ®©y nh×n lªn cã thÓ thÊy thÊp tho¸ng ®×nh viÖn trong rõng c©y. Tèng Phï chØ n¬i cã ¸nh ®uèc h¾t bãng ra vµ nãi: - §ã chÝnh lµ S­ Tæ am! Chóng ta cã cÇn vµo trong xem thö kh«ng? TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - §­¬ng nhiªn lµ cÇn råi! Nh­ng TiÓu B×nh l¹i l¾c ®Çu, nãi: - Chóng ta vßng quanh tø phÝa xem thö tr­íc ®∙. Lêi ch­a døt th× thÇn s¾c cña nµng chît biÕn, nµng khÏ nãi tiÕp: - Cã ng­êi ®Õn ®Êy, chóng ta tr¸nh ra sau t¶ng ®¸ nµy ®i! Nãi ®o¹n nµng kÐo Ph­¬ng TuyÕt Nghi cïng Tèng Phï ra sau t¶ng ®¸ lín Èn nÊp. Ba ng­êi võa Èn th©n xong th× thÊy ba hßa th­îng tay cÇm thiÒn tr­îng lï lï ®i tíi. D­êng nh­ bän hä nghe tiÕng ng­êi nãi chuyÖn nªn míi ch¹y l¹i, nh­ng ®Õn n¬i kh«ng thÊy tung tÝch g× th× dõng b­íc sôc s¹o n¬i bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa ®øng tr­íc ®ã. Mét hßa th­îng nãi: - S­ huynh, võa råi kh«ng nghe nhÇm ®Êy chø? Mét hßa th­îng kh¸c nãi: - LÏ nµo s­ ®Ö kh«ng tin ngu huynh? Râ rµng lµ cã ng­êi nãi chuyÖn ë n¬i nµy, nh­ng t¹i sao chóng ta ®Õn n¬i l¹i kh«ng thÊy bãng ng­êi nhÜ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 122 Hßa th­îng ban ®Çu nãi: - - S­ huynh, chóng ta cã cÇn ngåi ®©y chê mét l¸t kh«ng? Cã thÓ... Hßa th­îng s­ huynh nãi: - S­ ®Ö, chóng ta ®ang ë ngoµi s¸ng nªn tù nhiªn lµ kh«ng thÓ lµm chuyªn ngèc nghÕch «m c©y ®îi thá! Hßa th­îng nµy ng­ng mét l¸t råi nãi tiÕp: - ThÕ nµy nhÐ, chóng ta gi¶ vê nh­ kh«ng biÕt vµ cø tuÇn hµnh xuèng nói! Ba hßa th­îng kÒ tai nhau th× thÇm mét lóc råi tiÕp tôc tuÇn hµnh xuèng nói! Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - MÊy hßa th­îng nµy qu¶ nhiªn rÊt cã c¬ trÝ, t¹i sao bän hä kh«ng lïng sôc quanh n¬i nµy? LÏ nµo... Chµng nghÜ ®Õn ®©y th× nghe Tèng Phï truyÒn ©m nãi: - L∙o ®Ö, nh÷ng t¨ng nh©n nµy ®∙ bÞ Thiªn Ma N÷ lµm cho vì mËt råi, tr«ng thÇn th¸i th× râ rµng bän chóng biÕt chóng ta ë sau t¶ng ®¸ nµy, vËy mµ chóng ch¼ng d¸m lïng sôc. ¤i, ch¼ng tr¸ch bän chóng bÞ th­¬ng vong nhiÒu nh­ thÕ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng dïng thuÊt truyÒn ©m nãi: - Kh«ng sai, nh÷ng hßa th­îng nµy qu¶ nhiªn rÊt nh¸t gan, chuyÖn ®¬n gi¶n nh­ vËy mµ t¹i sao chóng kh«ng nghÜ ra chø? Lêi ch­a døt th× bçng nhiªn chµng thÊy cã mÊy bãng ng­êi tõ trªn l­ng chõng nói phãng xuèng rÊt nhanh. Tèng Phï còng ph¸t hiÖn ®­îc nªn dïng thuËt truyÒn ©m nãi: - L∙o ®Ö, l¹i cã ng­êi ®Õn ®©y, chóng ta xem thö bän chóng thuéc lé sè nµo nhÐ! Ba ng­êi thi triÓn thuËt quy tøc vµ vËn môc lùc quan s¸t th× thÊy mÊy bãng ng­êi nµy th©n h×nh kh«ng cao, tr«ng cã vÎ nh­ lµ n÷ nh©n. An TiÓu B×nh bÊt gi¸c khÏ nãi: - Kh«ng ph¶i lµ hßa th­îng! Tèng Phï truyÒn ©m nãi tiÕp: - Kh«ng sai! Bän nµy th©n h×nh thÊp bÐ, cã lÏ lµ ®Ö tö thuéc h¹ cña Thiªn Ma N÷ råi! TuyÕt Nghi nãi: - Tèng l∙o, chóng ta cã cÇn xuÊt diÖn kh«ng? Tèng Phï nãi: - §õng véi, h∙y xem bän chóng ®Þnh lµm g× råi h∙y tÝnh! Lóc nµy bçng nhiªn ba t¨ng nh©n lóc n∙y quay trë l¹i, râ rµng ba hßa th­îng nµy kh«ng ngèc nghÕch hoÆc nh¸t gan mµ ch¼ng qua lµ dïng kÕ d­¬ng §«ng kÝch T©y ®Ó dô ®Þch mµ th«i. TuyÕt Nghi thÊy vËy th× kinh ng¹c nãi: - Tèng l∙o, sî r»ng ba vÞ hßa th­îng nay sÏ nÕm mïi ®au khæ th«i! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 123 Tèng Phï nãi: - - Ch­a ch¾c, xem ph­¬ng thøc dô ®Þch cña bän hä th× h×nh nh­ bän hä ch¼ng cã kiªng kþ g×, kh«ng chõng bän hä ®∙ sím cã kÕ s¸ch chÕ ®Þch! TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Tèng l∙o, v∙n bèi thÊy h×nh nh­ kh«ng ph¶i nh­ vËy! Tèng Phï liÒn hái: - L∙o ®Ö ng­¬i cã ph¸t hiÖn ®iÒu g× ch¨ng? TiÓu B×nh nãi: - Sao Tèng lao kh«ng thö chê mµ xem? Tèng Phï ng¹c nhiªn nãi: - C« n­¬ng nãi vËy lµ g×? LÏ nµo c« n­¬ng cho r»ng nh÷ng hßa th­îng nµy muèn m¹o hiÓm? TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng sai, sî r»ng bän hä kh«ng thÓ tho¸t khái tay n¨m ma n÷ nµy! Th× ra nh÷ng bãng ng­êi kia ®∙ hiÖn râ dÇn, ®©y chÝnh lµ n¨m h¾c y thiÕu n÷. Tèng Phï chau mµy nãi: - C« n­¬ng, chóng ta cã nªn gióp ba hßa th­îng nµy mét tay kh«ng? TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Theo v∙n bèi thay th× t¹i sao chóng ta kh«ng xuÊt thñ t­¬ng trî chø? Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai! Lóc nµy ba hoµ th­îng ®∙ ®i gÇn tíi tr­íc n¨m h¾c y thiÕu n÷. Mét hßa th­îng lín tiÕng qu¸t hái: - Lµ kÎ nµo? N¨m h¾c y thiÕu n÷ ®ång lo¹t dõng b­íc, mét giäng n÷ lanh l∙nh cÊt lªn: - C¸c ng­¬i lµ ai? Mau ®Õn ®©y cho b¶n c« n­¬ng xem mÆt thö! H×nh nh­ ba hßa th­îng kh«ng ngê ®èi ph­¬ng hái ng­îc l¹i nh­ vËy nªn bän hä trÇm ng©m mét lóc l©u, råi hoµ th­îng qu¸t hái ®Çu tiªn míi nãi tiÕp: - BÇn t¨ng lµ ®Ö tö tuÇn s¬n cña Thiªn L©m tù, n÷ thÝ chñ lµ m«n h¹ cña ai. T¹i sao ®ang ®ªm l¹i ®ét nhËp vµo b¶n s¬n, kh«ng sî gÆp hæ lang ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Hoµ th­îng nµy thËt lµ ngèc. Nh÷ng n÷ nh©n nµy ®∙ d¸m hµnh tÈu trong ®ªm ë n¬i th©m s¬n th× ®­¬ng nhiªn lµ nh©n vËt cã vâ c«ng cao c­êng råi, vËy th× cßn sî g× lo¹i hæ lang! Hái nh­ thÕ h¸ ch¼ng phÝ lêi lµm sao? Chît nghe thiÕu n÷ bªn kia c­êi nh¹t nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 124 - Hßa th­îng, nÕu Tung S¬n nµy cã hæ lang th× ch¼ng ph¶i t¨ng nh©n cña ThiÕu L©m - tù ®∙ mÊt s¹ch råi sao? C¸c ng­¬i kh«ng ë trong chïa niÖm kinh l¹y phËt mµ ch¹y ra ®©y lµm g× vËy? An TiÓu B×nh nghe vËy th× bËt c­êi, nãi: - Hái rÊt hay, ®Ó xem ba hoµ th­îng kia tr¶ lêi thÕ nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - RÊt ®¬n gi¶n, chØ cÇn ®¸nh nhau mét trËn lµ ®­îc! Lêi chµng nãi qu¶ nhiªn kh«ng sai, mét hßa th­îng lín tiÕng nãi: - Bän bÇn t¨ng gi÷ tr¸ch nhiªm tuÇn s¬n, nÕu n÷ thÝ chñ kh«ng nãi râ lai lÞch th× chí tr¸ch bän bÇn t¨ng sÏ ph¶i cÇm gi÷ c¸c vÞ l¹i ®©y! N¨m h¾c y thiÕu n÷ nghe vËy th× ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch mét trµng. Ba hßa th­îng ThiÕu L©m ngÈn ng­êi, mét hßa th­îng l¹nh lïng hái: - C¸c thÝ chñ c­êi g× vËy? Mét thiÕu n÷ ®¸p: - Bän ta c­êi c¸c ng­¬i kho¸c l¸c tù ®¹i mµ kh«ng biÕt nhôc! Ba hßa th­îng bÞ ®èi ph­¬ng khÝch né nªn mét hßa th­îng vung thiÒn tr­îng vµ phãng b­íc vÒ phÝa n¨m h¾c y thiÕu n÷. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Hßa th­îng nµy ®∙ tróng kÕ khÝch t­íng cña n¨m yªu n÷ kia råi, xem ra h¾n sÏ ph¶i nÕm mïi ®au khæ tr­íc th«i! Chµng nghÜ ®Õn ®©y th× thÊy mét thiÕu n÷ còng b­íc lªn tr­íc nghªnh chiÕn. Tuy bãng tr¨ng lê mê nh­ng bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Òu cã môc lùc h¬n ng­êi nªn tr«ng thÊy rÊt râ rµng mçi t×nh tiÕt. Hßa th­îng thÊy cã ng­êi tiÕn l¹i phÝa m×nh th× dõng b­íc, lín tiÕng nãi: - N÷ thÝ chñ, c¸c vÞ ®ang ®ªm hµnh tÈu n¬i s¬n d∙ nµy th× tÊt lµ kh«ng ph¶i h¹ng ng­êi tèt råi, h∙y mau b¸o lai lÞch kÎo bÇn t¨ng ra tay ®¶ th­¬ng nhÇm ng­êi ®Êy! Hßa th­îng ThiÕu L©m tù qu¶ nhiªn cã tÝnh nhÉn n¹i h¬n ng­êi, tuy ng­êi nµy ®∙ sím ®éng né khÝ nh­ng vÉn cè g¾ng kiÒm chÕ ®Ó hái l¹i lÞch ®èi ph­¬ng mét lÇn n÷a. H¾c y thiÕu n÷ c­êi khanh kh¸ch råi nãi: - Hßa th­îng c¸c ng­¬i thËt lµ ngu tuyÖt ®Ønh, b¶n c« n­¬ng vèn muèn g©y sù víi ThiÕu L©m tù c¸c ng­¬i mµ ®Õn, nÕu kh«ng hµnh tÈu ë Tung S¬n th× ph¶i ®i ®­êng nµo chø? Hßa th­îng nµy kh«ng ngê ®èi ph­¬ng chöi m¾ng m×nh mét c¸ch tr¾ng trîn nh­ thÕ nªn bÊt gi¸c ngÈn ng­êi håi l©u råi míi nãi: - Th× ra c¸c ng­¬i lµ bän yªu n÷! H¾c y thiÕu n÷ c­êi nh¹t, nãi: - C¸i g× lµ yªu n÷? Hßa th­îng, b¶n c« n­¬ng khuyªn ng­¬i nªn nãi n¨ng cÈn thËn mét chót! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 125 Hßa th­îng liÒn nãi: - - C¸c ng­¬i kh«ng ph¶i lµ yªu n÷ th× lµ g× nµo? H¾c y thiÕu n÷ tung ng­êi tíi tr­íc n¨m b­íc råi qu¸t hái: - Hßa th­îng, ng­¬i lµ ®Ö tö ®êi thø mÊy trong ThiÕu L©m tù? ChØ nghe hai tiÕng "Bèp... Bèp" vang lªn, hßa th­îng nµy kh«ng tr¶ lêi mµ vung thiÒn tr­îng tÊn c«ng h¾c y thiÕu n÷ ngay. An TiÓu B×nh tá ra thÊt väng, nµng nãi: - Tèng l∙o, hßa th­îng nµy ¨n hai c¸i t¸t tai th× cã lÏ ®∙ ®éng ho¶ khÝ thËt råi! Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - §óng vËy, hßa th­îng nµy kh«ng biÕt tù l­îng, sî r»ng h¾n sÏ nÕm mïi ®au khæ th«i! Lóc nµy hßa th­îng ®∙ kh«ng ngõng vung thiÒn tr­îng tÊn c«ng h¾c y thiÕu n÷, nh­ng th©n ph¸p cña thiÕu n÷ qu¸ nhanh nªn c¨n b¶n thiÒn tr­îng kh«ng thÓ ®¸nh tróng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy, nãi: - Tr­îng lùc cña vÞ hßa th­îng nµy kh«ng tÇm th­êng, ®Ó xem vÞ c« n­¬ng kia sÏ ph¶i øng phã nh­ thÕ nµo? An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - Ph­¬ng huynh sinh lßng th­¬ng h­¬ng tiÕc ngäc ch¨ng? Ph­¬ng TuyÖt NghÜ thÇm nghÜ: - Nµng nãi nh­ vËy lµ cã ý g×? LÏ nµo... Chµng chît c¶m thÊy c¸ch nghÜ cña m×nh thËt buån c­êi nªn l¾c ®Çu, nãi: - HiÒn ®Ö, nãi ®ïa råi! An TiÓu B×nh nh×n ra ®­¬ng tr­êng råi nãi: - Ph­¬ng huynh, ma n÷ kia ®∙ ®Èy lui hßa th­îng råi kia! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n ra th× thÊy thiÕu n÷ kh«ng biÕt dïng thñ ph¸p g× mµ ®∙ khiÕn thiÒn tr­îng cña hßa th­îng tho¸t khái tay vµ th©n h×nh cao to cña hßa th­îng liªn tôc lui ra sau råi ng∙ l¨n ra ®Êt. Hai hßa th­îng cßn l¹i thÊy vËy th× kinh h∙i kh«ng Ýt, c¶ hai lËp tøc vung thiÒn tr­îng x«ng ®Õn tÊn c«ng h¾c y thiÕu n÷. LÇn nµy chØ thÊy th©n h×nh cña thiÕu n÷ luån tr¸i l¸ch ph¶i nhanh nh­ chíp, ®ång thêi h÷u thñ vung lªn, tuy kh«ng thÊy râ ¶ ®¸nh ra vËt g× nh­ng hai lµn ng©n quang kh«ng tho¸t qua nh∙n lùc cña bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi. Râ rµng ®©y lµ mét lo¹i ¸m khÝ cùc kú lîi h¹i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch­a kÞp xoay chuyÓn ý nghÜ th× ®∙ nghe hai hßa th­îng kªu lªn hai tiÕng råi ng∙ kÒnh ra ®Êt. Tèng Phï kªu thÊt thanh: - ¸m khÝ thËt lµ lîi h¹i! C©u nµy l∙o kh«ng dïng thuËt truyÒn ©m nªn bÞ n¨m thiÕu n÷ nghe ®­îc, n¨m ng­êi nµy còng kh«ng ngê cßn cã ng­ëi nÊp sau t¶ng ®¸ nªn kinh ng¹c kh«ng Ýt. Tuy nhiªn ph¶n Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 126 øng cña n¨m thiÕu n÷ rÊt nhanh nh¹y, võa ph¸t hiÖn cã dÞ tr¹ng th× n¨m ¶ lËp tøc tung - ng­êi ®Õn chç ba hßa th­îng, ®ång thêi m­êi lµn ng©n quang còng lËp tøc ph¸t ra. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Lßng d¹ cña mÊy ¶ yªu n÷ nµy qu¶ nhiªn rÊt tµn ®éc, ch­a kÞp hái lµ ai th× ®∙ h¹ ®éc thñ råi. NÕu kh«ng d¹y cho chóng mét trËn th× trong t­¬ng lai kh«ng biÕt cßn bao nhiªu ng­êi bÞ h¹i bëi tay chóng n÷a! NghÜ ®o¹n chµng liÒn xuÊt tr­êng kiÕm, h÷u thñ võa trÇm xuèng th× nghe "r¾c r¾c" mÊy tiÕng vang lªn, toµn bé m­êi lµn ng©n quang ®Òu bÞ triÖt tiªu, b¶n th©n chµng còng ®∙ tung ng­êi phãng ra ngoµi. An TiÓu B×nh thÊy chµng hiÖn th©n th× còng ®øng lªn, n¨m h¾c y thiÕu n÷ ®ang lao tíi nh­ng thÊy cã bãng ng­êi xuÊt hiÖn th× lËp tøc dõng b­íc. ThiÕu n÷ ®øng ®Çu nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét lóc råi hái: - Ng­¬i lµ m«n h¹ cña ThiÕu L©m? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n kü th× thÊy bèn thiÕu n÷ ®øng sau mÆc h¾c y, nh­ng thiÕu n÷ ®øng ®Çu mÆc hång y, v× lóc n∙y ë xa nªn thÊy mµu hång còng gièng nh­ mµu ®en. Chµng thÇm nghÜ: - Xem ra hång y thiÕu n÷ nµy lµ ng­êi ®øng ®Çu trong n¨m ¶ råi! NghÜ ®o¹n chµng trÇm giäng nãi: - T¹i h¹ kh«ng ph¶i lµ m«n h¹ cña ThiÕu L©m? T¹i sao c¸c c« n­¬ng l¹i h¹ ®éc thñ ®èi víi hßa th­îng cña ThiÕu L©m tù nh­ vËy? Ph¶i ch¨ng ®«i bªn cã thï hËn g×? Hång y thiÕu n÷ nghe vËy th× yªn t©m kh«ng Ýt, ¶ c­êi khanh kh¸ch mét trµng råi chËm r∙i nãi: - C«ng tö kh«ng ph¶i lµ m«n h¹ cña ThiÕu L©m µ? Ch¼ng hay c«ng tö x­ng h« thÕ nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi chît ®éng linh c¬, chµng thÇm nghÜ: - Kh«ng biÕt LiÔu My N­¬ng ®∙ nãi chuyÖn ta xuÊt hiÖn trong vâ l©m cho Thiªn Ma N÷ biÕt hay ch­a? B©y giê nÕu ta nãi m×nh lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi mµ ¶ biÕn s¾c th× râ rµng lµ LiÔu My N­¬ng ®∙ th«ng b¸o cho Thiªn Ma N÷ biÕt. NghÜ ®o¹n chµng buét miÖng nãi: - T¹i h¹ lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi! Hång y thiÕu n÷ th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi: - Th× ra lµ Ph­¬ng c«ng tö, tiÖn thiÕp xin hµnh lÔ t­¬ng kiÕn! Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy ®èi ph­¬ng kh«ng cã ph¶n øng g× th× biÕt LiÔu My N­¬ng ch­a nãi cho Thiªn Ma N÷ biÕt tin chuyÖn truyÒn nh©n cña KiÕm Than xuÊt hiÖn, do vËy chµng bÊt gi¸c vui mïng v« cïng. Chµng nãi: - Kh«ng d¸m, c¸c vÞ c« n­¬ng x­ng h« thÕ nµo? Lµ m«n h¹ cña vÞ cao nh©n nµo vËy? Hång y thiÕu n÷ c­êi khanh kh¸ch råi nãi: - Ph­¬ng c«ng tö kh«ng ph¶i lµ ®Ö tö cña ThiÕu L©m tù thËt chø? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 127 Th× ra ¶ vÉn ch­a tin lêi Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa nãi. - Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - ThiÕu L©m tù lµm sao cã ®Ö tö kh«ng xuÊt gia? C« n­¬ng kh«ng cÇn ph¶i nghi ngê ®iÒu nµy! Hång y thiÕu n÷ gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai! Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ThiÕu L©m tù kh«ng thu nhËn tôc gia ®Ö tö nªn lêi Ph­¬ng c«ng tö võa nãi ch¾c lµ kh«ng gi¶ råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - V× nh÷ng lêi ®ã vèn lµ thËt mµ! Hång y thiÕu n÷ mØm c­êi, nãi: - Ph­¬ng c«ng tö lµ ng­êi cña ph¸i nµo vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - T¹i h¹ kh«ng thuéc cöu ®¹i m«n ph¸i, c« n­¬ng yªn t©m ch­a? Hång y thiÕu n÷ gËt ®Çu, nãi: - C«ng tö tõng nghe nãi ®Õn Kim Hoa Bang ch­a? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn thÇm nghÜ: - Trong vâ l©m lµm g× cã Kim Hoa Bang? Kh«ng lÏ... Bçng nhiªn chµng nhí ®Õn chuyÖn hai thÞ n÷ cña An TiÓu B×nh tõng nãi lµ Thiªn Ma N÷ cã tÆng mét chiÕc kim thoa cho bän hä nªn bÊt gi¸c chµng nghÜ thÇm: - Cã lÏ Kim Hoa Bang nµy lµ do Thiªn Ma N÷ míi s¸ng lËp ra! NghÜ ®o¹n chµng l¾c ®Çu, nãi: - T¹i h¹ rÊt Ýt hµnh tÈu giang hå nªn ch­a tõng nghe nãi Kim Hoa Bang g× ®ã bao giê! Chµng ng­ng mét l¸t råi nãi tiÕp: - C« n­¬ng lµ m«n h¹ cña Kim Hoa Bang ch¨ng? Hång y thiÕu n÷ mØm c­êi, nãi: - C«ng tö nãi kh«ng sai, bon tiÖn thiÕp lµ ®Ö tö cña Kim Hoa Bang! TuyÕt Nghi hái tiÕp: - Kim Hoa Bang lµ bang héi míi ®­îc s¸ng lËp ph¶i kh«ng? Hång y thiÕu n÷ do dù mét l¸t råi nãi: - B¶n bang thµnh lËp ®∙ chÝn n¨m råi nh­ng gÇn ®©y míi hµnh tÈu giang hå mµ th«i! TuyÕt NghÜ thÇm nghi: - Th× ra Thiªn Ma N÷ ®∙ ngÇm chuÈn bÞ tõ l©u, xem ra n¨m x­a s­ phô ®∙ bÞ ¶ qua mÆt råi! NghÜ ®o¹n chµng nãi: - C« n­¬ng, ch¼ng hay Bang chñ Kim Hoa Bang lµ vÞ vâ l©m tiÒn bèi nµo vËy? Hång y thiÕu n÷ nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 128 - C«ng tö, Bang chñ b¶n bang chÝnh lµ s­ phô cña tiÖn thiÕp ®©y! - Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - S­ phô ng­¬i lµ ai? Ng­¬i kh«ng nãi th× lµm sao ta biÕt ®­îc? NghÜ ®o¹n chµng mØm c­êi, nãi: - Cã lÏ s­ phô cña c« n­¬ng rÊt cã danh väng trong vâ l©m? Hång y thiÕu n÷ c­êi khanh kh¸ch mét trµng råi nãi: - §­¬ng nhiªn råi! NhÊt ®Þnh lµ c«ng tö ®∙ nghe ®Õn ba ch÷ Thiªn Ma N÷! Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi lín råi nãi: - Nghe danh ®∙ l©u! §ét nhiªn thÇn s¾c cña chµng trÇm h¼n xuèng, hai ®¹o môc quang l¹nh lïng nh×n ®èi ph­¬ng, chµng nãi tiÕp: - Th× ra lµ Kim Hoa Bang lµ do Thiªn Ma N÷ s¸ng lËp, vËy mµ h«m nay t¹i h¹ míi ®­îc biÕt, kiÕn v¨n thËt lµ n«ng c¹n qu¸! Hång y thiÕu n÷ bÞ vÎ th¶n nhiªn cña chµng lµm cho s÷ng sê, ¶ chau mµy hái: - Ph­¬ng c«ng tö cã biÕt gia s­ kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng biÕt! VÎ bÊt an trªn mÆt hång y thiÕu n÷ chît biÕn mÊt, ¶ mØm c­êi, nãi: - VËy c«ng tö cã muèn biÕt gia s­ kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - §iÒu ®ã kh«ng cÇn! Hång y thiÕu n÷ thÊy chµng cù tuyÖt th× tá ý kh«ng vui, ¶ c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - C«ng tö còng kh¸ tù ®¹i ®Êy! TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - VËy sao? T¹i h¹ l¹i kh«ng c¶m thÊy. Hång y thiÕu n÷ l¹nh lïng tiÕp lêi: - Ph­¬ng c«ng tö cã biÕt hiÖn nay trong vâ l©m cã rÊt nhiÒu nh©n vËt thµnh danh muèn cÇu kiÕn gia s­ mµ kh«ng ®­îc h«m nay c«ng tö cã c¬ héi ngµn vµng mµ l¹i kh«ng nhËn, thÕ ch¼ng ph¶i lµ tù ®¹i th¸i qu¸ µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - Mäi ng­êi ®Òu cã ý chÝ riªng nªn môc ®Ých tù nhiªn còng kh¸c, t¹i h¹ xin t©m l∙nh thÞnh t×nh cña c« n­¬ng vËy. Hång y thiÕu n÷ trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - TiÖn thiÕp hä Lý, ®¬n danh mét ch÷ V©n, nh­ng gia s­ th­êng gäi lµ V©n nhi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi "µ" mét tiÕng råi nãi: - Th× ra lµ Lý c« n­¬ng! Ch¼ng hay c« n­¬ng gi÷ chøc g× trong quý bang? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 129 Lý V©n mØm c­êi, nãi: - - C«ng tö ®Þnh ®iÒu tra bÝ mËt cña b¶n bang ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - NÕu c« n­¬ng kh«ng tiÖn nãi ra th× th«i vËy! Thñ ph¸p dôc cÇm cè tóng (muèn nh­ng gi¶ vê th¶) nµy qu¶ nhiªn cã t¸c dông rÊt lín. Lý V©n mØm c­êi, nãi: - Ph­¬ng c«ng tö, ®õng tr¸ch nhÐ! TuyÕt Nghi nãi: - T¹i h¹ ®©u d¸m! Lý V©n tiÕp lêi: - Thùc ra b¶n bang ®∙ c«ng khai xuÊt diÖn trong vâ l©m th× còng ch¼ng sî bÊt kú ai hái chuyÖn trong b¶n bang. ¶ h¬i ng­ng l¹i råi nãi tiÕp: - Trong Kim Hoa Bang, tiÖn thiÕp kh«ng gi÷ chøc vô cè ®Þnh, khi trong bang h÷u sù th× s­ phô sÏ ra lÖnh cho tiÖn thiÕp toµn quyÒn xö lý! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Th× ra ®Þa vÞ cña c« n­¬ng trong Kim Hoa Bang l¹i cao ®Õn thÕ? LÇn nµy c« n­¬ng ®­a ng­êi ®Õn Tung S¬n lµ phông mÖnh lÖnh s­ ®Õn g©y sù víi ThiÕu L©m tù ch¨ng? Lý V©n kh«ng ngê ®èi ph­¬ng hái th¼ng vµo vÊn ®ñ nh­ vËy nªn bÊt gi¸c ngÈn ng­êi mét lóc råi hái l¹i: - Ph­¬ng c«ng tö cã quan hÖ g× víi ThiÕu L©m tù kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - X­a nay kh«ng quen biÕt mét ng­êi th× nãi g× ®Õn quan hÖ? Lý V©n liÒn nãi: - C«ng tö ®∙ kh«ng cã quan hÖ víi ph¸i ThiÕu L©m th× tèt nhÊt lµ ®õng nªn hái chuyªn cña tiÖn thiÕp vµ ph¸i ThiÕu L©m. Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÉn th¶n nhiªn nãi: - Võa råi c« n­¬ng liªn tiÕp ®¶ th­¬ng ba vÞ hßa th­îng ThiÕu L©m tù nh­ vËy mµ kh«ng c¶m thÊy h¹ thñ qu¸ lang ®éc sao? Lý V©n nghe vËy th× thÇn s¾c chît biÕn, ¶ nãi: - Ph­¬ng c«ng tö, ®«i bªn ®∙ ®èi ®Þch víi nhau, lÏ nµo cßn nãi ®Õn lßng tõ bi? TuyÕt Nghi nãi: - Nh­ng còng kh«ng cÇn h¹ thñ mét c¸ch tµn nhÉn ®Õn trÝ m¹ng nh­ vËy! Lý V©n c­êi khanh kh¸ch mét trµng råi nãi: - C«ng tö, nÕu lóc nµy tiÖn thiÕp kh«ng h¹ thñ cùc nhanh th× ng­êi nãi chuyÖn víi c«ng tö lóc nµy e r»ng kh«ng ph¶i lµ tiÖn thiÕp mµ lµ ba hßa th­îng träc ®Çu kia th«i! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 130 Ph­¬ng TuyÕt Nghi biÕt ¶ nãi thùc t×nh nh­ng v× lËp tr­êng bÊt ®ång nªn dï Lý V©n - h÷u lý, chµng còng kh«ng t©m phôc. Do vËy chµng l¾c ®Çu, nãi: - C« n­¬ng, t¹i h¹ tin lµ hßa th­îng ThiÕu L©m tù sÏ kh«ng giÕt ng­êi mét c¸ch tµn nhÉn nh­ thÕ! Lý V©n trßn xoe m¾t nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi håi l©u råi bçng nhiªn c­êi nh¹t, nãi: - Ph­¬ng c«ng tö, kh«ng ngê tiÖn thiÕp bÞ c«ng tö lõa dèi råi! Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - B©y giê ng­¬i míi hiÓu ra µ? §¸ng tiÕc lµ ®∙ muén råi! NghÜ vËy nh­ng chµng vÉn trÇm giäng nãi: - C« n­¬ng nãi vËy lµ cã ý g×? Ph¶i ch¨ng c« n­¬ng cho r»ng Ph­¬ng mç lµ trî thñ cña ThiÕu L©m tù? Lý V©n trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Cã thÓ... TiÖn thiÕp ®o¸n sai! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Ban ®Çu vèn ®∙ sai råi! T¹i h¹ ®∙ nãi lµ kh«ng ph¶i ng­êi cña ThiÕu L©m tù, vËy mµ c« n­¬ng nhÊt ®Þnh kh«ng tin, Ph­¬ng mç thËt hÕt nhÉn n¹i ®­îc råi! Lý V©n mØm c­êi, nãi: - C«ng tö, tiÖn thiÕp xin båi lÔ cho c«ng tö vËy, xin chí ®Ó t©m nhÐ. An TiÓu B×nh nÊp sau t¶ng ®¸ theo dái ®Õn ®©y th× bÊt gi¸c l«i tay Tèng Phï vµ nãi: - Tèng l∙o xuÊt thñ ®uæi mÊy ¶ yªu n÷ kia ®i cã ®­îc kh«ng? Tèng Phï nãi: - ChuyÖn nµy... Xem ra chóng ta kh«ng thÓ ®uæi bän hä råi! TiÓu B×nh ng¹c nhiªn hái: - T¹i sao? Tèng Phï nãi: - Chóng ta cã thÓ b¾t sèng bän hä, nh­ thÕ ch¼ng hay h¬n ®uæi bän hä ®i sao? TiÓu B×nh suy nghÜ råi nãi: - Nh­ vËy còng hay. Lêi võa døt th× nµng ®øng lªn ®Þnh b­íc ra ngoµi nh­ng ngay lóc ®ã bçng nhiªn cã tiÕng b­íc ch©n vang lªn. Tèng Phï véi kÐo TiÓu B×nh ngåi xuèng vµ khÏ nãi: - C« n­¬ng, chóng ta chê thªm mét l¸t ®Ó xem thö kÎ nµo ®ang ®Õn nhÐ! Tuy kh«ng vui nh­ng An TiÓu B×nh ®µnh tu©n lêi ngåi nÊp trë l¹i. Lóc nµy bän h¾c y thiÕu n÷ ®∙ tøc tèc t¶n ra tø phÝa, ®­¬ng tr­êng chØ cßn l¹i Lý V©n vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - C« n­¬ng, cã ng­êi ®Õn ®Êy! Lý V©n kinh ng¹c, ¶ véi quÐt môc quang nh×n ra tø phÝa råi ng¬ ng¹c hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 131 - - ë ®©u? Th× ra, võa råi ¶ dïng toµn t©m toµn ý mª hoÆc Ph­¬ng TuyÕt Nghi nªn kh«ng nghe ®­îc tiÕng b­íc ch©n. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Bèn thuéc h¹ cña c« n­¬ng ®∙ t¶n ra råi, dï cã ng­êi ®Õn còng kh«ng lµm tæn h¹i c« n­¬ng ®©u mµ sî! Lý V©n còng mØm c­êi råi nãi: - §a t¹ c«ng tö ®∙ nh¾c nhë... Lêi ch­a døt th× ®ét nhiªn nghe mét giäng lanh l∙nh qu¸t hái: - Lµ kÎ nµo? Râ rµng bèn h¾c y thiÕu n÷ ®∙ ph¸t hiÖn ra kÎ ®ang ®Õn! §ét nhiªn cã mét trµng c­êi sang s¶ng vang lªn, tiÕp theo lµ mét giäng trÇm hïng: - C« n­¬ng lµ ai? N÷a ®ªm ®i l¹i gi÷a chèn hoang s¬n mµ kh«ng sî bÞ cÇm thó lµm cho kinh ®éng µ? Lý V©n chau mµy vµ khÏ nãi víi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi: - C«ng tö ®õng bá ®i nhÐ, chê tiÖn thiÕp ®i xem thö. Lêi ch­a døt th× ¶ ®∙ tung ng­êi l­ít ®i vÒ phÝa ph¸t ra giäng nãi võa råi. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Ng­¬i t­ëng lµ ta sÏ bá ®i sao? Nha ®Çu kh«ng biÕt lîi h¹i, h«m nay th× ng­¬i xói quÈy råi. Võa nghÜ chµng võa vËn môc lùc nh×n vÒ huíng Lý V©n l­ít ®i, lóc nµy ¶ ch¹y ch­a ®­îc hai tr­îng th× cã hai bãng ng­êi cïng phãng ®Õn nh­ bay tõ h­íng ng­îc l¹i. Lý V©n lín tiÕng qu¸t hái: - Lµ kÎ nµo? Sao cßn kh«ng mau dõng l¹i cho b¶n c« n­¬ng xem mÆt! Ng­êi ®i tr­íc c­êi khµ khµ mét trµng råi nãi: - C« n­¬ng hung h∙n lµm g× vËy? L∙o phu còng kh«ng ph¶i lµ trém s«ng c­íp biÓn g×, c« n­¬ng sî g× chø? ThËt lµ buån c­êi. Nãi ®Õn ®©y th× hai bãng ng­êi ®∙ dõng b­íc tr­íc mÆt Lý V©n. Ph­¬ng TuyÕt Nghi vËn môc lùc quan s¸t th× thÊy ®©y lµ mét l∙o nh©n vµ mét v¨n sÜ trung niªn, ng­êi võa lªn tiÕng chÝnh lµ l∙o nh©n. Lý V©n thÊy ®èi ph­¬ng chØ dõng b­íc tr­íc mÆt m×nh cã n¨m th­íc th× bÊt gi¸c né khÝ xung thiªn, nÕu b×nh th­êng th× ¶ ®∙ phãng Thiªn §éc Ng©n Ch©m ra råi, nh­ng v× bÞ Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa nãi mÊy c©u nªn ¶ kh«ng muèn thi triÓn ¸m khÝ tµn ®éc ®¶ th­¬ng ng­êi tr­íc mÆt TuyÕt Nghi mét lÇn n÷a. Tuy kh«ng dïng ¸m khÝ nh­ng tr­êng kiÕm sau l­ng cña Lý V©n ®∙ xuÊt ra khái vâ, ¶ l¹nh lïng hái: - NhÞ vÞ lµ cao nh©n ph­¬ng nµo? L∙o nh©n cao lín mÆc Hoµng bµo ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - C« n­¬ng hái l∙o phu ch¨ng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 132 Lý V©n vÉn l¹nh lïng nãi: - - N¬i nµy ngoµi hai vÞ ra th× cßn ai n÷a? LÏ nµo c¸c vÞ kh«ng cã tai? Hoµng bµo l∙o nh©n c­êi khµ khµ råi nãi: - L∙o phu ®­îc trêi cho mét ®«i chiªu phong nhÜ, ®õng nãi lµ ë gÇn thÕ nµy, dï c« n­¬ng nãi ë ngoµi n¨m dÆm th× l∙o phu còng nghe ®­îc râ rµng! V¨n sÜ trung niªn mØm c­êi, tiÕp lêi: - §ång huynh, chóng ta ®©u cã thêi gian ®Ó kú kÌo víi c« ta? Chi b»ng nhanh chãng ph¸t l¹c bän chóng cho r∙nh tay! Hoµng bµo l∙o nh©n c­êi khµ khµ, nãi: - Kh«ng sai! Tiªu l∙o ®Ö, l∙o phu xuÊt thñ hay lµ ng­¬i xuÊt thñ gi¸o huÊn bän chóng? V¨n sÜ trung niªn hä Tiªu mØm c­êi, nãi: - Yªu n÷ nµy giao cho tiÓu ®Ö! Cßn bèn ¶ kia th× phiÒn §ång huynh vËy! Hoµng bµo l∙o nh©n ®ét nhiªn quay ng­êi xuÊt thñ, theo ®ã lµ mét h¾c y thiÕu n÷ thñ phÝa sau h¬n tr­îng chît kªu lªn mét tiÕng råi ng∙ l¨n ra ®Êt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy vËy th× chÊn ®éng trong lßng, chµng thÇm nghÜ: - ChØ lùc thËt lµ lîi h¹i! Th× ra gi÷a lóc xoay ng­êi Hoµng bµo l∙o nh©n còng vung xuÊt chØ, dïng c«ng phu c¸ch kh«ng ®iÓm huyÖt khiÕn h¾c y thiÕu n÷ kia ng∙ l¨n ra ®Êt. Lý V©n nghe hai ng­êi ®èi ®¸p th× ®ang c­êi thÇm trong bông, ¶ nghÜ ra mÊy c©u ch©m chäc nh­ng lêi ch­a ph¸t th× ®∙ thÊy thuéc h¹ bÞ ®¶ th­¬ng råi. BÊt gi¸c ¶ rïng m×nh vµ kh«ng kÞp nghÜ g× n÷a mµ vung kiÕm tÊn c«ng v¨n sÜ trung niªn ngay. §­êng kiÕm nµy kh«ng nh÷ng cùc nhanh mµ ph­¬ng vÞ tÊn c«ng còng rÊt hiÓm ®éc, dï ®èi ph­¬ng muèn tr¸nh nÐ còng v« cïng khã kh¨n. Nh­ng trªn thùc tÕ v¨n sÜ trung niªn tá ra kh¸ ung dung, chê cho kiÕm thÕ cña Lý V©n ®©m tíi th× l∙o tung ng­êi lªn cao b¶y t¸m th­íc, h÷u thñ cÇm nguyªn bao kiÕm ch­a xuÊt vâ ®iÓm vÒ phÝa Lý V©n mét chiªu nhanh nh­ chíp. Nh÷ng ®éng t¸c tung ng­êi xuÊt kiÕm ph¶n c«ng d­êng nh­ diÔn ra cïng mét lóc. Lý V©n tuy lµ truyÒn nh©n cña Thiªn Ma N÷ nh­ng còng bÞ khÝ thÕ cña ®èi ph­¬ng lµm cho kinh hån l¹c ph¸ch, ¶ véi vµng thu kiÕm vµ thèi lui ra sau bèn n¨m b­íc. V¨n sÜ trung niªn h¹ th©n xuèng ®Êt vµ mØm c­êi, nãi: - C« n­¬ng lµ m«n h¹ cña Thiªn Ma N÷ ph¶i kh«ng? Lý V©n míi xuÊt mét chiªu mµ ®∙ bÞ ®èi ph­¬ng nhËn ra lai lÞch nªn bÊt gi¸c kinh h∙i kh«ng Ýt, ¶ thÇm nghÜ: - Ng­êi nµy lµ ai mµ kiÕn v¨n qu¶ng b¸c nh­ vËy. NghÜ nh­ thÕ nh­ng ngoµi miÖng ¶ vÉn l¹nh lïng nãi: - Ph¶i th× sao? V¨n sÜ trung niªn ph¸ lªn c­êi mét trµng sang s¶ng råi nãi: - Kh¸ l¾m! C¸i nµy kªu b»ng ®i mßn gãt giµy mµ kh«ng gÆp, lóc gÆp th× l¹i ch¼ng tèn chót c«ng phu! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 133 Lý V©n kinh ng¹c qu¸t hái: - - Ng­¬i lµ ai? T×m ta lµm g×? V¨n sÜ trung niªn c­êi h× h× råi nãi: - T¹i h¹ µ? Hä Tiªu tªn T¸p, b»ng h÷u vâ l©m mÕn tÆng cho tr¸c hiÖu lµ Hµn Mai KiÕm Kh¸ch, c« n­¬ng tõng nghe bao giê ch­a? Lý V©n chît biÕn s¾c, ¶ buét miÖng nãi: - Th× ra lµ Tiªu ®¹i tiªn sinh cña ph¶i C«n Lu©n, v∙n bèi thÊt kÝnh råi! TiÓu T¸p mØm c­êi, nãi: - Qu¸ lêi, c« n­¬ng x­ng h« thÕ nµo? T«n s­ Thiªn Ma N÷ cã ë ®©y kh«ng? Lý V©n nãi: - V∙n bèi Lý V©n, s­ phô vÉn ch­a ®Õn! Tiªu T¸p chau mµy, nãi: - Khi nµo s­ phô c« n­¬ng ®Õn? Lý V©n l¾c ®Çu, nãi: - V∙n bèi kh«ng biÕt! TiÓu T¸p truy vÊn: - C« n­¬ng kh«ng muèn nãi ch¨ng? Lý V©n nãi: - V∙n bèi kh«ng biÕt thËt mµ, nÕu Tiªu ®¹i tiªn sinh kh«ng tin th× còng ®µnh chÞu th«i! Tiªu T¸p trÇm ng©m mét l¸t råi bçng nhiªn quay sang nãi víi Hoµng bµo l∙o nh©n: - §ång huynh, Thiªn Ma N÷ vÉn ch­a ®Õn Tung S¬n, cã lÏ chóng ta còng kh«ng cÇn lµm khã dÔ thuéc h¹ cña bµ ta! Lóc nµy Hoµng bµo l∙o nh©n ®∙ ®iÓm huyÖt khèng chÕ ba trong bèn h¾c y thiÕu n÷, l∙o nghe vËy th× c­êi ha h¶ råi nãi: - Tiªu l∙o ®Ö nãi vËy th× l∙o phu ®µnh ngõng tay th«i. Lêi võa døt th× l∙o bÊt ngê xuÊt ch­ëng ®Èy h¾c y thiÕu n÷ ch­a bÞ ®iÓm huyÖt lui ba b­íc råi quay ng­êi b­íc ®Õn gÇn Tiªu T¸p. Tiªu T¸p nh×n qua Lý V©n vµ l¹nh lïng nãi: - VÞ nµy lµ Hoµng Sam TÈu §ång Thiªn Lý cña ph¶i Hoa S¬n. Lý c« n­¬ng tõng nghe danh råi chø? Lý V©n nghe tªn l∙o nh©n th× rïng m×nh, ¶ véi hµnh lÔ vµ nãi: - TiÓu n÷ Lý V©n xin tham kiÕn Hoa S¬n - Hoµng tr­ëng l∙o! §ång Thiªn lý vuèt r©u mØm c­êi, nãi: - §­îc råi! S­ phô ng­¬i ch­a ®Õn µ? Lý V©n l¾c ®Çu, nãi: - Gia s­ vÉn ch­a ®Õn. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 134 §ång Thiªn Lý kh«ng chê Lý V©n nãi hÕt c©u mµ quÐt môc quang nh×n Ph­¬ng - TuyÕt Nghi ë ngoµi xa h¬n tr­îng vµ hái: - TiÓu tö kia lµ thÕ nµo víi ng­¬i vËy? Lý V©n mØm c­êi, nãi: - VÞ ®ã lµ Ph­¬ng c«ng tö, tiÓu n÷ còng võa míi lµm quen. Khi nghe §ång Thiªn Lý hái th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ cÊt b­íc ®i ®Õn, lóc nµy chµng tiÕp lêi: - Lý c« n­¬ng nãi kh«ng sai, t¹i h¹ lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa ®Õn n¬i nµy th× thÊy Lý c« n­¬ng ®éng thñ víi ®Ö tö ThiÕu L©m tù. §ång Thiªn lý quan s¸t Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét lóc råi nãi: - TiÓu tö ng­¬i lµ m«n h¹ cña ThiÕu L©m ch¨ng? Mét nam mét n÷ t¹i n¬i hoang d∙ gi÷a ®ªm thanh v¾ng thÕ nµy th× cã lÏ lµ kh«ng ph¶i lµm chuyÖn tèt råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng ngê §ång Thiªn Lý l¹i nãi nh÷ng lêi khã nghe nh­ thÕ nªn bÊt gi¸c hai m¸ nãng ran, chµng l¹nh lïng nh×n ®èi ph­¬ng råi nãi: - Sao t«n gi¸ l¹i nãi nh÷ng lêi khã nghe nh­ thÕ, Ph­¬ng mç ch¼ng qua lµ kh«ng quen nh×n c¸ch h¹ thñ qu¸ tµn nhÉn cña mÊy vÞ c« n­¬ng nµy nªn xuÊt diÖn lý luËn víi bän hä, khuyªn bän hä kh«ng nªn dùa vµo vâ c«ng vµ uy väng cña s­ m«n mµ lµm, lÏ nµo cã ®iÒu g× kh«ng ph¶i? V¶ l¹i, t¹i h¹ ®Õn ®©y kh«ng chØ cã mét ng­êi, t«n gi¸ ®∙ cao niªn mµ nãi nh÷ng lêi x»ng bËy nh­ thÕ, thËt lµ buån c­êi qu¸! §ång Thiªn Lý nghe xong th× ngÈn ng­êi, l∙o nãi: - TiÓu tö ng­¬i nãi l∙o phu ®Êy ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t, nãi: - Kh«ng d¸m! T«n gi¸ ®∙ cao niªn mµ bÊt nh∙ th× sî r»ng kh«ng thÓ tr¸ch ng­êi kh¸c ch©m chäc m×nh! §ång Thiªn Lý né khÝ qu¸t lín: - H¶o tiÓu tö, ng­¬i cã biÕt l∙o phu lµ ai kh«ng? Mau b¸o lai lÞch s­ m«n ®Ó l∙o phu tù t×m bËc t«n tr­ëng cña ng­¬i ®Ó tÝnh sç. Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm s¾c diÖn, nãi: - Kh«ng cÇn! Gia s­ ch¼ng may ®∙ t¹ thÕ hai th¸ng tr­íc råi. §ång Thiªn Lý ng¹c nhiªn nãi: - Sao l¹i khÐo thÕ? S­ phô ng­¬i lµ ai? Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - ChuyÖn nµy t¹i h¹ kh«ng thÓ nãi ®­îc! §ång Thiªn Lý cµng lóc cµng tøc khÝ, l∙o qu¸t lín: - TiÓu tö ng­¬i miÖng ch­a s¹ch mïi s÷a mµ d¸m trªu chäc l∙o phu ch¨ng? Võa qu¸t l∙o võa xuÊt thñ ®¸nh vÒ phÝa TuyÕt Nghi mét ch­ëng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - T«n gi¸ thËt lµ v« lý. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 135 Lêi võa ph¸t th× chµng cong ngãn tay bóng ra mét luång k×nh phong nh­ tªn b¾n - nh»m vµo khuûu tay cña §ång Thiªn Lý. L∙o nµy kinh h∙i kh«ng Ýt, véi thñ thÕ ch­ëng vµ l¸ch qua ph¶i mét b­íc, ®ång thêi h÷u thñ chôp vµo cæ tay ph¶i cña TuyÕt Nghi. TuyÕt Nghi thÊy thÕ chôp cña l∙o ta rÊt hïng m¹nh th× nghÜ thÇm: - NÕu kh«ng cho l∙o nÕm chót ®au khæ th× e r»ng l∙o ta sÏ kh«ng chÞu dõng tay! NghÜ ®o¹n chµng lËp tøc trë tay ph¸t ra mét ch­ëng. §ång Thiªn Lý c­êi h× h×, nãi: - TiÓu tö, ng­¬i thËt lµ mét kÎ kh«ng biÕt tù l­îng. L∙o ch­a døt lêi th× ®ét nhiªn kªu thÐt lªn mét tiÕng råi tøc thêi lui ra sau n¨m th­íc, thÇn s¾c lé ®Çy vÎ kinh h∙i, tay tr¸i «m lÊy tay ph¶i vµ nh×n TuyÕt Nghi ®Õn thén c¶ ng­êi. Hµn Mai KiÕm Kh¸ch Tiªu T¸p còng c¶m thÊy rÊt kú qu¸i, l∙o l­ít ®Õn c¹nh §ång Thiªn Lý vµ hái: - §ång huynh lµm sao thÕ? §ång Thiªn Lý chau mµy trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Ta... Ta bÞ tiÓu tö nµy dïng yªu thuËt ®¶ th­¬ng råi! Lêi nµy võa ph¸t th× Lý V©n «m bông c­êi khanh kh¸ch mét trµng dµi. Nªn biÕt yªu thuËt lµ chuyÖn khã cã thÓ tr«ng thÊy ®­îc, §ång Thiªn Lý lµ tr­ëng l∙o cña Hoa S¬n mµ nãi ra nh÷ng lêi nh­ vËy th× b¶o Lý V©n kh«ng tøc c­êi sao ®­îc! Tiªu T¸p l¾c ®Çu, nãi: - §ång huynh, sî r»ng... VÞ tiÓu huynh ®Ö nµy kh«ng sö dông yªu thuËt mµ... §ång Thiªn Lý kh«ng tin, l∙o nãi: - Kh«ng ph¶i yªu thuËt th× lµm sao ®¶ th­¬ng m¹ch m«n cña l∙o phu ®­îc? Tiªu T¸p quay qua nãi víi TuyÕt Nghi: - TiÓu huynh ®Ö, võa råi ng­¬i thi triÓn thñ ph¸p g× vËy? Lêi võa døt th× bçng nhiªn cã trµng c­êi ha h¶ tõ sau t¶ng ®¸ vang lªn. Tiªu T¸p biÕn s¾c, l∙o qu¸t hái: - Ai ®ã? Tèng Phï s¶i b­íc ®i tíi vµ mØm c­êi, nãi: - Lµ l∙o th©u nhi Tèng Phï ®©y! TiÓu T¸p nghe vËy th× thë phµo mét h¬i, l∙o nh×n qua Tèng Phï vµ cung thñ hµnh lÔ, nãi: - Th× ra lµ Tèng huynh! §∙ l©u kh«ng gÆp! Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - Tiªu huynh ®Ö vµ §ång huynh vÉn khoÎ chø? L∙o hái ng­ng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - NhÞ vÞ còng nhËn lêi mêi cña NhËp V©n ch­ëng m«n mµ ®Õn Tung S¬n ®ã ch¨ng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 136 Tiªu T¸p nãi: - - Kh«ng sai! Tèng huynh th× sao? Tèng Phï c¶ c­êi råi nãi: - Tèng mç µ? Nãi mét c©u khã nghe lµ ai thÊy Tèng mç còng ®Òu ®au ®Çu c¶, v× vËy tù nhiªn lµ kh«ng ®­îc mêi ®Õn råi! Lóc nµy §ång Thiªn Lý chît kªu lªn: - Tèng huynh, tiÓu tö nµy cïng ®i víi huynh ph¶i kh«ng? Tèng Phï th¶n nhiªn nãi: - §óng vËy! §ång Thiªn Lý nãi: - Tèng huynh sao l¹i ®i chung víi kÎ biÕt yªu thuËt? ThËt lµ ch¼ng ra thÓ thèng g× c¶! Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Ai lµ ng­¬i biÕt yªu thuËt? Tiªu T¸p tiÕp lêi: - Tèng huynh, vÞ tiÓu huynh ®Ö nµy lµ ng­êi thÕ nµo víi Tèng huynh vËy? Võa råi h¾n sö dông chiªu g× mµ... Tèng Phï nãi: - Tiªu huynh kh«ng cÇn nãi nhiÒu, thñ ph¸p mµ vÞ l∙o ®Ö nµy thi triÓn lµ vâ c«ng do Tèng mç trém cña ng­êi kh¸c, nãi ra khiÕn Tèng mç thËt lµ mÊt mÆt! Së dÜ Tèng Phï bçng nhiªn xuÊt hiÖn lµ do l∙o sî Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕt lé th©n phËn vµ mét khi Lý V©n nghe ®­îc th× tÊt sÏ b¸o víi Thiªn Ma N÷, kh«ng chõng t×nh h×nh sÏ thªm phøc t¹p vµ thªm nhiÒu phiÒn phøc kh«ng ®¸ng cã. Ph­¬ng TuyÕt Nghi hiÓu ®­îc ®iÒu ®ã nªn c¶m kÝch v« cïng, chµng nãi: - Tèng l∙o, chiªu thøc cña l∙o thËt lµ bÊt phµm, cã thÓ khiÕn ng­êi ta cho lµ yªu thuËt th× qu¶ thËt rÊt ®¸ng ®Ó kho¸i chÝ mét phen! Tèng Phï nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i chí véi ®¾c ý. L∙o quay sang nãi víi Tiªu T¸p: - Tiªu huynh ®Ö, lóc nµy NhËp V©n ®¹i s­ ®ang ®µm ®¹o víi Ho¾c bang chñ cña C¸i Bang trong ThiÕu L©m tù, nÕu nhÞ vÞ theo lêi mêi mµ ®Õn th× h∙y mau vµo diÖn kiÕn víi bän hä! Tiªu T¸p nghe vËy th× nh×n qua §ång Thiªn Lý vµ hái: - Y §ång huynh thÕ nµo? §ång Thiªn Lý trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Tèng huynh nãi kh«ng sai, Ho¾c bang chñ ®∙ ®Õn th× chóng ta nªn mau chãng héi diÖn víi bän hä míi ph¶i! Tiªu T¸p cung thñ chµo Tèng Phï, l∙o liÕc nh×n TuyÕt Nghi mét c¸i råi cÊt b­íc ®i nh­ giã cuèn. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 137 §ång Thiªn Lý còng chµo Tèng Phï råi lËp tøc phãng b­íc theo sau Tiªu T¸p. - Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n hai ng­êi khuÊt sau gãc nói th× bÊt gi¸c bËt c­êi råi nãi: - Tèng l∙o, bän hä ®Õn thËt bÊt ngê nh­ng ®i còng qu¸ nhanh nhÜ! Tèng Phï nãi: - Cuång väng tù ®¹i nh­ bän hä th× ®¸ng nÕm chót ®au khæ cña l∙o ®Ö ng­¬i nh­ng l∙o phu sî ngµy sau gÆp l¹i th× khã giao t×nh, do vËy míi ra khuyªn bän hä ®i cho råi. L∙o ®Ö ng­¬i kh«ng tr¸ch l∙o phu chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Lµm sao cã thÓ tr¸ch Tèng l∙o ®­îc. Lóc nµy Lý V©n chËm r∙i b­íc l¹i hµnh lÔ víi TuyÕt Nghi vµ nãi: - §a t¹ c«ng tö ®∙ tr­îng nghÜa trî gióp... ¢n nghÜa nµy ®µnh chê ngµy sau b¸o ®¸p th«i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - C« n­¬ng kh«ng cÇn ®Ó t©m chuyÖn nµy! Tèng Phï qu©n s¸t Lý V©n mét l¸t råi trÇm giäng nãi: - Lý c« n­¬ng, lÖnh s­ ch­a ®Õn Tung S¬n thËt µ? Lý V©n nãi: - §Ých thùc lµ gia s­ ch­a ®Õn, nh­ng... Bçng nhiªn ¶ nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ në nô c­êi thÇn bÝ råi nãi tiÕp: - Hµnh tung cña gia s­ phiªu hèt bÊt ®Þnh nªn còng kh«ng thÓ biÕt lµ hiÖn t¹i ®∙ ®Õn hay ch­a! Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - C« n­¬ng nãi vËy nghÜa lµ sao? Lý V©n nãi: - X­a nay gia s­ kh«ng nãi cho tiÓu n÷ biÕt hµnh ®éng cña ng­êi, b©y giê l∙o hái tiÓu n÷ th× tù nhiªn lµ tiÓu n÷ kh«ng biÕt råi! Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Kh«ng biÕt th× nãi kh«ng biÕt, viÖc g× ph¶i vßng vo tam quèc? NghÜ ®o¹n chµng nãi: - C« n­¬ng, t¹i h¹ cã mét chuyÖn muèn thØnh gi¸o, ch¼ng hay c« n­¬ng cã thÓ theo sù thËt mµ tr¶ lêi kh«ng? Lý V©n mØm c­êi, nãi: - C«ng tö muèn hái chuyÖn g×? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Ngµy nay cã rÊt nhiÒu ®Ö tö ThiÕu L©m tù bÞ ®¶ th­¬ng, ch¼ng hay cã ph¶i kiÖt t¸c cña c« n­¬ng kh«ng? Lý V©n nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 138 - TiÖn thiÕp võa ®Õn n¬i nµy nªn tù nhiªn lµ kh«ng ph¶i råi. - ¶ trÇm ng©m mét l¸t råi nãi tiÕp: - Ch¼ng hay nhÞ vÞ cã quan s¸t kü th­¬ng thÕ cña nh÷ng hßa th­îng ®ã kh«ng? Tèng Phï l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng! TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - Quan s¸t th­¬ng thÕ cña nh÷ng hßa th­îng ®Ó lµm g×? Lý V©n nãi: - §Ó nhËn biÕt lµ do kÎ nµo ®¶ th­¬ng! TuyÕt Nghi nãi: - ChuyÖn nµy... H×nh nh­ lµ... Bçng nhiªn chµng c¶m thÊy m×nh lì lêi nªn lËp tøc dõng l¹i. Lý V©n ng¹c nhiªn hái: - T¹i sao c«ng tö kh«ng nãi tiÕp? TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - NÕu c« n­¬ng míi võa ®Õn thËt th× nh÷ng hßa th­îng kia lµ cã ng­êi kh¸c ®¶ th­¬ng råi. Chµng muèn tr¶ lêi hµm hå cho qua chuyÖn nh­ng kh«ng ngê Lý V©n x¹ hai ®¹o môc quang nh×n chµng trõng trõng nªn khiÕn chµng kh«ng thÓ kh«ng nãi ra. Chµng h¬i ng­ng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - T¹i h¹ nghe nãi cã mét vÞ gi¶ danh bang chñ C¸i Bang ®Õn ®©y nªn cã lÏ lµ do ng­êi nµy ®éng thñ! Lý V©n tá ra ng¹c nhiªn v« cïng, ¶ nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi chÇm chÇm vµ hái: - Ph­¬ng c«ng tö nãi cã thËt kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng gi¶ råi! Lý V©n cói ®Çu suy nghÜ mét lóc råi nãi: - C«ng tö thÊy h×nh d¹ng ng­êi ®ã nh­ thÕ nµo? Nãi ®o¹n ¶ cÊt b­íc ®i vÒ phÝa ba h¾c y thiÕu n÷ bÞ ®iÓm huyÖt ®¹o. Nh­ng bçng nhiªn Tèng Phï lín tiÕng qu¸t: - §øng l¹i! Lý V©n kinh ng¹c, ¶ dõng l¹i vµ hái: - Cßn chuyÖn g× n÷a? Tèng Phï nãi: - C« n­¬ng ®Þnh ®i ®©u? Lý V©n l¹nh lïng ®¸p: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2