intTypePromotion=3

Hệ số ICOR và vận dụng trong lập kế hoạch, đánh giá mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Chia sẻ: Saobiendo Saobiendo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
12
lượt xem
0
download

Hệ số ICOR và vận dụng trong lập kế hoạch, đánh giá mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết bàn về hiệu quả của yếu tố vốn và tác động của nó đối với tăng trưởng kinh tế nói chung. Một trong những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của vốn đó là hệ số ICOR. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ số ICOR và vận dụng trong lập kế hoạch, đánh giá mục tiêu tăng trưởng kinh tế

  1. Tμi liÖu tham kh¶o 1. Arthur A. Thompson, Jr & A.J. Strickland. Crafting and Excuting Strategy. Text and Readings, New York Mc Graw- Hill 2001 2. Micheal E. Porter Competitive Strategy Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York Free Press 1980 3. NguyÔn TrÇn QuÕ - §¬n vÞ ®iÓm trong thèng kª, Th«ng tin Khoa häc Thèng kª sè 3 n¨m 2003 HÖ sè ICOR vμ vËn dông trong lËp kÕ ho¹ch, ®¸nh gi¸ môc tiªu t¨ng tr−ëng kinh tÕ §ç V¨n Hu©n ViÖn Khoa häc Thèng kª HiÖn nay, hÖ thèng chØ tiªu ph¶n ¸nh - NÒn kinh tÕ lu«n c©n b»ng ë d−íi s¶n hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®ang ®−îc l−îng tiÒm n¨ng. §Ó cã thÓ huy ®éng ®−îc c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®Æc biÖt chó ý, trªn c¸c nguån lùc d− thõa cÇn ph¶i ®Çu t− ®Ó b×nh diÖn quèc gia nã cßn lµ nh÷ng chØ më réng quy m« s¶n xuÊt. tiªu ph¶n ¸nh lîi thÕ cña mçi quèc gia - C«ng nghÖ kh«ng ®æi, sù kÕt hîp gi÷a nh»m ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ vèn vµ lao ®éng ®−îc thùc hiÖn theo mét hÖ kinh tÕ còng nh− thu hót vèn ®Çu t− n−íc sè cè ®Þnh. ngoµi. Trong c¸c nh©n tè t¸c ®éng tíi t¨ng tr−ëng kinh tÕ (lao ®éng, vèn, tµi HÖ sè ICOR (k) lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh nguyªn thiªn nhiªn, c«ng nghÖ,…) ë ViÖt hiÖu qu¶ cña vèn ®Çu t−, nã ®−îc x¸c ®Þnh Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay th× yÕu tè theo c«ng thøc: vèn ®−îc coi lµ nh©n tè quan träng nhÊt. ΔK k Do vËy trong bµi viÕt nµy chóng t«i xin tËp ΔY bµn vÒ hiÖu qu¶ cña yÕu tè vèn vµ t¸c Trong ®ã: ®éng cña nã ®èi víi t¨ng tr−ëng kinh tÕ nãi chung. Mét trong nh÷ng chØ tiªu ph¶n K møc thay ®æi vèn s¶n xuÊt ¸nh hiÖu qu¶ cña vèn ®ã lµ hÖ sè ICOR (K = Kt – Kt-1) (Incremental Capital Output Ratio - Tû sè Y lµ møc thay ®æi vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt vèn/s¶n l−îng t¨ng thªm). vµ Y = Yt – Yt-1, ë ®©y t chØ n¨m nghiªn cøu 1. Ph−¬ng ph¸p tÝnh hÖ sè ICOR vµ t - 1 chØ n¨m tr−íc n¨m nghiªn cøu. HÖ sè ICOR ph¶n ¸nh quan hÖ gi÷a ý nghÜa cña k lµ ®Ó t¹o thªm ®−îc mét t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ ®Çu t− (m« h×nh ®¬n vÞ kÕt qu¶ s¶n xuÊt th× cÇn t¨ng thªm Harrod - Domar). TÝnh hÖ sè nµy dùa trªn bao nhiªu ®¬n vÞ vèn s¶n xuÊt. Hay nãi c¸ch c¸c gi¶ ®Þnh chñ yÕu sau: kh¸c, k lµ “gi¸” ph¶i tr¶ thªm cho viÖc t¹o Trang 24 - Th«ng tin Khoa häc Thèng kª sè 4/2004
  2. thªm mét ®¬n vÞ kÕt qu¶ s¶n xuÊt. HÖ sè söa ch÷a, ®−a thiÕt bÞ vµo s¶n xuÊt,.... trõ ®i ICOR cµng lín chøng tá chi phÝ cho kÕt qu¶ phÇn gi¶m trong n¨m bao gåm khÊu hao tµi t¨ng tr−ëng cµng cao nã phô thuéc vµo møc s¶n cè ®Þnh, h− háng,... ®é khan hiÕm nguån dù tr÷ vµ tÝnh chÊt cña Trong thùc tÕ viÖc x¸c ®Þnh vèn cã ®Õn c«ng nghÖ s¶n xuÊt; ë c¸c n−íc ph¸t triÓn cuèi mçi n¨m lµ rÊt khã kh¨n (bëi ph¶i kiÓm hÖ sè ICOR th−êng cao h¬n ë c¸c n−íc kª ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n hµng n¨m) hoÆc x¸c ®ang ph¸t triÓn vµ ë mçi n−íc th× hÖ sè ®Þnh sè t¨ng vµ gi¶m trong n¨m rÊt khã ®Æc ICOR lu«n cã xu h−íng t¨ng lªn tøc lµ khi biÖt lµ phÇn tµi s¶n ®−a vµo s¶n xuÊt hoÆc kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× ®Ó t¨ng thªm mét h− háng, cho nªn ng−êi ta thay K b»ng chØ ®¬n vÞ kÕt qu¶ s¶n xuÊt cÇn nhiÒu h¬n vÒ tiªu vèn ®Çu t− ph¸t triÓn ®−îc xem ®ã lµ sè nguån lùc s¶n xuÊt nãi chung vµ nh©n tè vèn vèn t¨ng lªn trong n¨m (chØ tiªu vèn ®Çu t− nãi riªng vµ khi ®ã ®−êng s¶n l−îng thùc tÕ ph¸t triÓn trong n¨m cã trong hÖ thèng sè gÇn tiÖm cËn víi ®−êng s¶n l−îng tiÒm liÖu thèng kª hµng n¨m). n¨ng. §iÒu nµy vÝ nh− mét häc sinh trung b×nh phÊn ®Êu trë thµnh häc sinh kh¸ th× dÔ 2. VËn dông chØ tiªu ICOR x¸c ®Þnh nhu h¬n mét häc sinh kh¸ phÊn ®Êu trë thµnh cÇu vèn vµ môc tiªu t¨ng tr−ëng häc sinh giái hay gäi lµ lao ®éng phøc t¹p V× vèn ®Çu t− (I) cã t¸c dông t¸c ®éng b»ng béi sè cña lao ®éng gi¶n ®¬n. quyÕt ®Þnh ®Õn t¨ng tr−ëng kinh tÕ (g) vµ C«ng thøc tÝnh rÊt ®¬n gi¶n nh−ng møc tiÕt kiÖm (S) lµ nguån gèc cña ®Çu t−. thµnh phÇn cÊu t¹o c«ng thøc th× rÊt khã x¸c Y Ta cã: g = , (trong ®ã Y lµ chØ tiªu ®Þnh. YÕu tè Y th× cã trong sè liÖu niªn Y gi¸m, vÊn ®Ò lµ x¸c ®Þnh ®−îc møc t¨ng lªn kÕt qu¶ s¶n xuÊt - ë ®©y lÊy chØ tiªu GDP), cña vèn s¶n xuÊt. nÕu gäi S lµ møc tiÕt kiÖm cña nÒn kinh tÕ th× S §Ó tÝnh ®−îc K chóng ta ph¶i hiÓu râ tû lÖ tÝch luü trong GDP lµ: s = Y néi dung cña chØ tiªu vèn s¶n xuÊt. Vèn s¶n xuÊt lµ gi¸ trÞ c¸c t− liÖu vËt chÊt tham gia V× tiÕt kiÖm lµ nguån gèc cña ®Çu t− trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ dÞch vô nªn vÒ mÆt lý thuyÕt ®Çu t− lu«n b»ng tiÕt cña nÒn kinh tÕ, bao gåm vèn cè ®Þnh (c«ng kiÖm (S = I). Môc ®Ých cña ®Çu t− lµ t¹o ra x−ëng, nhµ m¸y, trô së c¬ quan, trang thiÕt vèn s¶n xuÊt (I = K) bÞ, c¬ së h¹ tÇng) vµ vèn l−u ®éng (cã c¶ Tõ c«ng thøc hÖ sè ICOR ta cã: hµng tån kho) vµ c¸c vèn ®Çu t− kh¸c. K I k  Vèn s¶n xuÊt ®−îc ®¸nh gi¸ ë gãc ®é Y Y hiÖn vËt, thÓ hiÖn n¨ng lùc s¶n xuÊt, chØ tÝnh Y I. Y I I phÇn hiÖn cßn tøc lµ phÇn ®−îc tÝch luü l¹i V× g    : Y I. Y Y Y vµ chØ tÝnh nh÷ng tµi s¶n cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn s¶n xuÊt vµ dÞch vô. s hay g = k Nh− vËy K lµ phÇn t¨ng thªm trong n¨m b»ng sè vèn cã ®Õn cuèi n¨m trõ ®i sè Tõ quan hÖ trªn ta, chóng ta cã thÓ rót vèn cã ®Çu n¨m hay b»ng phÇn ®Çu t− míi, ra ®−îc hai ®iÓm c¬ b¶n sau: Th«ng tin Khoa häc Thèng kª sè 4/2004 - Trang 25
  3. Mét lµ: X¸c ®Þnh môc tiªu t¨ng tr−ëng Hai lµ: Khi ®øng tr−íc mét môc tiªu kinh tÕ cho thêi kú míi khi x¸c ®Þnh ®−îc kh¶ t¨ng tr−ëng do yªu cÇu cña c¸c cÊp l·nh n¨ng tiÕt kiÖm cña nÒn kinh tÕ thêi kú gèc vµ ®¹o ®Æt ra, m« h×nh cho phÐp chóng ta x¸c dù b¸o hÖ sè ICOR thêi kú kÕ ho¹ch lµ mét ®Þnh ®−îc nhu cÇu tÝch luü cÇn cã ®Ó ®¹t trong nh÷ng c¨n cø quan träng ®èi víi c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh trong x©y dùng chiÕn l−îc ®−îc môc tiªu ®ã. Lµ c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi. kh¶ n¨ng ®¹t môc tiªu ®· ®Ò ra Nh÷ng ph−¬ng ph¸p ®¶m b¶o cho viÖc tÝnh ®Çy ®ñ chØ tiªu tæng s¶n phÈm trong n−íc (TiÕp theo kú tr−íc) D. C¸c kü thuËt ®¶m b¶o tÝnh toµn diÖn ngµnh ho¹t ®éng vµ sè l−îng lao ®éng. C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng lÐn lót ®Ó trèn thuÕ - Dμn mÉu khiÕm khuyÕt còng cÇn lo¹i trõ. C¸c nhµ thèng kª lµm ®iÒu 9. §¨ng ký kinh doanh lµ dµn mÉu quan tra theo ngµnh vµ tæng ®iÒu tra lu«n nhËn ra träng nhÊt dïng ®Ó tÝnh GDP theo ph−¬ng nh÷ng thiÕu sãt trong ®¨ng ký kinh doanh vµ ph¸p s¶n xuÊt. Tæng thÓ môc tiªu ®èi víi cã thÓ chØnh lý kÕt qu¶ ®iÒu tra ®Ó s¸t h¬n ®¨ng ký kinh doanh th−êng bao gåm tÊt c¶ ®èi víi mét sè doanh nghiÖp. c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng t¹i mét ®Þa chØ 11. C¸c ph−¬ng ph¸p cã thÓ ¸p dông cè ®Þnh, cã ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ vµ cã ®¶m b¶o tÝnh toµn diÖn gåm: sè l−îng lao ®éng tèi thiÓu. VÒ mÆt lý t−ëng, ®¨ng ký kinh doanh nªn ®−îc cËp nhËt ®Òu * Xem xÐt kü chÊt l−îng ®¨ng ký kinh ®Æn ®Ó bao gåm c¸c doanh nghiÖp míi trong doanh vµ chuyªn gia ®¸nh gi¸ vÒ nh÷ng nhãm môc tiªu ngay khi doanh nghiÖp b¾t thiÕu sãt cña ®¨ng ký kinh doanh: ®Çu ho¹t ®éng; lo¹i trõ nh÷ng doanh nghiÖp * So s¸nh ®¨ng ký kinh doanh víi hå s¬ kh«ng cßn ho¹t ®éng; ®¨ng ký kinh doanh hµnh chÝnh cã liªn quan (nh− ®¨ng ký thuÕ, bao gåm th«ng tin vÒ ngµnh kinh tÕ mµ danh s¸ch c¸c nhµ xuÊt khÈu vµ c¸c nhµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng vµ sè l−îng lao nhËp khÈu th«ng qua h¶i quan) hay so víi ®éng; vµ liÖt kª tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt danh s¸ch c¸c thµnh viªn cña Phßng th−¬ng thuéc tõng doanh nghiÖp. Trong thùc tÕ, m¹i vµ HiÖp héi th−¬ng m¹i. kh«ng cã ®¨ng ký kinh doanh nµo ®¹t ®−îc * So s¸nh ®¨ng ký kinh doanh víi kÕt nh÷ng tiªu chuÈn cao nh− vËy. qu¶ cña mÉu theo ®Þa bµn b»ng c¸ch chän 10. VÊn ®Ò phæ biÕn lµ th−êng bá sãt ®Þa bµn vµ phóc tra ®Ó x¸c ®Þnh sè ®¬n vÞ nh÷ng doanh nghiÖp míi mÆc dï chóng ®· kinh doanh ho¹t ®éng trong c¸c ngµnh kinh ho¹t ®éng vµi th¸ng, thËm chÝ hµng n¨m, tÕ kh¸c nhau. nh−ng vÉn bao gåm c¸c doanh nghiÖp * Dïng ph−¬ng ph¸p chi phÝ lao ®éng kh«ng cßn ho¹t ®éng, th«ng tin l¹c hËu vÒ (labour- input method). Trang 26 - Th«ng tin Khoa häc Thèng kª sè 4/2004

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản