intTypePromotion=3

HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP THUẾ

Chia sẻ: Trần Kim Hoàng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
615
lượt xem
261
download

HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP THUẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1: Một cửa hàng kinh doanh thương mại trong tháng tính thuế có tình hình sau: 1. Giá trị hàng tồn kho đầu tháng: - Nước ngọt, bánh kẹo và thực...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP THUẾ

 1. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ Bài 1: Một cửa hàng kinh doanh thương mại trong tháng tính thuế có tình hình sau: 1. Giá trị hàng tồn kho đầu tháng: - Nước ngọt, bánh kẹo và thực phẩm đồ hộp: 5.000.000đồng. - Rượu các loại: 8.000.000đồng. - Đồ chơi trẻ em: 600.000đồng. - Dụng cụ và đồ dùng học tập: 1.000.000đồng. 2. Giá trị hàng nhập vào trong tháng: - Nước ngọt, bánh kẹo và thực phẩm đồ hộp: 100.000.000 đồng. - Rượu các loại: 200.000.000 đồng. - Đồ chơi trẻ em: 10.000.000 đồng. - Dụng cụ và đồ dùng học tập: 20.000.000 đồng. 3. Giá trị hàng tồn kho cuối tháng: - Nước ngọt, bánh kẹo và thực phẩm đồ hộp: 4.000.000 đồng. - Rượu các loại: 6.000.000 đồng. - Đồ chơi trẻ em: 300.000 đồng. - Dụng cụ và đồ dùng học tập: 2.000.000 đồng. (Số liệu trên được hạch toán theo giá mua vào trên hoá đơn mua hàng). 4. Doanh số bán hàng trong tháng: - Nước ngọt, bánh kẹo và thực phẩm đồ hộp: 130.000.000 đồng. - Rượu các loại: 230.000.000 đồng. - Đồ chơi trẻ em: 20.300.000 đồng. - Dụng cụ và đồ dùng học tập: 30.000.000 đồng. Yêu cầu - Tính thuế GTGT cửa hàng phải nộp, biết rằng cửa hàng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT, mua b¸n hµng ho¸ thùc hiÖn tèt chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ. Thuế suất thuế GTGT của các mặt hàng như sau: + Rượu, nước ngọt, bánh kẹo và thực phẩm đồ hộp: 10%. + Đồ chơi trẻ em và dụng cụ, đồ dùng học tập: 5%. 1
 2. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ Bài 2: Một cơ sở kinh doanh hàng điện tử trong tháng có tình hình sau: - Mua vào trong tháng: + 150 sản phẩm A có hoá đơn GTGT ghi giá ch ưa có thuế là 4.100.000đ/sản phẩm. + 15 sản phẩm B, trong đó 10 sản ph ẩm có hoá đơn GTGT ghi giá ch ưa có thuế là 2.100.000đ/sản phẩm, số còn lại có hoá đơn thông thường ghi giá thanh toán là 2.200.000đ/sản phẩm. + 10 sản phẩm C có hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 5.800.000đ/sản phẩm. - Tiêu thụ trong tháng: Trong tháng cơ sở đã tiêu thụ hết sản phẩm A và C, còn sản ph ẩm B còn tồn kho 5 sản phẩm với giá bán như sau: + Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm A là 4.300.000đ/s ản phẩm. + Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm B là 2.200.000đ/s ản phẩm. + Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm C là 6.000.000đ/s ản phẩm. - Thuế GTGT của các chi phí mua ngoài khác được khấu trừ trong tháng là 3 triệu đồng. Yêu cầu: Xác định thuế GTGT cơ sở phải nộp trong tháng, biết thuế suất thuế GTGT của tất cả các mặt hàng trên đều là 10%, cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện tốt chế độ kế toán, hoá đơn, ch ứng từ. Bài 3: Một đơn vị sản xuất hàng thuộc diện chịu thuế TTĐB trong tháng tính thuế có tài liệu sau: - Nhập kho số sản phẩm sản xuất hoàn thành: 4.000 s ản ph ẩm A và 5.000 sản phẩm B. - Xuất kho thành phẩm tiêu thụ trong kỳ: 3.000 sản phẩm A và 4.500 sản phẩm B, trong đó: 2
 3. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ + Bán cho công ty thương mại: 2.000 sản phẩm A và 3.000 sản ph ẩm B với giá bán chưa có thuế GTGT ghi trên hoá đơn là 15.000đ/1 sản phẩm A và 33.000 đ/1 sản phẩm B. + Giao cho đại lý bán hàng 1.000 sản phẩm A và 1.500 s ản ph ẩm B. Đến cuối kỳ, cửa hàng đại lý mới chỉ bán được 800 s ản ph ẩm A và 1.200 sản phẩm B với giá bán chưa có thuế GTGT 14.600đ/sản phẩm A và 32.500đ/sản phẩm B. Yêu cầu: Tính thuế GTGT, thuế TTĐB mà đơn vị và đại lý trên ph ải n ộp trong kỳ liên quan đến tình hình trên. Biết rằng: - Thuế suất GTGT của sản phẩm A và B là 10%. - Trong kỳ đơn vị đã mua 4.000kg nguyên vật liệu X thuộc di ện ch ịu thuế TTĐB để sản xuất sản phẩm A với giá mua chưa có thu ế GTGT 6000đ/kg. Thuế suất thuế TTĐB đối với nguyên liệu X là 50%. Thu ế su ất TTĐB của sản phẩm A là 50%, sản phẩm B là 65%. Thuế suất thu ế GTGT nguyên liệu 10%. - Định mức tiêu hao 0,5 kg nguyên liệu/1 sản phẩm A. - Đơn vị không có nguyên liệu và sản phẩm tồn kho đầu kỳ. Tổng s ố thuế GTGT tập hợp trên hoá đơn GTGT của các chi phí khác liên quan đến sản xuất và tiêu thụ trong kỳ là 5.000.000đ. - Đại lý bán hàng là đại lý bán đúng giá, nộp thuế GTGT theo ph ương pháp khấu trừ. Hoa hồng đại lý: 3% trên giá giao. Thu ế su ất thu ế GTGT của mặt hàng đại lý kinh doanh là 10%. - Giá bán quy định cho đại lý đúng giá là 15.000 đ/sản phẩm A và 33.000đ/sản phẩm B. - Đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, th ực hi ện nghiêm chỉnh chế độ sổ sách kế toán, sử dụng hoá đơn theo đúng quy định. Bµi sè 4: C«ng ty VËt t n«ng nghiÖp T thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT, tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Trong kú tÝnh thuÕ cã tµi liÖu vÒ mua, b¸n hµng ho¸ nh sau: 1. Hµng ho¸ mua néi ®Þa vÒ ®Ó tiªu thô: - M¸y tuèt lóa 400 chiÕc, gi¸ mua c¶ thuÕ GTGT lµ 317.000 ®/chiÕc. - B×nh b¬m thuèc trõ s©u 800 chiÕc, gi¸ mua c¶ thuÕ GTGT lµ 115.00®/chiÕc. 3
 4. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ - M¸y b¬m níc 500 chiÕc, gi¸ mua c¶ thuÕ GTGT lµ 525.000®/chiÕc 2. Hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô trong th¸ng: - B¸n ra ngoµi, thanh to¸n mét lÇn b»ng tiÒn : 200 chiÕc m¸y tuèt lóa, gi¸ b¸n cha cã thuÕ lµ 330.000 ®/chiÕc; 300 chiÕc b×nh b¬m thuèc trõ s©u, gi¸ b¸n cha cã thuÕ 120.000®/chiÕc; 400 chiÕc m¸y b¬m nưíc, gi¸ b¸n cha cã thuÕ 550.000®/chiÕc. - Göi b¸n ®¹i lÝ 100 chiÕc m¸y tuèt lóa, c¬ së ®¹i lÝ b¸n ® îc 80 chiÕc, gi¸ b¸n cha cã thuÕ 302.000®/chiÕc. C«ng ty trÝch tr¶ ngay 3% tiÒn hoa hång theo gi¸ thanh to¸n cho c¬ së ®¹i lÝ. - Sö dông quÜ phóc lîi tÆng c¸c hé chÝnh s¸ch 40 chiÕc m¸y b¬m níc, h¹ch to¸n theo gi¸ néi bé 500.000®/chiÕc. Yªu cÇu : TÝnh sè thuÕ GTGT c«ng ty ph¶i nép trong kú tÝnh thuÕ? BiÕt thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng c¸c lo¹i hµng ho¸ trªn lµ 5%. Bài số 5: Doanh nghiệp A là đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sản xuất mặt hàng vừa chịu thuế vừa không chịu thuế GTGT trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh như sau (ĐVT:trđ). 1. Mua NVL dùng vào sản xuất mặt hàng chịu thuế GTGT, Hoá đơn GTGT ghi, giá mua chưa thuế 100, thuế GTGT 10%. 2. Mua NVL về dùng chung cho hoạt động chịu thuế GTGT, Hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán 220, thuế GTGT 10%. 3. Chi tiền mặt cho nhân viên A vận chuyển hàng ch ịu thu ế GTGT đi bán theo Hoá đơn đặc thù là 4,4, thuế GTGT 10%. 4. Mua công cụ dụng cụ dùng ngay vào sản xuất hàng chịu thuế GTGT, Hoá đơn GTGT ghi giá mua chưa thuế 20, thuế GTGT 10%. 5. Mua NVL dùng ngay vào sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT, Hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán 330, thuế GTGT 10%. 6. Mua một TSCĐ dùng chung cho hoạt động sản xuất m ặt hàng vừa chịu thuế vừa không chịu thuế GTGT, Hoá đơn GTGT ghi giá mua ch ưa thuế 350, thuế GTGT 10%. 7. Xuất thành phẩm bán, giá xuất kho 900, Hoá đơn GTGT ghi giá bán chưa thuế 1.500, thuế GTGT 10%. 8. Xuất thành phẩm bán, Hoá đơn GTGT ghi, giá bán chưa có thu ế GTGT 500, thuế GTGT 10%. 4
 5. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ Yêu cầu. Tính số thuế GTGT đầu vào phát sinh, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp?. Biết rằng doanh thu không chịu thu ế GTGT chiếm 20% tổng doanh thu. Bµi sè 6: C«ng ty kinh doanh vµ dÞch vô söa ch÷a Xe m¸y L¸ng Th îng nép thuÕ GTGT, tÝnh thuÕ theo ph ¬ng ph¸p khÊu trõ . Trong kú tÝnh thuÕ cã tµi liÖu vÒ mua, b¸n hµng ho¸ nh sau: 1. Hµng ho¸ mua ngoµi vÒ ®Ó b¸n vµ phôc vô SXKD: a. NhËp khÈu: Xe SCR 500 chiÕc, gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu lµ 12.000.000®/chiÕc, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 60%, thuÕ suÊt thuÕ GTGT 10%. b. Mua néi ®Þa: - Lèp Sao Vµng 1.000 chiÕc, gi¸ mua 60.500®/chiÕc (c¶ 10% thuÕ GTGT). - Mò b¶o hiÓm VP 500 chiÕc, gi¸ mua 220.000®/chiÕc (c¶ 10% thuÕ GTGT). - §iÖn, nước, vËt liÖu, c«ng cô dông cô phôc vô kinh doanh 11.000.000®, trong ®ã thuÕ GTGT 1.000.000®. 2. Hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô trong th¸ng: - B¸n ra ngoµi, thanh to¸n mét lÇn b»ng tiÒn : 300 chiÕc xe SCR, gi¸ b¸n cha cã thuÕ lµ 30.000.000®/chiÕc; 600 chiÕc mò b¶o hiÓm VP (c¶ sè tån kho th¸ng tr íc), gi¸ b¸n cha cã thuÕ 230.000®/chiÕc; 800 chiÕc lèp Sao vµng, gi¸ b¸n ch a cã thuÕ 60.000®/chiÕc. - B¸n chÞu ra ngoµi 50 chiÕc xe SCR, gi¸ b¸n chưa cã thuÕ 30.000.000®/chiÕc. - Göi b¸n ®¹i lÝ 120 chiÕc xe SCR, c¬ së ®¹i lÝ b¸n ®îc 100 chiÕc, gi¸ b¸n cha cã thuÕ 30.000.000®/chiÕc. C«ng ty trÝch tr¶ ngay 5% tiÒn hoa hång theo gi¸ thanh to¸n cho c¬ së ®¹i lÝ. - B¸n tr¶ gãp 100 chiÕc xe SCR, gi¸ b¸n tr¶ gãp ch a cã thuÕ lµ 32.000.000®/chiÕc, ngêi mua thanh to¸n lÇn ®Çu 5.000.000®/chiÕc. - Sö dông néi bé c¬ quan (dïng lµm ph ¬ng tiÖn ®i l¹i phôc vô viÖc kinh doanh): 2 chiÕc xe SCR, gi¸ h¹ch to¸n ch a cã thuÕ 28.000.000®/chiÕc. TÆng cÊp trªn vµ c¸n bé nghØ h u 20 mò b¶o 5
 6. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ hiÓm VP (h¹ch to¸n vµo quÜ phóc lîi), gi¸ hạch toán cha cã thuÕ GTGT lµ 200.000®/chiÕc. - Söa ch÷a xe m¸y cho bªn ngoµi, tæng sè tiÒn thu vÒ söa ch÷a 22.000.000® (gåm c¶ 10% thuÕ GTGT), chi tiÒn l¬ng, vËt liÖu, vµ c¸c chi phÝ kh¸c 10.000.000®. Yªu cÇu : TÝnh sè thuÕ GTGT c«ng ty ph¶i nép trong kú? BiÕt thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®Çu ra cña c¸c lo¹i hµng ho¸ trªn ®Òu b»ng 10%. Ho¸ ®¬n GTGT ®Çu vµo ®Òu hîp lÖ. Bµi sè 7 Mét n«ng trêng trång vµ chÕ biÕn chÌ trong th¸ng cã t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô nh sau: - N«ng trêng b¸n 12 tÊn chÌ s¬ chÕ cho mét c«ng ty s¶n xuÊt chÌ kh¸c víi gi¸ b¸n lµ 30.000®/kg (gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT) - Sö dông 6 tÊn chÌ ®· chÕ biÕn ®Ó ®ãng hép, lo¹i hép 0,5kg/hép. Trong th¸ng n«ng trêng b¸n trong níc 8.000 hép gi¸ b¸n cha thuÕ GTGT lµ 30.000 ®/hép. - XK qua c«ng ty ñy th¸c XK 2.000 hép gi¸ XK lµ 35.000 ®/hép. - Giao 2.000 hép cho c¬ së ®¹i lý h¹ch to¸n ®éc lËp b¸n ®óng gi¸ giao lµ 30.000 ®/hép (gi¸ b¸n cha thuÕ GTGT) - ThuÕ GTGT cña c¸c chi phÝ mua ngoµi kh¸c dïng cho ho¹t ®éng s¬ chÕ vµ ®ãng hép chÌ tËp hîp ®îc trong th¸ng lµ 18.200.000®. N«ng trêng kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc sè thuÕ ®Çu vµo ®¬c khÊu trõ cho tõng lo¹i s¶n phÈm Yªu cÇu: - X¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT n«ng trêng ph¶i nép trong th¸ng ®èi víi ho¹t ®éng trªn. BiÕt r»ng ®¬n vÞ nép thuÕ theo ph ¬ng ph¸p khÊu trõ. Bµi sè 8: Doanh nghiÖp X kª khai vµ nép thuÕ theo ph ¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ cã tµi liÖu th¸ng 9/2010 nh sau: 1. NhËp khÈu: 100 tÊn hãa chÊt, gi¸ nhËp khÈu 20 triÖu ®ång/tÊn, thuÕ nhËp khÈu 30%, VAT 10%. 200 chiÕc m¸y l¹nh, gi¸ nhËp khÈu 8 triÖu ®ång/chiÕc, thuÕ nhËp khÈu 30%, thuÕ TT§B 15%, VAT 10%. 6
 7. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ - 1000 hép s÷a gi¸ nhËp khÈu 60.000®/hép, thuÕ nhËp khÈu 20%, VAT 10%. 2. Mua trong níc: - 100.000 hép tr¸i c©y theo gi¸ mua 20.000 ®ång/hép, VAT 10%. - 40.000 mÐt v¶i theo gi¸ mua 30.000 ®ång/mÐt, VAT 10% - 100 tÊn n«ng s¶n gi¸ mua 10 triÖu ®ång/tÊn, VAT 5% Doanh nghiÖp thanh to¸n tiÒn vËn chuyÓn theo hãa ®¬n ®Æc thï 105 triÖu ®ång, VAT 5% 3. XuÊt khÈu - 20.000 hép tr¸i c©y theo gi¸ 30.000 ®ång/hép - 30 tÊn n«ng s¶n theo gi¸ 15 triÖu ®ång/tÊn 4. B¸n trong níc: - 80 tÊn hãa chÊt theo gi¸ b¸n 40 triÖu ®ång/tÊn, VAT 10% - 120 m¸y l¹nh theo gi¸ b¸n 10 triÖu ®ång/chiÕc, VAT 10% - 25.000 mÐt v¶i theo gi¸ b¸n 35.000®/m, VAT 10% - 60.000 hép tr¸i c©y theo gi¸ b¸n 18.000 ®ång/hép, VAT 10% - 20 tÊn n«ng s¶n theo gi¸ b¸n 12 triÖu ®ång/tÊn, VAT 5% Cßn l¹i lµ hµng tån kho. Yªu cÇu: X¸c ®Þnh thuÕ VAT doanh nghiÖp ph¶i nép ( giá bán và giá mua đều đã bao gồm cả thuế) Bµi sè 9: T¹i doanh nghiÖp X cã tµi liÖu sau: 1. Sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm tån Kú KH §¬n Gi¸ b¸n ®Çu kú KH vÞ ®¬n vÞ S¶n s¶n tÝn Gi¸ Gi¸ Sè lîng phÈm Sè Sè phÈm h thµnh thµnh tån s¶n (®) ®¬n vÞ ®¬n vÞ lîng kho xuÊt (®) (®) Bia h¬i lÝt 0 - 40.000 0 2.000 8.800 7
 8. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ Bia chai cha 1.000 3500 20.000 500 3.250 7.700 i Rîu 40o " 2.000 3.800 30.000 800 4.000 33.000 Yªu cÇu : - TÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt DN ph¶i nép ? BiÕt thuÕ suÊt thuÕ TT§B cña bia, rưîu lµ: 45%, thuế suất thuế GTGT của bia rượu là 10% Bµi sè 10: C«ng ty §êng - Rîu- Bia VT trong kú tÝnh thuÕ cã tµi liÖu sau ®©y: 1. S¶n phÈm tù s¶n xuÊt ®· tiªu thô trong th¸ng: a. B¸n ra ngoµi: - Rîu H¬ng hoa 100.000 chai, gi¸ b¸n 33.000®/chai. - Bia h¬i : 80.000 lÝt, gi¸ thanh to¸n 9.900®/lÝt - §êng kÝnh tr¾ng : 25 tÊn, gi¸ b¸n 16.800.000 ®/tÊn (c¶ 5% thuÕ GTGT). - B¸nh kÑo : 40tÊn, gi¸ b¸n ®· cã thuÕ 25.800.000®/tÊn (c¶ 10% thuÕ GTGT). b. Tiªu thô kh¸c: Phôc vô Héi nghÞ kh¸ch hµng 200 lÝt bia, h¹ch to¸n theo gi¸ néi bé 7.000®/lÝt, 100 chai rîu H¬ng hoa, gi¸ h¹ch to¸n 25.000®/chai. 2. ThuÕ suÊt : - ThuÕ suÊt thuÕ TT§B cña rîu H¬ng hoa, bia h¬i 45%. - ThuÕ suÊt thuÕ GTGT cña ®êng 5%, b¸nh kÑo 10%, c¸c mÆt hµng chÞu thuÕ TT§B 10%. 3. ThuÕ GTGT ®Çu vµo được khấu trừ cña các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm : 80.000.000® (cã ®ñ ho¸ ®¬n chøng tõ theo quy ®Þnh). Yªu cÇu : TÝnh thuÕ GTGT, thuÕ TT§B c«ng ty ph¶i nép trong kú tÝnh thuÕ? Bµi sè 11: 8
 9. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ T¹i c«ng ty S¶n xuÊt vµ kinh doanh TH cã sè liÖu trong kú tÝnh thuÕ nh sau: 1. Hµng ho¸, dÞch vô mua ngoµi vÒ ®Ó SX hoÆc b¸n: - NhËp khÈu 5 tÊn nguyªn liÖu (m¹ch) vÒ s¶n xuÊt bia, gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu lµ 16.000.000®/tÊn, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 5%; thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5%. - NhËp khÈu 4 tÊn ®êng, gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu 12.000®/kg, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 10%, thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5%. - Mua cña C«ng ty Bia VT 14.000 lÝt bia n íc vÒ ®ãng chai, gi¸ mua c¶ thuÕ TT§B và thuế GTGT 7.700 ®/lÝt. - Hµng ho¸, dÞch vô kh¸c mua ngoµi 99.000.000® (c¶ 10% thuÕ GTGT, cã ®ñ ho¸ ®¬n chøng tõ theo quy ®Þnh). 2. Trong th¸ng s¶n xuÊt vµ tiªu thô nh sau: - S¶n xuÊt ®îc 200.000 lÝt bia h¬i b»ng nguyªn vËt liÖu cña doanh nghiÖp, ®· b¸n toµn bé. Gi¸ b¸n bao gåm c¶ thuÕ 9.900®/lÝt. - Sè bia níc mua ngoµi vÒ ®ãng ®îc 20.000 chai, ®· b¸n ra ngoµi ®îc 15.000 chai, gi¸ b¸n c¶ thuÕ 8.800®/chai. - B¸n lÎ 3.500kg ®êng, gi¸ b¸n c¶ 5% thuÕ GTGT lµ 16.800®/kg. - Sö dông cho Héi nghÞ kh¸ch hµng 500 chai bia (®ãng chai tõ bia níc), gi¸ h¹ch to¸n 8.500®/chai. - Trao ®æi hµng 500kg ®êng, gi¸ h¹ch to¸n 8.500®/kg (c¶ thuÕ GTGT). Yªu cÇu : X¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT, thuÕ TT§B c«ng ty ph¶i nép trong kú tÝnh thuÕ? BiÕt r»ng: - C«ng ty tÝnh thuÕ GTGT theo ph ¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. - ThuÕ suÊt thuÕ TT§B: Bia h¬i ; Bia chai, nguy ên liệu 45%. - ThuÕ suÊt thuÕ GTGT cña c¸c mÆt hµng chÞu thuÕ TT§B 10%. Bµi sè 12: T¹i mét doanh nghiÖp trong kú tÝnh thuÕ cã tµi liÖu sau: 9
 10. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ 1. NhËp khÊu 12.630 kg nguyªn liÖu x ®Ó s¶n xuÊt 21.050 s¶n phÈm A, X vµ A ®Òu thuéc diÖn chÞu thuÕ TT§B, gi¸ t¹i cöa khÈu nhËp lµ 55.000 ®/kg 2. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm A - XuÊt khÈu trùc tiÕp 7.500 sp víi gi¸ FOB quy ®æi ra tiÒn ViÖt Nam lµ 185.000®/sp - B¸n cho c«ng ty th¬ng m¹i B 4.150 sp, gi¸ b¸n cha thuÕ GTGT lµ 176.900®/sp. Yªu cÇu: X¸c ®Þnh thuÕ XK, NK, TT§B vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng doanh nghiÖp ph¶i nép trong kú tÝnh thuÕ. BiÕt: a. ThuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu cña s¶n phÈm A lµ 20% b. ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña nguyªn liÖu lµ 10% c. ThuÕ suÊt thuÕ TT§B cña s¶n phÈm A lµ 45%, cña nguyªn liÖu X lµ 25%. d. ThuÕ suÊt thuÕ GTGT cña s¶n A vµ nguyªn liÖu X lµ 10%. Bµi sè 13: T¹i c«ng ty th¬ng m¹i X, trong kú tÝnh thuÕ cã c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh sau: 1. Mua hµng - Mua cña mét doanh nghiÖp chÕ suÊt 10.000 s¶n phÈm A víi gi¸ 80.000®/sp. - Mua cña mét c«ng ty TNHH Y 7.000 s¶n phÈm B víi gi¸ ch a thuÕ GTGT lµ 32.000®/sp 2. T×nh h×nh tiªu thô *S¶n phÈm A: - B¸n cho doanh nghiÖp XNK Z 2.000 s¶n phÈm, gi¸ ch a thuÕ GTGT lµ 102.000®/sp - B¸n cho mét doanh nghiÖp khu chÕ xuÊt 2.000 s¶n phÈm víi gi¸ FOB lµ 94.000®/sp. * S¶n phÈm B: - B¸n lÎ 3.000 s¶n phÈm víi gi¸ ®· cã thuÕ GTGT lµ 44.000®/sp - XuÊt khÈu ra níc ngoµi theo gi¸ 2.000 sp giá FOB là 42.300đ/sp Yªu cÇu: 10
 11. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ X¸c ®Þnh thuÕ XK, NK, TT§B, GTGT ph¶i nép cña c«ng ty th - ¬ng m¹i X. BiÕt r»ng: - C«ng ty nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ - C¸c s¶n phÈm A, B thuéc diÖn chÞu thuÕ TT§B víi møc thuÕ suÊt cña s¶n phÈm A lµ 25%, s¶n phÈm B lµ 40% - ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña s¶n phÈm A lµ 10%, s¶n phÈm B lµ 15% - ThuÕ suÊt thuÕ suÊt khÈu s¶n phÈm A lµ 20%, s¶n phÈm B lµ 25% - ThuÕ suÊt thuÕ GTGT cña s¶n phÈm A vµ B ®Òu lµ 10% Bµi sè 14: C«ng ty Th¬ng m¹i S thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT, tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. Cã tµi liÖu trong kú tÝnh thuÕ nh sau: 1. Hµng ho¸ tiªu thô trong kú: - Thuèc l¸ Vinataba : 30.000 gãi, gi¸ b¸n ®· cã thuÕ 11.000®/gãi - Rîu Lóa Míi : 10.000 chai, gi¸ b¸n ®· cã thuÕ 33.000®/chai; - B¸nh kÑo : 2.000kg, gi¸ b¸n ®· cã thuÕ 16.500®/kg. - ¤ t« nhùa lµm ®å ch¬i cho trÎ em: 400 chiÕc, gi¸ b¸n ®· cã thuÕ 18.900®/chiÕc. - Giµy thÓ thao : 500®«i, gi¸ b¸n ®· cã thuÕ 120.000®/®«i. 2. Hµng ho¸ mua vµo trong kú (mua cña c¬ së SX trùc tiÕp b¸n ra): - Thuèc l¸ Vinataba : 32.000 gãi, gi¸ mua c¶ thuÕ lµ: 9.900®/gãi. - Rîu Lóa míi: 11.000chai, gi¸ mua c¶ thuÕ 28.600®/chai. - B¸nh kÑo: 1.800kg, gi¸ mua c¶ thuÕ 13.200®/kg. - Giµy thÓ thao 600 ®«i, gi¸ mua c¶ thuÕ 99.000®/®«i. - ¤ t« nhùa 400 chiÕc, gi¸ mua c¶ thuÕ 15.750®/chiÕc. 3. Chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp, chi phÝ b¸n hµng hîp lÝ, hîp lÖ lµ 20.000.000®. 4. ThuÕ suÊt : - ThuÕ suÊt thuÕ TT§B cña thuèc l¸ Vinataba lµ 65%, cña rîu Lóa míi 45%. 11
 12. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ - ThuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi c¸c mÆt hµng chÞu thuÕ TT§B lµ 10% - ThuÕ suÊt thuÕ GTGT cña ®å ch¬i trÎ em lµ 5%, cña b¸nh kÑo, giµy thÓ thao lµ 10%. - ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 25%. Yªu cÇu: TÝnh c¸c lo¹i thuÕ mµ doanh nghiÖp ph¶i nép trong kú tÝnh thuÕ. Bµi sè 15: C«ng ty K trong kú kÕ to¸n cã tµi liÖu sau ®©y: 1.Sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu thô : S¶n phÈm tån kho ®Çu n¨m Trong n¨m 2001 Gi¸ b¸n 2001 ThuÕ s¶n GTGT Sè l- §¬n phÈm Sè l- ®Çu vµo Gi¸ îng Gi¸ vÞ SP cha cã îng ®îc thµnh s¶n thµnh thuÕ tÝnh Sè l- s¶n khÊu trõ toµn bé phÈm toµn bé GTGT îng phÈm (®) ®¬n vÞ tån ®¬n vÞ s¶n (®/tÊn) (®/tÊn) cuèi (®/tÊn) xuÊt n¨m A TÊn 100 200.000 8.000 50 210.000 250.00 46.000.00 0 0 B TÊn 20 400.000 2.000 50 380.000 500.00 22.000.00 0 0 Yªu cÇu: TÝnh thuÕ GTGT, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép. BiÕt thuÕ suÊt thuÕ GTGT cña 2 s¶n phÈm trªn ®Òu b»ng 10%, thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 25%. Bµi sè 16: C«ng ty Rîu §X trong kú tÝnh thuÕ cã tµi liÖu sau ®©y: 1. S¶n phÈm tù s¶n xuÊt ®· tiªu thô trong th¸ng: a. B¸n ra ngoµi: - Rîu CÈm : 50.000 chai, gi¸ b¸n ®· cã thuÕ 24.200®/chai . 12
 13. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ - Rîu H¬ng NÕp : 40.000 chai, gi¸ b¸n ®· cã thuÕ 33.000®/chai. - Thøc ¨n gia sóc : 100tÊn, gi¸ b¸n ®· cã thuÕ 1.260.000®/tÊn. b. Tiªu thô kh¸c: - Phôc vô Héi nghÞ kh¸ch hµng 200 chai r îu CÈm, h¹ch to¸n theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt 12.000®/chai. - Dïng quÜ phóc lîi tÆng quµ nh©n dÞp Quèc kh¸nh 2-9 cho c¸n bé c«ng nh©n viªn 100 chai r îu H¬ng NÕp, gi¸ h¹ch to¸n 22.000®/chai. 2. ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ: 66. 500.000®. 3. Chi phÝ hîp lÝ, cha kÓ thuÕ GTGT, thuÕ TT§B ®Çu ra b×nh qu©n cho mét s¶n phÈm: - Rîu CÈm : 12.000®/chai - Rîu H¬ng NÕp : 24.000®/chai - Thøc ¨n gia sóc : 1.050.000®/tÊn 4. ThuÕ suÊt : - ThuÕ suÊt thuÕ TT§B cña rîu CÈm : 45% - ThuÕ suÊt thuÕ TT§B cña rîu H¬ng NÕp : 45% - ThuÕ suÊt thuÕ GTGT cña thøc ¨n gia sóc 5% - ThuÕ suÊt thuÕ Thu nhËp DN : 25%. Yªu cÇu : TÝnh c¸c lo¹i thuÕ c«ng ty ph¶i nép trong kú tÝnh thuÕ? Bµi sè 17 : Mét c«ng ty xuÊt nhËp khÈu cã tµi liÖu trong kú tÝnh thuÕ nh sau: 1. XuÊt khÈu: 5.000 tÊn quÆng s¾t, gi¸ xuÊt khÈu t¹i cöa khÈu 200USD/tÊn. 2. NhËp khÈu: + 200 m¸y bõa ®Üa, gi¸ nhËp khÈu t¹i cöa khÈu 1.000USD/chiÕc + 100 m¸y gieo h¹t, gi¸ nhËp khÈu t¹i cöa khÈu 500USD/chiÕc Chi phÝ vËn t¶i, b¶o hiÓm cho toµn bé l« hµng trªn lµ 5.000USD. 13
 14. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ TÊt c¶ c¸c hîp ®ång ngo¹i th¬ng ®Òu thanh to¸n 100% qua ng©n hµng. 3. ThuÕ suÊt vµ tØ gi¸ ngo¹i tÖ t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n: - ThuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu quÆng s¾t lµ 1%; - ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 2 lo¹i m¸y n«ng nghiÖp trªn lµ 20%; - Tû gi¸ ngo¹i tÖ: 21. 000®/USD. Yªu cÇu : TÝnh thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu c«ng ty ph¶i nép trong kú tÝnh thuÕ? Bµi sè18 : Doanh nghiệp X là đơn vị sản xuất mặt hàng chịu thuế GTGT và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có các nghiệp vụ kinh t ế phát sinh như sau (ĐVT:Trđ). 1. Mua NVL của công ty C về sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT, Hoá đơn GTGT số 023 ghi, giá thanh toán 66, thuế GTGT 10%. 2. Chi tiền mặt (tiền ăn, ở, đi lại) đào tạo nhân viên tập hu ấn ch ế đ ộ kế toán theo hoá đơn GTGT số 097 ghi, giá thanh toán 16,5, thu ế GTGT 10%. 3. Chi tiền mặt đào tạo nâng cao tay nghề cho CNV, hoá đơn GTGT số 016 ghi, giá thanh toán 7,7, thuế GTGT 10%. 4. Chi tiền mặt thanh toán tiền điện, theo hoá đ ơn GTGT s ố 045 ghi, giá thanh toán 13,2, thuế GTGT 10%. 5. Nhập khẩu một TSCĐ, tờ khai hải quan số 98 ghi, giá nh ập kh ẩu 20.000$, thuế nhập khẩu 80%, thuế TTĐB 50%, thuế GTGT 10%. 6. Xuất kho thành phẩm bán cho công ty K, giá vốn 380, hoá đơn GTGT ghi số 001 ghi, tổng giá thanh toán 550, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển hàng đi bán thanh toán bằng tiền mặt theo hoá đơn đặc thù s ố AA087 là 11, thuế GTGT 10%. 7. Hoá đơn GTGT số 056, thu tiền hoa h ồng được h ưởng theo giá thanh toán 44, thuế GTGT 10%. 8. Xuất thành phẩm bán cho công ty X, giá vốn 400, hoá đơn GTGT số 002 ghi giá bán chưa thuế GTGT 500, thuế GTGT 10%. 9. Cho công ty A thuê TSCĐ (loại cho thuê ho ạt đ ộng), th ời gian cho thuê là 5 năm, Hoá đơn GTGT số 003 ghi, tổng số tiền nhận trước chưa có thuế GTGT 400, thuế GTGT 10%. 14
 15. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ 10. Xuất kho một số sản phẩm bán cho công ty B theo phương thức trả góp, giá vốn 220, hoá đơn GTGT số 004 ghi, giá bán tr ả ngay ch ưa có thuế GTGT 300, lãi trả góp trong 3 tháng là 7,2 đã thu tháng đầu tiên 120. 11. Hoá đơn số 056 ghi, thu tiền mặt từ thanh lý nhượng bán TSCĐ theo giá thanh toán 33, thuế GTGT 10%. Yêu cầu: Tính thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế nhập khẩu phải nộp. Biết tỷ giá hối đoái: 1$ = 21.000VNĐ Bµi sè 19: C«ng ty May ®iÖn Z cã tµi liÖu trong kú tÝnh thuÕ nh sau: 1- Áo s¬ mi nam b¸n ra 50.000 chiÕc, gi¸ b¸n cha cã thuÕ lµ 125.000®/ chiÕc. 2- Áo dÖt kim b¸n ra 20.000 chiÕc, gi¸ b¸n cha cã thuÕ lµ 180.000®/chiÕc 3- QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng b¸n ra 100.000 bé, gi¸ b¸n ch a cã thuÕ 60.000®/bé. 3- VËt t mua vµo dïng cho may quÇn ¸o trong th¸ng (cã ®ñ ho¸ ®¬n GTGT theo quy ®Þnh): - V¶i nilon 120.000 m, gi¸ mua cha cã thuÕ 20.000®/m - V¶i dÖt kim 80.000m, gi¸ mua cha cã thuÕ 30.000®/m - Thuèc nhuém 200 kg, gi¸ mua cha cã thuÕ 120.000 ®/kg - C¸c lo¹i vËt t, dÞch vô mua ngoµi kh¸c víi sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ lµ 15.000.000®. 4- Chi phÝ hîp lý cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm (kh«ng kÓ thuÕ GTGT): - Áo s¬ mi nam 102.000 ®/chiÕc. - Áo dÖt kim 154.000 ®/chiÕc. - QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng 48.000 ®/ bé. 5- ThuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña c¸c lo¹i s¶n phÈm trªn lµ 10%; thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 25%. Yªu cÇu: TÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp mµ C«ng ty ph¶i nép trong kú tÝnh thuÕ? Bài 20: 15
 16. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ Một doanh nghiệp nhà nước trong tháng tính thuế có tình hình s ản xu ất kinh doanh như sau: 1. Mua 50.000 cây thuốc lá từ một cơ sở sản xuất X đ ể xu ất kh ẩu theo hợp đồng đã ký kết với giá mua là 30.000 đ/cây. Đơn vị đã xuất kh ẩu được 30.000 cây với giá FOB là 42.000đ/cây. Số còn lại do không đ ủ tiêu chuẩn chất lượng nên phải tiêu thụ trong nước với giá bán chưa thuế GTGT là 66.000đ/cây. 2. Nhập khẩu 150 chiếc điều hoà nhiệt độ National công suất 20.000 BTU, giá mua tại cửa khẩu nước xuất ghi trong hợp đồng ngoại thương là 280 USD/chiếc, chi phí vận tải và bảo hiểm quốc tế cho toàn bộ lô hàng là 1.200 USD. Trong kỳ đơn vị đã bán được 120 chiếc với giá bán ch ưa thuế GTGT là 12.000.000 đ/chiếc. Yêu cầu: Tính các loại thuế đơn vị phải nộp trong tháng, biết rằng: - Thuế suất thuế xuất khẩu thuốc lá là 5%. Thu ế su ất thu ế nh ập kh ẩu của điều hoà nhiệt độ là 20%. - Thuế suất thuế TTĐB của thuốc là là 65%. Thuế suất thuế TTĐB của điều hoà nhiệt độ là 15%. - Thuế suất thuế GTGT của các sản phẩm nói trên đều là 10%. Thu ế GTGT đầu vào của các hàng hoá, dịch vụ khác được kh ấu trừ 3 tri ệu đồng. - Lô hàng nhập khẩu đủ điều kiện để xác định giá tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu. Doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT của lô hàng nhập khẩu trong thời hạn quy định. BAI SỐ 21 Hãy tính thuế xuất khẩu, thuế GTGT, thuế TNDN của một nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng có cac số liệu sau. 1) B¸n ra nước ngoài 120.000 sp theo giá CIF 271.400 đ/sp, phí vận tải va bảo hiểm quốc tế tính bằng 18% giá FOB. 2) Bán 150.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất với giá 230.000 đ/sp. 3) Bán cho cty thương nghiệp nội địa 400.000 sp với giá chưa thuế GTGT là 200.000 đ/sp. 4) Gia công trực tiếp 400.000 sp theo hợp đồng với 1 cty nước ngoai, công việc hoàn thành 80% va thành phẩm đã được xuất trả, giá gia công là 10.000 sp. 16
 17. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ + Tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu, phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế) của toàn bộ hàng tiêu thụ là 102.731 triệu đồng. + Thu nhập chịu thuế khác ngoài doanh thu. Chuyển nhượng tai sản 200 (tr) Thu nhập từ lãi tiền cho vay 680 (tr) Biết rằng: Thuế suất của thuế xuất khẩu 2%. Thuế suất của thuế GTGT 10%. Thuế suất của thuế TNDN la 25%. Tổng thuế GTGT đầu vao được khấu trừ cả năm là 13.173 triệu đồng. Bài 22 Một doanh nghiệp liên doanh có số người Việt Nam làm việc là 500 người trong năm báo có có số liệu sau: - Định mức cho 1 lao động trực tiếp sản xuất là 20 s ản ph ẩm /tháng. Đơn giá lương là 8.000.000 đ/tháng/người. Trong năm có: - 150 người sản xuất được 30 sản phẩm/người/tháng. - 100 người sản xuất được 40 sản phẩm /người/tháng. - 120 người sản xuất được 50 SP/người/tháng. - 80 người sản xuất được 60 SP/người/tháng. Lương của bộ phận gián tiếp như sau: - 25 người hưởng lương 4.800.000đ/người/tháng. - 15 người hưởng lương 8.800.000 đ/người/tháng. - 10 người hưởng lương 18.000.000 đ/người/tháng. Yêu cầu: 1. Hãy cho biết trong doanh nghiệp nói trên có bao nhiêu người thuộc diện phải nộp thuế thu nhập c¸ nh©n? Giả sử toàn bộ lương sản phẩm trên là thu nhập thuộc diện chịu thuế và toàn bộ lương sản ph ẩm và lương của bộ phận gián tiếp trên là tiền lương thực nhận sau khi đã trừ phí BHXH, BHYT. 2. Tổng số thuế thu nhập c¸ nh©n mà doanh nghiệp phải tổng hợp kê khai nộp thuế cho các cá nhân là bao nhiêu? 17
 18. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ Bài 23 Anh Lâm là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 12 triệu đồng. Anh Lâm phải nuôi 2 con nhỏ dưới 18 tuổi, trong tháng anh phải nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc là: 6% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế, 1% bảo hiểm thất nghiệp trên tiền lương. Trong tháng anh Lâm không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Hỏi anh Lâm phải nộp thuế TNCN là bao nhiêu 1 tháng. Bài 24 Ông S có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 80 tri ệu đ ồng (đã trừ BHYT, BHTN, BHXH), ông S ph ải nuôi 1 con dưới 18 tu ổi. Trong tháng ông S không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Hỏi ông S phải nộp thuế TNCN là bao nhiêu trong một tháng. Bài 25 Ông Mạnh là người Việt Nam làm việc cho một công ty liên doanh khai thác dầu khí có thu nhập trong năm tính thuế như sau: - Tiền lương ổn định hàng tháng: 18.000.000 đồng. - Lương tháng 13: 8.000.000đ. - Tổng số tiền là thêm giờ: 10.000.000d - Tiền thưởng nhân dịp các ngày Lễ, Tết: 8.000.000đ, - Tiền phụ cấp nguy hiểm cả năm do làm việc trên giàn khoan bi ển: 15.000.000đ. Yêu cầu: Hãy tính số thuế thu nhập mà ông Mạnh phải nộp trong năm. Biết thêm: tiền nộp về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cả năm từ tiền lương được tính theo quy định; ông có 02 người phụ thuộc và không đóng góp các khoản từ thiện, khuyến học. Bài 26 Một doanh nghiệp nhà nước khai thác than có các số liệu trong kỳ như sau (DN kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ): - Khai thác 25.000 tấn than nguyên khai. Sau khi loại bỏ tạp chất, tuy ển chọn, phân loại thu được 22.500 tấn than sạch. - Tình hình tiêu thụ: + Bán trong nước 8.000 tấn than sạch, với giá 360.000 đ/tấn. + Xuất khẩu 12.000 tấn than sạch với giá FOB 32 USD/tấn. 18
 19. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ + Tiêu dùng nội bộ (dùng trong quy trình sản xuất, khai thác than ): 1500 tấn. + Trao đổi 100 tấn than sạch với đơn vị bạn để lấy hàng hoá. + Chi phí sàng tuyển, vận chuyển than từ nơi khai thác đến nơi tuy ển chọn cho toàn bộ số than trong kỳ là 675.000.000đ. Yêu cầu: Xác định thuế GTGT, thuế tài nguyên doanh nghiệp phải nộp trong kỳ liên quan đến tình hình trên. Biết rằng: - Doanh nghiệp không có sản phẩm tồn kho đầu kỳ. - Thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm trên là: 5%, thuế suất thu ế tài nguyên 2%. - Tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm tính thuế do NHNN công bố 1 USD = 18.000đ. - Đơn vị sử dụng hoá đơn, chứng từ đúng quy định. Giá bán nói trên là giá chưa có thuế GTGT. - Thuế GTGT tập hợp trên các hoá đơn, chứng từ của hàng hoá, d ịch v ụ mua vào trong kỳ là 35.000.000đ. - Giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định là 360.000đ/tấn. Bài số 27 Anh H làm việc ngân hàng 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam có thu nhập 4.000 USD/tháng và những người phụ thuộc là vợ, con và b ố m ẹ (4 người) thì hàng tháng phải nộp bao nhiêu tiền thuế TNCN? Biết rằng: 1USD = 21.000 VNĐ Bài 28 Một doanh nghiệp khai thác quặng thiếc có số liệu trong kỳ tính thuế như sau: - Tồn kho đầu kỳ: 500 tấn quặng. - Trong kỳ: + Khai thác: 8.000 tấn quặng. + Xuất khẩu 3.000 tấn quặng, chi phí vận chuyển, xếp dỡ tới cửa khẩu là 2 triệu đ/tấn quặng, giá xuất bán tại cửa khẩu 21 triệu đ/tấn quặng. + Số quặng còn lại, doanh nghiệp luyện thành thiếc và thu được 4.400 tấn thiếc, chi phí luyện thiếc là 4 triệu đ/tấn. 19
 20. HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ + Xuất bán cho công ty A 3.000 tấn thiếc với giá 25 triệu đồng/tấn thiếc. Yêu cầu: Xác định thuế xuất khẩu, thuế tài nguyên, thuế GTGT doanh nghi ệp phải nộp trong kỳ liên quan đến các số liệu trên. Biết rằng: - Thuế suất thuế GTGT đối với các sản phẩm trên là: 10%, thuế suất thuế xuất khẩu quặng thiếc 5%, thuế suất thuê tài nguyên của quặng thiếc: 5%. - Số quặng thiếc tồn kho đầu kỳ đã xuất khẩu hết. - Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, th ực hi ện nghiêm chỉnh chế độ hoá đơn, chứng từ. Giá bán nói trên là giá ch ưa có thuế GTGT. - Thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào trong ỳ tập hợp trên hoá đơn, chứng từ là 500 triệu đồng. - Giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định là 18,5 tri ệu đ ồng/t ấn quặng. Bài 29 Một doanh nghiệp đánh bắt hải sản có các số liệu trong năm như sau: - Đánh bắt được 2000 tấn cá. - Tình hình tiêu thụ. + Bán cho Xí nghiệp đông lạnh 100 tấn cá, giá bán 4 triệu đồng/tấn. + Số còn lại doanh nghiệp chuyển sang sản xuất cá hộp, đã sản xuất được 2.000.000 hộp cá. + Trong năm, doanh nghiệp đã xuất khẩu 1.000.000 hộp cá, giá bán tại cửa khẩu xuất 4000 đ/hộp; bán trong nước 500.000 hộp cá, giá bán 3.000 đ/hộp. - Chi phí liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế trong năm (do doanh nghiệp kê khai): + Khấu hao TSCĐ: 1.000 triệu đồng. + Nguyên vật liệu: 2.000 triệu đồng. + Tiền lương cơ bản: 1.000 triệu đồng. + Tiền lương thực tế: 1.200 triệu đồng. + Các khoản bảo hiểm đã nộp: BHXH 200 triệu đồng; BHYT: 30 tri ệu đồng; KPCĐ: 24 triệu đồng. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản