intTypePromotion=1

Hệ thống câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin: Phần 2

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:307

0
925
lượt xem
282
download

Hệ thống câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập về: Học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin: Phần 2

 1. CHLfONG V HOC THUYET GIA TRI THANG DU ■ ■ • I. CAU HOI TRAC NGHIEM Cau 1: Dieu kien de tien bien thanh tu ban la: a. Phai tich luy ducfc m ot lifdng tien ldn; tien khong ducfc dua vao kinh doanh vdi muc dich thu gia tri thang du. b. Phai tich luy dude mot lifdng tien ldn; tien phai dude dua vao kinh doanh tu ban vdi muc dich thu gia tri thang du. c. Phai tich luy dude m ot lifdng hang hoa ldn; hang hoa phai dude dua vao kinh doanh tu ban vdi muc dich thu gia tri thang du. d. Phai tich luy dude m ot lifdng may moc ldn; may moc phai dude dua vao kinh doanh tu ban vdi muc dich thu gia tri thang du. Dap an: b Cau 2: Cong thurc chung cua tuban la: a. H - T - H . b. T - H - T ’. c .T - S X - T ’. d. H - T - H ’. Dap an: b 390
 2. Cau 3: Mau thuln cong thurc chung cua tu ban la: a. T’>T b. T’H’ Dap an: a Cau 4: Cdng thurc chung cua tu ban phan anh: a. Muc dich cua san xuat, luu thong la gia tri va gia tri thang du. b. Phuong tien cua lUu thong tu ban la gia tri va gia tri thang du. c. Muc dich cua san xuat, luu thong tu ban la gia tri va gia tri thang du. d. Muc dich cua san xuat, luu thong tu ban la gia tri sU dung va gia tri thang du. Dap an: c Cau 5: Sure lao dong la: a. Toan bo siic the luc ton tai trong moi con ngudi. b. Toan bo sue the luc va tri luc ton tai trong moi con nguo’i. c. Toan bo siic tri luc ton tai trong moi con ngudi. d. Toan bo sue the luc va tri luc ton tai khong co kha nang dem ra su dung. Dap an: b 391
 3. Cau 6: Hang hoa sure lao dong mang yeu to: a. Tinh th in va vat chat. b. Tinh th in va lich sii. c. Vat chat va lich sii. d. Tinh th in va tif do. Dap an: b Cau 7: Dieu kien bien sure lao dong thanh hang hoa: a. N gudi lao dong khong ducfc tu do; ngifdi lao dong khong co tu" lifu san xuat. b. N gudi lao dong phai ducfc tu do; ngudi lao dong khdng cd tu lifu san xuat. c. N gudi lao dong phai dude tu do; ngudi lao dong cd tu lieu san xuat. d. N gudi lao dong phai ducfc tu do; ngudi lao dong khdng cd tu lieu tieu dung. Dap an: b Cau 8: Gia trj sure lao dong duoc do ludng gian tiep blng: a. Gia tri n h u n g tu lieu san xuat de’ nuoi song ngudi lao dong. b. Gia tri n h u n g tu lieu tieu dung de nuoi song ngudi lao dong. c. Gia tri su dung nhung tu lieu tieu dung de nuoi song ngudi lao dong. d. Gia tri nhung tu lieu tieu dung de nuoi song nha tu' ban. Dap an: b 392
 4. Cau 9: Gia tri sur dung cua hang hoa sure lao dong, khi sur dung se tao ra: a. Gia tri mdi bang gia tri ban than no. b. Gia tri mdi ldn hdn gia tri ban than nd. c. Gia tri mdi nhd hdn gia tri ban than nd. d. Gia tri sii d u n g m di ldn hdn gia tri su dung ban than nd. Dap an: b Cau 10: Gia trj sur dung cua hang hoa sure lao dong duoc coi la: a. Chia khoa de giai quyet mau thuan giu’a tu ban va tu ban. b. Chia khoa de giai quyet mau thuan cdng thu’c chung cua tu ban. c. Chia khoa de giai quyet m au thuan giu’a tu ban va lao dong. d. Chia khoa de giai quyet mau thuan cua luu thong hang hoa. Dap an: b Cau 11: Gia trj thang dula: a. La p h in lao dong dude tra cdng cua cdng nhan. b. La p h in lao dong khdng cdng cua cdng nhan. c. La toan bo p h ln lao dong cua cdng nhan. d. La lao dong sang tao cua cdng nhan. Dap an: b 393
 5. Cau 12: Ngay lao dong cua cong nhan gom hai phan: a. Thdi gian lao dong gian ddn va thdi gian lao dong thang du. b. Thdi gian lao dong p h u t tap va thdi gian lao dong thang du\ c. Thdi gian lao dong can thiet va thdi gian lao dong thang du. d. Thdi gian lao dong gian ddn va thdi gian lao dong phiic tap. Dap an: c Cau 13: Tuban bat bien (c): a. La gia tri tif lieu san xuat, gia tri cua nd dude tang len sau qua trinh san xuat. b. La gia tri tu lieu san xuat, gia tri cua nd khdng thay doi sau qua trinh san xuat. c. La gia tri tu lieu san xuat, gia tri cua nd giam di sau qua trinh san xuat. d. La gia tri tu lieu san xuat, gia tri su dim g cua nd dude bao tdn va chuyen vao san pham. Dap an: b Cau 14: Tuban kha bien (v): a. La gia tri tu lieu san xuat, gia tri cua nd dude tang len sau qua trinh san xuat. b. La gia tri sue lao dong, gia tri cua nd dude tang len sau qua trinh san xuat. 394
 6. c. La gia tri su t lao dong, gia tri cua no giam di sau qua trinh san xuat. d. La gia trj siic lao dong, gia trj cua no khong tang len sau qua trinh san xuat. Dap an: b Cau 15: Tuban kha bien (v) la: a. Bo phan true tiep tao ra gia trj su dung. b. Bo phan true tiep tao ra gia trj thang du. c. Bo phan true tiep tao ra san pham. d. Bo phan gian tiep tao ra gia trj thang du. Dap an: b Cau 16: Can cur phan chia tu ban bat bien va tu ban kha bien la: a. Can cu vao vai tro cua cac bo phan nay trong qua trinh san xuat ra gia trj. b. Can cu vao vai tro cua cac bo phan nay trong qua trinh san xuat ra gia tri su dimg. c. Can cii vao vai tro cua cac bo phan nay trong qua trinh san xuat ra san pham. d. Can cii vao vai tro cua cac bo phan nay trong qua trinh san xuat ra gia trj thang du. Dap an: d Cau 17: Quy luat kinh te cd ban cua chu nghTa tu ban la: a. Quy luat gia trj. b. Quy luat gia trj canh tranh. 395
 7. c. Quy luat gia tri ldi nhuan binh quan. d. Quy luat gia tri thang du. Dap an: d Cau 18: Ty suat gia trj thang du (m’) la: a. Ty le phan tram giu’a lifdng gia tri thang d u va lifdng tu ban bat bien. b. Ty le phan tram giu’a lifdng tu ban bat bien va lifting tu ban kha bien. c. Ty le p h ln tram giua lifting gia tri thang d u va tu ban kha bien. d. Ty le p h ln tram giu’a lifdng san pham va lifting tu ban kha bien. Dap an: c Cau 19: Khoi ludng gia tri thang dir(M ) duoc tinh being cong thurc: a. M = m \ K b. M = m \ C c. M = m . V d. M = m \ V Dap an: d Cau 20: Gia trj thang du tuyet doi la gia trj thang du co duoc do: a. Keo dai ngay lao dong hoac tang nang suat lao dong. b. Keo dai ngay lao dong hoac tang cudng do lao dong. 396
 8. c. Keo dai ngay lao dong hoac tang thdi gian lao dong. d. Rut ngan ngay lao dong hoac tang cifting do lao dong. Dap an: b Cau 21: Gia trj thang du tifdng doi la gia trj thang du co duoc do: a. Tang san lifting, lam ru t ngan thdi gian lao dong can thiet. b. Tang cifting do lao dong, lam rut ngan thtii gian lao dong can thiet. c. Tang nang suat lao dong, lam rut ngan thtii gian lao dong cln thiet. d. Tang nang suat lao dong, lam rut ngan thcfi gian lao dong ca biet. Dap an: c Cau 22: Gia trj thang du sieu ngach la gia trj thang du co duoc do: a. Gia ca ca biet cua hang hoa thap hdn gia tri xa hoi. b. Gia tri ca biet cua hang hoa bang gia tri xa hoi. c. Gia tri xa hoi cua hang hoa thap hdn gia tri ca biet. d. Gia tri ca biet cua hang hoa thap hdn gia tri xa hoi. Dap an: d Cau 23: Gia trj thang dusieu ngach con duoc goi la: a. Hinh thu’c bieu hien cua gia tri thang d u tifdng ddi. b. Hinh thu'c bien tifdng cua gia tri thang d u tu’dng ddi. 397
 9. c. Hinh thiic bien tifdng cua gia tri thang d u tuyet doi. d. Hinh thiic bien tudng cua gia tri tudng ddi. Dap an: b Cau 24: Ban chat cua tien cong trong chu nghTa tu ban la: a. Gia ca cua hang hoa lao dong. b. Gia ca cua hang hoa siic lao dong. c. Gia ca cua lao dong. d. Gia ca cua hang hoa. Dap an: b Cau 25: Hai hinh thirc tien cong cd ban: a. Tien cong theo thdi gian va tien cdng theo lao dong. b. Tien cdng theo gid va tien cdng theo san pham. c. Tien cdng theo thdi gian va tien cdng theo san pham. d. Tien cdng theo thang va tien cdng theo san pham. Dap an: c Cau 26: Tien ludng tinh theo thdi gian la: a. Tien ludng dude tra can cii vao nang suat lam viec cua ngudi cdng nhan. b. T iln ludng dude tra can cii vao thdi gian lam viec cua ngudi cdng nhan. c. Tien ludng duo'c tra can cii vao cudng do lam viec cua nguo'i cdng nhan. d. Tien ludng dude tra can cii vao hieu qua lam viec cua ngudi cdng nhan. Dap an: b 398
 10. Cau 27: Tien ludng tinh theo san pham la: a. Tien lu’Ong duoc tra can cU vao sd lu’Ong san pha’m ma ngifdi cdng nhan lam ra. b. Tien lucfng duoc tra can cu vao chat lu’Ong san pham ma ngudi cdng nhan lam ra. c. Tien ludng ducfc tra can cu vao so lu’Ong va chat lu’Ong san pham ma ngudi cdng nhan lam ra. d. Tien ludng ducfc tra can cu vao san pham ma ngudi cong nhan lam ra. Dap an: c Cau 28: Tien cong danh nghTa: a. Bieu hien cf sd lu’Ong hang tieu dung ma ngudi cdng nhan nhan duoc sau m ot thdi gian lam viec. b. Bieu hien cf sd lu’Ong tien te ma ngudi cdng nhan nhan duoc sau mot thdi gian lam viec. c. Bieu hien cf chat lu’Ong tien te ma ngudi cdng nhan nhan duoc sau mot thdi gian lam viec. d. Bieu hien cf sd lu’Ong hang hoa ma ngudi cdng nhan nhan ducfc sau m ot thdi gian lam viec. Dap an: b Cau 29: Tien cong thuc te: a. Bieu hien cf khoi lucfng hang tu lieu san xuat va dich vu ma ngudi cdng nhan mua ducfc bang tien lucfng danh nghia. b. Bieu hien 0 khoi lu’Ong hang tieu dung va dich vu ma ngudi cdng nhan ban ducfc bang tien lu’Ong danh nghia. 399
 11. c. Bieu hien d khoi luting hang tieu dung va dich vu ma ngudi cong nhan mua duoc bang tien ludng thuc te. d. Bieu hien O khoi ludng hang tieu diing va dich vu ma ngudi cdng nhan m ua dude bang tien ludng danh nghia. Dap an: d Cau 30: Nguon goc chu yeu cua tich luy tu ban la: a. Loi nhuan binh quan. b. Gia tri lao dong. c. Gia tri thang du. d. Gia tri trao doi. Dap an: c Cau 31: Dong cd chu yeu cua tich luy tu ban la: a. Quy luat gia tri thang du. b. Q uy luat gia tri. c. Quy luat cung, clu. d. Q uy luat gia ca san xuat. Dap an: a Cau 32: Nhumg nhan to anh hudng den quy mo cua tich luy tu ban: a. Trinh do boc lot sue lao dong; cudng do lao ddng; stf chenh lech ngay cang tang giua tu ban su dung va tu' ban da tieu dung; quy md cua tu ban Ung trudc. b. Trinh do boc lot sue lao dong; nang suat lao dong; sU chenh lech ngay cang tang giu’a tu ban su dung va tu' ban da tieu dung; quy md cua tu ban ling trudc. 400
 12. c. Trinh
 13. b. Qua trinh lien ket, hdp nhat cac tu ban tien te trong xa hoi thanh mot tu ban ldn hdn. c. Qua trinh lien ket, hdp nhat cac tu ban ca biet trong xa hoi thanh mot tu ban ldn hdn. d. Qua trinh lien ket, hdp nhat cac tu ban thudng nghiep trong xa hoi thanh m ot tu ban ldn hdn. Dap an: c Cau 36: Nguon goc cua tap trung tu ban la: a. Cac tu ban cong nghiep trong xa hoi. b. Cac tu ban ca biet cd san trong xa hoi. c. Tu ban ca biet cua cac nude. d. Cac tu ban thudng nghiep va cdng nghiep trong xa hoi. Dap an: b Cau 37: Cau tao huu cd cua tu ban la: a. Cau tao san xuat cua tu ban, ddng thdi phan anh su bien doi cua cau tao ky thuat. b. Cau tao gia tri cua tu ban, ddng thdi phan anh su bien ddi cua cau tao ky thuat. c. Cau tao gia tri sU dung cua tu ban, ddng thdi phan anh su bien ddi cua cau tao ky thuat. d. Cau tao gia tri thang d u cua tu ban, ddng thdi phan anh sU bien ddi cua cau tao ky thuat. Dap an: b Cau 38: Cau tao ky thuat cua tu ban: a. Phan anh mdi quan he ty le giua khoi ludng tu lieu tieu dung va sd lao dong sU dung tu lieu tieu dung do. 402
 14. b. Phan anh mdi quan he ty If giu’a khoi ltfcfng tu lieu san xuat va chat lifdng lao ddng su dung tu lieu san xuat do. c. Phan anh moi quan h f ty le giu’a khoi lifdng tu lieu tieu dung va chat lifdng lao dong sif dung tu lieu tieu dimg do. d. Phan anh mdi quan he ty le giu’a khoi lifdng tu lieu san xuat va sd lao dong sif dung tu lieu san xuat do. Dap an: d Cau 39: Cau tao gia trj phan anh: a. Mdi quan he ty le giua gia tri tu ban cd dinh va gia tri tu ban kha bien. b. Mdi quan he ty le giu’a gia tri tif ban bat bien va gia tri tu ban kha bien. c. Moi quan he ty If giu’a gia tri tu ban bat bien va gia tri tu ban cd dinh. d. Moi quan h f ty If giu’a gia tri tu ban cd dinh va gia tri tu ban lifu dong. Dap an: b Cau 40: Tuan hoan cua tir ban cong nghiep la su thong nhat cua ba hinh thai tuan hoan: a. Tu ban lifu thong; tif ban san xuat va tu ban hang hoa. b. Tu ban tien tf; tu ban san xuat va tu ban cho vay. c. Tu ban tien tf; tu ban san xuat va tu ban hang hoa. d. Tu ban tien tf; tu ban trao doi va tu ban hang hoa. Dap an: c 403
 15. Cau 41: Tuan hoan cua tu ban cong nghiep la: a. Su" van dong cua tu ban trai qua ba giai doan, lan ludt m ang lay ba hinh thai de roi quay trd lai hinh thai ban dau vdi gia tri dude bao t6n. b. Su van dong cua tu ban trai qua ba giai doan, lan ludt m ang lay ba hinh thai de roi quay trd lai hinh thai ban dau vdi gia tri dude bao tdn va tang len. c. Su van dong cua tu ban trai qua ba giai doan, lln ludt m ang lay ba hinh thai de rdi quay trd lai hinh thai ban dlu vdi gia tri sii dung ducfc bao tdn va tang len. d. Su van dong cua tu ban trai qua ba giai doan, lln ludt m ang lay ba hinh thai de rdi quay trd lai hinh thai ban dlu vdi gia tri ducfc bao tdn va giam di. Dap an: b Cau 42: Ba giai doan van dong tuan hoan cua tu ban cong nghiep la: a. San xuat - luu thong - luu thong. b. Luu thong - san xuat - luu thong. c. Luu thong - luu thong - san xuat. d. Luu thong - trao ddi - luu thong. Dap an: b Cau 43: Chu chuyen cua tir ban la: a. Su tu ln hoan cua tu ban neu xet nd la mot qua trinh dinh ky doi mdi, khdng lap di lap lai. b. Su san xuat cua tu ban neu xet nd la m ot qua trinh dinh ky ddi mdi, lap di lap lai khdng ngung. 404
 16. c. Sif lifu thong cua tu ban neu xet no la mot qua trinh dinh ky doi mdi, lap di lap lai khong ngung. d. Su tuan hoan cua tu ban neu xet no la m ot qua trinh dinh ky doi mdi, lap di lap lai khdng ngUng. Dap an: d Cau 44: Thdi gian chu chuyen cua tu ban bang: a. Thdi gian san xuat + thdi gian d u tru san xuat. b. Thdi gian san xuat + thdi gian luu thong. c. Thdi gian d u tru san xuat + thdi gian luu thong. d. Thdi gian san xuat + thdi gian van chuyen. Dap an: b Cau 45: Tu ban co djnh la bo phan tu ban khi tham gia vao qua trinh san xuat: a. Gia tri cua nd ducfc chuyen ngay m ot lln vao san pham mdi. b. Gia tri su dung cua nd ducfc chuyen d in vao san pham mdi. c. Gia tri trao ddi cua nd dude chuyen d in vao san pham mdi. d. Gia tri cua no ducfc chuyen d in vao san pha’m mdi. Dap an: d Cau 46: Hao mon tu ban co djnh co hai loai: a. Hao mon tu'nhien va hao mon vo hinh. b. Hao mon huu hinh va hao mon vo hinh. 405
 17. c. Hao mon hu u hinh va hao mon vat chat. d. Hao mon hifu hinh va hao m on do su" dung. Dap an: b Cau 47: Toe do chu chuyen cua tu ban difdc do blng: a. Sd vong chu chuyen cua tu ban trong m ot nam. b. Sd vong chu chuyen cua tu ban trong hai nam. c. Sd vong chu chuyen cua tu ban trong ba nam. d. Sd vong chu chuyen cua tu ban trong nam nam. Dap an: a Cau 48: Hao mon hCru hinh la: a. Hao m on vat chat do qua trinh su dung hoac do tac dong cua con ngudi. b. Hao mon phi vat chat do qua trinh su dimg hoac do tac dong cua tu nhien. c. H ao m on vat chat do qua trinh su dung hoac do tac dong cua tu nhien. d. Hao mon vo hinh do qua trinh sif dung hoac do tac dong cua tu nhien. Dap an: c Cau 49: Hao mon vo hinh la: a. Hao mon th u ln tuy ve gia tri su dung do tac dong cua tien bo khoa hoc ky thuat. b. Hao mon th u ln tuy ve gia tri va gia tri su dung do tac dong cua tien bo khoa hoc ky thuat. 406
 18. c. Hao mon thuan tuy ve gia tri do tac dong cua tien bo khoa hoc ky thuat. d. Hao mon th u ln tuy ve gia tri do tac dong cua viec tang cudng do lao dong. Dap an: c Cau 50: Can cur de phan chia tu ban co djnh va tu ban luu dong la: a. Can cu vao tinh chat chuyen gia tri sii dung cua no vao trong san pham mdi. b. Can cii vao tinh chat chuyen gia tri ciia nd vao trong san pham mdi. c. Can cii vao tinh chat chuyen gia tri cua nd vao trong san pham cu. d. Can cii vao tinh chat chuyen gia tri thang d u cua nd vao trong san pham mdi. Dap an: b Cau 51: Tinh chat chuyen gia trj cua tu ban co djnh la: a. Chuyen gia tri ngay mot lan vao trong san pham mdi. b. Chuyen gia tri d in dan, tung p h in mot vao trong san pham mdi. c. Chuyen gia tri sii dung dan dan, tung phan mot vao trong san pham mdi. d. Chuyen gia tri dan dan, tung phan m ot vao trong san pham cu. Dap an: b 407
 19. Cau 52: Tinh chat chuyen gia tri cua tu ban luu dong la: a. Chuyen gia tri dan tung phan vao trong san pham mdi sau qua trinh san xuat. b. Chuyen gia tri sU dung toan bo vao trong san pham mdi sau qua trinh san xuat. c. Chuyen gia tri toan bo vao trong san pham mdi sau qua trinh san xuat. d. Chuyen gia tri toan bo vao trong san pham cu sau qua trinh san xuat. Dap an: c Cau 53: Tu ban luu dong la bo phan tu ban khi tham gia vao qua trinh san xuat: a. Gia tri cua no ducfc chuyen d in vao san pham mdi, bao gom: nguyen nhien vat lieu va tien cong lao dong. b. Gia tri su dung cua no ducfc chuyen ngay mot lan vao san pham mdi, bao gom: nguyen nhien vat lieu va tien cong lao dong. c. Gia tri cua no dudc chuyen ngay m ot lan vao san pham cu, bao gom: nguyen nhien vat lieu va tien cong lao dong. d. Gia tri cua no ducfc chuyen ngay mot lan vao san pham mdi, bao gom: nguyen nhien vat lieu va tien cong lao dong. Dap an: d Cau 54: Khi nghien cUu tai san xuat tu ban xa hoi, C. Mac chia nen kinh te ra lam hai khu vuc: a. KV I: san xuat hang cong nghiep; KV II: san xuat tu' lieu tieu dung. 408
 20. b. KV I: san xuat tu lieu san xuat; KV II: san xuat hang nong nghiep. c. KV I: san xuat tu lieu san xuat; KV II: san xuat tu lieu tieu dung. d. KV I: san xuat may moc; KV II: san xuat tu lieu tieu dung. Dap an: c Cau 55: Dieu kien thuc hien tong san pham xa hoi trong tai san xuat gian ddn: a. (v + m )I =cl; (c+v+m) I = cl + cii; (v+m)I + (v+m)II = (c+v+m)II b. (v + m )I =cll; (c+v+m) II = cl + cii; (v+m)I + (v+m)II = (c+v+m)II c. (v + m )I =cll; (c+v+m) I = cl + cii; (v+m)I + (v+m)II = (c+v+m)I d. (v + m )I =cll; (c+v+m) I = cl + cii; (v+m)I + (v+m)II = (c+v+m)II Dap an: d Cau 56: Dieu kien thu'c hien tong san pham xa hoi trong tai san xuat md rong: a. (v + m )I >cl; (c+v+m) I > cl + ell; (v+m)I + (v+m)II > (c+v+m)II b. (v + m )I >cll; (c+v+m) I > cl + cii; (v+m)I + (v+m)II > (c+v+m)I c. (v + m )I >cll; (c+v+m) I > cl + ell; (v+m)I + (v+m)II > (c+v+m)II 409
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2