intTypePromotion=1

HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CỤC BỘ

Chia sẻ: Tranvan Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
211
lượt xem
59
download

HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CỤC BỘ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vị trí: + Là Module chuyên môn nghề bắt buộc + Module được thực hiện khi học sinh học chương trình Trung cấp nghề + Module được thực hiện sau khi học sinh học xong các môn kỹ thuật cơ sở của chương trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CỤC BỘ

 1. Ch¬ng tr×nh m« ®un ®µo t¹o: HÖ thèng ®iÒu hoµ  kh«ng khÝ côc bé M∙ sè m« ®un: M§23 Thêi gian m« ®un: 210h                  (Lý   thuyÕt: 45h; Thùc hµnh: 165h) I. VÞ trÝ, tÝnh chÊt cña m« ®un: ­ VÞ trÝ: + Lµ Module chuyªn m«n nghÒ b¾t buéc + Module ®îc thùc hiÖn khi häc sinh häc ch¬ng  tr×nh Trung cÊp nghÒ +   Module   ®îc   thùc   hiÖn   sau   khi   häc   sinh   häc  xong c¸c m«n kü thuËt c¬ së cña ch¬ng tr×nh ­ TÝnh chÊt: + Cung cÊp cho häc sinh c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ  hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ côc bé + H×nh thµnh kü n¨ng vÒ söa ch÷a l¾p ®Æt, b¶o  dìng, söa ch÷a hÖ thèng ®iÒu hoµ côc bé II. Môc tiªu m« ®un: ­ KiÕn thøc: +  Nguyªn   lý ho¹t   ®éng,  cÊu  t¹o  hÖ  thèng  ®iÒu  hoµ côc bé + Söa ch÷a, b¶o dìng hÖ thèng ®iÒu hoµ côc bé + L¾p ®Æt  hÖ thèng ®iÒu hoµ côc bé ­ Kü n¨ng: + Sö dông thµnh th¹o c¸c dông cô, ®å nghÒ + Söa ch÷a, b¶o dìng thµnh th¹o hÖ thèng ®iÒu  hoµ côc bé + L¾p ®Æt ®îc hÖ thèng ®iÒu hoµ côc bé ®óng  quy tr×nh kü thuËt ­ Th¸i ®é + §¶m b¶o an toµn lao ®éng + CÈn thËn, tû mØ + Tæ chøc n¬i lµm viÖc gän gµng, ng¨n n¾p  + BiÕt lµm viÖc theo nhãm III. Néi dung m« ®un:  1. Néi dung tæng qu¸t vµ ph©n phèi thêi gian: Sè Tªn c¸c bµi trong m« ®un Thêi gian (h)
 2. Thù Tæn Lý  c  KiÓm  TT g  thuy hµn tra* sè Õt h 1 Nguyªn lý lµm viÖc, cÊu  20. 6 13 1,5 t¹o m¸y ®iÒu hoµ mét côc 5 2 HÖ thèng ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ  8.5 2 6 0,5 mét côc mét chiÒu 3 HÖ thèng ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ  8.5 2 6 0,5 mét côc hai chiÒu 4 L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ mét  8.5 2 6 0,5 côc 5 Söa ch÷a m¸y ®iÒu hoµ mét  24 4 18 2 côc 6 B¶o dìng m¸y ®iÒu hoµ mét  14 3 10 1 côc 7 Nguyªn lý lµm viÖc m¸y  15 4 10 1 ®iÒu hoµ ghÐp 8 HÖ thèng ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ  20 4 15 1 ghÐp 9 L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ treo  8.5 2 6 0,5 têng 10 L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ ®Æt  8.5 2 6 0,5 sµn 11 L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ ¸p  8.5 2 6 0,5 trÇn 12 L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ ©m  8.5 2 6 0,5 trÇn 13 L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ dÊu  8.5 2 6 0,5 trÇn 14 L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ Multy 8.5 2 6 0,5 15 Söa ch÷a m¸y ®iÒu hoµ ghÐp 25 3 20 2 16 B¶o dìng m¸y ®iÒu hoµ ghÐp 14 3 10 1 Céng 210 45 150 15 *   Ghi   chó:  Thêi   gian   kiÓm   tra   ®îc   tÝch   hîp   gi÷a lý thuyÕt víi thùc hµnh ®îc tÝnh vµo giê thùc   hµnh 2. Néi dung chi tiÕt:
 3. Bµi 1: Nguyªn lý lµm viÖc, cÊu t¹o m¸y ®iÒu hoµ  mét côc Môc tiªu cña bµi: ­ KiÕn thøc: + §Æc ®iÓm m¸y ®iÒu hoµ mét côc + S¬ ®å nguyªn m¸y ®iÒu hoµ mét côc + CÊu t¹o c¸c thiÕt bÞ m¸y ®iÒu hoµ mét côc + Nguyªn lý lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ ­ Kü n¨ng: + Tr×nh bÇy ®îc ®Æc ®iÓm m¸y ®iÒu hoµ mét côc + Tr×nh bÇy nguyªn lý lµm viÖc m¸y ®iÒu hoµ mét  côc + N¾m ®îc nguyªn lý lµm viÖc van ®¶o chiÒu + Tr×nh bÇy ®îc cÊu t¹o c¸c c¸c thiÕt bÞ m¸y  ®iÒu hoµ mét côc  + Tr×nh bÇy nguyªn lý lµm viÖc c¸c c¸c thiÕt bÞ  ­ Th¸i ®é: + CÈn thËn, chÝnh x¸c, nghiªm chØnh thùc hiÖn  theo quy tr×nh + Tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn  Néi dung cña bµi:           Thêi gian: 20.5h (LT:   6h;  TH: 14.5h) 1. §Æc ®iÓm, nguyªn lý lµm viÖc m¸y ®iÒu hoµ mét  côc Thêi gian: 3h 1.1. §Æc ®iÓm m¸y ®iÒu hoµ cöa sæ 1.2.  Nguyªn  lý  lµm viÖc  m¸y ®iÒu  hoµ  mét côc  mét  chiÒu 1.3. Nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu 2. CÊu t¹o m¸y ®iÒu hoµ mét côc Thêi gian:17.5h 2.1. CÊu t¹o, ho¹t ®éng cña m¸y nÐn 2.2. Thö nghiÖm m¸y nÐn 2.3. CÊu t¹o, ho¹t ®éng dµn ngng tô 3.4. X¸c ®Þnh t×nh tr¹ng lµm viÖc cña dµn ngng tô 2.5. CÊu t¹o, ho¹t ®éng dµn bay h¬i 2.6. X¸c ®Þnh t×nh tr¹ng lµm viÖc cña dµn bay h¬i 2.8. CÊu t¹o, ho¹t ®éng van tiÕt lu 2.8. X¸c ®Þnh t×nh tr¹ng lµm viÖc cña van tiÕt lu
 4. 2.9. CÊu t¹o, ho¹t ®éng c¸c thiÕt bÞ phô 2.10. X¸c ®Þnh t×nh tr¹ng lµm viÖc cña thiÕt bÞ phô Bµi 2:  HÖ thèng ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ mét côc mét  chiÒu Môc tiªu cña bµi: ­ KiÕn thøc: + Tr×nh bÇy ®îc nguyªn lý lµm viÖc cña m¹ch  ®iÖn + Tr×nh bÇy quy tr×nh l¾p m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å  nguyªn lý ­ Kü n¨ng: + L¾p ®îc m¹ch ®iÖn ®óng quy tr×nh, ®¶m b¶o  yªu cÇu kü thuËt, thêi gian + Sö dông dông cô, thiÕt bÞ ®o kiÓm ®óng kü  thuËt ­ Th¸i ®é: + CÈn thËn, chÝnh x¸c, nghiªm chØnh thùc hiÖn  theo quy tr×nh + Chó ý an toµn  Néi dung cña bµi:           Thêi gian: 8.5h (LT:   2h;  TH: 6.5h) 1. S¬ ®å nguyªn lý cña m¹ch ®iÖn Thêi gian: 2h 1.1.Giíi thiÖu s¬ ®å nguyªn lý 1.2. ThuyÕt minh s¬ ®å nguyªn lý 2. CÊu t¹o, ho¹t ®éng c¸c thiÕt bÞ Thêi gian:1.5h 2.1. CÊu t¹o 2.2. Ho¹t ®éng 3. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ mét chiÒu            Thêi gian: 4h 3.1. KiÓm tra thiÕt bÞ 3.2. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn 4. VËn hµnh m¹ch ®iÖn Thêi gian: 1h 4.1. KiÓm tra tríc khi  vËn hµnh m¹ch ®iÖn 4.2. VËn hµnh m¹ch ®iÖn
 5. Bµi 3:  HÖ thèng ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ mét côc hai  chiÒu Môc tiªu cña bµi: ­ KiÕn thøc: + Tr×nh bÇy ®îc nguyªn lý lµm viÖc cña m¹ch  ®iÖn + Tr×nh bÇy quy tr×nh l¾p m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å  nguyªn lý ­ Kü n¨ng: + L¾p ®îc m¹ch ®iÖn ®óng quy tr×nh, ®¶m b¶o  yªu cÇu kü thuËt, thêi gian + Sö dông dông cô, thiÕt bÞ ®o kiÓm ®óng kü  thuËt ­ Th¸i ®é: + CÈn thËn, chÝnh x¸c, nghiªm chØnh thùc hiÖn  theo quy tr×nh + Chó ý an toµn  Néi dung cña bµi:           Thêi gian: 8.5h (LT:   2h;  TH: 6.5h) 1. S¬ ®å nguyªn lý cña m¹ch ®iÖn Thêi gian: 2h 1.1. Giíi thiÖu s¬ ®å nguyªn lý 1.2. ThuyÕt minh s¬ ®å nguyªn lý 2. CÊu t¹o, ho¹t ®éng c¸c thiÕt bÞ Thêi gian:1.5h 2.1. CÊu t¹o c¸c thiÕt bÞ 2.2. Ho¹t ®éng c¸c thiÕt bÞ 3. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu                Thêi gian: 4h 3.1. KiÓm tra thiÕt bÞ 3.2. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn 4. VËn hµnh m¹ch ®iÖn Thêi gian: 1h 4.1. KiÓm tra tríc khi  vËn hµnh m¹ch ®iÖn 4.2. VËn hµnh m¹ch ®iÖn Bµi 4: L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ mét côc Môc tiªu cña bµi:
 6. ­ KiÕn thøc: + X¸c ®Þnh ®îc quy tr×nh l¾p ®Æt m¸y + L¾p ®Æt theo b¶n vÏ thi c«ng ­ Kü n¨ng: + L¾p ®îc m¸y ®óng quy tr×nh, ®¶m b¶o yªu cÇu  kü thuËt, thêi gian + Sö dông dông cô, thiÕt bÞ ®óng kü thuËt, an  toµn  ­ Th¸i ®é: + CÈn thËn, chÝnh x¸c, nghiªm chØnh thùc hiÖn  theo quy tr×nh + Chó ý an toµn  Néi dung cña bµi:           Thêi gian: 8h (LT:   2h;  TH: 6.5h) 1. §äc b¶n vÏ thi c«ng Thêi gian: 1h 1.1. §äc b¶n vÏ bè trÝ m¸y vµ hÖ thèng ®iÖn 1.2. §äc b¶n vÏ l¾p ®Æt cña nhµ s¶n xuÊt 2. Sö dông thiÕt bÞ an toµn Thêi gian: 1h 2.1. Sö dông d©y an toµn 2.2. Sö dông c¸c ®ång hå ®o kiÓm 3. L¾p ®Æt m¸y            Thêi gian: 3h 3.1. LÊy dÊu, ®ôc têng 3.2. §a m¸y vµo vÞ trÝ 3.3. Cè ®Þnh m¸y vµo vÞ trÝ 3.4. L¾p ®Æt ®êng ®iÖn vµ ®êng níc ngng 3. Nèi èng tho¸t níng ngng tõ dµn l¹nh ra Thêi gian:2.5h 4.1. L¾p ®Æt ®êng ®iÖn nguån cho m¸y 5. Ch¹y thö m¸y Thêi gian: 1h 5.1. KiÓm tra lÇn cuèi 5.2. Ch¹y thö hÖ thèng, kiÓm tra th«ng sè kü thuËt Bµi 5: Söa ch÷a m¸y ®iÒu hoµ mét côc Môc tiªu cña bµi: ­ KiÕn thøc:
 7. + X¸c ®Þnh ®îc quy tr×nh l¾p ®Æt m¸y  + Söa ch÷a c¸c h háng cña m¸y l¹nh ­ Kü n¨ng: + X¸c ®Þnh ®óng nguyªn nh©n h háng  + Söa ch÷a ®îc c¸c h háng cña m¸y  ­ Th¸i ®é: + CÈn thËn, chÝnh x¸c, nghiªm chØnh thùc hiÖn  theo quy tr×nh + Chó ý an toµn  Néi dung cña bµi:           Thêi gian: 24h (LT:   4h;  TH: 20h) 1. Sö dông thiÕt bÞ an toµn Thêi gian: 1h 1.1. Sö dông d©y an toµn 1.2. Sö dông bé hµn h¬i 1.3. Sö dông c¸c ®ång hå ®o kiÓm 2. X¸c ®Þnh nguyªn nh©n h háng Thêi gian: 2h 2.1. Quan s¸t xem xÐt toµn bé hÖ thèng  2.2. KiÓm tra xem xÐt c¸c thiÕt bÞ liªn quan ®Õn hÖ  thèng 2.3. Kh¼ng ®Þnh nguyªn nh©n h háng  3. Söa ch÷a hÖ thèng l¹nh            Thêi gian: 13h 3.1. KiÓm tra thay thÕ Blèc m¸y 3.2. Söa ch÷a thay thÕ dµn trao ®æi nhiÖt 3.3. Söa ch÷a, thay thÕ van tiÕt lu 3.4. Söa ch÷a, thay thÕ van läc 3.5. Söa ch÷a, thay thÕ van ®¶o chiÒu 3.6. Söa ch÷a, thay thÕ qu¹t 4. Söa ch÷a hÖ thèng ®iÖn Thêi gian: 8h 4.1. X¸c ®Þnh nguyªn nh©n g©y h háng hÖ thèng ®iÖn  4.2. Söa ch÷a thay thÕ thiÕt bÞ h háng 4.3. L¾p ®Æt ®êng ®iÖn nguån cho m¸y Bµi 6: B¶o dìng m¸y ®iÒu hoµ mét côc Môc tiªu cña bµi:
 8. ­ KiÕn thøc: + KiÓm tra ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c  thiÕt bÞ + B¶o dìng c¸c thiÕt bÞ trong m¸y l¹nh ­ Kü n¨ng: + KiÓm tra ®¸nh gi¸ ®îc t×nh tr¹ng lµm viÖc  cña c¸c thiÕt bÞ + B¶o dìng c¸c thiÕt bÞ trong m¸y l¹nh ®óng quy  tr×nh kü thuËt vµ cña nhµ s¶n xuÊt ­ Th¸i ®é: + CÈn thËn, chÝnh x¸c, nghiªm chØnh thùc hiÖn  theo quy tr×nh + Chó ý an toµn  Néi dung cña bµi:           Thêi gian: 14h (LT:   3h;  TH: 11h) 1. Sö dông thiÕt bÞ an toµn Thêi gian: 1h 1.1. Sö dông d©y an toµn 1.2. Sö dông c¸c ®ång hå ®o kiÓm 2. KiÓm tra hÖ thèng l¹nh Thêi gian: 2h 2.1. KiÓm tra hÖ thèng l¹nh  2.2. KiÓm tra hÖ thèng ®iÖn 3. Lµm s¹ch thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt         Thêi gian: 3h 3.1. Th¸o vá m¸y 3.2. VÖ sinh thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt  3.3. L¾p vá m¸y 4. Lµm s¹ch hÖ thèng níc ngng  4.1. Quan s¸t kiÓm tra Thêi gian: 2h 4.2. VÖ sinh toµn bé hÖ thèng  5. Lµm s¹ch hÖ thèng líi läc Thêi gian: 2h 5.1. Th¸o líi läc 5.2. VÖ sinh líi läc 5.3. XÞt kh«
 9. 6. B¶o dìng qu¹t Thêi gian: 2h 6.1. Ch¹y thö nhËn ®Þnh t×nh tr¹ng 6.2. Tra dÇu mì 7. B¶o dìng hÖ thèng ®iÖn Thêi gian: 2h 7.1. T¾t nguån tæng cÊp vµo m¸y 7.2. KiÓm tra tiÕp xóc, th«ng m¹ch 7.3. VÖ sinh l¾p r¸p hoµn tr¶ hÖ thèng Bµi 7: Nguyªn lý lµm viÖc m¸y ®iÒu hoµ ghÐp Môc tiªu cña bµi: ­ KiÕn thøc: + S¬ ®å nguyªn m¸y ®iÒu hoµ ghÐp + Nguyªn lý lµm viÖc cña van ®¶o chiÒu ­ Kü n¨ng: + Tr×nh bÇy nguyªn lý lµm viÖc m¸y ®iÒu hoµ  ghÐp + N¾m ®îc nguyªn lý lµm viÖc van ®¶o chiÒu ­ Th¸i ®é: + CÈn thËn, chÝnh x¸c, nghiªm chØnh thùc hiÖn  theo quy tr×nh + Chó ý an toµn  Néi dung cña bµi:           Thêi gian: 15h (LT:   4h;  TH: 11h) 1. Nguyªn lý lµm viÖc, ph©n lo¹i m¸y ®iÒu hoµ ghÐp Thêi gian: 3h 1.1. Nguyªn lý lµm viÖc m¸y ®iÒu hoµ mét chiÒu 1.2. Nguyªn lý lµm viÖc m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu 1.3. Ph©n lo¹i m¸y ®iÒu hoµ ghÐp 1.4. ¦u nhîc ®iÓm 2. §Æc ®iÓm m¸y ®iÒu hoµ treo têng Thêi gian: 1h 2.1. §Æc ®iÓm 2.2. ¦u nhîc ®iÓm 3. §Æc ®iÓm m¸y ®iÒu hoµ ®Æt sµn          Thêi gian: 2h 3.1. §Æc ®iÓm
 10. 3.2. ¦u nhîc ®iÓm 4. §Æc ®iÓm m¸y ®iÒu hoµ ¸p trÇn Thêi gian: 2h 4.1. §Æc ®iÓm 4.2. ¦u nhîc ®iÓm 5.  §Æc ®iÓm m¸y ®iÒu hoµ ©m trÇn Thêi gian: 2h 5.1. §Æc ®iÓm 5.2. ¦u nhîc ®iÓm 6. §Æc ®iÓm m¸y ®iÒu hoµ dÊu trÇn Thêi gian: 2h 6.1. §Æc ®iÓm 6.2. ¦u nhîc ®iÓm 7. §Æc ®iÓm m¸y ®iÒu hoµ Multy Thêi gian: 3h 7.1. §Æc ®iÓm 7.2. ¦u nhîc ®iÓm Bµi 8: HÖ thèng ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ ghÐp Môc tiªu cña bµi: ­ KiÕn thøc: + Tr×nh bÇy ®îc nguyªn lý lµm viÖc cña m¹ch  ®iÖn + Tr×nh bÇy quy tr×nh l¾p m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å  nguyªn lý ­ Kü n¨ng: + L¾p ®îc m¹ch ®iÖn ®óng quy tr×nh, ®¶m b¶o  yªu cÇu kü thuËt, thêi gian + Sö dông dông cô, thiÕt bÞ ®o kiÓm ®óng kü  thuËt ­ Th¸i ®é: + CÈn thËn, chÝnh x¸c, nghiªm chØnh thùc hiÖn  theo quy tr×nh + Chó ý an toµn Néi dung cña bµi:           Thêi gian: 20h (LT:   4h;  TH: 16h) 1. HÖ thèng ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ treo têng Thêi gian: 4h
 11. 1.1. S¬ ®å nguyªn lý cña m¹ch ®iÖn m¸y mét chiÒu 1.2. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ mét chiÒu 1.3. VËn hµnh m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ mét chiÒu 1.4. S¬ ®å nguyªn lý cña m¹ch ®iÖn m¸y hai chiÒu 1.5. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu 1.6. VËn hµnh m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu 2. HÖ thèng ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ ®Æt sµn Thêi gian: 4h 2.1. S¬ ®å nguyªn lý cña m¹ch ®iÖn m¸y mét chiÒu 2.2. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ mét chiÒu 2.3. VËn hµnh m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ mét chiÒu 2.4. S¬ ®å nguyªn lý cña m¹ch ®iÖn m¸y hai chiÒu 2.5. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu 2.6. VËn hµnh m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu 3. HÖ thèng ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ ¸p trÇn   Thêi gian: 3h 3.1. S¬ ®å nguyªn lý cña m¹ch ®iÖn m¸y mét chiÒu 3.2. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ mét chiÒu 3.3. VËn hµnh m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ mét chiÒu 3.4. S¬ ®å nguyªn lý cña m¹ch ®iÖn m¸y hai chiÒu 3.5. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu 3.6. VËn hµnh m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu 4. HÖ thèng ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ ©m trÇn Thêi gian: 3h 4.1. S¬ ®å nguyªn lý cña m¹ch ®iÖn m¸y mét chiÒu 4.2. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ mét chiÒu 4.3. VËn hµnh m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ mét chiÒu 4.4. S¬ ®å nguyªn lý cña m¹ch ®iÖn m¸y hai chiÒu 4.5. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu 4.6. VËn hµnh m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu 5. HÖ thèng ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ dÊu trÇn Thêi gian: 3h 5.1. S¬ ®å nguyªn lý cña m¹ch ®iÖn m¸y mét chiÒu 5.2. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ mét chiÒu 5.3. VËn hµnh m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ mét chiÒu 5.4. S¬ ®å nguyªn lý cña m¹ch ®iÖn m¸y hai chiÒu 5.5. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu 5.6. VËn hµnh m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu 6. HÖ thèng ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ Multy Thêi gian: 3h
 12. 6.1. S¬ ®å nguyªn lý cña m¹ch ®iÖn m¸y mét chiÒu 6.2. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ mét chiÒu 6.3. VËn hµnh m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ mét chiÒu 6.4. S¬ ®å nguyªn lý cña m¹ch ®iÖn m¸y hai chiÒu 6.5. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu 6.6. VËn hµnh m¹ch ®iÖn m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu Bµi 9: L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ treo têng Môc tiªu cña bµi: ­ KiÕn thøc: + X¸c ®Þnh ®îc quy tr×nh l¾p ®Æt m¸y + L¾p ®Æt theo b¶n vÏ thi c«ng ­ Kü n¨ng: + L¾p ®îc m¸y ®óng quy tr×nh, ®¶m b¶o yªu cÇu  kü thuËt, thêi gian + Sö dông dông cô, thiÕt bÞ ®óng kü thuËt, an  toµn  ­ Th¸i ®é: + CÈn thËn, chÝnh x¸c, nghiªm chØnh thùc hiÖn  theo quy tr×nh + Chó ý an toµn  Néi dung cña bµi:           Thêi gian: 8.5h (LT:   2h;  TH: 6.5h) 1. §äc b¶n vÏ thi c«ng Thêi gian:0.5h 1.1. §äc b¶n vÏ bè trÝ m¸y vµ hÖ thèng ®iÖn 1.2. §äc b¶n vÏ l¾p ®Æt cña nhµ s¶n xuÊt 2. Sö dông thiÕt bÞ an toµn Thêi gian: 1h 2.1. Sö dông d©y an toµn 2.2. Sö dông c¸c ®ång hå ®o kiÓm 2.3. Sö dông dông cô gia c«ng èng 3. L¾p ®Æt côc ngoµi trêi            Thêi gian: 2h 3.1. LÊy dÊu, l¾p ®Æt gi¸ ®ì 3.2. L¾p ®Æt côc ngoµi trêi vµo gi¸ ®ì 4. L¾p ®Æt côc trong nhµ             Thêi gian: 1h 4.1. LÊy dÊu khoan, ®ôc lç
 13. 4.2. L¾p ®Æt côc trong nhµ vµo vÞ trÝ 5. L¾p ®Æt ®êng èng dÉn gas­®iÖn vµ ®êng níc ngng  Thêi gian: 1h 5.1. ChuÈn bÞ ®êng èng 5.2. Nèi èng dÉn vµo hai dµn  5.3. Nèi èng tho¸t níc ngng tõ dµn l¹nh ra 5.4. §Êu ®iÖn cho m¸y 5.5. L¾p ®Æt ®êng ®iÖn nguån cho m¸y 6. Thö kÝn hÖ thèng Thêi gian: 1h 6.1. KiÓm tra toµn hÖ thèng 6.2. Thæi s¹ch hÖ thèng 6.3. Thö kÝn hÖ thèng, kh¾c phôc chç rß rØ 7. Hót ch©n kh«ng Thêi gian: 1h 7.1. Nèi b¬m ch©n kh«ng vµo hÖ thèng 7.2. Ch¹y b¬m ch©n kh«ng 7.3. KiÓm tra ®é ch©n kh«ng 8. Ch¹y thö m¸y vµ n¹p gas bæ xung Thêi gian:1h 8.1. Th«ng gas toµn hÖ thèng 8.2. Ch¹y thö hÖ thèng, kiÓm tra th«ng sè kü thuËt,  n¹p gas bæ xung nÕu cÇn Bµi 10: L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ ®Æt sµn Môc tiªu cña bµi: ­ KiÕn thøc: + X¸c ®Þnh ®îc quy tr×nh l¾p ®Æt m¸y + L¾p ®Æt theo b¶n vÏ thi c«ng ­ Kü n¨ng: + L¾p ®îc m¸y ®óng quy tr×nh, ®¶m b¶o yªu cÇu  kü thuËt, thêi gian + Sö dông dông cô, thiÕt bÞ ®óng kü thuËt, an  toµn  ­ Th¸i ®é: + CÈn thËn, chÝnh x¸c, nghiªm chØnh thùc hiÖn  theo quy tr×nh + Chó ý an toµn 
 14. Néi dung cña bµi:           Thêi gian: 8.5h (LT:   2h;  TH: 6.5h) 1. §äc b¶n vÏ thi c«ng Thêi gian:0.5h 1.1. §äc b¶n vÏ bè trÝ m¸y vµ hÖ thèng ®iÖn 1.2. §äc b¶n vÏ l¾p ®Æt cña nhµ s¶n xuÊt 2. Sö dông thiÕt bÞ an toµn Thêi gian:0.5h 2.1. Sö dông d©y an toµn 2.2. Sö dông c¸c ®ång hå ®o kiÓm 2.3. Sö dông dông cô gia c«ng èng 3. L¾p ®Æt côc ngoµi trêi            Thêi gian: 2h 3.1. LÊy dÊu, l¾p ®Æt gi¸ ®ì 3.2. Æt côc ngoµi trêi vµo gi¸ ®ì 4. L¾p ®Æt côc trong nhµ            Thêi gian: 2h 4.1. Êu khoan, ®ôc lç 4.2.côc trong nhµ vµo vÞ trÝ 5. L¾p ®Æt ®êng èng dÉn gas­®iÖn vµ ®êng níc ngng  Thêi gian:1.5h 5.1. ChuÈn bÞ ®êng èng 5.2. Nèi èng dÉn vµo hai dµn  5.3. Nèi èng tho¸t níc ngng tõ dµn l¹nh ra 5.4. §Êu ®iÖn cho m¸y 5.5. L¾p ®Æt ®êng ®iÖn nguån cho m¸y 6. Thö kÝn hÖ thèng Thêi gian: 1h 6.1. KiÓm tra toµn hÖ thèng 6.2. Thæi s¹ch hÖ thèng 6.3. Thö kÝn hÖ thèng, kh¾c phôc chç rß rØ 7. Hót ch©n kh«ng Thêi gian: 0.5h 7.1. Nèi b¬m ch©n kh«ng vµo hÖ thèng 7.2.  Ch¹y b¬m ch©n kh«ng 7.3. KiÓm tra ®é ch©n kh«ng 8. Ch¹y thö m¸y vµ n¹p gas bæ xung Thêi gian: 0.5h
 15. 8.1. Th«ng gas toµn hÖ thèng 8.2. Ch¹y thö hÖ thèng, kiÓm tra th«ng sè kü thuËt,  n¹p gas bæ xung nÕu cÇn Bµi 11: L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ ®Æt ¸p trÇn Môc tiªu cña bµi: ­ KiÕn thøc: + X¸c ®Þnh ®îc quy tr×nh l¾p ®Æt m¸y + L¾p ®Æt theo b¶n vÏ thi c«ng ­ Kü n¨ng: + L¾p ®îc m¸y ®óng quy tr×nh, ®¶m b¶o yªu cÇu  kü thuËt, thêi gian + Sö dông dông cô, thiÕt bÞ ®óng kü thuËt, an  toµn  ­ Th¸i ®é: + CÈn thËn, chÝnh x¸c, nghiªm chØnh thùc hiÖn  theo quy tr×nh + Chó ý an toµn  Néi dung cña bµi:           Thêi gian: 8.5h (LT:   2h;  TH: 6.5h) 1. §äc b¶n vÏ thi c«ng Thêi gian:0.5h 1.1. §äc b¶n vÏ bè trÝ m¸y vµ hÖ thèng ®iÖn 1.2. §äc b¶n vÏ l¾p ®Æt cña nhµ s¶n xuÊt 2. Sö dông thiÕt bÞ an toµn Thêi gian:0.5h 2.1. Sö dông d©y an toµn 2.2. Sö dông c¸c ®ång hå ®o kiÓm 2.3. Sö dông dông cô gia c«ng èng 3. L¾p ®Æt côc ngoµi trêi            Thêi gian:1.5h 3.1. LÊy dÊu, l¾p ®Æt gi¸ ®ì 3.2. L¾p ®Æt côc ngoµi trêi vµo gi¸ ®ì 4. L¾p ®Æt côc trong nhµ              Thêi gian: 1h 4.1. LÊy dÊu khoan, ®ôc lç 4.2. L¾p ®Æt côc trong nhµ vµo vÞ trÝ 5. L¾p ®Æt ®êng èng dÉn gas­®iÖn vµ ®êng níc ngng  Thêi gian: 2h
 16. 5.1. ChuÈn bÞ ®êng èng 5.2. Nèi èng dÉn vµo hai dµn  5.3. Nèi èng tho¸t níc ngng tõ dµn l¹nh ra 5.4. §Êu ®iÖn cho m¸y 5.5. L¾p ®Æt ®êng ®iÖn nguån cho m¸y 6. Thö kÝn hÖ thèng Thêi gian: 1h 6.1. KiÓm tra toµn hÖ thèng 6.2. Thæi s¹ch hÖ thèng 6.3. Thö kÝn hÖ thèng, kh¾c phôc chç rß rØ 7. Hót ch©n kh«ng Thêi gian: 1h 7.1. Nèi b¬m ch©n kh«ng vµo hÖ thèng 7.2. Ch¹y b¬m ch©n kh«ng 7.3. KiÓm tra ®é ch©n kh«ng 8. Ch¹y thö m¸y vµ n¹p gas bæ xung Thêi gian: 1h 8.1. Th«ng gas toµn hÖ thèng 8.2. Ch¹y thö hÖ thèng, kiÓm tra th«ng sè kü thuËt,  n¹p gas bæ xung nÕu cÇn Bµi 12: L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ ®Æt ©m trÇn Môc tiªu cña bµi: ­ KiÕn thøc: + X¸c ®Þnh ®îc quy tr×nh l¾p ®Æt m¸y + L¾p ®Æt theo b¶n vÏ thi c«ng ­ Kü n¨ng: + L¾p ®îc m¸y ®óng quy tr×nh, ®¶m b¶o yªu cÇu  kü thuËt, thêi gian + Sö dông dông cô, thiÕt bÞ ®óng kü thuËt, an  toµn  ­ Th¸i ®é: + CÈn thËn, chÝnh x¸c, nghiªm chØnh thùc hiÖn  theo quy tr×nh + Chó ý an toµn  Néi dung cña bµi:           Thêi gian: 8.5h (LT:   2h;  TH: 6.5h)
 17. 1. §äc b¶n vÏ thi c«ng Thêi gian:0.5h 1.1. §äc b¶n vÏ bè trÝ m¸y vµ hÖ thèng ®iÖn 1.2. §äc b¶n vÏ l¾p ®Æt cña nhµ s¶n xuÊt 2. Sö dông thiÕt bÞ an toµn Thêi gian:0.5h 2.1. Sö dông d©y an toµn 2.2. Sö dông c¸c ®ång hå ®o kiÓm 2.3. Sö dông dông cô gia c«ng èng 3. L¾p ®Æt côc ngoµi trêi            Thêi gian:1.5h 3.1. LÊy dÊu, l¾p ®Æt gi¸ ®ì 3.2. L¾p ®Æt côc ngoµi trêi vµo gi¸ ®ì 4. L¾p ®Æt côc trong nhµ            Thêi gian: 1h 4.1. LÊy dÊu khoan, ®ôc lç 4.2. L¾p ®Æt côc trong nhµ vµo vÞ trÝ 5. L¾p ®Æt ®êng èng dÉn gas­®iÖn vµ ®êng níc ngng  Thêi gian: 2h 5.1. ChuÈn bÞ ®êng èng 5.2. Nèi èng dÉn vµo hai dµn  5.3. Nèi èng tho¸t níc ngng tõ dµn l¹nh ra 5.4. §Êu ®iÖn cho m¸y 5.5. L¾p ®Æt ®êng ®iÖn nguån cho m¸y 6. Thö kÝn hÖ thèng Thêi gian: 1h 6.1. KiÓm tra toµn hÖ thèng 6.2. Thæi s¹ch hÖ thèng 6.3. Thö kÝn hÖ thèng, kh¾c phôc chç rß rØ 7. Hót ch©n kh«ng Thêi gian: 1h 7.1. Nèi b¬m ch©n kh«ng vµo hÖ thèng 7.2. Ch¹y b¬m ch©n kh«ng 7.3. KiÓm tra ®é ch©n kh«ng 8. Ch¹y thö m¸y vµ n¹p gas bæ xung Thêi gian: 1h 8.1. Th«ng gas toµn hÖ thèng 8.2. Ch¹y thö hÖ thèng, kiÓm tra th«ng sè kü thuËt,  n¹p gas bæ xung nÕu cÇn
 18. Bµi 13: L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ ®Æt dÊu trÇn Môc tiªu cña bµi: ­ KiÕn thøc: + X¸c ®Þnh ®îc quy tr×nh l¾p ®Æt m¸y + L¾p ®Æt theo b¶n vÏ thi c«ng ­ Kü n¨ng: + L¾p ®îc m¸y ®óng quy tr×nh, ®¶m b¶o yªu cÇu  kü thuËt, thêi gian + Sö dông dông cô, thiÕt bÞ ®óng kü thuËt, an  toµn  ­ Th¸i ®é: + CÈn thËn, chÝnh x¸c, nghiªm chØnh thùc hiÖn  theo quy tr×nh + Chó ý an toµn  Néi dung cña bµi:           Thêi gian: 8.5h (LT:   2h;  TH: 6.5h) 1. §äc b¶n vÏ thi c«ng Thêi gian:0.5h 1.1. §äc b¶n vÏ bè trÝ m¸y vµ hÖ thèng ®iÖn 1.2. §äc b¶n vÏ l¾p ®Æt cña nhµ s¶n xuÊt 2. Sö dông thiÕt bÞ an toµn Thêi gia: 0.5h 2.1. Sö dông d©y an toµn 2.2. Sö dông c¸c ®ång hå ®o kiÓm 2.3. Sö dông dông cô gia c«ng èng 3. L¾p ®Æt côc ngoµi trêi            Thêi gian:1.5h 3.1. LÊy dÊu, l¾p ®Æt gi¸ ®ì 3.2. L¾p ®Æt côc ngoµi trêi vµo gi¸ ®ì 4. L¾p ®Æt côc trong nhµ             Thêi gian: 1h 4.1. LÊy dÊu, khoan 4.2. L¾p ®Æt côc trong nhµ vµo vÞ trÝ 5. L¾p ®Æt miÖng thæi vµ èng dÉn giã          Thêi gian: 1h 5.1. LÊy dÊu, khoÐt trÇn 5.2. L¾p ®Æt miÖng thæi 5.3. L¾p ®Æt èng dÉn giã
 19. 6. L¾p ®Æt ®êng èng dÉn gas­®iÖn vµ ®êng níc ngng  Thêi gian: 1h 6.1. ChuÈn bÞ ®êng èng 6.2. Nèi èng dÉn vµo hai dµn  6.3. Nèi èng tho¸t níc ngng tõ dµn l¹nh ra 6.4. §Êu ®iÖn cho m¸y 6.5. L¾p ®Æt ®êng ®iÖn nguån cho m¸y 7. Thö kÝn hÖ thèng Thêi gian:1h 7.1. KiÓm tra toµn hÖ thèng 7.2. Thæi s¹ch hÖ thèng 7.3. Thö kÝn hÖ thèng, kh¾c phôc chç rß rØ 8. Hót ch©n kh«ng Thêi gian: 1h 8.1. Nèi b¬m ch©n kh«ng vµo hÖ thèng 8.2. Ch¹y b¬m ch©n kh«ng 8.3. KiÓm tra ®é ch©n kh«ng 9. Ch¹y thö m¸y vµ n¹p gas bæ xung Thêi gian: 1h 9.1. Th«ng gas toµn hÖ thèng 9.2. Ch¹y thö hÖ thèng, kiÓm tra th«ng sè kü thuËt,  n¹p gas bæ xung nÕu cÇn Bµi 14: L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ ®Æt Multy Môc tiªu cña bµi: ­ KiÕn thøc: + X¸c ®Þnh ®îc quy tr×nh l¾p ®Æt m¸y + L¾p ®Æt theo b¶n vÏ thi c«ng ­ Kü n¨ng: + L¾p ®îc m¸y ®óng quy tr×nh, ®¶m b¶o yªu cÇu  kü thuËt, thêi gian + Sö dông dông cô, thiÕt bÞ ®óng kü thuËt, an  toµn  ­ Th¸i ®é: + CÈn thËn, chÝnh x¸c, nghiªm chØnh thùc hiÖn  theo quy tr×nh + Chó ý an toµn  Néi dung cña bµi:           Thêi gian: 8.5h (LT:  
 20. 2h;  TH: 6.5h) 1. §äc b¶n vÏ thi c«ng Thêi gian:0.5h 1.1. §äc b¶n vÏ bè trÝ m¸y vµ hÖ thèng ®iÖn 1.2. §äc b¶n vÏ l¾p ®Æt cña nhµ s¶n xuÊt 2. Sö dông thiÕt bÞ an toµn Thêi gian:0.5h 2.1. Sö dông d©y an toµn 2.2. Sö dông c¸c ®ång hå ®o kiÓm 2.3. Sö dông dông cô gia c«ng èng 3. L¾p ®Æt côc ngoµi trêi            Thêi gian:1.5h 3.1. LÊy dÊu, l¾p ®Æt gi¸ ®ì 3.2. L¾p ®Æt côc ngoµi trêi vµo gi¸ ®ì 4. L¾p ®Æt c¸c côc trong nhµ            Thêi gian: 1h 4.1. LÊy dÊu khoan, ®ôc lç 4.2. L¾p ®Æt côc trong nhµ vµo vÞ trÝ 5. L¾p ®Æt ®êng èng dÉn gas­®iÖn vµ ®êng níc ngng  Thêi gian: 2h 5.1. ChuÈn bÞ ®êng èng 5.2. Nèi èng dÉn vµo c¸c dµn  5.3. Nèi èng tho¸t níc ngng tõ c¸c dµn l¹nh ra 5.4. §Êu ®iÖn cho m¸y 5.5. L¾p ®Æt ®êng ®iÖn nguån cho m¸y 6. Thö kÝn hÖ thèng Thêi gian: 1h 6.1. KiÓm tra toµn hÖ thèng 6.2. Thæi s¹ch hÖ thèng 6.3. Thö kÝn hÖ thèng, kh¾c phôc chç rß rØ 7. Hót ch©n kh«ng Thêi gian: 1h 7.1. Nèi b¬m ch©n kh«ng vµo hÖ thèng 7.2. Ch¹y b¬m ch©n kh«ng 7.3. KiÓm tra ®é ch©n kh«ng 8. Ch¹y thö m¸y vµ n¹p gas bæ xung Thêi gian: 1h 8.1. Th«ng gas toµn hÖ thèng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản