Hệ thống điều hòa không khí tự động

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

1
370
lượt xem
209
download

Hệ thống điều hòa không khí tự động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống điều hòa không khí tự động được kích hoạt bằng cách đặt nhiệt độ mong muốn bằng núm chọn nhiệt độ và ấn vào công tắc AUTO

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống điều hòa không khí tự động

 1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ §iÒu hoµ kh«ng khÝ tù ®éng Kh¸i qu¸t Kh¸i qu¸t 1. HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ tù ®éng HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ tù ®éng ®­îc kÝch ho¹t b»ng c¸ch ®Æt nhiÖt ®é mong muèn b»ng nóm chän nhiÖt ®é vµ Ên vµo c«ng t¾c AUTO. HÖ thèng sÏ ®iÒu chØnh ngay lËp tøc vµ duy tr× nhiÖt ®é ë møc ®· thiÕt lËp nhê chøc n¨ng ®iÒu khiÓn tù ®éng cña ECU (1/1) C¸c bé phËn VÞ trÝ HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ tù ®éng cã c¸c bé phËn sau ®©y: 1. ECU ®iÒu khiÓn A/C (hoÆc bé khuyÕch ®¹i A/C) 2. ECU ®éng c¬ 3. B¶ng ®iÒu khiÓn 4. C¶m biÕn nhiÖt ®é trong xe 5. C¶m biÕn nhiÖt ®é ngoµi xe 6. C¶m biÕn nhiÖt ®é mÆt trêi 7. C¶m biÕn nhiÖt ®é giµn l¹nh 8. C¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc (ECU ®éng c¬ göi tÝn hiÖu nµy) 9. C«ng t¾c ¸p suÊt cña A/C 10. M« t¬ trî ®éng trén khÝ 11. M« t¬ trî ®éng dÉn khÝ vµo 12. M« t¬ trî ®éng thæi khÝ 13. M« t¬ qu¹t giã 14. Bé ®iÒu khiÓn qu¹t giã (®iÒu khiÓn m« t¬ qu¹t giã) ë mét sè kiÓu xe, c¸c côm chi tiÕt sau ®©y còng ®­îc sö dông ®Ó ®iÒu hoµ kh«ng khÝ tù ®éng · C¶m biÕn èng giã · C¶m biÕn khãi ngoµi xe (1/1) C¸c bé phËn ECU 1. ECU ®iÒu khiÓn A/C ECU tÝnh to¸n nhiÖt ®é vµ l­îng kh«ng khÝ ®­îc hót vµo vµ quyÕt ®Þnh xem chíp th«ng giã nµo sÏ ®­îc sö dông dùa trªn nhiÖt ®é ®­îc x¸c ®Þnh bëi mçi c¶m biÕn vµ nhiÖt ®é mong muèn x¸c lËp ban ®Çu. Nh÷ng gi¸ trÞ nµy ®­îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn vÞ trÝ c¸nh trén khÝ, tèc ®é m« t¬ qu¹t giã vµ vÞ trÝ c¸nh ®iÒu tiÕt thæi khÝ Gîi ý: ë mét sè kiÓu xe, hÖ thèng th«ng tin ®a chiÒu (MPX) ®­îc sö dông ®Ó truyÒn c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ b¶ng ®iÒu khiÓn tíi ECU ®iÒu khiÓn A/C. (1/1) -1-
 2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ §iÒu hoµ kh«ng khÝ tù ®éng C¸c bé phËn C¶m biÕn 1. C¶m biÕn nhiÖt ®é trong xe (1) CÊu t¹o C¶m biÕn nhiÖt ®é trong xe lµ nhiÖt ®iÖn trë ®­îc l¾p trong b¶ng t¸p l« cã mét ®Çu hót. §Çu hót nµy dïng kh«ng khÝ ®­îc thæi vµo tõ qu¹t giã ®Ó hót kh«ng khÝ bªn trong xe nh»m ph¸t hiÖn nhiÖt ®é trung b×nh trong xe. (2) Chøc n¨ng C¶m biÕn ph¸t hiÖn nhiÖt ®é trong xe dïng lµm c¬ së cho viÖc ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é. 2. C¶m biÕn nhiÖt ®é ngoµi xe (1) CÊu t¹o C¶m biÕn nhiÖt ®é ngoµi xe lµ mét nhiÖt ®iÖn trë vµ ®­îc l¾p ë phÝa tr­íc cña giµn nãng ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖt ®é ngoµi xe. (2) Chøc n¨ng C¶m biÕn nµy ph¸t hiÖn nhiÖt ®é ngoµi xe ®Ó ®iÒu khiÓn thay ®æi nhiÖt ®é trong xe do ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é ngoµi xe. 3. C¶m biÕn bøc x¹ mÆt trêi (1) CÊu t¹o C¶m biÕn bøc x¹ n¾ng m¾t trêi lµ mét ®ièt quang vµ ®­îc l¾p ë phÝa trªn cña b¶ng t¸p l« ®Ó x¸c ®Þnh c­êng ®é ¸nh s¸ng mÆt trêi. (2) Chøc n¨ng C¶m biÕn nµy ph¸t hiÖn c­êng ®é ¸nh s¸ng mÆt trêi dïng ®Ó ®iÒu khiÓn sù thay ®æi nhiÖt ®é trong xe do ¶nh h­ëng cña tia n¾ng mÆt trêi. (1/2) 4. C¶m biÕn nhiÖt ®é giµn l¹nh (1) CÊu t¹o C¶m biÕn nhiÖt ®é giµn l¹nh dïng mét nhiÖt ®iÖn trë vµ ®­îc l¾p ë giµn l¹nh ®Ó ph¸t hiÖn nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ khi ®i qua giµn l¹nh (nhiÖt ®é bÒ mÆt cña giµn l¹nh). (2) Chøc n¨ng Nã ®­îc dïng ®Ó ng¨n chÆn ®ãng b¨ng bÒ mÆt giµn l¹nh, ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é vµ ®iÒu khiÓn luån khÝ trong thêi gian qu¸ ®é. 5. C¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc (1) CÊu t¹o C¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc lµ mét nhiÖt ®iÖn trë. Nã ph¸t hiÖn nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t dùa vµo c¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t ®éng c¬. TÝn hiÖu nµy ®­îc truyÒn tõ ECU ®éng c¬. Gîi ý: ë mét sè kiÓu xe, c¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t ®­îc l¾p ë kÐt s­ëi (bé phËn trao ®æi nhiÖt). (2) Chøc n¨ng Nã ®­îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é , ®iÒu khiÓn viÖc h©m nãng kh«ng khÝ v.v.. (2/2) -2-
 3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ §iÒu hoµ kh«ng khÝ tù ®éng C¸c bé phËn C¶m biÕn (tham kh¶o) Mét sè xe ®­îc trang bÞ c¸c c¶m biÕn sau ®©y: · C¶m biÕn èng dÉn giã C¶m biÕn èng giã lµ mét nhiÖt ®iÖn trë vµ ®­îc l¾p trong bé cöa giã bªn. C¶m biÕn nµy ph¸t hiÖn nhiÖt ®é cña luång khÝ thæi vµo bé cöa giã bªn vµ ®iÒu khiÓn chÝnh x¸c nhiÖt ®é cña mçi dßng kh«ng khÝ. · C¶m biÕn khãi ngoµi xe C¶m biÕn khãi ngoµi xe ®­îc l¾p ë phÝa tr­íc cña xe ®Ó x¸c ®Þnh nång ®é CO (c¸cbonm«n«xÝt), HC (hydro cacbon) vµ NOX (c¸c «xit nit¬), ®Ó bËt t¾t gi÷a c¸c chÕ ®é FRESH vµ RECIRC. (1/1) C¸c bé phËn M« t¬ trî ®éng 1. M« t¬ trî ®éng trén khÝ (1) CÊu t¹o M« t¬ trî ®éng trén khÝ gåm cã m« t¬, bé h¹n chÕ, chiÕt ¸p, vµ tiÕp ®iÓm ®éng v.v. Nh­ ®­îc chØ ra trªn h×nh vÏ vµ ®­îc kÝch ho¹t bëi tÝn hiÖu tõ ECU. (1/6) (2) Nguyªn lý ho¹t ®éng -3-
 4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ §iÒu hoµ kh«ng khÝ tù ®éng C¸c bé phËn M« t¬ trî ®éng 2. M« t¬ trî ®éng dÉn khÝ vµo (1) CÊu t¹o M«t¬ trî ®éng dÉn khÝ vµo gåm cã mét m« t¬, b¸nh r¨ng, ®Üa ®éng v.v… Nh­ ®­îc chØ ra trªn h×nh vÏ. (3/6) (2) Nguyªn lý ho¹t ®éng 3. M« t¬ trî ®éng thæi khÝ (1) CÊu t¹o M« t¬ trî ®éng thæi khÝ gåm cã mét m« t¬, tiÕp ®iÓm ®éng, b¶ng m¹ch, m¹ch dÉn ®éng m« t¬ v.v… Nh­ ®­îc chØ ra trªn h×nh vÏ. (5/6 -4-
 5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ §iÒu hoµ kh«ng khÝ tù ®éng C¸c bé phËn M« t¬ trî ®éng (2) Nguyªn lý ho¹t ®éng Khi c«ng t¾c ®iÒu khiÓn thæi khÝ ho¹t ®éng, m¹ch dÉn ®éng m« t¬ x¸c ®Þnh xem vÞ trÝ cña c¸nh ®iÒu khiªn nªn ®­îc dÞch chuyÓn sang bªn ph¶i hay bªn tr¸i vµ cho dßng ®iÖn vµo m« t¬ ®Ó dÞch chuyÓn tiÕp ®iÓm ®éng ®èi víi m« t¬. Khi tiÕp ®iÓm ®éng dÞch chuyÓn tíi vÞ trÝ theo vÞ trÝ c«ng t¾c ®iÒu khiÓn thæi khÝ, th× tiÕp ®iÓm víi ®Üa cña m¹ch ®iÒu khiÓn ®­îc nh¶ ra, lµm cho m¹ch bÞ ng¾t vµ m« t¬ dõng l¹i. gîi ý: Khi c«ng t¾c ®iÒu khiÓn thæi khÝ dÞch chuyÓn tõ FACE tíi DEF §Çu vµo A sÏ lµ 1 v× m¹ch bÞ ng¾t, ®Çu vµo B sÏ lµ 0 v× m¹ch ®­îc tiÕp m¸t. KÕt qu¶ lµ ®Çu ra D sÏ lµ 1 vµ ®Çu ra C sÏ lµ 0 vµ cho dßng ®iÖn cña m« t¬ ®i tõ D tíi C. Sau khi m« t¬ quay vÒ tiÕp ®iÓm ®éng B th«i tiÕp xóc víi DEF, ®Çu vµo B sÏ lµ 1 v× m¹ch bÞ ng¾t. KÕt qu¶ lµ c¶ hai ®Çu ra C vµ D sÏ lµ 0, dßng ®iÖn tíi m« t¬ sÏ bÞ ng¾t vµ m« t¬ dõng l¹i. (6/6) C¸c bé phËn M« t¬ trî ®éng (tham kh¶o) Mét sè kiÓu xe kh«ng cã tiÕp ®iÓm trong m« t¬ trî ®éng. Chøc n¨ng NhiÖt ®é kh«ng khÝ cöa ra (TAO) 1. TAO lµ g× ? §Ó nhanh chãng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é trong xe theo nhiÖt ®é ®Æt tr­íc, ECU tÝnh to¸n nhiÖt ®é kh«ng khÝ cöa ra (TAO) dùa trªn th«ng tin ®­îc truyÒn tõ mçi c¶m biÕn. ViÖc tÝnh to¸n nhiÖt ®é kh«ng khÝ cöa ra (TAO) ®­îc dùa trªn nhiÖt ®é trong xe, nhiÖt ®é ngoµi xe vµ c­êng ®é ¸nh s¸ng mÆt trêi liªn quan ®Õn nhiÖt ®é ®· ®Æt tr­íc. MÆc dï ®iÒu hoµ tù ®éng ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é chñ yÕu dùa vµo th«ng tin nhiÖt ®é trong xe, nh­ng nã còng sö dông th«ng tin vÒ nhiÖt ®é ngoµi xe vµ c­êng ®é ¸nh s¸ng mÆt trêi ®Ó cho sù ®iÒu khiÓn ®­îc chÝnh x¸c. gîi ý: NhiÖt ®é kh«ng khÝ cöa ra (TAO) ®­îc h¹ thÊp trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: · NhiÖt ®é ®Æt tr­íc thÊp h¬n · NhiÖt ®é trong xe cao · NhiÖt ®é bªn ngoµi xe cao · C­êng ®é ¸nh s¸ng mÆt trêi lín. (1/1) -5-
 6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ §iÒu hoµ kh«ng khÝ tù ®éng Chøc n¨ng §iÒu khiÓn nhiÖt ®é dßng khÝ 1. M« t¶ §Ó ®iÒu chØnh nhanh chãng nhiÖt ®é trong xe ®¹t ®­îc nhiÖt ®é ®Æt tr­íc, nhiÖt ®é dßng khÝ ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng c¸ch thay ®æi tû lÖ kh«ng khÝ nãng vµ kh«ng khÝ l¹nh b»ng c¸ch ®iÒu chØnh vÞ trÝ ®iÒu khiÓn c¸nh trén khÝ (më). Mét sè lo¹i xe, ®é më cña van n­íc còng thay ®æi theo vÞ trÝ cña c¸nh ®iÒu khiÓn. 2. §iÒu khiÓn (1) §iÒu chØnh cùc ®¹i MAX Khi nhiÖt ®é ®­îc ®Æt ë MAX COOL (L¹nh nhÊt) hoÆc MAX HOT (Nãng nhÊt), c¸nh ®iÒu khiÓn trén khÝ sÏ ë hoµn toµn vÒ phÝa COOL hoÆc HOT mµ kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ TAO. §iÒu nµy gäi lµ “®iÒu khiÓn MAX COOL” hoÆc “®iÒu khiÓn MAX HOT”. (2) §iÒu khiÓn th«ng th­êng Khi nhiÖt ®é ®Æt tr­íc tõ 18,5 ®Õn 31,50C, th× vÞ trÝ c¸nh ®iÒu khiÓn trén khÝ ®­îc ®iÒu khiÓn dùa trªn gi¸ trÞ TAO ®Ó ®iÒu chØnh nhiÖt ®é trong xe theo nhiÖt ®é ®Æt tr­íc. (3)TÝnh to¸n ®é më c¸nh ®iÒu tiÕt trén khÝ Gi¶ sö ®é më cña c¸nh ®iÒu khiÓn trén khÝ lµ 100% khi nã dÞch chuyÓn hoµn toµn vÒ phÝa COOL vµ 100% khi nã dÞch chuyÓn hoµn toµn vÒ phÝa HOT, th× nhiÖt ®é giµn l¹nh gÇn b»ng víi TAO khi ®é më lµ 0%. Khi ®é më lµ 100% th× nhiÖt ®é cña kÐt s­ëi (bé phËn trao ®æi nhiÖt) ®­îc tÝnh to¸n tõ nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t ®éng c¬ sÏ b»ng TAO. ECU cho dßng ®iÖn tíi m« t¬ trî ®éng ®Ó ®iÒu khiÓn ®é më cña c¸nh ®iÒu khiÓn trén khÝ nh»m ®iÒu chØnh ®é më thùc tÕ cña c¸nh ®iÒu khiÓn ®­îc ph¸t hiÖn b»ng chiÕt ¸p theo ®é më x¸c ®Þnh. §é më x¸c ®Þnh = (TAO - nhiÖt ®é giµn l¹nh) / (NhiÖt ®é n­íc lµm m¸t - nhiÖt ®é giµn l¹nh) x 100. Chøc n¨ng §iÒu khiÓn nhiÖt ®é dßng khÝ (tham kh¶o) 1. §iÒu khiÓn ®iÒu hoµ A/C cho tõng phÝa riªng rÏ bªn tr¸i vµ bªn ph¶i ë mét sè xe viÖc ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é dßng khÝ cã thÓ thùc hiÖn dùa trªn viÖc ®Æt tr­íc nhiÖt ®é cho riªng tõng phÝa ng­êi l¸i vµ phÝa hµnh kh¸ch tr­íc. ViÖc ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é vµ dßng khÝ ®­îc thùc hiÖn theo c¸ch sau ®©y: -6-
 7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ §iÒu hoµ kh«ng khÝ tù ®éng Chøc n¨ng §iÒu khiÓn dßng khÝ (thæi khÝ ra) 1. M« t¶ Khi ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®­îc bËt lªn gi÷a s­ëi Êm vµ lµm m¸t, th× chÕ ®é A/C ®­îc tù ®éng bËt vÒ dßng khÝ mong muèn. 2. §iÒu khiÓn ViÖc ®iÒu khiÓn dßng khÝ ®­îc thay ®æi theo c¸ch sau: Chøc n¨ng §iÒu khiÓn tèc ®é qu¹t giã 1. M« t¶ L­u l­îng kh«ng khÝ ®­îc ®iÒu khiÓn th«ng qua ®iÒu khiÓn tèc ®é tù ®éng qu¹t giã dùa trªn sù chªnh lÖch nhiÖt ®é trong xe vµ nhiÖt ®é ®Æt tr­íc. Chøc n¨ng §iÒu khiÓn viÖc h©m nãng 1. §iÒu khiÓn Khi dßng khÝ ®­îc thiÕt lËp ë chÕ ®é FOOT hoÆc BI-LEVEL mµ nóm chän tèc ®é qu¹t giã ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ AUTO, th× tèc ®é qu¹t giã ®­îc ®iÒu khiÓn theo nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t. (1) Khi nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t thÊp §Ó tr¸nh ®­a vµo xe giã l¹nh, chøc n¨ng ®iÒu khiÓn h©m nãng sÏ h¹n chÕ tèc ®é qu¹t giã. (2) Khi h©m nãng kh«ng khÝ trong xe Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn h©m nãng kh«ng khÝ trong xe so s¸nh l­îng kh«ng khÝ ®­îc x¸c ®Þnh bëi c¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t vµ l­îng khÝ ®­îc tÝnh to¸n tõ TAO sau ®ã nã lÊy gi¸ trÞ nhá h¬n vµ lµm cho qu¹t quay ë tèc ®é thÊp h¬n. (3) Sau khi h©m nãng kh«ng khÝ trong xe ViÖc ®iÒu khiÓn h©m nãng kh«ng khÝ trong xe sÏ trë vÒ tr¹ng th¸i ®iÒu khiÓn b×nh th­êng dùa trªn TAO. Gîi ý Sù ®iÒu khiÓn nµy ®­îc kÝch ho¹t chØ cho qu¸ tr×nh s­ëi chø kh«ng cho qu¸ tr×nh lµm m¸t. -7-
 8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ §iÒu hoµ kh«ng khÝ tù ®éng Chøc n¨ng §iÒu khiÓn dßng khÝ trong thêi gian qu¸ ®é 1. M« t¶ Khi xe ®ç d­íi trêi n¾ng trong mét thêi gian dµi, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ sÏ th¶i ra kh«ng khÝ nãng ngay lËp tøc sau khi ho¹t ®éng. Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn dßng khÝ trong thêi gian qu¸ ®é sÏ ng¨n chÆn vÊn ®Ò nµy. 2. §iÒu khiÓn (1) Khi nhiÖt ®é giµn l¹nh cao h¬n 300C Nh­ chØ ra trªn h×nh vÏ, chøc n¨ng ®iÒu khiÓn thêi gian qu¸ ®é sÏ t¾t m« t¬ qu¹t giã vµ ®Ó m« t¬ t¾t kho¶ng 4 gi©y trong khi m¸y nÐn ®­îc bËt lªn ®Ó lµm m¸t kh«ng khÝ bªn trong bé phËn lµm m¸t. Kho¶ng 5 gi©y sau ®ã nã cho qu¹t giã ch¹y ë tèc ®é thÊp (chÕ ®é LO) ®Ó nh¶ ra kh«ng khÝ ®· ®­îc lµm m¸t trong bé phËn lµm m¸t råi ®­a vµo trong xe. (2) Khi nhiÖt ®é giµn l¹nh thÊp h¬n 300C Nh­ chØ ra trªn h×nh vÏ, chøc n¨ng ®iÒu khiÓn theo thêi gian qu¸ ®é sÏ cho qu¹t giã ch¹y ë tèc ®é thÊp (LO) kho¶ng 5 gi©y. (1/1) Chøc n¨ng §iÒu khiÓn dÉn khÝ vµo 1. M« t¶ Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn dÉn khÝ vµo th«ng th­êng lµ ®Ó ®­a kh«ng khÝ tõ bªn ngoµi vµo. Khi chªnh lÖch nhiÖt ®é trong xe vµ nhiÖt ®é ®Æt tr­íc lµ lín, th× chøc n¨ng ®iÒu khiÓn dÉn khÝ vµo tù ®éng bËt vÒ chÕ ®é tuÇn hoµn kh«ng khÝ trong xe ®Ó viÖc lµm m¸t ®­îc hiÖu qu¶ h¬n. 2. §iÒu khiÓn C¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn dÉn khÝ vµo ®­îc thùc hiÖn theo c¸ch sau ®©y: -8-
 9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ §iÒu hoµ kh«ng khÝ tù ®éng Chøc n¨ng §iÒu khiÓn theo m¹ng l­íi thÇn kinh (tham kh¶o) M« t¶ ThËm chÝ ngay c¶ khi ë cïng TAO, mçi hµnh kh¸ch còng c¶m thÊy nhiÖt ®é kh¸c nhau tuú theo m«i tr­êng. §èi víi hÖ thèng ®iÒu hoµ tù ®éng th«ng th­êng, nã sö dông TAO ®­îc tÝnh to¸n lµm c¬ së cho mäi ®iÒu khiÓn, th× viÖc ®iÒu chØnh nhiÖt ®é cã tÝnh tíi c¶m gi¸c cña tõng c¸ nh©n hµnh kh¸ch lµ rÊt khã kh¨n. V× rÊt khã ®Ó x¸c lËp ®­îc c¶m gi¸c ®ã. §Ó n©ng cao kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn thËm chÝ nh¹y c¶m víi c¶ c¶m gi¸c cña hµnh kh¸ch ng­êi ta ®· sö dông c«ng nghÖ m¹ng l­íi thÇn kinh. M¹ng l­íi thÇn kinh lµ mét m« h×nh kü thuËt truyÒn dÉn th«ng tin thÇn kinh cña c¬ thÓ. Ng­êi ta ®· x©y dùng ®­îc m« h×nh thÇn kinh cho c¸c mèi quan hÖ phøc t¹p gi÷a ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña viÖc truyÒn dÉn thÇn kinh cña con ng­êi. M¹ng l­íi thÇn kinh lµ sù kÕt hîp cña mét sè m« h×nh thÇn kinh vµ gåm cã c¸c líp ®Çu vµo, trung gian vµ ®Çu ra. (1/1) KiÓm tra HÖ thèng tù chÈn ®o¸n 1. M« t¶ Trong hÖ thèng tù chÈn ®o¸n, ECU truyÒn bÊt kú th«ng tin sù cè nµo x¶y ra trong ®Ìn chØ b¸o, c¸c c¶m biÕn vµ bé chÊp hµnh tíi b¶ng ®iÒu khiÓn ®Ó hiÖn thÞ vµ th«ng b¸o cho kü thuËt viªn biÕt. HÖ thèng nµy rÊt cã Ých cho viÖc chuÈn ®o¸n v× c¸c kÕt qu¶ tù chÈn ®o¸n ®­îc l­u trong bé nhí ngay c¶ sau khi t¾t kho¸ ®iÖn OFF. Gîi ý: Nh÷ng kiÓm tra kh¸c nhau cã thÓ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c thao t¸c bÊm nót ®­îc chØ ra bªn h×nh vÏ. (2/1) -9-
 10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ §iÒu hoµ kh«ng khÝ tù ®éng KiÓm tra HÖ thèng tù chÈn ®o¸n 2. KiÓm tra tÝn hiÖu chØ b¸o C¸c tÝn hiÖu chØ b¸o nh­ c¸c c«ng t¾c, hiÓn thÞ ®Æt nhiÖt ®é vµ kÝch ho¹t tiÕng kªu bÝp cã thÓ ®­îc kiÓm tra. C¸c chØ b¸o cña c«ng t¾c vµ hiÓn thÞ ®Æt nhiÖt ®é hiÖn lªn 4 lÇn råi t¾t. Gîi ý ë mét sè xe, chØ b¸o ph¸t ©m thanh cho viÖc kiÓm tra ho¹t ®éng cã thÓ kªu. 3. KiÓm tra c¶m biÕn Nh÷ng sù cè trong qu¸ khø hoÆc hiÖn t¹i cña c¶m biÕn cã thÓ kiÓm tra ®­îc. Khi ph¸t hiÖn mét hoÆc nhiÒu sù cè, th× viÖc Ên lªn c«ng t¾c A/C sÏ hiÖn thÞ lÇn l­ît tõng sù cè mét. Gîi ý: -10-
 11. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ §iÒu hoµ kh«ng khÝ tù ®éng Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về câu hỏi đó. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. -11-
 12. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ §iÒu hoµ kh«ng khÝ tù ®éng Câu hỏi- 1 Đối với mỗi cảm biến sau đây (từ 1 đến 4), hãy chọn câu trả lời Đúng cho chức năng của mỗi cảm biến (từ a đến e). 1. Cảm biến nhiệt độ trong xe 2. Cảm biến nhiệt độ ngoài xe 3. Cảm biến bức xạ mặt trời 4. Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh a) Nó được sử dụng để ngăn chặn sự đóng băng và điều khiển nhiệt độ cũng như dòng khí trong thời gian quá độ. b) Nó xác định cường độ ánh sáng mặt trời được sử dụng để điều khiển sự thay đổi nhiệt độ trong xe theo sự thay đổi cường độ ánh sáng mặt trời. c) Nó xác định nhiệt độ ngoài xe để điều khiển sự thay đổi nhiệt độ trong xe theo sự thay đổi nhiệt độ bên ngoài xe. d) Nó xác định nhiệt độ trong xe được sử dụng để điều khiển nhiệt độ. Trả lời: 1. 2. 3. 4. Câu hỏi- 2 Câu nào trong các câu sau đây về điều khiển dòng khí (thổi khí ra) là Đúng? 1. Khi hạ thấp nhiệt độ trong xe: BI-LEVEL 2. Khi hạ thấp nhiệt độ trong xe: FOOT 3. Khi nhiệt độ trong xe ổn định xung quanh nhiệt độ đặt trước: FACE Khi nâng nhiệt độ trong xe: FOOT 4. Câu hỏi- 3 Câu nào trong các câu sau đây liên quan đến điều khiển tốc độ quạt gió là Đúng? 1. Tốc độ quạt gió được điều chỉnh dựa trên nhiệt độ đặt trước. 2. Tốc độ quạt gió được điều chỉnh dựa trên sự khác biệt giữa nhiệt độ trong xe và nhiệt độ đặt trước. 3. Tốc độ quạt gió được điều chỉnh dựa trên sự khác biệt giữa nhiệt độ trong xe và nhiệt độ ngoài xe. 4. Tốc độ quạt gió được điều chỉnh dựa trên nhiệt độ ngoài xe. Câu hỏi- 4 Câu nào trong các câu sau đây liên quan đến quá trình điều khiển hâm nóng không khí trong xe là Đúng? 1. Khi nhiệt độ làm mát cao, chức năng điều khiển hâm nóng trong xe sẽ dừng quạt gió để không khí ấm không bị thổi ra ngoài. 2. Trong quá trình hâm nóng, chức năng điều khiển hâm nóng không khí trong xe sẽ ngăn dòng không khí lạnh thổi ra. 3. Trong quá trình sưởi, chức năng điều khiển hâm nóng không khí trong xe sẽ ngăn dòng không khí nóng thổi ra. 4. Trong quá trình làm mát, chức năng điều khiển hâm nóng không khí trong xe sẽ giúp nhanh chóng hạ thấp nhiệt độ không khí trong xe. -12-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản