intTypePromotion=1

hệ thống điều khiển thiết bị từ xa và tự động quay số báo động thông qua mạng điện thoại, chương 14

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
154
lượt xem
66
download

hệ thống điều khiển thiết bị từ xa và tự động quay số báo động thông qua mạng điện thoại, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tắt tất cả các thiết bị thì phải so sánh tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển và tín hiệu từ công tắc bên ngoài. Vì trạng thái thiết bị phụ thuộc vào 2 tín hiệu này. Đầu trên chương trình sẽ kiểm tra thiết bị 1 trước : + Nếu 70H=1 và P2.1 = 0 thì đặt P0.0 =1 để tắt thiết bị 1. + Nếu 70H=0 và P2.0 = 0 thì đặt P0.0 =0 để tắt thiết bị 1. Sau đó chương trình sẽ kiểm tra tiếp thiết bị 2 : + Nếu 71H=1 và P2.1...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hệ thống điều khiển thiết bị từ xa và tự động quay số báo động thông qua mạng điện thoại, chương 14

  1. Chương 14: CHÖÔNG TRÌNH CON TAÉT TAÁT CAÛ CAÙC THIEÁT BÒ 1. Löu ñoà giaûi thuaät: BEGIN S 7 P 0H=1 P0.0=1 2.0=1 S P2.0 70H P0.0= 0 7 P 1H=1 2.1=1 P0.1= 1 S Ñ Ñ P 7 2.1=1 P0.1= 0 1H=1 S Ñ 7 P P0.2= 1 2.2=1 2H=1 P 7 P0.2= 0 2.2=0 1H=1 7 P P0.3= 0 3H=1 2.3=1 S Ñ P 7 P0.3= 0 2.3=1 3H=1 S RET
  2. 2. Giaûi thích : Ñeå taét taát caû caùc thieát bò thì phaûi so saùnh tín hieäu ñieàu khieån töø vi ñieàu khieån vaø tín hieäu töø coâng taéc beân ngoaøi. Vì traïng thaùi thieát bò phuï thuoäc vaøo 2 tín hieäu naøy. Ñaàu treân chöông trình seõ kieåm tra thieát bò 1 tröôùc : + Neáu 70H=1 vaø P2.1 = 0 thì ñaët P0.0 =1 ñeå taét thieát bò 1. + Neáu 70H=0 vaø P2.0 = 0 thì ñaët P0.0 =0 ñeå taét thieát bò 1. Sau ñoù chöông trình seõ kieåm tra tieáp thieát bò 2 : + Neáu 71H=1 vaø P2.1 = 0 thì ñaët P0.1 =1 ñeå taét thieát bò 2. + Neáu 71H=0 vaø P2.1 = 1 thì xoùa P0.1 =0 ñeå taét thieát bò 2. Tieáp tuïc chöông trình seõ kieåm tra thieát bò 3 : + Neáu 72H=1 vaø P2.2 = 0 thì ñaët P0.2 =1 ñeå taét thieát bò 3. + Neáu 72H=0 vaø P2.2 = 1 thì xoùa P0.2 =0 ñeå taét thieát bò 3. Sau cuøng chöông trình kieåm tra thieát bò 4: + Neáu 73H=1 vaø P2.3 = 0 thì ñaët P0.3 =1 ñeå taét thieát bò 4. + Neáu 73H=0 vaø P2.3 = 0 thì xoaù P0.0 =0 ñeå taét thieát bò 4.
  3. XIV. CHÖÔNG TRÌNH CON BAÙO TAÉT TAÁT CAÛ CAÙC THIEÁT BÒ : 1. Löu ñoà giaûi thuaät: BEGIN P2.6 = 1 P0.0 = 0 P2.7 = 0 DELAY_4S P2.7 = 1 P0.0 = 1 P2.6 = 0 RET 2 Giaûi thích: Chöông trình con baùo taét taát caû caùc thieát bò thöïc ra laø moät chöông trình taùc ñoäng löïu choïn döõ lieäu tieáng noùi chöùa trong 14 EPROM. Trong ñoù caùc EPROM thöù 12 chöùa caâu noùi “ Taát caû
  4. caùc thieát bò ñaõ taét”, chaân cho pheùp ñoïc cuûa EPROM ñöôïc noái vôùi chaân Q1 cuûa IC4. Töùc chaân P0.0 xuoáng möùc thaáp cho pheùp ñoïc döõ lieäu cuûa EPROM thöù 12 vaø chaân P2.7 xuoáng möùc thaáp ñeå khôûi ñoäng maïch ñeám taïo truy xuaát EPROM. Döõ lieäu tieáng noùi chieám khoaûng 4giaây, vì vaäy chöông trình seõ ñôïi trong voøng 4 giaây. Roài ñaët caùc chaân P0.0 vaø P2.7 trôû laïi möùc cao nhö ban ñaàu, ñeå khoâng cho pheùp truy xuaát vaø reset laïi maïch ñeám. Sau ñoù chöông trình thoaùt veà töø leänh goïi chöông trình con.
  5. XV. CHÖÔNG TRÌNH CON NAÏP SOÁ ÑIEÄN THOAÏI THÖÙ 1- 2-3-4. 1.löu ñoà giaûi thuaät BEGIN MOV R0  RAM A=#? Ñ S MOV @R0  A 6 INC R0 S A=*? Ñ RET 2.Giaûi thích: Chöông trình naøy seõ baét ñaàu naïp soá ñieän thoaïi ñaàu tieân ôû ñòa chæ 0030H.Sau ñoù seõ so saùnh giaù trò phím naïp vaøo vôùi phím #.
  6. Neáu giaù trò naïp vaøo ñuùng laø phím # thì keát thuùc vieäc naïp soá ñieän thoaïi thöù nhaát. Neáu sai thì naïp giaù trò phím vaøo ñòa chæ RAM, sau ñoù taêng ñòa chæ RAM leân 1 vaø naïp tieáp giaù trò soá phím cöù tieáp tuïc nhö vaäy ñeán khi naøo giaù trò phím laø * thì baùo laø keát thuùc soá ñieän thoaïi muoán naïp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản