intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống hoạch định sản xuất

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

694
lượt xem
290
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạch định công suất dài hạn là hoạt động cần thiết để phát triển kế hoạch về máy móc thiết bị, công nghệ, quan hệ với nhà cung cấp. Hoạch định công suất là điểm khởi đầu bắt buộc để hoạch định trung hạn và ngắn hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống hoạch định sản xuất

 1. HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH SẢN XUẤT: HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP (Aggregate Planning) VÀ LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT CHÍNH (Master Production Scheduling)
 2. Thứ bậc Hoạch định Sản xuấtt Thứ bậc Hoạch định Sản xuấ Tầm Dài hạn (năm) Hoạch định công suất dài hạn Tầm trung hạn Hoạch định tổng hợp (6-18 tháng) Tầm ngắn hạn Lịch trình Sản xuất Chính (tuần) Tầm rất ngắn Hệ thống hoạch định và kiểm soát sản xuất (giờ -ngày) Hệ thống tập trung Hệ thống “chứa-dẫn” Hệ thống đẩy Hệ thống kéo giải quyết thắt nút Pond Draining Push Pull Focusing on Systems Systems Systems Bottlenecks
 3. Hoạch định công suấtt dài hạn Hoạch định công suấ dài hạn Hoạch định công suất dài hạn là hoạt động cần Ho thiết để phát triển kế hoạch về máy móc thiết bị, công nghệ, quan hệ với nhà cung cấp. Hoạch định công suất là điểm khởi đầu bắt buộc để hoạch định trung hạn và ngắn hạn.
 4. Dự báo công suấtt trong dài hạn Dự báo công suấ trong dài hạn Căn cứ vào thời gian sống của yếu tố đầu vào (ví dụ: máy móc thiết bị có thể sử dụng từ 10-30 năm ) Nhận biết sự tác động của chu kỳ sống sản Nh phẩm tới công suất sản xuất Tiên đoán sự phát triển công nghệ Tiên Tiên đoán hành động của đối thủ cạnh tranh Tiên
 5. HOẠCH ĐỊNH HO TỔNG HỢP
 6. ho¹ch ®Þnh tæng hîp ho¹ch ®Þnh tæng hîp Ho¹ch ®Þnh tæng hîp lμ qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch sö dông Ho ch c¸c nguån lùc mét c¸ch hîp lý vμo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm hoÆc dÞch vô ®¶m b¶o cùc tiÓu ho¸ toμn bé chi phÝ cã liªn quan ®Õn ch−¬ng tr×nh s¶n xuÊt ®−îc lËp
 7. néi dung cña ho¹ch ®Þnh tæng hîp néi dung cña ho¹ch ®Þnh tæng hîp Dù b¸o nhu cÇu s¶n phÈm; nhu ph LËp c¸c ph−¬ng ¸n ch−¬ng tr×nh s¶n xuÊt theo ph thêi gian nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ®· dù b¸o; X¸c ®Þnh c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn c¸c ph−¬ng ¸n chi phÝ quan ph s¶n xuÊt; Lùa chän ph−¬ng ¸n tèi −u.
 8. tμiiliÖu c¬ së cho ho¹ch ®Þnh tæng hîp tμ liÖu c¬ së cho ho¹ch ®Þnh tæng hîp Nhu cÇu thÞ tr−êng, c¸c ®¬n ®Æt hμng, Nhu N¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn t¹i, xuÊt Tån kho s¶n phÈm hiÖn t¹i vμ møc tån kho mong muèn cuèi ph mçi kú s¶n xuÊt, Lùc l−îng lao ®éng, kh¶ n¨ng lμm thªm giê vμ c¸c chi phÝ liªn quan, C¸c hîp ®ång phô thuª gia c«ng bªn ngoμi. ngo
 9. C¸c chÝnh s¸ch huy ®éng nguån lùc C¸c chÝnh s¸ch huy ®éng nguån lùc Thay ®æi møc dù tr÷ thμnh phÈm Thay Thay ®æi lùc l−îng lao ®éng Thay Tæ chøc lμm thªm giê hoÆc gi¶m giê lμm viÖc Hîp ®ång gia c«ng Chñ ®éng t¸c ®éng tíi cÇu, san b»ng biÕn ®éng Ch KÕt hîp s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm ®èi mïa KÕt xuÊt ph
 10. Vìì sao phảii xây dựng kế hoạch sản xuấtt ttổng thể V sao phả xây dựng kế hoạch sản xuấ ổng thể Đảm bảo máy móc thiết bị được đủ tải, giảm thiểu việc thiếu tải hoặc quá tải Đảm bảo công suất sản xuất thỏa mãn đầy đủ nhu cầu khách hàng Có thể ứng phó được với những thay đổi bắt buộc hoặc thay đổi có tính hệ thống của hệ thống sản xuất sao cho có thể đáp ứng được cả mức nhu cầu cao nhất và mức nhu cầu thấp nhất của khách hàng Làm ra được nhiều đầu ra nhất từ những nguồn lực sẵn có
 11. Nhu cầu ttổng thể Nhu cầu ổng thể Là tổng nhu cầu cho mọi loại sản phẩm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải xác định tổng nhu cầu theo một đơn vị đo lường thống nhất để phục vụ cho việc lên kế hoạch của doanh nghiệp ở cấp độ quản lý cao nhất Khi các dạng sản phẩm làm ra gần giống nhau, một Khi đơn vị sản phẩm có thể được xác đinh bằng mức “trung bình quy đổi” của các dạng sản phẩm giống nhau đó. Khi các dạng sản phẩm làm ra khác nhau, việc xác Khi định đơn vị đo lường thống nhất cần xác định qua sự quy đổi về một đơn vị tổng quát chung: ví dụ, theo khối lượng, theo thể tích, theo giờ công lao động, giờ chạy máy, hoặc giá trị bằng tiền.
 12. Các yếu ttố đầu vào của mộtt Kế hoạch Tổng hợp Các yếu ố đầu vào của mộ Kế hoạch Tổng hợp Kết quả dự báo về nhu cầu tổng thể cho một khoảng thời gian nhất định (thường là 3-18 tháng) Các phương án khác nhau có thể được sử dụng để điều chỉnh công suất sản xuất trong ngắn hạn hoặc trung hạn, và với những phương án này thì mức độ chi phí, ảnh hưởng của nó đến công suất là như thế nào Ví dụ: chi phí tồn kho, các đơn hàng chịu, thuê hoặc sa thải công nhân, làm thêm giờ...
 13. Các yếu ttố đầu vào của mộtt Kế hoạch Tổng hợp Các yếu ố đầu vào của mộ Kế hoạch Tổng hợp Tình trạng hiện tại của hệ thống sản xuất: đội ngũ lao động, mức tồn kho, năng lực sản xuất Các chính sách của doanh nghiệp có thể liên quan đến thay đổi năng lực lao động (thuê mướn/sa thải, thay làm thêm giờ) hợp đồng phụ/thuê ngoài sử dụng tồn kho đơn hàng chịu đơ tác động đến cầu sản phẩm hỗn hợp theo mùa
 14. Đầu ra Đầu ra Một kế hoạch sản xuất: tập hợp các quyết định tổng thể cho mỗi giai đoạn của kỳ kế hoạch về: mức độ huy động lao động mức tồn kho tốc độ sản xuất Tổng các chi phí nếu kế hoạch sản xuất được thực hiện như đã đề ra
 15. Các llựa chọn điiều chỉỉnh công suấtt trung hạn Các ựa chọn đ ều ch nh công suấ trung hạn Thay đổi lượng lao động Hàng tồn Hợp đồng phụ kho Mức độ huy động công nhân
 16. Các llựa chọn điiều chỉỉnh công suấtt trung hạn Các ựa chọn đ ều ch nh công suấ trung hạn Thay đổi lượng lao động Thay Thuê hoặc sa thải lao động chính thức Thuê Thuê hoặc sa thải lao động bán thời gian Thuê Thuê hoặc sa thải lao động hợp đồng Thuê Mức độ huy động lao động Làm thêm giờ Khắc phục thời gian nhàn rỗi Kh Giiảm giờ làm G
 17. Các llựa chọn điiều chỉỉnh công suấtt trung hạn Các ựa chọn đ ều ch nh công suấ trung hạn Thay đổi mức tồn kho Thay Tồn kho thành phẩm Thực hiện đơn hàng chịu Th Hợp đồng phụ/thuê ngoài
 18. Các phương pháp hoạch định ttổng hợp Các phương pháp hoạch định ổng hợp Phương pháp không chính tắc hay phưong pháp Ph thử và so sánh (Informal or Trial-and-Error Approach) Phương pháp toán (Mathematically Optimal Ph (Mathematically Approaches) Approaches) Phương pháp quy hoạch tuyến tính (bài toán Ph vận tải) (Linear Programing) Phương pháp tìm kiếm quyết định (Computer Ph Search) Phương pháp tự tìm tòi (Heuristics) Ph
 19. Các phương pháp không chính ttắc Các phương pháp không chính ắc Sản xuất theo nhu cầu (Matching Demand) Cân đối công suất (Level Capacity) Cân Cân đối bằng cách điều chỉnh tồn kho Cân Cân đối bằng điều chỉnh hàng chờ Cân Cân đối bằng điều chỉnh làm thêm giờ hoặc Cân hợp đồng phụ Phương pháp hỗn hợp: Tập hợp của hai hay Ph nhiều các phương pháp trên
 20. Phương pháp sản xuấtt theo nhu cầu Phương pháp sản xuấ theo nhu cầu Công suất sản xuất của mỗi giai đoạn thay đổi Công theo mức nhu cầu tổng hợp đã được dự báo tương ứng với giai đoạn đó Sự thay đổi về công suất trong mỗi giai đoạn đạt được là do thay đổi lượng lao động Tồn kho thành phẩm để ở mức thấp nhất Chi phí cho lao động và chi phí cho nguyên liệu Chi có xu hướng sẽ tăng lên do có sự thay đổi thường xuyên Ảnh hưởng đến thái độ của người lao động
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2