intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống ngắn gọn về WTO và các cam kết gia nhập của Việt Nam - Cam kết WTO về giấy

Chia sẻ: Nguyen Vang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

99
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cam kết của Việt Nam về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm ngành giấy trong các cam kết thương mại khu vực là gì và như thế nào? Doanh nghiệp ngành giấy cần làm gì để hội nhập thành công? Câu trả lời có trong cuốn booklet: "Cam kết WTO về Giấy".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống ngắn gọn về WTO và các cam kết gia nhập của Việt Nam - Cam kết WTO về giấy

 1. i†y t WT O v“ G C am k’ Hï A HÄNG H V# C NG LèN T O TRO N HÜ P W ⁄T GIA CAM K
 2. M CL C 1 Tình hình phát tri n ngành Gi y khi Vi t Nam gia nh p WTO? 3 2 Năng l c c nh tranh c a ngành Gi y? 5 3 Cam k t WTO c a Vi t Nam v thu quan đ i v i s n ph m ngành gi y? 11 4 Cam k t c a VN v thu nh p kh u đ i v i s n ph m ngành gi y trong các cam k t thương m i khu v c? 14 5 Doanh nghi p ngành gi y c n làm gì đ h i nh p thành công? 16
 3. 1 Tình hình phát tri n ngành Gi y khi Vi t Nam gia nh p WTO? Trong 15 năm tr l i đây, ngành Gi y Vi t Nam có nh ng bư c phát tri n quan tr ng c v s lư ng s n ph m s n xu t và ch t lư ng s n ph m, c th : V s n xu t T c đ tăng trư ng hàng năm giai đo n 2001-2005: 17% (t 580.000 t n lên 1.083.000 t n); Tiêu th trong nư c 2007: 1,8 tri u t n (trong đó s n xu t trong nư c ch đáp ng kho ng 60% nhu c u n i đ a); Xu t kh u 2007: 180.000 t n gi y các lo i; Nh p kh u 2007: 841.500 t n gi y các lo i (v i t ng tr giá 600,2 tri u USD, tăng 18,5% so v i năm 2006; chi m 1% t ng kim ng ch nh p kh u c a c nư c). 3
 4. Cam k t WTO v i ngành gi y V l c lư ng Trên 300 doanh nghi p đang ho t đ ng trong lĩnh v c s n xu t gi y, trong đó: 7 doanh nghi p thu c T ng công ty Gi y Vi t Nam; M t s doanh nghi p nhà nư c thu c Hà N i, Thanh Hoá, Ngh An, Hu , Bình Dương, Long An; Còn l i là các công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, các h p tác xã và doanh nghi p tư nhân. 4
 5. 2 Năng l c c nh tranh c a ngành Gi y? Nh ng l i th c a ngành Gi y Vi t Nam: Ngu n nguyên li u: Ngành gi y có th s n xu t b t gi y t r ng t nhiên và r ng tr ng trong nư c (v i chương trình tr ng m i 5 tri u ha r ng, trong đó có 1 tri u ha r ng nguyên li u gi y); Nhân l c: L c lư ng lao đ ng d i dào, nhân công r ; Th trư ng: Nhu c u th trư ng n i đ a tăng m nh qua t ng năm. 5
 6. Cam k t WTO v i ngành gi y Nhu c u tiêu th gi y c a th trư ng Vi t Nam Đ nh su t tiêu th gi y trên đ u ngư i c a Vi t Nam tuy tăng m nh trong th i gian qua nhưng v n còn th p hơn so v i m c bình quân chung c a các nư c trong khu v c. Năm 2005 m c gi y tiêu th bình quân đ u ngư i c a nư c Vi t Nam là 16 kg/ngư i/năm và hi n nay là kho ng 20kg/ngư i/năm. Trong khi đó m c bình quân c a c a các nư c Châu Á là 32 kg/ngư i/năm, các nư c Châu Âu là 50-60 kg/ngư i. Theo d báo đ n năm 2010 tiêu dùng gi y Vi t Nam s lên đ n 2,9 tri u t n gi y và năm 2015 tiêu dùng t i 6 tri u t n gi y. 6
 7. Nh ng t n t i c a ngành Gi y Vi t Nam Quy mô nh , năng su t th p, công ngh l c h u: + Ch có 4 trong s 300 doanh nghi p có quy mô s n xu t trên 50.000 t n/năm, còn l i là các doanh nghi p có quy mô v a và nh ; + Cùng xu t phát đi m v i Vi t Nam, Indonesia đã đưa s n lư ng lên g p 10 l n Vi t Nam, còn Trung Qu c thì ch m t hàng gi y in báo cũng đã có công su t s n xu t trên 2,5 tri u t n. 7
 8. Cam k t WTO v i ngành gi y S n ph m không đa d ng, ch t lư ng th p, giá thành cao: + Hi n ch t p trung s n xu t gi y in báo, gi y in (ch đáp ng đư c 60% nhu c u n i đ a), gi y vi t, gi y bao gói lo i không tráng (đáp ng 33% nhu c u n i đ a) và gi y l a; + H u như chưa s n xu t đư c và nh p kh u toàn b gi y tráng; nh ng lo i gi y yêu c u đ b n cao, m t s lo i gi y k thu t, gi y ch t lư ng cao ph c v nhu c u n i đ a. 8
 9. Ph thu c vào nh p kh u (nguyên li u và thành ph m): + M c tăng trư ng v kh i lư ng gi y nh p kh u tăng cao hơn so v i m c tăng trư ng c a s n lư ng gi y s n xu t trong nư c; th ph n gi y s n xu t trong nư c đang b thu h p; + Nguyên li u b t gi y ph c v s n xu t trong nư c l thu c vào nh p kh u (60% nguyên li u b t gi y, t c là kho ng 150.000 t n, là nh p kh u) nên d b nh hư ng b i bi n đ ng trên th trư ng th gi i. 9
 10. Cam k t WTO v i ngành gi y Ngành công nghi p ph tr kém phát tri n: + M i ch tri n khai m t s d án s n xu t b t gi y; + Nh ng ngành ph tr khác cho ngành gi y như s n xu tph gia,hóa ch t, cơ khí chưa đư c quan tâm phát tri n tương x ng, ph i nh p kh u. 10
 11. 3 Cam k t WTO c a Vi t Nam v thu quan đ i v i s n ph m ngành gi y? Đ i v i ngành gi y, gia nh p WTO, Vi t Nam cam k t c t gi m ho c ràng bu c m c thu su t hi n hành c a kho ng 230 dòng thu liên quan đ n m t hàng b t gi y và các s n ph m gi y. C th : Cam k t c t gi m thu v i kho ng 110 dòng thu liên quan đ n s n ph m gi y; Ràng bu c m c thu su t tr n và không tăng thu so v i m c hi n hành đ i v i kho ng 120 dòng 11
 12. Cam k t WTO v i ngành gi y B NG 1. T NG QUAN V CÁC CAM K T TRONG WTO Đ I V I B T GI Y VÀ CÁC S N PH M GI Y Thu su t cam k t trong WTO Thu su t TT M t hàng Khi gia Cu i cùng Th i h n MFN (%) nh p (%) (%) th c hi n Thu su t bình quân c Ch y u 1 17,4 17,2 13,4 Bi u thu sau 3-5 n m Thu su t bình quân s n Ch y u 2 16,7 16,2 12,4 ph m công nghi p sau 3-5 n m Thu su t bình quân s n 3 22,3 20,3 15,1 5n m ph m gi y Thu su t cam k t cho 4 m t s s n ph m gi y Gi y in báo 40 35 20 5n m Gi y in và vi t 50 40 25 5n m Gi y l a 40 40 20 5n m B t gi y 0 1 1 Khi gia nh p 12
 13. So v i m c cam k t gi m thu trung bình c a toàn b Bi u cam k t thu quan c a Vi t Nam, ngành gi y là m t trong nh ng ngành có m c thu su t gi m theo cam k t tương đ i l n; ngoài ra t l nhóm cam k t gi m thu so v i nhóm cam k t không tăng thu l n (chi m trên 50%, trong khi các ngành khác ch kho ng 30%). Trong khi đó, m c thu su t th c t áp d ng đ i v i các s n ph m gi y trư c th i đi m gia nh p so v i các nhóm s n ph m công nghi p khác cũng tương đ i cao (do trư c khi Vi t Nam gia nh p WTO, gi y là m t trong s ít nh ng ngành s n xu t có m c thu su t b o h cao nh t). Vì v y v i m c gi m thu m nh theo như cam k t gia nh p WTO, c nh tranh v i hàng nh p kh u đư c d báo là s r t gay g t. Tuy nhiên, đ i v i các s n ph m gi y trong nư c hi n đang có s n xu t như gi y in, gi y in bao, gi y vi t, th c hi n c t gi m thu tuy có làm gi m m c b o h so v i ngành gi y, song v cơ b n ngành gi y v n duy trì đư c m t m c b o h nh t đ nh. 13
 14. Cam k t WTO v i ngành gi y 4 Cam k t c a VN v thu nh p kh u đ i v i s n ph m ngành gi y trong các cam k t thương m i khu v c? Bên c nh cam k t v thu quan trong khuôn kh WTO, liên quan đ n s n ph m gi y, Vi t Nam còn tham gia 03 cam k t c t gi m thu quan quan tr ng, bao g m cam k t c t gi m theo Hi p đ nh thương m i t do ASEAN (CEPT/AFTA) và ASEAN- Trung Qu c (ACFTA), ASEAN-Hàn Qu c (AKFTA). M c c t gi m thu s n ph m gi y nh p kh u theo các cam k t này s đư c áp d ng đ i v i s n ph m gi y nh p kh u t các nư c ASEAN, Trung Qu c ho c Hàn Qu c vào Vi t Nam. So v i cam k t c t gi m thu theo WTO, m c c t gi m thu nh p kh u đ i v i s n ph m gi y và b t gi y theo các Hi p đ nh thương m i t do này l n hơn nhi u. Tuy nhiên, đi u ki n đ các s n ph m gi y nh p kh u đư c hư ng các m c thu c t gi m trong khuôn kh các Hi p đ nh này cũng kh t khe hơn. 14
 15. B NG 2. SO SÁNH CÁC CAM K T THU QUAN BÌNH QUÂN TRONG WTO VÀ CEPT/AFTA, ACFTA Cam k t Cam k t trong Cam k t Stt N i dung trong WTO CEPT/AFTA trong ACFTA 1 Thu su t khi gia nh p (1) 20,7% 5% 19% 2 Thu su t cu i cùng 15,1% 0% 5% 3 Th i gian th c hi n 2012 2015 2015 Khi tri n khai gi m thu theo các cam k t trong khuôn kh CEPT/AFTA, ACFTA, AKFTA, các doanh nghi p s ph i s n sàng chu n b cho c nh tranh gay g t t gi y và b t gi y nh p kh u t các nư c ASEAN và đ c bi t là Trung Qu c (v n là nư c có l i th c nh tranh l n trong lĩnh v c này). (1) Đ i v i CEPT/AFTA và ACFTA đây là m c thu su t tính t i th i đi m 1/1/2006; Đ i v i WTO là m c thu su t t i th i đi m 11/1/2007 15
 16. Cam k t WTO v i ngành gi y 5 Doanh nghi p ngành gi y c n làm gì đ h i nh p thành công? V i nh ng cam k t gi m thu và d báo c nh tranh gay g t nói trên, cùng v i nh ng h n ch c a ngành Gi y Vi t Nam, có th th y doanh nghi p Vi t Nam còn nhi u vi c ph i làm đ t n t i và c nh tranh t t trong hoàn c nh m i. 16
 17. M t s v n đ ngành gi y và các doanh nghi p trong ngành c n lưu ý khi xây d ng chi n lư c c nh tranh trong đi u ki n h i nh p: V công ngh : C n tăng cư ng đ u tư chi u sâu, nâng c p dây chuy n s n xu t hi n có, đ ng th i đ u tư xây d ng các nhà máy s n xu t b t gi y và gi y m i, có công ngh hi n đ i, thi t b tiên ti n đ tăng s c c nh tranh c a s n ph m; 17
 18. Cam k t WTO v i ngành gi y V ngu n nguyên li u: c n có phương án đ u tư xây d ng các nhà máy s n xu t b t gi y nh m tăng kh năng ch đ ng v nguyên li u s n xu t gi y, gi m s ph thu c quá l n vào ngu n nguyên li u nh p kh u; V pháp lu t: C n n m v ng các nguyên t c c a thương m i qu c t , các cam k t mà Vi t Nam đã đưa ra trong quá trình h i nh p kinh t khu v c và th gi i đ xác đ nh l i chi n lư c s n xu t c a mình. 18
 19. M C L C B NG B ng 1 - T ng quan v các cam k t trong WTO 12 đ i v i b t gi y và các s n ph m gi y B ng 2 - So sánh các cam k t thu quan bình 15 quân trong WTO và CEPT/AFTA, ACFTA
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2