intTypePromotion=1

Hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
167
lượt xem
77
download

Hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều hòa không khí điều khiển nhiệt độ trong xe . Nó hoạt động như là một máy hút ẩm có chức năng điều khiển nhiệt độ lên xuống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí

 1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ Kh¸i qu¸t Bé s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ lµ g×? 1. §iÒu hoµ kh«ng khÝ §iÒu hoµ kh«ng khÝ ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é trong xe. Nã ho¹t ®éng nh­ lµ mét m¸y hót Èm cã chøc n¨ng ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é lªn xuèng. §iÒu hoµ kh«ng khÝ còng gióp lo¹i bá c¸c chÊt c¶n trë tÇm nh×n nh­ s­¬ng mï, b¨ng ®äng trªn mÆt trong cña kÝnh xe. §iÒu hoµ kh«ng khÝ lµ mét bé phËn ®Ó: - §iÒu khiÓn nhiÖt ®é vµ thay ®æi ®é Èm trong xe. - §iÒu khiÓn dßng kh«ng khÝ trong xe - Läc vµ lµm s¹ch kh«ng khÝ (1/1) Kh¸i qu¸t §iÒu khiÓn nhiÖt ®é 1. Bé s­ëi Êm Ng­êi ta dïng mét kÐt s­ëi nh­ mét bé trao ®æi nhiÖt ®Ó lµm nãng kh«ng khÝ. KÐt s­ëi lÊy n­íc lµm m¸t ®éng c¬ ®· ®­îc h©m nãng bëi ®éng c¬ vµ dïng nhiÖt nµy ®Ó lµm nãng kh«ng khÝ nhê mét qu¹t thæi vµo xe, v× vËy nhiÖt ®é cña kÐt s­ëi lµ thÊp cho ®Õn khi n­íc lµm m¸t nãng lªn. V× lý do nµy, ngay sau khi ®éng c¬ khëi ®éng kÐt s­ëi kh«ng lµm viÖc nh­ lµ mét bé s­ëi Êm. (1/3) 2. HÖ thèng lµm m¸t kh«ng khÝ Giµn l¹nh lµm viÖc nh­ lµ mét bé trao ®æi nhiÖt ®Ó lµm m¸t kh«ng khÝ tr­íc khi ®­a vµo trong xe. Khi bËt c«ng t¾c ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, m¸y nÐn b¾t ®Çu lµm viÖc vµ ®Èy chÊt lµm l¹nh (ga ®iÒu hoµ) tíi giµn l¹nh. Giµn l¹nh ®­îc lµm m¸t nhê chÊt lµm l¹nh vµ sau ®ã nã lµm m¸t kh«ng khÝ ®­îc thæi vµo trong xe tõ qu¹t giã. ViÖc lµm nãng kh«ng khÝ phô thuéc vµo nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t ®éng c¬ nh­ng viÖc lµm m¸t kh«ng khÝ lµ hoµn toµn ®éc lËp víi nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t ®éng c¬. 3. M¸y hót Èm L­îng h¬i n­íc trong kh«ng khÝ t¨ng lªn khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ cao h¬n vµ gi¶m xuèng khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ gi¶m xuèng. Kh«ng khÝ ®­îc lµm m¸t khi ®i qua giµn l¹nh. N­íc trong kh«ng khÝ ng­ng tô vµ b¸m vµo c¸c c¸nh t¶n nhiÖt cña giµn l¹nh. KÕt qu¶ lµ ®é Èm trong xe bÞ gi¶m xuèng. N­íc dÝnh vµo c¸c c¸nh t¶n nhiÖt ®äng l¹i thµnh s­¬ng vµ ®­îc chøa trong khay x¶ n­íc. Cuèi cïng, n­íc nµy ®­îc th¸o ra khái khay cña xe b»ng mét vßi. (2/3) -1-
 2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ Kh¸i qu¸t §iÒu khiÓn nhiÖt ®é 4. §iÒu khiÓn nhiÖt ®é §iÒu hoµ kh«ng khÝ trong «t« ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é b»ng c¸ch sö dông c¶ kÐt s­ëi vµ giµn l¹nh, vµ b»ng c¸ch ®iÒu chØnh vÞ trÝ c¸nh hoµ trén kh«ng khÝ còng nh­ van n­íc. C¸nh hoµ trén kh«ng khÝ vµ van n­íc phèi hîp ®Ó chän ra nhiÖt ®é thÝch hîp tõ c¸c nóm chän nhiÖt ®é trªn b¶ng ®iÒu khiÓn Gîi ý: GÇn ®©y, sè xe kh«ng dïng van n­íc ®ang ngay cµng t¨ng lªn. (3/3) Kh¸i qu¸t §iÒu khiÓn tuÇn hoµn kh«ng khÝ 1. Th«ng giã tù nhiªn ViÖc lÊy kh«ng khÝ bªn ngoµi ®­a vµo trong xe nhê chªnh ¸p ®­îc t¹o ra do chuyÓn ®éng cña xe ®­îc gäi lµ sù th«ng giã tù nhiªn. Sù ph©n bæ ¸p suÊt kh«ng khÝ trªn bÒ mÆt cña xe khi nã chuyÓn ®éng ®­îc chØ ra trªn h×nh vÏ, mét sè n¬i cã ¸p suÊt d­¬ng, cßn mét sè n¬i kh¸c cã ¸p suÊt ©m. Nh­ vËy cöa hót ®­îc bè trÝ ë nh÷ng n¬i cã ¸p suÊt d­¬ng (+) vµ cöa x¶ khÝ ®­îc bè trÝ ë nh÷ng n¬i cã ¸p suÊt ©m (-). 2. Th«ng giã c­ìng bøc Trong c¸c hÖ thèng th«ng giã c­ìng bøc, ng­êi ta sö dông qu¹t ®iÖn hót kh«ng khÝ ®­a vµo trong xe. C¸c cöa hót vµ cöa x¶ kh«ng khÝ ®­îc ®Æt ë cïng vÞ trÝ nh­ trong hÖ thèng th«ng giã tù nhiªn. Th«ng th­êng, hÖ thèng th«ng giã nµy ®­îc dïng chung víi c¸c hÖ thèng th«ng khÝ kh¸c (hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, bé s­ëi Êm). (1/1) -2-
 3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ Kh¸i qu¸t Bé läc kh«ng khÝ 1. Chøc n¨ng Mét bé läc ®­îc ®Æt ë cöa hót cña ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®Ó lµm s¹ch kh«ng khÝ ®­a vµo trong xe. 2. Thay thÕ Khi bé läc kh«ng khÝ bÞ t¾c do bÈn bÈn sÏ rÊt khã ®­a kh«ng khÝ vµo trong xe, ®iÒu nµy lµm cho hiÖu suÊt cña ®iÒu hoµ kÐm. §Ó ng¨n ngõa ®iÒu nµy x¶y ra cÇn ph¶i kiÓm tra vµ thay thÕ bé läc kh«ng khÝ mét c¸ch ®Þnh kú. Chu kú ®Ó kiÓm tra vµ thay thÕ bé läc kh«ng khÝ kh¸c nhau tuú theo kiÓu xe vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ do ®ã ph¶i tham kh¶o lÞch b¶o d­ìng xe. 3. Ph©n lo¹i bé läc kh«ng khÝ Cã hai lo¹i bé läc kh«ng khÝ: Mét lo¹i chØ läc bôi vµ lo¹i kia cßn cã t¸c dông khö mïi b»ng than ho¹t tÝnh. Gîi ý Bé läc kh«ng khÝ ®­îc l¾p ®Æt ë phÇn lín c¸c xe ngµy nay vµ bé läc cã thÓ ®­îc thay thÕ mét c¸ch dÔ dµng. (1/1) Kh¸i qu¸t Bé lµm s¹ch kh«ng khÝ 1. Bé lµm s¹ch kh«ng khÝ lµ g×? Bé lµm s¹ch kh«ng khÝ lµ mét thiÕt bÞ dïng ®Ó lo¹i bá khãi thuèc l¸, bôi,.v.v. ®Ó lµm s¹ch kh«ng khÝ trong xe. 2. CÊu t¹o Bé lµm s¹ch kh«ng khÝ gåm cã mét qu¹t giã, m« t¬ qu¹t giã, c¶m biÕn khãi, bé khuyÕch ®¹i, ®iÖn trë vµ bÇu läc cã c¸c bon ho¹t tÝnh. 3. Nguyªn lý ho¹t ®éng Bé läc kh«ng khÝ dïng mét m« t¬ qu¹t ®Ó lÊy kh«ng khÝ ë trong xe vµ lµm s¹ch kh«ng khÝ ®ång thêi khö mïi nhê than ho¹t tÝnh trong bé läc. Ngoµi ra, mét sè xe cã trang bÞ c¶m biÕn khãi ®Ó x¸c ®Þnh khãi thuèc vµ tù ®éng khëi ®éng khi m« t¬ qu¹t giã ë vÞ trÝ ''HI‘'. (1/1) Nguyªn lý ho¹t ®éng vµ chøc n¨ng B¶ng ®iÒu khiÓn 1. B¶ng ®iÒu khiÓn Cã rÊt nhiÒu bé chän (nóm, cÇn) ®iÒu chØnh trªn b¶ng ®iÒu khiÓn cña ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. Nh÷ng bé chän nµy ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau: Bé chän dßng khÝ vµo, bé chän nhiÖt ®é, bé chän luång kh«ng khÝ vµ bé chän tèc ®é qu¹t giã. H×nh d¹ng cña c¸c nóm chän nµy kh¸c nhau tuú theo kiÓu xe vµ cÊp néi thÊt, nh­ng c¸c chøc n¨ng th× gièng nhau. (1/1) -3-
 4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ Nguyªn lý ho¹t ®éng vµ chøc n¨ng C¸c c¸nh ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ 1. C¸c c¸nh ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ViÖc ®iÒu khiÓn dßng kh«ng khÝ vµo xe, nhiÖt ®é kh«ng khÝ vµ kh«ng khÝ ra cã thÓ ®­îc thùc hiÖn b»ng viÖc ®iÒu chØnh c¸c bé chän (nóm hoÆc cÇn chän) trªn b¶ng ®iÒu khiÓn. C¸nh dÉn lÊy khÝ vµo ®iÒu chØnh l­îng kh«ng khÝ vµo trong xe, c¸nh trén khÝ lµm nhiÖm vô ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong xe, c¸nh dÉn luång khÝ ra ®iÒu khiÓn l­îng kh«ng khÝ ra. C¸c c¸nh ®iÒu khiÓn nµy ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng c¸p dÉn hoÆc b»ng m« t¬. (1/9) 2. Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt dÉn khÝ vµo Nóm chän kh«ng khÝ vµo thùc hiÖn viÖc ®iÒu tiÕt l­îng kh«ng khÝ vµo trong xe b»ng c¸ch hoÆc lµ tuÇn hoµn kh«ng khÝ hoÆc lµ lÊy kh«ng khÝ tõ bªn ngoµi vµo trong xe. Trong sö dông th«ng th­êng, ng­êi ta lùa chän viÖc lÊy kh«ng khÝ tõ ngoµi xe vµ cã quan t©m ®Õn viÖc tuÇn hoµn kh«ng khÝ trong xe. Khi lùa chän lÊy kh«ng khÝ tõ ngoµi xe th× c¸nh dÉn khÝ vµo sÏ më cöa hót kh«ng khÝ bªn ngoµi vµ ®ãng cöa tuÇn hoµn kh«ng khÝ bªn trong. Khi kh«ng khÝ bªn ngoµi bÈn th× cã thÓ ®iÒu chØnh sang chÕ ®é tuÇn hoµn kh«ng khÝ bªn trong. (2/9) 3. Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é b»ng c¸ch thay ®æi l­îng kh«ng khÝ l¹nh ®i qua giµn l¹nh trén víi kh«ng khÝ Êm ®i ra kÐt s­ëi nhê thay ®æi ®é më cña c¸nh trén kh«ng khÝ. (3/9) 4. Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt dßng kh«ng khÝ ra ViÖc ®iÒu chØnh c¸c c¸nh (cöa giã) ®iÒu tiÕt dßng kh«ng khÝ ra. Cã 5 chÕ ®é dßng kh«ng khÝ ra. FACE : Thæi lªn vµo nöa trªn cña c¬ thÓ. (4/9) · BI-LE VEL: Thæi vµo phÇn th©n trªn cña c¬ thÓ vµ xuèng ch©n (5/9) -4-
 5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ Nguyªn lý ho¹t ®éng vµ chøc n¨ng C¸c c¸nh trén vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ · FOOT: Thæi vµo ch©n (6/9) · DEF: Lµm tan s­¬ng ë kÝnh tr­íc (7/9) · FOOT- DEF: Thæi vµo ch©n vµ lµm tan s­¬ng ë kÝnh tr­íc (8/9) 5. C¸c kiÓu ho¹t ®éng cña c¸nh ®iÒu tiÕt (1) Lo¹i ®iÒu khiÓn b»ng d©y c¸p Lo¹i nµy cã cÊu t¹o sao cho sù dÞch chuyÓn cña nóm ®iÒu chØnh sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi c¸c c¸nh ®iÒu tiÕt. Lo¹i nµy cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n nh­ng viÖc lùa chän chÕ ®é sÏ trë nªn khã kh¨n khi ®iÒu kiÖn tr­ît cña c¸p trë nªn khã kh¨n. (2) Lo¹i dÉn ®éng b»ng m« t¬ ë lo¹i nµy do m« t¬ ®iÒu khiÓn ®é më cña c¸nh ®iÒu tiÕt nªn viÖc lùa chän chÝnh x¸c nh­ng cÊu t¹o phøc t¹p. Tuy nhiªn lo¹i nµy gi¶m ®­îc lùc ®iÒu khiÓn vµ lµm cho viÖc ®iÒu khiÓn dÔ dµng h¬n. (9/9) -5-
 6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ Nguyªn lý ho¹t ®éng vµ chøc n¨ng §iÒu khiÓn tèc ®é qu¹t giã 1. Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn tèc ®é qu¹t giã ViÖc ®iÒu chØnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua m« t¬ sÏ ®iÒu khiÓn ®­îc tèc ®é qu¹t giã. Cã hai ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh: §iÒu chØnh b»ng ®iÖn trë vµ ®iÒu chØnh b»ng Tranzisto. (1) Lo¹i ®iÒu chØnh b»ng ®iÖn trë Lo¹i nµy ®iÒu chØnh c­êng ®é ®iÖn trë cña qu¹t giã. CÊu t¹o cña nã lµ hai ®iÖn trë ®­îc m¾c nèi tiÕp. Khi chóng ta thay ®æi vÞ trÝ cña nóm ®iÒu chØnh th× gi¸ trÞ cña ®iÖn trë trong m¹ch thay ®æi sÏ lµm cho c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch thay ®æi. Khi ®Æt nóm ®iÒu chØnh ë vÞ trÝ ''LO'' dßng ®iÖn ch¹y qua tÊt c¶ c¸c ®iÖn trë. Do ®ã c­êng ®é dßng ®iÖn qua m« t¬ gi¶m xuèng vµ tèc ®é cña qu¹t chËm l¹i. Khi ®Æt nóm ®iÒu chØnh ë vÞ trÝ ''3" th× dßng ®iÖn chØ qua mét ®iÖn trë. Khi ®Æt nóm ®iÒu chØnh ë vÞ trÝ "HI" th× kh«ng cã dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë. V× vËy toµn bé dßng ®iÖn ch¹y qua m« t¬ qu¹t giã vµ tèc ®é qu¹t giã lµ cao nhÊt. (2) Lo¹i ®iÒu chØnh b»ng Tranzisto Lo¹i nµy ®iÒu chØnh c­êng ®é dßng ®iÖn b»ng mét Tranzisto c«ng suÊt. So víi lo¹i ®iÒu chØnh b»ng ®iÖn trë lo¹i nµy cã thÓ ®iÒu khiÓn tèc ®é cña qu¹t giã ë nhiÒu møc h¬n do vËy ®­îc sö dông ë hÖ thèng ®iÒu hoµ tù ®éng. (1/1) Chu kú lµm l¹nh Kh¸i qu¸t 1. Lý thuyÕt lµm m¸t c¬ b¶n Chóng ta c¶m thÊy h¬i l¹nh thËm chÝ sau khi b¬i trong mét ngµy nãng. §ã lµ v× khi bay h¬i n­íc ®· lÊy nhiÖt tõ c¬ thÓ cña chóng ta. T­¬ng tù nh­ vËy chóng ta còng c¶m thÊy l¹nh khi chóng ta b«i cån vµo tay: Cån ®· lÊy nhiÖt cña chóng ta khi bay h¬i, chóng ta cã thÓ lµm cho c¸c vËt l¹nh ®i b»ng c¸ch sö dông c¸c hiÖn t­îng tù nhiªn nµy vÝ dô chÊt láng bay h¬i cã thÓ lÊy nhiÖt tõ c¸c chÊt. Mét b×nh cã vßi ®­îc ®Æt trong mét hép c¸ch ®iÖn tèt. ChÊt láng trong b×nh sÏ bèc h¬i ngay ë nhiÖt ®é kh«ng khÝ. Khi miÖng vßi ®­îc më chÊt láng trong b×nh sÏ bay h¬i vµ nhiÖt cÇn thiÕt cho sù bay h¬i tõ kh«ng khÝ n»m gi÷a b×nh vµ hép sÏ ®­îc truyÒn vµo h¬i cña chÊt láng vµ bay ra ngoµi. ë thêi ®iÓm nµy, nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ trong hép sÏ thÊp h¬n so víi nhiÖt ®é cña nã tr­íc khi më vßi. (1/1) -6-
 7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ Chu kú lµm l¹nh M«i chÊt (Ga ®iÒu hoµ) 1. M«i chÊt (chÊt lµm l¹nh) lµ g×? M«i chÊt lµ chÊt trao ®æi nhiÖt khi nã tuÇn hoµn. Nã nhËn nhiÖt khi bay h¬i vµ gi¶i phãng nhiÖt khi nã ho¸ láng. HiÖn nay ng­êi ta sö dông chÊt HCF-134a (R134a) lµm m«i chÊt. 2. C¸c tÝnh chÊt cÇn thiÕt ®èi víi mét m«i chÊt M«i chÊt dïng cho ®iÒu hoµ « t« cÇn cã nh÷ng tÝnh chÊt sau ®©y. Chu kú lµm l¹nh M«i chÊt ( tham kh¶o) 1. CFC-12 M«i chÊt tªn lµ CFC-12 (R-12) ®· ®­îc sö dông trong ®iÒu hoµ « t« tíi tËn n¨m 1995. Tuy nhiªn ng­êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng CFC-12 (R-12) cã thÓ ph¸ huû tÇng « z«n khi nã bay vµo tÇng kh«ng khÝ. ViÖc ph¸ huû tÇng « z«n sÏ lµm t¨ng l­îng bøc x¹ tõ mÆt trêi ®Õn tr¸i ®Êt g©y ra bÖnh ung th­ da vµ huû ho¹i m«i tr­êng, ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã tÝnh toµn cÇu. V× vËy khi cÇn ph¶i thay thÕ hoÆc söa ch÷a c¸c chi tiÕt cña ®iÒu hoµ ph¶i thu h åi l¹i m«i chÊt. Tuy nhiªn nÕu m«i chÊt ®­îc phôc håi mét c¸ch chÝnh x¸c b»ng m¸y phôc håi m«i chÊt th× m«i chÊt sÏ kh«ng gi¶m ®i c¸c tÝnh chÊt cña nã khi t¸i sö dông. HiÖn nay m«i chÊt HFC -134a (R 134a) kh«ng cã c¸c chÊt ph¸ huû tÇng « z«n ®ang ®­îc sö dông. HÖ thèng ®iÒu hoµ ®­îc thiÕt kÕ ®Ó sö dông m«i chÊt HFC-134a (R 134a) kh«ng t­¬ng thÝch víi lo¹i ®iÒu hoµ ®­îc thiÕt kÕ ®Ó sö dông m«i chÊt HFC-12 (R12), do ®ã cÇn ph¶i rÊt cÈn thËn kh«ng ®­îc nhÇm lÉn c¸c lo¹i m«i chÊt vµ dÇu m¸y nÐn hoÆc sö dông lÉn lén chóng. 2. Retrofit ViÖc thay thÕ èng mÒm cho hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, gio¨ng ch÷ O vµ dÇu m¸y nÐn cña xe dïng m«i chÊt CFC-12 (R12) b»ng èng mÒm cho hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, gio¨ng ch÷ O vµ dÇu m¸y nÐn cña xe dïng HFC-134a (R134a), sÏ lµm cho c¸c lo¹i xe nµy cã thÓ sö dông m«i chÊt HFC-134a (R 134a). Chu kú lµm l¹nh Chu tr×nh lµm l¹nh 1. Dßng m«i chÊt -7-
 8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ Bé s­ëi Êm VÞ trÝ cu¶ c¸c bé phËn HÖ thèng s­ëi Êm bao gåm c¸c chi tiÕt sau ®©y: 1. Van n­íc 2. KÐt s­ëi (Bé phËn trao ®æi nhiÖt) 3. Qu¹t giã (m« t¬, qu¹t) (1/1) Bé s­ëi Êm CÊu t¹o 1. Van n­íc (1) M« t¶ Van tiÕt l­u ®­îc l¾p trong m¹ch n­íc lµm m¸t cña ®éng c¬ vµ ®­îc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn l­îng n­íc lµm m¸t ®éng c¬ tíi kÐt s­ëi (bé phËn trao ®æi nhiÖt). Ng­êi l¸i ®iÒu khiÓn ®é më cña van n­íc b»ng c¸ch dÞch chuyÓn nóm chän nhiÖt ®é trªn b¶ng ®iÒu khiÓn. Gîi ý: Mét sè mÉu xe gÇn ®©y kh«ng cã van n­íc. ë c¸c xe nµy n­íc lµm m¸t ch¶y liªn tôc vµ æn ®Þnh qua kÐt s­ëi. 2. KÐt s­ëi (1) M« t¶ N­íc lµm m¸t ®éng c¬ (kho¶ng 800C) ch¶y vµo kÐt s­ëi vµ kh«ng khÝ khi qua kÐt s­ëi nhËn nhiÖt tõ n­íc lµm m¸t nµy. (2) CÊu t¹o KÐt s­ëi gåm cã c¸c ®­êng èng/c¸nh t¶n nhiÖt vµ vá. ViÖc chÕ t¹o c¸c ®­êng èng dÑt sÏ c¶i thiÖn ®­îc viÖc dÉn nhiÖt vµ truyÒn nhiÖt. (1/1) Bé s­ëi Êm Ph©n lo¹i s­ëi Êm (tham kh¶o) 1. M« t¶ ë mét sè kiÓu xe hiÖu suÊt nhiÖt cña ®éng c¬ ®­îc c¶i thiÖn vµ do ®ã nhiÖt cung cÊp cho bé s­ëi Êm tõ n­íc lµm m¸t ®éng c¬ kh«ng ®ñ. V× lý do nµy cÇn thiÕt ph¶i ra nhiÖt cho n­íc ®éng c¬ b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c ®Ó sö dông cho bé s­ëi Êm. (1/5) -8-
 9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ Bé s­ëi Êm Ph©n lo¹i s­ëi Êm (tham kh¶o) 2. C¸c ph­¬ng ph¸p ra nhiÖt C¸c ph­¬ng ph¸p ra nhiÖt n­íc lµm m¸t ®éng c¬ nh­ sau: (1) HÖ thèng s­ëi PTC (hÖ sè nhiÖt d­¬ng) §­a bé s­ëi Êm PTC qua kÐt s­ëi ®Ó lµm nãng n­íc lµm m¸t ®éng c¬. (2/5) (2) Bé s­ëi Êm b»ng ®iÖn §Æt thiÕt bÞ gièng nh­ Bugi ®¸nh löa vµo ®­êng n­íc ë xy lanh ®Ó h©m nãng n­íc lµm m¸t ®éng c¬. (3/5) (3) Bé s­ëi lo¹i ®èt nãng bªn trong §èt nhiªn liÖu trong buång ®èt vµ cho n­íc lµm m¸t ®éng c¬ ch¶y xung quanh buång ®èt ®Ó nhËn nhiÖt vµ nãng lªn. (4/5) -9-
 10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ Bé s­ëi Êm Ph©n lo¹i s­ëi Êm (tham kh¶o) (4) Bé s­ëi Êm lo¹i khíp chÊt láng Quay khíp chÊt láng b»ng ®éng c¬ ®Ó lµm nãng n­íc lµm m¸t ®éng c¬. (5/5) HÖ thèng lµm l¹nh Kh¸i qu¸t 1. M« t¶ HÖ thèng lµm l¹nh M¸y nÐn 1. Chøc n¨ng Sau khi ®­îc chuyÓn vÒ tr¹ng th¸i khÝ cã nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt thÊp m«i chÊt ®­îc nÐn b»ng m¸y nÐn vµ chuyÓn thµnh tr¹ng th¸i khÝ ë nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt cao. Sau ®ã nã ®­îc chuyÓn tíi giµn nãng. 2. M¸y nÐn kiÓu ®Üa chÐo (1) CÊu t¹o Mét cÆp pÝtti«ng ®­îc ®Æt trong ®Üa chÐo c¸ch nhau mét kho¶ng 720 ®èi víi m¸y nÐn 10 xylanh vµ 1200 ®èi víi lo¹i m¸y nÐn 6 xilanh. Khi mét phÝa pÝtt«ng ë hµnh tr×nh nÐn, th× phÝa kia ë hµnh tr×nh hót. (1/6) -10-
 11. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng lµm l¹nh M¸y nÐn (2) Nguyªn lý ho¹t ®éng PÝtt«ng chuyÓn ®éng sang tr¸i, sang ph¶i ®ång bé víi chiÒu quay cña ®Üa chÐo, kÕt hîp víi trôc t¹o thµnh mét c¬ cÊu thèng nhÊt vµ nÐn m«i chÊt (ga ®iÒu hoµ). Khi pÝtt«ng chuyÓn ®éng vµo trong, van hót më do sù chªnh lÖch ¸p suÊt vµ hót m«i chÊt vµo trong xy lanh. Ng­îc l¹i, khi piston chuyÓn ®éng ra ngoµi, van hót ®ãng l¹i ®Ó nÐn m«i chÊt. ¸p suÊt cña m«i chÊt lµm më van x¶ vµ ®Èy m«i chÊt ra. Van hót vµ van x¶ còng ng¨n kh«ng cho m«i chÊt ch¶y ng­îc l¹i. (2/6) 3. M¸y nÐn lo¹i xo¾n èc (1) CÊu t¹o M¸y nÐn nµy gåm cã mét ®­êng xo¾n èc cè ®Þnh vµ mét ®­êng xo¾n èc quay trßn. (3/6) (2) Nguyªn lý Ho¹t ®éng TiÕp theo chuyÓn ®éng tuÇn hoµn cña ®­êng xo¾n èc quay, 3 kho¶ng trèng gi÷a ®­êng xo¾n èc quay vµ ®­êng xo¾n èc cè ®Þnh sÏ dÞch chuyÓn ®Ó lµm cho thÓ tÝch cña chóng nhá dÇn. §ã lµ m«i chÊt ®­îc hót vµo qua cöa hót bÞ nÐn do chuyÓn ®éng tuÇn hoµn cña ®­êng xo¾n èc vµ mçi lÇn vßng xo¾n èc quay thùc hiÖn quay 3 vßng th× m«i chÊt ®­îc x¶ ra tõ cöa x¶. Trong thùc tÕ m«i chÊt ®­îc x¶ ngay sau mçi vßng. (4/6) -11-
 12. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng lµm l¹nh M¸y nÐn 4. M¸y nÐn khÝ d¹ng ®Üa l¾c (1) CÊu t¹o Khi trôc quay, chèt dÉn h­íng quay ®Üa chÐo th«ng qua ®Üa cã vÊu ®­îc nèi trùc tiÕp víi trôc. ChuyÓn ®éng quay nµy cña ®Üa chÐo ®­îc chuyÓn thµnh chuyÓn ®éng cña pÝtt«ng trong xylanh ®Ó thùc hiÖn viÖc hót, nÐn vµ x¶ trong m«i chÊt. Tham kh¶o : §Ó thay ®æi dung tÝch cña m¸y nÐn cã 2 ph­¬ng ph¸p: Mét lµ dïng van ®iÒu khiÓn ®­îc nªu ë trªn vµ dïng lo¹i van ®iÒu khiÓn ®iÖn tõ. (5/6) (2) Nguyªn lý ho¹t ®éng Van ®iÒu khiÓn thay ®æi ¸p suÊt trong buång ®Üa chÐo tuú theo møc ®é l¹nh. Nã lµm thay ®æi gãc nghiªng cña ®Üa chÐo nhê chèt dÉn h­íng vµ trôc cã t¸c dông nh­ lµ khíp b¶n lÒ vµ hµnh tr×nh pÝtt«ng ®Ó ®iÒu khiÓn m¸y nÐn ho¹t ®éng mét c¸ch phï hîp. Khi ®é l¹nh thÊp (khi nhiÖt ®é bªn trong thÊp) Khi ®é l¹nh thÊp, ¸p suÊt trong buång ¸p suÊt thÊp gi¶m xuèng ¦ Van më ra v× ¸p suÊt cña èng xÕp lín h¬n ¸p suÊt trong buång ¸p suÊt thÊp ¦ ¸p suÊt cña buång ¸p suÊt cao t¸c dông vµo buång ®Üa chÐo. KÕt qu¶ lµ ¸p suÊt t¸c dông sang bªn ph¶i thÊp h¬n ¸p suÊt t¸c dông sang bªn tr¸i. Do vËy hµnh tr×nh pÝtt«ng trë lªn nhá h¬n do ®­îc dÞch sang ph¶i. (6/6) HÖ thèng lµm l¹nh M¸y nÐn (tham kh¶o) 1. Lo¹i trôc khuûu ë m¸y nÐn khÝ d¹ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i, chuyÓn ®éng quay cña trôc khuûu m¸y nÐn thµnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i cña pÝtt«ng. 2. Lo¹i c¸nh g¹t xuyªn Mçi c¸nh g¹t cña m¸y nÐn khÝ lo¹i nµy ®­îc ®Æt ®èi diÖn nhau. Cã hai cÆp c¸nh g¹t nh­ vËy mçi c¸nh g¹t ®­îc ®Æt vu«ng gãc víi c¸nh kia trong r·nh cña R«to. Khi R«to quay c¸nh g¹t sÏ ®­îc n©ng theo chiÒu h­íng kÝnh v× c¸c ®Çu cña chóng tr­ît trªn mÆt trong cña xylanh. (1/1) -12-
 13. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng lµm m¸t Van gi¶m ¸p vµ phít lµm kÝn trôc 1. Van gi¶m ¸p NÕu giµn nãng kh«ng ®­îc th«ng h¬i b×nh th­êng hoÆc ®é l¹nh v­ît qu¸ møc ®é cho phÐp, th× ¸p suÊt ë phÝa ¸p suÊt cã ¸p suÊt cao cña giµn nãng vµ b×nh chøa/ m¸y hót Èm sÏ trë nªn cao bÊt b×nh th­êng t¹o lªn sù nguy hiÓm cho ®­êng èng dÉn. §Ó ng¨n kh«ng cho hiÖn t­îng nµy x¶y ra, nÕu ¸p suÊt ë phÝa ¸p suÊt cao t¨ng lªn kho¶ng tõ 3,43 MPa (35kgf/cm2) ®Õn 4,14 MPa (42kgf/cm2), th× van gi¶m ¸p më ®Ó gi¶m ¸p suÊt. Gîi ý: HÖ thèng lµm l¹nh C«ng t¾c ¸p suÊt ( tham kh¶o) 1. Chøc n¨ng M¸y nÐn khÝ lo¹i c¸nh g¹t xuyªn cã mét c«ng t¾c nhiÖt ®é ®Æt ë ®Ønh cña m¸y nÐn ®Ó ph¸t hiÖn nhiÖt ®é cña m«i chÊt. NÕu nhiÖt ®é m«i chÊt cao qu¸ møc, thanh l­ìng kim ë c«ng t¾c sÏ biÕn d¹ng vµ ®Èy thanh ®Èy lªn phÝa trªn ®Ó ng¾t tiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c. KÕt cña lµ dßng ®iÖn kh«ng ®i qua ly hîp tõ vµ lµm cho m¸y nÐn dõng l¹i. Do ®ã ng¨n chÆn ®­îc m¸y nÐn bÞ kÑt. (1/1) -13-
 14. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thènglµm l¹nh DÇu m¸y nÐn 1. Chøc n¨ng DÇu m¸y nÐn cÇn thiÕt ®Ó b«i tr¬n c¸c chi tiÕt chuyÓn ®éng cña m¸y nÐn. DÇu m¸y nÐn b«i tr¬n cho m¸y nÐn b»ng c¸ch hoµ vµo m«i chÊt vµ tuÇn hoµn trong m¹ch cña hÖ thèng ®iÒu hoµ. V× vËy cÇn ph¶i sö dông dÇu phï hîp. chó ý: DÇu m¸y nÐn sö dông trong hÖ thèng R-134a kh«ng thÓ thay thÕ cho dÇu m¸y nÐn dïng trong R-12. NÕu dïng sai dÇu b«i tr¬n cã thÓ lµm cho m¸y nÐn bÞ kÑt. 2. L­îng dÇu b«i tr¬n m¸y nÐn NÕu kh«ng cã ®ñ l­îng dÇu b«i tr¬n trong m¹ch cña hÖ thèng ®iÒu hoµ, th× m¸y nÐn kh«ng thÓ ®­îc b«i tr¬n tèt. MÆt kh¸c nÕu l­îng dÇu b«i tr¬n m¸y nÐn qu¸ nhiÒu, th× mét l­îng lín dÇu sÏ phñ lªn bÒ mÆt trong cña giµn l¹nh vµ lµm gi¶m hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt vµ do ®ã kh¶ n¨ng lµm l¹nh cña hÖ thèng bÞ gi¶m xuèng . V× lý do nµy cÇn ph¶i duy tr× mét l­îng dÇu ®óng qui ®Þnh trong m¹ch cña hÖ thèng ®iÒu hoµ. 3. Bæ sung dÇu sau khi thay thÕ c¸c chi tiÕt Khi më m¹ch m«i chÊt th«ng víi kh«ng khÝ, m«i chÊt sÏ bay h¬i vµ ®­îc x¶ ra khái hÖ thèng. Tuy nhiªn v× dÇu m¸y nÐn kh«ng bay h¬i ë nhiÖt ®é th­êng hÇu hÕt dÇu cßn ë l¹i trong hÖ thèng. Do ®ã khi thay thÕ mét bé phËn ch¼ng h¹n nh­ b×nh chøa/bé phËn hót Èm, giµn l¹nh hoÆc giµn nãng th× cÇn ph¶i bæ sung mét l­îng dÇu t­¬ng ®­¬ng víi l­îng dÇu ë l¹i trong bé phËn cò vµo bé phËn míi. HÖ thèng lµm l¹nh Ly hîp tõ 1. Chøc n¨ng Ly hîp tõ ®­îc ®éng c¬ dÉn ®éng b»ng ®ai. Ly hîp tõ lµ mét thiÕt bÞ ®Ó nèi ®éng c¬ víi m¸y nÐn. Ly hîp tõ dïng ®Ó dÉn ®éng vµ dïng m¸y nÐn khi cÇn thiÕt. 2. CÊu t¹o Ly hîp tõ gåm cã mét Stator (nam ch©m ®iÖn), puli, bé phËn ®Þnh t©m vµ c¸c bé phËn kh¸c. Bé phËn ®Þnh t©m ®­îc l¾p cïng víi trôc m¸y nÐn vµ stator ®­îc l¾p ë th©n tr­íc cña m¸y nÐn. 3. Nguyªn lý ho¹t ®éng -14-
 15. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thènglµm l¹nh Giµn nãng 1. Chøc n¨ng Giµn nãng (giµn ng­ng) lµm m¸t m«i chÊt ë thÓ khÝ cã ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é cao bÞ nÐn bëi m¸y nÐn vµ chuyÓn nã thµnh m«i chÊt ë tr¹ng th¸i vµ nhiÖt ®é ¸p suÊt cao (phÇn lín m«i chÊt ë tr¹ng th¸i láng vµ cã lÉn mét sè ë tr¹ng th¸i khÝ) 2. CÊu t¹o Giµn nãng gåm cã c¸c ®­êng èng vµ c¸nh t¶n nhiÖt, nã ®­îc l¾p ®Æt ë mÆt tr­íc cña kÐt n­íc lµm m¸t. 3. Nguyªn lý ho¹t ®éng M«i chÊt d¹ng khÝ ë nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt cao ®­îc ®­a tõ m¸y nÐn qua 3 ®­êng èng cña giµn nãng ®Ó ®­îc lµm m¸t. (1/1) HÖ thèng lµm l¹nh B×nh chøa/ b« hót Èm vµ kÝnh quan s¸t 1. B×nh chøa/ bé hót Èm B×nh chøa lµ mét thiÕt bÞ ®Ó chøa m«i chÊt ®­îc ho¸ láng t¹m thêi bëi giµn nãng vµ cung cÊp mét l­îng m«i chÊt theo yªu cÇu tíi giµn l¹nh. Bé hót Èm cã chÊt hót Èm vµ l­íi läc dïng ®Ó lo¹i trõ c¸c t¹p chÊt hoÆc h¬i Êm trong chu tr×nh lµm l¹nh. NÕu cã h¬i Êm trong chu tr×nh lµm l¹nh, th× c¸c chi tiÕt ë ®ã sÏ bÞ mµi mßn hoÆc ®ãng b¨ng ë bªn trong van gi·n në dÉn ®Õn bÞ t¾c kÑt. 2. KÝnh quan s¸t (1) Chøc n¨ng KÝnh quan s¸t lµ lç ®Ó kiÓm tra ®­îc sö dông ®Ó quan s¸t m«i chÊt tuÇn hoµn trong chu tr×nh lµm l¹nh còng nh­ ®Ó kiÓm tra l­îng m«i chÊt. (2) CÊu t¹o Cã hai lo¹i kÝnh kiÓm tra: Mét lo¹i ®­îc l¾p ë ®Çu ra cña b×nh chøa vµ lo¹i kia ®­îc l¾p ë gi÷a b×nh chøa vµ van gi·n në. (3) Nh÷ng chó ý khi kiÓm tra Nh×n chung khi nh×n thÊy nhiÒu bät khÝ qua kÝnh quan s¸t nghÜa lµ l­îng m«i chÊt kh«ng ®ñ vµ khi kh«ng nh×n thÊy c¸c bät khÝ th× l­îng m«i chÊt ®ñ. HÖ thèng lµm l¹nh Giµn nãng lo¹i lµm m¸t phô 1. M« t¶ ë c¸c xe ngµy nay giµn nãng lµm m¸t phô ®­îc sö dông c¶i thiÖn kh¶ n¨ng lµm l¹nh. 2. Nguyªn lý ho¹t ®éng ë chu tr×nh lµm l¹nh cña giµn nãng lµm m¸t phô, bé ®iÒu biÕn ho¹t ®éng nh­ lµ b×nh chøa/ bé hót Èm vµ l­u tr÷ m«i chÊt ë d¹ng láng bªn trong bé ®iÒu biÕn. Ngoµi ra m«i chÊt tiÕp tôc ®­îc lµm m¸t ë bé phËn lµm m¸t ®Ó ®­îc chuyÓn hoµn toµn thµnh d¹ng láng vµ do ®ã kh¶ n¨ng lµm m¸t ®­îc c¶i thiÖn. Trong bé ®iÒu biÕn, cã bé phËn läc vµ hót Èm ®Ó lo¹i trõ h¬i Èm còng nh­ vËt thÓ l¹ trong m«i chÊt. Gîi ý: §Ó thay thÕ chÊt hót Èm vµ bé phËn läc trong bé ®iÒu biÕn, ph¶i x¶ m«i chÊt vµ sau ®ã th¸o n¾p ®Ëy. -15-
 16. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng lµm l¹nh Giµn nãng lo¹i phô chó ý: Trong chu tr×nh lµm l¹nh phô, ®iÓm mµ ë ®ã c¸c bät khÝ biÕn mÊt ë tr­íc giai ®o¹n æn ®Þnh kh¶ n¨ng lµm m¸t cÇn ph¶i bæ xung thªm 100g m«i chÊt ®Ó ®¹t ®­îc l­îng cÇn thiÕt. NÕu viÖc bæ sung l­îng m«i chÊt dõng l¹i ë ®iÓm mµ bät khÝ biÕn mÊt, th× kh¶ n¨ng lµm l¹nh lµ kh«ng ®ñ. NÕu n¹p qu¸ nhiÒu m«i chÊt sÏ lµm gi¶m tÝnh kinh tÕ nhiªn liÖu vµ kh¶ n¨ng lµm l¹nh do ®ã cÇn ph¶i ®¶m b¶o bæ sung ®óng l­îng m«i chÊt. (2/2) HÖ thènglµm l¹nh Van gi·n në (D¹ng hép) 1. Chøc n¨ng -16-
 17. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng lµm l¹nh Van gi·n në 1. CÊu t¹o Bé phËn c¶m nhËn nhiÖt ®é cña van gi·n në ®­îc ®Æt ë bªn ngoµi cña cöa ra cña giµn l¹nh. ë ®Ønh cña mµng dÉn tíi èng c¶m nhËn ®iÖn, cã chøa m«i chÊt vµ ¸p suÊt cña m«i chÊt thay ®æi tuú theo nhiÖt ®é bªn ngoµi cña giµn l¹nh. ¸p suÊt m«i chÊt ë bªn ngoµi cña giµn l¹nh t¸c ®éng vµo ®¸y mµng. Sù c©n b»ng gi÷a lùc ®Èy mµng lªn (¸p suÊt m«i chÊt ë bªn ngoµi cña giµn l¹nh + lß xo) vµ ¸p suÊt m«i chÊt cña èng c¶m nhËn nhiÖt lµm dÞch chuyÓn van kim do ®ã ®iÒu chØnh ®­îc dßng m«i chÊt. 2. Chøc n¨ng vµ nguyªn lý ho¹t ®éng Chøc n¨ng vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña lo¹i van nµy gièng nh­ lo¹i van gi·n në d¹ng hép. (1/1) HÖ thèng lµm l¹nh Giµn l¹nh 1. Chøc n¨ng Giµn l¹nh lµm bay h¬i m«i chÊt ë d¹ng s­¬ng sau khi qua van gi·n në cã nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt thÊp, vµ lµm l¹nh kh«ng khÝ ë xung quanh giµn l¹nh. 2. CÊu t¹o Giµn l¹nh gåm cã mét thïng chøa, c¸c ®­êng èng vµ c¸nh lµm l¹nh C¸c ®­êng èng xuyªn qua c¸c c¸nh lµm l¹nh vµ h×nh thµnh c¸c r·nh nhá ®Ó truyÒn nhiÖt ®­îc tèt. 3. Nguyªn lý ho¹t ®éng Mét m« t¬ qu¹t thæi kh«ng khÝ vµo giµn l¹nh. M«i chÊt lÊy nhiÖt tõ kh«ng khÝ ®Ó bay h¬i vµ nãng lªn råi chuyÓn thµnh khÝ. Kh«ng khÝ qua giµn l¹nh bÞ lµm l¹nh, h¬i Èm trong kh«ng khÝ ®äng l¹i vµ dÝnh vµo c¸c c¸nh cña giµn l¹nh. H¬i Èm t¹o thµnh c¸c giät n­íc nhá xuèng vµ ®­îc chøa ë trong khay sÏ ®­îc x¶ ra khái xe th«ng qua èng x¶. (1/1) -17-
 18. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng lµm l¹nh EPR (bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt giµn l¹nh) (tham kh¶o) 1. Chøc n¨ng Khi giµn l¹nh bÞ phñ b¨ng, th× kh«ng khÝ kh«ng thÓ qua c¸c c¸nh cña giµn l¹nh. ë tr¹ng th¸i nµy, th× kh¶ n¨ng trao ®æi nhiÖt gi¶m xuèng lµm cho kh¶ n¨ng lµm l¹nh bÞ gi¶m. Theo tÝnh chÊt cña m«i chÊt th× nhiÖt ®é m«i chÊt kh«ng thÓ thÊp h¬n 00C khi ¸p suÊt lín h¬n 0,18 MPa (2 kgf/cm2). Bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt giµn l¹nh duy tr× ¸p suÊt trong giµn l¹nh lín h¬n 0.18 MPa (2 kgf/cm2) ®Ó ng¨n kh«ng cho giµn l¹nh bÞ phñ b¨ng. 2. CÊu t¹o Bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt giµn l¹nh lµ mét van ®iÒu tiÕt ¸p suÊt ®­îc l¾p gi÷a giµn l¹nh vµ m¸y nÐn vµ gåm cã c¸c mµng xÕp b»ng kim lo¹i vµ pÝtt«ng. 3. Nguyªn lý ho¹t ®éng §iÒu khiÓn A/C Kh¸i qu¸t 1. M« t¶ §Ó vËn hµnh ®iÒu hoµ mét c¸ch b×nh th­êng hoÆc ®Ó gi¶m h­ háng ®èi víi c¸c bé phËn khi cã h­ háng x¶y ra, c¸c tÝn hiÖu tõ mçi c¶m biÕn hay c«ng t¾c ®­îc göi tíi bé khuyÕch ®ai ®iÒu hoµ ®Ó ®iÒu khiÓn ®iÒu hoµ. (1) §iÒu khiÓn c«ng t¾c ¸p suÊt: C«ng t¾c ¸p suÊt dïng ®Ó ph¸t hiÖn sù t¨ng lªn kh«ng b×nh th­êng cña ¸p suÊt m«i chÊt vµ ng¾t ly hîp tõ ®Ó b¶o vÖ c¸c bé phËn trong chu tr×nh lµm l¹nh vµ dõng m¸y nÐn. (2) §iÒu khiÓn nhiÖt ®é giµn l¹nh: Bé ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é bay h¬i ®Ó ph¸t hiÖn nhiÖt ®é bÒ mÆt cña giµn l¹nh vµ ®ãng hay ng¾t ly hîp tõ ®Ó ®iÒu khiÓn sù ho¹t ®éng cña m¸y nÐn sao cho giµn l¹nh kh«ng bÞ phñ b¨ng. (3) HÖ thèng b¶o vÖ ®ai dÉn ®éng: HÖ thèng nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh viÖc kho¸ m¸y nÐn, b¶o vÖ ®ai dÉn ®éng khái bÞ láng b»ng c¸ch l¾p ly hîp tõ vµ lµm cho ®Ìn chØ b¸o c«ng t¾c ®iÒu hoµ (c«ng t¾c A/C) nhÊp nh¸y (4) HÖ thèng ®iÒu khiÓn m¸y nÐn 2 giai ®o¹n: HÖ thèng nµy dïng ®Ó ®iÒu chØnh hÖ sè sö dông cña m¸y nÐn vµ c¶i thiÖn tÝnh kinh tÕ nhiªn liÖu còng nh­ kh¶ n¨ng dÉn ®éng. (5) Bé ®iÒu khiÓn ®iÒu hoµ kÐp (m¸y l¹nh ë sau): Bé phËn nµy dïng ®Ó ®ãng ng¾t van ®iÖn tõ ®Ó ®iÒu khiÓn m¹ch m«i chÊt kÐp (6) §iÒu khiÓn bï kh«ng t¶i: Bé phËn nµy dïng ®Ó æn ®Þnh chÕ ®é kh«ng t¶i cña ®éng c¬ khi bËt ®iÒu hoµ. (7) §iÒu khiÓn qu¹t ®iÖn: Bé phËn nµy dïng ®Ó ®iÒu khiÓn qu¹t ®iÖn vµ c¶i thiÖn kh¶ n¨ng lµm l¹nh, tÝnh kinh tÕ nhiªn liÖu vµ gi¶m ån. -18-
 19. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ §iÒu khiÓn A/C §iÒu khiÓn c«ng t¾c ¸p suÊt 1. Chøc n¨ng C«ng t¾c ¸p suÊt ®­îc n¾p ë phÝa ¸p suÊt cao cña chu tr×nh lµm l¹nh. Khi c«ng t¾c ph¸t hiÖn ¸p suÊt kh«ng b×nh th­êng trong chu tr×nh lµm l¹nh nã sÏ dõng m¸y nÐn ®Ó ng¨n kh«ng g©y ra háng hãc do sù gi·n në do ®ã b¶o vÖ ®­îc c¸c bé phËn trong chu tr×nh lµm l¹nh. 2. Ph¸t hiÖn ¸p suÊt thÊp kh«ng b×nh th­êng Cho m¸y nÐn lµm viÖc khi m«i chÊt trong chu tr×nh lµm l¹nh thiÕu hoÆc khi kh«ng cã m«i chÊt trong chu tr×nh lµm l¹nh do rß rØ hoÆc do nguyªn nh©n kh¸c sÏ lµm cho viÖc b«i tr¬n kÐm cã thÓ g©y ra sù kÑt m¸y nÐn. Khi ¸p suÊt m«i chÊt thÊp h¬n b×nh th­êng (nhá h¬n 0,2 MPa (2 kgf/cm2)), th× ph¶i ng¾t c«ng t¾c ¸p suÊt ®Ó ng¾t ly hîp tõ. 3. Ph¸t hiÖn ¸p suÊt cao kh«ng b×nh th­êng ¸p suÊt m«i chÊt trong chu tr×nh lµm l¹nh cã thÓ cao kh«ng b×nh th­êng khi giµn nãng kh«ng ®­îc lµm m¸t ®ñ hoÆc khi l­îng m«i chÊt ®­îc n¹p qu¸ nhiÒu. §iÒu nµy cã thÓ lµm háng c¸c côm chi tiÕt cña chu tr×nh lµm l¹nh. Khi ¸p suÊt m«i chÊt cao kh«ng b×nh th­êng (cao h¬n 3,1 MPa (31,7kgf/cm2)), th× ph¶i t¾t c«ng t¾c ¸p suÊt ®Ó ng¾t ly hîp tõ. (1/1) §iÒu khiÓn A/C §iÒu khiÓn nhiÖt ®é giµn l¹nh 1. Chøc n¨ng §Ó ng¨n chÆn kh«ng cho giµn l¹nh bÞ phñ b¨ng, cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é bÒ mÆt cña giµn l¹nh th«ng qua ®iÒu khiÓn sù ho¹t ®éng cña m¸y nÐn. NhiÖt ®é bÒ mÆt cña giµn l¹nh ®­îc x¸c ®Þnh nhê ®iÖn trë nhiÖt vµ khi nhiÖt ®é nµy thÊp h¬n mét møc ®é nhÊt ®Þnh, th× ly hîp tõ bÞ ng¾t ®Ó ng¨n kh«ng cho nhiÖt ®é giµn l¹nh thÊp h¬n 00C. HÖ thèng ®iÒu hoµ cã bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt giµn l¹nh kh«ng cÇn thiÕt ®iÒu khiÓn nµy. (1/1) §iÒu khiÓn A/C HÖ thèng b¶o vÖ ®ai dÉn ®éng 1. Chøc n¨ng Khi b¬m trî lùc l¸i, m¸y ph¸t ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c ®­îc dÉn ®éng cïng víi m¸y nÐn b»ng ®ai dÉn ®éng, nÕu m¸y nÐn bÞ kho¸ vµ ®ai bÞ ®øt, th× c¸c thiÕt bÞ kh¸c còng kh«ng lµm viÖc. §©y lµ mét hÖ thèng b¶o vÖ ®ai dÉn ®éng khái bÞ ®øt b»ng c¸ch ng¾t ly hîp tõ khi m¸y nÐn bÞ kho¸ ®ång thêi hÖ thèng còng lµm cho ®Ìn chØ b¸o c«ng t¾c ®iÒu hoµ nhÊp nh¸y ®Ó th«ng b¸o cho ng­êi l¸i biÕt sù cè. 2. CÊu t¹o BÊt kú khi nµo khi m¸y nÐn lµm viÖc tÝn hiÖu ®­îc t¹o ra trong cuén d©y cña c¶m biÕn tèc ®é. ECU ph¸t hiÖn sù quay cña m¸y nÐn b»ng c¸ch tÝnh to¸n tèc ®é cña tÝn hiÖu. 3. Nguyªn lý ho¹t ®éng HÖ thèng nµy sÏ so s¸nh tèc ®é cña ®éng c¬ víi tèc ®é cña m¸y nÐn. NÕu sù chÖnh lÖch tèc ®é v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp, ECU sÏ tÝnh to¸n vµ ®iÒu chØnh ®Ó kho¸ m¸y nÐn ®Ó ng¾t ly hîp tõ. §ång thêi ECU còng lµm cho ®Ìn c«ng t¾c ®iÒu hoµ nhÊp nh¸y ®Ó b¸o cho ng­êi l¸i biÕt vÒ h­ háng nµy. (1/1) -19-
 20. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ §iÒu khiÓn AC HÖ thèng ®iÒu khiÓn m¸y nÐn 2 giai ®o¹n 1. Chøc n¨ng HÖ thèng nµy thay ®æi thêi ®iÓm t¾t m¸y nÐn theo nhiÖt ®é cña giµn l¹nh vµ ®iÒu khiÓn hÖ sè ho¹t ®éng cña m¸y nÐn. NÕu hÖ sè ho¹t ®éng cña m¸y nÐn thÊp h¬n, th× tÝnh kinh tÕ nhiªn liÖu vµ c¶m gi¸c l¸i ®­îc c¶i thiÖn. 2. Nguyªn lý ho¹t ®éng Khi bËt c«ng t¾c A/C, hÖ thèng nµy sÏ ®iÒu khiÓn sao cho nÕu nhiÖt ®é ®­îc ph¸t hiÖn bëi ®iÖn trë nhiÖt thÊp h¬n kho¶ng 30C, th× m¸y nÐn bÞ ng¾t vµ khi nhiÖt ®é cao h¬n 40C, th× m¸y nÐn ®­îc bËt. §©y lµ qu¸ tr×nh lµm l¹nh ®­îc thùc hiÖn trong mét d¶i mµ ë ®ã giµn l¹nh kh«ng bÞ phñ b¨ng. Khi bËt c«ng t¾c ECON, hÖ thèng nµy sÏ ®iÒu khiÓn sao cho khi nhiÖt ®é ®­îc x¸c ®Þnh bëi ®iÖn trë nhiÖt thÊp h¬n 100C, th× m¸y nÐn bÞ ng¾t vµ khi nhiÖt ®é nµy cao h¬n 110C, th× m¸y nÐn ®­îc bËt lªn. V× lý do nµy viÖc lµm l¹nh trë nªn yÕu ®i nh­ng hÖ sè ho¹t ®éng cña m¸y nÐn gi¶m xuèng. Gîi ý: §Ó thay ®æi hÖ sè ho¹t ®éng cña m¸y nÐn, mét sè hÖ thèng sö dông m¸y nÐn lo¹i ®Üa l¾c ®Ó thay ®æi mét c¸ch liªn tôc. (1/1) §iÒu khiÓn A/C §iÒu khiÓn ®iÒu hoµ kÐp (M¸y l¹nh phÝa sau) 1. Chøc n¨ng §iÒu hoµ kÐp vµ chu tr×nh lµm l¹nh víi m¸y l¹nh phÝa sau cã c¸c giµn l¹nh vµ c¸c van gi·n në ë phÝa tr­íc vµ phÝa sau. §iÒu nµy gióp cho viÖc tuÇn hoµn m«i chÊt cã thÓ ®­îc thùc hiÖn b»ng mét m¸y nÐn. §Ó ®iÒu khiÓn hai m¹ch m«i chÊt cÇn ph¶i bè trÝ thªm c¸c van ®iÖn tõ. 2. Nguyªn lý ho¹t ®éng §iÒu khiÓn A/C §iÒu khiÓn bï kh«ng t¶i 1. Chøc n¨ng ë tr¹ng th¸i kh«ng t¶i nh­ khi xe ®i chËm hoÆc dõng h¼n, c«ng suÊt ra cña ®éng c¬ rÊt nhá. ë tr¹ng th¸i nµy, viÖc dÉn ®éng m¸y nÐn sÏ lµm qu¸ t¶i ®éng c¬ lµm nãng ®éng c¬ hoÆc chÕt m¸y. Do ®ã mét thiÕt bÞ bï kh«ng t¶i ®­îc l¾p ®Æt ®Ó lµm cho chÕ ®é kh«ng t¶i h¬i cao h¬n mét chót khi ch¹y ®iÒu hoµ. 2. Nguyªn lý ho¹t ®éng ECU ®éng c¬ nhËn tÝn hiÖu bËt c«ng t¾c A/C sÏ më van ®iÒu khiÓn tèc ®é kh«ng t¶i mét Ýt ®Ó t¨ng l­îng kh«ng khÝ n¹p. §Ó lµm cho tèc ®é quay cña ®éng c¬ phï hîp víi chÕ ®é kh«ng t¶i cã ®iÒu hoµ. (1/1) -20-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2