HỆ THỐNG SƯỞI, THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Chia sẻ: NGUYEN VIET THANH | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
117
lượt xem
39
download

HỆ THỐNG SƯỞI, THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NHỮNG CẢNH BÁO KHI LÀM VIỆC VỚI CHẤT LÀM LẠNH 1. Chất làm lạnh R134a là một chất có độ hóa hơi cao. Một giọt của nó rơi vào da có thể làm cho chỗ da đó bị nứt vì lạnh buốt. Khi làm việc với chất làm lạnh thì phải đeo găng tay. 2. Theo tiêu chuẩn là khi làm việc với chất làm lạnh thì phải đeo kính bảo vệ hay kính mát để bảo vệ mặt và đeo găng tay để bảo vệ tay. Nếu chất làm lạnh bắn vào mắt thì phải rửa chúng ngay bằng nước sạch. 3. Bình chứa chất R134a được nén ở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỆ THỐNG SƯỞI, THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

 1. HEÄ THOÁNG SÖÔÛI, THOÂNG GIOÙ VAØ ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ HEÄ THOÁNG ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ TOÅNG QUAN CAÙC THAØNH PHAÀN........................................ HA - 25 TOÅNG QUAN ................................................... HA - 2 MAÙY NEÙN ÑAËC ÑIEÅM KYÕ THUAÄT ................................ HA - 4 CAÙC THAØNH PHAÀN............................. HA - 26 KIEÅM TRA TAÏI CHOÃ.......................................HA - 7 KIEÅM TRA ............................................. HA - 26 THÖÏC HIEÄN KIEÅM TRA CHUAÅN ÑOAÙN ...HA - 11 ÑOÄNG CÔ VAØ QUAÏT BÌNH NGÖNG TUÏ HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN MAÙY ÑIEÀU CAÙC THAØNH PHAÀN............................. HA - 27 KIEÅM TRA ............................................. HA - 27 HOØA KHOÂNG KHÍ VAØ BOÄ SÖÔÛI BÌNH SAÁY CAÙC THAØNH PHAÀN........................................ HA - 15 CAÙC THAØNH PHAÀN............................. HA - 28 KIEÅM TRA ........................................................ HA - 16 KIEÅM TRA ............................................. HA - 28 MAÙY LAØM BAY HÔI CUÏM CHI TIEÁT THOÅI CAÙC THAØNH PHAÀN............................. HA - 29 CAÙC THAØNH PHAÀN........................................ HA - 19 KIEÅM TRA ............................................. HA - 31 KIEÅM TRA ........................................................ HA - 20 CUÏM CHI TIEÁT SÖÔÛI CAÙC THAØNH PHAÀN........................................ HA - 22 KIEÅM TRA ........................................................ HA - 23
 2. H A-2 HEÄ THOÁNG SÖÔÛI , THOÂNG GIOÙ & ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ TOÅNG QUAN THAY CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA HEÄ THOÁNG ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ TOÅNG QUAN EB881A7C NHÖÕNG CAÛNH BAÙO KHI LAØM VIEÄC VÔÙI 1. Khoâng ñöôïc môû hay nôùi loûng caùc boä phaän noái ra tröôùc CHAÁT LAØM LAÏNH khi laøm xong coâng ñoaïn xaû ga ra khoûi heä thoáng. 1. Chaát laøm laïnh R134a laø moät chaát coù ñoä hoùa hôi cao. Moät 2. Tröôùc khi noái caùc boä phaän noái thì phaûi nuùt chuùng laïi gioït cuûa noù rôi vaøo da coù theå laøm cho choã da ñoù bò nöùt vì tröôùc. Boâi daàu chaát laøm laïnh vaøo caùc boä phaän noái vaø laïnh buoát. Khi laøm vieäc vôùi chaát laøm laïnh thì phaûi ñeo nuùt chuùng laïi tröôùc khi noái chuùng. gaêng tay. 2. Theo tieâu chuaån laø khi laøm vieäc vôùi chaát laøm laïnh thì 3. Vì caùc chi tieát duøng cho chaát laøm laïnh R134a vaø R12 laø phaûi ñeo kính baûo veä hay kính maùt ñeå baûo veä maët vaø ñeo khoâng töông thích vôùi nhau neân khoâng ñöôïc duøng gaêng tay ñeå baûo veä tay. Neáu chaát laøm laïnh baén vaøo maét chung . thì phaûi röûa chuùng ngay baèng nöôùc saïch. 3. Bình chöùa chaát R134a ñöôïc neùn ôû aùp suaát cao neân ñöôøng CHUÙ YÙ: bao giôø ñeå ôû choã noùng vaø kieåm tra choã ñeå bình chöùa naøy a. Neáu voøng ñeäm chöõ O duøng cho chaát R12 ñöôïc laép ôû nhieät ñoä khoâng quaù 52OC. vaøo heä thoáng cuûa R134a thì ôû choã voøng ñeäm chöõ 4. Khoâng ñöôïc troän laãn chaát laøm laïnh R134a vaø R12 duø chæ laø moät löôïng nhoû. Neáu troän chuùng vaøo nhau thì maùy neùn O seõ coù nhöõng boït khí hay voøng ñeäm chöõ O seõ bò seõ bò hoûng. phoàng leân. Keát quaû laø chaát laøm laïnh seõ bò roø ræ. 5. Chæ duøng nhöõng chaát laøm laïnh ñöôïc khuyeán caùo. Neáu b. Neáu daàu maùy neùn duøng cho heä thoáng chaát laøm duøng nhöõng chaát khaùc thì heä thoáng seõ bò hoûng chöùc naêng. 6. Chaát PAG haáp thuï ñoä aåm töø khoâng khí raát nhanh, do ñoù laïnh R12 duøng cho heä thoáng R134a thì quy trình caàn phaûi tuaân theo caùc thao taùc sau. neùn seõ bò hoûng. a. Khi thaùo caùc chi tieát cuûa maùy ñieàu hoøa ra khoûi xe thì phaûi nuùt baèng naép ngay ñeå traùnh bò aåm. b. Khi raùp caùc thaønh phaàn vaøo xe thì khoâng ñöôïc thaùo naép ra chæ thaùo naép ra ngay tröôùc khi laép vaøo xe. c. Phaûi tieán haønh noái ngay caùc oáng daãn chaát laøm laïnh ñâeå heä thoáng ñieàu hoøa traùnh bò nhieãm aåm. d. Chæ duøng chaát boâi trôn ñöôïc khuyeán caùo. KVTH101A KVTH100A
 3. TOÅNG QUAN H A-3 BIEÅU ÑOÀ DOØNG KHÍ Boä bay hôi Boä söôûi Maùy thoåi COÅNG GIOÙ Khoâng khí COÅNG tuaàn hoaøn XAÛ KÍNH CHAÉN GIOÙ Xaû xuoáng ñeá Loõi maùy söôûi Khoâng khí ngoaøi A : Cöûa naïp khoâng khí B : Cöûa ñieàu khieån nhieät ñoä C : Cöûa ñeá D : Cöûa xaû E : Cöûa saáy kính Coâng taéc ñieàu khieån cheá ñoä Nuùt ñieàu khieån cheá ñoä Nuùt gioù ngoaøi/ tuaàn hoaøn (rec) Chöùc naêng KÍNH KÍNH/ ÑEÁ XAÛ XAÛ / ÑEÁ ÑEÁ TUAÀN HOAØN KHÍ NGOAØI EMTHA5001A
 4. H A-4 HEÄ THOÁNG SÖÔÛI , THOÂNG GIOÙ & ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ ÑAËC ÑIEÅM KYÕ THUAÄT EEAB13AA Chi tieát Ñaëc ñieåm kyõ thuaät Maùy söôûi Loaïi Heä thoáng troän khí neùn doøng hai ngoõ Coâng suaát 3800±10% kcal/h Boä ñieàu khieån maùy söôûi Loaïi quay vaø ñaåy Vaät lieäu voû maùy söôûi P.P + TALC 20% Voû maùy söôûi 2.0±0.2 mm Loaïi loõi maùy söôûi Loaïi coù oáng vaø caùnh taûn baèng nhoâm Kích thöôùc loõi maùy söôûi 163,5Wx 185H x 270D Loaïi môõ cöûa Thoâng gioù & söôûi, Môû kích hoaït ñoäng cô cöûa mui Cöûa nhieät ñoä Kích hoaït caùp Löïc xoaén truïc ñaàu ra 4 kgf.cm Truïc ñaàu ra voøng/phuùt 4.0 v/p Phöông quay truïc ñaàu ra Cuøng chieàu kim ñoàng hoà, ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà Theá danh ñònh DC 24V Doøng haõm truïc ñaàu ra Toái ña 300 mA Theá vaän haønh toái thieåu DC 20V Doøng danh ñònh Toái ña 125 mA Maùy thoåi Voû maùy thoåi P.P + TALC 20% Ñoä daøy cuûa voû maùy thoåi (mm) 1.8± 0.2 (Mando), 2.0± 0.2 (Dongwhan) Loaïi quaït thoåi Loaïi SIROCCO Kích côõ quaït thoåi 147 x 76.2 h Soá caùnh quaït thoåi 44 caùnh Ñoäng cô thoåi Theá hoaït ñoäng DC 24V Theá khoâng taûi 3 400 v/p (loaïi coù ñieàu hoøa nhieät ñoä), 3 200 v/p (loaïi khoâng coù ñieàu hoøa nhieät ñoä) Ñieän trôû caùch ly 1MΩ hoaëc hôn nöõa Chieàu quay Theo chieàu kim ñoàng hoà Daûi nhieät ñoä -30OC~80OC
 5. TOÅNG QUAN H A-5 Chi çèöè t Ïîtieá Òåõíè÷åñêèå äàííûå Ñaëc ñieåm kyõ thuaät Maùy bay hôi Vaät lieäu P.P + TALC 20% (daøn laïnh) Loõi Loaïi LOAÏI LAMINATED & C/FIN (1 BÌNH) Kích côõ 223W x 220H x 940D (Dongwhan) 216W x 211Hx 780 (Mando) Raõnh choát 2.1 mm (Dongwhan), 1.82 mm (Mando) Van môû daõn Loaïi Loaïi TXV Block Nhieät döøng (kgh/cm2.G) 1.4±0.1 (0OC), 2.45±0.2(10O C) ; Dongwhan 1.3±0.1(0O C), 1.5±0.1(0O C) â TCI ; Mando Dung löôïng 1.5RT Chi tieát caûn Theá danh ñònh DC 24V Daûi nhieät ñoä söû duïng -30O C ~ 60O C Daûi nhieät ñoä vaän haønh DC 20V ~ DC 30V Thôøi gian nghæ HI-LO (giaây) 240±40(Dongwhan), 285±40(Mando) HI-ML (giaây) 85±30(Dongwhan), 125±30(Mando) HI-MI (giaây) 40±20(Dongwhan), 65±20(Mando) Maùy ñieàu hoøa Chaát laøm laïnh R-134a nhieät ñoä Coâng suaát laøm laïnh 3400±10% kcal/h Khoái löôïng chaát laøm laïnh 625±20g (Ñoäng cô D4AE, D4AF, D4DC ) 600±20g (Ñoäng cô D4AL, D4DA, D4DB) 570±20g [D4AL (NARROW)] Maùy neùn Loaïi HS-17, loaïi ñóa maët trao Theá danh ñònh DC 24V Tieâu thuï naêng löôïng Toái ña 47W Loaïi pu-li Loaïi A (140 mm) Voøng/phuùt toái ña 7000 v/p Löïc xoaén ma saùt Toái thieåu 4.4 kgf.m Chaát boâi trôn Daàu Fa46XG (180±10cc) Van ñieàu tieát aùp suaát AÙp suaát hoaït ñoäng 35~42.2 kg/cm2.G AÙp suaát xaû Toái thieåu 28.1kg/cm2.G Thuøng bình saáy Vaät lieäu AL 6061 Taùc nhaân saáy XH-9(50g) hoaëc töông ñöông AÙp suaát kieåm tra ñoä kín khí 36 kgf/cm2.G AÙp suaát kieåm tra aùp suaát 54 kgf/cm2.G Coâng taéc aùp suaát ñoâi Coâng taéc aùp suaát cao TAÉT: 32 kg/cm2±2 LEÄCH: 6 kg/cm2±2 Coâng taéc aùp suaát thaáp MÔÛ: 2.0 kg/cm2±2 LEÄCH: Toái ña 0.25 kg/cm2 Ñieàu nhieät TAÉT: 1.0±0.5OC (Mando),1.0OC (Dongwhan) LEÄCH: 3.0±0,5OC (Mando),1.5OC (Dongwhan)
 6. H A-6 HEÄ THOÁNG SÖÔÛI , THOÂNG GIOÙ & ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ TIEÂU CHUAÅN BAÛO DÖÔÕNG Chi tieát Giaù trò danh ñònh Söùc caêng cuûa daây cua-roa (Sau khi chaïy) 6 ~ 9 mm Boä ly hôïp töø maùy neùn (Khe hôû khí) 0.35 ~ 0.75 mm (Khi coâng taéc töø TAÉT) LÖÏC XOAÉN [CHI TIEÁT NOÁI VOØNG ÑEÄM CHÖÕ O] Ñöôøng kính ngoaøi cuûa oáng(mm) Löïc xoaén Nm kgf.m lb-ft 9 12~15 1.2~1.5 8.6~10.8 12.7 20~25 2.0~2.5 14.4~18.0 16 29~34 3.0~3.5 21.6~25.3 [CHI TIEÁT NOÁI CUÛA OÁNG LOAÏI PHAÚNG] Ñöôøng kính ngoaøi cuûa oáng (mm) Löïc xoaén Nm kgf.m lb-ft 9 4~8 0.4~0.8 2.8~5.7 12.7 10~15 1.0~1.5 7.2~10.8 20~29 2.0~3.0 14.4~21.6 16 20~29 2.0~3.0 14.4~21.6 [BU-LOÂNG VAØ ÑAI OÁC] Löïc xoaén Ñöôøng kính kích 9T 4T 7T 8T thöôùc ren x böôùc oác (mm) lb-ft lb-ft lb-ft lb-ft kgf.m kgf.m Nm Nm kgf.m kgf.m Nm Nm 2.1~2.8 M5 x 0.8 0.3~0.4 2.6~4.3 5~7 - - - 3~4 5~6 0.5~0.6 0.5~0.7 3.6~5.0 3.6~4.3 M6 x 1.0 0.5~0.6 6.5~7.9 8~12 - - - 5~6 9~11 0.9~1.1 0.8~1.2 5.7~8.6 8.6 ~ M7 x 1.26 1.2~1.6 14.4 ~ 20~29 - - - 12~16 20~25 2.0~2.5 2.0~3.0 14.4 ~ 11.5 18.0 21.6 18.0 ~ M10 x 2.5~3.0 28.9 ~ 44~59 47~71 4.8~7.2 35 ~ 25~29 39~49 4.0~5.0 4.5~6.0 32.5 ~ 21.6 1.26 36.1 52.0 43.3 13.0 ~ M10 x 1.5 1.8~2.7 23.8 ~ 42~59 44~67 4.5~6.8 32.5 ~ 18~26 32~49 3.3~5.0 4.3~6.0 31.1 ~ 19.5 36.1 49.1 43.3 25.3 ~ M12 x 3.5~4.5 43.3 ~ 83~108 85~128 8.7 ~ 62.9 ~ 34~44 59~78 6.0~8.0 8.5~11 61.4 ~ 32.5 1.25 57.8 13.1 94.7 79.5 56.4 ~ M14 x 1.5 7.8~8.5 86.7 ~ 127 ~ - - - 76~83 118 ~ 12~14 13~38 94.0 ~ 61.4 101.2 177 137 130.1
 7. TOÅNG QUAN H A-7 1. Ñoùng taát caû caùc van tay cuûa maùy ño oáng goùp. KIEÅM TRA TAÏI XE E0341B36 2. Laép voøi naïp cuûa maùy ño vaøo cöûa baûo döôõng (cöûa baûo LAÉP MAÙY ÑO OÁNG GOÙP döôõng aùp suaát cao, aùp suaát thaáp) CAÛNH BAÙO: Vì maùy neùn cuûa hai loaïi R-12 vaø R-134, söû duïng hai loaïi chaát laøm laïnh vaø chaát boâi trôn khaùc nhau neân chuùng khoâng ñöôïc troän laãn vôùi nhau duø chæ laø moät löôïng nhoû. Do ñoù, phaûi duøng nhöõng duïng cuï vaø thieát bò baûo döôõng chuyeân bieät. Neáu duøng thieát bò khoâng ñuùng thì chaát laøm laïnh hoaëc chaát boâi trôn cuûa heä thoáng ñieàu hoøa khoâng khí seõ bò voâ aåm. KVTH104A 3. Xieát chaët ñai oác cuûa maùy ño oáng goùp baèng tay khoâng. KVTH103A KVTH105A
 8. H A-8 HEÄ THOÁNG SÖÔÛI , THOÂNG GIOÙ & ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ XAÛ HEÄ THOÁNG KIEÅM TRA SÖÏ ROØ CHAÁT LAØM LAÏNH Khi thöïc hieän coâng vieäc baûo döôõng coù lieân quan ñeán vieäc CAÛNH BAÙO thaùo vaø gôõ heä thoáng laøm laïnh hoaëc phaûi noái khít thì haõy a. Khi noái caùc thieát bò baûo döôõng, phaûi thöïc hieän caùc kieåm tra xem coù roø ræ baèng moät ñaàu doø roø ñieän tröôùc ñaõ. thao taùc phuø hôïp vôùi caùc chæ daãn cuûa nhaø saûn xuaát. b. Khoâng ñöôïc thôûû vaøo chaát laøm laïnh hoaëc chaát bay hôi. c. Neáu xaû chaát laøm laïnh, phaûi thoâng gioù khu vöïc laøm CHUÙ YÙ vieäc tröôùc khi tieán haønh baûo döôõng. Ñeå duøng daàu doø cho ñuùng, phaûi ñoïc baûng höôùng daãn cuûa nhaø saûn xuaát tröôùc khi duøng noù. 1. Khi heä thoáng ñieàu hoøa khoâng khí bò môû ra, chaúng haïn nhö khi laép hoaëc söûa chöõa, caàn phaûi xaû chaát laøm laïnh 1. Kieåm tra löïc xoaén ôû moãi choã noái khít, neáu quaù loûng thì baèng heä thoáng Naïp/Thu hoài/Phuïc hoài R-134a. (Neáu heä phaûi xieát chuùng chaët laïi ñeán löïc xieát quy ñònh. thoáng ñaõ bò môû ra trong vaøi ngaøy roài thì thuøng saáy phaûi 2. Neáu vaãn bò roø gas ngay caû sau khi xieát chaët theo nhö thay ñi vaø phaûi xaû chaát laøm laïnh heát ñi tröôùc khi ño quy ñònh thì phaûi xaû chaát laøm laïnh ra khoûi heä thoáng, gôõ trong vaøi giôø.) moái noái khít ra vaø kieåm tra xem coù bò hö hoûng gì khoâng. 2. Theo moãi chæ daãn cuûa nhaø saûn xuaát, haõy noái heä thoáng Naïp/Thu hoài/ Phuïc hoài (A) vaøo cöûa baûo döôõng aùp suaát 3. Kieåm tra daàu maùy neùn. Neáu caàn, phaûi chaâm theâm. cao (B) vaø cöûa baûo döôõng aùp suaát thaáp (C). Sau ñoù, xaû chaát laøm laïnh ra khoûi heä thoáng. EQKE004A 3. Neáu aùp suaát thaáp khoâng ñaït ñeán 760mmHg hoaëc hôn EQKE007A nöõa trong voøng 15 phuùt, coù nghóa laø heä thoáng ñaõ bò roø. Naïp cuïc boä vaøo heä thoáng vaø kieåm tra choã roø ræ.
 9. H A-9 TOÅNG QUAN XAÛ HEÄ THOÁNG KIEÅM TRA TRÖÔÙC KHI LAÙI CAÛNH BAÙO 1. Kieåm tra xem caùnh taûn cuûa bình ngöng coù bò taéc hoaëc a. Khi noái caùc thieát bò baûo döôõng, phaûi thöïc hieän theo hö hay khoâng. Neáu caùnh taûn bình ngöng bò taéc thì phaûi nhö chæ daãn cuûa nhaø saûn xuaát. saïch baèng chaát röûa. b. Khoâng ñöôïc thôû vaøo chaát laøm laïnh hoaëc chaát bay hôi. CAÛNH BAÙO c. Neáu xaû chaát laøm laïnh thì phaûi thoâng gioù khu vöïc Khi laøm saïch caùnh taûn cuûa bình ngöng, caån thaän keûo laøm vieäc tröôùc khi tieán haønh baûo döôõng. laøm hoûng noù. 1. Theo moãi chæ daãn cuûa nhaø saûn xuaát, haõy noái heä thoáng 2. Kieåm tra xem lieäu daây cua-roa (daây ñai) ñaõ raùp ñuùng Naïp/ Thu hoài/Phuïc hoài (A) vaøo cöûa baûo döôõng aùp suaát vôùi raõnh pu-li chöa. cao (B) vaø cöûa baûo döôõng aùp suaát thaáp (C). Sau ñoù, xaû chaát laøm laïnh ra khoûi heä thoáng. 3. Kieåm tra ñoä caêng cuûa daây cua-roa. CAÛNH BAÙO Neáu söùc caêng cuûa daâu cua-roa khoâng ñuùng thì noù seõ laøm giaûm coâng suaát cuûa maùy ñieàu hoøa hoaëc tuoåi thoï cuûa daây cua-roa truyeàn ñoäng. Söùc caêng daây cua-roa (Sau khi chaïy) 6 ~ 9 mm Maùy neùn ñieàu hoøa khoâng khí Pu-li trung gian EQKE004A 2. Chaâm löôïng daàu môùi ñuùng löôïng daàu chaát laøm laïnh ñaõ bò xaû ñi khi phuïc hoài. EMTHA5002A 4. Sau khi nôùi loûng ñai oác chænh cuûa pu-li trung gian, dòch chuyeån pu-li trung gian ñeå ñieàu chænh söùc caêng cuûa cua-roa truyeàn ñoäng. CHUÙ YÙ Chæ duøng daàu chaát laøm laïnh theo quy ñònh Pu-li trung gian FD46XG(PAG). 3. Naïp heä thoáng vôùi löôïng chaát laøm laïnh R-134a theo Bu-loâng chænh nhö quy ñònh. pu-li trung gian Ñöøng naïp dö. Neáu laøm theá, maùy neùn seõ coù theå bò hoûng. Löôïng chaát 42g (Ñoäng cô D4DD ) laøm laïnh cuûa 625 ± 20g (Ñoäng cô D4AE, D4AF, D4DC) maùy laïnh 600 ± 20g (D4AL, D4DA, D4DB) 570 ± 20g (D4AL, NARROW) EMTHA5003A
 10. HA-10 HEÄ THOÁNG SÖÔÛI , THOÂNG GIOÙ & ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ Ñai oác chænh Pu-li trung gian pu-li trung gian Laøm caêng Laøm chuøng EMTHA5004A 5. Quay ñoäng cô. 6. Baät coâng taéc maùy ñieàu hoøa. CHUÙ YÙ Kieåm tra xem coâng taéc maùy quaït coù hoaït ñoäng bình thöôøng ôû moãi vò trí khoâng. 7. Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa boä ly hôïp töø. 8. Khi cho boä ly hôïp töø hoaït ñoäng, kieåm tra xem toác ñoä chaïy ga-raêng-ti coù chaïy nhanh leân khoâng. 9. Kieåm tra tình traïng hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô quaït bình ngöng tuï(quaït daøn noùng). Coâng taéc maùy ñieàu hoøa Ñoäng cô quaït bình ngöng tuï nhieät ñoä MÔÛ MÔÛ TAÉT TAÉT 10.Kieåm tra xem lieäu maùy ñieàu hoøa coù hoaït ñoäng bình thöôøng khoâng. Neáu maùy ñieàu hoøa hoaït ñoäng khoâng bình thöôøng thì phaûi kieåm tra xem chaát laøm laïnh coù bò roø khoâng, kieåm tra baèng ñaàu doø khí gas.
 11. TOÅNG QUAN HA-11 TIEÁN HAØNH CHAÅN ÑOAÙN EEE5C8F9 Caùc chæ soá chæ ra ôû caùc chöông sau seõ ñöôïc duøng nhö laø caùc ví duï ñieån hình cuûa caùc vaán ñeà thoâng thöôøng maø baïn caàn phaûi chaån ñoaùn. Chæ soá ño Chaån ñoaùn Söûa chöõa Nhöõng bieåu hieän khaùc Phía cao Phía thaáp • Xaû khí: hôi maùt Coù laãn khí vaø ñoä aåm voâ heä thoáng. 1. Kieåm tra roø ræ • Coâng taéc tónh nhieät (Nhieät 2. Xaû chaát laøm laïnh ra khoûi heä thoáng keá):Chæ soá phía döôùi khoâng 3. Söûa chöõa choã roø neáu coù baát dao ñoäng khi coâng taéc BÌNH THÖÔØNG BÌNH THÖÔØNG kyøchoã roø naøo. “BAÄT” vaø “TAÉT”. 4. Thay bình saáy. Bình saáy coù leõ bò baõo hoøa bôûi chaát aåm. 5. Xaû heä thoáng trong ít nhaát 30 phuùt. 6. Naïp chaát laøm laïnh heä thoáng. 7. Vaän haønh heä thoáng vaø kieåm tra tình traïng hoaït ñoäng. EMTHA5005A Phía cao Phía thaáp 1. Xaû chaát laøm laïnh Ñoä aåm quaù lôùn trong heä thoáng Xaû khí: Trôû neân aám vì chaân • 2. Thay bình saáy khoâng ñang ôû phía döôùi. 3. Xaû heä thoáng baèng moät heä • Xaû khí: Trôû neân aám keùo thoáng phuïc hoài/thu hoài. daøi luùc noùng. BÌNH THÖÔØNG BÌNH THÖÔØNG 4. Taùi naïp heä thoáng vôùi löôïng vöøa ñuùng. 5. Vaän haønh heä thoáng vaø kieåm tra tình traïng hoaït ñoäng. EMTHA5006A Phía cao Phía thaáp • Maùy neùn: Chu trình laëp 1. Döøng ñoäng cô vaø “TAÉT” maùy Coâng taéc nhieät tónh bò hoûng ñieàu hoøa nhieät ñoä. giöõa taét vaø môû quaù nhanh. 2. Thay coâng taéc tónh nhieät. •Chæ soá phía thaáp: Daûi ño Khi thay coâng taéc tónh nhieät khoâng ñuû chæ soá ño phía BÌNH THÖÔØNG BÌNH THÖÔØNG môùi,phaûi ñaûm baûo raèng tónh thaáp. nhieät keáñöôïc laép vaøo cuøng vò trí treân loõiboä bay hôi nhö vò trí cuõ. EMTHA5007A
 12. HA-12 HEÄ THOÁNG SÖÔÛI , THOÂNG GIOÙ & ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ Chaån ñoaùn Chæ soá ño Nhöõng bieåu hieän khaùc Söûa chöõa Phía cao Phía thaáp • Maùy neùn: AÙp suaát phía thaáp Coâng taéc nhieät tónh bò hoûng 1. Döøng ñoäng cô vaø “TAÉT” ñieàu tích tuï quaù cao tröôùc khi neùn hoøa nhieät ñoä ñi. (ñieåm “BAÄT”chu trình quaù 2. Söûa chöõa hoaëc thay theá coâng taéc nhieät tónh baèng nhieät keá (baûo ñaûm cao) BÌNH THÖÔØNG BÌNH THÖÔØNG taát caû caùc daây daãn ñaët ñuùng vò trí ñeán PHÍA CAO ñeå khoâng bò chaäp maïch). 3. Cho heä thoáng chaïy vaø kieåm tra tình traïng hoaït ñoäng. EMTHA5008A Phía cao Phía thaáp 1. Kieåm tra roø ræ • Xaû khí: hôi maùt. • Heä thoáng hôi thaáp khi coù chaát laøm 2. Xaû chaát laøm laïnh laïnh. 3. Söûa choã roø 4. Kieåm tra möùc daàu maùy neùn THAÁP THAÁP 5. Xaû heä thoáng baèng heä thoáng phuïc hoài/thu hoài. 6. Naïp chaát laøm laïnh vaøo heä thoáng. 7. Vaän haønh heä thoáng vaø kieåm tra tình traïng hoaït ñoäng. EMTHA5009A Phía thaáp Phía cao 1. Kieåm tra roø ræ • Xaû khí: aám • Heä thoáng raát thaáp khi coù chaát laøm 2. Kieåm tra roø ôû khu vöïc phoát maùy laïnh. neùn raát caån thaän. • Coù theå heä thoáng bò roø. 3. Xaû chaát laøm laïnh. THAÁP THAÁP 4. Kieåm tra möùc daàu maùy neùn. 5. Cho boác hôi heä thoáng baèng thieát bò thu hoài/phuïc hoài. 6. Naïp chaát laøm laïnh vaøo heä thoáng. 7. Vaän haønh heä thoáng vaø kieåm tra tình traïng hoaït ñoäng. EMTHA5010A Phía cao Phía thaáp • Xaû khí: hôi maùt • Van giaõn nôû bò dính vaø ñoùng. 1. Xaû heä thoáng. • Van giaõn môû: Bò keát nöôùc hoaëc • Maøn chaén bò bít laïi. 2. Gôõ ñöôøng naïp ôû van giaõn nôû vaø baùm giaù. • Boùng caûm bieán bò suy chöùc naêng. kieåm tra maøn chaén. 3. Laøm saïch, thay maøn vaø noái laïi THAÁP THAÁP ñöôøng naïp. 4. Xaû heä thoáng baèng thieát bò thu hoài/ hoài phuïc. 5. Naïp chaát laøm laïnh vaøo heä thoáng. EMTHA5011A
 13. TOÅNG QUAN HA-13 Chaån ñoaùn Chæ soá ño Nhöõng bieåu hieän khaùc Söûa chöõa Phía cao Phía thaáp • Xaû khí: hôi maùt. Haïn cheá ôû phía cao cuûa heä thoáng. 1. Xaû heä thoáng • OÁng phía cao: Maùt vaø keát nöôùc 2. Thaùo vaø thay bình saáy, oáng chaát hoaëc bò ñoâng. loûng hoaëc nhöõng chi tieát bò hoûng khaùc. THAÁP THAÁP 3. Xaû heä thoáng baèng thieát bò phuïc hoài/thu hoài. 4. Naïp chaát laøm laïnh vaøo heä thoáng. 5. Vaän haønh heä thoáng vaø kieåm tra tình traïng hoaït ñoäng. EMTHA5011A Phía cao Phía thaáp • Maùy neùn: Coù tieáng oàn • Maùy neùn bò suy chöùc naêng. 1. Thay maùy neùn. 2. Thaùo quy laùt maùy neùn vaø kieåm tra maùy neùn. 3. Kieåm tra möùc daàu maùy neùn. CAO THAÁP 4. Thay bình saáy. 5. Vaän haønh heä thoáng vaø kieåm tra tình traïng hoaït ñoäng. EMTHA5012A Phía thaáp Phía cao • Xaû khí: AÁm • Bình ngöng (daøn noùng) suy chöùc 1. Kieåm tra xem daây cua-roa coù loûng • Phía oáng cao: Raát noùng naêng vaø bò naïp quaù. hoaëc moøn quaù hay khoâng. 2. Kieåm tra bình ngöng xem bình daãn khí coù bò taéc. CAO CAO 3. Kieåm tra löôïng chaát laøm laïnh trong bình ngöng ñeå coù ñöôïc ñoä taûn nhieät ñuùng. 4. Kieåm tra xem coù naïp dö chaát laøm laïnh khoâng. 5. Vaän haønh heä thoáng vaø kieåm tra tình traïng hoaït ñoäng. EMTHA5013A Phía thaáp Phía cao • Xaû khí: Hôi maùt • Löôïng lôùn khí vaø ñoä aåm. 1. Xaû chaát laøm laïnh ra khoûi heä thoáng. 2. Thay bình saáy bò cho laø baõo hoøa vôùi ñoä aåm. CAO CAO 3. Xaû heä thoáng baèng bôm chaân khoâng. 4. Xaû chaát laøm laïnh cuûa heä thoáng. 5. Vaän haønh heä thoáng vaø kieåm tra tình traïng hoaït ñoäng. EMTHA5013A
 14. HA-14 HEÄ THOÁNG SÖÔÛI , THOÂNG GIOÙ & ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ Chaån ñoaùn Chæ soá ño Nhöõng bieåu hieän khaùc Söûa chöõa Phía cao Phía thaáp • • Xaû khí: AÁm Van giaõn nôû bò dính môû. 1. Xaû heä thoáng. • Maùy bay hôi daøn laïnh: Bò keát 2. Thay van giaõn nô,û vaø bình saáy nöôùc hoaëc bò ñoâng. ñeå baûo ñaûm taát caû caùc choã tieáp xuùc laø saïch vaø chaéc chaén. CAO CAO 3. Xaû heä thoáng baèng thieát bò thu hoài/phuïc hoài, sau ñoù naïp laïi chaát laøm laïnh vaøo heä thoáng. 4. Vaän haønh heä thoáng vaø kieåm tra tình traïng hoaït ñoäng. EMTHA5013A
 15. HEÄ THOÁNG SÖÔÛI, THOÂNG GIOÙ VAØ ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ HA-15 HEÄ THOÁNG SÖÔÛI, THOÂNG GIOÙ VAØ ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ CAÙC THAØNH PHAÀN EB3BB49F 1 2 3 4 5 6 7 1. Taám choáng va ñaäp chính 2. Cuïm chi tieát maùy thoåi 3. Taám maët taùp-loâ 4. Boä ñieàu khieån voøng quay cuûa maùy söôûi 5. Coâng taéc maùy thoåi 6. Coâng taéc cheá ñoä 7. Coâng taéc ñieàu khieån nhieät ñoä EMTHA5014A
 16. HA-16 HEÄ THOÁNG SÖÔÛI , THOÂNG GIOÙ & ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ KIEÅM TRA E7A5BC4B 1. Coâng taéc maùy thoåi Coïc Vò trí coâng taéc TAÉT 1(THAÁP) 2(ML) 3(MH) 4(CAO) EMTHA5024A KVTH119A 2. Coâng taéc naïp khí Coïc Vò trí coâng taéc Chu trình naïp Saùng ngoõ ra EMTHA5025A KVTH118A KVTH120A
 17. HEÄ THOÁNG SÖÔÛI, THOÂNG GIOÙ VAØ ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ HA-17 TAÀN SOÁ ÑEØN ÑUOÂI ÑEØN 1 4 53 6 2 Coïc Vò trí Coïc Vò trí 4 Khoùa ñieän 1 Gioù ngoaøi 5 ÑUOÂI(-) 2 Tuaàn hoaøn 6 Maùt 3 ÑUOÂI(+) KVTH121A EMTHA5027A 3. Caàn ñieàu khieån nhieät ñoä Gaït caàn ñieàu khieån nhieät ñoä (B) cuûa boä ñieàu khieån sang vò trí COOL. Duøng then coá ñònh cuûa caùp maùy söôûi (A), coá ñònh caùp cho chaët. A B KVTH122A KVTH124A
 18. HA-18 HEÄ THOÁNG SÖÔÛI , THOÂNG GIOÙ & ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ 4. Coâng taéc kích hoaït cô cheá Coïc 1 2 3 4 5 6 Vò trí 7 8 coâng taéc THOÂNG GIOÙ MÖÙC BI ÑEÁ SAÁY KÍNH/ ÑEÁ SAÁY KÍNH EMTHA5026A KVTH125A KVTH126A
 19. CUÏM CHI TIEÁT THOÅI HA-19 CUÏM CHI TIEÁT THOÅI CAÙC THAØNH PHAÀN EE63BE8B 1. Ñoäng cô maùy thoåi 2. OÁng daãn noái 3. Maùy thoåi EMTHA5015A
 20. HA-20 HEÄ THOÁNG SÖÔÛI , THOÂNG GIOÙ & ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ KIEÅM TRA EBAD30FE 1. Kieåm tra maùy kích hoaït naïp/ xaû khí. Coïc Chi tieát GIOÙ TRÔØI TUAÀN HOAØN EMTHA5028A KVTH129A 2. Kieåm tra ñoäng cô cuûa maùy thoåi. 1) Thaùo ñaàu noái ñoäng cô maùy thoåi ra. KVTH128A KVTH130B

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản