Hệ thống tài chính

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
132
lượt xem
72
download

Hệ thống tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường tài chính có chức năng chuyển giao trực tiếp các quỹ tiền tệ giữa doanh nghiệp (người cần huy động vốn) và các nhà đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống tài chính

 1. HEÄ THOÁNG TAØI CHÍNH PGS.TS Söû Ñình Thaønh 2/10/2009 1
 2. Noäi dung nghieân cöùu Khaùi quaùt heä thoáng taøi chính Thò tröôøng taøi chính Caùc ñònh cheá taøi chính Cô sôû haï taàng taøi chính Ño löôøng söï phaùt trieån heä thoáng taøi chính 2/10/2009 2
 3. KHAÙI QUAÙT Heä thoáng taøi chính goàm: Saân chôi (playing field): Thò tröôøng taøi chính. Nhöõng tham gia thò tröôøng (market players): Caùc ñònh cheá taøi chính. Cô sôû haï taàng taøi chính cuûa thò tröôøng taøi chính 2/10/2009 3
 4. Heä thoáng Tieàn lôøi taøi chính Tieàn lôøi Quyõ Thò tröôøng taøi chính Quyõ Ngöôøi tieát kieäm Ngöôøi vay voán Ti ôø i e àn Quyõ Quyõ Trung gian àn l lô øi Tie taøi chính 2/10/2009 4
 5. KHAÙI QUAÙT Chöùc naêng cuûa heä thoáng: Huy ñoäng tieát kieäm Cung caáp caùc dòch vuï taøi chính Quaûn lyù ruûi ro 2/10/2009 5
 6. Caùc dòch vuï ñöôïc cung caáp bôûi heä thoáng taøi chính: Tieàn lôøi Heä thoáng Dịch vụ Huy động taøi chính tiết kiệm taøi chính Tieàn lôøi Thò tröôøng Quyõ taøi chính Quyõ Ngöôøi tieát kieäm Ngöôøi vay voán Ti Quyõ ôø i eàn Trung gian Quyõ àn l lô øi taøi chính Tie 2/10/2009 Ruûi ro 6
 7. THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH Thò tröôøng taøi chính coù chöùc naêng chuyeån giao tröïc tieáp caùc quyõ tieàn teä giöõa doanh nghieäp (ngöôøi caàn huy ñoäng voán) vaø caùc nhaø ñaàu tö (ngöôøi ñaàu tö voán ñeå kieám lôøi). 2/10/2009 7
 8. QUOÁC TEÁ HOÙA THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH Thò tröôøng traùi phieáu quoác teá: Coâng cuï taøi chính phoå bieán treân thò tröôøng traùi phieáu quoác teá laø traùi phieáu cuûa moät coâng ty Ñöùc baùn ôû Myõ vaø coù meänh giaù baèng ñoàng ñoâla Myõ . Eurobonds: Traùi phieáu coù meänh giaù baèng ñoàng ñoâla Myõ nhöng baùn ôû thò tröôøng Chaâu aâu. Moät loaïi cuûa Eurobonds laø Eurocurrencies hay Eurodollars: ñoàng ñola ñöôïc gôûi vaøo moät ngaân haøng ôû ngoaøi nöôùc Myõ hoaëc trong nhöõng chi nhaùnh ngaân haøng cuûa Myõ ôû nöôùc ngoaøi. Thò tröôøng chöùng khoaùn theá giôùi: Thò tröôøng chöùng khoaùn cuûa Myõ 2/10/2009 8
 9. Thò tröôøng tieàn teä Thò tröôøng tieàn teä mua baùn caùc loaïi chöùng khoaùn coù tính loûng cao - khaû naêng chuyeån ñoåi ra tieàn cao, kyø haïn döôùi 1 naêm. 2/10/2009 9
 10. Thò tröôøng tieàn teä Thò tröôøng tieàn teä coù ñaëc ñieåm: Tính thanh khoaûn cao An toaøn Laõi suaát ñöôïc hình thaønh treân thò tröôøng tieàn teä ñöôïc xem laø laõi suaát cô baûn, ñaëc bieät laõi suaát lieân ngaân haøng. Treân thò tröôøng quoác teá coù caùc laõi suaát tieàn teä noåi tieáng: Libor (London inter – bank offerred rate), Sibor, Pibor 2/10/2009 10
 11. Thò tröôøng tieàn teä Laõi suaát tín duïng ñöôïc xaây döïng döïa vaøo laõi suaát cô baûn: Laõi suaát tín duïng = Libor + x% (Spread) Chính yeáu toá % spead taïo ra söï khaùc bieät giöõa caùc loaïi laõi suaát. 2/10/2009 11
 12. Thôøi gian 2/10/2009 12
 13. Thò tröôøng tieàn teä Chuû theå: Caùc ngaân haøng thöông maïi Caùc ñònh cheá phi ngaân haøng Kho baïc nhaø nöôùc Ngaân haøng trung öông 2/10/2009 13
 14. Thò tröôøng tieàn teä Caùc coâng cuï: Chöùng chæ tieàn gôûi coù theå chuyeån nhöôïng ( Negotiable certificates of deposit): Phaùt haønh coù meänh giaù lôùn. Ngöôøi gôûi tieàn coù theå thöông löôïng laõi suaát vôùi ngaân haøng. Ñöôïc giao dòch treân thò tröôøng môû. Tín phieáu kho baïc ( T bills): Kho baïc phaùt haønh, muïc ñích caân ñoái tieàn maët cuûa NSNN. 2/10/2009 14
 15. Thò tröôøng tieàn teä Thöông phieáu (Commercial paper: CP) Do caùc coâng ty lôùn coù uy tín phaùt haønh trong quaù trình mua baùn chiuï haøng hoùa. Mua baùn giöõa coâng ty, caù nhaân, ngaân haøng. Thôøi gian ngaén (6,9, toái ña 1 naêm) Giaáy baûo laõnh ngaân haøng (banker’s acceptances: BAs): Do caùc doanh nghieäp phaùt haønh ñöôïc baûo laõnh cuûa ngaân haøng Hôïp ñoàng mua baùn laïi (Repurchase agreements) Repos laø moät hôïp ñoàng giöõa ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn caùc chöùng khoaùn nôï. 2/10/2009 15
 16. Thò tröôøng tieàn teä Ñoái vôùi Repos coù caùc loaïi: Repo: hôïp ñoàng mua laïi giöõa hai ñoái taùc, trong ñoù 1 ñoái taùc baùn cho ñoái taùc khaùc 1 chöùng khoaùn ôû möùc giaù ñaëc bieät vôùi thoûa thuaän mua chöùng khoaùn ñoù trôû laïi ngaøy sau ñoù ôû möùc giaù ñaëc bieät Reverse repo: laø moät khía caïnh ñoái ngöôïc cuûa nghieäp vuï repo, bôûi ñoù ñoái taùc khaùc – ngöôøi mua vaø baùn laïi sau ñoù chöùng khoaùn. 2/10/2009 16
 17. Thò tröôøng tieàn teä Ñoái vôùi Repos: Repo vaø reverse repo ngaén haïn (thöôøng qua ñeâm - ñeán 7 ngaøy) Coù theå söû duïng Tbills vaø caùc loaïi chöùng khoaùn coù ghi danh. Ñöôïc ngaân haøng TW söû duïng roäng raõi ñeå quaûn lyù tính loûng Thích hôïp phaùt haønh vaø mua laïi Tbills 2/10/2009 17
 18. VÍ DUÏ VEÀ Repos Central Bank or Market MoF Participant Lend Initial Treasury Bonds Cash Payment Transaction Invest Repurchase Final Cash Payment Treasury Bonds Transaction + Repo Interest Reverse Repurchase Reverse Repo Repo 2/10/2009 18
 19. THÒ TRÖÔØNG VOÁN Thò tröôøng voán taïo ñieàu kieän ñeå chuyeån giao caùc khoaûn voán daøi giöõa doanh nghieäp, chính phuû vaø caùc nhaø ñaàu tö . Thò tröôøng traùi phieáu chính phuû, traùi phieáu chính quyeàn ñòa phöông, traùi phieáu ñoâ thò. Thò tröôøng traùi phieáu doanh nghieäp. Thò tröôøng coå phieáu. 2/10/2009 19
 20. Thò tröôøng voán Chöùc naêng cô baûn cuûa thò tröôøng voán: huy ñoäng voán ñaàu daøi haïn. Hình thöùc: Mua baùn chöùng khoaùn. Noäi dung: Mua baùn voán Thò tröôøng taïo ra cheânh leäch giaù chöùng khoaùn. Taïi sao? Caùc chuû theå ñaàu tö thu thaäp thoâng tin vaø xöû lyù thoâng tin => Phaûn öùng ñaàu tö => thay ñoåi cung caàu => thay ñoåi giaù thò tröôøng. 2/10/2009 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản