intTypePromotion=1

Hệ thống tài khoản kế toán của các Tổ chức tín dụng

Chia sẻ: Quynh Nhu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:176

1
713
lượt xem
307
download

Hệ thống tài khoản kế toán của các Tổ chức tín dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Hệ thống tài khoản kế toán của các Tổ chức tín dụng" giới thiệu đến với các bạn những quy định chung và bảng hệ thống tài khoản kế toán của các Tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, tài liệu còn cung cấp cho bạn nội dung hạch toán của các tài khoản. Tham khảo để hiểu rõ nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống tài khoản kế toán của các Tổ chức tín dụng

 1. HÖ thèng tμi kho¶n kÕ to¸n c¸c Tæ chøc tÝn dông Th¸ng 7/2006 I www.sbv.gov.vn Vô KÕ to¸n - Tµi chÝnh Tμi liÖu tham kh¶o Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam
 2. HÖ thèng hãa TD HÖ thèng tμi kho¶n kÕ to¸n c¸c TCTD B¶n HÖ thèng hãa hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n c¸c Tæ chøc tÝn dông nµy bao gåm c¸c QuyÕt ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc sau ®©y: 1. QuyÕt ®Þnh sè 479/2004/Q§-NHNN ngµy 29/4/2004. 2. QuyÕt ®Þnh sè 1146/2004/Q§-NHNN ngµy 21/9/2004. 3. QuyÕt ®Þnh sè 807/2005/Q§-NHNN ngµy 01/6/2005. 4. QuyÕt ®Þnh sè 29 /2006/Q§-NHNN ngµy 10/7/2006. Thùc hiÖn hÖ thèng hãa bëi: Phßng ChÕ ®é - Tæng hîp Vô KÕ to¸n - Tμi chÝnh Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam 47 - 49 Lý Th¸i Tæ, Hoμn KiÕm, Hμ Néi §iÖn tho¹i: 04. 826-8775 Fax: 04. 825-3492 Email: chedoketoantctd@yahoo.com Website: www.sbv.gov.vn Tμi liÖu tham kh¶o
 3. Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn I. Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n nµy ¸p dông ®èi víi c¸c Tæ chøc tÝn dông ®−îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông. 2. C¸c Tæ chøc tÝn dông chØ ®−îc më vµ sö dông c¸c tµi kho¶n quy ®Þnh trong HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n khi ®∙ cã c¬ chÕ nghiÖp vô vµ theo ®óng néi dung ®−îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng. 3. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n c¸c Tæ chøc tÝn dông gåm c¸c tµi kho¶n trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ c¸c tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, ®−îc bè trÝ thµnh 9 lo¹i: - C¸c tµi kho¶n trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n gåm 8 lo¹i (tõ lo¹i 1 ®Õn lo¹i 8). - C¸c tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cã 1 lo¹i (lo¹i 9). - C¸c tµi kho¶n trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ c¸c tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (tõ ®©y gäi t¾t lµ tµi kho¶n trong b¶ng vµ tµi kho¶n ngoµi b¶ng) ®−îc bè trÝ theo hÖ thèng sè thËp ph©n nhiÒu cÊp, tõ tµi kho¶n cÊp I ®Õn tµi kho¶n cÊp III, ký hiÖu tõ 2 ®Õn 4 ch÷ sè. - Tµi kho¶n cÊp I ký hiÖu b»ng 2 ch÷ sè tõ 10 ®Õn 99. Mçi lo¹i tµi kho¶n ®−îc bè trÝ tèi ®a 10 tµi kho¶n cÊp I. - Tµi kho¶n cÊp II ký hiÖu b»ng 3 ch÷ sè, hai sè ®Çu (tõ tr¸i sang ph¶i) lµ sè hiÖu tµi kho¶n cÊp I, sè thø 3 lµ sè thø tù tµi kho¶n cÊp II trong tµi kho¶n cÊp I, ký hiÖu tõ 1 ®Õn 9. - Tµi kho¶n cÊp III ký hiÖu b»ng 4 ch÷ sè, ba sè ®Çu (tõ tr¸i sang ph¶i) lµ sè hiÖu tµi kho¶n cÊp II, sè thø 4 lµ sè thø tù tµi kho¶n cÊp III trong tµi kho¶n cÊp II, ký hiÖu tõ 1 ®Õn 9. C¸c tµi kho¶n cÊp I, II, III lµ nh÷ng tµi kho¶n tæng hîp do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc quy ®Þnh, dïng lµm c¬ së ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c¸c Tæ chøc tÝn dông. 3.1- VÒ më vµ sö dông tµi kho¶n cÊp III: 3.1.1- §èi víi Tæ chøc tÝn dông cã kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ tin häc ®Ó h¹ch to¸n, qu¶n lý vµ theo dâi ®−îc c¸c chØ tiªu tµi kho¶n cÊp III, ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ, trªn c¬ së ®ã, lËp ®−îc c¸c lo¹i b¸o c¸o theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Ng©n hµng Nhµ n−íc, th× kh«ng b¾t buéc ph¶i më vµ sö dông c¸c tµi kho¶n cÊp III quy ®Þnh trong HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n nµy mµ cã thÓ sö dông trùc tiÕp c¸c tµi kho¶n cÊp II do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc quy ®Þnh ®Ó h¹ch to¸n; hoÆc më c¸c tµi kho¶n cÊp III, IV, V...theo ®Æc thï vµ yªu cÇu qu¶n lý cña tæ chøc m×nh. §Ó thùc hiÖn theo quy ®Þnh nµy, Tæ chøc tÝn dông cÇn ph¶i: - Cã quy tr×nh nghiÖp vô cô thÓ vµ phÇn mÒm nghiÖp vô ®¸p øng tiªu chuÈn kü thuËt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®Ó: 1 HethonghoaHTTK.pdf
 4. Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn + Xö lý h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh theo ®óng quy ®Þnh cña chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n; + Tæng hîp, lËp vµ göi c¸c lo¹i b¸o c¸o do Nhµ n−íc vµ Ng©n hµng Nhµ n−íc quy ®Þnh . - §−îc Ng©n hµng Nhµ n−íc cã v¨n b¶n chÊp thuËn tr−íc khi triÓn khai thùc hiÖn. Vô KÕ to¸n – Tµi chÝnh Ng©n hµng Nhµ n−íc lµ ®Çu mèi chÞu tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Côc C«ng nghÖ Tin häc Ng©n hµng, Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Thanh tra Ng©n hµng vµ c¸c Vô, Côc Ng©n hµng Nhµ n−íc cã liªn quan ®Ó xem xÐt, tr×nh Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc chÊp thuËn cho Tæ chøc tÝn dông cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®−îc më vµ sö dông tµi kho¶n cÊp III theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.1.1 trªn ®©y. 3.1.2- §èi víi Tæ chøc tÝn dông ch−a thÓ øng dông c«ng nghÖ tin häc ®Ó h¹ch to¸n, qu¶n lý, theo dâi c¸c chØ tiªu tµi kho¶n cÊp III th× b¾t buéc ph¶i më vµ sö dông c¸c tµi kho¶n cÊp III do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc quy ®Þnh. 3.2- C¸c tµi kho¶n cÊp IV, V... lµ nh÷ng tµi kho¶n tæng hîp do Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c¸c Tæ chøc tÝn dông quy ®Þnh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cô thÓ vÒ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh cña tõng Tæ chøc tÝn dông. ViÖc bæ sung c¸c tµi kho¶n cÊp III (®èi víi c¸c Tæ chøc tÝn dông ®−îc phÐp theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.1.1), IV, V... ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt, néi dung cña c¸c tµi kho¶n cÊp I, II, III do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc ®· quy ®Þnh. 3.3- Tr−íc khi ¸p dông, c¸c Tæ chøc tÝn dông (trõ c¸c Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së) ph¶i göi HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña tæ chøc m×nh vÒ Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam (Vô KÕ to¸n – Tµi chÝnh ) ®Ó b¸o c¸o. 4. Ký hiÖu tiÒn tÖ: §Ó ph©n biÖt ®ång ViÖt Nam, ngo¹i tÖ vµ gi÷a c¸c lo¹i ngo¹i tÖ kh¸c nhau, Tæ chøc tÝn dông sö dông ký hiÖu tiÒn tÖ: (i) b»ng sè (ký hiÖu tõ 00 ®Õn 99) ®Ó ghi vµo bªn ph¶i tiÕp theo sè hiÖu tµi kho¶n tæng hîp; hoÆc (ii) b»ng ch÷ (nh−: VND, USD...) . Ký hiÖu tiÒn tÖ cô thÓ quy ®Þnh trong Phô lôc kÌm theo HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n nµy. 5. §Þnh kho¶n ký hiÖu tµi kho¶n chi tiÕt: Tµi kho¶n chi tiÕt (tiÓu kho¶n) dïng ®Ó theo dâi ph¶n ¸nh chi tiÕt c¸c ®èi t−îng h¹ch to¸n cña tµi kho¶n tæng hîp. ViÖc më tµi kho¶n chi tiÕt ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i phÇn néi dung h¹ch to¸n c¸c tµi kho¶n. C¸ch ghi sè hiÖu tµi kho¶n chi tiÕt : Sè hiÖu tµi kho¶n chi tiÕt gåm cã 2 phÇn : - PhÇn thø nhÊt: Sè hiÖu tµi kho¶n tæng hîp vµ ký hiÖu tiÒn tÖ. - PhÇn thø hai: Sè thø tù tiÓu kho¶n trong tµi kho¶n tæng hîp. NÕu mét tµi kho¶n tæng hîp cã d−íi 10 tiÓu kho¶n, sè thø tù tiÓu kho¶n ®−îc ký hiÖu b»ng mét ch÷ sè tõ 1 ®Õn 9. 2 HethonghoaHTTK.pdf
 5. Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn NÕu mét tµi kho¶n tæng hîp cã d−íi 100 tiÓu kho¶n, sè thø tù tiÓu kho¶n ®−îc ký hiÖu b»ng hai ch÷ sè tõ 01 ®Õn 99. NÕu mét tµi kho¶n tæng hîp cã d−íi 1000 tiÓu kho¶n, sè thø tù tiÓu kho¶n ®−îc ký hiÖu b»ng ba ch÷ sè tõ 001 ®Õn 999... Sè l−îng ch÷ sè cña c¸c tiÓu kho¶n trong cïng mét tµi kho¶n tæng hîp b¾t buéc ph¶i ghi thèng nhÊt theo quy ®Þnh trªn (mét, hai, ba ch÷ sè...) nh−ng kh«ng b¾t buéc ph¶i ghi thèng nhÊt sè l−îng ch÷ sè cña c¸c tiÓu kho¶n gi÷a c¸c tµi kho¶n tæng hîp kh¸c nhau. Sè thø tù tiÓu kho¶n ®−îc ghi vµo bªn ph¶i cña sè hiÖu tµi kho¶n tæng hîp vµ ký hiÖu tiÒn tÖ. Gi÷a sè hiÖu tµi kho¶n tæng hîp, ký hiÖu tiÒn tÖ vµ sè thø tù tiÓu kho¶n, ghi thªm dÊu chÊm (.) ®Ó ph©n biÖt. VÝ dô: Tµi kho¶n 4221.37.18 4221 lµ sè hiÖu cña tµi kho¶n tæng hîp - TiÒn göi kh«ng kú h¹n cña kh¸ch hµng trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ. 37 lµ ký hiÖu ngo¹i tÖ (®ång USD). 18 lµ sè thø tù tiÓu kho¶n cña ®¬n vÞ, c¸ nh©n göi tiÒn. Sè thø tù tiÓu kho¶n cña ®¬n vÞ më tµi kho¶n ®· ngõng giao dÞch vµ tÊt to¸n tµi kho¶n Ýt nhÊt sau mét n¨m míi ®−îc sö dông l¹i ®Ó më cho ®¬n vÞ kh¸c. 6. Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n trªn c¸c tµi kho¶n: 6.1- ViÖc h¹ch to¸n trªn c¸c tµi kho¶n trong b¶ng ®−îc tiÕn hµnh theo ph−¬ng ph¸p ghi sæ kÐp (Nî - Cã). C¸c tµi kho¶n trong b¶ng chia lµm ba lo¹i: - Lo¹i tµi kho¶n thuéc tµi s¶n Cã : lu«n lu«n cã sè d− Nî. - Lo¹i tµi kho¶n thuéc tµi s¶n Nî : lu«n lu«n cã sè d− Cã. - Lo¹i tµi kho¶n thuéc tµi s¶n Nî - Cã : lóc cã sè d− Cã, lóc cã sè d− Nî hoÆc cã c¶ hai sè d−. Khi lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n th¸ng vµ n¨m, c¸c Tæ chøc tÝn dông ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vµ ®óng tÝnh chÊt sè d− cña c¸c lo¹i tµi kho¶n nãi trªn (®èi víi tµi kho¶n thuéc tµi s¶n Cã vµ tµi kho¶n thuéc tµi s¶n Nî) vµ kh«ng ®−îc bï trõ gi÷a hai sè d− Nî - Cã (®èi víi tµi kho¶n thuéc tµi s¶n Nî - Cã). 6.2- ViÖc h¹ch to¸n trªn c¸c tµi kho¶n ngoµi b¶ng ®−îc tiÕn hµnh theo ph−¬ng ph¸p ghi sæ ®¬n (NhËp - XuÊt - Cßn l¹i). 7. Kh¸i niÖm “trong n−íc” vµ “n−íc ngoµi” quy ®Þnh trong HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n c¸c Tæ chøc tÝn dông nµy ®−îc hiÓu theo kh¸i niÖm “ng−êi c− tró” vµ “ng−êi kh«ng c− tró” quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh Ngo¹i hèi sè 28/2005/PL-UBTVQH11 ngµy 13/12/2005”. 8. ViÖc h¹ch to¸n trªn c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ quy ®Þnh trong HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n nµy ph¶i thùc hiÖn theo nguyªn t¾c sau: 3 HethonghoaHTTK.pdf
 6. Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn 8.1- Thùc hiÖn h¹ch to¸n ®èi øng vµ c©n ®èi gi÷a c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ vµ tõng lo¹i ngo¹i tÖ. 8.2- §èi víi c¸c nghiÖp vô mua, b¸n ngo¹i tÖ, h¹ch to¸n ®ång thêi c¸c bót to¸n ®èi øng b»ng ngo¹i tÖ vµ bót to¸n ®èi øng b»ng ®ång ViÖt Nam. 8.3- §èi víi c¸c kho¶n thu, tr¶ l·i b»ng ngo¹i tÖ ®−îc thùc hiÖn th«ng qua nghiÖp vô mua b¸n ngo¹i tÖ ®Ó chuyÓn ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ thêi ®iÓm ph¸t sinh ®Ó h¹ch to¸n vµo thu nhËp, chi phÝ. 8.4- Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ quy ra ®ång ViÖt Nam ®Ó h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô mua, b¸n ngo¹i tÖ trªn c¸c tµi kho¶n cã gèc ngo¹i tÖ ®−îc tÝnh theo tû gi¸ mua, b¸n thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. §èi víi c¸c nghiÖp vô ngo¹i tÖ kh¸c, h¹ch to¸n thèng nhÊt theo tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. 8.5- Trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ, ghi c¶ ngo¹i tÖ vµ ®ång ViÖt Nam. 8.6- PhÇn kÕ to¸n tæng hîp c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ chØ ph¶n ¸nh b»ng ®ång ViÖt Nam. 8.7- Cuèi th¸ng, tiÕn hµnh quy ®æi (®Ó lËp b¸o c¸o) sè d− tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n thuéc kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ theo tû gi¸ hèi ®o¸i gi÷a ®ång ViÖt Nam víi ®ång ®«la Mü do Ng©n hµng Nhµ n−íc (NHNN) c«ng bè vµo ngµy cuèi th¸ng, trõ c¸c kho¶n môc phi tiÒn tÖ (TSC§, vËt liÖu, gãp vèn ®Çu t−, mua cæ phÇn b»ng ngo¹i tÖ...) vÉn theo tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch (c¸c tµi kho¶n nµy kh«ng ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i). Sè chªnh lÖch t¨ng, gi¶m sè d− cuèi th¸ng (quy ra ®ång ViÖt Nam) cña c¸c tµi kho¶n cã gèc ngo¹i tÖ ®−îc h¹ch to¸n bæ sung vµo doanh sè trong th¸ng cña c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ vµ chuyÓn vµo tµi kho¶n 631 "Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i". 8.8- §èi víi c¸c Tæ chøc tÝn dông cã nhiÒu nghiÖp vô ngo¹i tÖ, ®Ó ®¬n gi¶n c«ng viÖc h¹ch to¸n hµng ngµy, cã thÓ tæ chøc viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt vµ h¹ch to¸n tæng hîp c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ theo nguyªn tÖ, nh−ng ®Õn cuèi th¸ng, ph¶i quy ®æi sè d−, doanh sè ho¹t ®éng trong th¸ng cña c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ ra ®ång ViÖt Nam (theo tû gi¸ hèi ®o¸i gi÷a ®ång ViÖt Nam víi ®ång ®«la Mü do NHNN c«ng bè vµo ngµy cuèi th¸ng) ®Ó tæng hîp vµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ ho¹t ®éng trªn b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n hµng th¸ng b»ng ®ång ViÖt Nam. 8.9- §èi víi lo¹i ngo¹i tÖ kh«ng cã tû gi¸ hèi ®o¸i víi ®ång ViÖt Nam th× ph¶i quy ®æi th«ng qua mét lo¹i ngo¹i tÖ cã tû gi¸ hèi ®o¸i víi ®ång ViÖt Nam. 8.10- §èi víi TCTD cã nhiÒu giao dÞch vµng vµ cã kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ tin häc cã thÓ h¹ch to¸n chi tiÕt theo dâi vµng b»ng hiÖn vËt (theo ®¬n vÞ lµ “chØ” vµng 99,99%) vµ gi¸ trÞ. Khi h¹ch to¸n tæng hîp ph¶i quy ®æi gi¸ trÞ hiÖn vËt sang ®ång ViÖt Nam (®¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ vµng) theo gi¸ vµng thùc tÕ mua vµo t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. Vµ ®èi víi nghiÖp vô mua b¸n vµng cã thÓ sö dông th«ng qua hai tµi kho¶n 4711 vµ 4712 ®Ó h¹ch to¸n t−¬ng tù nh− h¹ch to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ (coi vµng nh− mét lo¹i ngo¹i tÖ). 4 HethonghoaHTTK.pdf
 7. Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn II. HÖ thèng tμi kho¶n kÕ to¸n c¸c TCTD Sè hiÖu tμi kho¶n Tªn tμi kho¶n CÊp CÊp CÊp I II III Lo¹i 1: Vèn kh¶ dông vµ c¸c kho¶n ®Çu t− 10 TiÒn mÆt, chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ, kim lo¹i quý, ®¸ quý 101 TiÒn mÆt b»ng ®ång ViÖt nam 1011 TiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ 1012 TiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ 1013 TiÒn mÆt kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u th«ng chê xö lý 1014 TiÒn mÆt t¹i m¸y ATM 1019 TiÒn mÆt ®ang vËn chuyÓn 103 TiÒn mÆt ngo¹i tÖ 1031 Ngo¹i tÖ t¹i ®¬n vÞ 1032 Ngo¹i tÖ t¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ 1033 Ngo¹i tÖ göi ®i nhê tiªu thô 1039 Ngo¹i tÖ ®ang vËn chuyÓn 104 Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ 1041 Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ t¹i ®¬n vÞ 1043 Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ göi ®i nhê thu 1049 Chøng tõ cã gÝa trÞ ngo¹i tÖ ®ang vËn chuyÓn 105 Kim lo¹i quý, ®¸ quý 1051 Vµng t¹i ®¬n vÞ 1052 Vµng t¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ 1053 Vµng ®ang mang ®i gia c«ng, chÕ t¸c 1054 Kim lo¹i quý, ®¸ quý ®ang vËn chuyÓn 1058 Kim lo¹i quý, ®¸ quý kh¸c 11 TiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ n−íc 111 TiÒn göi t¹i Ng©n hμng Nhμ n−íc b»ng ®ång ViÖt nam 1111 TiÒn göi phong to¶ 1113 TiÒn göi thanh to¸n 1116 TiÒn ký quü b¶o l·nh 112 TiÒn göi t¹i Ng©n hμng Nhμ n−íc b»ng ngo¹i tÖ 1121 TiÒn göi phong to¶ 1123 TiÒn göi thanh to¸n 1126 TiÒn ký quü b¶o l·nh 12 §Çu t− tÝn phiÕu ChÝnh phñ vµ c¸c GiÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó t¸i chiÕt khÊu víi NHNN 121 §Çu t− vμo tÝn phiÕu Ng©n hμng Nhμ n−íc vμ tÝn phiÕu ChÝnh phñ 1211 §Çu t− vµo TÝn phiÕu Ng©n hµng Nhµ n−íc 1212 §Çu t− vµo TÝn phiÕu Kho b¹c 122 §Çu t− vμo c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó t¸i chiÕt khÊu víi NHNN 123 Gi¸ trÞ tÝn phiÕu Ng©n hμng Nhμ n−íc, Tæ chøc tÝn dông ®−a cÇm cè vay vèn 129 Dù phßng gi¶m gi¸ 13 TiÒn, vµng göi t¹i TCTD kh¸c 131 TiÒn göi t¹i c¸c TCTD trong n−íc b»ng ®ång ViÖt nam 1311 TiÒn göi kh«ng kú h¹n 1312 TiÒn göi cã kú h¹n 132 TiÒn göi t¹i c¸c Tæ chøc tÝn dông trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ 1321 TiÒn göi kh«ng kú h¹n 5 HethonghoaHTTK.pdf
 8. Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn 1322 TiÒn göi cã kú h¹n 133 TiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ ë n−íc ngoμi 1331 TiÒn göi kh«ng kú h¹n 1332 TiÒn göi cã kú h¹n 1333 TiÒn göi chuyªn dïng 134 TiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam ë n−íc ngoμi 1341 TiÒn göi kh«ng kú h¹n 1342 TiÒn göi cã kú h¹n 1343 TiÒn göi chuyªn dïng 135 Vμng göi t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông trong n−íc 1351 Vµng göi kh«ng kú h¹n 1352 Vµng göi cã kú h¹n 136 Vμng göi t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông ë n−íc ngoμi 1361 Vµng göi kh«ng kú h¹n 1362 Vµng göi cã kú h¹n 14 Chøng kho¸n kinh doanh 141 Chøng kho¸n Nî 1411 Chøng kho¸n ChÝnh phñ 1412 Chøng kho¸n do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hµnh 1413 Chøng kho¸n do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hµnh 1414 Chøng kho¸n n−íc ngoµi 142 Chøng kho¸n Vèn 1421 Chøng kho¸n do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hµnh 1422 Chøng kho¸n do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hµnh 1423 Chøng kho¸n n−íc ngoµi 148 Chøng kho¸n kinh doanh kh¸c 149 Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n 15 Chøng kho¸n ®Çu t− s½n sµng ®Ó b¸n 151 Chøng kho¸n ChÝnh phñ 152 Chøng kho¸n Nî do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hμnh 153 Chøng kho¸n Nî do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hμnh 154 Chøng kho¸n Nî n−íc ngoμi 155 Chøng kho¸n Vèn do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hμnh 156 Chøng kho¸n Vèn do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hμnh 157 Chøng kho¸n Vèn n−íc ngoμi 159 Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n 16 Chøng kho¸n ®Çu t− gi÷ ®Õn ngµy ®¸o h¹n 161 Chøng kho¸n ChÝnh phñ 162 Chøng kho¸n Nî do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hμnh 163 Chøng kho¸n Nî do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hμnh 164 Chøng kho¸n Nî n−íc ngoμi 169 Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n Lo¹i 2: Ho¹t ®éng tÝn dông 20 Cho vay c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c 201 Cho vay c¸c TCTD trong n−íc b»ng ®ång ViÖt Nam 2011 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2012 Nî cÇn chó ý 2013 Nî d−íi tiªu chuÈn 2014 Nî nghi ngê 2015 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 202 Cho vay c¸c TCTD trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ 2021 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2022 Nî cÇn chó ý 6 HethonghoaHTTK.pdf
 9. Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn 2023 Nî d−íi tiªu chuÈn 2024 Nî nghi ngê 2025 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 203 Cho vay c¸c TCTD n−íc ngoμi b»ng ngo¹i tÖ 2031 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2032 Nî cÇn chó ý 2033 Nî d−íi tiªu chuÈn 2034 Nî nghi ngê 2035 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 205 ChiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c 2051 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2052 Nî cÇn chó ý 2053 Nî d−íi tiªu chuÈn 2054 Nî nghi ngê 2055 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 209 Dù phßng rñi ro 2091 Dù phßng cô thÓ 2092 Dù phßng chung 21 Cho vay c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc 211 Cho vay ng¾n h¹n b»ng ®ång ViÖt nam 2111 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2112 Nî cÇn chó ý 2113 Nî d−íi tiªu chuÈn 2114 Nî nghi ngê 2115 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 212 Cho vay trung h¹n b»ng ®ång ViÖt nam 2121 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2122 Nî cÇn chó ý 2123 Nî d−íi tiªu chuÈn 2124 Nî nghi ngê 2125 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 213 Cho vay dμi h¹n b»ng ®ång ViÖt nam 2131 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2132 Nî cÇn chó ý 2133 Nî d−íi tiªu chuÈn 2134 Nî nghi ngê 2135 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 214 Cho vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 2141 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2142 Nî cÇn chó ý 2143 Nî d−íi tiªu chuÈn 2144 Nî nghi ngê 2145 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 215 Cho vay trung h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 2151 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2152 Nî cÇn chó ý 2153 Nî d−íi tiªu chuÈn 2154 Nî nghi ngê 2155 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 216 Cho vay dμi h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 2161 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2162 Nî cÇn chó ý 2163 Nî d−íi tiªu chuÈn 2164 Nî nghi ngê 2165 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 219 Dù phßng rñi ro 2191 Dù phßng cô thÓ 7 HethonghoaHTTK.pdf
 10. Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn 2192 Dù phßng chung 22 ChiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vµ c¸c GiÊy tê cã gi¸ ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc 221 ChiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ c¸c giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång ViÖt Nam 2211 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2212 Nî cÇn chó ý 2213 Nî d−íi tiªu chuÈn 2214 Nî nghi ngê 2215 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 222 ChiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ c¸c giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ 2221 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2222 Nî cÇn chó ý 2223 Nî d−íi tiªu chuÈn 2224 Nî nghi ngê 2225 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 229 Dù phßng rñi ro 2291 Dù phßng cô thÓ 2292 Dù phßng chung 23 Cho thuª tµi chÝnh 231 Cho thuª tμi chÝnh b»ng ®ång ViÖt nam 2311 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2312 Nî cÇn chó ý 2313 Nî d−íi tiªu chuÈn 2314 Nî nghi ngê 2315 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 232 Cho thuª tμi chÝnh b»ng ngo¹i tÖ 2321 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2322 Nî cÇn chó ý 2323 Nî d−íi tiªu chuÈn 2324 Nî nghi ngê 2325 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 239 Dù phßng rñi ro 2391 Dù phßng cô thÓ 2392 Dù phßng chung 24 B¶o l∙nh 241 C¸c kho¶n tr¶ thay kh¸ch hμng b»ng ®ång ViÖt nam 2412 Nî cÇn chó ý 2413 Nî d−íi tiªu chuÈn 2414 Nî nghi ngê 2415 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 242 C¸c kho¶n tr¶ thay kh¸ch hμng b»ng ngo¹i tÖ 2422 Nî cÇn chó ý 2423 Nî d−íi tiªu chuÈn 2424 Nî nghi ngê 2425 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 249 Dù phßng rñi ro 2491 Dù phßng cô thÓ 2492 Dù phßng chung 25 Cho vay b»ng vèn tµi trî, uû th¸c ®Çu t− 251 Cho vay vèn b»ng ®ång ViÖt nam nhËn trùc tiÕp cña c¸c Tæ chøc Quèc tÕ 2511 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2512 Nî cÇn chó ý 2513 Nî d−íi tiªu chuÈn 2514 Nî nghi ngê 8 HethonghoaHTTK.pdf
 11. Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn 2515 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 252 Cho vay vèn b»ng ®ång ViÖt nam nhËn cña ChÝnh phñ 2521 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2522 Nî cÇn chó ý 2523 Nî d−íi tiªu chuÈn 2524 Nî nghi ngê 2525 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 253 Cho vay vèn b»ng ®ång ViÖt nam nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c 2531 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2532 Nî cÇn chó ý 2533 Nî d−íi tiªu chuÈn 2534 Nî nghi ngê 2535 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 254 Cho vay vèn b»ng ngo¹i tÖ nhËn trùc tiÕp cña c¸c Tæ chøc Quèc tÕ 2541 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2542 Nî cÇn chó ý 2543 Nî d−íi tiªu chuÈn 2544 Nî nghi ngê 2545 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 255 Cho vay vèn b»ng ngo¹i tÖ nhËn cña ChÝnh phñ 2551 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2552 Nî cÇn chó ý 2553 Nî d−íi tiªu chuÈn 2554 Nî nghi ngê 2555 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 256 Cho vay vèn b»ng ngo¹i tÖ nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c 2561 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2562 Nî cÇn chó ý 2563 Nî d−íi tiªu chuÈn 2564 Nî nghi ngê 2565 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 259 Dù phßng rñi ro 2591 Dù phßng cô thÓ 2592 Dù phßng chung 26 TÝn dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi 261 Cho vay ng¾n h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam 2611 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2612 Nî cÇn chó ý 2613 Nî d−íi tiªu chuÈn 2614 Nî nghi ngê 2615 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 262 Cho vay trung h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam 2621 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2622 Nî cÇn chó ý 2623 Nî d−íi tiªu chuÈn 2624 Nî nghi ngê 2625 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 263 Cho vay dμi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam 2631 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2632 Nî cÇn chó ý 2633 Nî d−íi tiªu chuÈn 2634 Nî nghi ngê 2635 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 264 Cho vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 2641 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2642 Nî cÇn chó ý 2643 Nî d−íi tiªu chuÈn 9 HethonghoaHTTK.pdf
 12. Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn 2644 Nî nghi ngê 2645 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 265 Cho vay trung h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 2651 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2652 Nî cÇn chó ý 2653 Nî d−íi tiªu chuÈn 2654 Nî nghi ngê 2655 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 266 Cho vay dμi h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 2661 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2662 Nî cÇn chó ý 2663 Nî d−íi tiªu chuÈn 2664 Nî nghi ngê 2665 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 267 TÝn dông kh¸c b»ng ®ång ViÖt Nam 2671 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2672 Nî cÇn chó ý 2673 Nî d−íi tiªu chuÈn 2674 Nî nghi ngê 2675 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 268 TÝn dông kh¸c b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 2681 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2682 Nî cÇn chó ý 2683 Nî d−íi tiªu chuÈn 2684 Nî nghi ngê 2685 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 269 Dù phßng rñi ro 2691 Dù phßng cô thÓ 2692 Dù phßng chung 27 TÝn dông kh¸c ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc 271 Cho vay vèn ®Æc biÖt 2711 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2712 Nî cÇn chó ý 2713 Nî d−íi tiªu chuÈn 2714 Nî nghi ngê 2715 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 272 Cho vay thanh to¸n c«ng nî 2721 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2722 Nî cÇn chó ý 2723 Nî d−íi tiªu chuÈn 2724 Nî nghi ngê 2725 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 273 Cho vay ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n theo kÕ ho¹ch Nhμ n−íc 2731 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2732 Nî cÇn chó ý 2733 Nî d−íi tiªu chuÈn 2734 Nî nghi ngê 2735 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 275 Cho vay kh¸c 2751 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2752 Nî cÇn chó ý 2753 Nî d−íi tiªu chuÈn 2754 Nî nghi ngê 2755 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 279 Dù phßng rñi ro 2791 Dù phßng cô thÓ 2792 Dù phßng chung 10 HethonghoaHTTK.pdf
 13. Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn 28 C¸c kho¶n nî chê xö lý 281 C¸c kho¶n nî chê xö lý ®· cã tμi s¶n xiÕt nî, g¸n nî 282 C¸c kho¶n nî cã tμi s¶n thÕ chÊp liªn quan ®Õn vô ¸n ®ang chê xÐt xö 283 Nî tån ®äng cã tμi s¶n b¶o ®¶m 284 Nî tån ®äng kh«ng cã tμi s¶n b¶o ®¶m vμ kh«ng cßn ®èi t−îng ®Ó thu nî 285 Nî tån ®äng kh«ng cã tμi s¶n b¶o ®¶m nh−ng con nî cßn tån t¹i, ®ang ho¹t ®éng 289 Dù phßng rñi ro nî chê xö lý 29 Nî cho vay ®−îc khoanh 291 Cho vay ng¾n h¹n 292 Cho vay trung h¹n 293 Cho vay dμi h¹n 299 Dù phßng rñi ro nî ®−îc khoanh Lo¹i 3: Tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n Cã kh¸c 30 Tµi s¶n cè ®Þnh 301 Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 3012 Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 3013 M¸y mãc, thiÕt bÞ 3014 Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ truyÒn dÉn 3015 ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý 3019 TSC§ h÷u h×nh kh¸c 302 Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 3021 QuyÒn sö dông ®Êt 3024 PhÇn mÒm m¸y vi tÝnh 3029 TSC§ v« h×nh kh¸c 303 Tμi s¶n cè ®Þnh thuª tμi chÝnh 304 BÊt ®éng s¶n ®Çu t− 305 Hao mßn TSC§ 3051 Hao mßn TSC§ h÷u h×nh 3052 Hao mßn TSC§ v« h×nh 3053 Hao mßn TSC§ ®i thuª 3054 Hao mßn bÊt ®éng s¶n ®Çu t− 31 Tµi s¶n kh¸c 311 C«ng cô lao ®éng ®ang dïng 312 Gi¸ trÞ CCL§ ®ang dïng ®· ghi vμo chi phÝ 313 VËt liÖu 32 X©y dùng c¬ b¶n , mua s¾m TSC§ 321 Mua s¾m TSC§ 322 Chi phÝ XDCB 3221 Chi phÝ c«ng tr×nh 3222 VËt liÖu dïng cho XDCB 3223 Chi phÝ nh©n c«ng 3229 Chi phÝ kh¸c 323 Söa ch÷a TSC§ 34 Gãp vèn, ®Çu t− dµi h¹n 341 §Çu t− vμo c«ng ty con b»ng ®ång ViÖt Nam 342 Vèn gãp liªn doanh b»ng ®ång ViÖt Nam 3421 Vèn gãp liªn doanh víi c¸c TCTD kh¸c 3422 Vèn gãp liªn doanh víi c¸c tæ chøc kinh tÕ 343 §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt b»ng ®ång ViÖt Nam 344 §Çu t− dμi h¹n kh¸c b»ng ®ång ViÖt Nam 345 §Çu t− vμo c«ng ty con b»ng ngo¹i tÖ 346 Vèn gãp liªn doanh b»ng ngo¹i tÖ 11 HethonghoaHTTK.pdf
 14. Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn 3461 Vèn gãp liªn doanh víi c¸c TCTD kh¸c 3462 Vèn gãp liªn doanh víi c¸c tæ chøc kinh tÕ 347 §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt b»ng ngo¹i tÖ 348 §Çu t− dμi h¹n kh¸c b»ng ngo¹i tÖ 349 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− dμi h¹n 35 C¸c kho¶n ph¶i thu bªn ngoµi 351 Ký quü, thÕ chÊp, cÇm cè 352 C¸c kho¶n tham «, lîi dông 353 Thanh to¸n víi Ng©n s¸ch Nhμ n−íc 3531 T¹m øng nép Ng©n s¸ch Nhµ n−íc 3532 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo 3535 Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 3539 C¸c kho¶n chê Ng©n s¸ch Nhµ n−íc thanh to¸n 355 Chi phÝ xö lý tμi s¶n b¶o ®¶m nî 359 C¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu 36 C¸c kho¶n ph¶i thu néi bé 361 T¹m øng vμ ph¶i thu néi bé b»ng ®ång ViÖt nam 3612 T¹m øng ®Ó ho¹t ®éng nghiÖp vô 3613 T¹m øng tiÒn l−¬ng, c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, nh©n viªn 3614 Tham «, thiÕu mÊt tiÒn, tµi s¶n chê xö lý 3615 C¸c kho¶n ph¶i båi th−êng cña c¸n bé, nh©n viªn TCTD 3619 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 362 T¹m øng vμ ph¶i thu néi bé b»ng ngo¹i tÖ 3622 T¹m øng cho c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh ë n−íc ngoµi 3623 T¹m øng c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, nh©n viªn 3629 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 366 C¸c kho¶n ph¶i thu tõ c¸c giao dÞch néi bé 3661 C¸c kho¶n ph¶i thu tõ c¸c chi nh¸nh 3662 C¸c kho¶n ph¶i thu tõ Héi së chÝnh 369 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 3692 Gi¸ trÞ kho¶n nî giao C«ng ty qu¶n lý nî vµ khai th¸c tµi s¶n 3699 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 38 C¸c tµi s¶n Cã kh¸c 381 Gãp vèn ®ång tμi trî b»ng ®ång ViÖt Nam 382 Gãp vèn ®ång tμi trî b»ng ngo¹i tÖ 383 Uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam 384 Uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ngo¹i tÖ 385 §Çu t− b»ng ®ång ViÖt nam vμo c¸c thiÕt bÞ cho thuª tμi chÝnh 386 §Çu t− b»ng ngo¹i tÖ vμo c¸c thiÕt bÞ cho thuª tμi chÝnh 387 Tμi s¶n g¸n nî ®· chuyÓn quyÒn së h÷u cho TCTD, ®ang chê xö lý 388 Chi phÝ chê ph©n bæ 389 Tμi s¶n cã kh¸c 39 L∙i vµ phÝ ph¶i thu 391 L·i ph¶i thu tõ tiÒn göi 3911 L·i ph¶i thu tõ tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam. 3912 L·i ph¶i thu tõ tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ 392 L·i ph¶i thu tõ ®Çu t− chøng kho¸n 3921 L·i ph¶i thu tõ tÝn phiÕu NHNN vµ tÝn phiÕu Kho b¹c 3922 L·i ph¶i thu tõ chøng kho¸n ®Çu t− s½n sµng ®Ó b¸n 3923 L·i ph¶i thu tõ chøng kho¸n ®Çu t− gi÷ ®Õn ngµy ®¸o h¹n 394 L·i ph¶i thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông 3941 L·i ph¶i thu tõ cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam 3942 L·i ph¶i thu tõ cho vay b»ng ngo¹i tÖ vµ vµng 3943 L·i ph¶i thu tõ cho thuª tµi chÝnh 12 HethonghoaHTTK.pdf
 15. Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn 3944 L·i ph¶i thu tõ kho¶n tr¶ thay kh¸ch hµng 396 L·i ph¶i thu tõ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh 3961 Giao dÞch ho¸n ®æi 3962 Giao dÞch kú h¹n 3963 Giao dÞch t−¬ng lai 3964 Giao dÞch quyÒn chän 397 PhÝ ph¶i thu Lo¹i 4: C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 40 C¸c kho¶n Nî ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Nhµ n−íc 401 TiÒn göi cña Kho b¹c Nhμ n−íc b»ng ®ång ViÖt nam 402 TiÒn göi cña Kho b¹c Nhμ n−íc b»ng ngo¹i tÖ 403 Vay Ng©n hμng Nhμ n−íc b»ng ®ång ViÖt nam 4031 Vay theo hå s¬ tÝn dông 4032 Vay chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu c¸c giÊy tê cã gi¸ 4033 Vay cÇm cè c¸c giÊy tê cã gi¸ 4034 Vay thanh to¸n bï trõ 4035 Vay hç trî ®Æc biÖt 4038 Vay kh¸c 4039 Nî qu¸ h¹n 404 Vay Ng©n hμng Nhμ n−íc b»ng ngo¹i tÖ 4041 Nî vay trong h¹n 4049 Nî qu¸ h¹n 41 C¸c kho¶n Nî c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c 411 TiÒn göi cña c¸c TCTD trong n−íc b»ng ®ång ViÖt nam 4111 TiÒn göi kh«ng kú h¹n 4112 TiÒn göi cã kú h¹n 412 TiÒn göi cña c¸c Tæ chøc tÝn dông trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ 4121 TiÒn göi kh«ng kú h¹n 4122 TiÒn göi cã kú h¹n 413 TiÒn göi cña c¸c Ng©n hμng ë n−íc ngoμi b»ng ®ång ViÖt Nam 4131 TiÒn göi kh«ng kú h¹n 4132 TiÒn göi cã kú h¹n 414 TiÒn göi cña c¸c Ng©n hμng ë n−íc ngoμi b»ng ngo¹i tÖ 4141 TiÒn göi kh«ng kú h¹n 4142 TiÒn göi cã kú h¹n 415 Vay c¸c tæ chøc tÝn dông trong n−íc b»ng ®ång ViÖt Nam 4151 Nî vay trong h¹n 4159 Nî qu¸ h¹n 416 Vay c¸c tæ chøc tÝn dông trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ 4161 Nî vay trong h¹n 4169 Nî qu¸ h¹n 417 Vay c¸c Ng©n hμng ë n−íc ngoμi b»ng ®ång ViÖt Nam 4171 Nî vay trong h¹n 4179 Nî qu¸ h¹n 418 Vay c¸c Ng©n hμng ë n−íc ngoμi b»ng ngo¹i tÖ 4181 Nî vay trong h¹n 4189 Nî qu¸ h¹n 419 Vay chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c 42 TiÒn göi cña kh¸ch hµng 421 TiÒn göi cña kh¸ch hμng trong n−íc b»ng ®ång ViÖt nam 4211 TiÒn göi kh«ng kú h¹n 4212 TiÒn göi cã kú h¹n 4214 TiÒn göi vèn chuyªn dïng 422 TiÒn göi cña kh¸ch hμng trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ 13 HethonghoaHTTK.pdf
 16. Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn 4221 TiÒn göi kh«ng kú h¹n 4222 TiÒn göi cã kú h¹n 4224 TiÒn göi vèn chuyªn dïng 423 TiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ®ång ViÖt nam 4231 TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n 4232 TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n 4238 TiÒn göi tiÕt kiÖm kh¸c 424 TiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 4241 TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n 4242 TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n 425 TiÒn göi cña kh¸ch hμng n−íc ngoμi b»ng ®ång ViÖt nam 4251 TiÒn göi kh«ng kú h¹n 4252 TiÒn göi cã kú h¹n 4254 TiÒn göi vèn chuyªn dïng 426 TiÒn göi cña kh¸ch hμng n−íc ngoμi b»ng ngo¹i tÖ 4261 TiÒn göi kh«ng kú h¹n 4262 TiÒn göi cã kú h¹n 4264 TiÒn göi vèn chuyªn dïng 427 TiÒn ký quü b»ng ®ång ViÖt Nam 4271 TiÒn göi ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n SÐc 4272 TiÒn göi ®Ó më Th− tÝn dông (L/C) 4273 TiÒn göi ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n ThÎ 4274 Ký quü b¶o l·nh 4277 Ký quü ®¶m b¶o thuª tµi chÝnh 4279 B¶o ®¶m c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c 428 TiÒn ký quü b»ng ngo¹i tÖ 4281 TiÒn göi ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n SÐc 4282 TiÒn göi ®Ó më Th− tÝn dông (L/C) 4283 TiÒn göi ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n ThÎ 4284 Ký quü b¶o l·nh 4287 Ký quü ®¶m b¶o thuª tµi chÝnh 4289 B¶o ®¶m c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c 43 Tæ chøc tÝn dông ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ 431 MÖnh gi¸ giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång ViÖt Nam 432 ChiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång ViÖt Nam 433 Phô tréi giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång ViÖt Nam 434 MÖnh gi¸ giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 435 ChiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 436 Phô tréi giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 44 Vèn tµi trî, ñy th¸c ®Çu t−, cho vay 441 Vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ®ång ViÖt nam 4411 Vèn nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi 4412 Vèn nhËn cña ChÝnh phñ 4413 Vèn nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc 442 Vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ngo¹i tÖ 4421 Vèn nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi 4422 Vèn nhËn cña ChÝnh phñ 4423 Vèn nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc 45 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho bªn ngoµi 451 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ vÒ XDCB, mua s¾m TSC§ 452 TiÒn gi÷ hé vμ ®îi thanh to¸n 4521 TiÒn gi÷ hé vµ ®îi thanh to¸n 4523 Thanh to¸n víi kh¸ch hµng vÒ tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u th«ng chê xö lý 453 ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhμ n−íc 4531 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép 14 HethonghoaHTTK.pdf
 17. Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn 4534 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 4535 ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ 4538 C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 4539 C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 454 ChuyÓn tiÒn ph¶i tr¶ b»ng ®ång ViÖt nam 455 ChuyÓn tiÒn ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ 458 Chªnh lÖch mua b¸n nî chê xö lý 459 C¸c kho¶n chê thanh to¸n kh¸c 4591 TiÒn thu tõ viÖc b¸n nî, tµi s¶n b¶o ®¶m nî hoÆc khai th¸c tµi s¶n b¶o ®¶m nî 4599 C¸c kho¶n chê thanh to¸n kh¸c 46 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ néi bé 461 Thõa quü, tμi s¶n thõa chê xö lý 462 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸n bé, nh©n viªn Tæ chøc tÝn dông 466 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ tõ c¸c giao dÞch néi bé hÖ thèng TCTD 4661 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ c¸c chi nh¸nh 4662 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ Héi së chÝnh 467 Gi¸ trÞ kho¶n nî nhËn cña Ng©n hμng th−¬ng m¹i ®Ó qu¶n lý vμ khai th¸c 469 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c C¸c giao dÞch ngo¹i hèi 471 Mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh 4711 Mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh 4712 Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh 473 Giao dÞch ho¸n ®æi (SWAP) 4731 Cam kÕt giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ 4732 Gi¸ trÞ giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ 474 Giao dÞch kú h¹n (FORWARD) 4741 Cam kÕt giao dÞch kú h¹n tiÒn tÖ 4742 Gi¸ trÞ giao dÞch kú h¹n tiÒn tÖ 475 Giao dÞch t−¬ng lai (FUTURES) 4751 Cam kÕt giao dÞch t−¬ng lai tiÒn tÖ 4752 Gi¸ trÞ giao dÞch t−¬ng lai tiÒn tÖ 476 Giao dÞch quyÒn chän (OPTIONS) 4761 Cam kÕt giao dÞch quyÒn chän tiÒn tÖ 4762 Gi¸ trÞ giao dÞch quyÒn chän tiÒn tÖ 478 Tiªu thô vμng b¹c, ®¸ quý 48 C¸c tµi s¶n Nî kh¸c 481 NhËn vèn ®Ó cho vay ®ång tμi trî b»ng ®ång ViÖt nam 482 NhËn vèn ®Ó cho vay ®ång tμi trî b»ng ngo¹i tÖ 483 NhËn tiÒn ñy th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam 484 NhËn tiÒn ñy th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ngo¹i tÖ 485 Quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lμm 486 Thanh to¸n ®èi víi c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh 4861 Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch ho¸n ®æi (SWAP) 4862 Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch kú h¹n (FORWARD) 4863 Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch t−¬ng lai (FUTURES) 4864 Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch quyÒn chän (OPTIONS) 487 CÊu phÇn nî cña Cæ phiÕu −u ®·i 488 Doanh thu chê ph©n bæ 489 Dù phßng rñi ro kh¸c 4891 Dù phßng cho c¸c dÞch vô thanh to¸n kh¸c 4892 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 4895 Dù phßng chung ®èi víi c¸c cam kÕt ®−a ra 4899 Dù phßng rñi ro kh¸c 49 L∙i vµ phÝ ph¶i tr¶ 491 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi 15 HethonghoaHTTK.pdf
 18. Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn 4911 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam 4912 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ 4913 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ®ång ViÖt Nam 4914 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ngo¹i tÖ 492 L·i ph¶i tr¶ vÒ ph¸t hμnh c¸c giÊy tê cã gi¸ 4921 L·i ph¶i tr¶ cho c¸c giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång ViÖt Nam 4922 L·i ph¶i tr¶ cho c¸c giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ 493 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn vay 4931 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn vay b»ng ®ång ViÖt Nam 4932 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn vay b»ng ngo¹i tÖ 494 L·i ph¶i tr¶ cho vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t−, cho vay 4941 L·i ph¶i tr¶ cho vèn tµi trî, uû th¸c ®Çu t− b»ng ®ång ViÖt Nam 4942 L·i ph¶i tr¶ cho vèn tµi trî, uû th¸c ®Çu t− b»ng ngo¹i tÖ 496 L·i ph¶i tr¶ cho c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh 4961 Giao dÞch ho¸n ®æi 4962 Giao dÞch kú h¹n 4963 Giao dÞch t−¬ng lai 4964 Giao dÞch quyÒn chän 497 PhÝ ph¶i tr¶ Lo¹i 5: Ho¹t ®éng thanh to¸n 50 Thanh to¸n gi÷a c¸c Tæ chøc tÝn dông 501 Thanh to¸n bï trõ gi÷a c¸c Ng©n hμng 5011 Thanh to¸n bï trõ cña Ng©n hµng chñ tr× 5012 Thanh to¸n bï trõ cña Ng©n hµng thµnh viªn 502 Thu, chi hé gi÷a c¸c Tæ chøc tÝn dông 509 Thanh to¸n kh¸c gi÷a c¸c Tæ chøc tÝn dông 51 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn 511 ChuyÓn tiÒn n¨m nay cña ®¬n vÞ chuyÓn tiÒn 5111 ChuyÓn tiÒn ®i n¨m nay 5112 ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay 5113 ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay chê xö lý 512 ChuyÓn tiÒn n¨m tr−íc cña ®¬n vÞ chuyÓn tiÒn 5121 ChuyÓn tiÒn ®i n¨m tr−íc 5122 ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc 5123 ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc chê xö lý 513 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn n¨m nay t¹i Trung t©m thanh to¸n 5131 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®i n¨m nay 5132 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay 5133 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay chê xö lý 514 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn n¨m tr−íc t¹i Trung t©m thanh to¸n 5141 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®i n¨m tr−íc 5142 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc 5143 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc chê xö lý 519 Thanh to¸n kh¸c gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong tõng Ng©n hμng 5191 §iÒu chuyÓn vèn 5192 Thu hé, chi hé 5199 Thanh to¸n kh¸c 52 Thanh to¸n liªn hµng 521 Thanh to¸n liªn hμng n¨m nay trong toμn hÖ thèng Ng©n hμng 5211 Liªn hµng ®i n¨m nay 5212 Liªn hµng ®Õn n¨m nay 5213 Liªn hµng ®Õn n¨m nay ®· ®èi chiÕu 5214 Liªn hµng ®Õn n¨m nay ®îi ®èi chiÕu 5215 Liªn hµng ®Õn n¨m nay cßn sai lÇm 16 HethonghoaHTTK.pdf
 19. Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn 522 Thanh to¸n liªn hμng n¨m tr−íc trong toμn hÖ thèng NH 5221 Liªn hµng ®i n¨m tr−íc 5222 Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc 5223 Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc ®· ®èi chiÕu 5224 Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc ®îi ®èi chiÕu 5225 Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc cßn sai lÇm 5226 ChuyÓn tiªu liªn hµng ®i n¨m tr−íc 5227 ChuyÓn tiªu liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc 523 Thanh to¸n liªn hμng n¨m nay trong tõng tØnh, thμnh phè 5231 Liªn hµng ®i n¨m nay trong tõng tØnh, thµnh phè 5232 Liªn hµng ®Õn n¨m nay trong tõng tØnh, thµnh phè 5233 Liªn hµng ®Õn n¨m nay ®· ®èi chiÕu trong tõng tØnh, thµnh phè 5234 Liªn hµng ®Õn n¨m nay ®îi ®èi chiÕu trong tõng tØnh, thµnh phè 5235 Liªn hµng ®Õn n¨m nay cßn sai lÇm trong tõng tØnh, thµnh phè 524 Thanh to¸n liªn hμng n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thμnh phè 5241 Liªn hµng ®i n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thµnh phè 5242 Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thµnh phè 5243 Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc ®· ®èi chiÕu trong tõng tØnh, thµnh phè 5244 Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc ®îi ®èi chiÕu trong tõng tØnh, thµnh phè 5245 Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc cßn sai lÇm trong tõng tØnh, thµnh phè 5246 ChuyÓn tiªu liªn hµng ®i n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thµnh phè 5247 ChuyÓn tiªu liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thµnh phè 56 Thanh to¸n víi c¸c Ng©n hµng ë n−íc ngoµi 562 Thanh to¸n song biªn 563 Thanh to¸n ®a biªn 569 C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c Lo¹i 6: Nguån vèn chñ së h÷u 60 Vèn cña Tæ chøc tÝn dông 601 Vèn ®iÒu lÖ 602 Vèn ®Çu t− XDCB, mua s¾m TSC§ 603 ThÆng d− vèn cæ phÇn 604 Cæ phiÕu quü 609 Vèn kh¸c 61 Quü cña Tæ chøc tÝn dông 611 Quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ 612 Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 6121 Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 6122 Quü nghiªn cøu khoa häc vµ ®µo t¹o 613 Quü dù phßng tμi chÝnh 619 Quü kh¸c 62 Quü khen th−ëng, phóc lîi 621 Quü khen th−ëng 622 Quü phóc lîi 623 Quü phóc lîi ®· h×nh thμnh tμi s¶n cè ®Þnh 63 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i, vµng b¹c ®¸ quý 631 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 6311 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i vµo thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o 6312 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giai ®o¹n ®Çu t− XDCB 6313 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i tõ chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh 632 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i vμng b¹c, ®¸ quý 17 HethonghoaHTTK.pdf
 20. Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn 633 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh 6331 Giao dÞch ho¸n ®æi 6332 Giao dÞch kú h¹n tiÒn tÖ 6333 Giao dÞch t−¬ng lai tiÒn tÖ 6334 Giao dÞch quyÒn chän tiÒn tÖ 6338 C«ng cô ph¸i sinh kh¸c 64 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 641 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n 642 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n cè ®Þnh Cæ phiÕu −u ®·i 65 69 Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi 691 Lîi nhuËn n¨m nay 692 Lîi nhuËn n¨m tr−íc Lo¹i 7: Thu nhËp 70 Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dông 701 Thu l·i tiÒn göi 702 Thu l·i cho vay 703 Thu l·i tõ ®Çu t− chøng kho¸n 705 Thu l·i cho thuª tμi chÝnh 709 Thu kh¸c tõ ho¹t ®éng tÝn dông 71 Thu nhËp phÝ tõ ho¹t ®éng dÞch vô 711 Thu tõ dÞch vô thanh to¸n 712 Thu tõ nghiÖp vô b¶o l·nh 713 Thu tõ dÞch vô ng©n quü 714 Thu tõ nghiÖp vô uû th¸c vμ ®¹i lý 715 Thu tõ dÞch vô t− vÊn 716 Thu tõ kinh doanh vμ dÞch vô b¶o hiÓm 717 Thu phÝ nghiÖp vô chiÕt khÊu 718 Thu tõ cung øng dÞch vô b¶o qu¶n tμi s¶n, cho thuª tñ kÐt 719 Thu kh¸c 72 Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi 721 Thu vÒ kinh doanh ngo¹i tÖ 722 Thu vÒ kinh doanh vμng 723 Thu tõ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh tiÒn tÖ 74 Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c 741 Thu vÒ kinh doanh chøng kho¸n 742 Thu tõ nghiÖp vô mua b¸n nî 748 Thu tõ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh kh¸c 749 Thu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c 78 Thu nhËp gãp vèn, mua cæ phÇn 79 Thu nhËp kh¸c Lo¹i 8: Chi phÝ 80 Chi phÝ ho¹t ®éng tÝn dông 801 Tr¶ l·i tiÒn göi 802 Tr¶ l·i tiÒn vay 803 Tr¶ l·i ph¸t hμnh giÊy tê cã gi¸ 805 Tr¶ l·i tiÒn thuª tμi chÝnh 809 Chi phÝ kh¸c 81 Chi phÝ ho¹t ®éng dÞch vô 18 HethonghoaHTTK.pdf
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2