Hệ thống thuế tại việt nam hiện nay

Chia sẻ: Nguyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

1
711
lượt xem
177
download

Hệ thống thuế tại việt nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo hệ thống thuế tại Việt Nam hiện nay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống thuế tại việt nam hiện nay

 1. Môn học THUẾ VÀ HỆ THỐNG THUẾ TẠI VIỆT NAM Giảng viên: Nguyễn Thu Hằng Tel: 04 38356800, ext 514, 515 Mobile: 0983881508 Email: hang.nguyen.ftu@gmail.com
 2. 1. Thời lượng: 30 tiết = 10 buổi = 8 buổi học + 2 buổi thảo luận và làm bài tập 2. Đánh giá: - Chuyên cần: 10% - Thi giữa kì: 30% - Điểm thi hết môn: 60% 1. Hình thức thi hết môn: trắc nghiệm (lí thuyết + bài tập) 4. Phương pháp giảng dạy và học tập - Thuyết trình - Thảo luận - Bài tập - Chơi games - Bài kiểm tra trình/bài tập nhóm 5. Tài liệu tham khảo - Giáo trình “Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam” – GS.TS Bùi Xuân Lưu (Chủ biên), ĐHNT - Các tình huống và bài tập thuế - TS. Nguyễn Hữu Khải (Chủ biên), ĐHNT - Giáo trình Thuế, giáo trình Nghiệp vụ thuế – TS Nguyễn Thị Liên (Chủ biên), HVTC
 3. MỤC ĐÍCH MÔN HỌC  Trang bị kiến thức cơ bản về thuế (quá trình ra đời và phát triển của thuế trên thế giới và ở Việt Nam, khái niệm về thuế, các yếu tố cấu thành nên thuế, nguyên tắc thuế khóa…)  Giúp sinh viên tìm hiểu sâu hơn về 5 sắc thuế: GTGT, TTĐB, XNK, TNDN, TNCN  Hướng dẫn sinh viên cách giải quyết các tình huống thuế, cách tính toán thuế và kê khai thuế.
 4. Kế hoạch lên lớp Buổi Nội dung Yêu cầu Phần I: Chương I , II - Nguồn gốc, quá trình phát triển của thuế 2 buổi Những vấn đề - Những vấn đề cơ bản về thuế chung về thuế Phần II: Chương III - Đọc Văn bản pháp quy 4 buổi Thuế Giá trị Gia Luật số 02/1997/QH9 ngày 10/05/1997 của QH về thuế GTGT Các sắc tăng Luật số 07/2003/QH11 ngày 17/06/2003 của QH về sửa đổi bổ thuế sung một số điều của Luật thuế GTGT gián Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 thu Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Thông tư 129/2008/ TT-BTC ngày 26/12/2008 - Bài tập Chương III Chương IV - Đọc Văn bản pháp quy Thuế tiêu thụ đặc Luật thuế TTĐB số 05/1998/QH10 ngày 20/05/1999 biệt Luật số 08/2003/QH11 ngày 17/06/2003 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 - Bài tập Chương IV Chương V - Đọc văn bản pháp quy Thuế xuất khẩu, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 nhập khẩu Nghị định số 149/2005/NĐ- CP ngày 08/12/2005 Thông tư số 113/2005/TT – BTC ngày 15/12/2005 - Bài tập Chương V - Kiểm tra giữa kì
 5. Kế hoạch lên lớp Phần 3 Chương VI - Đọc văn bản pháp quy 3 buổi Thuế thu nhập Luật Thuế TNDN số 09/2003/QH11 ngày Các sắc doanh nghiệp 17 tháng 6 năm 2003 thuế trực Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày thu chủ 3/6/2008 y ếu Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 -Bài tập Chương VI - Chơi game Chương VII - Đọc văn bản pháp quy Thuế thu nhập cá Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày nhân 21 tháng 11 năm 2007; Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 - Bài tập Chương VII Phần 4 Tổng kết thảo luận Thảo luận, đánh giá, chữa bài tập 1 buổi Tổng kết
 6. CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA THUẾ QUÁ TRÌNH PHÁT SƠ LƯỢC NGUỒN GỐC THUẾ Ở CỦA THUẾ TRIỂN CỦA THUẾ VIỆT NAM
 7. I. SƠ LƯỢC NGUỒN GỐC CỦA THUẾ 2 ĐIỀU KIỆN:  Thứ nhất: Sự ra đời và tồn tại của Nhà nước Thuế ra đời và tồn tại cùng với sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước, vì Nhà nước và do Nhà nước.  Thứ hai: Sự hình thành thu nhập xã hội
 8. 3 cách động viên thu nhập vào NSNN Quyên góp Vay Ngân sách Nhà nước Quyền lực bắt buộc
 9. Để đảm bảo có được nguồn thu lớn, ổn định và lâu dài → Nhà nước dùng quyền lực để bắt buộc người dân phải động viên một phần thu nhập vào NSNN → Thuế ra đời
 10. Kết luận  Thuế là một tất yếu khách quan với chức năng chủ yếu đầu tiên là đảm bảo nguồn thu tài chính phục vụ nhu cầu chi tiêu theo chức năng của NN.  Nếu của cải làm ra không dư thừa (tức là nếu không có thu nhập xã hội) thì sẽ không có thuế.
 11. II. Quá trình phát triển của thuế -NN là đại diện của nhân dân, quan tâm -NN đóng vai trò đến các vấn đề: công điều tiết kinh tế → bằng xã hội, thất -Mục đích phi kinh tế: đòi hỏi nguồn thu nghiệp… trả lương quan lại, xây lớ n hơ n thành lũy, nuôi binh -Thuế phức tạp hơn, lính… - Hệ thống thuế đa dạng về số lượng đa dạng hơn, tinh tế -Hình thức ban đầu: hiện vật, kể cả việc sắc thuế và thuế hơn để không hạn cưỡng bức lao động, suất chế ý chí làm giàu của nô dịch…→ Quan hệ -Thuế có vai trò cá nhân và không làm hàng – tiền phát triển: giảm động lực phát Thuế thu bằng tiền. lớ n hơn: tạo nguồn thu lớn hơn, triển xã hội, tăng thu -Tác dụng duy nhất: nguồn thu nuôi bộ máy kích thích phát NSNN, thực hiện công Nhà nước. triển kinh tế. bằng xã hội . CĐ Nô Lệ XHCN - Tiền TBCN TBCN
 12. KẾT LUẬN Sự phát triển của thuế gắn liền với sự phát triển của xã hội. Xã hội càng phát triển thì thuế càng đa dạng và phát triển.
 13. III. SƠ LƯỢC VỀ THUẾ Ở VIỆT NAM 1. Thời phong kiến Nhà Trần, Lê: - Thuế trực thu: thuế thân, thuế điền - Thuế gián thu: đánh phân tán vào các hoạt động thủ công nghiệp: thuế nội quan, thuế quan Thuế điền thổ (tô) Nhà Nguyễn: Thuế thân đinh (dung) - Thuế chính phú (thuế gián thu): Thuế tạp dịch (diệu) Thuế cảng Thuế hầm mỏ - Thuế tạp phú (thuế trực thu): Thuế quan tân Thuế nguồn đầm Thuế các hộ sản xuất → Thiếu chuẩn mực về đạo đức, pháp lý.
 14. III. SƠ LƯỢC VỀ THUẾ Ở VIỆT NAM 2. Thời phong kiến nửa thuộc địa (Cuối TK XIX đến 1945) - Vẫn duy trì các sắc thuế cơ bản của thời nhà Nguyễn nhưng ở mức độ năng nề hơn. - Thực dân Pháp cho kinh doanh thuốc phiện, mở sòng bạc, quán rượu, tiệm nhảy… để thu thuế; Ban hành một số loại thuế mới: thuế môn bài, thuế xuất nhập khẩu, thuế kho và lệ phí cảng… → chế độ thuế rất nặng nề, bất công và kém nhân đạo 3. Thời kì VN dành độc lập và tiến lên XHCN - Sau CMT8 - Thời kỳ kế hoạch hóa tập trung - Thời kỳ đổi mới, nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của NN
 15. 3.1 Sau CM T8/1945  Hñy  bá  thuÕ  th©n,  gi¶m,  miÔn  thuÕ  ruéng  ®Êt, thuÕ m«n bµi; ban hµnh c¸c s¾c lÖnh  vÒ thuÕ → ®¸p øng mét phÇn chi tiªu cho  kh¸ng  chiÕn  chèng  Ph¸p,  ph¸t  triÓn  s¶n  xuÊt  → G¸nh nÆng thuÕ gi¶m xuèng.  Ban hµnh mét sè t¹p thuÕ ®¸nh vµo mét sè  ho¹t  ®éng  cao  cÊp,  xa  xØ  vµ  mét  sè  ho¹t  ®éng  kh¸c  (thuÕ  s¸t  sinh,  thuÕ  TTDB  m«  t«…)  1947:  ­  3  lo¹i  thuÕ  trùc  thu:  thuÕ  ®iÒn  thæ, thuÕ m«n bµi, thuÕ s¸t sinh                  ­  3  lo¹i  thuÕ  gi¸n  thu:  thuÕ  quan, thuÕ thuèc lµo, thuÕ muèi.  1951: 7 lo¹i thuÕ: thuÕ n«ng nghiÖp; thuÕ  c«ng, th­¬ng nghiÖp (thuÕ doanh thu, thuÕ  bu«n  chuyÕn…);  thuÕ  hµng  hãa;  thuÕ  xuÊt  nhËp  khÈu;  thuÕ  s¸t  sinh;  thuÕ  tr­íc  b¹;  thuÕ con tem (con niªn).
 16. 3.2 Thời kỳ KHH tập trung, bao cấp  Vai  trß  cña  thÞ  tr­êng  vµ  h¹ch  to¸n  kinh  tÕ  bÞ  coi  nhÑ;  NSNN  dùa  vµo  chÕ  ®é  thu hoÆc bï theo chØ tiªu.  → ThuÕ kh«ng cã vai trß quan  träng  víi  ý  nghÜa  thùc  sù  cña nã.
 17. 3.3 Thời kỳ đổi mới  NÒn  kinh  tÕ  chuyÓn  sang  häat  ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã  sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc → ThuÕ  b¾t  ®Çu  cã  vai  trß  quan  träng  ®Ó  kÝch  thÝch,  ph¸t  triÓn  nÒn  kinh  tÕ  ,  vµ  lµ  nguån thu chÝnh cña NSNN  → Hµng  lo¹t  luËt  thuÕ  ra  ®êi,  ®­îc  söa  ®æi  bæ  sung  vµ  ngµy  cµng ®­îc hoµn thiÖn h¬n.
 18. C¶i c¸ch thuÕ b­íc 1: 1990­1995 Môc tiªu Néi dung • Trë  thµnh  c«ng  cô  • Ban  hµnh  6  luËt  qu¶n lý chñ yÕu cña  thuÕ:  thuÕ  doanh  Nhµ n­íc thu,  thuÕ  TT§B,  • Trë thµnh nguån thu  thuÕ  lîi  tøc,  thuÕ  chñ yÕu cña NSNN  xuÊt  khÈu,  nhËp  • Gãp  phÇn  thùc  hiÖn  khÈu,  thuÕ  sö  dông  ®Êt  n«ng  nghiÖp,  c«ng  b»ng  x∙  héi thuÕ  chuyÓn  quyÒn  gi÷a c¸c thµnh phÇn  sö dông ®Êt. kinh tÕ • §¶m  b¶o  tÝnh  ph¸p  lý cao  • 3  ph¸p  lÖnh  (thuÕ  • Phï  hîp  tõng  b­íc  tµi  nguyªn,  thuÕ 
 19. C¶i c¸ch thuÕ b­íc 2: 1995 Môc tiªu Néi dung • VÒ  tµi  chÝnh:  bao  qu¸t  • Ban  hµnh  luËt  thuÕ  hÕt  mäi  nguån  thu  ®∙,  GTGT  thay  cho  thuÕ  ®ang vµ sÏ ph¸t sinh doanh  thu,  thuÕ  TNDN  • VÒ  kinh  tÕ:  khuyÕn  thay  cho  thuÕ  lîi  khÝch  ph¸t  triÓn  s¶n  tøc. xuÊt,  ®Èy  m¹nh  xuÊt  khÈu, b¶o hé hîp lý nÒn  • Ban hµnh luËt söa ®æi  s¶n  xuÊt  trong  n­íc  vµ  bæ  sung  mét  sè  ®iÒu  phï  hîp  víi  qu¸  trinh  cña  thuÕ  XNK  vµ  thuÕ  héi  nhËp  kinh  tÕ  quèc  TT§B tÕ. • Ban  hµnh  ph¸p  lÖnh  • VÒ x∙ héi: ®¶m b¶o b×nh  phÝ vµ lÖ phÝ ®¼ng  gi÷a  c¸c  thµnh  phÇn  kinh  tÕ,  gi¶m  • Söa  ®æi  bæ  sung  ph¸p  chªnh  lÖch  giµu  nghÌo,  lÖnh thuÕ tµi nguyªn,  gãp phÇn æn ®Þnh x∙ héi luËt  thuÕ  chuyÓn  • VÒ  mÆt nghiÖp  vô:  chÝnh  quyÒn sö dông ®Êt.
 20. Cải cách thuế lần 3: 2005 - 2010 Mục tiêu Nội dung • • Ban hành Luật quản lý thuế Là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế, vừa • Ban hành Luật thuế TNCN động viên được các nguồn lực đồng • Sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT, thời thúc đẩy phát triển nhanh sức sản thuế TTĐB, thuế XNK xuất; khuyến khích xuất khẩu; khuyến • Hiện đại hóa hệ thống quản lý và khích đầu tư… hành thu thuế: tự kê khai, nộp thuế; • Huy động đầy đủ các nguồn thu vào ứng dụng tin học vào quản lý thuế; kê NSNN… khai thuế điện tử… • Phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế • Thực hiện cải cách hành chính thuế… quốc tế, thực hiện bảo hộ hợp lý, có chọn lọc, có thời hạn, có điều kiện, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. • Tạo môi trường pháp lý bình đẳng, công bằng… • Đơn giản, minh bạch, công khai; khắc phục các hiện tượng tiêu cực, yếu kém trong quản lý thuế…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản