intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Song ngữ Việt - Anh): Phần 1

Chia sẻ: ViApollo11 ViApollo11 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

61
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các nội dung của bản Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Tòa soạn Tạp chí Vietnam Law & Legal Forum - Thông tấn xã Việt Nam để xuất bảntài liệu Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Song ngữ Việt - Anh). Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung chính sau: Chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo vệ tổ quốc, Quốc hội, tòa án nhân dân, chính quyền địa phương, hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Song ngữ Việt - Anh): Phần 1

CK.0000071319<br /> <br /> l l HIÊN PHÁP l i<br /> <br /> N ư ỏc CỘNG H Ò A X Ả HỘI CHỦ NGHĨA<br /> VIỆT NAM<br /> (Song ngữ Việt - Anh)<br /> <br /> THE CONSTITUTION<br /> OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM<br /> (Vietnamese - English)<br /> <br /> NGUYÊN<br /> <br /> ọc LIỆU<br /> <br /> '02<br /> TẠP CHÍ<br /> <br /> W:<br /> <br /> 'NHÀ XUẤT BẢN<br /> CHÍNH TRỊ QUỐC GIA<br /> THE NATIONAL POLITICAL<br /> PUBLISHING HOUSE<br /> <br /> ViSTNAMUMr<br /> & Legal Forum<br /> THÔNG TẨN XẲ VIỆT NAM<br /> VIETNAM NEWS AGENCY<br /> <br /> HIẾN PHÁP<br /> NUÓC CỘNG HÒA XẢ HỘI CHU NGHĨA<br /> VIỆT NAM<br /> (Sonx tigữ lĩệ t • /inh)<br /> <br /> THE CONSTITUTION<br /> O F THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM<br /> ( ĩ- ìe in ttm r s c - E n g lis h )<br /> <br /> Mã số:<br /> <br /> 34(v)01<br /> ____<br /> CTQG-2014<br /> <br /> HIÊN PHAP<br /> NƯỚC CỘNG HÒA XẢ HỘI CHÚ NGHĨA<br /> VIỆT NAM<br /> (Song ngũ liệ t - Anh)<br /> <br /> THE CONSTITUTION<br /> OF TH E SO CIA LIST R E PU B LIC O F V IETN AM<br /> (Vietnamese - English)<br /> <br /> N H À X U Á T BAN<br /> <br /> TẠPCHÍ<br /> <br /> CHÍ NH TRỊ Q L Ó C G I A - S ự T H Ậ T<br /> <br /> V I E TN A M LAW & L E G A L F OR U M<br /> <br /> T H E N AT I O N A L P OL I T I C A L<br /> <br /> T H Ô N G TÁN XÃ VI Ệ T NAM<br /> <br /> PUBLISHING HOUSE<br /> <br /> VIETNAM NEWS AGENC\'<br /> <br /> Ha NÔ1 - 2014<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2