intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiện trạng và biến động cỏ biển tại khu vực bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Chia sẻ: Thamoioii Thamoioii | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

38
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo trình bày kết quả khảo sát tình trạng thành phần loài và phân bố cỏ biển ở đảo Cù Lao Chàm trong khuôn khổ mã chương trình độc lập cấp Nhà nước: DTDL.XH-02/16. Kết quả cho thấy Cu Lao Cham có 05 loài cỏ biển (Cymodocea rotundata Asch. & Sch., Halodule pinifolia (Miki) den Hartog, Halodule uninervis (Forssk.) Asch., Halophila ovalis (R. Br.) Hooker f. Halophila decipiens Ostenfeld) cao hơn kết quả khảo sát năm 2007 chỉ với 04 loài. Tuy nhiên, diện tích và phân phối của họ đã bị giảm nghiêm trọng (15 ha vào năm 2017 so với 50 ha năm 2007). Nghiên cứu cũng tiến hành đánh giá ban đầu về nguyên nhân suy thoái và đề xuất một số giải pháp sử dụng và quản lý hệ sinh thái cỏ biển ở đảo Cù Lao Chàm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiện trạng và biến động cỏ biển tại khu vực bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Nghiên c u<br /> <br /> HI N TR NG VÀ BI N NG C BI N T I KHU B O T N<br /> BI N CÙ LAO CHÀM<br /> Cao V n L ng1,2, Chu Th C ng1<br /> Nguy n V n V 3, Uông ình Khanh4<br /> 1<br /> Vi n Tài nguyên và Môi tr ng bi n, VAST<br /> 2<br /> H c vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam, VAST<br /> 3<br /> Ban Qu n lý Khu b o t n bi n Cù Lao Chàm, H i An, Qu ng Nam<br /> 4<br /> Vi n a lý, VAST<br /> Tóm t t<br /> Bài báo là k t qu i u tra nghiên c u v hi n tr ng thành ph n loài, phân b c<br /> bi n t i các c m o t i Cù Lao Chàm trong khuôn kh “Ch ng trình c l p c p<br /> Nhà n c” Mã s : T L.XH-02/16. Nghiên c u cho th y, Cù Lao Chàm có 05 loài<br /> c bi n (Cymodocea rotundata Asch. & Sch., Halodule pinifolia (Miki) den Hartog,<br /> Halodule uninervis (Forssk.) Asch., Halophila ovalis (R. Br.) Hooker f. và Halophila<br /> decipiens Ostenfeld) so v i n m 2007 ch có 04 loài. Tuy nhiên, di n tích và ph m<br /> vi phân b c a chúng ã suy gi m nghiêm tr ng (15 ha n m 2017 so v i 50 ha n m<br /> 2007). Qua ây, nhóm tác gi c ng có nh ng ánh giá ban u v nguyên nhân suy<br /> thoái, xu t m t s gi i pháp s d ng và qu n lý h sinh thái c bi n t i Cù Lao<br /> Chàm.<br /> T khóa: C bi n; Cù Lao Chàm; Khu b o t n bi n; H sinh thái<br /> Abstract<br /> Current status and trends of seagrass habitats in the Cu Lao Cham marine<br /> protected area<br /> The article presents the results of surveying the status of species composition and<br /> seagrass distribution in Cu Lao Cham island under the framework of “State-level<br /> independent program code: DTDL.XH-02/16. The results show that Cu Lao Cham has<br /> 05 species of seagrass (Cymodocea rotundata Asch. & Sch., Halodule pinifolia (Miki)<br /> den Hartog, Halodule uninervis (Forssk.) Asch., Halophila ovalis (R. Br.) Hooker f.<br /> and Halophila decipiens Ostenfeld) that is higher than the survey result in 2007 with<br /> only 04 species. However, their area and distribution have been severely reduced (15<br /> ha in 2017 compared to 50 ha in 2007). The study also conduct initial assessments of<br /> the causes of degradation and propose some solutions to use and manage seagrass<br /> ecosystem in Cu Lao Cham island.<br /> Keywords: Seagrass; Cu Lao Cham; Marine protected area; Ecosystem<br /> 1. tv n góp ph n ch ng s t l b bi n, thúc y<br /> C bi n là nh ng th c v t th y sinh s l ng ng tr m tích và các v t ch t h u<br /> b c cao, có hoa, s ng trong môi tr ng c và vô c và làm s ch môi tr ng b ô<br /> bi n. Ch c n ng c a c bi n trong th y nhi m; các th m c là n i s ng cho m t<br /> v c ven bi n r t a d ng c v giá tr sinh s ng v t tr ng thành và là v n m<br /> thái và giá tr kinh t . Theo Wood, Odum cho các u trùng, trong ó nhi u loài có<br /> và Zieman (1969) [1], c bi n có m t s giá tr kinh t cao; lá c bi n là ngu n<br /> ch c n ng chính nh sau: n nh i b , th c n tr c ti p cho các loài ng v t n<br /> 27<br /> T p chí Khoa h c Tài nguyên và Môi tr ng - S 26 - n m 2019<br /> Nghiên c u<br /> <br /> c hay th c v t bi u sinh; là nhóm th c c nh quan, v i nh ng bãi bi n p ngày<br /> v t có n ng su t s c p cao, t c sinh càng thu hút nhi u khách du l ch. Theo<br /> tr ng nhanh; tham gia vào chu trình th ng kê c a Ban qu n lý Khu b o t n<br /> dinh d ng c a h sinh thái, là m t m t bi n (KBTB) Cù Lao Chàm, l ng du<br /> xích quan tr ng trong l i th c n; th m khách ra o ngày càng cao (trung bình<br /> c bi n còn c coi là b ch a carbon,... kho ng 1.150 ng i/ngày), v i các ho t<br /> Vùng bi n nào m t c bi n thì ó a ng ch y u là t m bi n, l n ng m san<br /> d ng sinh h c gi m, d n n vi c gi m sút hô và i kèm là các d ch v n u ng, nhà<br /> s n l ng khai thác h i s n. Theo tài li u ngh , i l i,… n r trong th i gian g n<br /> phân lo i c bi n m i nh t n m 2006, trên ây. Chính nh ng ho t ng này là m t<br /> toàn th gi i có kho ng 66 loài c bi n ã trong nh ng nguyên nhân gây e d a n<br /> c ghi nh n, chi m 0,1 - 0,2 % di n tích các h sinh thái bi n, a d ng sinh h c,<br /> i d ng [2]. T i Vi t Nam, có 15 loài ngu n l i h i s n, trong ó có h sinh thái<br /> v i t ng di n tích h n 18.000 ha [3, 4, 5]. c bi n.<br /> Khu d tr sinh quy n th gi i Cù Bài báo là k t qu nghiên c u t c<br /> Lao Chàm - H i An (t nh Qu ng Nam) th i vào tháng 6 n m 2017 v c bi n<br /> c T ch c Giáo d c, Khoa h c và V n vùng ven bi n Cù Lao Chàm trong khuôn<br /> hóa Liên Hi p qu c (UNESCO) công nh n kh “ tài c l p c p Nhà n c” Mã<br /> vào ngày 26/5/2009 t i k h p th 21 c a s : T L.XH-02/16, v i m c tiêu góp<br /> y ban i u ph i qu c t Ch ng trình ph n ánh giá hi n tr ng và bi n ng<br /> con ng i và sinh quy n th gi i (MAB) các th m c bi n, giúp cho các nhà quy<br /> di n ra t i o Jeju (Hàn Qu c), có t ng ho ch, qu n lý ra c các gi i pháp<br /> di n tích 33.737 ha; v i vùng lõi là Khu s d ng h p lý ngu n tài nguyên thiên<br /> b o t n bi n Cù Lao Chàm (11.560 ha); nhiên bi n c a KBTB Cù Lao Chàm. T p<br /> vùng m bao g m ph n bi n bao quanh th tác gi chân thành xin c m n t i B<br /> vùng lõi và toàn b di n tích h th ng Khoa h c và Công ngh , Vi n a lý, Vi n<br /> sông, kênh r ch, ao h t nhiên, vùng t Tài nguyên và Môi tr ng bi n, Vi n Hàn<br /> ng p n c t nhiên, r ng ng p m n, bãi lâm Khoa h c và Công ngh Vi t Nam ã<br /> bi n, bãi tri u, doi cát, c a sông Thu B n t o i u ki n thu n l i cho nhóm tác gi<br /> (di n tích 20.660 ha) và vùng chuy n ti p hoàn thành bài báo trên.<br /> là ô th c H i An (1.517 ha). Di n tích<br /> m t n c c a Cù Lao Chàm là 5.175 ha, 2. i t ng và ph ng pháp<br /> v i kho ng 311 ha r n san hô, 50 ha th m nghiên c u<br /> c bi n v i nhi u loài h i s n có giá tr . 2.1. Tài li u và th i gian nghiên c u<br /> Theo k t qu nghiên c u g n ây nh t ã<br /> Tài li u s d ng cho bài báo d a trên<br /> xác nh c Cù Lao Chàm có kho ng<br /> c s k t qu kh o sát thu m u t c th i vào<br /> 277 loài san hô t o r n thu c 40 gi ng và<br /> tháng 6 n m 2017 trên 6 m t c t tr i u<br /> 17 h ; 5 loài tôm hùm; 97 loài nhuy n th<br /> t i 6 v trí ven o Cù Lao Chàm (Bãi N n,<br /> và r t nhi u loài ng th c v t khác có giá<br /> Bãi Ông, Bãi Bìm, Bãi Xép, Bãi Ch ng,<br /> tr v m t sinh thái, giá tr kinh t và c nh<br /> Bãi B c), v i t ng s 24 m u c bi n (18<br /> quan [6, 7].<br /> m u nh l ng và 6 m u nh tính).<br /> Bên c nh nh ng giá tr v a d ng<br /> sinh h c và h sinh thái bi n quan tr ng, 2.2. Ph ng pháp nghiên c u<br /> Cù Lao Chàm còn có nh ng giá tr v Vi c thu m u và nh lo i c bi n<br /> 28<br /> T p chí Khoa h c Tài nguyên và Môi tr ng - S 26 - n m 2019<br /> Nghiên c u<br /> <br /> c th c hi n theo các ph ng pháp ã cho ô m u và toàn di n tích khu v c<br /> c công b [8, 9, 10, 11]. nghiên c u.<br /> V trí các tr m kh o sát xác nh b ng Tính tr l ng c bi n vùng nghiên<br /> thi t b nh v v tinh (GPS). S d ng c u theo công th c:<br /> các thi t b l n chuyên d ng SCUBA, W= b x S<br /> máy quay phim và máy nh d i n c trong ó:<br /> h tr thu m u d i tri u. Các m t c t<br /> b là sinh l ng trung bình v i:<br /> và khung nh l ng (0,04 m2) c t<br /> ng u nhiên. ph c xác nh b ng b = (b1 + b2 + b3 +...+ bn)/n<br /> khung nh l ng (50 cm x 50 cm) c (gram ho c kg/ m 2)<br /> chia làm 25 ô vuông u nhau và quy v b1 là sinh l ng t i i m ng u nhiên<br /> di n tích 1 m2. Tính di n tích bãi c bi n th nh t<br /> theo b n t l l n, th c dây o tr c b2 là sinh l ng t i i m ng u nhiên<br /> ti p k t h p nh vi n thám. th hai<br /> Xác nh % ph c a c bi n b3 là sinh l ng t i i m ng u nhiên<br /> (seagrass percentage cover) theo th ba<br /> McKenzie et al, 2002. ph C c a c bn là sinh l ng t i i m ng u nhiên<br /> bi n tính theo công th c: th n<br /> S: di n tích có c bi n (m2 ho c ha)<br /> W: tr l ng c bi n (kg ho c t n<br /> Trong ó: t i ho c khô)<br /> Mi = i m gi a c a l p i; S li u thu th p c x lý trên ph n<br /> m m Excel tính toán các m i quan h<br /> f = t n s , g m nh ng ô có s l p<br /> gi a i l ng cacbon v i các nhân t<br /> gi ng nhau i<br /> i u tra. Ph ng trình c ch n là y =<br /> Vi c phân tích, nh lo i và x lý s a.x + b có h s t ng quan (R2) l n, sai<br /> li u c th c hi n t i phòng thí nghi m s nh .<br /> Phòng Sinh thái và Tài nguyên Th c v t<br /> Bi n (Vi n Tài nguyên và Môi tr ng 3. K t qu và th o lu n<br /> bi n). M u c bi n thu v c r a s ch 3.1. Thành ph n loài c bi n<br /> và tách riêng t ng loài, o kích th c ch i T ng s loài c bi n t i Cù Lao Chàm<br /> lá, m m t ch i, chi u dài lá,... Sau c ghi nh n qua t i u tra vào tháng<br /> ó, m u c tách riêng thành 2 ph n: 6 n m 2017 là 5 loài thu c 2 h , chi m<br /> ph n trên n n áy (ch i lá và ch i hoa), 56% t ng s loài ã phát hi n t tr c n<br /> ph n d i n n áy (thân, r ) và cs y nay các khu v c ven bi n t nh Qu ng<br /> khô 64 C n kh i l ng không i.<br /> o<br /> Nam (5/9 loài), nhi u h n (01) m t loài<br /> Xác nh kh i l ng b ng cân i n t sai ã công b n m 2007 [10]. C th , h c<br /> s 0,1 g. Tính h s gi a sinh kh i khô (p Ki u Cymodoceaceae có loài Cymodocea<br /> (g)) v i sinh kh i t i (P (g)) theo công rotundata, Halodule pinifolia, Halodule<br /> th c k = p/P. uninervis, h Th y th o Hydrocharitaceae<br /> T sinh kh i khô c a t ng b ph n có loài Halophila ovalis và loài Halophila<br /> ta có t ng sinh kh i khô, t ó tính toán decipiens (b ng 1, hình 1).<br /> 29<br /> T p chí Khoa h c Tài nguyên và Môi tr ng - S 26 - n m 2019<br /> Nghiên c u<br /> <br /> B ng 1. Thành ph n loài và phân b c bi n t i Cù Lao Chàm và t nh Qu ng Nam<br /> Phân b m t r ng<br /> Núi<br /> TT Tên khoa h c Tên Vi t Nam Cù Lao Chàm C a i<br /> Thành<br /> 2007 2017 2010 2007<br /> H Hydrocharitaceae<br /> 1 Halophila beccarii Asch. C Nàn +<br /> 2 Halophila ovalis (R. Br) Hooker f. C Xoan + +<br /> 3 Halophila decipiens Ost. C Xoan n + + +<br /> 4 Thalassia hemprichii (Ehr.) Asch. C Vích +<br /> H Cymodoceaceae<br /> 5 Halodule pinifolia (Miki) den Hartog. C H tròn + +<br /> 6 Halodule uninervis (Forssk.) Asch. C H ba r ng + + +<br /> 7 Cymodocea rotundata Asch. & Sch. C Ki u tròn + +<br /> H Ruppiaceae<br /> 8 Ruppia maritima Lin. C Kim bi n +<br /> H Zosteraceae<br /> 9 Zostera japonica Asch. C L n Nh t +<br /> T ng s 4 5 4 3<br /> Ngu n: S li u t Nguy n V n Ti n và cs., 2007[12] và Cao V n L ng, 2011[13]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 1: C bi n Cù Lao Chàm (A - Halophila decipiens t i Bãi N n; B - Halophila ovalis<br /> t i Bãi B c; C - Halophila ovalis và Halodule pinofonia m c xen k t i Bãi B c; D -<br /> Halodule uninervis và Cymodocea rotundata m c xen k t i Bãi B c)<br /> Nghiên c u m t r ng cho th y, so v i 3.2. Di n tích phân b c bi n và<br /> 10 n m tr c ây (nh ng n m 2007) c m ts i l ng c tr ng<br /> bi n t i Cù Lao Chàm ã thu h p l i áng k Theo k t qu kh o sát tháng 6/2017,<br /> v m t không gian phân b . T i th i i m c bi n t i ây phân b ch y u t i Bãi<br /> i u tra, c bi n ch c phát hi n t i v B c và Bãi N n, v i ph không ng<br /> trí Bãi B c, Bãi N n và Bãi Xép, trong khi u t 5 n 50 % trên t ng di n tích<br /> tr c ây chúng phân b v i s l ng loài kho ng 15 ha, sinh kh i trung bình t<br /> khác nhau h u h t các i m kh o sát (Bãi 10,4 ± 1,1 gam khô/m2. Ngo i tr loài<br /> Ông, Bãi Ch ng, Bãi Bìm và Bãi H ng). Halodule uninervis phân b ch y u trên<br /> 30<br /> T p chí Khoa h c Tài nguyên và Môi tr ng - S 26 - n m 2019<br /> Nghiên c u<br /> <br /> vùng áy cát ven b , 03 loài còn l i phân h n h p Halophila decipiens, Halodule<br /> b ch y u trên n n áy cát bùn, sâu pinifola và Halophila ovalis (b ng 2,<br /> t 1,5 - 6 m n c. V i c tr ng qu n xã hình 2).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 2: S phân b c bi n và m t s h sinh thái t i vùng bi n Cù Lao Chàm<br /> T i Bãi N n ã phát hi n 3 loài c bi n Halophila ovalis, Halodule pinofonia và<br /> là Halophila decipiens, Halophila ovalis Halodule uninervis. Loài chi m u th là<br /> và Halodule pinofonia, trong ó, loài H. Cymodocea rotundata và Halophila ovalis,<br /> decipiens chi m u th , ph có n i lên sát b có th m c Halodule uninervis m c<br /> n 50 %. T i Bãi B c là khu v c có th m dày c, ph cao lên n 70 %. Bãi Xép<br /> c bi n phát tri n t t nh t, ph cao, di n ch có s phân b c a loài c Cymodocea<br /> tích kho ng 10 ha. Có 4 loài c phát hi n rotundata, di n tích không l n, phân b<br /> t i Bãi B c bao g m Cymodocea rotundata, vùng ven b sâu 1 - 2 m.<br /> B ng 2. Di n tích c bi n và m t s i l ng c tr ng<br /> Di n tích (ha) ph (%) Sinh kh i (gam khô/m2) c tr ng<br /> a im 2007 2017 2007 2017 2007 2017 qu n xã<br /> Bãi B c 10 10 15 - 25 5 - 50 15,4 ± 4,6 10,4 ± 1,1 H nh p<br /> Bãi N n - 5 - 5 - 50 - 8,5 ± 0,9 H nh p<br /> Bãi Ông 20 - 10 - 20 - 15 ± 5 - -<br /> Bãi Xép - 0,1 - 5 - 50 - - n loài<br /> Bãi Ch ng 5 - 10 - 15 - 13,5 ± 1,4 - -<br /> Bãi Bìm 7 - 15 - 20 - 17,4 ± 3,4 - -<br /> Bãi H ng 8 - 10 - 15 - 12,6 ± 3,4 - -<br /> Ngu n: S li u n m 2007 tham kh o t Nguy n V n Ti n và cs, 2007 [12]<br /> Có th th y r ng, ngoài vi c không l ng gi m kho ng 30 % (t 15,4 ± 4,6<br /> phát hi n c bi n nh ng khu v c Bãi gam khô/m2 xu ng còn 10,4 ± 1,1 gam<br /> Ông, Bãi Ch ng, Bãi Bìm và Bãi H ng khô/m2). Thêm vào ó, n u d a vào các<br /> thì c bi n t i Bãi B c c ng ang có d u s li u t ng h p t các nghiên c u tr c<br /> hi u suy thoái. Th hi n m t s c ây, n m 2006 - 2007, t ng di n tích c<br /> i m: ph không t p trung t 15 - bi n t i Cù Lao Chàm là 50 ha [6, 12] thì<br /> 25 % (n m 2007) còn 5 - 50 % và sinh n nay t ng di n tích c bi n phân b<br /> 31<br /> T p chí Khoa h c Tài nguyên và Môi tr ng - S 26 - n m 2019<br /> Nghiên c u<br /> <br /> t i ây ch còn 15 ha, m t tình tr ng áng l ng khách du l ch n Cù Lao Chàm,<br /> báo ng. nh ng có th th y xu th gi m áng k<br /> Do phân b t i khu v c ven b , c a di n tích th m c bi n trong th i gian<br /> g n ây. Quan sát th c t c ng cho th y,<br /> sâu không l n nên các th m c bi n không<br /> các khu v c có ho t ng du l ch m nh<br /> th ch ng ch u c v i các tác ng c a (s l ng ca nô, thuy n và khách du l ch)<br /> ph ng ti n v n chuy n khách du l ch t nh Bãi H ng, Bãi Ông, Bãi Ch ng và<br /> t li n ra o (ch y u là xu ng cao t c Bãi Bìm ã không phát hi n th m c bi n<br /> v i công su t máy r t l n). M c dù không trong t kh o sát này (hình 2), ch còn 2<br /> s li u th ng kê tính toán t ng khu v c có c bi n phát tri n t ng i<br /> quan gi a di n tích th m c bi n v i s t t là Bãi N n và Bãi B c.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 3: Th ng kê l ng khách du l ch và di n tích th m c bi n t i Cù Lao Chàm qua<br /> các n m<br /> (Ngu n: BQL KBTB CLC, 2018)<br /> Theo th ng kê c a Ban qu n lý KBTB i m du l ch t i Bãi H ng.<br /> Cù Lao Chàm, l ng khách du l ch n Có th th y, ho t ng du l ch t i Cù<br /> o Cù Lao Chàm t ng m nh trong giai Lao Chàm ã mang l i l i ích r t l n cho c<br /> o n t n m 2007 n 2015 (trung bình 62 c ng ng dân c a ph ng và các doanh<br /> %/n m, cao nh t n m 2013 v i 77 % và nghi p ho t ng trong l nh v c du l ch -<br /> n m 2015 v i 73 %), và n nh t n m th ng m i - d ch v . Bên c nh ó, vi c<br /> 2015 cho n nay (l ng khách trung bình phát tri n các công trình, c i t o các tuy n<br /> là 414.000 l t khách/n m) (hình 3). giao thông trên o t n m 2007 cho n<br /> ph c v cho vi c v n chuy n l ng hành nay. Tuy nhiên, chính nh ng ho t ng này<br /> khách này, tính n ngày 31/12/2018 trên ã gia t ng quá trình ô nhi m, xói l t,<br /> a bàn thành ph H i An có 44 doanh v t li u xây d ng a xu ng bãi bi n làm<br /> nghi p kinh doanh v n chuy n khách tham suy thoái môi tr ng n c, t ng c<br /> quan tuy n H i An - Cù Lao Chàm v i 146 và l ng ng tr m tích. ây là nh ng i u<br /> ph ng ti n; trong ó có 140 ph ng ti n ki n b t l i cho s phát tri n c a c bi n<br /> ca nô (138 ca nô v n chuy n khách và 02 nói riêng, và các sinh v t bi n nói chung.<br /> ca nô c a t p oàn Sun Group), 06 tàu g<br /> v n chuy n hàng hóa và hành khách i Cù 3.3. xu t m t s gi i pháp qu n lý<br /> Lao Chàm. Nh v y, m i ngày khu v c h sinh thái th m c bi n t i Cù Lao Chàm<br /> o Cù Lao Chàm ph i ti p nh n s l ng Ngoài khu v c Bãi B c và Bãi N n có<br /> ca nô là r t l n, t p trung ch y u t i b n hàng ch c hecta c bi n n m trong vùng<br /> tàu chính Bãi Ông, Bãi Làng và m t s a b o v nghiêm ng t, các th m c bi n<br /> 32<br /> T p chí Khoa h c Tài nguyên và Môi tr ng - S 26 - n m 2019<br /> Nghiên c u<br /> <br /> các khu v c còn l i u n m trong vùng y ban Châu Âu v ch ng khai thác h i<br /> phát tri n du l ch. Do ó, s quan tâm b o s n b t h p pháp, không báo cáo và không<br /> v HST c bi n t i các khu v c này ch a theo quy nh do Th t ng Chính ph<br /> c quan tâm úng m c. Chính vì v y, ban hành); Ngh nh s 103/2013/N -<br /> HST c bi n : Bãi Ông, Bãi Ch ng, Bãi CP Quy nh v x ph t vi ph m hành<br /> H ng,… ang trong tình tr ng suy gi m chính trong ho t ng th y s n; Ngh nh<br /> nghiêm tr ng và có nguy c bi n m t s 41/2017/N -CP v S a i, b sung<br /> hoàn toàn. Nguyên nhân thì tùy vào các m t s i u c a các ngh nh v x ph t<br /> khu v c khác nhau, nh t i Bãi Ông, Bãi vi ph m hành chính trong ho t ng th y<br /> Ch ng là do ho t c a các cano du l ch. T i s n, l nh v c thú y, gi ng v t nuôi, th c n<br /> Bãi H ng, Bãi Bìm là do ho t ng xây ch n nuôi, qu n lý r ng, phát tri n r ng,<br /> d ng c s h t ng (c u c ng, khu du l ch, b o v r ng và qu n lý lâm s n; Quy t<br /> ng quanh o,...). nh 218/Q -TTg v Phê duy t Chi n<br /> Qu n lý, ph c h i và phát tri n b n l c qu n lý h th ng r ng c d ng, khu<br /> v ng h sinh thái th m c bi n nh ng v n b o t n bi n, khu b o t n vùng n c n i<br /> ph i m b o nhu c u phát tri n kinh t - a Vi t Nam n 2020, t m nhìn 2030 do<br /> xã h i c a a ph ng là bài toán r t khó Th t ng Chính ph ban hành; Thông<br /> i v i KBTB Cù Lao Chàm. Do ó, r t báo s 126/TB-UBND c a UBND t nh<br /> c n thi t ph i th c hi n các ho t ng sau: Qu ng Nam v vi c “Không cho phép các<br /> - Tuyên truy n, giáo d c nâng cao doanh nghi p kinh doanh du l ch d ch v<br /> nh n th c c a doanh nghi p, ng i dân t i Cù Lao Chàm quay u cano”; Thông<br /> a ph ng và khách du l ch: c n ti p t c báo s 203/TB-UBND v “Quy nh v s<br /> t ng c ng tuyên truy n v l i ích ngu n l ng khách tham quan và s c ch a c a<br /> l i sinh v t bi n nói chung và ngu n l i c các i m du l ch t i Cù Lao Chàm, xã Tân<br /> bi n nói riêng trên báo chí, truy n thanh, Hi p”; Quy t nh s 2494/Q -UBND<br /> truy n hình t o s ng thu n, ng h cao v vi c “Ban hành Quy ch qu n lý và t<br /> c a chính quy n, doanh nghi p và nhân ch c các ho t ng du l ch, th thao gi i<br /> dân a ph ng trong vi c b o v c bi n. trí trên bi n trong KBTB Cù Lao Chàm,<br /> - Khoa h c và công ngh : Quy ho ch thành ph H i An, t nh Qu ng Nam”.<br /> m r ng các vùng u tiên b o t n c bi n, - T ch c, hành chính: m r ng phân<br /> nuôi tr ng th y s n k t h p b n v ng, khu b o v nghiêm ng t t i KBTB Cù Lao<br /> tr ng ph c h i các th m c bi n b suy Chàm; ti p t c t ng c ng n ng l c cho<br /> thoái; quan tr c nh k các th m c bi n, i b o v KBTB Cù Lao Chàm, b sung<br /> phát hi n s m các bi n ng và có gi i trang thi t b và ph ng ti n tu n tra;<br /> pháp phù h p. không c p phép m b n tàu du l ch t i các<br /> - Pháp ch : Ch p hành nghiêm các khu v c có c bi n phân b và h n ch t c<br /> v n b n pháp lu t c a Trung ng, t nh ca nô khi ti p c n khu v c n c nông<br /> Qu ng Nam, thành ph H i An và c a ven b ; không d u, rác th i và neo u<br /> Ban qu n lý KBTB Cù Lao Chàm nh : tàu thuy n trên các bãi c bi n và r n san<br /> Lu t Th y s n n m 2017; Lu t Tài hô; ng n ch n khai thác b ng ph ng ti n<br /> nguyên, Môi tr ng bi n và h i o n m h y di t (kích i n, ch t n ) và h y ho i<br /> 2015; Ch th c a Th t ng Chính ph môi tr ng; xây d ng c ch ph i h p<br /> v vi c c m s d ng ch t n , xung i n, công tác t t h n gi a các c quan ch c<br /> ch t c khai thác th y s n ( Ch th s n ng, chính quy n các c p và i di n ng<br /> 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998, Ch dân nh m b o v ngu n l i c bi n.<br /> th s 19/CT-TTg ngày 30/7/2014, Ch th Ki n ngh b sung a các khu<br /> 45/CT-TTg n m 2017 v Nhi m v , gi i v c Bãi Ông, Bãi Ch ng vào vùng ph c<br /> pháp c p bách kh c ph c c nh báo c a h sinh thái (theo Lu t Th y s n 2017)<br /> 33<br /> T p chí Khoa h c Tài nguyên và Môi tr ng - S 26 - n m 2019<br /> Nghiên c u<br /> <br /> ph c h i h sinh thái c bi n; ng [5]. Nguyen Xuan Vy, Laura Holzmeyer<br /> th i t ng c ng b o v 2 loài c H ba and Jutta Papenbrock (2013). New record<br /> r ng Halodule uninervis, c Ki u tròn of the seagrass species Halophila major<br /> Cymodocea rotundata t i Bãi B c và Bãi (Zoll.) Miquel in Vietnam: evidence from<br /> Xép (tuy di n tích nh nh ng là loài i leaf morphology and ITS analysis. Botanica<br /> di n cho a d ng sinh h c t i a ph ng). Marina., 56(4): 313 - 321.<br /> [6]. Vo Si Tuan, Hoang Xuan Ben,<br /> 4. K t lu n Nguyen Van Long and Phan Kim Hoang<br /> ã xác nh c t ng s 05 loài (2006). Conservation of marine biodiversity:<br /> c bi n, ó là c Ki u tròn Cymodocea a tool for sustainable management in Cu<br /> rotundata, c Xoan Halophila ovalis, c Lao Cham Islands, Quang Nam Province.<br /> Xoan n Halophila decipiens, c H Proceedings of the 10th International Coral<br /> tròn Halodule pinifolia và b sung loài c Reef Symposium, Okinawa, Japan 28 June -<br /> 2 July 2004: 1249 - 1258.<br /> H ba r ng Halodule uninervis cho khu<br /> v c nghiên c u. [7]. Nguy n V n Long (2017). i u tra<br /> và xu t gi i pháp qu n lý, s d ng b n<br /> Ph m vi, khu v c phân b và sinh v ng i v i a d ng sinh h c Khu d tr<br /> l ng c a c bi n t i KBTB Cù Lao sinh quy n th gi i Cù Lao Chàm - H i An.<br /> Chàm ã và ang suy gi m nghiêm tr ng Báo cáo t ng h p k t qu th c hi n d án,<br /> so v i 10 n m tr c ây. C bi n ch còn Ban Qu n lý Khu d tr sinh quy n th gi i<br /> phân b t i 3/7 khu v c, v i t ng di n tích Cù Lao Chàm - H i An, UBND TP. H i An.<br /> kho ng 15/50 ha. [8]. Hemminga, M.A., and C. M.<br /> Nguyên nhân gây ra s suy gi m di n Duarte (2000). Seagrass ecology. Cambridge<br /> tích các th m c bi n t i Cù Lao Chàm University Press., xi: 1298.<br /> ch y u là do các ho t ng cano du l ch [9]. Susan Anne English, V. J.<br /> và xây d ng c s h t ng. Baker, Clive R Wilkinson, Clive R. Wilkinson<br /> (1997). Survey manual for tropical marine<br /> resources. Australian Institute of Marine<br /> TÀI LI U THAM KH O Science, Townsville. Chapter Seagrass<br /> [1]. Wood, E.J.F., Odum, W.E., Zieman, community., 300.<br /> J.C., (1969). In uence of seagrass on the [10]. Ronal C. Phillips and Ernani G.<br /> productivity of coastal lagoons. In memoirs Menez (1988). Seagrasses. Smithsonian<br /> Symposium International Costers (UNAM) Contributions to the Marine Sciences, 34:104.<br /> UNESCO), Nov. 28 - 30, 1967: 495 - 502.<br /> [11]. Nguy n V n Ti n, ng Ng c Thanh<br /> [2]. Den Hartog, C., and Kuo, J. (2006).<br /> và Nguy n H u i (2002). C bi n Vi t Nam:<br /> Taxonomy and Biogeography of Seagrasses.<br /> thành ph n loài, phân b , sinh thái - sinh h c.<br /> In: Larkum, A.W.D., Orth, R.J., Duarte,<br /> Nhà xu t b n Khoa h c và K thu t, 165 tr.<br /> C.M. Seagrasses: Biology, Ecology and<br /> Conservation. Springer, p. 1 - 21. [12]. Nguy n V n Ti n, Lê Th Thanh<br /> [3]. Nguy n V n Ti n, Lê Thanh Bình, và T Th Lan H ng (2007). Qu n lý ngu n<br /> Nguy n H u i, Tr n H ng Hà, T Th l i th m c bi n Qu ng Nam. Báo cáo H i<br /> Lan H ng, Nam, àm c Ti n (2004). ngh Khoa h c Toàn qu c v Sinh thái và Tài<br /> Ti n t i qu n lý h sinh thái c bi n Vi t Nam nguyên sinh v t l n th 2, Nhà xu t b n Nông<br /> (Approaches to management of seagrass nghi p; tr.141 - 146.<br /> ecosystem in Vietnam). Nhà xu t b n Khoa [13]. Cao V n L ng (2011). Hi n tr ng<br /> h c và K thu t; Hà N i. 132tr. các th m c bi n C a i (H i An - Qu ng<br /> [4]. Cao Van Luong, Nguyen Van Thao, Nam). Tuy n t p Tài nguyên và Môi tr ng<br /> Teruhisa Komatsu, Nguyen Dac Ve, Dam Duc bi n. Nhà xu t b n Khoa h c T nhiên và<br /> Tien (2012). Status and threats on seagrass beds Công ngh , t p XVI, tr.144 - 150.<br /> using GIS in Vietnam. Proc. SPIE 8525, Remote BBT nh n bài: 28/3/2019; Ph n bi n<br /> Sensing of the Marine Environment II, 852512. xong: 02/5/2019<br /> 34<br /> T p chí Khoa h c Tài nguyên và Môi tr ng - S 26 - n m 2019<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2