intTypePromotion=1

Hiện tượng nứt nền nhà xưởng do tác dụng Ettringite

Chia sẻ: Hi Hi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
2
download

Hiện tượng nứt nền nhà xưởng do tác dụng Ettringite

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình nứt đất làm vật liệu bê tông tăng thể tích, trương nở, gây ra lực trương nở, làm cho cường độ kháng kéo của bê tông giảm xuống, từ đó bê tông có thể bị nứt tách tạo nên các vết nứt, hình thành mạng khe nứt không qui tắc trên bề mặt nền nhà xưởng. Cùng đồng thời với tác dụng hóa học giữa xi măng tạo bê tông gây ra hiện tượng bê tông trương nở, tác dụng vật lý của muối sunfat tạo nên các tinh thể muối trên các bề mặt của lổ rỗng và các khe nứt được hình thành, chúng làm tăng thêm lực trương nở của bê tông, tăng thêm ứng suất kéo trong bê tông, làm cho bề mặt nứt vỡ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiện tượng nứt nền nhà xưởng do tác dụng Ettringite

SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No.K1- 2016<br /> <br /> HiӋn Wѭӧng nӭt nӅQQKj[ѭӣng do tác dөng<br /> Ettringite<br /> x<br /> x<br /> <br /> NguyӉn HuǤnh Thông<br /> Bùi Trӑng Vinh<br /> <br /> x<br /> <br /> Ĉһng Hӳu DiӋp<br /> <br /> Bӝ P{Q7jLQJX\rQ7UiL ĈҩW Yj 0{L7Uѭӡng, Khoa Kӻ thuұW Ĉӏa chҩt và Dҫu Khí - 7UѭӡQJ Ĉҥi<br /> hӑc Bách khoa, Ĉ+4*-HCM<br /> Liên hiӋSĈӏa chҩt Công trình Xây dӵng và 0{LWUѭӡng<br /> (Manuscript Received on August 10th, 2015; Manuscript Revised on October 15th, 2015)<br /> <br /> 7Ï07Ҳ7<br /> Trong thành ph̯Q ÿ̭t – ÿi W̩o nên nhà<br /> [˱ͧng t̩LĈ͛ng Nai có chͱa khoáng v̵t Pyrite.<br /> Quá trình oxyd hóa pyrite sͅ t̩o ra s̫n pẖm<br /> axit sunfuarit. Tác dͭng hóa lý giͷa axit<br /> sunfuarit và hydroxit canxi trong thành ph̯n<br /> cͯD [L PăQJ W̩o bê tông làm phát sinh<br /> sunfoaluminat canxium g͕i là ettringite. Quá<br /> trình này làm v̵t li͏u bê tông tăng th͋ tích,<br /> tr˱˯ng nͧ, gây ra l͹c tr˱˯ng nͧ, làm cho c˱ͥng<br /> ÿ͡ kháng kéo cͯa bê tông gi̫m xu͙ng, tͳ ÿy bê<br /> tông có th͋ b͓ nͱt tách t̩o nên các v͇t nͱt, hình<br /> <br /> thành m̩ng khe nͱt không qui t̷c trên b͉ m̿t<br /> n͉n nhà x˱ͧng. Cùng ÿ͛ng thͥi vͣi tác dͭng<br /> hóa h͕c giͷa xi măng t̩o bê tông gây ra hi͏n<br /> t˱ͫng bê tông tr˱˯ng nͧ, tác dͭng v̵t lý cͯa<br /> mu͙i sunfat t̩o nên các tinh th͋ mu͙i trên các<br /> b͉ m̿t cͯa l͝ r͟ng và các khe nͱt ÿ˱ͫc hình<br /> thành, chúng làm tăng thêm l͹c tr˱˯ng nͧ cͯa<br /> bê tông, tăng thêm ͱng sṷt kéo trong bê tông,<br /> làm cho b͉ m̿t nͱt vͩ'RÿyKL͏QW˱ͫng này là<br /> m͡t trong nhͷng nhân t͙ WK~Fÿ̱y quá trình nͱt<br /> b͉ m̿WQKj[˱ͧng.<br /> <br /> Tͳ khóa: 3\ULWHHWWULQJJLWHWU˱˯QJQͧ, mu͙i sunfat<br /> <br /> 1. GIӞI THIӊU<br /> Bài báo tұp trung nghiên cӭX Yj ÿiQK JLi<br /> nguyên nhân cӫa hiӋQWѭӧng nӭWQKj[ѭӣng cӫa<br /> Công ty cә phҫQ *ăQJ WD\ 9LӋt Nam tҥi xã<br /> 3Kѭӟc Bình, /RQJ7KjQKĈӗng Nai, cách Thành<br /> phӕ Hӗ Chí Minh khoҧng 60 Km vӅ phía Tây –<br /> Tây Nam (Hình 1).<br /> 2. KHҦO SÁT HIӊ175ѬӠNG<br /> Công tác thӵFÿӏa bao gӗm :<br /> Công tác quan sát toàn bӝ khu vӵc xây<br /> dӵng, kӇ cҧ ErQWURQJQKj[ѭӣng, xem xét tӍ mӍ<br /> <br /> Trang 70<br /> <br /> các vӃt nӭt, hình thái các vӃt nӭWWUDRÿәi ý kiӃn<br /> vӟi các kӻ Vѭ Fy WUiFK QKLӋm xây dӵng nhà<br /> [ѭӣQJÿӇ tìm hiӇu thӡi gian bҳW ÿҫu xҧy ra các<br /> vӃt nӭW TXDQ ViW FiF ÿһF ÿLӇm vӅ ÿӏa hình ÿӏa<br /> chҩt khu vӵF [XQJ TXDQK QKj [ѭӣng, tìm hiӇu<br /> ÿһF ÿLӇm thӫ\ YăQ [XQJ TXDQK FKөp ҧnh các<br /> mҥng khe nӭWÿӏa hình xung quanh.<br /> Công tác lҩy mүX ÿҩt – ÿi PүX ÿҩt và<br /> ÿi  Oҩy mүX Qѭӟc (02 mүu : 01 ӣ giӃQJ Qѭӟc,<br /> 01 ӣ cҥQK[ѭӣng) (Hình 2)<br /> <br /> TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 19, SOÁ K1- 2016<br /> <br /> Hình 1. Vӏ trí nghiên cӭu<br /> <br /> 3. CÔNG TÁC THÍ NGHIӊM<br /> Tҩt cҧ các mүX ÿҩt – ÿi Yj Qѭӟc lҩy tҥi<br /> hiӋQ WUѭӡQJ ÿӅX ÿѭӧc bҧo quҧn chһt chӁ theo<br /> ÿ~QJ Nӻ thuұW FKX\rQ P{Q Yj ÿѭD WUӵc tiӃp vӅ<br /> phòng thí nghiӋP ÿӇ thӵc hiӋn thí nghiӋm kӏp<br /> thӡi.<br /> N͡i dung thí nghi͏m bao g͛m :<br /> a. Phân tích thҥch hӑFGѭӟi kính hiӇQYLÿӇ<br /> [iFÿӏnh thành phҫn khoáng vұWÿҩt – ÿiWҥo nên<br /> nӅQQKj[ѭӣng và khu vӵc xung quanh.<br /> E 3KkQ WtFK NKRiQJ Wѭӟng bҵng mҳt<br /> WKѭӡQJ Yj Gѭӟi kính hiӇQ YL ÿӇ [iF ÿӏnh thành<br /> phҫn khoáng vұt quһQJ ÿһF ÿLӇm kiӃn trúc –<br /> cҩu tҥo cӫa khoáng vұt quһng.<br /> c. Phân tích trӑng sa bҵng phѭѫQJ SKiS<br /> ÿLӋn tӯ và tӯ cҧP ÿӇ [iF ÿӏQK KjP Oѭӧng các<br /> khoáng vұt tҥo quһng.<br /> <br /> Hình 2. MүXÿiYjYӏ trí giӃQJQѭӟc tҥi khu vӵc khҧo<br /> sát<br /> <br /> d. Phân tích hóa hӑc bҵng lò nung<br /> carbolitte, máy UV1001 và máy JENWAYPP7<br /> ÿӇ [iF ÿӏQK KjP Oѭӧng các chҩt hóa hӑc chӭa<br /> WURQJ ÿҩW ÿi QӅQ QKj [ѭӣng và khu vӵc xung<br /> quanh.<br /> e. Phân tích mүX QѭӟF ÿӇ [iF ÿӏnh thành<br /> phҫn hóa hӑc và khҧ QăQJWiFGөQJăQPòn cӫa<br /> <br /> Trang 71<br /> <br /> SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No.K1- 2016<br /> <br /> Qѭӟc tҥi chӛ ÿӕi vӟi vұt liӋu xây dӵng nhà<br /> [ѭӣng.<br /> KӃt quҧ thí nghiӋP ÿҩt – ÿi Yj Qѭӟc cho<br /> biӃWQKѭVDX<br /> 4. NHҰN XÉT Vӄ Ĉ,ӄU KIӊ1 ĈӎA CHҨT<br /> 0Ð, 75ѬӠNG CӪA KHU VӴC NHÀ<br /> ;ѬӢNG<br /> 7UrQ Fѫ Vӣ các kӃt quҧ cӫa công tác khҧo<br /> sát hiӋQ WUѭӡng và công tác thí nghiӋm có thӇ<br /> ÿѭDUDQKұQ[pWVDXÿk\<br /> Khu vӵF QKj[ѭӣng nҵP WUrQ ÿӏa hình ÿӗi<br /> thҩSÿӏa hình ÿѭӧc cҩu tҥo bҵQJFiFÿiED]DQ–<br /> ÿi SRUSK\ULWH ED]DQ QJXӗn gӕc phun trào núi<br /> lӱa (Hình 3). KӃt quҧ phân tích thҥch hӑc cho<br /> thҩ\ ÿi ÿѭӧc cҩu tҥo bӣi 37-39% khoáng vұt<br /> plagioclase, 35-37% khoáng pyroxene và 2527% thành phҫn thӫy tinh và khoáng vұt quһng.<br /> Trên bӅ mһWÿӏa hình không xuҩt hiӋQQѭӟc<br /> mһWWX\QKLrQNKLÿjRVkX[Xӕng 2-3m thì xuҩt<br /> hiӋQ Qѭӟc ngҫm chҧy tӯ các khe nӭt cӫD ÿi<br /> trong mһt cҳWÿӏa chҩt chҧy ra.<br /> DiӋn tích nӅQQKj[ѭӣng rӝng 190x60 mét,<br /> nӅQQKj[ѭӣng gӗm 2 phҫn :<br /> Phҫn 1 nguyên là phҫn thҩp cӫD ÿӏa hình<br /> EDQÿҫXÿѭӧc san lҩp bҵng vұt liӋXÿҩWÿiOҩy tӯ<br /> phҫQFDRKѫQFӫDÿӏa hình ban ÿҫu, thӵc chҩt là<br /> <br /> sҧn phҭm phong hóa cӫD ÿi ED]DQ Wҥi chӛ, có<br /> diӋQWtFK[PpWErQWUrQÿѭӧc phӫ mӝt lӟp<br /> bê tông cӕt thép dày 15cm. Trên bӅ mһt bê tông<br /> này tӯ WKiQJÿӃQWKiQJQăPEҳWÿҫu<br /> xuҩt hiӋn các khe nӭt tҥo thành mҥng không quy<br /> tҳc, bӅ rӝng khe nӭt tӯ 1-2mm. Trong thӡi gian<br /> thi công nӅQQKj[ѭӣng tӯng có nhӳng trұQPѭD<br /> gây ngұp tràn mһt nӅQQKj[ѭӣng.<br /> Phҫn 2 cӫa nӅQ QKj [ѭӣQJ ÿѭӧc cҩu tҥo<br /> bҵQJÿiJӕFWѭѫLQJX\rQÿã ÿѭӧc bóc hӃt lӟSÿi<br /> bӏ SKRQJ KyD ÿӇ san lҩp phҫQ   VDX ÿy ÿѭӧc<br /> phӫ trӵc tiӃp bҵng lӟp bê tông cӕt thép. BӅ mһt<br /> nӅQQKj[ѭӣng cӫa phҫn 2 này không xuҩt hiӋn<br /> khe nӭt.<br /> Các kӃt quҧ phân tích thҥch hӑc và khoáng<br /> WѭӟQJÿӅu cho thҩ\P{LWUѭӡQJÿӏa chҩt khu vӵc<br /> QKj[ѭӣng và bҧn thân nӅQQKj[ѭӣQJÿӅu là vұt<br /> liӋX ÿi ED]DQQJXӗn gӕc phun trào núi lӱa, vӟi<br /> thành phҫn khoáng vұt là plagioclase và<br /> pyroxene cùng vӟi vұt liӋu thӫy tinh và các<br /> khoáng vұt quһng là magnetite, phi quһng.<br /> &K~QJNK{QJJk\WiFÿӝQJÿӃQP{LWUѭӡng.<br /> Riêng kӃt quҧ phân tích trӑng sa cho thҩy<br /> ngoài các khoáng vұt quһng và phi quһng ra,<br /> trong thành phҫn vұt chҩt cӫDÿiWѭѫLQJX\rQYj<br /> WURQJ ÿi ÿã phong hóa có chӭa thành phҫn<br /> khoáng vұt pyrite.<br /> <br /> Hình 3. Vӏ WUtQKj[ѭӣng trong khu vӵc nghiên cӭu<br /> <br /> Trang 72<br /> <br /> TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 19, SOÁ K1- 2016<br /> <br /> KӃt quҧ phân tích mүX Qѭӟc lҩy tӯ QѫL<br /> [XQJTXDQKQKj[ѭӣQJÿӅu có chӭa anion SO42-,<br /> nghƭDOjWURQJQѭӟc ngҫm chҧy ra tӯ các khe nӭt<br /> cӫa nӅn chӭa axit sunfurit.<br /> 5. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GÂY RA<br /> HIӊ1 7ѬӦNG XUҨT HIӊN KHE NӬT<br /> NӄN NHÀ<br /> Khoáng vұt pyrite chӭD WURQJ ÿi QӅn nhà<br /> [ѭӣng là yӃu tӕ quan trӑng tҥo nên axit sunfuarit<br /> gây ra nhӳng phҧn ӭng hóa hӑc và vұt lý vӟi vұt<br /> liӋu bê tông cӫa lӟp phӫ mһt nӅQQKj[ѭӣng, tӯ<br /> ÿyJk\UDKLӋQWѭӧng nӭt nҿ nӅQQKj[ѭӣng.<br /> Các khoáng vұWPDUFDVVLWHS\URWLWHYjÿһc<br /> biӋW Oj S\ULWH WKѭӡng có mһt trong thành phҫn<br /> mӝt sӕ loҥL ÿi NKiFQKDX FK~QJ ÿӅu là khoáng<br /> vұt phө ÿLNqP.KRiQJYұt pyrite là loҥLWKѭӡng<br /> gһSFK~QJWKѭӡng bӏ tác dөng bӣi quá trình oxit<br /> hóa, tӯ ÿyWҥRUDD[LWVXQIXDULWWURQJP{LWUѭӡng<br /> ÿҩWÿiYjQѭӟc. Quá trình oxit hóa pyrite thѭӡng<br /> diӉn ra qua nhiӅXJLDLÿRҥn:<br /> *LDLÿRҥn 1: FeS2 + 7O2 + H2O Æ 2FeSO4<br /> + 2H2SO4<br /> *LDL ÿRҥn 2: 4FeSO4 + O2 + 2H2SO4 Æ<br /> 2Fe2(SO4)3 + 2H2O<br /> *LDLÿRҥn 3: 7Fe2(SO4)3 + FeS2 + H2O Æ<br /> 15FeSO4 + 8H2SO4<br /> Phҧn ӭQJ JLDL ÿRҥn 1 xҧy ra nhanh chóng,<br /> ÿӗng thӡL OjP FKR ÿӝ pH giҧm xuӕng nhӓ KѫQ<br /> 4,5 ; tҥR ÿLӅu kiӋn cho vi khuҭn Ferrobacillus<br /> Thiobaccilus hoҥW ÿӝQJ WăQJ QKDQK TXi WUình<br /> R[LWKyDÿӃn 106 lҫQ7URQJP{LWUѭӡng nóng ҭm<br /> và giàu oxygen thì vi khuҭn càng phát triӇn và<br /> tác dөng oxit hóa càng mãnh liӋW QJѭӧc lҥi<br /> WURQJP{LWUѭӡng bҧo hòa nѭӟc thì tác dөng oxit<br /> hóa khoáng pyrite sӁ xҧy ra chұm chҥp.<br /> 1Kѭ Yұ\ GR S\ULWH Fy WURQJ ÿi Eӏ oxit hóa<br /> OjP FKRWURQJQѭӟc ngҫm chӭa mӝW Oѭӧng nhҩt<br /> ÿӏnh axit sunfuarit.<br /> Ĉӗng thӡi nӃX WURQJ ÿi Fy FKӭa canxit<br /> (CaCO3), chúng sӁ bӏ hòa tan tҥo ra mӝW Oѭӧng<br /> <br /> hydroxit canxit theo phҧn ӭng H2O + CaCo3<br /> ÆCa(HCO3)2 .KL WURQJ Qѭӟc ngҫP ÿӗng thӡi<br /> có chӭa axit sunfuarit và bicacbonat canxi<br /> chúng sӁ tҥo ra anhydrite (CaSO4) theo phҧn<br /> ӭng H2SO4 + Ca(OH)2 ÆCa SO4.<br /> Khi nҵm gҫn mһW ÿҩt vӟi nhiӋW ÿӝ và áp<br /> suҩt thҩS Fy Qѭӟc ngҫm vұQ ÿӝng thì (CaSO4)<br /> sӁ chuyӇn thành khoáng thҥch cao<br /> (CaSO4.2H2O) ÿӗng thӡi thӇ WtFKWăQJOrQ <br /> tҥo ra áp suҩW WUѭѫQJ Qӣ WăQJ Wӯ  ÿӃn 70Mpa.<br /> Ngoài ra quá trình hydrat hóa anhydrite ÿӇ<br /> chuyӇn thành thҥch cao là quá trình thuұn<br /> nghӏch. MӝWNKLFyÿLӅu kiӋn thuұn lӧLQKѭNKDQ<br /> QѭѫFYjQKLӋWÿӝ WăQJFDRWKì thҥch cao có thӇ bӏ<br /> thӫ\ SKkQ GHK\GUDWH  ÿӇ chuyӇn thành<br /> anhydrite kèm theo hiӋQWѭӧng giҧm thӇ tích, tӭc<br /> co ngót.<br /> 1Kѭ WURQJ SKҫn nhұn xét vӅ ÿLӅu kiӋQ ÿӏa<br /> chҩW P{LWUѭӡng khu vӵF QKj [ѭӣQJ ÿã nêu rõ,<br /> tӯ WKiQJ  ÿӃn tháng 06 QăP  QӅn nhà<br /> [ѭӣng xuҩt hiӋn nhiӅu khe nӭt vӟi bӅ mһt rӝng<br /> 1-2mm, hình thái không quy tҳc, tҥo thành mҥng<br /> Oѭӟi phân bӕ không quy luұt (hình ҧQK  ÿӅu<br /> khҳp mһWQKj[ѭӣng.<br /> MӝW ÿLӅu nhұn thҩy rõ là vӃt nӭt chӍ xuҩt<br /> hiӋn trên bӅ mһt bê tông phӫ trên nӅQ ÿҩt – ÿi<br /> phong hóa; trên mһt nӅQQKj[ѭӣQJFKѭDFyWҧi<br /> trӑng do thiӃt bӏ máy móc gây ra, không thҩy<br /> nӅQQKj[ѭӣng có hiӋQWѭӧQJQKѭO~QEXQJQӣ,<br /> dӏch chuyӇn ngang; các kӃt cҩu công trình nhѭ<br /> Wѭӡng, dҫm cӝt mái… ÿӅu nguyên vҽn không có<br /> biӇu hiӋn bӏ biӃn dҥng. Sau khi mһt nӅn nhà<br /> [ѭӣQJ ÿѭӧc thi công hoàn tҩt không có hiӋn<br /> Wѭӧng chҩQÿӝng lӟQQKѭÿӝQJÿҩt hoһc nә phá<br /> ÿӝt ngӝt ӣ gҫn hoһc xa vӏ WUtQKj[ѭӣng. Tҩt cҧ<br /> nhӳQJÿLӅu kӇ trên cho phép loҥi trӯ các nguyên<br /> QKkQ Fѫ Kӑc gây ra các vӃt nӭt trên mһt nhà<br /> [ѭӣng. Vì thӃ, nguyên nhân gây ra các vӃt nӭt<br /> có sӵ tham gia cӫa sӵ biӃQÿәi tӵ nhiên xҧy ra<br /> WURQJ P{L WUѭӡQJ ÿҩt – ÿi Wҥo nên nӅn nhà<br /> [ѭӣng.<br /> <br /> Trang 73<br /> <br /> SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No.K1- 2016<br /> <br /> Theo các kӃt quҧ phân tích thí nghiӋP ÿӏa<br /> chҩt cho thҩy, trong thành phҫQÿҩt -ÿiWҥo nên<br /> nӅQQKj[ѭӣng và khu vӵc xung quanh không có<br /> mһt các khoáng vұt chӭD Y{L QKѭ FDQ[LQKѭQJ<br /> lҥi có mһt khoáng vұt pyrite. Quá trình oxit hóa<br /> pyrite sӁ tҥo ra mӝW Oѭӧng axit sunfuarit trong<br /> Qѭӟc ngҫPĈk\Ojmӝt trong các yӃu tӕ chӫ yӃu<br /> WK~F ÿҭy tҥo nên các khe nӭt trên mһt nӅn nhà<br /> [ѭӣng.<br /> MӝW NKL WURQJ ÿҩt - ÿi Wҥo nӅQ QKj [ѭӣng<br /> Yj WURQJ Qѭӟc ngҫm có chӭa axit sunfuarit thì<br /> chúng sӁ gây tác dөng lên vұt liӋu bê tông tҥo<br /> nên lӟp phӫ trên bӅ mһt cӫDÿҩt – ÿiWҥo nên nӅn<br /> QKj [ѭӣng. Tác dөng này thӇ hiӋn vӅ mһt hóa<br /> hӑc và vұt lý. VӅ mһt hóa hӑFWURQJ[LPăQJWҥo<br /> bê tông có chӭa hydroxit canxium, chúng sӁ tác<br /> dөng vӟL D[LW VXQIXDULW ÿӇ tҥo nên sunfat<br /> canxium tӭc thҥch cao. TiӃp theo sӁ xҧy ra phҧn<br /> ӭng hóa hӑc giӳa thҥch cao vӟi hydrat aluminat<br /> FDQ[LXP ÿӇ hình thành mӝt sҧn phҭP ÿD Gҥng<br /> sunfoaluminat canxium gӑi là attringite. Chính<br /> quá trình hóa hӑc tҥo ra sҧn phҭm cuӕi cùng là<br /> ettringite sӁ OjP FKR Er W{QJ WăQJ WKӇ tích<br /> WUѭѫQJ Qӣ). Do hiӋQ WѭӧQJ WUѭѫQJ Qӣ thӇ tích<br /> OjPFKRÿӝ kháng kéo cӫa bê tông giҧm xuӕng,<br /> tӯ ÿyErW{QJEӏ nӭt tách tҥo nên các vӃt nӭt. VӅ<br /> mһt vұt lý thҩy rõ các muӕi sunfat tҥo thành các<br /> tinh thӇ, chúng tӗn tҥi trên bӅ mһt các lӛ rӛng và<br /> bӅ mһt các khe nӭt trong bê tông do sӵ bӕFKѫL<br /> cӫDQѭӟc chӭa muӕi sunfat.<br /> Tóm lҥi tác dөng hóa - lý xҧy ra giӳa axit<br /> sunfuarit và các thành phҫn vұt liӋX[LPăQJWҥo<br /> Er W{QJ WUѭѫQJ Qӣ, ҧQK KѭӣQJ ÿӃQ FѭӡQJ ÿӝ<br /> kháng kéo cӫa bê tông, làm WK~F ÿҭy nguyên<br /> nhân nӭt nҿ, tҥo nên các khe nӭt.<br /> 6. KӂT LUҰN VÀ KIӂN NGHӎ<br /> Tӯ nhӳQJÿLӅXÿã ÿѭӧc trình bày trong các<br /> phҫn trên có thӇ rút ra kӃt luұn rҵng trong thành<br /> phҫQ ÿҩt – ÿi Wҥo nên nӅQ QKj [ѭӣng có chӭa<br /> khoáng vұt pyrite. Quá trình oxit hóa pyrite sӁ<br /> tҥo ra sҧn phҭm axit sunfuarit. Tác dөng hóa lý<br /> <br /> Trang 74<br /> <br /> giӳa axit sunfuarit và hydroxit canxi trong thành<br /> phҫn cӫD [L PăQJ Wҥo bê tông làm phát sinh<br /> sunfoaluminat canxium gӑi là ettringite. Quá<br /> trình này làm vұt liӋX Er W{QJ WăQJ WKӇ tích,<br /> WUѭѫQJQӣ, gây ra lӵFWUѭѫQJQӣOjPFKRFѭӡng<br /> ÿӝ kháng kéo cӫa bê tông giҧm xuӕng. Cùng<br /> ÿӗng thӡi vӟi tác dөng hóa hӑc giӳD[LPăQJWҥo<br /> bê tông gây ra hiӋQWѭӧQJErW{QJWUѭѫQJQӣ, tác<br /> dөng vұt lý cӫa muӕi sunfat tҥo nên các tinh thӇ<br /> muӕi trên các bӅ mһt cӫa lә rӛng và các khe nӭt<br /> ÿѭӧc hình thành, chúng làm tăQJ WKêm lӵc<br /> WUѭѫQJQӣ cӫD Er W{QJWăQJ WKrP ӭng suҩt kéo<br /> trong bê tông.<br /> Tӯ nhұQ ÿӏnh nguyên nhân gây ra hiӋn<br /> Wѭӧng nӭt bӅ mһW QKj [ѭӣng là có thӇ do quá<br /> trình oxit hóa pyrite, yӃu tӕ chӫ yӃu tҥo axit<br /> sunfuarit, chúng tác dөng vӟi hydroxit canxi<br /> WURQJ[LPăQJWҥo bê tông, tҥo nên thҥch cao và<br /> HWWULQJLWHOjP FKR Er W{QJWUѭѫQJQӣ, phát sinh<br /> lӵFWUѭѫQJQӣ trong bê tông, phát sinh ӭng suҩt<br /> kéo trong bê tông làm cho vұt liӋu bê tông nӭt<br /> vӥ, hình thành các khe nӭt, thӇ hiӋn bҵng mҥng<br /> các khe nӭt trên bӅ mһWQKj[ѭӣQJĈyFKtQKOj<br /> mӝt trong nhӳng nguyên nhân quan trӑng thúc<br /> ÿҭy gây nên hiӋQ Wѭӧng nӭt bӅ mһt nӅn nhà<br /> [ѭӣng.<br /> ĈӇ khҳc phөc hiӋQ Wѭӧng này ta phҧi tìm<br /> cách hҥn chӃ quá trình oxit hóa pyrite, hҥn chӃ<br /> tác dөng giӳa axit sunfuarit vӟL[LPăQJOjPFKR<br /> bê tông bӏ WUѭѫQJQӣ, gây ra khe nӭWĈLӅXWUѭӟc<br /> tiên là hҥn chӃ P{L WUѭӡng nóng ҭm và giàu<br /> R[\JHQ ÿӇ hҥn chӃ sӵ VLQK WUѭӣng cӫa các vi<br /> khuҭn và hҥn chӃ tác dөQJR[LWKyDS\ULWHĈLӅu<br /> quan trӑng là hҥn chӃ tác dөng giӳa axit<br /> VXQIXDULWYj[LPăQJWҥo nên các muӕi sunfat là<br /> anhydrite và thҥch cao, hai loҥi muӕL WKѭӡng<br /> chuyӇn hóa qua lҥL NKL P{L WUѭӡQJ WKD\ ÿәi.<br /> Anhydrit chӍ әQÿӏnh troQJP{LWUѭӡng không có<br /> Qѭӟc, nhiӋW ÿӝ và áp suҩWKѫL FDRNKLQҵm gҫn<br /> mһW ÿҩtvӟL QKLrW ÿӝ và áp suҩt thҩS Fy Qѭӟc<br /> ngҫm vұQÿӝng thì anhydrite (CaSO4) sӁ chuyӇn<br /> hóa thành thҥch cao (CaSO4.2H2O), kèm theo<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2