Hiệp định 84/2005/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
58
lượt xem
6
download

Hiệp định 84/2005/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 84/2005/LPQT về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định 84/2005/LPQT

  1. B NGO I GIAO ****** S : 84/2005/LPQT Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2005 Hi p nh h p tác v nuôi con nuôi gi a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và H p ch ng qu c Hoa Kỳ có hi u l c t ngày 01 tháng 9 năm 2005./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Th Hoàng Anh HI P NNH H P TÁC NUÔI CON NUÔI GI AC NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMVÀ H P CH NG QU C HOA KỲ C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và H p ch ng qu c Hoa Kỳ (sau ây g i là các Bên); Nh n th c r ng, b o m s phát tri n hài hòa nhân cách c a mình, tr em c n ư c l n lên trong môi trư ng yêu thương, h nh phúc c a gia ình; Nh n th c r ng, các Bên cam k t trên cơ s ưu tiên, áp d ng các bi n pháp thích h p b o m cho tr em ư c chăm sóc trong môi trư ng gia ình ru t th t; Nh n th c r ng, vi c nuôi con nuôi qu c t là bi n pháp phù h p nh m em l i m t môi trư ng gia ình n nh cho tr em trong trư ng h p không tìm ư c gia ình thích h p cho tr em ó ngay t i Nư c g c c a mình; Mong mu n kh ng nh r ng, công dân c a Bên này nh n tr em là công dân c a Bên ký k t kia làm con nuôi, ư c ti n hành trên cơ s tôn tr ng nh ng giá tr và nguyên t c cơ b n c a m i Bên, phù h p v i Công ư c La Hay v b o v tr em và h p tác trong lĩnh v c nuôi con nuôi qu c t ngày 29 tháng 5 năm 1993 (sau ây g i t t là Công ư c La Hay v nuôi con nuôi), c bi t là nh ng i u kho n v vi c b o v l i ích cho tr em m t cách t t nh t và tôn tr ng nh ng quy n cơ b n c a tr em, nh m ngăn ch n vi c b t cóc, buôn bán tr em và thu l i b t h p pháp t quá trình nh n nuôi con nuôi, cũng như b o v quy n và l i ích c a cha m nuôi và cha m ; ã th a thu n như sau:
  2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích M c ích c a Hi p nh này gi a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và H p ch ng qu c Hoa Kỳ là tăng cư ng h p tác song phương trong lĩnh v c nuôi con nuôi i v i tr em gi a hai nư c. Hi p nh này ư c các Bên công nh n là cơ s hình thành s hi u bi t chung trong lĩnh v c con nuôi qu c t gi a các Bên. i u 2. Pháp lu t áp d ng Các Bên công nh n r ng, các văn b n sau ây ư c áp d ng trong khi th c hi n Hi p nh này: 1. Công ư c Viên v quan h lãnh s ký t i Viên ngày 02 tháng 4 năm 1963; 2. B lu t Dân s năm 1995 c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Lu t Qu c t ch năm 1998 c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Lu t Hôn nhân và Gia ình năm 2000 c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; 3. Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 – các quy nh v nuôi con nuôi và Thông tư s 07/2002/TT-BTP ngày 16 tháng 12 năm 2002 c a B Tư pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; 4. B lu t Qu c t ch và Nh p cư c a Hoa kỳ ngày 27 tháng 6 năm 1952 ( ã ư c s a i); 5. Lu t Công c a Hoa Kỳ s 106-279 ngày 06 tháng 10 năm 2000 - o lu t v nuôi con nuôi qu c t năm 2000 6. Lu t Công c a Hoa Kỳ s 106-295 ngày 30 tháng 10 năm 2000 - o lu t v qu c t ch tr em năm 2000. 7. Các văn b n khác theo ngh b sung ho c bãi b c a các Bên. i u 3. Ph m vi áp d ng 1. Hi p nh này ư c áp d ng i v i trư ng h p tr em là công dân c a m t Bên và thư ng trú trên lãnh th Bên ó có i u ki n làm con nuôi theo pháp lu t Bên ó (sau ây g i là con nuôi), ư c m t ngư i là công dân ho c ngư i thư ng trú trên lãnh th c a Bên kia ho c m t nam gi i và m t n gi i có quan h hôn nhân h p pháp và ít nh t là m t trong hai ngư i là công dân c a Bên kia nh n làm con nuôi (sau ây g i là “cha m nuôi”). 2. Bên là nơi tr em có qu c t ch và thư ng trú trư c khi ư c cho làm con nuôi sau ây g i là “Nư c g c”; Bên là nơi cha m nuôi có qu c t ch sau ây g i là “Nư c nh n”.
  3. 3. Vi c nuôi con nuôi ư c các Bên hi u là ph c v cho m c ích hình thành m i quan h pháp lý cha m - con lâu b n gi a cha m nuôi và con nuôi. i u 4. Nguyên t c 1. Các Bên s h p tác trên cơ s t nguy n và nhân o, phù h p v i pháp lu t c a mình, b o m r ng, vi c cho và nh n con nuôi gi a các Bên b o m l i ích t t nh t cho tr em. 2. Các Bên s th c hi n các bi n pháp thích h p theo pháp lu t c a mình ngăn ch n và x lý các ho t ng mua bán tr em, l m d ng vi c cho và nh n con nuôi bóc l t s c lao ng c a tr em, xâm ph m tình d c tr em, tr c l i và các vi ph m khác v quy n và l i ích h p pháp c a tr em. 3. Trên cơ s nhân o và vì m c ích b o v tr em, các Bên s h tr và t o i u ki n trong vi c cho và nh n tr em m côi làm con nuôi, phù h p v i pháp lu t m i Bên. i u 5. Ngôn ng và chi phí liên h th c hi n Hi p nh này, các Bên liên h v i nhau b ng ngôn ng c a Nư c g c; chi phí liên h do Bên liên h ch u. Các cơ quan có th m quy n i u 6. Các cơ quan có th m quy n b o m vi c thi hành Hi p nh này, các cơ quan sau ây ư c xác nh là cơ quan có thNm quy n v vi c nuôi con nuôi c a các Bên: 1. T i C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam: a) B Tư pháp; b) C c con nuôi qu c t ; c) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n khác a phương. 2. T i H p ch ng qu c Hoa Kỳ: a) Các cơ quan công quy n bao g m c các cơ quan tư pháp c a các bang c a Hoa Kỳ ho c các cơ quan công quy n a phương và các tòa án có thNm quy n v nuôi con nuôi; b) B Ngo i giao Hoa Kỳ ch u trách nhi m c p th th c nh cư và gi i quy t các v n chính sách gi a các qu c gia và trao i thông tin;
  4. c) C c qu n lý Qu c t ch và Nh p cư, B An ninh n i a ch u trách nhi m xem xét ch p thu n ơn xin nh p cư, k c ơn xin nh n tr m côi, ơn xin nh p c nh và thư ng trú Hoa Kỳ. i u 7. Các t ch c làm d ch v nuôi con nuôi 1. V i m c ích h tr vi c nuôi con nuôi qu c t , các cơ quan có thNm quy n nêu t i i u 6 Hi p nh này có th ch p nh n s h tr t các t ch c ư c phép làm d ch v nuôi con nuôi theo pháp lu t c a m i Bên. 2. M i Bên s quy nh i u ki n cho phép các t ch c làm d ch v nuôi con nuôi c a Bên kia ư c ho t ng trên lãnh th c a nư c mình. 3. Theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, B Tư pháp s c p phép cho các t ch c làm d ch v nuôi con nuôi c a Hoa Kỳ ho t ng t i C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph c v cho m c ích nuôi con nuôi qu c t gi a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và H p ch ng qu c Hoa Kỳ. 4. B Tư pháp s ph i h p v i các cơ quan h u quan giám sát và theo dõi ch t ch vi c gi i quy t các trư ng h p nh n con nuôi Vi t Nam cũng như ho t ng c a các văn phòng con nuôi nư c ngoài. Nh ng cá nhân ho c t ch c vi ph m pháp lu t ho c có hành vi xâm h i l i ích t t nh t c a tr em, cha m ho c cha m nuôi s b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s tuỳ theo m c vi ph m. i u 8. Vi ph m v o c Cơ quan có thNm quy n c a các Bên có trách nhi m ti n hành các bi n pháp thích h p ngăn ch n vi c tr c l i t vi c cho và nh n con nuôi; và th c hi n các bi n pháp c n thi t x lý i v i nh ng vi ph m v o c phù h p v i lu t áp d ng i v i nh ng hành vi không thích h p di n ra trên lãnh th nư c mình. i u 9. Tr em ư c nh n làm con nuôi 1. Quy t nh cho tr em làm con nuôi s do cơ quan có thNm quy n c a Nư c g c quy t nh. 2. Vi c xác nh các cá nhân ho c t ch c có quy n ng ý cho tr em làm con nuôi và hình th c th hi n s ng ý ó ph i tuân theo pháp lu t c a Nư c g c. 3. th c hi n Hi p nh này và phù h p v i o lu t v Qu c t ch và Nh p cư c a Hoa Kỳ như ã nêu trên, tr em ư c xác nh là m côi n u dư i 16 tu i t i th i i m ư c nh n làm con nuôi và: a) Có ch ng c rõ ràng b ng văn b n do các cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam xác nh n v vi c tr em không có cha m do ch t ho c m t tích, b b rơi ho c b cha m t ch i ho c b tách kh i cha m ho c m t c cha l n m ; ho c b) M t bên cha/m ho c bên còn s ng không i u ki n chăm sóc và ã có văn b n d t khoát ng ý cho con ư c di trú và làm con nuôi. Trong các trư ng h p như v y, các cơ quan có thNm quy n c a Hoa Kỳ có th yêu c u cung c p ch ng c thông qua
  5. trưng c u giám nh ADN và/ho c ph ng v n cha/m . Chi phí giám nh ADN và ph ng v n do cha m nuôi tương lai tr . i u 10. Cha m nuôi Cha m nuôi ph i áp ng các i u ki n v nuôi con nuôi do pháp lu t c a nư c có quy n tài phán i v i h quy nh. i u 11. Công nh n quy t nh nuôi con nuôi Quy t nh cho ho c nh n con nuôi c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Bên này ư c công nh n trên lãnh th c a Bên kia theo pháp lu t c a Bên ó vì l i ích t t nh t c a tr em, tr khi vi c công nh n này trái v i chính sách công. i u 12. H qu pháp lý c a vi c nuôi con nuôi H qu pháp lý c a vi c nuôi con nuôi theo quy nh c a Hi p nh này tuân theo quy nh pháp lu t c a Nư c nh n. TH T C GI I QUY T VI C NUÔI CON NUÔI i u 13. H sơ 1. H sơ c a cha m nuôi ph i ư c l p theo úng pháp lu t c a các Bên. H sơ ph i ư c cơ quan có thNm quy n c a Nư c nh n xác nh n. 2. H sơ c a cha m nuôi ph i ư c d ch sang ngôn ng c a Nư c g c. Chi phí d ch và ch ng th c b n d ch h sơ do cha m nuôi ch u. i u 14. Trách nhi m c a cơ quan có th m quy n v nuôi con nuôi c a Nư c nh n 1. Công dân c a Nư c nh n mu n nh n tr em là công dân và thư ng trú trên lãnh th c a Nư c g c làm con nuôi, ph i n p ơn cho cơ quan có thNm quy n sau ây: a) T i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, ơn ư c n p cho C c con nuôi qu c t , B Tư pháp. b) T i H p ch ng qu c Hoa Kỳ, ơn ư c n p cho C c qu n lý Qu c t ch và Nh p cư c a H p ch ng qu c Hoa Kỳ. 2. Cơ quan có thNm quy n v con nuôi c a Nư c nh n, trong ph m vi quy n h n mà pháp lu t cho phép, có trách nhi m: a) Xác nh n r ng cha m nuôi áp ng các i u ki n c n thi t nh n con nuôi; b) Xác nh n r ng cha m nuôi ã ư c tư v n y theo pháp lu t c a Nư c nh n, c bi t là các thông tin v môi trư ng gia ình và xã h i Nư c g c;
  6. c) Sau khi ơn h p l ã ư c ch p nh n gi i quy t s cho phép tr em ư c nh p c nh và thư ng trú t i Nư c nh n. i u 15. Th t c n p h sơ Cơ quan có thNm quy n ho c t ch c làm d ch v con nuôi c a Nư c nh n, g i h sơ c a cha m nuôi cho cơ quan có thNm quy n c a Nư c g c, kèm theo Công hàm nêu rõ các thông tin sau ây v cha m nuôi: 1. H và tên, ngày tháng năm sinh, gi i tính, s h chi u ho c s căn cư c, nơi thư ng trú, ngh nghi p, a ch liên h ; 2. Năng l c pháp lu t dân s , không ph m t i hình s ; 3. Kh năng b o m vi c nuôi con nuôi bao g m i u ki n kinh t , hoàn c nh nhân thân, gia ình, tình tr ng s c kho , môi trư ng xã h i; 4. Lý do xin nh n con nuôi; 5. Các c i m v tr em ư c xin nh n làm con nuôi. i u 16. Trách nhi m c a cơ quan có thNm quy n v nuôi con nuôi c a Nư c g c 1. Cơ quan có thNm quy n c a Nư c g c có trách nhi m b o m r ng a) Tr em ư c gi i thi u làm con nuôi áp ng các i u ki n cho làm con nuôi theo quy nh c a pháp lu t v con nuôi và phúc l i c a tr em; b) Vi c cho tr em làm con nuôi là vì l i ích t t nh t c a tr em ó; c) Có s ng ý c a ngư i ho c cơ quan có quy n ng ý cho tr em làm con nuôi; d) Không có yêu c u ph i tr b t c m t kho n ti n ho c m t kho n n bù nào cho vi c ng ý cho tr em làm con nuôi. 2. Cơ quan có thNm quy n c a Nư c g c s cung c p các thông tin sau ây liên quan n tr em có i u ki n cho làm con nuôi cho cha m nuôi m t cách tr c ti p ho c gián ti p thông qua các t ch c con nuôi: a) H và tên, gi i tính, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú; b) Kh năng ư c cho làm con nuôi; c) Hoàn c nh cá nhân, gia ình và xã h i; d) Tình tr ng s c kh e; và e) Các nhu c u c bi t c a tr em, n u có.
  7. 3. Cha m nuôi ho c t ch c làm d ch v con nuôi, ph i tr l i cho cơ quan có thNm quy n c a Nư c g c trong th i gian thích h p s m nh t. i u 17. Phí và l phí 1. Các Bên th c hi n nguyên t c r ng vi c thu ti n liên quan n vi c cho và nh n con nuôi theo quy nh c a Hi p nh này không quá m c phí và l phí bao g m c ti n công h p lý cho nh ng ho t ng như hành chính, toà án, d ch thu t, pháp lý và/ho c d ch v y t liên quan n quá trình cho/nh n con nuôi. 2. Cơ quan có thNm quy n Trung ương c a Nư c g c s thông báo công khai bi u phí và g i biên lai v d ch v ư c th c hi n cho cha m nuôi, n u cha m nuôi yêu c u. Trong th i gian ch i vi c công b bi u phí, cơ quan có thNm quy n c a Nư c g c s cung c p danh m c “l phí liên quan n nuôi con nuôi”. 3. Cơ quan có thNm quy n Trung ương c a Nư c g c s xác nh n b ng văn b n và g i cho các cơ quan có thNm quy n c a Nư c nh n v nh ng kho n phí ã thu h tr cho vi c cho/nh n con nuôi qu c t phù h p v i yêu c u c a i u này. 4. Các Bên ng h nguyên t c r ng các t ch c làm d ch v nuôi con nuôi s công b bi u phí công khai trư c khi ti n hành ho t ng h tr nh n con nuôi. i u 18. Th t c giao nh n con nuôi 1. Quy t nh cho tr em làm con nuôi và th t c giao nh n tr em ó cho cha m nuôi ư c th c hi n theo pháp lu t c a Nư c g c. 2. Theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n c a Nư c nh n, cơ quan có thNm quy n c a Nư c g c kh ng nh r ng toàn b các i u ki n và th t c v nuôi con nuôi theo pháp lu t c a Nư c g c ã ư c áp ng. 3. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c các cơ quan nhà nư c h u quan c a Nư c g c th c hi n các bi n pháp thích h p theo pháp lu t cho phép tr em xu t c nh. 4. Cơ quan có thNm quy n v nuôi con nuôi ho c các cơ quan nhà nư c h u quan c a Nư c nh n th c hi n các bi n pháp c n thi t theo quy nh c a pháp lu t, cho phép tr em ó ư c nh p c nh và thư ng trú trên lãnh th c a Nư c nh n. i u 19. Hoàn t t th t c nh n con nuôi Nư c nh n 1. Các cơ quan có thNm quy n c a Nư c nh n xác nh n r ng th t c liên quan n vi c nh n con nuôi ã y và hoàn t t theo pháp lu t c a Nư c nh n. 2. Các cơ quan có thNm quy n c a các Bên tr c ti p ho c thông qua các t ch c làm d ch v nuôi con nuôi thông báo cho nhau v b t kỳ v n gì c n thi t trong vi c gi i quy t các trư ng h p nh n con nuôi c th theo thNm quy n c a h và theo quy nh c a pháp lu t. NGHĨA V H P TÁC
  8. i u 20. B o v tr em 1. Các Bên cam k t th c hi n các bi n pháp c n thi t b o m s phát tri n c a tr em ư c nh n làm con nuôi. 2. Tr em là công dân c a Bên này ư c nh n làm con nuôi và ư c phép thư ng trú trên lãnh th c a Bên kia, ư c hư ng các b o m và các quy n cơ b n như tr em là công dân c a Bên kia. 3. Khi các cơ quan có thNm quy n v con nuôi c a Nư c nh n xác nh r ng, vi c gi tr em trong gia ình cha m nuôi không còn b o m l i ích t t nh t cho tr em ó, thì các cơ quan có thNm quy n có trách nhi m th c hi n nh ng bi n pháp thích h p b o v tr em ó và tìm m t nơi thích h p khác cho tr em ó. i u 21. Trao i thông tin 1. Các cơ quan có thNm quy n c a các Bên s trao i thông tin v pháp lu t và d li u th ng kê v nuôi con nuôi, cũng như các thông tin khác v ho t ng c a các t ch c làm d ch v nuôi con nuôi trên lãnh th nư c h , theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các cơ quan có thNm quy n c a các Bên ho c t ch c làm d ch v con nuôi thu th p và lưu gi thông tin v tr em ư c cho làm con nuôi và thông tin v cha m nuôi, ph c v cho vi c hoàn t t vi c nuôi con nuôi theo quy nh c a Hi p nh này. 3. Các cơ quan có thNm quy n c a các Bên th c hi n các bi n pháp c n thi t gi i quy t nh ng khó khăn phát sinh trong quá trình th c hi n Hi p nh này. i u 22. H tr k thu t nh m th c hi n Hi p nh Nh m th c hi n m t cách có hi u qu Hi p nh này, các Bên cam k t h p tác và h tr nhau b ng hình th c h tr k thu t, ào t o cán b , giúp các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v nuôi con nuôi và các cơ s nuôi dư ng tr em m côi, cũng như trao i kinh nghi m trong lĩnh v c nuôi con nuôi qu c t . i u 23. S a i và b sung Hi p nh này có th ư cs a i, b sung theo th a thu n b ng văn b n thông qua ư ng ngo i giao. i u 24. Các cu c h p 1. Các Bên th a nh n r ng nh ng cu c h p gi a các i di n c a mình là h u ích ánh giá hi u qu c a Hi p nh này và ưa ra các xu t cho vi c gi i quy t b t c v n nào có th phát sinh, c bi t là liên quan n vi c minh b ch hóa phí và l phí ư c n u t i i u 17 và i u 25(1). 2. Các cu c h p s ư c t ch c hàng năm và các Bên có th tri u t p cu c h p b t thư ng n u th y c n thi t. V i s ng ý c a các Bên, các i di n c a các t ch c ư c u quy n có th tham d các cu c h p v i tư cách quan sát viên.
  9. I U KHO N CU I CÙNG i u 25. Hi u l c và th i h n có hi u l c 1. Hi p nh này có hi u l c vào ngày u tiên c a tháng th hai sau khi các Bên thông báo cho nhau qua ư ng ngo i giao kh ng nh r ng m i Bên ã hoàn t t th t c pháp lý Hi p nh có hi u l c. c bi t, Nư c g c kh ng nh s công khai bi u phí cho con nuôi như ư c nêu trong i u 17(2). 2. Hi p nh này có hi u l c trong th i h n ba năm và m c nhiên ch m d t hi u l c tr trư ng h p ít nh t sáu tháng trư c khi Hi p nh h t hi u l c các Bên trao i văn b n gia h n Hi p nh thêm ba năm. 3. Không làm nh hư ng n kho n 2 c a i u này, khi Công ư c La Hay có hi u l c i v i c hai nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và H p ch ng qu c Hoa Kỳ, Hi p nh này s m c nhiên ch m d t hi u l c. Làm t i Oa-sinh-tơn D.C., ngày 21 tháng 6 năm 2005, thành hai b n, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Anh; c hai văn b n có giá tr như nhau./. THAY M T THAY M T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA H P CH NG QU C HOA KỲ VI T NAM TR LÝ NGO I TRƯ NG B TRƯ NG B NGO I GIAO B TƯ PHÁP Maura Ann Harty Uông Chu Lưu 3
Đồng bộ tài khoản