Hiệp định số 14/2004/LPQT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Hiệp định số 14/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 14/2004/LPQT hợp tác kinh tế - thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ma-đa-gax-ca

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 14/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ***** S : 14/2004/LPQT Hà N i, ngày 23 tháng 03 năm 2004 Hi p nh h p tác kinh t - thương m i, văn hóa, khoa h c và công ngh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Ma- a-gax-ca có hi u l c t ngày 18 tháng 11 năm 2003./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P NH H P TÁC KINH T - THƯƠNG M I, VĂN HÓA, KHOA H C VÀ CÔNG NGH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA MA- A-GAX-CA Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam do Bà NGUY N TH H NG, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i là i di n, Chính ph nư c C ng hòa Ma- a-gax-ca do ông JACQUES SYLLA, Th tư ng và Ngư i ng u Chính ph là i di n dư i ây g i t t là “hai Bên”, L im u V i lòng mong mu n thi t l p quan h h p tác trong lĩnh v c kinh t , thương m i, văn hóa, khoa h c và công ngh gi a hai nư c trên cơ s bình ng, cùng có l i, có tính n nh ng nhu c u và kh năng c a m i nư c, Nh n rõ s c n thi t tăng cư ng quan h h u ngh và h p tác vì nh ng m c tiêu chung c a hai nư c và óng góp tích c c vào s nghi p hoà bình và h p tác hai khu v c, Hai bên ã tho thu n như sau: i u 1. Trên cơ s tôn tr ng nh ng cam k t qu c t mà hai Bên là nh ng nư c tham gia và phù h p v i lu t pháp hi n hành c a m i nư c, hai Bên s t o nh ng i u ki n thu n l i cho vi c phát tri n h p tác kinh t - thương m i, văn hóa, khoa h c và công ngh gi a hai nư c. i u 2. Căn c Hi p nh này, hai Bên s tri n khai nh ng hình th c h p tác khác nhau thông qua các tho thu n và h p ng gi a các t ch c và các ngành h u quan c a hai nư c, c bi t là trong nh ng ngành kinh t có tri n v ng h p tác và phát tri n. i u 3. Xét nhu c u và kh năng h p tác hi n nay c a hai nư c, hai Bên s ti n hành h p tác, trao i kinh nghi m và chuyên gia, c bi t trong nh ng lĩnh v c sau ây:
  2. 1. Nông nghi p. 2. Lâm nghi p và môi trư ng. 3. Kinh t , Thương m i. 4. Khoa h c. 5. Văn hóa, Xã h i. 6. Nuôi tr ng th y s n và th công m ngh . i u 4. Xét t m quan tr ng c a y u t tài chính b o m th c hi n các d án h p tác, hai Bên tho thu n ph i h p tìm ki m nh ng ngu n tài chính c n thi t trên cơ s xem xét t ng d án c th . i u 5. Hi p nh này không làm nh hư ng n vi c th c hi n nh ng i u ư c qu c t song phương ho c a phương mà m i Bên là thành viên. i u 6. Hai Bên ch nh các cơ quan có th m quy n chuyên trách theo dõi th c hi n Hi p nh này và gi i quy t thông qua thương lư ng m i v n có th phát sinh trong quá trình gi i thích ho c th c hi n Hi p nh này. i u 7. Hai Bên s xem xét vi c l p y ban H n h p liên Chính ph Vi t Nam - Ma- a-gax-ca vào th i gian thích h p theo dõi và thúc y phát tri n quan h hai nư c trong quá trình th c hi n Hi p nh này. i u 8. Hi p nh có giá tr trong 5 năm k t ngày ký và ư c m c nhiên gia h n thêm 5 năm ti p theo tr khi m t trong hai Bên thông báo b ng văn b n cho Bên kia v ý mu n ch m d t Hi p nh 6 tháng trư c khi Hi p nh h t hi u l c. Trong trư ng h p Hi p nh này ch m d t hi u l c, các i u kho n c a Hi p nh này v n ư c ti p t c áp d ng cho các chương trình và d án h p tác ã ư c ký k t trong khuôn kh c a Hi p nh này, nhưng chưa ư c hoàn thành khi Hi p nh này h t hi u l c. i u 9. Theo yêu c u c a m t Bên, Hi p nh này có th ư c b sung, s a i theo s tho thu n gi a hai Bên. Làm t i Antananarivo, ngày 18 tháng 11 năm 2003 thành hai b n, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Pháp. C hai văn b n u có giá tr ngang nhau./. THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA MA- A-GAX-CA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TH TƯ NG VÀ NGƯ I NG U CHÍNH B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH PH VÀ XÃ H I Jacques Sylla Nguy n Th H ng
Đồng bộ tài khoản