Hiệp định số 18/2004/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Hiệp định số 18/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 18/2004/LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Môn-đô-va

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 18/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ******* S : 18/2004/LPQT Hà N i, ngày 23 tháng 3 năm 2004 Hi p đ nh gi a Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hoà Môn- đô-va v mi n th th c cho ngư i mang h chi u ngo i giao, h chi u công v có hi u l c t ngày 23 tháng 5 năm 2003./. TL.B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P Đ NH GI A CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH C NG HOÀ MÔN-ĐÔ-VA V MI N TH TH C CHO NGƯ I MANG H CHI U NGO I GIAO, H CHI U CÔNG V . Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hoà Môn-đô-va (sau đây g i t t là các Bên ký k t) Mong mu n t o thu n l i ccho vi c nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a công dân hai nư c. Đã tho thu n như sau: Đi u 1. Công dân m t Bên ký k t mang h chi u công v còn giá tr đư c nh p c nh, xu t c nh, quá c nh lãnh th Bên ký k t kia mi n th th c. Th i gian lưu trú mi n th th c c a công dân Bên ký k t này trên lãnh th Bên ký k t kia không quá 90 ngày k t ngày nh p c nh. Đi u 2. Công dân m t Bên ký k t là thành viên cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s ho c thành viên c a các t ch c qu c t đóng trên lãnh th Bên ký k t kia và thành viên gia đình h mang h chi u ngo i giao, h chi u công v đư c nh p c nh Bên ký k t kia mi n th th c và ph i đăng ký lưu trú phù h p v i pháp lu t Nư c ti p nh n. Đi u 3. Vi c nh p c nh và xu t c nh c a công dân các Bên ký k t, k c nh ng ngư i mang h chi u ngo i giao, h chi u công v , trên lãnh th Bên ký k t kia đư c th c hi n thông qua các c a kh u qu c t c a m i nư c.
  2. Đi u 4. Hi p đ nh này không mi n cho công dân m t Bên ký k t mang h chi u ngo i giao, h chi u công v nghĩa v tôn tr ng pháp lu t hi n hành trên lãnh th Bên ký k t kia. Các Bên ký k t có quy n t ch i nh p c nh ho c rút ng n th i gian lưu trú c a công dân Bên ký k t kia trên lãnh th nư c mình mà không c n nêu lý do. Đi u 5. Vì lý do an ninh qu c gia hay b o v s c kho c ng đ ng, m i Bên ký k t có th đình ch m t ph n ho c toàn b hi u l c c a Hi p đ nh này. Trong th i h n ng n nh t, nhưng không quá 24 gi k t khi các bi n pháp trên đư c ti n hành, Bên ký k t áp d ng các bi n pháp này ph i thông báo qua đư ng ngo i giao cho Bên ký k t kia, k c trư ng h p h y b Hi p đ nh. Đi u 6. Trong vòng 30 ngày k t ngày ký Hi p đ nh, thông qua đư ng ngo i giao, các Bên ký k t trao cho nhau m u h chi u ngo i giao và h chi u công v . Các Bên ký k t s thông báo cho nhau nh ng thông tin liên quan đ n vi c thay đ i nh ng lo i h chi u trên 60 ngày trư c khi đưa vào s d ng. Đi u 7. Hi p đ nh này có hi u l c vào ngày th 30 k t ngày nh n đư c văn b n thông báo cu i cùng qua đư ng ngo i giao v vi c các Bên ký k t đã hoàn t t m i th t c c n thi t c a n i lu t đ Hi p đ nh này có hi u l c. Hi p đ nh này có giá tr vô th i h n và còn hi u l c cho đ n khi m t Bên ký k t nh n đư c văn b n thông báo c a Bên ký k t kia qua đư ng ngo i giao v vi c ch m d t hi u l c c a Hi p đ nh. Trong trư ng h p này, Hi p đ nh s ch m d t hi u l c sau 90 ngày k t ngày nh n đư c thông báo. Làm t i Hà N i, ngày 28 tháng 02 năm 2003, thành hai b n, m i b n b ng ti ng Vi t, ti ng Môn-đô-va và ti ng Nga, các văn b n đ u có giá tr như nhau. Trong trư ng h p có s hi u khác nhau thì b n ti ng Nga s đư c dùng đ đ i chi u./. THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG THAY M T CHÍNH PH C NG HOÀ MÔN- HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ĐÔ-VA TH TRƯ NG B NGO I GIAO B TRƯ NG B NGO I GIAO Nguy n Đình Bin Đu-đi-u
Đồng bộ tài khoản