Hiệp định số 33/2004/LPQT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
44
lượt xem
3
download

Hiệp định số 33/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp định số 33/2004/lpqt', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 33/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ------- S : 33/2004/LPQT Hà N i, ngày 14 tháng 04 năm 2004 Hi p nh v h p tác kinh t , văn hóa, khoa h c - k thu t gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào năm 2004 có hi u l c t ngày 16 tháng 01 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P NH V H P TÁC KINH T , VĂN HÓA, KHOA H C K THU T GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA DÂN CH NHÂN DÂN LÀO NĂM 2004 Quán tri t tinh th n và n i dung cu c H i àm gi a B Chính tr ng C ng s n Vi t Nam và B Chính tr ng Nhân dân cách m ng Lào ngày 15 tháng 01 năm 2004, t i th ô Viêng-chăn; Căn c vào Hi p nh v h p tác kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào th i kỳ 2001 - 2005, ký ngày 06 tháng 02 năm 2001, t i Hà N i; Nh m thúc y, m r ng và phát tri n m i quan h c bi t, h p tác toàn di n gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào (sau ây g i t t là hai Bên). Hai Bên th a thu n n i dung, chương trình h p tác gi a hai nư c năm 2004 như sau: i u 1. 1.1. Căn c vào i m 1.1, i u 1 Hi p nh v h p tác kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t giai o n 2001 - 2005 gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào, ký ngày 06 tháng 02 năm 2001 t i Hà N i, h n m c vi n tr c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam dành cho Chính ph nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào trong năm 2004 là 125 t ng Vi t Nam. 1.2. Kho n vi n tr nêu trên ư c s d ng giúp Lào ào t o ngu n nhân l c, phát tri n nông nghi p và nông thôn, tăng cư ng năng l c và h tr k thu t trên m t s lĩnh v c theo yêu c u c a phía Lào ư c ghi trong Ph l c s 01 c a Hi p nh. 1.3. Phía Vi t Nam ti p t c cung c p kho n tín d ng dài h n ưu ãi h tr phía Lào th c hi n xây d ng ư ng 18B trên t Lào. i u 2. 2.1. Hai Bên ti p t c th c hi n Ngh nh thư v h p tác ào t o ký ngày 15 tháng 01 năm 2002. Năm 2004, Vi t Nam c p 650 h c b ng ào t o t i Vi t Nam b c i h c và sau i h c, h dài h n chính quy t p trung, t i ch c, th c t p sinh, b i dư ng ng n h n (k c qu c phòng và an ninh) và c p 10 h c b ng cho con em Vi t ki u Lào h c t p t i Vi t Nam. S lư ng và cơ c u c th do phía Lào ngh theo Ph l c s 02 c a Hi p nh. Phía Lào c p 25 h c b ng h i h c dài h n chính quy t p trung và th c t p b i dư ng ng n h n cho cán b , lưu h c sinh Vi t Nam sang h c các ngành t i Lào.
  2. 2.2. Hai Bên th a thu n, riêng năm 2004 s dành t 50 n 100 su t h c b ng theo i m 2.1 ào t o d b i h c m t năm t i Vi t Nam cho các cán b di n chính sách ưu tiên, các cán b vùng sâu, vùng xa c a Lào do phía Lào l a ch n trư c khi tuy n ch n u vào. S còn l i ư c th c hi n theo Ngh nh thư v h p tác ào t o ã ký k t. 2.3. Phía Vi t Nam ti p t c giúp Lào hoàn thành Trung tâm b i dư ng cán b kinh t , k ho ch t i Viêng-chăn; Ph i h p xây d ng d án nâng c p Trư ng Chính tr - Hành chính qu c gia Lào; Hoàn thi n khâu chu n b d án xây d ng v Trư ng ph thông dân t c n i trú các t nh Xiêng- kho ng, t nh H a-phăn và trư ng năng khi u, d b i h c cho h c sinh dân t c t i i h c qu c gia Viêng-chăn phía Lào làm cơ s l a ch n th t ưu tiên ưa vào k ho ch h p tác t ng năm b ng v n vi n tr không hoàn l i c a Vi t Nam dành cho Lào. 2.4. Theo kh năng c a mình, phía Vi t Nam s n sàng c chuyên gia giúp Lào ào t o t i ch Lào b ng nh ng hình th c thích h p trên cơ s yêu c u c th c a phía Lào. 2.5. Phía Vi t Nam s n sàng nh n ào t o cán b , h c sinh Lào b c i h c, sau i h c và nghiên c u, th c t p chuyên môn… b ng ngu n v n t túc c a các cá nhân, t ch c c a Lào ho c b ng ngu n v n do các t ch c qu c t , các nư c th ba giúp Lào. Giao hai ngành giáo d c qu n lý th ng nh t theo Ngh nh thư v h p tác ào t o gi a hai nư c ã ký k t. i u 3. 3.1. Hai Bên th a thu n s m ký Ngh nh thư b sung và s a i "Th a thu n v vi c c và ti p nh n chuyên gia Vi t Nam sang làm vi c t i Lào" ký ngày 07 tháng 4 năm 1994. Phía Vi t Nam s n sàng áp ng nhu c u chuyên gia theo yêu c u c a phía Lào, ti p t c c chuyên gia ph i h p v i phía Lào tăng cư ng qu n lý kinh t vĩ mô c a Lào. 3.2. Hai Bên th a thu n y m nh h p tác lao ng trên cơ s Hi p nh và Ngh nh thư s a i h p tác lao ng ã ký k t. B o m quy n l i và có bi n pháp h p lý qu n lý ngư i lao ng theo h p ng làm vi c t i m i nư c. Ph i h p th c hi n t t các n i dung c a "Th a thu n Viêng-chăn năm 2002" t o i u ki n thu n l i cho vi c i l i, cư trú cho ngư i lao ng. i u 4. 4.1. H p tác trong lĩnh v c nông, lâm nghi p, th y l i và th y s n: Hai Bên nh t trí t p trung hoàn thành ưa vào s d ng h th ng th y l i ông-phu-xi năm 2004 và ti p t c xây d ng h th ng th y l i Thà-ph -no ng-phông. ng th i, phát huy năng l c các h th ng th y l i này phát tri n nông nghi p và nông thôn b n v ng các b n huy n Hat-xai- phong thành ph Viêng-chăn. Ti p t c xây d ng h th ng th y l i N m-loong, huy n X p-b u, t nh H a-phăn. Hoàn thành d án h tr s n xu t lương th c huy n N m-b c, huy n Nam t nh Luông-Prabăng; huy n Xay, huy n Beng, huy n Hun t nh U- ôm-xay; huy n Xinh t nh Luông N m-thà. Giao ngành nông nghi p hai nư c h p tác nghiên c u i u tra phân lo i t phát tri n tr ng r ng và cây công nghi p ph c v s n xu t hàng hóa t i m t s khu v c theo yêu c u c a phía Lào. Hai Bên nh t trí th c hi n các d án h p tác nghiên c u khoa h c và ào t o nh m nâng cao năng l c nghi p v nghiên c u nông, lâm nghi p Lào. Khuy n khích các B , ngành, a phương, Công ty H p tác kinh t (COECO) và các doanh nghi p khác h p tác quy ho ch, u tư và cung ng d ch v k thu t nông, lâm nghi p; nuôi tr ng th y s n; h p tác tr ng r ng và các cây công nghi p làm hàng hóa xu t kh u t i các a phương c a Lào. 4.2. Lĩnh v c thương m i: - Hai Bên th a thu n th c hi n gi m 50% thu su t thu nh p kh u cho hàng hóa có xu t x t m i nư c do các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t có tư cách pháp nhân c a hai Bên th c hi n (tr hàng hóa c m nh p, c m xu t và hàng hóa n m trong danh m c lo i tr hoàn toàn c a Vi t Nam và Lào th c hi n CEPT/AFTA). - Hai Bên giao ngành thương m i hai nư c ti p t c ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan th c hi n Ngh nh thư v vi c trao i hàng hóa c a công dân cư trú trong khu v c biên gi i Vi t Nam - Lào và Th a thu n v qu n lý h i quan ã ư c hai Bên ký k t, các Quy ch t ch c và qu n lý ch biên gi i m i nư c tăng cư ng giao lưu, trao i buôn bán gi a cư
  3. dân biên gi i hai nư c. Ngăn ch n các hành vi gian l n thương m i tr n, l u thu và buôn bán trái phép. - Hai Bên ph i h p ho t ng gi a Khu v c khuy n khích phát tri n kinh t và thương m i Lao B o, t nh Qu ng Tr (phía Vi t Nam) và Khu thương m i en-xa-v n (phía Lào) nh m t o i u ki n h p tác s d ng nh ng ưu ãi c a các nư c dành cho Lào và lao ng c a hai nư c. 4.3. H p tác trong lĩnh v c giao thông v n t i: - Vi t Nam ti p t c t o i u ki n thu n l i cho Lào v n chuy n hàng hóa quá c nh c a Lào qua lãnh th Vi t Nam và m t s c ng bi n hi n có c a Vi t Nam. Thúc y ho t ng có hi u qu T Công tác chung theo i u 9 Th a thu n v s d ng c ng Vũng Áng ký ngày 20 tháng 7 năm 2001 t i thành ph H Chí Minh. Trên tinh th n quan h c bi t và nh ng n i dung Th a thu n v s d ng c ng Vũng Áng ã ký k t, các B , ngành liên quan hai Bên nghiên c u xu t c th nh ng lo i phí mà hai Bên có th ưu tiên ưu ãi cho nhau trên nguyên t c ph n chênh l ch ghi b sung vào v n vi n tr c a Vi t Nam dành cho Lào năm 2004. ng th i, thông báo cho nhau tình hình s d ng c ng và k ho ch hàng hóa c a Lào qua c ng Vũng Áng hàng năm làm cơ s ph i h p thúc y u tư, nâng c p cơ s h t ng c ng và giao thông c a m i Bên. - Hai Bên th a thu n, ti p t c u tư các tuy n ư ng n i gi a hai nư c t o i u ki n phát tri n u tư thương m i, h p tác, giao lưu gi a các a phương hai nư c. Ưu tiên u tư nâng c p các tuy n ư ng qua các c a kh u chính và c a kh u ph gi a hai nư c. - Vi t Nam ti p t c giúp Lào l p Báo cáo nghiên c u kh thi xây d ng tuy n Tén T n i Qu c l 6 c a Lào, tuy n Mư ng Chăm - N m On i c a kh u Thanh Th y (Ngh An), kh o sát tuy n ư ng s t Thà Kh c - M Gi b ng ngu n v n vi n tr c a Vi t Nam dành cho Lào. Giao B Tài chính hai Bên ph i h p v i các cơ quan liên quan hoàn t t văn ki n v kho n vay tín d ng b sung vào Quý 1 năm 2004 m b o ti n hoàn thành xây d ng tuy n ư ng 18B c a Lào vào năm 2005 theo th a thu n. - Ti p t c th c hi n h p tác có hi u qu vi c khai thác các tuy n ư ng bay gi a hai ngành hàng không hai nư c. - Hai Bên th a thu n thư ng xuyên trao i thông tin, tham kh o ý ki n l n nhau trong vi c phát tri n giao thông ti u vùng. 4.4. H p tác công nghi p: - Vi t Nam ti p t c th c hi n cung ng i n cho Lào qua các ư ng dây 35 KV t i các khu v c X m-nưa t nh H a-phăn, L c-xao t nh Bô-ly-khăm-xay, Xa-mu i t nh Xa-ra-văn và Xê-pôn t nh Xa-va-na-khét theo các h p ng ã ký k t. - Hai Bên nh t trí cho phép Công ty c ph n u tư và phát tri n i n Vi t - Lào trư c m t nghiên c u u tư các d án Xê-ca-m n 4, Xê-công 4, Xê-công 5. T o i u ki n thu n l i mb o ti n kh i công xây d ng th y i n Xê-ca-m n 3 b ng hình th c u tư BOT, th i h n 30 năm. - Vi t Nam ti p t c giúp Lào i u tra khoáng s n và l p b n a ch t t l 1/200.000 vùng B c Lào và y nhanh ti n tìm ki m, thăm dò th ch cao, mu i m khu v c Trung Lào b ng ngu n v n vi n tr c a Vi t Nam dành cho Lào t i i u 1. T o i u ki n cho T h p các công ty m nh c a Vi t Nam do T ng công ty Hóa ch t Vi t Nam làm nòng c t u tư ti p thăm dò chi ti t khai thác, s n xu t. i u 5. 5.1. Hai Bên nh t trí tăng cư ng h p tác trao i kinh nghi m, ào t o và nâng cao năng l c cho cán b qu n lý c a ngành y t Lào; h p tác trong lĩnh v c nghiên c u, khai thác, ch bi n dư c li u và y h c c truy n; h p tác chia s kinh nghi m v m b o cung ng thu c ch a b nh cho nhân dân, phòng ch ng thu c gi . Phía Vi t Nam s n sàng trao i kinh nghi m v t ch c và ho t ng c a h th ng ki m d ch y t biên gi i và mong mu n phía Lào s m thành l p và ho t ng h th ng này Hi p nh Ki m d ch y t biên gi i gi a hai nư c ký ngày 21 tháng 12 năm 2001 i vào tri n khai th c hi n. 5.2. Giao ài truy n hình hai Bên bàn b c th ng nh t v vi c làm ph ti ng Lào trong các chương trình truy n hình Vi t Nam phát sóng Lào.
  4. 5.3. Hai Bên ti p t c ph i h p ngăn ch n hành lang v n chuy n ma túy vào Lào và Vi t Nam, th c hi n t t Hi p nh v ki m soát ma túy, các ch t hư ng th n và ti n ch t ký ngày 06 tháng 07 năm 1998. H p tác phòng ch ng các lo i t i ph m gây nguy h i n an ninh qu c gia m i nư c. Th c hi n nghiêm ch nh Hi p nh v quy ch biên gi i, b o v ư ng biên gi i hai nư c mãi mãi tr thành ư ng biên gi i hòa bình, h u ngh , h p tác và phát tri n. Ph i h p b o v môi trư ng, sinh thái vùng biên; k p th i phát hi n và gi i quy t th a áng các v n phát sinh phù h p v i quan h truy n th ng gi a hai nư c, ng th i h tr các a phương d c biên gi i hai nư c xây d ng và phát tri n kinh t xã h i. 5.4. Hai Bên ti p t c h p tác trao i thông tin, kinh nghi m, ào t o cán b lưu tr cho Lào; ti p t c giúp Lào tăng cư ng năng l c ngành cơ y u, khuy n khích h p tác ào t o và phát tri n ngành cơ y u hai nư c. 5.5. M r ng h p tác trên các lĩnh v c văn hóa, tăng cư ng các ho t ng thông tin văn hóa nhân các ngày k ni m truy n th ng c a m i nư c; ti p t c giúp Lào xây d ng Kho lưu tr hình nh ng c a Lào; trao i kinh nghi m, h p tác ào t o và b i dư ng nghi p v cán b báo chí, phát thanh và truy n hình Lào. 5.6. Hai Bên ti p t c t o i u ki n cho các ngành, các a phương ph i h p th c hi n vi c tìm ki m, c t b c và h i hương hài c t các li t s Vi t Nam hy sinh trên t Lào. i u 6. 6.1. Hai Bên tăng cư ng và m r ng h p tác trong lĩnh v c i u tra cơ b n, nghiên c u khoa h c và ng d ng ti n b k thu t vào s n xu t và i s ng, trư c m t trong lĩnh v c b o v môi trư ng, môi sinh, công ngh thông tin và d báo chi n lư c phát tri n kinh t xã h i c a Lào. - Hoàn thành d án Nâng cao năng l c nghi p v cho C c B n qu c gia Lào. Ti p t c chuy n giao kinh nghi m s d ng hi u qu c a d án nh m giúp Lào t ng bư c m nhi m trong lĩnh v c qu n lý a chính và o c b n . 6.2. Ti p t c th c hi n d án "Tăng cư ng năng l c k thu t cho Trung tâm o lư ng qu c gia Lào" ã th a thu n áp ng nhu c u phát tri n kinh t , xã h i c a Lào. 6.3. Hai Bên nh t trí cùng nhau ph i h p nghiên c u xây d ng d án "Tăng dày và tôn t o h th ng m c qu c gi i Vi t Nam - Lào" trên cơ s n i dung ã th a thu n t i Biên b n kỳ h p gi a hai oàn i bi u biên gi i hai nư c l n th 13 t i Hà N i, ký ngày 23 tháng 10 năm 2003 trình hai Chính ph xem xét, quy t nh. Ph i h p hoàn thành các th t c c n thi t s m nâng c p c a kh u ph Nam Giang (Qu ng Nam) - c-tà-oóc (Xê-công) thành c a kh u chính. 6.4. Hai Bên ph i h p hoàn thành "Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i t nh Viêng - Chăn và thành ph Viêng - Chăn nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào n năm 2020" và s n sàng giúp Lào b i dư ng và ào t o ngu n cán b quy ho ch theo yêu c u c a phía Lào. 6.5. Giao ngành ngân hàng hai nư c ph i h p nghiên c u cơ ch thanh toán và chuy n ti n thích h p gi a hai nư c. Tăng cư ng ho t ng c a Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t, th c hi n th a thu n v vi c chi tr cho các d án s d ng v n vi n tr và v n vay c a Vi t Nam dành cho Lào b ng ng kíp Lào (LAK) và ng Vi t Nam (VND). i u 7. 7.1. Hai Bên tăng cư ng h p tác v du l ch, m r ng vi c trao i khách du l ch gi a hai nư c và v i nư c th ba. Ph i h p tuyên truy n qu ng bá du l ch. T o i u ki n thu n l i qua l i cho khách du l ch th c hi n các tuy n du l ch gi a hai nư c và v i nư c th ba. Ph i h p v i Campuchia xây d ng chương trình du l ch "Ba qu c gia - M t i m n". 7.2. Hai Bên ti p t c t o cơ h i thu n l i cho các ngành, a phương và các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t c a hai nư c m r ng vi c h p tác u tư tr c ti p cùng có l i theo các hình th c u tư ư c quy nh trong Lu t u tư nư c ngoài c a m i nư c vào m i lĩnh v c mà hai Bên có i u ki n và có nhu c u; khuy n khích các doanh nghi p hai nư c h p tác liên doanh hai Bên ho c nhi u Bên u th u xây d ng các công trình qu c t và trong nư c m i nư c, theo thông l qu c t và m i quan h c bi t gi a hai nư c. 7.3. Hai Bên nh t trí s m hoàn t t các th t c mi n th th c cho ngư i mang h chi u ph thông c a hai nư c t ngày 01 tháng 7 năm 2004. Trong th i gian n ngày văn ki n mi n th
  5. th c gi a hai nư c có hi u l c, hai Bên ph i h p th c hi n y các hi p nh và cơ ch , chính sách h p tác ã ư c ký k t. Ti p t c th c hi n các n i dung ã cam k t t i "Th a thu n Viêng-chăn năm 2002", ng th i xem xét các v n c n b sung, hoàn ch nh th hi n ư c m i quan h c bi t, áp ng nhu c u phát tri n và m r ng quan h h p tác gi a hai nư c. 7.4. Ti p t c tri n khai vi c th c hi n thí i m ki m tra hàng hóa m t l n t i c a kh u qu c t Lao B o - en-xa-v n. H i quan hai nư c ti n hành g p g trao i th ng nh t "T khai h i quan" b ng hai th ti ng Vi t, ti ng Lào. 7.5. Hai Bên th a thu n, thư ng xuyên trao i kinh nghi m và ph i h p nghiên c u các v n liên quan n ti u vùng, khu v c và qu c t có quan h n hai nư c. Ti p t c ph i h p cùng v i Campuchia th c hi n cam k t chung t i cu c g p c a Th tư ng ba nư c Vi t Nam, Lào và Campuchia tháng 02 năm 2002 t i thành ph H Chí Minh cùng thi t l p vùng h p tác chung biên gi i ba nư c Gia Lai, Kon Tum, k L k (Vi t Nam) - Xê-công, At-tô-pư (Lào), Rat-ta-na-ki- ri, Stung-treng (Campuchia) thành vùng "Tam giác phát tri n". i u 8. Hai Bên t o i u ki n và khuy n khích các ngành, a phương trao i oàn tham quan, kh o sát, trao i kinh nghi m trên các lĩnh v c kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t c a hai Bên trên tinh th n thi t th c và hi u qu . Tăng cư ng các ho t ng giao lưu gi a các t ch c oàn th , ph n , công oàn, thanh niên, thi u niên hai nư c. T o i u ki n g p g thư ng xuyên cho các t ch c thanh niên, thi u niên các t nh k t nghĩa trong các ngày l , t t truy n th ng c a hai nư c. i u 9. Hi p nh này có hi u l c t ngày ký n ngày Hi p nh k ti p ư c ký k t. Trong th i gian th c hi n, có th b sung, s a i theo s th a thu n b ng văn b n c a hai Bên. Làm t i Th ô Viêng-chăn, ngày 16 tháng 01 năm 2004 thành hai b n b ng hai th ti ng Vi t và ti ng Lào, c hai b n u có giá tr như nhau./. TM. CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I TM. CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA DÂN CH NGHĨA VI T NAM CH NHÂN DÂN LÀO PHÓ TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng Thong-lun Xi-xu-lít Ph l c s 01 DANH M C CÁC D ÁN S D NG V N VI N TR KHÔNG HOÀN L I C A VI T NAM DÀNH CHO LÀO NĂM 2004 ơn v tính: tri u ng Vi t Nam S T ng V ns Th i gian th Tên chương trình, d án v nd d ng th c hi n t án năm 2004 T NG S 125.000 I CÁC D ÁN CHUY N TI P 1 ào t o cán b , h c sinh Lào t i Vi t Nam (k c 2004 53.000 qu c phòng, an ninh, dài h n và ng n h n), v i s lư ng 650 ngư i. 2 Xây d ng h th ng th y l i ông-phu-xi (h ng 2000 - 2004 46.054 2.050 m c Tr m bơm u ngu n). 3 Nâng cao năng l c nghi p v C c B n qu c 2001 - 2004 27.313 6.110 gia Lào 4 H tr phát tri n lương th c các a phương: 2002 - 2004 5.370 1.370
  6. - Huy n N m-B c, huy n Nam (t nh Luông-Phra- bang). - Huy n Hum, huy n Beng, huy n Xay (t nh U- ôm-xay). - Huy n Xinh (t nh Luông-n m-thà). 5 Thăm dò mu i m , th ch cao Trung Lào 2002 - 2004 14.000 5.000 6 Quy ho ch t ng th kinh t - xã h i thành ph 2002 - 2004 6.500 3.000 Viêng - Chăn và t nh Viêng - Chăn 7 Xây d ng Trung tâm b i dư ng cán b kinh t , 2001 - 2004 25.270 12.000 k ho ch Viêng - Chăn 8 Nâng cao năng l c ngành cơ y u Lào 2003 - 2004 1.000 600 9 Xây d ng và trang thi t b B nh vi n H u ngh 2002 - 2004 8.000 5.800 Bò K o - Sơn La (B nh vi n Tôn Ph ng). 10 Xây d ng h th ng th y l i Tha-ph no ng- 2001 - 2005 36.418 6.000 phông 11 Kh o sát l p b n a ch t 1/200.000 B c Lào 2002 - 2005 17.000 3.000 12 Xây d ng h th ng th y l i N m-long, Hu i- 2004 - 2006 27.000 3.000 coóng huy n X p-b u t nh H a-phăn 13 H tr xây d ng kho và thi t b kho b o t n di 2002 - 2004 6.500 4.000 s n hình nh ng Các d án th c hi n trong năm 1 L p t h th ng c a c ng th y l i Thà-ph - 2004 1.000 1.000 n ng-phông (Trong ó quy t toán c a c ng ông-phu-xi là 50 tri u ng) 2 Nâng cao năng l c Trung tâm o lư ng Qu c gia 2004 5.187 3.000 Lào 3 Thi t b bơm H th ng th y l i ông-phu-xi 2004 13.000 13.000 Các d án ti p t c chu n b 1 Xây d ng Trư ng dân t c n i trú c p t nh t i 2003 Xiêng-kho ng 2 Xây d ng Trư ng dân t c n i trú c p t nh t i 2003 H a-phăn 3 Nâng cao Trư ng Chính tr - Hành chính Thà 2003 2.500 Ngòn, Viêng-Chăn 4 Trư ng năng khi u và d b i h c dành cho 2003 con em dân t c các a phương t t i Viêng chăn i h c Qu c gia Lào (400 ch ) 5 Kh o sát tuy n ư ng Tén T n n i v i ư ng 6 2003 t nh H a-phăn c a Lào II CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN CHU N B GIAI 570 O N 2006 - 2010 1 Quy ho ch phân lo i t tr ng r ng và phát tri n 2004 270 cây công nghi p 2 D án phát tri n nông nghi p và nông thôn và 2004 300 s n xu t hàng t i các b n thu c h th ng th y l i ông-phu-xi huy n Hat-xai-phong thành ph
  7. Viêng - Chăn Ph l c s 02 A. ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , H C SINH LÀO T I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NĂM 2004 ơn v : ngư i S Ng n h n T ng Dài Ghi th Ngành và chuyên môn h c S Th i s h n chú t lư ng gian I oàn th chính tr 120 20 100 1 Lý lu n chính tr 35 15 20 5 tháng 5 TS, 10 CH 2 Hoàn ch nh ih c 15 15 12 tháng 3 H c vi n Hành chính qu c gia 20 5 15 3 tháng 5 CH 4 Thanh tra ng, chính quy n 10 10 3 tháng 5 Ph n 10 10 3 tháng 6 i ngo i 10 10 3 tháng 7 Công oàn 10 10 3 tháng 8 Thanh niên 10 10 3 tháng II Qu c phòng và an ninh 155 140 15 1 Qu c phòng 100 100 2 Công an 55 40 15 9 tháng III Nghiên c u sinh kh i kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t a Nghiên c u sinh ti n sĩ 12 12 1 Ngành Giáo d c 3 3 2 Ngành Nông nghi p 2 2 3 Ngành Thương m i 1 1 4 Ngành Kinh t - K ho ch 1 1 5 Ngành Y t 1 1 6 Ngành Giao thông v n t i 1 1 7 Ngành Tài chính - Ngân hàng 2 2 8 Ngành Văn hóa Thông tin 1 1 b H c vi n cao h c (th c sĩ) 21 21 1 Ngành Thông tin 2 2 2 Ngành Giáo d c 4 4 3 Ngành Nông nghi p 4 4 4 Ngành Thương m i 2 2 5 Ngành Kinh t - K ho ch 2 2 6 Ngành Y t 2 2
  8. 7 Ngành Giao thông v n t i 2 2 8 Ngành Tài chính - Ngân hàng 2 2 9 Lao ng ti n lương 1 1 IV Ng n h n các ngành 35 35 1 Ti ng Anh và vi tính 15 15 9 tháng 2 Qu n lý văn hóa thông tin 5 5 3 tháng 3 Tòa án 5 5 3 tháng 4 Vi n ki m soát 5 5 3 tháng 5 Th ng kê 5 5 3 tháng V D b ti ng vi t vào ih c 207 207 1 Công tác t ch c (H c vi n Chính tr qu c 20 20 gia H Chí Minh) 2 Lý lu n chính tr (H c vi n Chính tr qu c 30 30 gia H Chí Minh) 3 Qu n lý nhà nư c (H c vi n Hành chính 15 15 qu c gia) 4 Nông nghi p 15 15 5 K thu t công nghi p 17 17 6 Ngành Kinh t - K ho ch 8 8 7 Bưu chính Vi n thông 7 7 8 Thương m i 8 8 9 Ngành Dân t c h c ( i h c Văn hóa) 2 2 10 Dư c 9 9 11 Tài chính 10 10 12 Ngân hàng 10 10 13 Sư ph m 15 15 14 Lao ng ti n lương ( i h c Kinh t 5 5 qu c dân) 15 Văn hóa Thông tin ( i h c Văn hóa) 10 10 16 Quan h qu c t 5 5 17 Lu t 5 5 18 Cơ y u 4 4 19 Công oàn 3 3 20 B o tàng 4 4 21 Lưu tr 5 5 VI D b văn hóa thi i h c t i Vi t 100 100 12 tháng Nam ( i v i h c sinh h t l p 12/12) T ng c ng 650 490 160 B. ào t o con em Vi t ki u t i Lào h c t p t i Vi t Nam năm 2004: 10 ngư i.
  9. C. ào t o cán b , h c sinh Vi t Nam h c t p t i C ng hòa dân ch nhân dân Lào năm 2004: 25 ngư i./.
Đồng bộ tài khoản