Hiệp định số 50/2007/SL-LPQT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
9
download

Hiệp định số 50/2007/SL-LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 50/2007/SL-LPQT về việc nhận trở lại công dân do Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Na Uy ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 50/2007/SL-LPQT

  1. B NGO I GIAO ****** S : 50/2007/SL-LPQT Hà N i, ngày 12 tháng 09 năm 2007 Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Vương qu c Na Uy v nh n tr l i công dân, ký ngày 04 tháng 7 năm 2007 t i Hà N i, có hi u l c t ngày 14 tháng 10 năm 2007./. TL. B TRƯ NG KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Lê Th Tuy t Mai HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH VƯƠNG QU C NA UY V NH N TR L I CÔNG DÂN Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Vương qu c Na Uy (sau ây g i là “các Bên ký k t”), V i mong mu n phát tri n hơn n a quan h h p tác gi a hai nư c nh m b o m vi c th c hi n t t hơn các quy nh v di chuy n c a cá nhân; Nh n th c nhu c u u tranh ch ng di cư b t h p pháp và t o thu n l i cho vi c nh n tr l i, trên cơ s có i có l i, nh ng ngư i nh p c nh và cư trú b t h p pháp trên lãnh th c a m i Bên ký k t; Phù h p v i các i u ư c qu c t mà hai nư c là thành viên; ã th a thu n như sau: i u 1. nh nghĩa Vì m c ích c a Hi p nh này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: a) “Th th c” là gi y phép có giá tr do cơ quan có thNm quy n c a m t Bên ký k t c p cho m t ngư i cho phép ngư i ó nh p c nh và lưu trú trên lãnh th nư c mình liên t c trong m t th i gian ư c xác nh theo pháp lu t áp d ng t i nư c ó. b) “Gi y phép cư trú” là gi y phép có giá tr do cơ quan có thNm quy n c a m t Bên ký k t c p cho m t ngư i cho phép ngư i ó nh p c nh và cư trú nhi u l n trên lãnh th nư c ó. Gi y phép cư trú không ph i là th th c và không ư c xem là gi y phép cư trú t m th i c p cho ngư i ang ch xét duy t ơn xin t n n ho c ang ch th t c tr c xu t cho phép ngư i ó ư c lưu trú trên lãnh th m t Bên ký k t. c) “Yêu c u” là văn b n chính th c c a Bên ký k t yêu c u g i cho Bên ký k t ư c yêu c u ngh nh n tr l i i tư ng. d) “Nh n ư c thông báo pháp lý” có nghĩa là ngư i tr v nh n ư c quy t nh cu i cùng và có hi u l c c a cơ quan có thNm quy n Bên ký k t yêu c u ngư i này r i kh i lãnh th Bên ó. e) “H sơ nh n tr l i” là công hàm kèm theo yêu c u nh n tr l i, danh sách i tư ng nh n tr l i và b n khai chi ti t cá nhân c a ngư i tr v . Nh ng gi y t này ph i ư c d ch ra ngôn ng chính th c c a Bên ư c yêu c u và ư c các cơ quan có thNm quy n c a Bên yêu c u ch ng th c. i u 2. Nh n tr l i công dân c a các Bên ký k t 1. Theo yêu c u c a m t Bên ký k t, Bên ký k t kia s nh n tr l i nh ng ngư i không áp ng ho c không còn áp ng các yêu c u pháp lý v nh p c nh và cư trú trên lãnh th c a Bên ký k t yêu c u, v i i u ki n ngư i ó: a) Có qu c t ch c a Bên ký k t ư c yêu c u, không ng th i có qu c t ch c a Bên ký k t yêu c u ho c qu c t ch c a b t kỳ nư c nào khác; b) Trư c ây ã có gi y phép cư trú h p pháp trên lãnh th Bên ký k t ư c yêu c u và không có nơi thư ng trú nư c th ba;
  2. c) ã nh n ư c thông báo pháp lý c a cơ quan có thNm quy n c a Bên ký k t yêu c u tr c xu t ngư i ó ra kh i lãnh th Bên ký k t yêu c u, phù h p v i pháp lu t nư c ó. 2. i v i nh ng ngư i áp ng t t c các i u ki n nêu t i các i m (a) và (c) kho n 1 i u này và ã có nơi thư ng trú m t nư c th ba trư c khi n lãnh th Bên ký k t yêu c u, Bên ký k t yêu c u s cho phép ương s tr v nư c th ba ó ho c b t kỳ nư c nào khác mà ngư i này có gi y phép cư trú h p pháp phù h p v i nguy n v ng c a ương s . 3. Bên ký k t yêu c u s nh n tr l i ngay và không c n b t kỳ th t c nào, n u các cơ quan có thNm quy n c a Bên ký k t ư c yêu c u phát hi n ngư i tr v không áp ng i u ki n nh n tr l i ư c quy nh t i kho n 1 i u này. i u 3. Quy n c a ngư i tr v 1. Vi c chuy n giao và nh n tr l i ngư i tr v ph i ư c th c hi n phù h p v i các i u kho n c a Hi p nh này, n i lu t c a các Bên ký k t, lu t pháp qu c t và b o m các nguyên t c tr t t , an toàn, tôn tr ng nhân phNm, có tính n các khía c nh nhân o và tính th ng nh t gia ình c a ngư i tr v . 2. M i Bên ký k t dành cho ngư i tr v m t th i h n thích h p gi i quy t các v n cá nhân. 3. Ngư i tr v ư c phép mang theo ho c chuy n v lãnh th Bên ký k t ư c yêu c u toàn b tài s n, k c m i phương ti n thanh toán có ư c m t cách h p pháp trong th i gian cư trú trên lãnh th Bên ký k t yêu c u, tr nh ng v t, phương ti n thu c di n b c m nh p khNu vào Bên ký k t ư c yêu c u theo quy nh pháp lu t c a Bên ó. 4. Các Bên ký k t không có nghĩa v ph i ch u chi phí cho vi c v n chuy n các tài s n nêu t i kho n 3 i u này. i u 4. Ch ng minh ho c suy oán qu c t ch 1. Các gi y t ch ng minh qu c t ch Vi t Nam: a) H chi u Vi t Nam còn giá tr ; b) Gi y ch ng minh nhân dân Vi t Nam còn giá tr ; c) Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam còn giá tr ; d) Quy t nh cho tr l i qu c t ch Vi t Nam còn giá tr ; e) Gi y ch ng nh n qu c t ch Vi t Nam còn giá tr do các cơ quan có thNm quy n trong nư c, cơ quan i di n ngo i giao và cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài c p. 2. Các gi y t ch ng minh qu c t ch Na Uy: a) H chi u Na Uy còn giá tr ; b) Quy t nh cho nh p qu c t ch Na Uy còn giá tr ; c) Quy t nh cho tr l i qu c t ch Na Uy còn giá tr ; d) Gi y ch ng nh n qu c t ch Na Uy còn giá tr do các cơ quan có thNm quy n trong nư c, cơ quan i di n ngo i giao và cơ quan lãnh s c a Na Uy nư c ngoài c p. 3. vi c suy oán qu c t ch Vi t Nam ho c gi y phép cư trú c a ngư i tr v có giá tr , phía Na Uy có th cung c p cho phía Vi t Nam nh ng gi y t sau c a Vi t Nam; a) B n sao các gi y t nêu t i kho n 1 i u này; b) H chi u và Gi y ch ng minh nhân dân ã h t h n; c) Gi y ch ng minh nhân dân biên gi i; d) Gi y ch ng minh quân nhân; e) Gi y thông hành có nh; f) H chi u thuy n viên; g) Gi y khai sinh; h) S h khNu; i) Th c tri m i nh t; j) Gi y phép lái xe; k) B n sao các gi y t nêu t i các i m t (b) n (j) c a kho n này; l) L i khai b ng văn b n c a các nhân ch ng; m) L i khai b ng văn b n c a ngư i tr v ; n) Báo cáo b ng văn b n v vi c ki m tra ngôn ng c a ngư i tr v , ch liên quan n ngôn ng dùng trong các gi y t nêu t i các i m t (a) n (k) và i m (o);
  3. o) Các gi y t khác dùng h tr vi c xác minh qu c t ch c a ngư i tr v . 4. vi c suy oán qu c t ch Na Uy ho c gi y phép cư trú c a ngư i tr v có giá tr , phía Vi t Nam có th cung c p cho phía Na Uy nh ng gi y t sau: a) B n sao các gi y t nêu t i kho n 2 i u này; b) H chi u ã h t h n; c) Gi y ch ng minh quân nhân; d) Gi y thông hành có nh; e) H chi u thuy n viên; f) Gi y khai sinh; g) Th c tri m i nh t; h) Gi y phép lái xe; i) B n sao các gi y t nêu t i các i m t (b) n (h) c a kho n này; j) L i khai b ng văn b n c a các nhân ch ng; k) L i khai b ng văn b n c a ngư i tr v ; l) Báo cáo b ng văn b n v vi c ki m tra ngôn ng c a ngư i tr v , ch liên quan n ngôn ng dùng trong các gi y t nêu t i các i m t (a) n (h) và i m (m); m) Các gi y t khác dùng h tr vi c xác minh qu c t ch c a ngư i tr v . 5. N u các ch ng c ho c các gi y t ư c coi là ch ng c ư c nêu t i các kho n t 1 n 4 c a i u này không ch ng minh ho c suy oán qu c t ch, cơ quan có thNm quy n c a Bên ký k t ư c yêu c u s nh n l i m i c a Bên ký k t yêu c u sang ti n hành thNm v n nh m xác nh qu c t ch c a ương s . Bên ký k t yêu c u s ch u m i chi phí liên quan n vi c ti n hành thNm v n này. i u 5. Th t c nh n tr l i 1. Sau khi xác nh ư c ngư i tr v áp ng t t c các i u ki n ư c nêu t i kho n 1 i u 2 c a Hi p nh này, Bên ký k t yêu c u s cung c p cho Bên ký k t ư c yêu c u h sơ nh n tr l i. H sơ nh n tr l i này s ư c g i n Cơ quan i di n ngo i giao c a Bên ký k t yêu c u t i nư c Bên ký k t ư c yêu c u. Cơ quan i di n ngo i giao s chuy n h sơ nh n tr l i này cho cơ quan có thNm quy n c a Bên ký k t ư c yêu c u x lý. 2. Trong vòng 30 ngày k t ngày nh n ư c h sơ nh n tr l i, Bên ký k t ư c yêu c u s thông báo b ng văn b n cho Cơ quan i di n ngo i giao c a Bên ký k t yêu c u v vi c Bên ký k t ư c yêu c u ng ý ho c không ng ý nh n tr l i i tư ng trong h sơ nh n tr l i nêu t i kho n 1 i u này. i v i nh ng ngư i ư c ng ý nh n tr l i, cơ quan có thNm quy n c a Bên ký k t ư c yêu c u s c p cho h gi y thông hành có giá tr 6 tháng và g i kèm v i thông báo b ng văn b n n Cơ quan i di n ngo i giao. i v i các trư ng h p t ch i nh n tr l i, Bên ký k t ư c yêu c u thông báo cho Bên ký k t yêu c u lý do t ch i. 3. Bên ký k t ư c yêu c u s ti p nh n i tư ng thu c di n nh n tr l i ngay sau khi thông báo ng ý nh n tr l i. Trong th i h n sáu tháng k t ngày nh n ư c thông báo ng ý nh n tr l i t Bên ký k t ư c yêu c u, Bên ký k t yêu c u t ch c vi c chuy n giao i tư ng. 4. Ch m nh t 7 ngày trư c ngày ương s v n lãnh th Bên ký k t ư c yêu c u, Bên ký k t yêu c u thông báo cho Bên ký k t ư c yêu c u v c a khNu, s hi u chuy n bay, d ki n th i gian chuy n bay n, danh sách ngư i tr v và các chi ti t nhân thân c a viên ch c h t ng (h tên y , ngày sinh, qu c t ch, s h chi u, d ki n th i gian lưu trú trên lãnh th Bên ký k t ư c yêu c u). Bên ký k t ư c yêu c u s kh ng nh ngay v th i gian ti p nh n. 5. Các Bên ký k t s thông báo cho nhau trong trư ng h p không th áp ng ư c các th i h n nêu t i các kho n t 2 n 4 c a i u này v i tinh th n tôn tr ng l n nhau trong trư ng h p có th x y ra nh ng tr ng i pháp lý và th c ti n. i u 6. Trao i và b o m t thông tin 1. Vì m c ích th c hi n Hi p nh này, thông tin v t ng trư ng h p c th ư c cung c p cho m t Bên ký k t s ch là các thông tin v : a) Các thông tin cá nhân c a ngư i ư c nh n tr l i, và khi c n thi t, các thông tin cá nhân c a thành viên gia ình h như h , tên, các tên g i trư c ây, bí danh, tên g i khác, h tên cha m , ngày và nơi sinh, gi i tính, qu c t ch hi n t i và trư c ây, a ch m i nh t và a ch trư c ây t i lãnh th Bên ký k t ư c yêu c u; b) H chi u, gi y t i l i, gi y thông hành ho c các gi y t nhân thân khác (s , ngày c p, cơ quan c p, nơi c p, th i h n v.v…); c) Các chi ti t khác c n thi t cho vi c xác minh ngư i ư c nh n tr l i; d) B ng ch ng có th ư c dùng kh ng nh ho c suy oán qu c t ch và nơi thư ng trú;
  4. e) Gi y phép cư trú và/ho c th th c do cơ quan có thNm quy n c a các Bên ký k t c p; f) L trình, các a i m, vé ho c các thu x p di chuy n khác và vi c mô t l i nh ng thu x p hành trình này, n u có; g) B t kỳ thông tin nào theo yêu c u c a m t Bên ký k t vì m c ích x lý yêu c u nh n tr l i phù h p v i Hi p nh này. 2. M i Bên ký k t cam k t: a) Ch s d ng thông tin ư c cung c p theo Hi p nh cho m c ích ư c yêu c u; b) B o m t thông tin g i n Bên ký k t ư c yêu c u và không chuy n giao thông tin này cho bên th ba, tr khi vi c ó ư c Bên ký k t yêu c u cho phép; c) B o m các thông tin này không b m t, b ti p c n trái phép, b thay i ho c ti t l ; d) H y thông tin này phù h p v i i u ki n do Bên ký k t yêu c u t ra, và n u không có các i u ki n ó thì h y ngay sau khi thông tin này không còn c n thi t cho m c ích chuy n giao. i u 7. Chi phí 1. Bên ký k t yêu c u s ch u m i chi phí cho vi c v n chuy n ngư i ư c nh n tr l i, k c chi phí cho ngư i h t ng, n c a khNu hàng không qu c t c a Bên ký k t ư c yêu c u và chi phí nh n tr l i nh ng trư ng h p b trao tr nh m nêu t i kho n 3 i u 2 c a Hi p nh này. 2. V i m c ích thúc Ny quá trình nh n tr l i, Bên ký k t yêu c u s h tr tài chính cho vi c v n chuy n ngư i nh n tr l i t i i m n cu i cùng. i u 8. i u kho n th c hi n 1. Các cơ quan ư c y quy n th c hi n Hi p nh này là: - i v i C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam: B Công an C c Qu n lý Xu t nh p c nh 40 Hàng Bài, Hà N i, Vi t Nam Tel: +844 8257941 Telefax: +844 8243288/+844 8243287 Email: Vnimm@hn.vnn.vn - i v i Vương qu c Na Uy: Cơ quan C nh sát Nh p cư thay m t cho B Tư pháp và C nh sát P.O. Box 9277 Gronland N-0134 Oslo, Norway Tel: +4722 34 24 00 Telefax: +4722 34 24 80 Email: politiets.utlendingsenhet@politiet.no C c Nh p cư thay m t cho B Lao ng và Xã h i P.O Box 8108 Dep N-0032 Oslo, Norway Tel: +47 23 35 15 00 Telefax: +47 23 35 15 01 Email: udi@udi.no 2. i di n các Bên ký k t s g p nhau khi c n thi t trao i v vi c th c hi n Hi p nh này. i u 9. Gi i quy t tranh ch p M i tranh ch p liên quan n vi c th c hi n Hi p nh này s ư c gi i quy t thông qua thương lư ng. i u 10. i u kho n cu i cùng 1. Hi p nh này có hi u l c vô th i h n. 2. Các Bên ký k t s thông báo cho nhau b ng văn b n qua ư ng ngo i giao v vi c ã hoàn t t các th t c pháp lý c n thi t Hi p nh có hi u l c. Hi p nh s có hi u l c sau 30 ngày k t ngày nh n ư c thông báo cu i cùng.
  5. 3. M i Bên ký k t có th ình ch vi c th c hi n Hi p nh này vì lý do b o m an ninh qu c gia, tr t t xã h i và s c kh e c ng ng thông qua thông báo b ng văn b n cho Bên ký k t kia. Vi c ình ch ph i ư c thông báo cho Bên ký k t kia qua ư ng ngo i giao và có hi u l c vào th i i m nêu trong thông báo ó. Hi p nh s có hi u l c tr l i khi Bên ký k t yêu c u thông báo cho Bên ký k t kia v vi c không còn cơ s cho vi c ình ch này. 4. T i b t kỳ th i i m nào, m i Bên ký k t có th ngh s a i hay b sung Hi p nh này, phù h p v i các quy nh c a n i lu t c a Bên ó. Các s a i và b sung s ư c th a thu n qua ư ng ngo i giao và có hi u l c phù h p v i kho n 2 i u này. 5. M i Bên ký k t có th ch m d t hi u l c c a Hi p nh này b ng vi c g i văn b n thông báo cho Bên ký k t kia. Vi c ch m d t hi u l c s có hi u l c vào ngày u tiên c a tháng th hai sau ngày Bên ký k t kia nh n ư c thông báo b ng văn b n trên. 6. Hi p nh này s không áp d ng i v i ngư i nh p c nh lãnh th các Bên ký k t trư c ngày Hi p nh này có hi u l c. Các Bên ký k t nh t trí h p tác trong vi c ph ng v n, xác minh và thúc Ny vi c trao tr các i tư ng hi n ang cư trú trên lãnh th các Bên ký k t trư c ngày Hi p nh này có hi u l c. Làm t i Hà N i, ngày 04 tháng 7 năm 2007, thành hai b n g c, m i b n b ng ti ng Vi t, ti ng Na Uy và ti ng Anh. Các văn b n có giá tr như nhau. Trong trư ng h p có s khác nhau v gi i thích, văn b n ti ng Anh s ư c dùng i chi u./. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VƯƠNG QU C NA UY TH TRƯ NG B NGO I GIAO IS C M NH TOÀN QUY N Nguy n Phú Bình Kjell Storlokken
Đồng bộ tài khoản