Hiệp định về việc nhận trở lại công dân

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
4
download

Hiệp định về việc nhận trở lại công dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định về việc nhận trở lại công dân của hai nước giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Xlô-va-ki-a

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định về việc nhận trở lại công dân

  1. HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀCHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XLÔ-VA-KI-AV NH N TR L I CÔNG DÂN C A HAI NƯ C Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa X-lô- va-ki-a, (Sau ây g i là các Bên ký k t), Mong mu n phát tri n quan h h u ngh gi a hai nư c, Mong mu n h p tác, trên cơ s có i có l i gi i quy t các v n liên quan n vi c nh n tr l i nh ng công dân cư trú b t h p pháp trên lãnh th qu c gia c a Bên ký k t kia, C g ng ngăn ng a tình tr ng di cư b t h p pháp, ã th a thu n như sau: Đi u 1 Phù h p v i các quy nh c a Hi p nh này, theo yêu c u c a m t Bên ký k t, Bên ký k t kia nh n tr l i công dân c a mình n u ngư i này không ho c không còn áp ng các quy nh pháp lu t v nh p c nh ho c cư trú trên lãnh th c a nư c Bên ký k t yêu c u (sau ây g i là "ngư i tr v "). Đi u 2 1. Phù h p v i các quy nh t i i u 1, m i Bên ký k t s nh n tr l i, sau khi xác minh ngư i tr v áp ng các i u ki n sau: (a) Có qu c t ch c a nư c Bên ký k t ư c yêu c u, không ng th i có qu c t ch c a nư c Bên ký k t yêu c u ho c qu c t ch c a b t kỳ nư c nào khác; (b) Trư c ây ã có nơi thư ng trú h p pháp trên lãnh th nư c Bên ký k t ư c yêu c u và không có nơi thư ng trú nư c th ba; (c) Là i tư ng c a l nh tr c xu t có hi u l c pháp lu t c a cơ quan có thNm quy n c a Qu c gia Bên ký k t yêu c u, phù h p v i pháp lu t nư c ó. 2. i v i ngư i áp ng các i u ki n nêu t i m c (a) và (c) kho n 1 i u này, và ã có nơi thư ng trú m t nư c th ba trư c khi n lãnh th Qu c gia Bên ký k t yêu c u thì Bên ký k t yêu c u s t o i u ki n ngư i này ư c quay tr l i nư c th ba ó ho c b t kỳ nư c nào khác cho phép h cư trú theo nguy n v ng c a h .
  2. 3. Bên ký k t yêu c u nh n tr l i ngay, không ch m tr và không c n b t kỳ th t c nào n u các cơ quan có thNm quy n xác minh ngư i tr v không có qu c t ch c a nư c Bên ký k t ư c yêu c u ho c không áp ng các i u ki n quy nh t i i u này c a Hi p nh này t i th i i m trao tr . Đi u 3 1. Vi c trao tr và ti p nh n ngư i tr v ph i ư c th c hi n phù h p v i pháp lu t c a các Bên ký k t, lu t pháp qu c t , b o m các nguyên t c tr t t , an toàn, tôn tr ng nhân phNm, có tính n khía c nh nhân o, tính th ng nh t gia ình c a ngư i tr v . 2. Cơ quan có thNm quy n c a Qu c gia m i Bên ký k t ph i t o i u ki n ngư i tr v gi i quy t các v n cá nhân c a ngư i này trong vòng 45 ngày k t ngày nh n ư c tr l i c a Bên ký k t kia ng ý nh n tr l i. 3. Phù h p v i pháp lu t c a Bên ký k t yêu c u, ngư i tr v ư c phép mang theo ho c chuy n v lãnh th c a nư c Bên ký k t ư c yêu c u toàn b tài s n, k c m i phương ti n thanh toán có ư c m t cách h p pháp trong th i gian cư trú trên lãnh th nư c Bên ký k t yêu c u. Đi u 4 1. Sau khi xác nh ngư i tr v áp ng các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 2 Hi p nh này, Cơ quan có thNm quy n c a Qu c gia Bên ký k t yêu c u g i n cơ quan có thNm quy n c a Qu c gia Bên ký k t ư c yêu c u h sơ yêu c u nh n tr l i, bao g m: công hàm yêu c u nh n tr l i, danh sách nh ng ngư i d nh ư c ưa tr v , t khai chi ti t nhân thân c a ương s , b n sao l nh tr c xu t và các tài li u khác liên quan n nhân thân, qu c t ch ngư i tr v . B n sao l nh tr c xu t và các b n sao khác ph i ư c d ch ra ti ng Anh và ư c xác nh n b i cơ quan có thNm quy n nêu t i i u 8 Hi p nh này. 2. Trong vòng 45 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , Cơ quan có thNm quy n c a Qu c gia Bên ký k t ư c yêu c u thông báo b ng văn b n cho Cơ quan có thNm quy n c a Qu c gia Bên ký k t yêu c u v vi c ng ý ho c không ng ý nh n tr l i i v i t ng trư ng h p ư c nêu trong h sơ nói t i kho n 1 i u này. Trong vòng 7 (b y) ngày, Bên ký k t ư c yêu c u s kh ng nh vi c ti p nh n h sơ i v i Bên ký k t yêu c u. i v i nh ng trư ng h p ng ý nh n tr l i, Cơ quan có thNm quy n c a Qu c gia Bên ký k t ư c yêu c u s c p gi y t i l i cho ngư i ó và g i văn b n thông báo vi c ng ý nh n tr l i cho Cơ quan có thNm quy n c a Qu c gia Bên ký k t yêu c u. 3. Ít nh t là 15 ngày trư c chuy n bay d nh ưa ngư i tr v , Cơ quan có thNm quy n c a Qu c gia Bên ký k t yêu c u thông báo cho Cơ quan có thNm quy n c a Qu c gia Bên ký k t ư c yêu c u v c a khNu, s hi u, th i gian chu yn bay d ki n nh p c nh, danh sách nh ng ngư i tr v và các chi ti t nhân thân c a nh ng viên ch c i kèm (h tên, ngày sinh, qu c t ch, s h chi u, th i gian d nh lưu trú t i
  3. Bên ký k t ư c yêu c u). Sau khi nh n ư c các chi ti t nói trên, Bên ký k t ư c yêu c u s kh ng nh không ch m tr th i gian ti p nh n. 4. Khi trao tr ngư i tr v t i sân bay Qu c gia Bên ký k t ư c yêu c u, viên ch c i kèm s chuy n cho viên ch c có thNm quy n c a Qu c gia Bên ký k t ư c yêu c u nh ng tài li u khác liên quan n vi c trao tr (không ph i là nh ng tài li u trong h sơ nh n tr l i quy nh t i kho n 1 i u 1). Viên ch c có thNm quy n c a các Qu c gia các Bên ký k t ph i ký biên b n v vi c trao tr và ti p nh n ngư i tr v . i u5 1. Bên ký k t yêu c u ch u m i chi phí chuyên ch nh ng ngư i tr v n sân bay qu c t c a Qu c gia Bên ký k t ư c yêu c u cũng như m i chi phí nh n tr l i i v i nh ng trư ng h p trao tr nh m quy nh t i kho n 3 i u 2 Hi p nh này. 2. Các sân bay qu c t là: a) Sân bay qu c t N i Bài, Hà N i Tel: + 84 4 8865230 Fax: + 84 4 8843462 Email: Vnimm@hn.vnn.vn b) Sân bay qu c t Tân Sơn Nh t, thành ph H Chí Minh Tel: + 84 8 8440050 Fax: + 84 8 8488485 Email: Vnimm@hn.vnn.vn Phía X-lô-va-ki-a: a) Airport M.R. Stefanika – Airport Bratislava, a.s. Airport M.R. Stefanika – 823 11 Bratislava 21 Tel: + 421 2 48 57 33 53 Fax: + 421 2 48 57 33 32 Email: information@sll.sk http://www.letiskobratislava.sk b) Airport Kosice – Airport Kosice, a.s. Airport Kosice, 041 75 Kosice
  4. Tel: + 421 55 68 32 123 Fax: + 421 55 68 32 202 Email: sekretariat@airportkosice.sk http://www.airportkosice.sk Đi u 6 1. Các d li u cá nhân c n thi t ư c cung c p vì m c ích th c hi n Hi p nh này ph i ư c b o m t phù h p v i các quy nh pháp lu t c a các Bên ký k t. 2. Trong khi th c hi n Hi p nh này, các Bên ký k t ch trao i nh ng d li u sau: (a) Các d li u v nhân thân c a ngư i tr v và c a thành viên gia ình ngư i ó (h tên, các tên s d ng trư c ây, các tên khác, bí danh, ngày và nơi sinh, gi i tính, qu c t ch hi n nay và qu c t ch trư c ây); (b) Các d li u liên quan n h chi u, ch ng minh thư, các gi y t nhân thân khác, gi y t i l i ho c gi y thông hành (s , th i h n giá tr , ngày c p, cơ quan c p, nơi c p v.v…); (c) Các d li u khác c n thi t cho vi c xác minh nhân thân ngư i tr v ; (d) D li u v chuy n bay ch ngư i tr v . i u7 1. Qu c t ch Vi t Nam c a ngư i tr v ư c ch ng minh b i m t trong nh ng lo i gi y t còn giá tr dư i ây: (a) H chi u Vi t Nam; (b) Gi y ch ng minh nhân dân; (c) Gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam; (d) Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam ho c cho tr l i qu c t ch Vi t Nam. 2. Qu c t ch X-lô-va-ki-a c a ngư i tr v ư c ch ng minh b i m t trong nh ng lo i gi y t còn giá tr dư i ây: (a) Gi y t i l i c a X-lô-va-ki-a; (b) Ch ng minh thư c a C ng hòa X-lô-va-ki-a; (c) Ch ng minh thư c a C ng hòa Ti p Kh c, C ng hòa xã h i ch nghĩa Ti p Kh c, C ng hòa liên bang Séc và X-lô-va-ki-a có ghi rõ qu c t ch C ng hòa X-lô-va-ki-a;
  5. (d) Gi y ch ng nh n có qu c t ch C ng hòa X-lô-va-ki-a. 3. V i m c ích xác minh qu c t ch Vi t Nam và nơi thư ng trú c a ngư i tr v , Bên ký k t yêu c u có th cung c p cho Bên ký k t ư c yêu c u nh ng gi y t sau c a Vi t Nam: (a) H chi u ã h t h n; (b) Gi y ch ng minh bên gi i; (c) Gi y ch ng minh quân nhân; (d) Gi y thông hành có nh; (e) H chi u thuy n viên; (f) Gi y khai sinh; (g) S h khNu; (h) Th c tri m i nh t; (i) Gi y phép lái xe. 4. V i m c ích xác minh qu c t ch X-lô-va-ki-a và nơi thư ng trú c a ngư i tr v , Bên ký k t yêu c u có th cung c p cho Bên ký k t ư c yêu c u nh ng gi y t c a X-lô-va-ki-a: (a) Gi y t không còn giá tr nêu t i kho n 2 i u này; (b) S quân t ch ho c các gi y t nhân thân khác c p cho thành viên các l c lư ng vũ trang; (c) Gi y khai sinh; (d) Gi y phép lái xe; (e) B n ch p các gi y t nêu trên. 5. Các Bên ký k t trao i cho nhau qua ư ng ngo i giao m u các gi y t nêu t i kho n 1 và 2 i u này ch m nh t vào ngày Hi p nh này có hi u l c. Đi u 8 Các cơ quan có thNm quy n ti p nh n và x lý yêu c u nh n tr l i nêu t i i u 4 Hi p nh này là: 1. Bên Vi t Nam: B Công an
  6. C c Qu n lý xu t nh p c nh a ch : 40 A Hàng Bài, Hà N i i n tho i: + 84 4 825 7941 Fax: + 84 4 824 3288, 824 3287 Email: Vnimm@hn.vnn.vn 2. Bên X-lô-va-ki-a: B N i v C ng hòa X-lô-va-ki-a B tư l nh C nh sát C c Biên phòng và Ngo i ki u a ch : Vajnorská 25, 812 72 Bratislava, C ng hòa X-lô-va-ki-a Tel: + 421 09610 507 01, 09610 507 07 Fax: + 421 09610 590 74, 09610 590 79 3. Ti ng Anh là ngôn ng dùng liên h gi a các cơ quan có thNm quy n. i u9 1. Các quy nh c a Hi p nh này không áp d ng i v i công dân c a m t Bên ký k t ã nh p c nh vào lãnh th Bên ký k t kia trư c ngày Hi p nh có hi u l c. 2. Hi p nh này không nh hư ng n nghĩa v c a các Bên ký k t theo: (a) Các i u ư c qu c t v nh n tr l i ho c chuy n giao công dân nư c th ba; (b) Công ư c ngày 28 tháng 7 năm 1951 v Quy ch ngư i t n n và Ngh nh thư ngày 31 tháng 01 năm 1967 v Quy ch ngư i T n n; (c) Các i u ư c qu c t song phương ho c a phương khác có hi u l c v i m t Bên ký k t. i u 10 1. Hi p nh này có hi u l c không th i h n. 2. Hi p nh s có hi u l c sau mư i lăm (15) ngày k t ngày nh n ư c công hàm sau cùng, theo ó hai Bên ký k t s thông qua ư ng ngo i giao, thông báo cho nhau v vi c hoàn t t các th t c c n thi t Hi p nh có hi u l c phù h p v i pháp lu t c a m i Bên ký k t.
  7. 3. Các Bên ký k t có th s a i, b sung Hi p nh này thông qua trao i công hàm sau khi ã ư c c hai Bên nh t trí th a thu n. 4. M i Bên ký k t có th hu b Hi p nh này b ng cách thông báo b ng văn b n qua ư ng ngo i giao. Trong trư ng h p này, Hi p nh s h t hi u l c vào ngày th chín mươi (90), k t ngày chuy n văn b n thông báo h y b Hi p nh cho Bên ký k t kia. Làm t i Bratislava ngày 17 tháng 10 năm 2005 thanh hai b n g c, m i b n b ng ti ng Vi t, ti ng Xlô-v c và ti ng Anh, t t c các văn b n có giá tr như nhau. Trư ng h p có s hi u khác nhau thì b n ti ng Anh s ư c dùng i chi u./. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA NƯ C C NG HÒA XÃ H I X-LÔ-VA-KI-A CH NGHĨA VI T NAM B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG B NGO I GIAO Vladimir Palko Nguy n Phú Bình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản