Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 13

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

81
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 13', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 13

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI BA THIEÁU NIEÂN LUYEÄN VOÕ BÒ NOÄI THÖÔNG Taï Yeân Khaùch sa saàm neùt maët hoûi: -Boái ñaïi phu ! Ñaïi phu aâm hoàn chöa tan hay sao maø cöù quanh quaån maõi vôùi Taï moã ? Ñaïi phu cho Taï moã bieát caùc vò tôùi ñaây vôùi muïc ñích gì ? Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Muïc ñích gì thì taïi haïï ñaõ noùi roài, sao tieân sinh coøn hoûi maõi ? Roài y quay laïi hoûi boïn tuøy tuøng: -Caùc anh em chuùng ta leân ñaây vôùi muïc ñích gì ? Boïn tuøy tuøng tuy coù taùm ngöôøi, tröø Meã höông chuû bò Taï Yeân Khaùch naém giöõ, coøn baûy gaõ kia töø luùc ñeán tôùi giôø vaãn chöa môû mieäng, baây giôø môùi ñoàng thanh ñaùp: -Boïn taïi haïï ñeán ñaây chæ xin vaøo ra maét Bang chuùa vaø cung thænh ngöôøi veà ngay toång ñaø. Taï Yeân Khaùch töùc giaän hoûi: -Caùc ngöôi noùi ñi noùi laïi döôøng nhö vaãn nghi ngôø laõo phu ñem giaáu bang chuùa cuûa caùc ngöôi. Coù phaûi theá khoâng ? Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Boïn taïi haïï chöa gaëp maët Thaïch bang chuùa thì nhöõng moái aån tình khoâng ai daùm ñoaùn caøn. Y quay laïi ngoù moät haùn töû trung nieân thaân hình cao lôùn noùi: -Vaân höông chuû ! Höông chuû cuøng caùc vò hieàn ñeä chia nhau boán maët tìm kieám Bang chuùa. Neáu thaáy ñaïi giaù bang chuùa ôû ñaâu thì laäp töùc baùo cho tieåu huynh hay. Haùn töû ñöôïc keâu baèng Vaân höông chuû tay caàm moät ñoâi ñoaûn kích saùng loaùng ñaùp: -Tieåu ñeä xin tuaân meänh. Roài gaõ lôùn tieáng noùi: -Caùc vò huynh ñeä ! Boái tieân sinh coù leänh truyeàn. Chuùng ta phaûi ñi kieám bang chuùa. Saùu gaõ kia ñoàng thanh ñaùp: -Phaûi roài ! Baûy ngöôøi ñi giaät luøi maáy böôùc roài quay mình ñi vaøo röøng. Taï Yeân Khaùch tuy ñaõ kieàm cheá ñöôïc moät ngöôøi, nhöng laõo thaáy boïn ngöôøi bang Tröôøng Laïc chaúng quan taâm gì ñeán söï yeân nguy cuûa Meã höông chuû, ai cöù vieäc naáy maø ñi, hình nhö hoï chaúng e deø chi heát. Duø laõo coù haï saùt Meã höông chuû, hoï cuõng coi 111 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung laø thöôøng. Moät ngöôøi ôû laïi chính laø Boái Haûi Thaïch. Hieån nhieân y coù yù giaùm thò Taï Yeân Khaùch, chöù khoâng phaûi ôû laïi tìm caùch giaûi cöùu cho Meã höông chuû. Taï Yeân Khaùch buïng baûo daï: -Boïn naøy ñi kieám bang chuùa khoâng thaáy, luùc quay veà chaéc cuõng chöa chòu thoâi. Vuï thaèng loûi kia giao Huyeàn thieát leänh cho mình ñaõ ñoàn ñaïi ra khaép giang hoà. Neáu baây giôø gaõ loït vaøo tay bang Tröôøng Laïc thì chuùng laïi naém theâm ñöôïc moät coâng cuï ñeå kieàm cheá mình. Luùc baáy giôø mình khoù loøng tranh ñoaït ñöôïc vôùi chuùng. Chi baèng mình tìm keá thoaùt thaân tröôùc ñi laø hôn. Taï Yeân Khaùch quyeât ñònh chuû yù roài, laõo thaáy baûy ngöôøi kia ñaõ ñi xa. Ñoät nhieân, laõo giô tay ñeå vaøo löng Meã höông chuû roài ñaåy noäi löïc ra. Chieâu thöùc naøy keâu baèng “Vaên thöøa voõ uùy”. Tay traùi phaùt huy aâm coâng, tay phaûi phaùt huy döông coâng. Laõo duøng Meã höông chuû laøm moät thöù binh khí lôïi haïi ñeå ñaùnh Boái Haûi Thaïch. Laõo voán bieát Boái Haûi Thaïch noäi löïc tinh thaâm, chæ vì luùc naøo cuõng coù beänh neân voõ coâng y bò giaûm suùt maáy phaàn. Cuõng vì Boái Haûi Thaïch maéc beänh laâu ngaøy phaûi tìm caùch chöõa cho mình maø bieát laøm thuoác. Ba chöõ Boái ñaïi phu do ñoù maø ra, chöù y khoâng phaûi laø y sinh chaân chính. Tuy voõ coâng y coù bò giaûm bôùt, nhöng vaãn coøn nhieàu choå cöïc kyø lôïi haïi. Chín naêm tröôùc ñaây, “Kyù trung tam saùt” ñaõ bò y ñaùnh cheát trong moät ñeâm vaø ôû ba nôi rieâng reõ caùch nhau ñeán hai traêm daëm. Vuï naøy ñaõ khieán cho moïi ngöôøi voõ laâm khi ñeà caäp ñeán ñeàu phaûi hoaûng hoàn. Taï Yeân Khaùch thaáy Boái Haûi Thaïch ho suø suï lieân hoài döôøng nhö chaân khí hö nhöôïc, nhöng laõo cuõng khoâng daùm lô laø, vöøa môùi ra tay laõo ñaõ duøng moät chieâu cöïc kyø thaâm ñoäc. Boái Haûi Thaïch thaáy Taï Yeân Khaùch ñoäng thuû moät caùch ñoät ngoät, y vöøa ho vöøa noùi: -Taï tieân sinh ! … taïi sao tieân sinh laïi laøm … toån thöông hoøa khí ? … Caâu hoûi cuûa y bò caét thaønh maáy quaõng vì nhöõng côn ho. Y vöøa noùi vöøa giô song chöôûng ra, luùc gaàn ñuïng vaøo Meã höông chuû thì ñoät nhieân ñaàu goái y ra chieâu cho ñuïng vaøo buïng döôùi Meã höông chuû, ñeå ñaåy ngöôøi gaõ cao leân qua ñænh ñaàu y roài voït veà phía sau. Ñoàâng thôøi song chöôûng cuûa y naém laáy tröôùc ngöïc Taï Yeân Khaùch. Thaät laø moät chieâu thöùc raát kyø laï. Taï Yeân Khaùch tuy kieán vaên raát uyeân baùc maø cuõng khoâng hieåu chieâu ñoù teân laø gì. Laõo giaät mình kinh haõi, lieàn thuaän theá giô tay ra ñoùn laáy chöôûng löïc ñoái phöông thì caûm thaáy nhöõng ñaàu ngoùn tay töï hoà nhö bò muoân ngaøn muõi kim ñaâm vaøo cöïc kyø ñau ñôùn. 112 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Taï Yeân Khaùch lieàn vaän noäi löïc ñeå ñòch laïi chöôûng löïc cuûa ñoái phöông. Ñoät nhieân laõo caûm thaáy tröôùc ngöïc troáng roãng, töïa hoà noäi löïc khoâng ñuû. Laõo söïc nhôù ra ñieàu chi, lieàn la thaàm: -Chao oâi ! Nguy roài ! Mình vöøa luyeän chöôûng phaùp neân noäi löïc ñaõ bò hao taùn ñeán baûy taùm thaøn h maø khoâng hay. Nhö vaäy thì mình tyû ñaáu noäi löïc vôùi haén theá naøo ñöôïc ? Laäp töùc laõo haï tay xuoáng ñaäp vaøo buïng Boái Haûi Thaïch. Boái Haûi Thaïch cuõng haï thaâp tay xuoáng ñeå ngaên chaën theá ñaùnh cuûa ñoái phöông. Taï Yeân Khaùch ñoät nhieân phaát maïnh tay aùo ra, phaùt huy “Thieát tuï coâng” quaït vaøo tröôùc maët ñoái phöông. Chieàu naøy maõnh lieät phi thöôøng. Boái Haûi Thaïch buïng baûo daï: -Theá ñaùnh cuûa laõo tuy hieåm ñoäc, nhöng ñaõ loä ra noäi löïc suy kieät. Y neù ngöôøi ñi traùnh khoûi. Taï Yeân Khaùch thu tay aùo veà. Vuø moät tieáng vang leân ! Laõo ñaõ phaùt huy kình phong vaøo tay aùo ñeå möôïn ñaø baêng mình luøi laïi hôn moät tröôïng. Laõo chaép tay noùi: -Xin thöù cho ! Sau naøy seõ coù ngaøy taùi hoäi. Mieäng noùi chöa döùt lôøi thì ngöôøi laõo ñaõ luùi veà phía sau mau leï phi thöôøng, nhöng laõo vaãn ra veû ung dung chaúng loä chi haáp taáp hoát hoaûng caû. Nguyeân Taï Yeân Khaùch ra ba chieâu lieàn thaáy tình theá khoâng oån lieàn baêng mình ruùt lui, nhöng cuõn g khoâng theå baûo laø laõo ñaõ bò thua veà tay Boái Haûi Thaïch. Tuy laõo phaûi dôøi khoûi Ma Thieân Laõnh, nhöng ñoái phöông chín ngöôøi vaây ñaùnh maø bò cheát moät tay cao thuû laø Meã höông chuû. Nhö vaäy chaúng nhöõng thöông toån ñeán oai danh bang Tröôøng Laïc maø nhueä khí phaùi naøy cuõng bò giaûm suùt naëng neà. Taï Yeân Khaùch vöôït vaùch nuùi döïng ñöùng baêng mình ñi xuoáng. Loøng laõo phaàn khoan khoaùi nhieàu hôn laø phaàn ñau buoàn. Nhöng laõo chaïy ñöôïc maáy daëm thì möôøi ñaàu ngoùn tay laïi ngaâm ngaåm ñau. Taï Yeân Khaùch giô tay leân coi thì ñaàu ngoùn tay naøo cuõng hôi ñoû vaø söng leân. Laõo khoâng khoûi ngaám ngaàm kinh haõi, buïng baûo daï: -Noäi löïc thaèng cha hoï Boái naøy thaät laø gheâ gôùm ! Roài laõo thaû böôùc ñi chaäm laïi tìm moät nôi vaéng veû ñeå vaän khí ñieàu haønh caùc kinh maïch cuøng huyeät ñaïo trong thaân theå. Nhaéc laïi, Boái Haûi Thaïch thaáy Taï Yeân Khaùch töï nhieân ruùt lui khoûi Ma Thieân Laõnh thì sinh loøng nghi hoaëc. Y töï hoûi: -Laõo ñaõ cuøng Thaïch bang chuùa keát giao maø sao laïi haï ñoäc thuû ñeå gieát Meã höông chuû ? Noäi vuï khuaát khuùc naøy thöïc khieán cho ngöôøi ta nghó vôõ ñaàu cuõng khoâng hieåu ñöôïc. 113 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Y lieàn quay laïi naâng Meã höông chuû leân aùp hai löng baøn tay vaøo hai yeáu huyeät Hoàn moân vaø Phaùch ñoä ñeå truùt noäi löïc sang cho gaõ. Chæ trong khoaûng khaéc Meã höông chuû maét heù môû, kheõ leân tieáng: -Ña taï Boái tieân sinh ñaõ cöùu maïng cho. Boái Haûi Thaïch noùi: -Meã huynh ñeä caàn naèm yeân nghæ ngôi vaø nhôù raèng ñöøn g coù vaän khí. Nguyeàn vöøa roài Taï Yeân Khaùch ra chieâu “Vaên thöøa voõ uùy” laø ñeå ñöa gaõ vaøo ñaát cheát. Ñoàng thôøi laõo haï ñoäc thuû toan saùt haïi caû Boái Haûi Thaïch nöõa. Giaû tyû Boái Haûi Thaïch cuõng vaän noäi löïc vaøo baøn tay ñeå ñoùn laáy Meã höông chuû thì duø noäi löïc y coù thaâm haäu hôn Taï Yeân Khaùch, nhöng Meã höông chuû bò hai luoàng noäi löïc giaùp coâng thì nhaát ñònh uoång maïng roài. Vì theá maø Boái Haûi Thaïch ñöa ñaàu goái ra thuùc vaøo huyeät Thieân khu ôû buïng döôùi Meã höông chuû, moät maët cho ngöôøi y ngaõ ngöõa xuoáng, moät maët hoùa giaûi quaù nöûa phaàn noäi löïc cuûa Taï Yeân Khaùch. Coù theá thì Meã höông chuû môùi baûo toaøn ñöôïc tính maïng. Nhöng gaõ bò thöông raát naëng, duø coù chöõa ñöôïc khoûi haún cuõng phaûi haøng maáy naêm vaø chöa chaéc ñaõ khoâi phuïc laïi noäi löïc nguyeân nhö cuõ. Boái Haûi Thaïch nheï nhaøng ñaët Meã höông chuû xuoáng ñaát. Hai tay y ñaët vaøo tröôùc ngöïc gaõ ñeå vaän noäi löïc choáng ñôõ thöông theá cho gaõ. Baát thình lình coù tieáng ngöôøi la leân: -Bang chuùa ñaây roài ! bang chuùa ñaây roài ! Boái Haûi Thaïch caû möøng noùi: -Meã huynh ñeä ! Tính maïng cuûa Meã huynh ñeä khoâng coù gì laø nguy hieåmnöõa. Huynh ñeä haõy naèm ñaây moät chuùt ñeå ta ñeán yeát kieán Bang chuùa. Döùt lôøi laõo voäi chaïy veà phía coù tieáng ngöôøi hoâ hoaùn, trong buïng nghó thaàm: -Taï ôn trôøi phaät ! May maø tìm thaáy Bang chuùa. Neáu khoâng thì phen naøy baûn bang ñeán bò tieâu tan maát ! Boái Haûi Thaïch ñi chöa ñaày moät daëm thì ñaõ thaáy moät ngöôøi ngoài treân taûng ñaù lôùn. Y ngaång ñaàu leân nhìn thì ñuùng laø Thaïch bang chuùa. Boïn Vaân höông chuû baûy ngöôøi ñang ñöùng tröôùc taûng 9daù thoûng tay raát nghieâm caån. Boái Haûi Thaïch chaïy nhanh tôùi nôi. Luùc naøy maët trôøi ñang ôû giöõa ñænh ñaàu chieáu xuoáng soi roõ maët muõi ngöôøi ngoài treân taûng ñaù. Ngöôøi naøy maøy thoâ maét lôùn, maët muõi vuoâng vaén. Chaúng phaûi Thaïch bang chuùa thì coøn ai nöõa ? Boái Haûi Thaïch möøng qua reo leân: -Bang chuùa ! Bang chuùa maïnh gioûi ñaáy a ? 114 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Y vöøa noùi caâu naøy thì Thaïch bang chuùa loä ra neùt maët cöïc kyø ñau khoå, maù beân traùi aån hieän saéc xanh, maù beân phaûi ñoû nhöû nhö ngöôøi say röôïu. Boái Haûi Thaïch laø tay noäi coâng cao cöôøng, laïi bò beänh laâu ngaøy neân tinh veà y thuaät. Y vöøa thaáy tình traïng naøy lieàn giaät mình kinh haõi nghó buïng: -Bang chuùa ñang tu luyeän moät thöù noäi coâng cöïc kyø cao thaâm. Chao oâi nguy roài ! Boïn mình raàm roä keùo leân ñænh nuùi naøy, e raèng laøm phieàn nhieãu ñeán cuoäc luyeän coâng cuûa laõo gia. Chæ trong chôùp maét bao nhieâu moái nghi ngôø ôû trong loøng Boái Haûi Thaïch lieàn ñöôïc giaûi ñaùp. Y laåm baåm: -Teù ra bang chuùa ñaõ laáy ñöôïc moät pho bí luïc veà voõ coâng neân maát tích nöûa naêm nay chaúng thaáy ñaâu. Taï tieânsinh kia chaéc laø ñaõ bieát Bang chuùa ôû thôøi kyø luyeän coâng ñeán luùc toái haäu, ngöôøi ngoaøi khoâng ñöôïc tôùi quaáy nhieãu ñeå laõo nhaân gia phaân taâm. Vì theá maø baát cöù boïn mình naên næ caùch naøo tieân sinh cuõng nhaát ñònh khoân g daãn vaøo ra maét. Tieânsinh coù buïng toát nhö vaäy maø boïn mình laïi toû ra khoâng bieát ñieàu. Thaät laø ñaùng phaøn naøn. Roài y laïi nghó: -Xem noäi löïc Bang chuùa thì döôøng nhö hai luoàng noäi löïc aâm döông trong ngöôøi ñang coâng kích nhau gheâ gôùm. Long hoå ñaâu coù theå hoøa hôïp vôùi nhau ñöôïc. Neáu khoâng kheùo thì ñeán bò taåu hoûa nhaäp ma maát. Tình traïng naøy thieät nguy hieåm voâ cuøng. Boái Haûi Thaïch nghó vaäy lieàn vaãy tay ra hieäu cho caùc ngöôøi kiahaõy taïm ruùt lui. Khi ñaõ caùch xa phieán ñaù treân coù Thaïch bang chuùa ngoài chöøng möôùi tröôïng Boái Haûi Thaïch môùi ñem tình hình naøy noùi cho moïi ngöôøi nghe. Moïi ngöôøi nghe Boái Haûi Thaïch noùi thì ñeàu loä veû vöøa kinh haõi vöøa möøng thaàm. Coù ngöôøi hoûi laïi: -Bang chuùa khoâng ñeán noåi taåu hoûa nhaäp ma chöù ? Coù ngöôøi laïi caøu nhaøu töï traùch: -Chuùng mình thaät laø loå maõng, ñaâm böøa vaøo ñaây quaáy nhieãu Bang chuùa ñang luùc laõo gia luyeän coâng, ñeå coù theå xaûy ra hoïa hoaïn phi thöôøng ! Boái Haûi Thaïch noùi: -Meã höông chuû bò Taï tieân sinh ñaû thöông. Vaäy moät anh em naøo laïi saên soùc y. Ta ôû ñaây chaàu chöïc Bang chuùa ñeå phoøng khi gaëp nguy caáp coøn ra tay vieän trôï cho ngöôøi. Ngoaøi ra, caùc vò khaùc ñöùng gaàn ñaây chôø ñôïi, chôù laøm huyeân naùo. Vaïn haát maø coù ñòch nhaân leân nuùi thì caùc vò lieäu caùch laøm cho hoï ruùt lui eâm thaám. Ñieàu caàn nhôù laø ñöøng kinh ñoäng ñeán bang chuùa. Moïi ngöôøi ñeàu laø nhöõng tay laõo luyeän trong voõ laâm, neân chaúng ai khoâng hieåu caùi nguy cô khi ñaïi ñòch ñeán quaáy nhieãu ngöôøi luyeän coâng nhaát laø gaëp luùc toái haäu 115 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung quanñaàu, neân hoï ñeàu riu ríu vaâng lôøi chia ra canh gaùc nhöõng nôi hieåm yeáu, nhöõng maáu choát giao thoâng ñeå leân ñænh nuùi. Boái Haûi Thaïch len leùn trôû laïi tröôùc maët Thaïch bang chuùa thì thaáy da maët y co ruùm laïi, toaøn thaân run laåy baåy, mieäng haù thaät to nhö muoán la leâân maø khoâng ra tieáng. Hieån nhieân noäi löïc Thaïch bang chuùa ñang ñi vaøo ñöôøng reõ vaø tính maïng nguy kòch ñeán nôi trong khoaûng khaéc. Boái Haûi Thaïch kinh haõi voâ cuøng. Y muoán treøo leân cöùu vieän nhöng laïi khoâng hieåu Thaïch bang chuùa ñang luyeän noäi coâng vaøo trình ñoä naøo. Giöõa luùc aâm coâng vaø döông löïc ñang xung kích nhau nhö roàng tranh hoå ñaáu, neáu mìnhra tay laàm laïc moät chuùt töùc laø ñöa ñoái phöông mau vaøo choã cheát. Boái Haûi Thaïch ñeå yù nhìn kyõ laïi thì thaáy aùo quaàn treân mình Thaïch bang chuû raùch taû tôi, vì bò hai tay y caøo vaøo, caû da thòt cuõng ñaày veát maùu. Treân ñaàu Thaïch bang chuùa ñang boác ra moät laøn muø traéng daøy ñaëc, ngöng tuï laïi maø khoâng tan ñi. Boái Haûi Thaïch töï hoûi: -Thaïch bang chuùa veà chieâu soá voõ coâng tuy bieán aûo khoân löôøng, nhöng veà noäi löïc thì tröôùc nay khoâng laáy gì laøm thaâm haäu cho laém. Theá maø baây giôø treân ñænh ñaàu y ñaõ boác hôi traéng thì coâng löïc naøy phaûi cao thaâm ñeán toät ñoä. Coù lyù ñaâu trong voøng nöûa naêm trôøi maø coâng löïc laõo gia laïi tieán boä thaàn toác ñeán theá ñöôïc ? Nhö vaäy coâng phu maø Bang chuùa ñang luyeän ñaây thieät khoâng phaûi taàm thöôøng. Boái Haûi Thaïch coøn ñang ngaànngöø chöa bieát laøm theá naøo thì ñoät nhieân ngöûi thaáy muøi kheùt leït. Treân vai aùo beân phaûi Thaïch bang chuùa laïi coù moât luoàng khoùi traéng boác leân. Ñoù chính laø hieän töôïng cuûa luùc luyeän coâng ñi vaøo choã teâ lieät vaø ngöôøi luyeän seõ bò cheát trong chôùp maét. Boái Haûi Thaïch cöïc kyø kinh haõi, y khoâng daùm ngaàn ngöø nöõa, ñöa tay ra naém laáy huyeät Thanh laõnh uyeân. Phöông saùch naøy ít ra laø taïm thôøi khieán cho ñoái phöông yeân tænh trôû laïi moät chuùt. Ngôø ñaâu, ngoùn tay y vöøa ñuïng vaøo khuyûu tay Thaïch bang chuùa thì chaúng khaùc naøo sôø phaûi cuïc baêng laïnh. Y run baén ngöôøi leân. Boái Haûi Thaïch khoâng daùm vaän noäi löïc ñeå choáng laïi, voäi ruït tay veà töï hoûi: -Ñaây laø moân noäi coâng gì ? Taïi sao nöûa ngöôøi ñaõ laïnh thaáu xöông coøn nöûa ngöôøi laïi noùng nhö than hoàng. Boái Haûi Thaïch chöa bieát laøm theá naøo thì ñoât nhieân ngöôøi Thaïch bang chuùa co ruùm laïi troøn uûng, naèm laên loän treân phieán ñaù. Gaõ giaõy ñaønh ñaïch maáy caùi, roài oâm ñaàu naèm yeân khoâng nhuùc nhích nöõa. Boái Haûi Thaïch la hoaûng: -Bang chuùa ! Bang chuùa ! … 116 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Y sôø leân muõi ñoái phöông thì thaáy haõy coøn hoâ haáp, nhöng hôi thôû raát yeáu ôùt chæ coøn thoi thoùp moät chuùt vaø khoâng bieát seõ taét luùc naøo. Boái Haûi Thaïch nhaên tít caëp loâng maøy, y huyùt leân moät tieáng coøi, roài naâng Thaïch bang chuùa daäy ñeå töïa vaøo phieán ñaù. Laùt sau moïi ngöôøi trong bang nghe tieáng coøi luïc tuïc keùo ñeán. Hoï thaáy maët bang chuùa luùc ñoû nhöø nhö ngöôøi say röôïu luùc laïi lôït laït nhö xaùc cheát troâi, ngöôøi y khoâng ngôùt run leân baàn baät thì ai naáy caû kinh thaát saéc, aùnh maét cöïc kyø lo aâu nghi hoaëc. Bao nhieâu con maét ñeàu ñoå doàn caû vaøo Boái Haûi Thaïch vì ñoù laø hy voïng cuoái cuøng cuûa boïn hoï. Boái Haûi Thaïch noùi: -Bang chuùa hieån nhieân ñang tu luyeän moät moân noäi coâng thöôïng thaëng. Ngöôøi coù bò taåu hoûa nhaäp ma hay khoâng thì ta chöa daùm quyeát ñoaùn. Ñaây laø moät vieäc raát troïng ñaïi xin caùc vò cuøng baøn baïc theâm vaøo cho, xem coù ra keá hoaïch gì khoâng ? Moïi ngöôøi ngô ng1c nhìn nhau. Ai cuõng nghó thaàm: -Ñeán Boái ñaïi phu maø coøn nghó khoâng ra thì minh coøn coù cao kieán gì nöõa ? Moïi ngöôøi khoâng ai noùi gì. Meã höông chuû cuõng ñaõ ñöôïc ngöôøi naâng ñôõ ñöa ñeán. Gaõ ngoài töïa goác caây kheõ noùi: -Boái … Boái tieân sinh ! Tieân sinh baûo laøm theá naøo thì anh em chæ bieát laøm theo nhö vaäy … chuû yù cuûa tieân sinh … coøn cao minh gaáp maáy boïn tieåu ñeä. Boái Haûi Thaïch laïi ñaûo maét nhìn Thaïch bang chuù moät laàn nöõa roài noùi: -Boán moân phaùi lôùn ôû Quan Ñoâng ñaõ öôùc ñònh vaøo tieát Truøng döông ñeàu ñeán thaêm Toång ñaø boån bang. Tính ra töø nay ñeán ngaøy ñoù chæ coøn coù moät thaùng. Thôøi gian caáp baùch laém roài. Vieäc aáy coù quan heä ñeánsöï vinh nhuïc toàn vong cuûa baûn bang, chaéc heát thaûy anh em ñeàu bieát roõ roài. Vuï naøy ngoaøi thì coù boán phaùi lôùn ôû Quan Ñoâng ra maët ñoäng thuû, nhöng thöïc tình bang Tröôøng Laïc chuùng ta coøn coù bao nhieâu bang hoäi moân phaùi ôû trong boùng toái thuø ñòch nöõa ? Giaû tæ Toång ñaø baûn bang maø bò boán phaùi ôû Quan Ñoâng haát ñi thì dó nhieân bang Tröôøng Laïc ta phaûi vôõ tan taønh … Khi aáy chuùng ta ñöøng noùi ñeán chuyeän coøn ñaát ñöùng treân choán giang hoà, maø chæ caàu moät nôi aån naáp ñaëng baûo toaøn tính maïng … cuõng khoù loøng ñaáy … Vaân höông chuû noùi: -Boái tieân sinh noùi ñuùng ñoù. Thanh danh bang Tröôøn g Laïc chuùng mình treân choán giang hoà theá naøo anh em ñeàu bieát caû roài. Anh em mình haønh ñoäng moät caùch mau leï khoâng kheùo moàm mieäng theo ñöôøng loái cuûa nhöõng keû nguïy quaân töû neân xuùc phaïm ñeán nhieàu ngöôøi roài sinh thuø oaùn. Vuï naøy neáu khoâng coù bang chuùa chuû tröông thì e raèng … Hôûi oâi ! … Boái Haûi Thaïch noùi: 117 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Vieäc naøy khoâng theå chaäm t6eû ñöôïc. Theo yù ta thì chuùng mình phaûi caáp toác ñöa bang chuùa veà Toång ñaø. Cöù beänh theá tröôùc maét thì tình traïng bang chuùa … nguy ngaäp voâ cuøng. Neáu coù caùt nhaân thieân töôùng baûo trôï cho maø laõo gia trong voøng möôøi ngaøy hay nöûa thaùng khoûi ñöôïc thì thaät laø phöôùc ñöùc. Duø bang chuùa chöa khoûi beänh nhöng coù laõo gia ôû Toång ñaø thì anh em choáng ngoaïi ñòch cuõng yeân taâm ñöôïc moät phaàn. Coù ñuùng theá khoâng ? Moïi ngöôøi ñeàu ñaùp: -Tieân sinh daïy chí phaûi ! Boái Haûi Thaïch noùi: -Ñaõ vaäy thì chuùng ta chia ra laøm hai toáp ñöa bang chuùa cuøng Meã höông chuû veà Toång ñaø. Theá roài moïi ngöôøi chaët caønh caây vaø laáy voû caây buoäc thaønh hai caùi caùng. Hoï ñaët Thaïch bang chuùa cuøng Meã höông chuû leân caùng roài buoäc chaëc ñeå phoøng xuoáng doác khoûi tuoät ñi. Taùm ngöôøi luaân phieân khieâng hai caùi caùng töø Ma Thieân Laõnh ñi xuoáng. Laïi noùi ñeán chaøng thieáu nieân hoâm aáy ñang luyeän coâng theo lôøi Taï Yeân Khaùch ñaõ chæ daãn. Luùc ñoù vaøo khoaûng giôø Ngoï, chaøng caûm thaây nhöõng kinh maïch “Thuû döông minh ñaïi tröôøng”, “Tuùc döông minh vi kinh”, “Tuùc thaùi döông baøng quang kinh”, “Thuû thaùi döông tam tieâu kinh”, “Tuùc thieáu döông ñôûm kinh” bò khí noùng boác leân khoâng theå kieàm cheá ñöôïc. Cuøng luùc aáy, caùc kinh maïch thuoäc Thaùi aâm, Thieáu aâm, Quyeát aâm laïi laïnh töïa hoà ñoâng chaëc thaønh baêng. Beân nhieät thì noùng gheâ gôùm maø beân haøn laïi laïnh kinh khuûng, hai beân khoâng löu thoâng vôùi nhau maø cöông trì thaønh theá ñoái laäp. Nguyeân chaøng thieáu nieân naøy maáy naêm nay chuyeân caàn tu luyeän, coâng löïc taêng tieán raát nhieàu. Giôø Ngoï hoâm nay laø moân Vieâm vieâm coâng cuûa chaøng ñaõ ñeán ngaøy giôø thaønh töïu. Chieáu theo söï döï ñònh cuûa Taï Yeân Khaùch thì moät khi moân Vieâm vieâm coâng cuûa chaøng ñeán luùc thaønh töïu seõ xung ñoät maõnh lieät vôùi coâng löïc Haøn yù mieân chöôûng roài ñöa chaøng ñeán choã maát maïng. oOo 118 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2