Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 16

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

83
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 16', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 16

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI SAÙU LA HAÙN PHUÏC MA THAÀN COÂNG Boái Haûi Thaïch thaáy neùt maët bang chuùa khaùc laï thì trong buïng vaãn baên khaên lo laéng. Y lieàn vöôn tay ra noùi: -Xin bang chuùa ñöa tay cho taïi haï chuaån maïch laïi coi. Chaøng thieáu nieân ngoan ngoaõn giô tay ra cho y baét maïch. Boái Haûi Thaïch vöøa ñaët ba ñaàu ngoùn tay leân coå tay chaøng thieáu nieân thì ñoät nhieân caùnh tay y run leân, caû nöûa ngöôøi bò teâ choàn. Ba ñaàu ngoùn tay bò haát maïnh ra. Boái Haûi Thaïch giaät mình kinh haõi, nhöng neùt maët loä veû vui möøng. Y noùi: -Kính möøng bang chuùa ! Thaàn coâng caùi theá cuûa bang chuùa ñaõ luyeän ñeán nôi ñeán choán roài. Chaøng thieáu nieân vaãn chaúng hieåu Boái Haûi Thaïch noùi theá laø nghóa laøm sao ? Chaøng ngô ngaùc hoûi : -Caùi gì … maø caùi theá thaàn coâng ? Boái Haûi Thaïch nghe chaøng hoûi vaäy thì laïi nghó ngay ra Bang chuùa khoâng muoán tieát loä thaàn coâng caùi theá cuûa y cho ngöôøi ngoaøi hay bieát, y khoâng daùm nhaéc laïi nöõa, lieàn noùi chöõa ngay: -Daï daï ! Thuoäc haï noùi höôu noùi vöôïn. Xin bang chuùa mieãn toäi cho ! Roài y khom löng thi leã voäi vaõ ra khoûi phoøng. Moät luùc sau, quaàn haøo ruùt lui heát. Trong phoøng chæ coøn laïi Tir6eûn Phi vaø Thò Kieám. Trieån Phi bò troïng thöông, nhöng moïi ngöôøi khoâng bieát Bang chuùa ñònh xöû trí vôùi gaõ ra sao ? Bang chuùa ñaõ khoâng coù hieäu leänh, hoï ñaønh ñeå maëc gaõ ôû laïi trong phoøng, khoâng ai daùm ñôõ gaõ ra ngoaøi ñeå ñieàu trò. Trieån Phi vöøa bò gaõy tay vöøa bò noäi thöông, gaõ ñau ñôùn voâ cuøng, moà hoâi traùn toaùt ra ñaàm ñìa. Gaõ thaáy moïi ngöôøi lui ra caû roài thì caêm haän nghieán raêng noùi: -Mi muoán haønh haï ta phaûi khoâng ? Vaäy mi haï thuû mau ñi ! Neáu Trieån moã maø môû mieäng van xin mi moät caâu thì khoâng phaûi laø haûo haùn. Chaøng thieáu nieân laáy laøm kyø hoûi: -Ta haønh haï ngöôi laøm chi ? Höø ! Caùnh tay ngöôi gaõy roài caàn phaûi tieáp laïi môùi ñöôïc. Tröôùc kia con a Hoaøng cuûa ta töø söôøn nuùi ngaõ laên xuoáng hoá bò gaõy chaân. Chính ta ñaõ tieáp cho noù ñaáy. Nguyeân chaøng thieáu nieân laø ngöôøi tö chaát thoâng minh raát möïc. Hai meï con chaøng aån laùnh treân choán röøng hoang. Baát luaän vieäc gì chaøng cuõng phaûi ra tay laøm laáy. Vì theá maø chaøng coøn nhoû tuoåi, song caùc vieäc troàng rau naáu côm, vaën thöøng ñan 137 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung roã raù, chaøng laøm ñöôïc heát. Con choù a Hoaøng bò gaãy chaân, chaøng duøng thanh goã buoäc cho noù. Khoâng ñaày möôøi ngaøy noù ñaõ khoûi haún. Chaøng vöøa noùi vöøa ñöa maét nhìn quanh ñeå xem coù maûnh caây naøo khoâng ñeå boù xöông cho Trieån Phi. Thò Kieám thaáy bang chuùa ngoù qua ngoù laïi lieàn hoûi: -Thieáu gia muoán kieám chi vaäy ? Chaøng thieáu nieân ñaùp: -Ta kieám moät maûnh caây. Thò Kieám lieàn tieán laïi hai böôùc, quyø xuoáng noùi: -Thieáu gia ! Noâ tyø xin thieáu gia tha cho y … Thieáu gia … ñaõ löøa gaït vaø höôûng thuï vôï con y roài. Dó nhieân, y caêm hôøn, tuy coù phaïm thöôïng nhöng chöa ñaû thöông thieáu gia. Neáu thieáu gia muoán haï saùt y thì cheùm gaõ moät ñao cho roài ñôøi. Xin thieáu gia ñöøng daøy voø haønh haï y laøm chi, toäi nghieäp ! Chaøng thieáu nieân ngô ngaùc hoûi laïi: -Ta laøm gì maø löøa gaït vôï con y ? Ñeå höôûng thuï caùi gì ? Sao ta laïi haï saùt y ? Tyû nöông baûo ta muoán gieát haén ö ? Neáu ta gieát ngöôøi thì baát cöù ai cuõng coù theå gieát ta ñöôïc. Trong phoøng nguû bang chuùa khoâng coù maûnh caây naøo caû. Chaøng lieàn caàm chieác gheá giô leân, vaën maïnh moät caùi. Hieän giôø trong ngöôøi chaøng aâm döông hoøa hôïp, thuûy hoûa giao thoâng. Thaàn coâng chaøng ñaõ thaønh töïu neân söùc maïnh voâ cuøng. Raéc moät tieáng ! Chieác chaân gheá ñaõ gaõy rôøi. Chaøng thieáu nieân khoâng bieát noäi löïc mình gheâ gôùm, töôûng laø gheá muïc lieàn laåm baåm moät mình: -Cheát chöa ! Caùi gheá naøy hö roài maø cöù ñeå ñaây. Ai voâ yù ngoài leân khoâng khoûi ngaõ laên keành. Chaøng quay ra baûo Thò Kieám: -Thò Kieám tyû nöông ! Tyû nöông quøy luïy laøm chi vaäy ? Daäy ñi thoâi ! Noùi roài chaøng tieán laïi gaàn Trieån Phi, baûo gaõ: -Ngöôi ñöøng nhuùc nhích nghe ! Trieån Phi tuy moàm mieäng böôùng bænh, nhöng thaáy bang chuùa noäi löïc huøng haäu voâ cuøng. Gaõ chaúng hieåu ñoái phöông ñang saép laøm caùch gì hieåm ñoäc ñeå haønh haï mình. Gaõ khoâng töï chuû ñöôïc nöõa run leân baàn baät. Hai maét nhìn chaèm chaëp vaøo chieác chaân gheá maø chaøng thieáu nieân ñang caàm trong tay. Gaõ nghó thaàm: -Dó nhieân khoâng phaûi haén caàm chaân gheá laïi ñeå ñaùnh mình. Neáu haén chæ ñaùnh mình baéng chaân gheá thì chaúng hoùa ra phuùc ñöùc laém ö ? Trôøi ôi ! Chaéc haén toïng 138 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung chaân gheá vaøo moàm qua coå hoïng xuoáng ñeán daï daøy ñeå mình soáng khoâng ñöôïc, cheát cheát chaúng cheát cho. Nguyeân bang Tröôøng Laïc raát nhieàu hình phaït cöïc kyø khoác lieät. Trong nhöõng hình phaït naøy coù moät thöù teân goïi “Khai khaåu tieáu”. Hình phaït “Khai khaåu tieáu ” laø duøng moät caây coân goã toïng vaøo mieäng phaïm nhaân xuyeân qua coå hoïng xuoáng ñeán daï daøy. Keû thuï hình chæ ñau khoå voâ cuøng maø khoâng cheát ngay ñöôïc. Trieån Phi thaáy bang chuùa caàm khuùc chaân gheá laïi thì nghó ngay tôùi mình saép phaûi chòu cöïc hình “Khai khaåu tieáu”. Gaõ ñang sôï heát hoàn thì thaáy bang chuùa ñaõ ñeán tröôùc maët. Gaõ ñaâm lieàu giô tay traùi leân vung chöôûng ñaùnh vaøo chaøng thieáu nieân. Chaøng thieáu nieân khoâng nghó gaõ coù yù ñaû thöông mình, vaãn thaûn nhieân noùi: -Chôù coù cöû ñoäng ! Chôù coù cöû ñoäng ! Chaøng vöøa noùi vöøa vöôn tay ra chuïp laáy coå tay traùi ñoái phöông. Tay chaøng thieáu nieân vöøa ñuïng vaøo coå tay trieån Phi thì gaõ caûm thaáy nöûa ngöôøi teâ nhöùc, khoâng caäy cöïa ñöôïc. Chaøng thieáu nieân lieàn ñaët nöûa chaân gheá vaøo caùnh tay gaãy cuûa Trieån Phi roài quay laïi baûo Thò Kieám: -Thò Kieám tyû nöông ! Coù ñoaïn daây naøo khoâng ? Tyû nöông buoäc laïi cho y ñi ! Thò Kieám raát laáy laøm kyø hoûi: -Thieáu gia ñònh tieáp xöông cho y thaät ö ? Chaøng thieáu nieân cöôøi ñaùp: -Tieáp xöông laø tieáp xöông ? Chaúng leõ tieáp xöông laïi coøn chuyeän thaät giaû nöõa ö ? Tyû nöông coi y ñau ñôùn ñeán theá naøy sao coøn noùi dôõn hoaøi ? Thò Kieám trong loøng baùn tín baùn nghi, nhöng aû vaãn ñi kieám moät khuùc daây ñem ñeán beân hai ngöôøi. AÛ ñöa maét nhìn thieáu nieân moät laàn nöõa roài ngoan ngoaõn caàm daây coät khuùc chaân gheá vaøo caùnh tay gaõy cuûa trieån Phi. Chaøng thieáu nieân chaêm chuù nhìn Trieån Phi buoäc xong lieàn tuûm tæm cöôøi noùi: -Hay laém ! Tyû nöông buoäc raát eâm ru, chaéc chaén so vôùi ngaøy tröôùc ta buoäc chaân con a Hoaøng coøn kheùo hôn nhieàu. Trieån Phi khoâng nhuùc nhích ñöôïc ñaønh laëng leõ ngoài yeân ñeå Thò Kieám buoäc tay. Gaõ nghó thaàm: -Thaèn g giaëc non ñoäc aùc daâm ñaõng naøy chaéc nghó ra troø gì môùi laï haønh haï mình ñeå tieâu khieån chôi ñaây. Gaõ coøn ñang ngaãm nghó, boãng nghe chaøng thieáu nieân noùi ñeán con a Hoaøng gaõy chaân, gaõ khoâng nhòn ñöôïc nöõa hoûi xen vaøo: -A Hoaøng laø ai ? 139 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Chaøng thieáu nieân ñaùp: -A Hoaøng laø A Hoaøng, laø con choù cuûa ta nuoâi. Nhöng tieác thay ! No` ñi maát roài khoâng tìm thaáy nöõa. Trieån Phi khoâng hieåu, töôûng chaøng thieáu nieân baûo tieáp tay ho mình laïi keå chuyeän tieáp chaân gaõy cho con choù, thì cho laø chaøng coi mình nhö moät gioáng suùc sinh. Gaõ noåi giaän haàm haàm lôùn tieáng la: -Ta laø nam töû haùn, laø ñaïi tröôïng phu. Mi muoán gieát ta thì ñöôïc chöù khoâng theå laøm nhuïc ta. Mi ñònh gieát ta sao khoâng haï thuû ngay ñi maø coøn ñem ví ta vôùi con vaät. Chaøng thieáu nieân voäi noùi: -Khoâng, khoâng ! Khoâng phaûi ñaâu ! Ñaây laø ta keå chuyeän ngaøy tröôùc chöù coù phaûi khinh nhôøn ñaïi ca ñaâu ? Ñaïi ca ñöøng giaän ta ! Ta troùt lôõ lôøi, xin ñaïi ca tha loãi cho. Chaøng vöøa noùi vöøa chaép tay nghieâng mình. Chaøng thieáu nieân thaønh thöïc xin loãi, nhöng Trieån Phi thaáy chaøng chaép tay thì laïi töôûng chaøng laøm troø ñeå phoùng noäi löïc ñaû thöông mình. Gaõ laåm baåm: -Thaèng cha naøy baûn tính kieâu ngaïovoâ leã. Haïng ngöôøi nhö haén coøn coi ai ra gì. Coù lyù ñaâu laïi ñi xin loãi keû thuoäc haï bao giôø ? Tuy gaõ nghó vaäy nhöng bieát coâng löïc chaøng thieáu nieân cöïc kyø lôïi haïi, baát giaùc gaõ nghieâng ngöôøi ñi neù traùnh. Caëp maét gaõ laùo lieân nhìn chaøng thieáu nieân ñeå xem chaøng giôû troø gì ? Chaøng thieáu nieân oân toàn hoûi: -Phaûi chaêng ñaïi ca hoï Trieån ? trieån ñaïi ca ! Ñaïi ca veå nghæ dñi. Caåu Taïp Chuûng naøy aên noùi vuïng veà thaønh ra ñaéc toäi vôùi Trieån ñaïi ca. Trieån ñaïi ca ñöøng traùch ta nheù! Trieån Phi caû kinh nghó thaàm: -OÂ hay ! Sao laïi kyø vaäy ? … Thaèng loûi naøy töï xöng laø Caåu Taïp Chuûng ö ? Chaúng leõ haén laïi duøng danh töø môùi meû naøy ñeå thoùa maï mình ? Thò Kieám laïi nghó khaùc. AÛ than thaàm: -Thieáu gia vöøa tænh taùo laïi moät chuùt. Baây giôø taâm thaàn y ñaõ trôø laïi hoà ñoà maát roài ! AÛ lieác maét nhìn chaøng thieáu nieân thì thaáy chaøng vaãn troá maét ra, caëp loâng maøy nhíu laïi ra chieàu suy nghó. AÛ lieàn ñöa maét ra hieäu cho Trieån Phi baûo gaõ neân ruùt lui cho leï. Nhöng Trieån Phi vaãn chöa chòu ra ngay, gaõ lôùn tieáng maéng: -Thaèng loûi hoï Thaïch kia ! Ta khoâng muoán mi giôû gioïng noùi daøi doøng. Mi muoán gieát ta, ta cuõng khoâng troù6 ñöôïc ñaâu. Ta vui loøng cheát chaúng muoán soáng theâm maáy khaéc nöõa maø chi. Ngöôi haï thuû gieát ta mau ñi. Chaøng thieáu nieân laáy laøm kyø noùi: 140 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Ñaïi ca thieät laø hoà ñoà, khoâng ai nín cöôøi ñöôïc ! Ta laøm gì maø gieát ñaïi ca ? Moãi laàn maãu thaân ta noùi chuyeän coå tích cuoái cuøng ngöôøi cuõng daïy moät caâu: Keû hö ñoán môùi gieát ngöôøi, coøn ngöôøi töû teá khoâng bao giôø gieát ngöôøi. Dó nhieân ta khoâng laøm keû hö ñoán. Thò Kieám ñöùng beân khoâng nhòn ñöôïc lieàn noùi xen vaøo: -Trieån höông chuû ! Bang chuùa ñaõ tha cho höông chuû, sao coøn chöa ñi nghæ, ngoài ñaây laøm chi nöõa ? Trieån Phi ñöa tay traùi leân sôø ñaàu sôø tai töï hoûi: -Khoâng hieåu thaèng giaëc non hoà ñoà hay laø mìnhhoà ñoà. Thò Kieám daäm chaân noùi: -Ñi ñi ! Höông chuû ñi ñi ! AÛ vöøa giuïc vöøa ñöa tay ñaåy gaõ ra ngoaøi phoøng. Chaøng thieáu nieân cöôøi ha haû noùi: -Thaèng chaø ñoù thaät laø ñaùng töùc cöôøi. Y moàm naêm mieäng möôøi baûo ta muoán gieát y. Y laøm nhö ta thích gieát ngöôøi laém vaäy vaø y coi ta nhö moät keû raát hö ñoán, raát xaáu xa ! Thò Kieám töø khi haàu haï Bang chuùa ñeán nay, ñaây laø laàn thöù nhaát aû thaáy Bang chuùa ñoät nhieân môû loøng löông thieän tha cheát cho moät keû thuoäc haï phaïm troïng toäi. AÛ vui möøng khoân xieát tuûm tæm cöôøi noùi moùc: -Dó nhieân, thieáu gia laø ngöôøi raát toát, raát töû teá. Coù laø ngöôøi toát, ngöôøi töû teá môùi cöôùp vôï con ngöôøi ta, khieán cho vôï choàng hoï phaûi ly taùn … AÛ noùi ñeán ñaây, gioïng noùi bieán thaønh chua cay. Nhöng roài aû nghó tôùi Bang chuùa hoát hæ hoát noä, bieât ñaâu y chaúng trôû maët haønh hung mình. AÛ khoâng daùm mæa mai thaùi quaù, lieàn döøng laïi khoâng noùi nöõa. Chaøng thieáu nieân laáy laøm kyø hoûi: -Ta cöôùp vôï con ngöôøi ö ? Cöôùp ñoaït theá naøo ? Cöôùp ñoaït ñem veà laøm gì ? Thò Kieám ñoû böøng maët leân ñaùp: -Thieáu gia laø ngöôøi toát maø sao noùi toaøn gioïng haï löu ? Teù ra chæ giaû vôø ñöùng ñaén ñöôïc moät luùc roài ñuoâi caùo laïi thoø ra. Thieáu gia ôi ! Nghe tieåu tyø noùi ñaây : -Thieáu gia toát laém ! Thieáu gia laøm ngöôøi toát caøng hay. Tieåu tyø caûm ôn thieáu gia, neáu thieáu gia chòu giaû vôø laâu hôn moät chuùt. Chaøng thieáu nieân troá maét mieäng haù hoác ra hoûi: -Thò Kieám tyû nöông … noùi gì maø nhieàu laém theá ? …Ta khoâng hieåu chi heát. Luùc naøy chaøng thieáu nieân caûm thaáy döôøng nhö tinh löïc ñaày raãy phaûi phaùt taùn ra ngoaøi. Caëp maét chaøng saùng quaéc. 141 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thò Kieám ngaámngaàm kinh haõi. AÛ töôûng raèng löûa duïc chuû nhaân laïi boác leân, lieàn luøi ñeán beân cöûa ñeå phoøng neáu chuû nhaân ra tay taåm naõ baét mình thì laäp töùc nhaûy voït ra ngoaøi. Thöïc ra aû töï löôïng voõ coâng bang chuùa coøn hôn aû gaáp traêm laàn. Neáu chaøng ñaõ dôõ troø cöôøng baïo thì khoâng taøi naøo thoaùt khoûi ñoäc thuû cuûa chaøng. Tröôùc kia maáy laàn gaëp böôùc nguy nan bò chuû nhaân eùp lieãu naøi hoa. AÛ phaûi ñem caùi cheát ra maø ñe doïa, kieân quyeát khoâng khi naøo chòu eùp moät beà, môùi giöõ ñöôïc taám thaân trong traéng. Luùc naøy Thò Kieám thaáy caëp maét chaøng thieáu nieân laùo lieân troâng nhö maét con daõ thuù saép voà moài thì kinh haõi voâ cuøng, khoâng daùm noùi gioïng mæa mai. AÛ nghieâm trang noùi: --Beänh tình thieáu gia haõy coøn traàm troïng chöa bình phuïc ñaâu. Vaäy thieáu gia neân nghæ ngôi nhieàu cho mau khoûi. Chaøng thieáu nieân laéc ñaàu noùi: -Töø luùc xuoáng giöôøng tôùi giôø, ta gaëp khoâng bieát bao nhieâu laø söï vieäc mòt môø. Hôûi oâi ! Thieät ta ngu ñoän, hoaøn toaøn chaúng hieåu gì heát. Chaøng noùi xong hai tay baùm vaøo thaønh gheá. Döôøng nhö noäi löïc chaøng phaùt huy nhieàu quaù, ñaày raãy trong ngöôøi. Noù chaïy raàn raàn khaép thaân theå raát khoù chòu. Hai baøn tay khoâng ngôùt boùp vaøo thaønh gheá. Chieác gheá naøy laøm baèng thöù goã töû ñaøn raát chaéc chaén. Ngôø ñaâu, chaøng môùi boùp vaøi caùi ñaõ nghe thaáy tieáng saøo saïo. Kình löïc tôùi ñaâu, goã naùt vuïn ra nhö caùm tôùi ñoù roài rôùt xuoáng ñaát. Chaøng thieáu nieân chaúng hieåu ra sao, ngaám ngaàm kinh haõi trong loøng, chaøng laåm baåm: -Caùi gheá naøy … laøm sao laïi naùt vuïn ra theá ñöôïc ? Thò Kieám thaáy vaäy thì thoän maët ra. AÛ bieát noäi löïc cuûa chuû nhaân ñaõ ñeán möïc thaàn knh quyû khieáp. Loøng aû vöøa hoài hoäp lo sôï laïi vöøa khaáp khôûi möøng vui. AÛ möøng ôû choå thaàn coâng chuû nhaân mình luyeän ñöôïc thaønh töïu vaø noäi löïc chaøng tuyeät theá voâ song. Coù theå thaønh ngöôøi ñeä nhaát thieân haï. Nhöng aû nghó tôùi voõ coâng chuû nhaân trôû thaønh thieân haï voâ ñòch thì toäi daâm aùc cuûa chaøng khoâng coøn ai kieàm cheá ñöôïc. Khi naøo chaøng khoûi beänh roài tha hoà maø laøm möa laøm gioù, ngang ngöôïc treân choán giang hoà vaø toäi nghieäp seõ chaát thaønh non cao. Chaøng thieáu nieân ngôù ngaån noùi: -Gheá maø laøm baèng thöù caây meàm nhö buùn theá naøy thì ngoài laøm sao ñöôïc ? nguyeân töø thuôû nhoû chaøng ñaõ ñöôïc gaëp cô duyeân kyø laï luyeän thaønh coâng phu aâm haøn ñoäc chöôûng cöïc kyø lôïi haïi. Neáu ñeán traïc tuoåi hai möôi maø khoâng tìm ñöôïc thöù nhaân saâm thaønh hình hay caây thö oâ soáng ñaõ ngaøn naêm laø nhöõng thöù döôïc lieäu raát quyù baùu ñeå giaûi khai, taát bò chaát ñoäc phaùt taùc laøm cho cheát ngöôøi. Nguyeân ngöôøi ñaõ 142 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung truyeàn thuï coâng phu naøy cho chaøng cuõng khoâng phaûi vì loøng töû teá, maø coá yù haïi maïng chaøng moät caùch laâu daøi. Ai ngôø trôøi kia ñaát noï xui neân, chaøng laïi gaëp Ma Thieân cö só Taï Yeân Khaùch truyeàn moân “Vieâm vieâm coâng” cho chaøng. Ma Thieân cö só töôûng chaøng laø ñeä töû cuûa moät cao nhaân naøo, laõo chaéc sö phuï chaøng ñaõ truyeàn pheùp phaùt taùn khí aâm haøn cho chaøng. Söï thöïc ngöôøi truyeàn thuï aâm haøn ñoäc chöôûng cuõng gioáng nhö Taï Yeân Khaùch ñeàu coù manh taâm muoán cho chaøng luyeän coâng ñeå ñi ñeán choå taùng maïng chöù haén cuõng chaúng töû teá gì. Kheùo sao moân ñoäc chöôûng maø chaøng thieáu nieân ñaõ hoïc ñöôïc, luùc phaùt huy kình löïc laïi töông töï nhö moân Haøn yù mieân chöôûng cuûa Nhaát Nhaät Baát Quaù Töù Ñinh Baát Töù. Söï thöïc ñoäc chöôûng chaøng chæ gioáng Haøn y mieân chöôûng chöù khoâng phaûi laø haøn yù mieân chöôûng chính thöùc. Duø sao moân ñoäc chöôûng cuûa chaøng cuõng laø moät loaïi aâm haøn, neáu luyeän noäi coâng thuaàn döông vaøo maø khoâng ñöôïc cao nhaân chæ ñieåm caùch hoùa giaûi thì ñeán luùc hai luoàng noäi löïc aâm döông xung kích nhau cuõng ñi ñeán choã cheát moät caùch thaûm khoác. Chaøng thieáu nieân luyeän moân “Vieâm vieâm coâng” ñöôïc maáy naêm. Quaû nhieân hoâm aáy hai luoàng aâm döông xung kích nhau kòch lieät ñaùng leõ cheát ngay. Chaøng may maén gaëp ñöôïc Boái Haûi Thaïch ñeán beân. Y duøng luoàng noäi coâng tinh thuaàn baûo veä taâm maïch cho chaøng môùi taïm thôøi duy trì maïng soáng ñöôïc moät thôøi gian. Laàn thöù hai, ñang luùc nguy nan thì laïi gaëp ñöôïc Trieån Phi phoùng chöôûng ñaùnh truùng vaøo huyeät Ñaûn trung ñeå baùo thuø. Nhôø ñoù maø nhöõng huyeát öù ñoïng trong huyeät Ñan ñieàn ñöôïc noân ra. Baây giôø thuûy hoûa giao teá, noäi löïc thuaàn döông chaún gnhöõng khoâng laøm toån haïi ñeán thaân theå chaøng maø noù coøn trôû neân moät luoàng noäi löïc gheâ gôùm coå kim chöa töøng coù. Chaøng thieáu nieân ñaâu coù hieåu ñöôïc nhö vaäy, chaøng vaãn lô mô nhö ngöôøi trong moäng. Ñaàu oùc ñaõ lô mô thì thaáy vieäc quaùi dò caøng laáy laøm kyø. Thaäm chí chaøng chaúng coøn bieát ñaàu laø söï thöïc, ñaâu laø huyeàn aûo. Thò Kieám kheõ hoûi: -Thieáu gia ñaõ tha tính maïng cho Trieån Phi laïi tieáp coát cho y maø sao coøn thoùa maï y laø suùc sinh ? Vì theá maø y caøng caêm haän thieáu gia thaáu xöông. AÛ thaáy nhöõngtia saùng khaùc laï ôû maét bang chuùa, lieàn khoâng chôø chaøng traû lôøi ñaõ voäi vaõ lui ra. Chaøng thieáu nieân laéc ñaàu noùi nhö ñeå mình nghe: -Laï thieät ! Laï thieät ! Boãng chaøng ngoù thaáy hoäp töôïng ñaát coøn ñaët ngay ngaén treân baøn lieàn buïng baûo daï: 143 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Töôïng ñaàt coøn caû ñaây. Döôøng nhö laø söï thöïc chöù khoâng phaûi nguû mô. Chaøng môû naép hoäp laáy töôïng ñaát ra coi. Hieän giôø thaàn coâng môùi thaønh töïu, chaøng chöa hieåu caùch thu phaùt nhö theá naøo, cuõng chaúng bieát noäi löïc mình ñaõ gheâ gôùm ñeán möùc naøo. Nhö moïi khi, tay chaøng maâm meâ töôïng ñaát. Boãng saïo saïo maáy tieáng phaùt ra. Bao nhieâu lôùp phaán traùt ngoaøi töôïng vôõ ra laû taû rôùt xuoáng. Chaøng thieáu nieân la leân moät tieáng: -UÙi chao ! Chaøng coøn ñang ngô ngaåntieác laø mình ñaõ laøm hö pho töôïng ñaát thì boãng ngoù thaáy laàn goã ñen nhaùnh beân trong loä ra. Tính tinh nghòch laïi noåi leân, chaøng boùp naùt heát nhöõng lôùp phaán boïc ngoaøi ñeå trô töôïng goã beân trong. Töôïng goã cuõng loûa loà thaàn theå. Mình töôïng goã naøy ñen boùng nhö chuøi daàu, vaø chæ veû toaøn nhöõng ñöôøng chæ ñen, chöù khoâng ghi nhöõng vò trí caùc huyeät ñaïo nhö ôû lôùp phaán beân ngoaøi. Töôùng maïo goã khaùc haún vôùi töôïng ñaát luùc tröôùc. Chaøng thieáu nieân thaáy nhöõng töôïng goã ñieâu khaéc raát tinh xaûo, linh ñoäng nhö ngöôøi thaät. Hình töôïng goã naøy hai tay oâm buïng toeùt mieäng ra maø cöôøi, troâng raát hoaït keâ. Chaøng thieáu nieân nhìn ngaém moät caùch thích thuù. Hieän nay tuy chaøng ñaõ gaàn hai chuïc tuoåi maø tính treû nít haõy coøn. Tröôùc kia nhöõng hình nhaâ naøy ngoaøi toâ moät lôùp phaán daày coù veû ñuû caùc ñöôøng kinh maïch vaø huyeät ñaïo. May maáy naêm nay ngaøy naøo chaøng cuõng coi ñeán ñeå taäp luyeän, thaønh ra ñaõ thuoäc loøng heát. Chaøng thieáu nieân boùc heát lôùp phaàn ngoaøi moät pho töôïng thaáy hình thuø beân trong hay hay, chaøng lieàn boùc ñeán nhöõng pho khaùc thì quaû nhieân trong moãi pho ñeàu loøi ra moät hình nhaân baèng goã veû maët khoâng gioáng nhau. Maët töôïng naøy cöôøi côït haû heâ, maët töôïng kia khoùc meáu nhaên nhoù. Coù hình laïi veû maët haàm haàm ra chieàu giaän döõ, coù hình laàm lyø traàm ngaâm, caëp maét ñaêm chieâu. Ngoaøi ra nhöõng ñöôøng kinh maïch treân töôïng goã tuy töông töï nhö ôû ngoaøi lôùp phaán song veà caùch vaän coâng laïi theo nhöõng ñöôøng loái khaùc haún. Chaøng thieáu nieân nghó buïng: -Nhöõng töôïng goã naøy cuõn g hay ñaây. Ta thöû chieáu theo nhöõng ñöôøng veõ treân mình töôïng ñeå luyeän coâng coi. Nhöng bieát luyeän theo töôïng hình naøo tröôùc baây giôø? Chaøng caàm laáy moät pho coi maët roài laåm baåm: -Caùi maët naøy khoùc meáu khoù coi laém, khoâng chôi. Mình luyeän taäp roài laïi gioáng oâng ta thì chæ ngoài maø khoùc thì chaùn cheát. 144 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Chaøng caàm laáy pho töôïng ñang toeùt mieäng cöôøi leân coi nhöng chaøng cho laø boä maët naøy cuõng chôùt nhaû khoâng hay roài ñaët xuoáng. Sau chaøng löïa laáy moät pho töôïng neùt maët hoøa nhaõ vui töôi, nhöng coù veû ñöùng ñaén roài buïng baûo daï : -OÂng naøy ñöôïc ñaây ! Ta duøng ñeå luyeän coâng. Chaøng thieáu nieân lieàn ngoài xeáp baèng ñaët pho töôïng goã vui töôi ôû tröôùc maët. Chaøng kheõ vaän chaân khí trong huyeät Ñan ñieàn thì thaáy moät luoâng khí aám aùp töø töø ñöa leân. Chaøng ñieàu ñoäng cho chaân khí theo nhöõng ñöôøng veõ treân töôïng goã ñi thoâng vaøo caùc huyeät ñaïo. Nguyeân treân töôïng goã naøy veõ töôïng hình veà moân “La haùn phuïc ma thaàn coân g” cuûa moät vò thaàn taêng phaùi Thieáu Laâm saùng laäp ra. Moân thaàn coâng naøy laø ñeå luyeän sau khi noäi coâng Phaät gia ñaõ taäp thaønh roài. Moãi moät pho töôïng goã laø moät vò La Haùn. Moân La Haùn phuïc ma thaàn coâng naøy thaät laø vi dieäu voâ cuøng, khoâng phaûi ngöôøi thöôøng ai cuõng luyeän ñöôïc. Böôùc ñaàu laø phaûi coù coâng phu thaâm haäu ñeå traán aùp taâm thaàn veà nguyeân vò. Nguyeân moät ñieåm naøy haøng vaïn ngöôøi chöa chaéc ñaõ tìm thaáy moät. Muoán luyeän “La haùn phuïc ma thaàn coâng” phaûi boû heát taïp nieäm thì coâng cuoäc tu luyeän môùi coù coâng hieäu. Nhöõng ngöôøi tö chaát ngu ñoän thì laïi khoâng ñuû saùng suoát ñeå thoâng toû nhöõng bieán hoùa thieân hình vaïn traïng cuûa moân tuyeät kyõ naøy. Vaäy caàn phaûi moät ngöôøi thoâng minh, nhöng chaát phaùc bình tænh. Caùi khoù löïa ñöôïc ngöôøi truùng caùch laø ôû choã ñoù. oOo 145 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2