Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 17

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

126
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 17', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 17

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI BAÛY THAÏCH PHAÙ THIEÂN HOÛI KEÁ NOÂ TYØ Chaøng thieáu nieân ñöôïc trôøi phuù cho tö chaát thoâng tueä khaùc thöôøng laïi may ôû choã suoát ñôøi ôû choán thaâm sôn khoâng bieát gì ñeán vieäc theá tuïc, vì vaäy maø tính tình khoâng chaát cuõng phaûi chaát phaùc, bôûi vì chaøng khoâng ñuïng chaïm vôùi ai. Ñoù laø moät tö caùch caên baûn raát thích hôïp ñeå tu luyeän moân La Haùn Phuïc Ma thaàn coâng. Caùi may thöù hai laø luùc chaøng ñöôïc ngöôøi ta nhaäm laàm laø bang chuùa bang Tröôøng Laïc thì phaùt hieän ra ngay yeáu quyeát veà moân thaàn coâng naøy. Vaøo ñòa vò moät ngöôøi laøm bang chuùa ñaõ laâu thì tai maét taát bò tieâm nhieãm nhöõng thanh saéc chung quanh quyeán ruõ roài ñöa ñeán nhöõng haønh ñoäng saùt phaït ñeå tranh giaønh danh voïng hoaëc quyeàn lôïi. Baûn tính con ngöôøi ñaõ maát chaát thuaàn phaùt môùi ñem möôøi taùm pho töôïng La Haùn naøy ra maø luyeän thaàn coâng thì chaúng nhöõng voâ ích maø coøn coù haïi gheâ gôùm nöõa laø khaùc. Ta neân bieát raèng vò cao taêng luùc saùng laäp moân La Haùn Phuïc Ma thaàn coâng ñaõ nghó ngay ñeán ngöôøi ñôøi hieám coù nhaân taøi ñuû caû hai maët thoâng minh vaø chaát phaùc neân beân ngoaøi töôïng La haùn ñaép theâm mm oät lôùp ñaát thoa phaán vaø veõ cô caáu caùch luyeän noäi coâng nhaäp moân chính phaùi cuûa phaùi Thieáu Laâm ñeå ngöôøi ñôøi sau khi nhìn thaáy nhöõng pho töôïng La Haùn beân trong. Vò cao taêng ñoù e raèng nhöõng ngöôøi khoâng töï löôïng söùc mình cöù thaáy voõ coâng laø luyeän taäp böøa baõi ñeå ñeán noãi maát maïng. Ñaûo chuùa ñaûo Baïch Kình laø Ñaïi Bi laõo nhaân bieát raèng möôøi taùm hình nhaân naøy laø vaät chí baûo cuûa phaùi Thieáu Laâm, laõo phaûi toán bao nhieâu taâm huyeát môùi laáy ñöôïc. Hình nhaân vaøo tay roài maø laõo chaúng bieát noù quyù baùu choã naøo, tuy laõo ñaõ maát bao nhieâu naêm thaùng ñeå nghieân cöùu maø vaãn khoâng tìm ra ñöôïc chuùt manh moái naøo. Ta laïi neân bieát raèng Ñaïi Bi laõo nhaân ñaõ bieát ñaây laø moät thöù dò baûo thì dó nhieân laõo giöõ raát caån thaän khoâng daùm suy suyeãn chuùt naøo. Nhöng lôùp boät sôn phaán beân ngoaøi khoâng vôõ naùt thì töôïng La Haùn baèng goã beân trong laïi khoâng loä ra. Theá laø Ñaïi Bi laõo nhaân cho ñeán luùc cheát vaãn chöa roõ choã huyeàn bí aûo dieäu cuûa pho töôïng naøy. Thöïc ra chaúng nhöõng moät mình Ñaïi Bi laõo nhaân maø thoâi, caû möôøi hai ngöôøi khaùc töø thaàn taêng phaùi Thieáu Laâm trôû xuoáng cuõng ñaõ qua tay. Ai naáy ñeàu moät möïc gia coâng gìn giöõ raát caån thaän, roài ruùt cuïc möôøi hai ngöôøi naøy cuõng oâm moái hoaøi nghi ñem xuoáng tuyeàn ñaøi. Chaøng thieáu nieân trong ngöôøi ñaõ aâm döông hoøa hôïp, thuûy hoûa giao thoâng vaø noäi löïc cöïc kyø thaâm haäu. Baây giôø chaøng ñem noäi löïc vaän theo nhöõng ñöôøng ñaõ ñònh thaønh ra bao nhieâu nhöõng choã ngöng treä ñeàu ñöôïc ñaõ thoâng heát. Chaøng vaän duïng theo ñuùng ñöôøng loái veõ treân töôïng La Haùn ba löôït roài nhaém maét laïi khoâng caàn nhìn 146 Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung vaøo töôïng goã maø vaän chuyeån raát ñuùng ñöôøng. Chaøng caûm thaáy trong mình cöïc kyø khoan khoaùi côûi môû. Chaøng thieáu nieân luyeän xong moät pho roài laïi luyeän sang pho khaùc. Luùc chaøng luyeän noäi coâng ñeå heát taâm yù vaøo ñoù. Nhöõng söï vaät beân ngoaøi chaøng khoâng nghe vaø khoâng nhìn thaáy gì nöõa. Chaøng thieáu nieân lieân tieáp luyeän heát pho naøy ñeán pho khaùc töø saùng ñeán tröa, töø tröa ñeán toái, laïi töø toái cho ñeán saùng hoâm sau. Thò Kieám raát baên khoaên trong daï. AÛ luoân ngoài coi soùc ôû tröôùc giöôøng. Boái Haûi Thaïch thì ôû ngoaøi phoøng thænh thoaûng laïi ngaáp ngheù nhoøm troäm vaøo maáy laàn. Y thaáy ñænh ñaàu bang chuùa boác leân moät luoàng baïch khí thì bieát raèng bang chuùa ñang luyeän coâng tôùi choã khaån yeáu toái haäu. Y lieàn ra leänh cho thuoäc haï phaûi nghieâm gia canh phoøng beân ngoaøi. Baát luaän laø ai nhaát thieát khoâng ñöôïc vaøo quaáy nhieãu. Moïi ngöôøi chôø cho chaøng thieáu nieân luyeän hoaøn toaøn xong moân Phuïc Ma La Haùn thaàn coâng veõ treân möôøi taùm töôïng La Haùn thì ñaõ sang ngaøy thöù ba vaøo luùc bình minh. Chaøng thieáu nieân thôû phaøo moät caùi laáy laøm khoan khoaùi. Chaøng xeáp möôøi taùm pho töôïng vaøo hoäp roài ñaäy naép laïi. Baây giôø chaøng thaáy tinh thaàn thanh saûng, noäi löïc traøn treà, vaän chuyeån ñöôïc tuøy theo yù mình. Chaøng chôït nhìn thaáy Thò Kieám naèm phuïc xuoáng caïnh giöôøn g maø nguû li bì. Chaøng thieáu nieân töø töø böôùc xuoáng giöôøng. Hieän giôø ñaõ qua tieát Trung thu vaøo haï tuaàn thaùng taùm, khí trôøi hôi laïnh. Chaøng thieáu nieân thaáy Thò Kieám chæ phong phanh moät manh aùo moûng, lieàn laáy chieác chaên ñôn treân giöôøng kheõ ñaép leân mình aû. Thò Kieám ñaõ hai ñeâm khoâng nhaém maét. Baây giôø aû khoâng taøi naøo choáng noåi lieàn nguû thieáp ñi. Chaøng thieáu nieân ñi tôùi cöûa soå ñeå huùt laøn khí thanh taân. Cöûa soå troâng ra vöôøn hoa höông thôm caûnh ñeïp töôùi vaøo maët chaøng. Boãng chaøng nghe Thò Kieám laåm baåm: -Thieáu gia ! Thieáu gia ! … Thieáu gia ñöøng gieát ngöôøi. Chaøng thieáu nieân quay ñaàu nhìn laïi hoûi: -Sao Thò Kieám tyû nöông cöù keâu ta baèng thieáu gia hoaøi ? Laïi baûo ta ñöøng gieát ngöôøi laø nghóa laøm sao ? Thò Kieám tuy ñang nguû say nhöng trong loøng aû luùc naøo cuõng phaäp phoàng lo sôï. AÛ nghe chaøng thieáu nieân noùi laäp töùc giaät mình tænh daäy. AÛ voã ngöïc maáy caùi laåm baåm: -Mình sôï quaù … 147 Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung AÛ nhìn treân giöôøng khoâng thaáy thieáu gia ñaâu lieàn quay ñaàu ra. AÛ thaáy chaøng thieáu nieân ñöùng beân cöûa soå thì vöøa kinh haõi vöøa vui möøng lieàn cöôøi hoûi: -Thieáu gia ! Thieáu gia daäy roài ö ? Thieáu gia coi … thaáy tieåu tyø haõy coøn nguû … AÛ ñöùng daäy. Chieác chaên ñôn ñaép treân vai aû tuït xuoáng thì caû kinh thaát saéc, gnghó ngay ñeán trong luùc aû nguû say ñaõ bò chuû nhaân dôû troø khinh baïc laøm oâ ueá taám thaân cuûa aû. Nhöng aû troâng laïi xieâm aùo thì thaáy haõy coøn y nguyeân. Trong luùc thaûn g thoát aû vöøa kinh haõi vöøa nghi ngôø, run run hoûi: -Thieáu gia … thieáu gia … Chaøng thieáu nieân cöôøi hoûi: -Vöøa roài tyû nöông nguû mô ñaõ baûo ta ñöøng gieát ngöôøi. Chaúng leõ tyû nöông naèm mô thaáy ta gieát ngöôøi hay sao ? thò Kieám nghe chaøng thieáu nieân noùi moät caùch bình tænh ñaõ hôi yeân daï. AÛ laïi thaáy trong mình khoâng coù gì khaùc laï lieàn töï hoûi: -Chaúng leõ mình hieåu laàm maø traùch oan y chaêng ? AÛ lieàn ñaùp: -Chính theá ! Tieåu tyø vöøa naèm mô thaáy thieáu gia hai tay ñeàu caàm ñao gieát ngöôøi thaây cheát ngoån ngang. Ngöôøi naøo cuõng khoâng … khoâng … AÛ noùi tôùi ñaây thì ñoû maët leân khoâng noùi nöõa. Nguyeân aû luùc ban ngaøy ñaõ thaáy caùi gì thì ñeâm naèm mô thaáy caùi ñoù. Suoát moät ngaøy moät ñeâm aû thaáy chaøng thieáu nieân ñaët treân giöôøng möôøi taùm pho töông goã khoûa thaân, neân luùc nguû mô aû laïi thaáy chaøng thieáu nieân gieát cheát toaøn ñaøn oâng mình traàn truøng truïc, khoâng coù laáy moät manh quaàn aùo. Chaøng thieáu nieân khoâng hieåu lieàn hoûi laïi: -Tyû nöông baûo cuõng khoâng … laøm sao ? Thò Kieám laïi ñoû maët leân nhöng laùi caâu traû lôøi ra ñaèng khaùc: -Ñeàu khoâng phaûi laø ngöôøi hö ñoán. Chaøng thieáu nieân laïi hoûi: -Thò Kieám tyû nöông ! Trong loøng ta coù nhieàu ñieàu chöa hieåu tyû nöông coù cho ta bieát ñöôïc khoâng ? Thò Kieám tuûm tæm cöôøi ñaùp: -Trôøi ôi ! Thieáu gia môùi bò moät phen laâm troïng beänh maø tính tình ñeàu ñaõ bieán ñoåi heát laø nghóa laøm sao ? Thieáu gia noùi vôùi boïn noâ tyø sao cöù keâu tyû tyû muoäi muoäi hoaøi ? Chaøng thieáu nieân noùi: -Ta khoâng hieåu taïi sao tyû nöông cöù keâu ta baèng thieáu gia maø töï xöng mình laø noâ tyø gì gì ñoù. Roài vò laõo baù kia (töùc Boái Haûi Thaïch) laïi keâu ta laø bang chuùa. Coøn Trieån ñaïi ca laïi baûo laø cöôùp vôï y. Nhöõng chuyeän naøy laø theá naøo ? 148 Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thò Kieám ngöng thaàn nhìn chaøng thieáu nieân hoài laâu thì thaáy veû maët chaøng raát thaønh thöïc tuyeät khoâng coù yù gì ñuøa giôõn. AÛ lieàn noùi sang chuyeän khaùc: -Thieáu gia ñaõ qua moät ngaøy moät ñeâm chöa aên gì. Ngoaøi kia ñaõ naáu chaùo nhaân saâm, ñeå noâ tyø laáy moät baùt cho thieáu gia aên. Chaøng thieáu nieân nghe Thò Kieám nhaéc tôùi chuyeän aên uoáng thì phaùt giaùc ra mình ñoùi quaù roài, lieàn baûo: -Tyû nöông ñeå ta laøm laáy cuõng ñöôïc, haù daùm nhoïc loøng tyû nöông ? Chaùo ñeå ôû ñaâu? Chaøng ñaùnh hôi moät caùi roài cöôøi noùi: -Thoâi ta bieát roài ! Chaøng noùi xong böôùc leï ra phoøng ngoaøi. Beân ngoaøi phoøng nguû laø moät gian phoøng raát roäng. Goùc beân taû laø hoûa loø. Noài chaùo ñang soâi saønh saïch. Chaøng thieáu nieân ñöa maétn hìn Thò Kieám. AÛ ñoû maët la leân: -Trôøi ôi ! Chaùo ñun laâu kheâ naëc leân maát roài. Chaøng thieáu nieân cöôøi noùi: -Kheâ aên cuõng ngon, sôï gì ? Chaøng môû vung noài ra, muøi kheâ xoâng vaøo muõi noàng naëc. Nöûa noài chaùo ñaõ ñoùng laïi thaønh vöøng chaùy. Thò Kieám noùi: -Thieáu gia ! Thieáu gia haõy taïm duøng moät chuùt ñieåm taâm. Noâ tyø laäp töùc naáu chaùo khaùc. Hoûng beùt, thaät laø hoûng beùt ! Noâ tyø nguû say nhö cheát chaúng coøn bieát gì nöõa ! Chaøng thieáu nieân ôû choán thaâm sôn, côm chaùy chaùo kheâ aên ñaõ quen roài. Chaøng lieàn laáy chieác thìa muùc moät thìa ñoå vaøo mieäng nuoát. Thöù chaùo nhaân saâm naøy coù vò cay ñaéng, ñaõ chöa boû ñöôøng maø laïi kheâ naëc neân caøng ñaéng hôn. Chaøng thieáu nieân si suïp nuoát thìa chaùo noùng roài nhaên maët theø löôõi ra noùi: -Ñaéng quaù ! Ñaéng quaù !… Chaøng laïi muùc moät thìa nöõa leân vöøa thoåi vöøa ñoå vaøo mieäng nuoát, roài nhaên maët noùi: -Ñaéng quaù ! Thò Kieám giô tay toan ñoaït laáy muoãng chaùo ôû trong tay chaøng thieáu nieân. AÛ ñoû maët leân hoûi: -Chaùo kheâ theá naøy maø thieáu gia aên vaøo ö ? Ngoùn tay aû chaïm vaøo ngoùn tay chaøng thieáu nieân, nhöng chaøng khoâng chòu buoâng thìa. Da tay chaøng töï nhieân coù luoàng kình löïc haát ngöôïc laïi. Thò Kieám thaáy ngoùn tay rung leân nhö bò ñieän giaät. AÛ voäi ruït tay veà. Chaøng thieáu nieân khoâng bieát bieát chi heát, chaøng laïi aên moät thìa chaùo kheâ ñaéng ngoøm nöõa. 149 Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thò Kieám ngheách maét leân nhìn, thaáy chaøng aên laáy aên ñeå moùn chaùo vöøa kheâ vöøa ñaéng laïi vöøa laït leõo. AÛ khoâng theå nhòn ñöôïc, toeùt mieäng ra cöôøi noùi: -Maáy böõa nay thieáu gia ñoùi quaù, khoâng traùch aên ñöôïc caû chaùo kheâ. Chaøng thieáu nieân aên heát thìa naøy laïi muùc thìa khaùc kyø cho ñeán heát khoâng coøn moät hoät dính noài. Thöù chaùo nhaân saâm naøy tuy nhaõo nheït kheâ naëc, nhöng naáu baèng thöù saâm ñaõ giaø raát nhieàu chaát boå. Chaøng thieáu nieân nuoát chaùo vaøo hoïng, chaúng maáy choác tinh thaàn tænh taùo, maét saùng ngôøi. Thò Kieám thaáy maù chaøng ñoû hoàng lieàn cöôøi hoûi: -Thieáu gia ! Thieáu gia môùi luyeän ñoù laø thöù coâng phu gì maø gheâ theá ? Ngoùn tay noâ tyø vöøa ñuïng vaøo tay thieáu gia maø ñaõ bò moät luoàng kình löïc haát ngöôïc laïi laø taïi laøm sao ? Neùt maët cuõng töôi haún leân troâng ñeïp laém ! Chaøng thieáu nieân ñaùp: -Ta cuõng chaúng bieát laø coâng phu gì nöõa, chæ chieáu theo nhöõng neùt veõ treân hình nhaân baèng caây ñoù maø luyeän. Thò Kieám tyû nöông ! Ta … ta laø ai vaäy ? Thò Kieám chaúng hieåu chaøng queân thaät hay chaøng giaû vôø. AÛ cöôøi noùi: -Thieáu gia khoâng nhôù thaät hay laø thieáu gia hoûi giôõn chôi ? Chaøng thieáu nieân voø ñaàu böùc tai, ñoät nhieân hoûi: -Tyû nöông coù thaáy maù maù ta khoâng ? Thò Kieám ñaùp: -Tieåu tyø khoâng thaáy ñaâu ! Thieáu gia ! Töø tröôùc tôùi nay tieåu tyø chöa töøng nghe thaáy ai noùi ñeán thieáu gia coøn laõo thaùi thaùi caû. AÛ ngöøng laïi moät chuùt roài döôøng nhö nghó ra ñieàu gì lieàn noùi tieáp: -AØ phaûi roài ! Chaéc laø thieáu gia ñöôïc laõo thaùi thaùi chæ baûo nhieàu, neân baây giôø ñaõ söõa ñoåi heát tính tình. Chaøng thieáu nieân ñaùp: -Maù maù ñaõ baûo ñieàu gì dó nhieân ta phaûi nghe lôøi. Chaøng thôû daøi noùi tieáp: -Ñaùng tieác laø maù maù ñi ñaâu , ta khoâng thaáy nöõa. Thò Kieám noùi: -Taï ôn trôøi phaät! Treân theá gian naøy may laïi coøn coù ngöôøi cai quaûn ñöôïc thieáu gia... Giöõa luùc aáy ngoaøi cöûa coù tieáng ngöôøi hoûi: -Bang chuùa ñaõ tænh chöa? Thuoäc haï coù vieäc xin vaøo baåm baùo. Chaøng thieáu nieân ngaïc nhieân, khoâng bieát neân traû lôøi theá naøo. Coù leõ chaøng cuõng khoâng hieåu laø ngöôøi ngoaøi cöûa hoûi ai. 150 Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Chaøng lieàn cuùi xuoáng kheõ hoûi Thò Kieám: -Coù phaûi y hoûi ta khoâng? Thò Kieám ñaùp: -Dó nhieân laø y hoûi thieáu gia. Y noùi laø coù vieäc gaáp caàn vaøo trình thieáu gia ñoù. Chaøng thieáu nieân voäi noùi: -Tyû nöông baûo y haõy chôø moät chuùt. Baây giôø tyû nöông haõy chæ giaùo cho ta ñaõ. Thò Kieám ñöa maét nhìn chaøng roài lôùn tieáng hoûi voïng ra: -Vò naøo ôû ngoaøi ñoù? Ngöôøi kia ñaùp: -Thuoäc haï laø Traàn xung Chi ôû Sö oai ñöôøng. Thò Kieám laïi noùi: -Bang chuùa coù leänh: Traàn höông chuû haõy chôø moät chuùt, hieän giôø laõo gia chöa tieáp ngay ñöôïc. Traàn xung Chi ôû ngoaøi cöûa ñaùp voïng vaøo: -Xin tuaân leänh Bang chuùa. Chaøng thieáu nieân nhìn Thò Kieám vaãy tay roài trôû veà phoøng kheõ hoûi: -Ta chính laø ai? Thò Kieám nhíu caëp loâng maøy ra chieàu lo laéng, aû ñaùp: -Thieáu gia laø Bang chuùa bang Tröôøng Laïc. Hoï Thaïch teân goïi Phaù Thieân. Chaøng thieáu nieân laåm nhaåm: -Thaïch Phaù Thieân... Thaïch Phaù Thieân!... Teù ra mình laø Thaïch Phaù Thieân. Sao laïi khoâng phaûi laø Caåu taïp Chuûng?... Thò Kieám thaáy neùt maët chaøng thieáu nieân coù veû baàn thaàn lo laéng, lieàn tìm lôøi an uûi chaøng. AÛ noùi: -Thieáu gia! Thieáu gia baát taát phieàn naõo laøm chi? Xem chöøng thieáu gia beänh traïng khaù nhieàu roài. Tieåu tyø chaéc raèng chaúng bao laâu nöõa trí nhôù cuûa thieáu gia seõ phuïc hoài nhö cuõ. Chaøng thieáu nieân baây giôø ñaõ coù teân laø Thaïch Phaù Thieân. Vaäy töø ñaây trôû ñi, trong saùch naøy taïm duøng ba chöõ Thaïch phaù Thieân ñeå troû chaøng cho tieän. (Lôøi taùc giaû). Thaïch phaù Thieân kheõ hoûi Thò Kieám: -Bang Tröôøng Laïc laø caùi gì? Bang chuùa thì laøm vieäc gì? Thò Kieám nghó buïng: -Tröôøng Laïc bang chuùa laø caùi gì thieät khoù maø giaûi thích cho roõ ñöôïc. AÛ traàm ngaâm moät luùc roài ñaùp: -Bang Tröôøng Laïc coù nhieàu ngöôøi laém. Tæ nhö Boái tieân sinh, nhö Traàn höông chuû chaúng haïn ñeàu laø ngöôøi bang Tröôøng Laïc. Moïi ngöôøi trong bang ñeàu coù baûn laõnh 151 Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung cao cöôøng. Thieáu gia laøm Bang chuùa thì heát thaûy moïi ngöôøi ñeàu phaûi nghe meänh leänh cuûa thieáu gia. Thaïch phaù Thieân hoûi: -Baây giôø ta noùi vôùi hoï theá naøo cho phaûi? Thò Kieám nghe Thaïch Phaù Thieân hoûi caâu naøy aû khoâng bieát mình neân cöôøi hay laø neân khoùc, nhöng vaãn thaønh thöïc ñaùp: -Noâ tyø laø moät keû haàu haï thieáu gia thì hieåu theá naøo ñöôïc? Thieáu gia! Neáu thieáu gia chöa coù quyeát ñònh gì thì thöû thaêm doø Boái tieân sinh coi. Tieân sinh laø quaân sö baûn bang maø laïi laø ngöôøi raát thoâng minh lanh lôïi laém möu nhieàu trí. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Boái tieân sinh hieän giôø khoâng coù ôû ñaây. Thò Kieám tyû nöông ! Tyû nöông coù bieát vò Traàn höông chuû kia seõ hoûi gì ta khoâng? Baát cöù y hoûi ta ñieàu gì, nhaát ñònh ta cuõng khoâng bieát ñöôøng maø traû lôøi. Tyû nöông... baûo y quay veà ñi thoâi. Thò Kieám noùi: -Baûo y quay veà e raèng khoâng ñöôïc. Baây giôø thieáu gia ra saûnh ñöôøng gaëp y, tieåu tyû coù keá naøy taïm duøng ñöôïc. Baát luaän y noùi gì, thieáu gia chæ bieát nghe maø ñöøng noùi gì caû. Neáu y hoûi thì thieáu gia khoâng caàn traû lôøi maø chæ gaät ñaàu roài sau seõ baøn tính cuõng chöa muoän. Thaïch Phaù Thieân vui möøng noùi: -Theá thì hay laém. Caùi ñoù chaúng khoù gì, ta coù theå laøm ñöôïc. Thò Kieám lieàn ñi tröôùc daãn Thaïch Phaù Thieân ra moät gian phoøng khaùch. Trong saûnh ñöôøng, moät haùn töû thaân hình cao lôùn ñang ngoài gheá voäi ñöùng leân khom löng thi leã noùi: -Bang chuùa maïnh gioûi ñaáy a! Thuoäc haï laø Traàn xung Chi xin coù lôøi vaán an bang chuùa. Thaïch Phaù Thieân cuõng nghieâng mình thi leã noùi: -Traàn... Traàn höông chuû bình yeân ñaáy ö, ta cuõng coù lôøi vaán an höông chuû. Traàn xung Chi thaáy vaäy caû kinh thaát saéc luøi laïi hai böôùc. Gaõ voán bieát bang chuùa laø ngöôøi kieâu ngaïo voâ leã, taøn nhaãn hieáu saéc. Baây giôø gaõ ñeán thi leã vaán an, thaáy Bang chuùa haønh leã vaán an traû laïi thì chaéc raèng ñoái phöông ñaõ ñoäng loøng hieáu saùt, saép haï ñoäc thuû gieát gaõ. Traàn xung Chi tuy trong loøng cöïc kyø kinh haõi nhöng gaõ baûn laõnh cao cöôøng, laïi laø moät tay haøo kieät ngang taøn, coù tính ngaïo maïn cöông cöôøng. Khi naøo gaõ boù tay chòu cheát. Gaõ lieàn ngaám ngaàm vaän coâng löïc vaøo hai baøn tay daèn gioïng hoûi: -Chaúng hieåu thuoäc haï ñaõ phaïm ñieàu luaät naøo trong ban qui? Neáu bang chuùa muoán trò toäi thì haõy môû roäng höông ñöôøng keâu bang chuùng ñeán tuyeân caùo roài haõy thi haønh hình phaït cho nghieâm luaät phaùp. 152 Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch Phaù Thieân chaúng hieåu gì caû kinh ngaïc hoûi: -Trò toäi ö? Trò toäi caùi gì? Traàn höông chuû baûo ta trò toäi ai? Traàn Xung Chi khi töùc xoâng leân taän coå haèn hoïc noùi: -Traàn xung Chi naøy ñoái vôùi Bang chuùa cuøng baûn bang vaãn moät daï trung thaønh, khoâng heà nhò taâm laïi khoâng phaïm phaùp. Sao bang chuùa nôõ duøng nhöõng lôøi leõ chua cay ñeå maït saùt thuoäc haï. Thaïch Phaù Thieân chôït nghó ñeán Thò Kieám ñaõ daën neáu gaêp ñieàu gì khoâng hieåu thì cöù gaät ñaàu traøn ñeå roài sau seõ hoûi laïi Boái haûi Thaïch cuõng chöa muoän. Nghó vaäy chaøng lieàn gaät ñaàu lia lòa noùi: -Traàn höông chuû haõy ngoài xuoáng ñi! Baát taát phaûi khaùch khí nhö vaäy. Traàn Xung Chi noùi: -Tröôùc maët bang chuùa. Coù lyù ñaâu keû thuoäc haï daùm ngoài. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Phaûi, phaûi! Hai ngöôøi cöù ñöùng ñoái dieän nhau trô ra nhö phoãng chaúng ai noùi caâu gì vaø chæ nhìn nhau khoâng chôùp. Traàn xung Chi vaãn ngaám ngaàm ñeà phoøng, neùt maët loä veû khieáp sôï. Coøn Thaïch Phaù Thieân thì lô mô chaúng hieåu gì veû maët vöøa nghi ngôø nhöng vaãn oân hoaø vaø nieàm nôû. Theo luaät leä cuûa bang Tröôøng Laïc thì khi thuoäc haï trình vieäc cô maät leân Bang chuùa, khoâng ai ñöôïc ñöùng beân nghe ngoùng, neân Thò Kieám ñaõ ruùt lui khoûi nhaø khaùch saûnh. Giaû tyû aû coù maët taïi ñaây thì ñaõ giaûi thích maáy caâu cho Traàn xung Chi nghe roài. AÛ chæ noùi laø Bang chuùa môùi bò troïng beänh vöøa khoûi, tinh thaàn haõy coøn hoà ñoà chöa ñöôïc saùng suoát thì Traàn xung Chi seõ bôùt ñöôïc moái lo aâu ngay. Thaïch Phaù Thieân thaáy treân kyû traø ñaët hai cheùn nöôùc, chaøng lieàn töï mình caàm laáy moät cheùn coøn cheùn kia ñöa môøi Traàn xung Chi. Traàn xung Chi vöøa sôï trong nöôùc traø coù thuoác ñoäc, laïi sôï Thaïch phaù Thieân thöøa cô ñoäng thuû. Gaõ khoâng daùm dô tay ra ñoùn laáy cheùn traø, chaân böôùc lui laïi. Choang moät tieáng! Cheùn traø baèng söù rôùt xuoáng neàn nhaø vôõ tan. Thaïch phaù Thieân la leân moät tieáng: -UÙi chao! Roài chaøng laïi mæm cöôøi noùi: -Xin loãi höông chuû! Xin loãi höông chuû! oOo 153 Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2