Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 19

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

110
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 19', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 19

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI CHÍN THIEÁU NÖÕ MAËC AÙO MAØU LUÏC LAØ AI ? Thaïch Phaù Thieân trong loøng vaãn thaéc maéc veà nhöõng vaán ñeà : Taïi sao Hoa Vaïn Töû laïi bò Traàn Höông chuû baét giam vaøo nhaø lao? Vì leõ gì naøng toan gieát mình ? Chaøng chôø Thò Kieám trôû vaøo ñeå hoûi aû thì chôït nghe ngöôøi gaùc cöûa ngoaøi leân tieáng: -Boái tieân sinh ñaõ ñeán. Thaïch Phaù Thieân trong daï möøng thaàm, voäi ñi ra nhaø saûnh ñöôøng. Vöøa thaáy Boái Haûi Thaïch chaøng ñaõ noùi ngay: -Boái tieân Sinh ! Vöøa xaûy ra moät vieäc raát kyø laï. Roài chaøng ñem vuï gaëp Hoa Vaïn Töû ra keå laïi moät löôït. Boái Haûi Thaïch nghe ñoaïn gaät ñaàu. Y khoâng baøy toû yù kieán gì veà vuï Hoa Vaïn Töû, trònh troïng noùi ngay: -Traàn Höông ccchuû ôû Sö oai ñöôøng tröôùc nay vôùi bang chuùa heát loøng kính caån, moät daï trung thaønh. Y laïi laø ngöôøi coù coâng lôùn vôùi baûn bang. Xin Bang chuùa roäng löôïng tha maïng cho Y. Thaïch Phaù Thieân laáy laøm kyø hoûi : -Tha maïng cho y ö ? Y laøm sao laïi tha maïng?. Y laø ngöôøi toát laém maø! Boái tieân Sinh ! Neáu y coù maéc bònh gì thì tieân sinh cöùu chöõa cho y nheù ! Boái Haûi Thaïch caû möøng xaù daøi noùi: -Ña taï Bang chuùa coù daï khoan hoàng. Y nghó buïng: -Bang chuùa noåi tieáng laø ngöôøi khaéc nghieät, ít khi thi aân cho ngöôøi. Y ñaõ xöû töû ai thì chaúng maáy khi laïi aân xaù cho ngöôøi ñoù. Böõa nay y chòu phaù leà luaät tha Traàn Xung Chi ñuû chöùng toû y raát neå maët mình. Boái Haûi Thaïch taï ôn xong laät ñaät ruùt lui. Nguyeân Traàn Xung Chi cuøng Hoa Vaïn Töû chia tay nhau roài lieàn ñeán tìm Boái Haûi Thaïch Nhôø y naên næ Thaïch Bang chuùa tha maïng cho mình cuøng laø xin thuoác giaûi ñoäc. Boái Haûi Thaïch ñaõ coù moân " Vaïn linh giaûi ñoäc ñan" coù theå tieâu tröø ñöôïc baùch ñoäc. Y chæ caàn Bang chuùa gaät ñaàu moät caùi thì vieäc giaûi ñoäc deã nhö trôû baøn tay. Y vaãn lo laéng Thaïch bang chuùa khoâng phaûi laø ngöôøi deã daøng khoan thöù cho ai. Khoâng ngôø böõa nay, y vöøa môû mieâng xin ñaõ ñöôïc bang chuùa tha maïng cho Traàn Xung Chi. Y raát laáy laøm sung söôùng vì ñaõ cöùu ñöôïc baïn höõu laïi ñöôïc moät phaàn thöïc löïc cho baûn bang ñeå ñoái phoù vôùi nhöng hoaï hoaïch saép xaûy ra. 163 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Boái Haûi Thaïch ñi roài. Thaïch Phaù Thieân lieàn ñem nhöõng chuyeän nghi ngôø hoûi Thò Kieám. Baây giôø môùi bieát choã naøy thuoäc Döông Chaâu, moät ñòa ñieåm giao thoâng raát khaån yeáu cho hai mieàn Nam, baéc, Saøo huyeät An Laïc laø nôi ñaêt toång ñaø bang Tröông Laïc vaø Thaïch Phaù Thieân laø Bang Chuùa. Bang Tröôøng Laïc noäi boä chia laøm ba ñöôøng, beân ngoaøi chia laøm naêm ñöôøng ñeå thoáng suaát bang chuùng caùc nôi. Trong bang Tröôøng Laïc coù raát nhieàu laø tay cao thuû, Nhöõng naêm gaàn ñaây bang naøy thanh theá raát lôùn. Nhöõng nhaân vaät baûn laõnh cao thaâm nhö Boái Haûi Thaïch qui ñaàu raát ñoâng. Nhö vaäy ñuû toû bang Tröôøng Laïc coù moät thöïc löïc khaù huøng haäu, nhöõng bang phaùi taàm thöôøng khoâng theå bì kòp. Thò Kieám laø moät aû nha hoaøn nhoû tuoåi chæ bieát ñaïi khaùi nhö vaäy, coøn nhöõng vieäc lôùn maø bang Tröôøng Laïc ñaõ haønh ñoäng tren choán giang hoà cuøng bang naøy keát thaân haëc thuø haèn vôùi nhöõng moân phaùi naøo thì aû khoâng theå bieát ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân nghe Thò Kieám noùi veà tình hình bang Tröôøng Laïc, chaøng chæ hieåu ñöôïc sô qua maø thoâi. Tuy chaøng laø ngöôøi thoâng minh, nhöng chöa am hieåu theá söï. Nhöõng chi tieát lieân quan ñeán moïi vieäc chaøng khoâng coù caùch naøo thaáu trieät ñeå bao quaùt ñöôïc tình theá bang naøy. Chaøng traàm ngaâm moät luùc roài noùi : -Thò Kieám tyû nöông ! Caùc vò nhaän laàm ta roài. Khoâng phaûi laø ta mô nguû ñaâu. Söï thöïc thì nhaát ñònh ngöôøi khaùc môùi phaûi laø bang chuùa. Coøn ta ñaây chaúng qua laø moät gaõ thieáu nieân ôû choán sôn laâm chöù khoâng hieåu gì laø bang chuùa heát. Thò Kieám khoâng tin cöôøi ñaùp : -Keå ra thieân haï cuõng coù laém ngöôøi töôùng maïo gioáng nhau. Nhöng tieáng goïi laø gioáng nhau nhöng cuõng chæ hao hao chöù chaúng theå naøo gioáng heát thaûy nhö trình ñoä naøy ñöôïc. AÛ chôït nhôù ra ñieàu gì hoûi tieáp: -Thieáu gia! Gaàn ñaây thieáu gia luyeän moân gì ñoù, noâ tyø e raèng boä oùc thieáu gia ñaõ bò chaán ñoäng quaù nhieàu. Noâ tyø khoâng noùi chuyeän vôùi thieáu gia nöõa ñeå thieáu gia nghæ ngôi nhieàu cho taâm thaàn thoaûi maùi, roài daàn daàn thieáu gia seõ nhôù laïi ñöôïc heát. Thaïch Phaù Thieân voäi noùi: -Khoâng !Khoâng ñöôïc ! Trong loøng ta coøn nhieàu moái nghi ngôø caàn phaûi hoûi tyø nöông. Thò Kieám tyû nöông ! Taïi sao tyû nöông laïi thích laøm nha hoaøn. Thò Kieám vaønh maét ñoû hoe ñaùp : -Laøm gì coù chuyeän thích laøm nha hoaøn. Töø thuôû nhoû noâ tyø ñaõ moà coâi cha meï, khoâng nôi nöông töïa. Coù ngöôøi ñem noâ tyø veà nuoâi roài ñöa ñeán baùn cho bang Tröôøng Laïc. Ñaäu toång quaûn ñeå noâ tyø haàu haï thieáu gia, dó nhieân laø noâ tyø phaûi tuaân meänh. Thaïch Phaù Thieân noùi: 164 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Neáu theá thì khoâng phaûi tyû nöông muoán laøm nha hoaøn. Vaäy tyû nöông cöù vieäc ñi ñi, ta khoâng caàn ngöôøi phuïc dòch. Baát luaän chuyeän gì ta cuõng töï laøm laáy ñöôïc heát. Thò Kieám voäi noùi: -Hieän thôøi noâ tyø khoâng coøn moät ngöôøi thaân thuoäc naøo nöõa. Vaäy thieáu gia baûo noâ tyø ñi ñaâu, veà ñaâu baây giôø? Ñaäu toång quaûn maø bieát ra thieáu gia khoâng muoán cho noâ tyø haàu haï nöõa thì y nhaát ñònh seõ traùch phaït noâ tyø khoâng chòu heát loøng thò phuïng. Noâ tyø seõ bò nhöø ñoøn ñeán cheát maát. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Ñöøng lo! Ta seõ baûo Ñaäu toång quaûn khoâng ñaùnh maéng tyû nöông laø xong. Thò Kieám laéc ñaàu noùi: -Thieáu gia chöa khoûi beänh haún, noâ tyø khoâng theå boû ñaây maø ñi ñöôïc. Hôn nöõa neáu thieáu gia khoâng khinh reõ noâ tyø thì noâ tyø tình nguyeän phuïc thò thieáu gia. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Tröôùc nay ta khoâng khinh reõ moät ai thì coù lyù ñaâu laïi khinh reõ tyû nöông ñöôïc? Thò Kieám khoâng hieåu bang chuùa queân heát nhöõng vieäc ñaõ qua thaät hay chaøng noùi giaû vôø ñeå laáy loøng. AÛ vöøa töùc mình vöøa buoàn cöôøi noùi: -Thieáu gia noùi vaäy thì moïi ngöôøi taát ca ngôïi Thaïch ñaïi bang chuùa ñaõ caûi taø qui chính roài. Thaïch Phaù Thieân traàm ngaâm, khoâng noùi gì nöõa chaøng nghó thaàm trong buïng: -Thaïch bang chuùa ñuùng laø moät ngöôøi cöïc kyø hung aùc. Y ñaõ kieâu ngaïo khinh ngöôøi laïi coù tình hieáu saùt neân ai thaáy y cuõng len leùt khieáp sôï. Baây giôø ta bieát laøm theá naøo ñaây? Thoâi thoâi ñeå mai ta noùi roõ cho Boái tieân sinh nghe, khoâng theå ñeå hoï nhaän laàm mình laø Bang chuùa maõi ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân ngaãm nghó heát chuyeän naøy sang chuyeän khaùc. Coù luùc chaøng caûm thaáy laøm Bang chuùa ñöôïc moïi ngöôøi raát kính troïng. Hoï aên noùi ñoái xöû cuõng thaáy vui tai ñeïp maét. Nhöng coù luùc chaøng nghó tôùi mình maïo xöng ñòa vò cuûa ngöôøi khaùc, roài moät ngaøy kia bang chuùa chaân chính trôû veà ñaây, chaéc laø y phaûi ñieân tieát, khoâng chöøng y coøn gieát mình nöõa. Nhö theá thì thieät laø nguy hieåm. Thaïch Phaù Thieân aên côm toái roài laïi cuøng Thò Kieám chuyeän troø moät luùc. Chaøng hoûi heát chuyeän naøy sang chuyeän khaùc maø döôøng nhö chuyeän gì ñoái vôùi chaøng cuõng laø môùi laï. Thò Kieám thaáy trôøi toái laâu roài, aû lo raèng tính neát cuõ cuûa thieáu gia laïi naåy maàm roài ñöa chaøng ñeán haønh ñoäng baát chính, aû lieàn caùo töø ra khoûi phoøng, tieän tay ñoùng cöûa laïi. Thaïch Phaù Thieân ngoài treân giöôøng moät mình cuõng buoàn vì chaúng coù vieäc gì laøm. Chaøng laïi luyeän coâng theo nhöõng ñöôøng kinh maïch treân möôøi taùm pho töôïng goã. 165 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Ñeâm ñaõ khuya. Boán beà tòch mòch. Baát thình lình Thaïch Phaù Thieân nghe beân ngoaøi cöûa soå coù ba tieáng goõ "caùch caùch" vang leân. Chaøng giöông maét leân nhìn thì thaáy caùnh cöûa soå töø töø môû ra. Moät baøn tay nhoû nhaén thoø vaøo vaãy chaøng hai caùi. Chaøng thaáp thoaùng nhìn thaáy tay aùo maøu xanh lôït maø coå tay traéng boùng. Thaïch Phaù Thieân ñoäng taâm, chaøng nhôù tôùi thieáu nöõ maët traùi xoan mình maëc aùo maøu xanh lôït tröôùc ñaõ coù moät laàn vaøo phoøng luùc canh khuya. Chaøng lieàn nhaûy xuoáng giöôøng chaïy ra cöûa soå caát tieáng goïi: -Tyû nöông! .. Beân ngoaøi cöûa soå thanh aâm trong treûo cuûa moät thieáu nöõ ñaùp laïi: -Sao laïi keâu ta baèng tyû nöông? Ra ñaây leï leân! Thaïch Phaù Thieân môû cöûa soå voït ra thì khoâng thaáy boùng moät ngöôøi naøo. Chaøng coøn ñang kinh haõi, nghi ngôø thì ñoät nhieân tröôùc maét mình hoa leân moät caùi roài toái saàm laïi. Moät baøn tay meàm maïi dòu daøng bòt laáy maét chaøng. Sau löng coù tieáng cöôøi khuùc khích roài muõi chaøng ngöûi thaáy moät muøi thôm thanh nhaõ töïa nhö hoa lan. Thaïch Phaù Thieân vöøa kinh haõi vöøa möøng thaàm. Chaøng bieát thieáu nöõ naøy muoán giôõn chôi vôùi mình. Töø thuôû nhoû chaøng ôû choán hoang sôn hiu quaïnh khoâng chuyeän troø vôùi ai ñöôïc, chaøng ñaønh laáy con A hoaøng laøm baàu baïn. Baây giôø ñoät nhieân coù ngöôøi baïn treû noâ giôõn, dó nhieân chaøng laáy laøm khoan khoaùi voâ cuøng. Chaøng vöøa quaøng tay ra phía sau ñònh oâm laáy, vöøa noùi: -Naøo thöû xem ta coù baét ñöôïc khoâng? Ngôø ñaâu chaøng xoay tay laïi tuy ñaõ mau leï, nhöng ngöôøi thieáu nöõ chuoàn coøn mau leï hôn. Chaøng oâm vaøo khoaûng khoâng. Thaïch Phaù Thieân coøn ñang chöng höûng, boãng thaáy taø aùo maøu luïc (xanh lôït) phaát phôùi trong buïi hoa. Chaøng lieàn nhaûy soå laïi vöôn tay ra chuïp. Chuïp khoâng truùng ngöôøi naøng maø laïi ñuïng phaûi ñaùm gai Mai Coâi. Chaøng nhòn ñau khoâng ñöôïc , la leân moät tieáng: -UÙi chaø! Thieáu nöõ lieàn chuoàn ra maët tröôùc khoùm Töû kinh hoa. Naøng loù ñaàu ra kheõ cöôøi noùi: -Chaøng ngoác ôi! Ñöøng leân tieáng nöõa! Haõy ñi theo ta! Thaïch Phaù Thieân thaáy thaân hình naøng chuyeån ñoäng lieàn laät ñaät theo sau. Thieáu nöõ chaïy ñeán chaân böùc töôøng vaây toan nhaûy leân maët töôøng thì trong boùng toái ñoät nhieân coù tieáng ñoäng roài laïi hai ngöôøi voït ra. Moät ngöôøi tay caàm ñôn ñao, coøn moät ngöôøi tay caàm phaùn quan buùt. Caû hai ñöùn g chaén tröôùc maët thieáu nöõ quaùt hoûi: -Ai ñoù ? Ñöùng laïi! Giöõa luùc naøy Thaïch Phaù Thieân vöøa cöôøi hì hì vöøa chaïy tôùi nôi. 166 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Hai gaõ kia laø ñeä töû bang Tröôøng Laïc tuaàn tieãu trong vöôøn hoa. Chuùng vöøa thaáy Thaïch Phaù Thieân toeùt mieäng cöôøi heà heà vôùi thieáu nöõ laï maët, voäi vaøng traùnh sang hai beân thi leã noùi: -Thuoäc haï khoâng bieát coâ nöông ñaây laø baïn vôùi Bang chuùa, neân ñaõ ñaéc toäi. Xin bang chuùa löôïng thöù cho! Roài chuùng quay laïi nhìn thieáu nöõ nghieân g mình thi leã vaø taï toäi. Thieáu nöõ nhìn boïn hoï leø löôõi moät caùi, roài day laïi ngoù Thaïch Phaù Thieân giô tay ra vaãy. Ñoaïn naøng khoâng noùi chi heát nhaûy voït leân maët töôøng. Thaïch Phaù Thieân töï löôïng söùc mình khoâng ñuû baûn laõnh ñeå nhaûy leân maët böùc töôøng cao nhö vaäy. Nhöng moät beân thieáu nöõ vaãy tay, moät beân hai teân ñeä töû chaêm chaêm ngoù mình chaúng leõ chaøng laïi keâu ngöôøi ñi laáy thang ñeå treøo leân töôøng. Chaøng ñaønh lieàu mình chuïm chaân laïi nhaûy voït leân. Laï thay! Baøn chaân chaøng töïa hoà phaùt sinh moät luoàng löïc ñaïo khoâng bieát töø ñaâu ñöa ñeán ñaåy ngöôøi chaøng leân ñaùnh veùo moät tieáng. Nhöng ñeán maët töôøng chaân vaãn chöa ngöøng maø laïi vöôït qua. Hai teân ñeä töû giaät mình. Chuùn g khoâng nhòn ñöôïc lôùn tieáng reo hoø: -Coâng phu tuyeät dieäu! Giöõa luùc aáy, beân ngoaøi töôøng boâng nghe ñaùnh "huîch" moät tieáng döôøng nhö coù moät vaät gì naëng rôùt xuoáng ñaát. Nguyeân Thaïch Phaù Thieân khoâng bieát haï mình töø töø, cöù ñeå ngöôøi gieo thaúng xuoáng. Hai teân ñeä töû ôû phía trong chaân töôøng ngô ngaùc nhìn nhau. Chuùng khoâng hieåu taïi sao khinh coâng Bang Chuùa ñaõ thaàn dieäu nhö vaäy maø rôùt xuoáng baèng moät tö theá raát khoù coi. Thieáu nöõ ôû treân ñaàu töôøng nhìn raát roõ, naøng giaät mình kinh haõi naøng thaáy Thaïch Phaù Thieân teù ngoài xuoáng moät luùc roài maø chöa daäy ñöôïc. Naøng lieàn tung mình nhaûy xuoáng vöøa ñöa tay ra ñôõ daäy ñöôïc, vöøa caát tieáng dòu daøng noùi: -Thieân ca! Thieân ca laøm sao vaäy ? Thieân ca bònh chöa khoûi haún thì chôù neân vaän coâng löïc ñeå sính cöôøng. Naøng luoàn tay vaøo naùch chaøng töø töø naâng daäy. Thaïch Phaù Thieân gieo thaúng moâng xuoáng ñau quaù khoâng chòu noåi. Nhôø coù thieáu nöõ naâng ñôõ chaøng môùi ñöùng leân ñöôïc. Thieáu nöõ hoûi: -Chuùng ta ñi choã khaùc coù tieän hôn khoâng? Thieân ca teù ñau coøn ñi ñöôïc nöõa chaêng? 167 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch Phaù Thieân vaãn coøn tính treû hieáu thaéng, hôn nöaõ coâng löïc chaøng raát thaâm haäu, tuy chaøng teù xuoáng moät caùi baèng trôøi giaùng nhöng chæ sau moät luùc laø heát ñau ngay. Chaøng ñaùp: -Ñöôïc laém ta khoâng ñau gì caû. Dó nhieân laø ñi ñöôïc. Thieáu nöõ keùo tay chaøng noùi: -Maáy böõa nay khoâng gaëp maët, Thieân ca coù nhôù ta khoâng? Naøng töø töø ngöûng ñaàu leân nhìn thaúng vaøo maét Thaïch Phaù Thieân. Tröôùc maét Thaïch Phaù Thieân hieän ra moät boä maët thanh tao thoaùt tuïc. AÙnh traêng chieáu vaøo caëp maét naøng troâng töïa hai vì sao. Muõi chaøng ngöûi thaáy trong ngöôøi thieáu nöõ tieát ra moät muøi thôm eâm dòu. Loøng chaøng khoâng khoûi mô maøng. Tuy chaønh chöa hieåu gì veà moái tình trai gaùi, nhöng tuoåi ñaõ hai möôi chaøng coøn ngaây thô ngoác ngheách ñeán ñaâu thì tröôùc tình traïng naøy cuõng phaûi naûy ra loøng yeâu meán ñoái vôùi moät tieáu nöõ xinh ñeïp. Chaøng ngaån maët ra ñaùp: -Toái hoâm aáy coâ nöông laïi thaêm ta roài boû ñi ngay, Ta nhôù coâ laém. Thieáu nöõ chuùm chím cöôøi noùi: -Thieân ca ñaõ maát tích baáy laâu roài laïi hoân meâ baát tænh bao nhieâu ngaøy, neân khoâng bieát ngöôøi ta lo laéng ñeán theá naøo. Maáy böõa nay ñeâm naøo ta cuõng ñeán thaêm Thieân ca, Thieân ca coù bieát khoâng? Ta thaáy Thieân ca ñang ôû trong thôøi kyø luyeän coâng raát quan heä, thì e raèng söï quaáy nhieãu raát nguy haïi cho coâng khoaù cuûa Thieân ca, neân khoâng daùm leân tieáng goïi. Thaïch Phaù Thieân vui möøng hoûi: -Thöïc theá ö ? Ta khoâng bieát chi heát. Haûo tæ nöông ! Tæ nöông! Sao tæ nöông laïi töû teá vôùi ta nhö vaäy ? Thieáu nöõ ñoät nhieân bieán saéc haát tay chaøng ra noùi : -Ngöôi keâu ta baèng gì ?.. Ta.. Ñaõ ñoaùn ra roài ! Baáy laâu ngöôi khoâng trôû veà … nhaát ñònh ôû beân ngoaøi ngöôi ñaõ chung ñuïng vôùi con ñaøn baø naøo roài. Höø! Ngöôi quen goïi thò baèng " Haûo tæ nöông"... neân baây giôø cuõng buoät mieäng keâu ta nhö vaäy... Thaïch Phaù Thieân thaáy thieáu nöõ vöøa môùi vui cöôøi dí doûm gioïng noùi oân hoaø uyeån chuyeån, maø ñoät nhieân bieán thaønh giaän döõ thì chaøng kinh ngaïc, chaúng hieåu ra sao, mieäng aáp uùng: -Ta... ta... Thieáu nöõ thaáy chaøng aáp uùng khoâng giaûi thích ñöôïc thì laïi caøng töùc giaän. Naøng giô tay ra naém laáy tai chaøng nghieán raêng hoûi: -Baáy nhieâu ngaøy ngöôi ñaõ ôû chung vôùi ñöùa con gaùi naøo? Coù phaûi ngöôi keâu thò baèng "haûo tyû nöông" khoâng? Noùi mau, noùi mau! 168 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Moãi moät caâu "noùi mau" laø moät laàn naøng giöït tai moät caùi. Ba caâu "noùi mau", naøng giöït luoân ba caùi. Thaïch Phaù Thieân ñau quaù chòu khoâng noåi keâu leân: -UÙi chao! Roài chaøng noùi: -Ngöôi hung döõ quaù! Ta khoâng chôi vôùi ngöôi nöõa! Thieáu nöõ laïi keùo tai moät caùi thaät maïnh hoûi: -Ngöôi muoán ruoàng boû khoâng hoûi gì ñeán ta nöõa phaûi khoâng? Khoâng theå deã theá ñaâu. Ngöôi ôû chung vôùi ñöùa con gaùi naøo? Phaûi noùi cho mau! Thaïch Phaù Thieân nhaên nhoù ñaùp: -Ta coù ôû vôùi moät coâ gaùi thieät. Y cuõng nguû trong phoøng ta. Thieáu nöõ caøng töùc giaän hôn nöõa, naøng keùo tai Thaïch Phaù Thieân ñeán chaûy maùu ra theùt leân lanh laûnh: -Ta phaûi ñi gieát thò. Thaïch Phaù Thieân hoaûng hoàn keâu leân: -Trôøi ôi! Ñoù laø Thò Kieám tyû nöông. Y naáu yeán saøo, naáu chaùo saâm cho ta aên. Tuy y naáu chaùo kheâ nhöng y laø ngöôøi raát toát. Ngöôi... ñöøng coù gieát y. Thieáu nöõ ñang töùc giaän hai haøng leä chaûy xuoáng maù, boãng nhieân naøng phaù leân cöôøi ha haû. Naøng phì moät tieáng, giöït tay chaøng moät caùi thaät maïnh roài noùi: -Ta cöù töôûng con tieän nhaân naøo maø Thieân ca keâu baèng "haûo tyû nöông" ñoù laø ai, teù ra laø con nha ñaàu thoái tha kia. Ngöôi gaït ta roài! Ta khoâng tin ñaâu. Maáy böõa nay ñeâm naøo ta cuõng ñöùng ngoaøi cöûa soå nhoøm vaøo. Ta thaáy Thieân ca cuøng con nha ñaàu vaãn giöõ leã ñoä. Thieân ca thaät laø ngöôøi khoân ngoan. Naøng laïi giô tay ra naém tai chaøng keùo maïnh moät caùi. Thaïch Phaù Thieân kinh haõi voâ cuøng giaät baén ngöôøi leân. Chaøng ngoeïo ñaàu ñi toan traùnh, thieáu nöõ xoeø baøn tay ra xoa vaøo tai chaøng roài cöôøi hoûi: -Thieân ca coù ñau khoâng? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Dó nhieân laø ñau laém!... Thieáu nöõ laïi cöôøi noùi: -Ñau thì raùng maø chòu. Ai baûo Thieân ca treâu ta laïi coøn giôû troø ma quyû keâu ta baèng "haûo tyû nöông" laøm chi? Thaïch Phaù Thieân noùi: -Ta thöôøng nghe maãu thaân baûo keâu ngöôøi baïn gaùi baèng tæ nöông laø lòch söï. Chaúng leõ goïi nhö theá laø laàm loän hay sao? Thieáu nöõ nguyùt chaøng noùi: 169 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Ta coù caàn Thieân ca lòch söï vôùi ta ñaâu? Ñöôïc laém! Neáu Thieân ca caùu giaän thì ta ñöa tai ñeå Thieân ca giöït cho coâng baèng. Naøng noùi xong nghieâng ñaàu laïi cho nöûa maët saùt gaàn vaøo chaøng. Muøi thôm thoang thoaûng ôû maù thieáu nöõ laïi loït vaøo muõi Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân giô tay leân naém laáy tai thieáu nöõ, laéc ñaàu noùi: -Ta khoâng giöït. Roài chaøng laïi hoûi: -Vaäy ta keâu ngöôi baèng gì cho phaûi? Thieáu nöõ töùc giaän xaüng gioïng: -Tröôùc nay Thieân ca keâu ta baèng gì? Chaúng leõ Thieân ca queân caû teân ta roài hay sao? Thaïch Phaù Thieân ñònh thaàn laïi nghieâm nghò noùi: -Coâ nöông! Ta noùi ñeå coâ nöông hay: coâ nhaän laàm ngöôøi roài ñoù! Ta khoâng phaûi laø Thieân ca cuûa coâ ñaâu, maø cuõng khoâng phaûi Thaïch Phaù Thieân chi chi heát. Ta laø "Caåu tap Chuûng" ñaây maø. Thieáu nöõ thoän maët ra. Hai tay naøng naém laáy vai chaøng xoay ñi nöûa voøng ñeå aùnh traêng soi vaøo taän maët. Naøng ngöng thaàn nhìn kyõ laïi moät hoài roài cöôøi khanh khaùch noùi: -Thieân ca! Thieân ca thaät kheùo baày troø. Vöøa roài nghe Thieân ca noùi nhö thaät, khieán cho ta sôï heát hoàn, ngôõ laø mình nhaän laàm ngöôøi thieät! Baây giôø chuùng ta ñi thoâi! Thaïch Phaù Thieân voäi noùi: -Ta khoâng baày troø ñaâu. Ngöôi nhaän laàm ngöôøi thaät ñoù. Ñeán teân ta laø gì maø ngöôi cuõng khoâng bieát thì coøn ñuùng laøm sao ñöôïc? Thieáu nöõ döøng böôùc quay laïi. Hai tay naøng naém caû laáy hai tay Thaïch Phaù Thieân, maët cöôøi töôi nhö hoa nôû, naøng noùi: -Ñöôïc laém: Thieân ca ñaõ nhaát ñònh aên thua vôùi ta thì ta ñaønh chòu thua maø khai laïi 1 teân hoï: Ta hoï Ñinh teân Ñang, Thieân ca vaãn goïi ñuøa ta laø Ñinh Ñinh Ñang Ñang . Cuõng coù luùc keâu baèng Ñinh Ñang, Ñinh Ñang. Döùt lôøi thieáu nöõ tay naém Thaïch Phaù Thieân trôû goùt chaïy ñi nhö bay veà phía tröôùc. Thaïch Phaù Thieân bò naøng loâi ñi. Ngöôøi chaøng loaïng choaïng maáy caùi roài ñaønh taêng gia cöôùc löïc thuïc maïng chaïy theo. Ban ñaàu chaøng thôû hoàng hoäc ra chieàu nhoïc meät voâ cuøng. Nhöng chaïy moät luùc roài noäi löïc ñieàu hoaø caøng chaïy caøng nheï nhoõm töïa hoà khoâng hao toån moät chuùt khí löïc naøo. Thaïch Phaù Thieân khoâng bieát ñaõ chaïy ñöôïc bao nhieâu ñöôøng ñaát. Boãng chaøng thaáy tröôùc maét maët nöôùc rung rinh, thì ra ñaõ ñeán bôø soâng. 1 Ñinh ñang hai chöõ ñi lieàn nghóa laø xuûng xeûng. Tieáng ngoïc ñeo chaïm vaøo nhau phaùt ra thanh aâm goïi laø ñinh ñang. 170 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Ñinh Ñang keùo tay chaøng kheõ voït ngöôøi leân nhaûy xuoáng con thuyeàn nhoû ñaäu ôû bôø soâng. Thaïch Phaù Thieân cuõng nhaûy theo nhöng chaøng chöa hieåu caùch vaän noäi löïc cho thaønh khinh coâng. Huîch moät tieáng! Chaøng gieo ngöôøi maïnh xuoáng ñaàu thuyeàn. Thuyeàn troøng traønh, nöôùc voït leân tung toeù. Ñinh Ñang la leân moät tieáng "aùi chaø!" roài cöôøi noùi: -Coi boä Thieân ca nhaûy töôûng chöøng muoán choïc thuûng caû thuyeàn ra. Naøng noùi xong caàm caây saøo tre kheõ ñaåy moät caùi cho thuyeàn ra giöõa soâng. oOo 171 Typed by COI http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2