Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 2

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

203
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 2', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 2

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI THAÏCH TRANG CHUÙA THEO DOÕI BOÏN KIM ÑAO Thaây ma haønh ñoäng raát chaäm chaïp. Y böûa heát hôn chuïc chieác baùnh maø maát moät khoaûng thôøi gian chöøng chaùy heát neùn höông. Y tìm maõi khoâng thaáy baùnh nöõa môùi töø töø quay ñaàu laïi döôøng nhö ñeå doøm ngoù boán phía xem coøn nöõa khoâng. Gaõ aên xin ñoät nhieân nhìn ra thaáy moät vaät thì hoàn vía leân maây. Nguyeân gaõ naáp ôû trong goùc böùc töôøng, aùnh traêng töù phía sau löng phaûn chieáu laïi boùng gaõ in xuoáng maët ñaát. Boùng naøy ñaàu buø toùc roái ôû ngay beân thaây ma. Gaõ aên xin chôït thaáy chaân töû thi nhuùc nhích. Khoâng hieåu töø ñaâu ñem ñeán cho gaõ moät luoàng duõng khí. Gaõ keâu leân moät tieáng roài co gioø chaïy tuoát. Thaây ma trong coå aám ôù la leân: -Baùn h nöôùng, baùnh nöôùng! Roài cuõng caát böôùc ñuoåi theo. Gaõ aên xin vaáp phaûi quaûng daây neân ngaõ laên xuoáng ñaát . Thaây ma lieàn thoø tay ra toan naém laáy löng gaõ. Gaõ aên xin laên ñi moät voøng traùnh khoûi roài co gioø chaïy. Thaây ma loàm coàm maõi khoâng daäy ñöôïc. Y choáng tay xuoáng ñaát moät hoài môùi ñöùng leân noåi. Nhöng chaân y daøi, böôùc xa. Tuy y vöøa ñi vöøa laûo ñaûo nhö ngöôøi say röôïu maø chæ möôøi maáy böôùc ñaõ ñuoåi tôùi sau löng gaõ aên xin. Gaõ aên xin chaïy gaàn ñeán goác caây thì chôït nhôù ra coù ngöôøi noùi thaây ma khoâng chaïy quanh ñöôïc. Gaõ töï nhuû: -Mình cöù chaïy quanh goác caây laø quyû nhaäp traøng ñuoåi khoâng kòp. Gaõ döøng böôùc toan chaïy quanh thì ñoät nhieân sau gaùy bò naém chaët. Gaõ bò thaây ma nhaác leân. Thaây ma caát tieáng hoûi: -Ngöôi aên caép baùnh cuûa ta phaûi khoâng? Ñaõ ñeán nöôùc naøy, gaõ aên xin khi naøo coøn daùm choái caõi ñaønh gaät ñaàu. Thaây ma gaïn hoûi: -Ngöôi…ngöôi aên roài phaûi khoâng? Gaõ aên xin laïi gaät ñaàu. Thaây ma giô tay keùo aùo gaõ aên xin ñaùnh “soaït” moät tieáng. Aùo gaõ bò raùch ngay moät maûng xuoáng ñeán buïng döôùi. Mieáng aùo raùch roäng chöøng boán taác, daøi ñeán hai thöôùc, gaõ aên xin chæ maëc moät manh aùo, neân vöøa bò thaây ma moùc raùch ñaõ loä da thòt töø tröôùc ngöïc xuoáng buïng. Töû thi laïi noùi: 10 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Ta phaûi moå buïng ngöôi ñeå moùc ra. Gaõ aên xin hoàn vía leân maây run run noùi: -Ta… ta môùi caén moät mieáng… Gaõ sôï haõi quaù khoâng noùi theâm ñöôïc nöõa. Gaõ vaãn töôûng quyû nhaäp traøng chöù coù ngôø ñaâu ñaây laø ngöôøi soáng. Nguyeân Ngoâ Ñaïo Nhaát bò laõo giaø luøn oám ñaùnh hai chöôûng truùng ngöïc, laïi bò Lyù Ñaïi Nguyeân ñaâm cöông caâu vaøo buïng. Y lieàn beá taéc huyeät maïch cho ngaát ñi. Hoài laâu y daàn daàn tænh laïi. Buïng tuy laø choå troïng yeáu cuûa con ngöôøi nhöng bò ngoaïi vaät ñaõ thöông thì khoâng cheát ngay ñöôïc. Ngoâ Ñaïo Nhaát lieàn boø vaøo choå nöôùng baùnh ñeå tìm moät vaät maø y daáu trong ñoù. Y ñaõ duøng thuoác dòch dung ñeå hoaù trang vaø aån cö taïi Haàu Giaùm Taäp laø coát yù baûo veä vaät naøy ñeå traùnh boïn cöôøng ñòch khoûi truy taàm ra. Y ôû daây ñaõ ba naêm ñöôïc bình yeân voâ söï. Moïi ngöôøi ôû Haàu Giaùm Taäp ñoái vôùi muï giaø löng coøng töùc(Ngoâ Ñaïo Nhaát) chaúng coù tieáng taêm gì, chaúng ai ñeå yù vaø khoâng ai hay y ñaõ giaû löng coøng, hoaëc khoâng phaûi laø ngöôøi giaø caû hay khoâng phaûi laø ngöôøi baùn baùnh thaät söï. Maõi ñeán luùc Ngoâ Ñaïo Nhaát nghe tieáng coøi doàn daäp vaø hôn hai traêm nhaân maõ bao vaây, y môùi bieát laø haønh tung mình ñaõ bò baïi loä. Trong khi hoaûng hoát y khoâng bieát giaáu vaät ñoù vaøo ñaâu lieàn nheùt ngay vaøo chieác baùnh nöôùng. Lyù Ñaïi Nguyeân xuaát hieän chìa tay ra baûo ñöa ñaây. Ngoâ Ñaïo Nhaát ñi moät nöôùc côø nguy hieåm laø ñöa ngay caùi baùnh coù daáu vaät ñoù cho Lyù Ñaïi Nguyeân. Quaû nhieân Lyù Ñaïi Nguyeân töùc giaän lieäng baùnh ñi. Ngoâ Ñaïo Nhaát, sau khi bò thöông tænh laïi, khoâng nhôù ñöôïc mình ñaõ giaáu vaät ñoù trong caùi baùnh naøo neân heå thaáy baùnh naøo laø böûa ra tìm. Sau y tuùm ñöôïc gaõ aên xin thì nghó ngay raèng gaõ naøy ñoùi quaù chaéc ñaõ aên baùnh vaø nuoát luoân vaät kia vaøo buïng roài neân y muoán moå buïng gaõ ra laáy laïi. Nhöng luùc naøy Ngoâ Ñaïo Nhaát khoâng coù binh khí trong ngöôøi bieát laøm sao moå buïng gaõ ñöôïc. Y nghieán raêng ruùt löôõi cöông caâu ôû trong buïng ra, toan xoay muõi caâu laïi moå buïng gaõ aên xin. Nhöng löôõi caâu vöøa ruùt ra khoûi buïng, y ñau ñôùn khoâng theå chòu ñöôïc, maùu do mieäng veát thöông tuoân ra nhö suoái. Ñaàu cöông caâu ñaõ chaïm vaøo buïng gaõ aên xin nhöng tay traùi Ngoâ Ñaïo Nhaát boãng nhieân nhuõn ra, ngöôøi gaõ aên xin rôùt ngay xuoáng ñaát. Tay phaûi Ngoâ Ñaïo Nhaát caàm caây cöông caâu ñaâm veà phía tröôùc laïc vaøo quaõng khoâng. Hai chaân y tröôït ñi roài naèm laên ra. Y daãy leân maáy caùi roài naèm im. Baây giôø y môùi cheát thaät. Ngöôøi Ngoâ Ñaïo Nhaát ñeø leân gaõ aên xin, neân gaõ phaûi cöïa quaäy hoài laâu môùi boø daäy ñöôïc. Gaõ lieàn trôû goùt chaïy ngay. Thaät laø moät phen huù vía! 11 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Gaõ aên xin môùi chaïy ñöôïc maáy böôùc thì chaân laïi nhuûn ra ngaõ nhaøo ñi maáy voøng roài ngaát xæu. Tay gaõ vaãn naém chaët mieáng baùnh coøn laïi. Aùnh traêng khi toû khi môø, töïa hoà chui qua laøn maây chieáu xuoáng caùi thaây ma Ngoâ Ñaïo Nhaát laïi töø töø di chuyeån chieáu vaøo mình gaõ aên xin. Ñoät nhieân ôû goùc ñoâng nam vaêng vaúng coù tieáng voù ngöïa voïng laïi. Tieáng voù ngöïa naøy ñi raát nhanh, vöøa môùi nghe vang leân maø chôùp maét ñaõ tôùi gaàn. Daân cö Haàu Giaùm Taäp vöøa bò moät phen huù vía ñaõ nhö chim phaûi teân baây giôø laïi nghe tieáng voù ngöïa giöõa ñeâm khuya thì khoâng khoûi phaäp phoàng lo sôï. Ngöôøi naøo cuõng run baàn baät. Nhöng laàn naøy chæ coù hai con ngöïa ñi ñeán vaø khoâng coù tieáng coøi inh oûi nhö laàn tröôùc. Ñoâi ngöïa naøy hình daïng raát kyø dò. Moät con töø ñaàu ñeán ñuoâi saéc ñen, boán voù saéc traéng ñoù laø con “OÂ Vaân caûi tuyeát”, moät gioáng ngöïa noåi tieáng löông caâu. Coøn moät con nöõa thì traùi laïi chæ coù voù laø saéc ñen coøn toaøn thaân traéng nhö tuyeát. Khoân g bieátnoù laø gioáng ngöïa gì. Neáu quaû noù mang teân “Tuyeát caùi oâ vaân” thì thieät laø moät gioáng ngöïa tuyeät quí. Ngöôøi cöôõi treân löng con ngöïa baïch laø moät thieáu phuï mình maëc aùo traéng. Neáu thieáu phuï khoâng thaét ñai löng maøu ñoû thì ai cuõng cho laø ngöôøi maëc hieáu phuïc.Treân caùi ñai maøu ñoû coù ñeo moät thanh tröôøng kieám. Ngöôøi cöôõi ngöïa oâ laø moät haùn töû trung nieân toaøn thaân maëc ñoà ñen, treân löng cuõng ñeo tröôøng kieám. Hai ngöôøi phoùng ngöïa nhanh nhö bay soùng mai maø ñi. Khaùch kî maõ ngoài treân löng ngöïa nhöng ra veû thanh nhaøn yeân oån chaúng khaùc gì ñang taûn boä trong saân. Chæ trong khoaûnh khaéc, hai ngöôøi naøy ñaõ nhìn thaáy treân ñöôøng phoá coù moät thaây ma vaø moät caên nhaø bò taøn phaù tan hoang, baát giaùc ñoàng thanh la leân: -uùi chaø! Haùn töû aùo ñen vung roi ngöïa ra cuoán laáy coå thi theå Ngoâ Ñaïo Nhaát keùo ñi maáy thöôùc. Döôùi aùnh traêng, thieáu phuï nhìn roõ moät xaùc cheát lieàn leân tieáng; -Ngoâ Ñaïo Nhaát ñaây maø! Theá naøy thì An Kim Ñao ñaõ ra tay roài. Haùn töû trung nieân laïi haát roi ngöïa moät caùi, lieäng xaùc Ngoâ Ñaïo Nhaát xuoáng ñöôøng noùi: -Ngoâ Ñaïo Nhaát cheát chöa laâu veát thöông haõy coøn ræ maùu. Ta coù theå ñuoåi kòp ñöôïc. Thieáu phuï gaät ñaàu. Ñoâi ngöôøi ngöïa laïi phoùng veà phía taây. Nhöng laï thay! Taùm voù ngöïa goõ xuoáng ñöôøng laùt ñaù xanh nghe boáp boáp töïa hoà nhö chæ coù moät ngöïa maø thoâi. 12 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Ñoâi ngöïa naøy voù tröôùc voù sau caát leân haï xuoáng raát chænh teà vaø ñeïp maét. Baát luaän laø ai, nhìn thaáy böôùc chaân cuûa chuùng cuõng phaûi cho laø chuùng ñöôïc huaán luyeän laâu ngaøy, neân phoùng nöôùc ñaïi maø chaân böôùc vaãn chaúng so le. Caëp ngöïa luùc naøy caøng chaïy nhanh hôn, vuït moät caùi ñaõ löôùt tôùi ngoaøi thaønh Bieän Löông. Ñeán quaõng ñöôøng heïp, ñoâi ngöïa khoâng theå ñi song song ñöôïc nöõa. Thieáu phuï lieàn döøng cöông moät chuùt ñeå nhöôøng cho Haùn töû leân tröôùc. Haùn töû aùo ñen nghieâng ñaàu nôû moät nuï cöôøi roài phoùng ngöïa ñi luoân. Thieáu phuï cho ngöïa chaïy theo saùt nuùt. Ñoâi tuaán maõ naøy cöôùc löïc tuyeät luaân ngöïa thöôøng khoâng theå bì kòp. Hai ngöôøi coi tình traïng caùi cheát cuûa Ngoâ Ñaïo Nhaát ñaõ phoûng ñoaùn laø coù theå ñuoåi kòp ñöôïc ñoaøn ngöôøi ngöïa traïi Kim Ñaïo, maø thuyû chung vaãn khoâng thaáy tung tích chuùng ñaâu caû. Hai ngöôøi coù bieát ñaâu luùc Ngoâ Ñaïo Nhaát cheát thaät thì boïn ngöôøi traïi Kim Ñao ñaõ chaïy xa roài. Hai ngöôøi phoùng ngöïa ñuoåi theâm hai giôø nöõa roài môùi cho nghæ laïi moät chuùt, roài laïi leân ngöïa ra ñi cho tôùi luùc gaàn saùng thì ñaèng xa ôû trong vuøng thoaùng ñaõ coù maáy ngoïn löûa boác leân. Hai ngöôøi nhìn nhau móm cöôøi roài nhaûy xuoáng ngöïa. Thieáu phuï ñoùn laáy daây cöông trong tay Haùn töû. Naøng daét ñoâi ngöïa buoäc vaøo goác caây. hai ngöôøi thi trieån khinh coâng ñi veà phía coù löûa chaùy. Maáy ngoïn löûa naøy ôû ngoaøi ñoàng noäi coi raát gaàn maø thöïc ra xa tôùi hôn möôøi daëm. Nhöng hai ngöôøi naøy khinh coâng vaøo haïng thöôïng thaëng ñi nhö gioù cuoán maây bay. Luùc gaàn ñeán nôi quaû thaáy moät ñoaøn ngöôøi chia ra vaây quanh möôøi maáy ñoáng löûa. Boãng nghe nhöõng tieáng nuoát öøng öïc thì ra boïn naøy ñang böng nhöõng baùt mì lôùn maø aên. Hai ngöôøi ñònh doøm doû tröôùc xem sao, nhöng nôi ñaây laø moät khu bình nguyeân baùt ngaùt neân khoâng coù choã ñeå aån thaân. Khi coøn caùch ñoaøn ngöôøi coøn möôøi maáy chuïc tröôïng thì hai ngöôøi soùng vai ñi thong thaû laïi. Trong ñoaøn ngöôøi boãng coù tieáng quaùt hoûi: -Ai ñoù? Ñeán ñaây laøm chi? Haùn töû böôùc leân moät böôùc khoanh tay töôi cöôøi hoûi laïi: -An traïi chuùa coù trong ñoù khoâng? Nhöõng oâng baïn naøo ôû ñaây? Chu Muïc ñaõ aên xong baùt mì toan truyeàn leänh cho ñoaøn ngöôøi khôûi haønh thì nghe coù tieáng böôùc chaân vaø trong ñoaøn mình coù tieáng quaùt hoûi. Laõo lieàn ngaång ñaàu leân xem. Giöõa aùnh löûa saùng, laõo nhìn roõ hai ngöôøi môùi ñeán moät nam moät nöõ moät ngöôøi maëc aùo ñen moät ngöôøi maëcaùo traéng ñöùng soùng vai tröôùc maët mình. Caû hai ngöôøi 13 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung ñeàu vaøo haïng trung nieân. Haùn töû aùo ñen phong tö tuaán nhaõ maø thieáu phuï coát caùch cuõng thanh kyø, aùo xieâm dieâm duùa, löng ñeo tröôøng kieám. Chu muïc run leân, laõo bieát ngay hai ngöôøi ñoù laø ai roài. Laõo ñöùng thaúng ngöôøi leân khoanh tay noùi: -Teù ra laø Hieàn khang leä Thaïch trang chuùa ôû Huyeàn Toá Trang taïi Giang Nam ñaõ giaù laém! Roài laõo lôùn tieáng hoâ: -Chuùng huynh ñeä! Mau mau ñöùng leân thi leã! Hai vò naøy laø Thaïch Trang chuùa vaø phu nhaân tieáng taêm löøng laãy hai mieät nam baéc soâng Ñaïi Giang. Boïn haùn töû ñeàu ñöùng daäy khom löng thi leã. Chu Muïc nghó thaàm trong buïng: -Ñoâi vôï choàng Thaïch Thanh vaø Maãn Nhu naøy voán khoâng coù ñi laïi vôùi traïi Kim Ñao. Theá maø ñang ñeâm laïi tìm tôùi ñaây chaúng bieát coù duïng yù gì? Hay laø hoï cuõng vì vaät ñoù maø ñeán? Laõo ñaûo maét nhìn boán phía thì thaáy ñoàng baèng baùt ngaùt. Tuyeät khoâng coù ngöôøi naøo nöõa. Laõo nghó thaàm: -Tuy kieám thuaät hai vôï choàng nhaø naøy ñaõ ñeán möïc thoâng thaàn, nhöng duø laø haûo haùn cuõng khoâng theå ñòch noåi nhieàu ngöôøi, thì ta coøn sôï gì haén? Thaïch phu nhaân Maãn Nhu kheû baûo choàng: -Vò naøy laø Chu Muïc laõo gia ôû Öng traûo moân. Tuy naøng noùi nhoû nhöng Chu Muïc cuõng nghe roõ. Laõo khoâng khoûi laáy laøm ñaéc yù, lieàn noùi: -Teù ra Baêng Tuyeát thaàn kieám cuõng bieát teân laõo phu. Roài laõo voäi tieáp ngay: -Laõo phu khoâng daùm! Chu Muïc naøy xin baùi kieán Thaïch trang chuùa vaø Thaïch phu nhaân. Ñaïi ña soá boïn haùn töû traïi Kim Ñao khoâng hieåu lai lòch Huyeàn Toá trang chuùa cuøng phu nhaân nhö theá naøo, nhöng thaáy Töù ñaàu lónh Chu Muïc ñoái vôùi hai ngöôøi toû veû cung kính thì bieát ngay laø ñoâi vôï choàng coù veû phong löu vaên nhaõ kia khoâng phaûi laø haïng taàm thöôøng. Thaïch Thanh tuûm tæm cöôøi noùi: -Caùc vò baèng höõu ñang duøng böõa, taïi haï ñaâu daùm quaáy nhieãu ? Xin caùc vò cöù ngoài xuoáng. Thaïch Thanh laïi quay sang noùi vôùi Chu Muïc: -Chu baèng höõu ! Boïn taïi haï ñaõ maáy laàn ñöôïc gaëp Nhaát Phi Xung Thieân Trang huynh töùc Trang Chaán Trung taïi quyù moân . Vaäy chuùng ta cuõng laø choå quen thuoäc chöù khoâng phaûi ngöôøi xa laï. 14 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Chu Muïc noùi: -Nhaát Phi Xung Thieân laø sö thuùc cuûa laõo phu. Trong buïng laõo nghó thaàm: -Tuoåi ngöôi coøn nhoû hôn ta maø ñaõ keâu sö thuùc ta baèng Trang huynh, thì roõ raøng ngöôi coù yù cho mình laø baäc tröôûng boái ta. Neân bieát raèng, trong voõ laâm thöù töï veà beà baäc laø moät ñieàu toái quan heä. Vaõn bioái gaëp haøng tröôûng boái coá nhieân phaûi toû veû cung kính. Baäc tröôûng boái ñaõ sai baûo ñieàu gì thì khoâng ñöôïc coi thöôøng hay phaûn boäi. Vôï choàng Thaïch Thanh thaáy Chu Muïc sa saàm neùt maët thì hieåu yù ngay lieàn cöôøi noùi: -Xin loãi oâng baïn ! Ngaøy tröôùc coù cuoäc hoäi hoïp ôû Hoa Sôn, Trang huynh ñaõ noùi ñeán voõ coâng quyù moân, vôï choàng taïi haï boäi phuïc voâ cuøng. Taïi haï keùm ñöôøng giao thieäp thaønh ra caâu noùi coù ñieàu maïo phaïm. Mong raèng Chu theá huynh tha loãi cho. Thaïch Thanh keâu Chu Muïc baèng Chu theá huynh cuõng vaãn töï ñöùng vaøo haøng tröôûng boái. Chu Muïc noùi: -Neáu taïi haï coù ñieàu maïo phaïm tôùi hai vò, töôûng hai vò cuõng neân chaâm chöôùc cho. Hai vò daïy baûo ñieàu chi maø söùc taïi haï coù theå laøm noåi laø nhaát ñònh tuaân theo. Coøn nhö vieäc coù dính líu ñeán teä traïi thì taïi haï chöùc phaän keùm coûi, neân khoâng chuû tröông ñöôïc. Thaïch Thanh buïng baûo daï: -Thaèng cha naøy gioïng löôõi ñaùo ñeå laém ! Y truùt heát traùch nhieäm sang ngöôøi khaùc. Y nghó vaäy lieàn noùi: -Vuï naøy khoâng coù lieân quan gì ñeán quyù traïi, taïi haï chæ muoán hoûi rieâng Chu theá huynh moät vieäc. Soá laø vôï choàng taïi haï muoán kieám moät ngöôøi. Y töø Quaûng Ñoâng thaúng tôùi Bieän Löông. Teân y laø Ngoâ Ñaïo Nhaát, chuyeân söû ñoâi phaùn quan buùt. Ngöôøi y cao ngheäu, vaøo khoaûng ba möôi taùm, ba möôi chín tuoåi. Taïi haï coøn nghe noùi gaàn ñaây y caûi trang laøm moät ngöôøi löng coøng, aån tính mai danh taïi khu phuï caän thaønh Bieän Löông. Chaúng hieåu Chu theá huynh coù nghe ñöôïc tin töùc gì veà y khoâng ? Thaïch Thanh vöøa noùi ñeán ba chöõ Ngoâ Ñaïo Nhaát thì laäp töùc nhöõng ngöôøi ôû traïi Kim Ñao ñeàu ruùng ñoäng. Coù ngöôøi chöa aên xong baùt mì cuõng boû xuoáng. Chu Muïc laåm baåm:: -Gaõ ôû mieät ñoäng ñeán ñaây dó nhieân laø ñaõ phaùt giaùc ra Ngoâ Ñaïo Nhaát cheát roài. Neáu mình coøn giaáu dieám khoâng noùi chaúng hoùa ra laù non tay laém ö ? Laõo nghó vaäy lieàn cöôøi ha haû ñaùp: 15 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Thaïch trang chuùa ! Thaïch phu nhaân ! Hai vò hoûi ñeán ngöôøi ñoù thaät vöøa kheùo. Gaõ hoï Ngoâ voõ coâng haõy coøn keùm coûi neân taïi haï ñaõ laäp ñöôïc coâng lao cho hai vò roài. Gaõ Ngoâ Ñaïo Nhaát kia ñaéc toäi vôùi hai vò neân teä traïi ñaõ xöû gaõ roài. Chu Muïc vöøa noùi vöøa chaêm chuù nhìn Thaïch Thanh ñeå xem y loä veû vui möøng hay töùc giaän. Thaïch Thanh caøng nghe laõo noùi caøng bieát laõo laø tay lôïi haïi. Y lieàn tuûm tæm cöôøi noùi: -Ngoâ Ñaïo Nhaát voán khoâng quen bieát boïn taïi haï thì laøm gì coù chuyeän ñaéc toäi vôùi vôï choàng taïi haï. Boïn taïi haï töø nam leân baéc truy taàm y vì moät muïc ñích khaùc, noùi ra sôï Chu theá huynh cöôøi cheâ, ñoù laø vì y coù daét trong mình moät vaät. Chu Muïc hôi bieán saéc nhöng chæ thoaùng qua roài traán tænh laïi ñöôïc ngay. Laõo cöôøi ñaùp: -Boïn thaùm töû cuûa hai vò thieät laø linh maãn. Veà chuyeän naøy teä traïi cuõng ñaõ ñöôïc tin töùc roài. Chaúng giaáu gì Thaïch trang chuùa : Chuyeán naøy taïi haï daãn boïn anh em ñeán ñaây, cuõng vì vieäc ñoù. Khoâng bieát quaân choù maù naøo ñaõ phao tin thaát thieät khieán cho Ngoâ Ñaïo Nhaát phaûi uoång maïng. Boïn taïi haï hôn hai traêm ngöôøi bò phen uoång coâng chaúng keå laøm chi, song coøn e trôû veà seõ bò An ñaïi ca quôû traùch laø taïi haï laøm vieäc baát löïc. Treân choán giang hoà, ngöôøi ta thöôøng hay ñaët ñieàu noùi ngoa. Neáu hoï töôûng traïi Kim Ñao ñöôïc vaät ñoù thöïc, seõ ñeán kieám chuyeän vôùi teä traïi, chaúng hoùa ra oan uoång laém ru ? Chu Muïc ngöøng moät chuùt roài quay laïi baûo moät teân thuoäc haï: -Tröông huynh ñeä ! Chuùng ta ñaùnh cheát hoï Ngoâ trong tröôøng hôïp naøo, xuïc tìm quaùn baùn baùnh nöôùng ra sao ? Ngöôi haõy thuaät laïi cho Thaïch trang chuùa vaø Thaïch phu nhaân nghe ñi ! Moät haùn töû thaáp beù leân tieáng: -Chu ñaàu lónh vung song chöôûng ñaùnh haát gaõ hoï Ngoâ kia töø treân noùc nhaø xuoáng ñaát. Gaân coát gaõ bò chaán ñoäng maø gaõy ñöùt, nguõ taïng cuõng tan naùt … haùn töû naøy moàm mieäng lieán thoaéng, noùi trôn nhö chaùo chaûy, thuaät heát laïi moät löôït. Y keå sô löôïc caû vieäc Chu Muïc khaùm xeùt caùi boïc treânlöng Ngoâ Ñaïo Nhaát. Thaïch Thanh gaät ñaàu nghó thaàm: -Laõo Chu Muïc naøy töø luùc thaáy mình ñaõ gia taâm phoøng bò maø coù veû hoài hoäp khoâng yeân. Giöõa Huyeàn Toá trang vaø kim ñao traïi tröôùc nay khoâng coù chuyeän gì xích mích. Neáu laõo khoâng laáy ñöôïc vaät kia thì haø taát ñoái vôùi vôï choàng mình laõo phaûi ñeà phoøng caån thaän ñeán theá ? Thaïch Thanh coøn bieát raèng neáu boïn Kim Ñao traïi khoâng laáy ñöôïc vaät ñoù thì thoâi, maø neáu quaû ñaõ laáy ñöôïc thì nhaát ñònh ôû trong tay Chu Muïc. Thaïch Thanh lieác maét nhìn haáy boïn Kim Ñao traïi tuy dö hai traêm ngöôøi maø teân naøo cuõng traùng kieän kieâu 16 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung maõnh. Tuy trong ñaùm naøy khoâng coù tay cao thuû haïng nhaát naøo, nhöng boïn hoï nhieàu ngöôøi khoù maø tranh ñaáu ñöôïc. Thaïch Thanh laø ngöôøi beà ngoaøi coù veû hoøa nhaõ maø trong buïng raát cöông quyeát. Vöøa roài nhöõng lôøi noùi cuûa Chu Muïc ñaõ coù veû xoùi moùc vôùi y. Y laåm baåm: -Ngöôi töôûng ta chæ coù hai vôï choàng thì khoâng laøm gì ñöôïc ngöôi chaêng ? Roài vaãn loä veû töôi cöôøi, y troû tay vaøo khu röøng meù taû ôû phía xa xa noùi: -Taïi haï coøn coù caâu chuyeän muoán thöông löôïng vôùi Chu theá huynh. Vaäy môøi Chu theá huynh qua khu röøng beân kia noùi chuyeän. Chu Muïc ñaùp: -Nhöõng anh em ñaây ñeàu laø baïn toát caû. Baát luaän vieäc gì cuõng coù theå … laõo ñònh noùi baát luaän vieäc gì cuõng coù theå ñeå cho hoï nghe ñöôïc chaúng coù gì ñaùng quan ngaïi, nhöng laõo chöa döùt lôøi thì ñoät nhieân thaáy coå tay beâ traùi rung leân. Laõo ñaõ bò Thaïch Thanh keàm cheá. Caàm naõ thuû phaùo naøy laø pheùp caàm naõ cuûa Öng traûo moân, Chu Muïc chöa giao thuû maø ñaõ bò baét veà tay ñoái phöông, laõo töùc giaän voâ cuøng. Thaïch Thanh doõng daïc noùi: -Chu theá huynh ñaõ nghe lôøi taïi haï. Nhö vaäy thaät laø hay laém ! Roài y quay laïi baûo Maãn Nhu: -Nöông töû ! Ta cuøng Chu theá huynh qua beân kia noùi chuyeän rieâng roài trôû laïi ngay laäp töùc. Vaäy nöông töû haõy chôø ñaây moät chuùt. Noùi xong y töø töø böôùc ñi. Maãn Nhu dòu daøng ñaùp: -Xin töôùng coâng tuøy tieän ! Ñoâi vôï choàng naøy thaät kính neå nhau nhö khaùch. Caùch giöõ leã raát laø chu ñaùo. Boïn Kim Ñao traïi thaáy Thaïch Thanh cöôøi hì hì cuøng ñi vôùi Chu Muïc töïa hoà khoâng coù aùc yù chi heát maø phu nhaân coøn ôû laïi ñaây thì khoâng nghi ngôø gì caû. Chuùng coù bieát ñaâu baûn laõnh cuûa Chu Muïc nhö vaäy maø ñaõ bò Thaïch Thanh keàm cheá khoâng moät tieáng ñoäng. Thaïch Thanh naém tay Chu Muïc keùo ñi moãi luùc moät nhanh. Chu Muïc chæ muoán döøng chaân ñi chaäm laïi moät chuùt laø laïi bò ngaõ laên ra neân phaûi thuïc maïng chaïy theo. Thaïch Thanh boãng boû tay ra cöôøi noùi: -Chu theá huynh ! … Chu Muïc noåi giaän hoûi: -Ngöôi laøm troø gì theá ? Tay phaûi ra chieâu “Baùc sö thuû” chuïp xuoáng tröôùc ngöïc Thaïch Thanh. 17 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch Thanh tay traùi ñöa töø traùi sang phaûi thaønh moät ñöôøng roài naém laáy coå tay ñoái phöông. Y laïi queùt sang beân traùi naém luoân caû hai tay Chu Muïc beû quaët veà sau löng. Chu Muïc vöøa kinh haõi vöøa töùc giaän, co chaân phaûi ñaù veà phía sau. Thaïch Thanh cöôøi noùi: -Haø taát Chu theá huynh phaûi noåi giaän ? Chu Muïc thaáy hai huyeät “phuïc quyû” vaø “hoaøn khieâu” bò teâ nhöùc. Caùi ñaù cuûa laõo löïc ñaïo chöa ñuû ñeå phoùng ra thì ñaõ meàm nhuûn ruû xuoáng. Nhö vaäy laõo chæ coøn moät chaân traùi ñaët döôùi ñaát, neáu laïi caát leân ñaù veà phía sau thì taát ngöôøi phaûi ngaõ chuùi veà phía tröôùc. Gaõ theïn quaù maët ñoû böøng leân, töùc giaän aáp uùng: -Ngöôi … ngöôi … Thaïch Thanh giaän döõ noùi: -Caùi vaät trong ngöôøi Ngoâ Ñaïo Nhaát, Chu theá huynh ñaõ laáy ñöôïc roài, taïi haï muoán xem moät chuùt. Vaäy theá huynh laáy ra ñöa ñaây ! Chu Muïc noùi doái: -Vaät ñoù quaû coù thöïc, nhöng khoâng ôû trong mình ta. Ngöôi coù muoán coi thì chuùng ta trôû veà beân kia môùi laáy ñöôïc. Laõo muoán löøa gaït Thaïch Thanh veà ñeán beân ñoáng löûa roài seõ ra hieäu cho boïn thuoäc haï vaây ñaùnh thì duø voõ coâng Thaïch Thanh coù cao cöôøng ñeán ñaâu cuõng khoù loøng ñòch noåi. oOo 18 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2