Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 20

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

134
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 20', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 20

 1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI ÑINH BAÁT TAM HAØI LOØNG TAËNG BAÛO Luùc naøy trôøi yeân gioù laëng, maët nöôùc phaúng lì, trong suoát. Maûnh traêng khuyeát in xuoáng loøng soâng. Caây saøo thuyeàn baèng tre cuûa Ñình Ñang choáng vaøo bôø ñaåy maïnh thuyeàn ñi. Maët nöôùc laên taên soùng gôïn. Maûnh traêng in ñaùy nöôùc bieán maát. aùnh traêng gieo xuoáng maët soâng moät laøn saùng baïc. Con thuyeàn veo veo löôùt veà phía tröôùc. Hai beân bôø soâng ngaøn lieãu xanh om. Xa xa, aån hieän maáy tuùp nhaø thöa thôùt. Canh khuya vaéng veû, moät muøi thôm man maùc thoang thoaûng ñöa vaøo muõi Thaïch Phaù Thieân. Chaøng chaúng hieåu laø muøi thôm hoa coû treân bôø ñöa xuoáng hay ôû ngöôøi Ñinh Ñang tieát ra. Coù khi laø muøi thôm cuûa caû hoa cuøng ngöôøi hoaø laãn. Con thuyeàn nhoû ñi raát mau theo doøng soâng quanh co uoán khuùc roài reõ vaøo moät ngaùch nhoû, beân coù moät caây caøu ñaù baéc ngang. Ñinh Ñang cho thuyeàn ñaäu döôùi gaàm caàu roài buoäc daây vaøo moät caønh lieãu.Raëng lieãu caønh laù um tuøm xoeø ra che kín caû caây caàu nhoû beù. aùnh traêng luoàn qua nhöõng khe laù lieãu gieo xuoáng nhöõng chaám vaøng loám ñoám. Chieác thuyeàn con ñaäu döôùi gaàm caàu raát kín ñaùo chaúng khaùc moät gian nhaø nhoû thieân nhieân. Thaïch Phaù Thieân caát tieáng khen: -Quang caûnh nôi ñaây thöïc laø hay! Duø giöõa ban ngaøy, ngöôøi voâ tình khoù maø bieát ñöôïc coù thuyeàn ñaäu choán naøy. Ñinh Ñang cöôøi noùi : -Theá maø sao maõi ñeán hoâm nay Thieân ca môùi ngoû lôøi khen ngôïi ? Naøng chui vaøo trong khoang laáy chieáu ra traûi leân ñaàu thuyeàn. Naøng laïi saép cheùn baùt cho hai ngöôøi, vöøa ñaët hoà röôïc xuoáng vöøa cöôøi noùi: -Thieân ca ngoài xuoáng ñaây uoáng röôïu chôi! Ñinh Ñang laïi laáy theâm maáy thöù rau, ñaäu, thòt khoâ baøy ra tröôùc maët Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân nhìn Ñinh Ñang caàm hoà roùt röôïu, muøi thôm boác leân ngaøo ngaït. Tuy tröôùc kia chaøng ñaõ nhieàu laàn nghe maãu thaân noùi ñeán chuyeän uoáng röôïu thöôûng traêng, nhöng röôïu laø caùi gì, muøi vò noù theá naøo, chaøng chöa neám qua. Khi chaøng ôû vôùi Taï Yeân Khaùch maáy naêm trôøi treân Thieân ma laõnh, laõo cuõng khoâng uoáng moät gioït röôïu naøo bao giôø, dó nhieân chaøng khoâng ngöûi thaáy muøi röôïu. 172 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch Phaù Thieân caàm laáy cheùn röôïu Ñinh Ñang vöøa roùt giô tay leân. AÙnh traêng baïc chieáu vaøo, maàu röôïu ñaõ ñoû laïi theâm töôi. Chaøng naâng cheùn uoáng moät hôi thì thaáy hôi noùng ñöa thaúng vaøo trong buïng, ngoaøi mieäng chæ thaáy muøi cay ñaéng thì khoâng khoûi chau maøy. Ñinh Ñang cöôøi hoûi: 1 -Ñaây laø thöù röôïu Nöõ nhi hoàng ôû Thieäu Höng caát ñaõ möôi naêm töôûng ngon laém môùi phaûi chöù? Thaïch Phaù Thieân toan traû loaøi thì boãng treân ñaàu chaøng coù thanh aâm khaøn khaøn leân tieáng: -Röôïu Nöõ nhi hoàng ôû Thieäu Höng ñeå ñaõ hai möôi naêm muøi vò coøn chöa ñuû ngon ngoït ö? Chaùt moät tieáng! Ñinh Ñang maët maøy thaát saéc toaøn thaân run baàn baät naøng keùo tay Thaïch Phaù Thieân noùi raát kheõ: 2 - Gia gia ñaõ ñeán ñoù! Tieáng laõo giaø khaøn khaøn ôû treân ñaàu laïi voïng leân: -Phaûi roài! Gia gia mi ñaõ ñeán ñaây! Con nha ñaàu choù cheát naøy! Mi ñi leùn luùt chuyeän troø vôùi tình lang ñaõ laø quaù roài. Sao coøn daùm laáy caép röôïu Nöõ nhi hoàng hai möôi naêm maø ta ñaõ toán bao coâng phu môùi caát ñöôïc ñem ra cho tình lang uoáng laø nghóa laøm sao? Ñinh Ñang göôïng cöôøi aáp uùng ñaùp: -Y… y khoâng phaûi tình lang gì heát ... maø chæ laø moät ngöôøi baïn taàm thöôøng maø thoâi. Laõo giaø töùc giaän noùi: -Höø! Baïn höõu taàm thöôøng maø sao mi ñoái ñaõi heát loøng ñeán theá? Mi daùm laáy caép caû thöù röôïu boån meänh cuûa oâng mi ra cho gaõ uoáng? Theá ra mi coi baïn höõu taàm thöôøng mi coøn hôn caû caùi sinh maïng oâng mi hay sao? Laõo ngöøng moät chuùt roài noùi tieáp : -Coøn thaèng loûi kia! Mi thöû loù maët ra ñeå laõo giaø naøy coi xem thaèng tình lang cuûa chaùu gaùi ta maët muõi coå quaùi theá naøo. 1 Nöõ nhi hoàng : moät thöù röôïu raát ngon maàu ñoû, Saùch Nam phöông hoa-moäc traïng cheùp raèng : Ngöôøi phöông Nam sinh con gaùi ñöôïc vaøo tuoåi roài naáu nhieàu röôïu ñöïng vaøo huû traùi kín laïi chôø ñeán muøa ñoâng, ao chuoâm caïn heát nöôùc ñem ñaët xuoáng ñaùy. Nhöõng muøa nöôùc nhieàu cuõng vaãn ñeå nguyeân. Ñeán ngaøy cöôùi con gaùi ñoù môùi laáy leân thieát khaùch, goïi laø Nöõ töûu. Saùch thu vuõ am tuyø buùt cuõng chuù : ôû huyeän Thieäu Höng tænh Trieát Giang coù tuïc leä sinh con gaùi laø caát röôïu ñoùng vaøo vaø choân saâu xuoáng ñaát. Ngaøy cöôùi con gaùi ñaøo leân theát khaùch, goïi laø Nöõ nhó töûu. 2 Gia gia thoâng thöôøng laø cha, nhöng cuõng coù khi chaùu keâu oâng baèng gia gia. 173 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch Phaù Thieân ngaång ñaàu leân xem ngöôøi phaùt ra thanh aâm ñoù laø ai thì thaáy laõo boû thoûng hai chaân xuoáng gaàn tôùi ñaàu mình, ñang du ñi du laïi. Hieån nhieân laõo ngoài treân caàu. Hai chaân xuyeân qua caønh döông lieãu, chæ coøn caùch chöøng hai thöôùc laø ñeán ñaáy ñaàu Thaïch Phaù Thieân. Hai chaân xoû vôù traéng ñi giaày baèng ñoaïn tia treân muõi coù theâu chöõ thoï. Giaày vôù raát saïch seõ. Ñinh Ñang keùo tay Thaïch Phaù Thieân ra roài laáy ngoùn troû beân tay phaûi vieát chöõ vaøo. Mieäng naøng ñaùp: -Gia gia! Anh baïn naøy doát naùt laïi xaáu xa. Gia gia nhìn thaáy y taát chaúng vui loøng. Haøi nhi laáy caép röôïu cuûa gia gia khoâng phaûi ñaëc bieät ñeå môøi y ñaâu. Chaø! Y khoâng ñaùng uoáng thöù röôïu naøy. Haøi nhi laáy ra ñeå töï mình uoáng. Roài tieän tay baét moät gaõ veà ñeå cho y boài röôïu. Thaïch Phaù Thieân nhìn laïi loøng baøn tay thì thaáy naøng vieát baûy chöõ "Chôù coù xöng laø Thaïch bang chuùa". Tai chaøng laïi nghe naøng noùi nhöõng lôøi coi chaøng chaúng vaøo ñaâu, cheâ chaøng ngu doát vöøa xaáu xa, cuøng laø khoâng ñaùng uoáng röôïu gì gì... Chaøng bò chaïm loøng töï aùi töùc mình haát tay naøng ra. Ñinh Ñang laïi keùo baøn tay Thaïch Phaù Thieân vieát vaøo maáy chöõ "Coù khi maát maïng ñaáy! Nhaát nhaát phaûi nghe lôøi ta". Roài naøng laïi naém chaët tay chaøng maáy caùi ñeå toû yù thaân thieát vaø ra veû nhöõng lôøi daën naøy quan troïng voâ cuøng. Thaïch Phaù Thieân chöa hieåu yù naøng ra sao thì laõo giaø treân caàu laïi noùi: -Caû hai ñöùa baây giôø ra ñaây! A Ñöông! Böõa nay gia gia gieát maáy ngöôøi roài nhæ? Ñinh Ñang run leân ñaùp: -Döôøng nhö... gia gia môùi gieát moät ngöôøi. Thaïch Phaù Thieân laåm baåm: -Mình thaät laø xuùi quaåy, chaïm traùn ngöôøi naøo moàm mieäng cuõng chæ noùi ñi noùi laïi caâu chuyeän gieát ngöôøi? Khoâng hieåu sao hoï öa gieát ngöôøi theá? Hai tieáng "gieát ngöôøi" treo luoân ôû cöûa mieäng hoï moãi kyø. Sau chaøng laïi töï nhuû: -Ñinh coâ nöông baûo mình chôù coù töï xöng laø Thaïch bang chuùa. Chính ra mình coù phaûi Thaïch bang chuùa ñaâu, haø taát maïo xöng thaân theá ngöôøi khaùc laøm chi? Chaøng laïi nghe laõo giaø ngoài treân caàu noùi: -Hay laém! Böõa nay ta môùi gieát coù moät ngöôøi thì coøn gieát ñöôïc hai teân nöõa. Gieát hai teân ñeå nhaém röôïu keå ra cuõng thích. Thaïch Phaù Thieân töï hoûi: -Gieát ngöôøi ñeå nhaém röôïu ö? Trong thieân haï sao laïi coù söï laï theá ñöôïc? 174 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Ñoät nhieân chaøng thaáy Ñinh Ñang buoân g tay chaøng ra. Maét chaøng hoa leân moät caùi, ñaàu thuyeàn ñaõ theâm ra moät ngöôøi. Ngöôøi naøy ngoài xuoáng giöõa Ñinh Ñang vaø Thaïch Phaù Thieân. Laõo ngoài thu hình raát goïn, khoâng xoâ ñaåy gì ñeán hai ngöôøi hai beân. Thaïch Phaù Thieân voäi traùnh xa ra maáy thöôùc roài ngoaûnh ñaàu laïi nhìn laõo. Laõo naøy raâu toùc ñaõ baïc phô. Mieäng laõo cöôøi toe toeùt troâng ra veû moät vò laõo coâng raát hieàn hoaø vui veû. Nhöng luùc maét chaøng vöøa chaïm vaøo maét laõo thì laäp töùc khoâng chòu noåi phaûi phaùt run. Nguyeân maét laõo giaø chieáu ra nhöõng tia saùng hung döõ taø aùc, khieán ai nhìn thaáy cuõng phaûi phaùt ôùn töôûng chöøng nhö bò giaù laïnh ñeán xöông tuûy. Laõo giaø cöôøi khaø khaø giô tay leân voã vaøo vai Thaïch Phaù Thieân moät caùi roài noùi: -Haûo tieåu töû! Ngöôi ñöôïc uoáng röôïu Nöõ nhi hoàng ñaõ hai möôi naêm cuûa gia gia laø lôùn phöôùc laém ñaáy! Laõo chæ kheõ voã vai Thaïch Phaù Thieân maø xöông coát chaøng nghe keâu rau raùu, töôûng chöøng nhö bò gaõy naùt heát. Ñinh Ñang caû kinh. Naøng níu laáy caùnh tay laõo naên næ: -Gia gia! Gia gia ñöøng saùt haïi y... Laõo giaø tieän tay ñaäp luoân phaùt nöõa. Laàn naøy laõo vaän ñeán baûy thaønh coâng löïc. Laõo ñònh buïng ñaäp phaùt naøy nöõa laø bao nhieâu xöông vai vaø xöông caùnh tay Thaïch Phaù Thieân phaûi gaãy tan. Ngôø ñaâu baøn tay laõo vöøa chaïm vaøo vai Thaïch Phaù Thieân thì laäp töùc treân vai chaøng phaùt ra moät luoàng noäi löïc raát huøng haäu. Luoàng noäi löïc cuûa chaøng chaúng nhöõng hoä veä toaøn thaân chaøng, maø coøn haát baøn tay laõo ngöôïc laïi. Neáu laõo khoâng voäi thuùc ñaåy theâm noäi löïc ñeå cho baøn tay phaûi baät leân thì xaáu hoå quaù. Laõo giaø trong loøng kinh ngaïc chaúng keùm gì Ñinh Ñang. Laõo lieàn cöôøi khaø khaø noùi: -Gioûi gioûi! Tieåu töû! Ngöôi coù ñuû tö caùch ñeå uoáng röôïu cuûa ta. A Ñang! Roùt theâm maáy cheùn röôïu nöõa ra ñaây ñeå gia gia môøi chaøng uoáng. Gia gia khoâng traùch phaït ngöôi veà toäi troäm röôïu nöõa. Ñinh Ñang vui möøng khoân xieát. Naøng voán bieát gia gia naøng tính tình kieâu ngaïo tröôùc nay vaãn chaúng coi ai ra gì. Ñoái vôùi nhöõng tay cao thuû voõ laâm, laõo chaúng theøm môøi ai uoáng röôïu bao giôø, theá maø nay laõo môøi Thaïch Phaù Thieân thì trong loøng naøng ñöôïc an uûi raát nhieàu. Ñinh Ñang ñoái vôùi Thaïch Phaù Thieân coù moät moái tình quyeán luyeán khoân taû, vì naøng nhaän thaáy ôû nôi chaøng moät thieáu nieân anh huøng trong thieân haï. Baây giôø gia gia naøng bieát thöông thöùc nhaân caùch chaøng naøng chaúng laáy chi laøm laï. Nhöng vöøa roài naøng nghe thaáy gioïng löôõi cuûa gia gia coù yù ra tay haï saùt chaøng maø baây giôø laõo 175 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung vöøa thaáy maët chaøng, ñaõ ñoåi gioïng thì cho Thaïch Lang laø moät baäc thieáu nieân anh tuaán tö caùch hieân ngang neân laõo cuõng phaûi khaâm phuïc. Ñinh Ñang tuyeät khoâng bieát ñeán thöïc tình: Thaïch Phaù Thieân vöøa traûi qua moät côn ñaïi naïn. Sôû dó gia gia naøng thay ñoåi thaùi ñoä chæ vì laõo phaùt giaùc ra noäi löïc Thaïch Phaù Thieân ñaõ ñeán möïc kinh ngöôøi, maø khoâng phaûi caùi veû anh huøng hieân ngang cuûa chaøng ñaõ laøm cho laõo meán phuïc. Nhöõng caùi ñoù laõo chaúng ñeå taâm. Huoáng chi töôùng maïo Thaïch Phaù Thieân tuy khoâng ñeán noãi xaáu xa, chöù ñaõ laáy gì laøm hieân ngang cho laém? Duøng nhöõng chöõ anh tuaán, hieân ngang ñoái vôùi chaøng töôûng hôi quaù ñaùng. Ñinh Ñang vui möøng hí höûng vaøo trong khoang laáy thuyeàn theâm ñuõa cheùn. Naøng roùt röôïu vaøo ñaày cheùn cho laõo gia tröôùc roài môùi roùt cho mình sau. Laõo giaø hoûi Thaïch Phaù Thieân: -Hay laém! Hay laém! Ngöôi ñaõ loït vaøo maét xanh cuûa A Ñöông thì taát nhieân phaûi coù chuùt lai lòch kha khaù, khoâng phaûi haïng taàm thöôøng. Vaäy ngöôi teân hoï laø chi? Thaïch Phaù Thieân aáp uùng: -Chaùu... Chaùu... Chaøng söïc nhôù ñeán Taï Yeân Khaùch ñaõ baûo chaøng ba chöõ "Caåu taïp Chuûng' laø moät danh töø maø ngöôøi ta thöôøng duøng ñeå thoaù maï nhau, noùi vôùi ngöôøi quen thì khoâng sao, nhöng noùi vôùi ngöôøi laï thì coù ñieàu baát lòch söï, neân chaøng ngaäp ngöøng maõi khoâng daùm noùi ra. Laõo giaø ñoät nhieân toû veû khoâng baèng loøng hoûi laïi: -Ngöôi khoâng daùm noùi vôùi gia gia ö? Thaïch Phaù Thieân khoâng nghó gì nöõa, ngang nhieân ñaùp: -Coù gì maø khoâng daùm? Baát quaù teân chaùu chaû coù gì hay ho sôï noùi ra khoâng boû laøm troø cöôøi cho gia gia. Chaùu laø Caåu taïp Chuûng ! Laõo giaø söûng soát moät chuùt roài ñoät nhieân phaù leân cöôøi ha haû. Tieáng cöôøi cuûa laõo voïng ñi raát xa, Laõo cöôøi ñeán noãi choøm raâu baïc bay tung leân. Hoài laâu laõo môùi noùi: -Hay laém! Hay laém! Teân thaèng nhoû naøy hay laém! Haø haø! Caåu taïp chuûng! Thaïch Phaù Thieân thaáy Ñinh Ñang keâu laõo baèng gia gia cuõng baét chöôùc, öùng ñoái ngay: -Gia gia keâu chaùu coù vieäc gì? Ñinh Ñang mieäng chuùm chím cöôøi ñeå loä hai haøm raêng baïc ñeàu ñaën. Naøng heát nhìn gia gia laïi nhìn Thaïch Phaù Thieân. Khoeù thu ba ñöa ñaåy raát höõu tình, troâng naøng caøng xinh ñeïp, caøng khaû aùi. Sôû dó Ñinh Ñang hôùn hôû vui möøng laø vì naøng thaáy Thaïch Phaù Thieân xöng hoâ gia gia mình cuõng baèng "gia gia". Nhö vaäy ñuû toû ra chaøng ñoàng yù vôùi naøng hai ngöôøi nhö moät khoâng coù chuyeän rieâng taây. 176 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Coøn laõo giaø goïi chaøng baèng "Caåu taïp Chuûng" maø chaøng nieàm nôû ñaùp laïi ngay thì cho laø con ngöôøi thieáu nieân trong mình coù moät tuyeät kyû hôn ñôøi kia nôm nôùp kính thuaän mình khoâng daùm coù chuùt chí quaät cöôøng böôùng bænh neân laõo raát laáy laøm ñaéc yù. Thöïc ra Thaïch Phaù Thieân moät laø chính teân goïi Caåu taïp chuûng, hai laø chaøng nghe ngöôøi khaùc keâu ai baèng gì chaøng lieàn keøm theo nhö vaäy, chöù chaøng chaúng hieåu gì ñeán nhöõng söï thaân sô veà caùch xöng hoâ heát. Theá laø hai oâng chaùu Ñinh Ñang vui thích theo yù nghó rieâng cuûa mình, chöù thöïc ra khoâng coù lyù do chính xaùc naøo caû. Laõo giaø laïi hoûi: -A Ñang! Teân tuoåi gia gia mi ñaõ noùi cho tình lang mi bieát chöa? Ñinh Ñang veû maët beõn leõn laéc ñaàu ñaùp: -Chaùu chöa noùi ñaâu. Laõo giaø xòu maët xuoáng hoûi: -Mi thöông yeâu gaõ thaät söï hay laø mi giaû vôø? Neáu mi yeâu gaõ thaät thì sao chöa keå thaân theá cuøng doøng doõi nhaø mình cho gaõ nghe? Neáu mi vôø maø laáy troäm thöù röôïu Traàn Thieäu ñaõ hai möôi naêm ñem cho gaõ uoáng, thì coøn coù theå tha thöù ñöôïc. Nhöng maáy ngaøy lieàn ngöôi laáy caû ñeán thöù röôïu Huyeàn baêng bích hoaû töûu maø gia gia chaét chiu caát kyõ ñeå laøm thuoác cöùu maïng ñem cho gaõ uoáng heát laø nghóa laøm sao? Laõo caøng noùi caøng haêng ra chieàu töùc toái. Maáy caâu sau cuøng, caû neùt maët laãn thanh aâm laõo ñeàu cöïc kyø nghieâm khaéc. Nhaát laø luùc noùi ñeán naêm chöõ "Huyeàn baêng bích hoaû töûu", laõo daèn töøng tieáng. Ñoàng thôøi taø khí trong maét laõo loä ra raát khuûng khieáp. Thaïch Phaù Thieân ngoài beân nhìn thaáy khoâng khoûi run leân vì khieáp sôï. Ñinh Ñang nghieâng mình ñi laên vaøo loøng laõo giaø naên næ: -Gia gia! Caùi gì Gia gia cuõng bieát heát. Gia gia tha cho A Ñang ñi! Laõo giaø cöôøi laät laïi noùi: -Höø! Tha cho A Ñang! Mi noùi coi boä deã daøng laém nhæ? Mi phaûi bieát raèng thöù röôïu Huyeàn baêng bích hoaû töûu coâng hieäu nhö thaàn. Ñinh Ñang noùi: -Gia gia cöù tha cho A ñang. An Ñang seõ gaéng coâng coá söùc ñeå cheá laïi thöù röôïu ñoù. Gia gia khoûi lo gì heát. Laõo giaø noùi: -Mi noùi coi coù veû ngon aên laém. Neáu maø laø thöù röôïu muoán cheá laø cheá ñöôïc ngay thì gia gia ñaõ chaúng quan taâm laøm chi. Ñinh Ñang noùi baèng moät gioïng raát tha thieát: -A Ñang thaáy y luùc thì toaøn thaân noùng nhö löûa, luùc laïi reùt run, lieàn nghó ngay ñeán chæ coù thöù röôïu thaùnh cuûa gia gia môùi ñieàu hoaø ñöôïoc hai luoàn g aâm döông trong 177 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung ngöôøi y, lieàn laáy caép ñöa cho y uoáng moät chuùt thì quaû nghieân thaáy coâng hieäu ngay. Theá roài nay uoáng moät ít, mai uoáng moät ít, bình röôïu heát nhaün luùc naøo khoâng bieát. Baây giôø gia gia chæ thò caùch cheá thöù röôïu naøy hoaëc noùi cho A Ñang hay nôi naøo taøng tröõ. A Ñang seõ ñi aên troäm hoaëc ñi cöôùp göït veà cho gia gia moät bình. Thaïch Phaù Thieân nghe hai oâng chaùu A Ñang ñoái ñaùp vôùi nhau, chaøng môùi vôõ leõ ra, laåm baåm moät mình: -Teù ra luùc mình bò hai luoàng khí haøn nghieät xung kích nhau trong thaân theå roài meâ man baát tænh, moãi ngaøy Ñinh Ñang ñaõ laáy thöù röôïu hi höõu Huyeàn baêng bích hoaû töûu gì gì ñoù ñem cho mình uoáng. Sôû dó mình ñöôïc khoûi beänh phaàn lôùn laø nhôø ôû coâng trình Ñinh Ñang ñaõ taän taàm vôùi mình. Vaäy naøng laø ñaïi aân nhaân cöùu maïng cho mình. Baây giôø chaøng thaáy laõo giaø gay gaét vôùi naøng, thì loøng khoâng khoûi aùy naùy. Chaøng lieàn noùi ñôõ ñoøn: -Gia gia! Thöù röôïu quyù baøu cuûa gia gia chaùu ñaõ uoáng vaøo maát roài. Vaäy gia gia cöù chaùu maø ñoøi. Chaùu seõ nghó caùch laáy röôïu veà traû gia gia. Neáu chaùu khoâng traû ñöôïc thì gia gia muoán traùch phaït theá naøo chaùu cuõng cam chòu. Laõo giaø cöôøi khaø khaø noùi: -Hay laém, hay laém! Ngöôi noùi theá thì coøn nghe ñöôïc. A Ñang! Sao mi khoâng ñem thaân theá ta maø noùi cho y bieát? Ñinh Ñang vaãn ra veû theïn thoø, aáp uùng ñaùp: -Y... khoâng hoûi ñeán, neân chaùu cuõng khoâng noùi ra. Gia gia baát taát phaûi nghi ngôø. Chaùu khoâng coù yù gì khaùc ñaâu. Laõo giaø xaüng gioïng hoûi: -Höø! Khoâng coù yù gì khaùc ö? Caùi ñoù ta khoâng nghe ñöôïc. Tieåu nha ñaàu! Taâm söï mi theá naøo gia gia coøn laï gì nöõa? Mi ñaõ thaät loøng thaät daï yeâu gaõ, vaø chi mong gaõ cöôùi veà laøm vôï. Nhöng mi sôï noùi danh taùnh ta ra seõ laøm cho gaõ sôï heát hoàn chöù gì? Chaø chaø! mi muoán laáy gaõ maø laïi coøn coá yù giaáu dieám ñöôïc luùc naøo hay luùc aáy, ngaøy naøo hay ngaøy aáy vì mi sôï gaõ sôùm bieát chöøng naøo, seõ xa mi sôùm chöøng aáy. Coù ñuùng theá khoâng? Laõo giaø noùi moät traùng daøi truùng taâm söï A Ñang. Naøng caøng lo laéng, buïng baûo daï: -Neáu mình noùi ra thì e raèng khoâng oån maø khoâng noùi thì gia gia nhaát ñònh khoâng chòu. Duø mình coù thuù thaät vì lyù do gì mình phaûi giaáu dieám thì taát gia gia laïi noåi giaän loâi ñình. Baây giôø bieát laøm theá naøo? Nguyeân laõo naøy laø moät tay ñaïi aùc, giang hoà nghe tieáng ñeà sôï vôõ maät, neân chaúng ai muoán ñeán gaàn, khoâng ai daùm giao du vôùi laõo maø laõo laïi muoán thaân thieát vôùi 178 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung ngöôøi. Tuy laø choã thaân thieát maëc loøng, nhöng chæ loä ra veû sôï haõi hoaëc chaùn gheùt laø laõo gieát ngay. Ñinh Ñang thieät laáy laøm khoù nghó. Loøng naøng boái roái traêm chieàu. Sau naøng töï nhuû: -Gia gia ñaõ bieát heát roài, mình coøn noùi doái ñeå y noåi giaän thì khoù maø vaõn hoài ñöôïc. Naøng toan ñem teân hoï gia gia noùi cho Thaïch Phaù Thieân nghe nhöng laïi sôï Thaïch lang kinh haõi quaù roài töø ñaây khoâng daùm nhìn maët nöõa thì hoûng beùt. Moät ñaèng naøng sôï gia gia töïc giaän haï saùt Thaïch lang, moät ñaèng naøng e Thaïch lang ruoàng boû thì moái tình aùi maø naøng hoaøi baõo baáy laâu seõ buoâng theo gioøng nöôùc. Baát luaän Thaïch lang bò gieát cheát hay boû ñi thì naøng cuùng khoâng soáng ñöôïc. Maët taùi meùt, Ñinh Ñang aáp uùng: -Gia gia! Chaùu... chaùu... Laõo giaø cöôøi khanh khaùch chaën hoïng ngay: -Mi sôï ngöôøi ta khinh maïn gia gia ö? Chaø chaø! Ñinh laõo ñaàu soáng ñaõ töøng naøy tuoåi maø ñeán coâ chaùu gaùi cuõng khoâng daùm neâu teân hoï oâng noäi ra. Theá laø chaúng nhöõng mi ñaõ khoâng laáy laøm vinh döï coù moät vò gia gia gheâ gôùm maø coøn laïi laáy theá laø tuûi hoå phaûi khoâng? Ha ha! Theá thaät laø buoàn cöôøi! Laõo noùi xong oâm buïng maø cöôøu ra chieàu khoaùi chi laém. Ñinh Ñang bieát laø nguy ñeán nôi roài. Naøng chaúng laï gì gia gia naøng coi thöù röôïu Huyeàn baêng bích hoaû töûu quyù hôn caû tính maïng. Hieån nhieân thöù röôïu ñoù coù quan heä ñeán cuoäc töû sinh vinh nhuïc cho laõo. Naøng ñaõ aên caép röôïu ñem ñi cöùu tính maïng cho Thaïch lang maø laïi khoâng daùm ñem teân tuoåi laõo ra noùi vôùi chaøng neân laõo môùi cöôøi roä nhö vaäy. Laõo cöôøi ñaây laø vì töùc giaän ñeàn cöïc ñieåm chöù khoâng phaûi vì vui veû maø cöôøi. Ñinh Ñang khoâng sao laøm ñöôïc ñaønh nhìn Thaïch Phaù Thieân mím moâi noùi: -Thieân ca! Gia gia ta hoï Ñinh. Thaïch Phaù Thieân thaûn nhieân ñaùp: -Phaûi roài! Coâ nöông hoï Ñinh thì gia gia cuõng hoï Ñinh chöù coù chi laø laï? Ñinh Ñang laïi ngaäp ngöøng: -Teân huyù gia gia treân laø chöõ Baát, döôùi laø chöõ Tam. Ngoaïi hieäu cuûa ngöôøi keâu baèng ... keâu baèng ... Nhaát nhaät baát quaù tam. Naøng yeân trí moät khi noùi ra danh hieäu Nhaát nhaät baát quaù tam Ñinh Baát Tam laø Thaïch Phaù Thieân phaûi hoàn xieâu phaùch laïc. Trong loøng naøng hoang mang ñeán cöïc ñieåm. Naøng chaêm chuù ngoù Thaïch Phaù Thieân baèng con maét ñaêm chieâu. Ngôø ñaâu Thaïch Phaù Thieân vaãn thaûn nhieân. Chaøng tuûm tæm cöôøi noùi: -Ngoaïi hieäu gia gia hay ñaáy nhæ? 179 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Ñinh Ñang taâm thaàn rung ñoäng. Naøng möøng rôõ voâ cuøng, khoâng coøn lo gì nöõa, hoûi ngay: -Sao Thieân ca laïi cho laø hay? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Ta cuõng khoâng bieát nöõa, maø chæ nghe thaáy noù hay hay. Ñinh Ñang nheo maét nhìn gia gia naøng thì thaáy laõo ñaéc yù vuoát raâu giô tay ra voã vaøo vai Thaïch Phaù Thieân. Nhöng laàn naøy laõo voã vai chaøng thaät, chöù khoâng ngaám ngaàm vaän noäi löïc ra ñeå ñoät kích chaøng. Laõo laéc lö caùi ñaàu noùi: -Ñôøi ngöôøi kieám ñöôïc moät ngöôøi tri kyû laø ñuû maõn nguyeän roài. Moïi khi nghe ñeán caùi teân Nhaát Nhaät Baát Quaù Tam, keû heøn nhaùt thì ca tuïng coâng ñöùc vì hoï sôï seät neân giôû troø xu nònh. Hoïa hoaèn cuõng coù keû to gan lôùn maät thì laïi troû tay vaøo maët maø thoaù maï, Chæ thaèng nhoû naøy laø vaãn giöõ veû thaûn nhieân. Gaõ laïi coøn khen laø danh hieäu ta nghe loït tai. Toát laém! Toát laém! Nhoû cöng ôi! Gia gia phaûi thöôûng ngöôi caùi chi môùi ñöôïc. Ñeå ta nghó xem kieám vaät gì ban thöôûng ngöôi cho xöùng ñaùng. Laõo noùi xong ngoài oâm goái ngöûng ñaàu leân nhìn caønh lieãu phaát phô ngô ngaãn xuaát thaàn. Nguyeân Nhaát Nhaät Baát Quaù Tam Ñinh Baát Tam laø moät tay ma ñaàu voõ coâng tuyeät coâng ñænh treân choán giang hoà. Heã laõo gaëp ñieàu gì baát nhö yù laø laäp töùc gieát ngöôøi. Tuy laõo töï ñaët ra moät leà luaät ñeå töï kìm haõm mình laø moät ngaøy khoâng ñöôïc gieát quaù ba ngöôøi. Nhöng moät ngaøy ba maïng, möôøi ngaøy ba möôi maïng, traêm ngaøy gieát ba traêm maïng. Duø khoâng phaûi ngaøy naøo laõo cuõng gieát ngöôøi nhöng traûi qua maáy chuïc naêm trôøi, nhöõng moùn nôï maùu choàng chaát leân ngöôøi laõo khoâng bieát deán bao nhieâu maø keå. Nhöõng ngöôøi bò Ñinh Baát Tam haï saùt thöôøng thöôøng laø nhöõng ngöôøi chöa troâng roõ maët laõo ñaõ taét thôû cheát roài, tæ nhö hai teân ñeä töû phaùi Tuyeát sôn laø Toân vaïn Mieän vaø Chöû vaïn Thanh maát maïng veà tay laõo moät caùch mòt môø. Nhöõng naêm tröôùc haønh tung laõo voâ ñònh, gieát ngöôøi roài khoâng ñeå hoï teân, neân voõ laâm ít ngöôøi bieát ñeán teân tuoåi laõo. Gaàn ñaây thì laõo laïi phoâ tröông danh hieäu. Coù ñieàu ngöôøi naøo troâng thaáy maët laõo laø khoâng soáng ñöôïc nöõa. Thöïc ra soá ngöôøi naøy cuõng ít thoâi. Thaïch Phaù Thieân cuõng chaúng bieát tí gì veà chuyeän giang hoà. Duø Ñinh Baát Tam laïi coi chaøng laø moät thieáu nieân ngang haøng vôùi mình chöù khoâng heøn keùm. Theá maø chaøng chaúng nhöõng khoâng khinh maïn, khoâng chaùn gheùt, maø coøn giöõ moät taám loøng thaønh thöïc, veû vui möøng thaân caän nöõa laø khaùc, neân laõo töï thaáy mình ñöôïc an uûi raát nhieàu. Ñinh Baát Tam naêm nay tuoåi ñaõ ngoaøi saùu möôi, thaáu hieåu nhaân taâm. Ngöôøi coù loøng traù nguî quyeát khoâng theå naøo che maét laõo ñöôïc. Treân ñôøi tröø coâ chaùu gaùi Ñinh 180 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 10. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Ñang, laõo khoâng coøn moät ngöôøi naøo thöïc taâm öa thích laõo. Baây giôø laõo ñöôïc chaøng thieáu nieân coù yù thaân thieát, laõo laáy laøm sung söôùng voâ cuøng. Ñinh Baát Tam traàm ngaâm moät luùc roài ñaùp: -Trong mình gia gia chæ coù ba thöù baûo boái: Moät laø Huyeàn baêng bích hoaû töûu thì con nhoû kia ñaõ aên caép cho ngöôi uoáng heát roài. Nhöng ñoù laø gia gia cho ngöôi vay taïm thoâi, sau naøy ngöôi phaûi traû chöù khoâng keå laø cuûa cho ñöôïc. Baûo boái thöù hai laø voõ coâng cuûa gia gia, neáu ngöôøi hoïc ñöôïc thì seõ ñaéc duïng voâ cuøng. Coøn baûo boái thöù ba ngöôi ñaõ bieát roài ñoù. Chính laø coâ chaùu A Ñang ñaây. Trong hai baûo vaät naøy, ta chæ cho ngöôi ñöôïc moät. Caåu taïp Chuûng! Baây giôø ngöôi sao? Ngöôi hoïc voõ coâng cuûa gia gia hay laø ngöôi laáy A Ñang? Ñinh Baát Tam thoát caâu hoûi naøy khieán cho A Ñang vaø Thaïch Phaù Thieân ñeàu ngaån ngöôøi ra. Nhaát laø Ñinh Ñang laïi caøng rung ñoäng trong loøng. Naøng hoang mang nghó buïng: -Gia gia coù moät baûn laõnh tuyeät theá voâ song. Coøn Thaïch Lang tuy coâng löïc khoâng phaûi taàm thöôøng nhöng so vôùi gia gia dó nhieân haõy coøn keùm nhieàu. Neáu chaøng ñöôïc gia gia ñem thaàn coâng truyeàn thuï cho thì chaøng tha hoà maø tung hoaønh thieân haï, oai danh löøng laãy moät thôøi. Chaøng laø bang chuùa bang Tröôøng Laïc mình nghe noùi bang naøy saép gaëp phaûi moät chuyeän raát khoù khaên laø seõ bò nhöõng tay gheâ gôùm ñeán khieâu chieán. Neáu chaøng haáp thuï ñöôïc voõ coâng cuûa gia gia thì khoâng khaùc gì ñöôïc moät tay vieän trôï raát ñaéc löïc. Chaøng laø nam töû haùn laø ñaïi tröôïng phu taát nhieân laáy söï nghieäp laøm troïng maø coi thöôøng chuyeän nhi nöõ tö tình. Khoâng hieåu trong hai thöù baûo vaät maø gia gia taëng cho, chaøng seõ löïa choïn thöù naøo? Ñinh Ñang vöøa ngaãm nghó vöøa ñöa maét ngoù troäm Thaïch Phaù Thieân thì thaáy chaøng loä veû hoang mang, roõ raøng chöa coù quyeát ñònh. Ñinh Ñang töôûng chöøng nhö traùi tim mình chìm haún xuoáng, naøng laåm baåm: -Thaïch lang voán laø ngöôøi phong löu maõ thöôïng. Trong ñôøi chaøng chaúng bieát ñaõ traêng gioù vôùi bao nhieâu ngöôøi. Tuy ñoái vôùi mình chaøng loä ra veû coù moái tình noàng nhieät, nhöng bieát ñau trong con maét chaøng, Ñinh Ñang naøy chaúng nhö moät ñaùm maây bay moät laøn khoùi toaû. Huoáng chi gia gia mình laïi noåi tieáng tay aùc ñöùc trong voõ laâm. Thanh danh bang Tröôøng Laïc cuøng Thaïch Phaù Thieân tuy chaúng toát ñeïp gì, nhöng khoâng ñeàn noãi nhö gia gia mình qua ö ñoäc aùc baát löông, chaúng töø moät vieäc gì khoâng daùm laøm, laïi gieát ngöôøi nhö coû raùc. Chaøng ñaõ bieát traän theá cuøng toâng gioáng nhaø mình thì coøn thöông mình theá naøo ñöôïc? Ñinh Ñang nghó vaäy thì trong raøo raït nhö soùng coàn, hai gioøng chaâu laõ chaõ tuoân rôi. Ñinh Baát Tam laïi thuùc giuïc: 181 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 11. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Noùi mau noùi mau! Ngöôi ñöøng hoøng cuoãm caû hai thöù, hoïc voõ coâng tröôùc roài laêm le chöïc laáy A Ñang. Hay ngöôïc laïi, ñoøi laáy A Ñang tröôùc roài ngaám ngheù hoïc loûm voõ coâng cuûa ta laø khoâng ñöôïc ñaâu. Ta cho ngöôi bieát tröôùc trong thieân haï khoâng coù moät nöôøi naøo coù theå giôû troø quyû quaùi tröôùc maët Ñinh Baát Tam naøy ñöôïc ñaâu. Ngöôi ñaõ laáy thöù naøy thì ñöøng thöù kia. Neáu ngöôi möu ñoà caû hai thì caùi maïng nhoû beù cuûa ngöôi khoâng giöõ vöõng ñöôïc ñaâu. Vaäy ngöôi öa moùn naøo phaûi quyeát ñònh mau ñi! Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Gia Gia! Caû "Ñinh Ñinh Ñang Ñang" laãn gia gia ñeàu nhaän laàm ngöôøi roài! Chaùu khoâng phaûi laø Thaïch Phaù Thieân ñaâu. Ñinh Baát Tam hoûi: -Ngöôi khoâng phaûi laø Thaïch Phaù Thieân, vaäy thì ngöôi laø ai? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Chaùu khoâng phaûi laø Thaïch bang chuùa cuõng chaúng phaûi laø Thieân ca cuûa "Ñinh ÑinhÑang Ñang" chi heát. Chaùu laø Caàu taïp Chuûng. Caàu taïp Chuûng laø Caàu taïp Chuûng, chöù khoâng phaûi laø gì khaùc nöõa. Ñinh Baát Tam phì cöôøi noùi: -Ñöôïc laém! Ta muoán cho ngöôi moät baûo vaät laø ta cho, chöù khoâng phaûi vì ngöôi laø bang chuùa naøy bang chuùa noï maø cuõng khoâng phaûi vì A Ñang thöông yeâu hay khoâng thöông yeâu ngöôi. Ñoù laø Ñinh Baát Tam vöøa yù ngöôi neân taëng cho ngöôi maø thoâi. Ñinh Baát Tam ñaõ vöøa loøng thì duø ngöôi laø Caàu taïp Chuûng cuõng ñöôïc, laø thaèng loûi thoái tha cuõng ñöôïc. Ngöôi coù laø con ruøa ñen hay con khæ, con tröôøu cuõng vaäy thoâi. Ñinh Baát Tam naøy khoâng caàn ñaâu nheù. Coù ñieàu Ñinh Baát Tam ñaõ vöøa loøng thì theá naøo ngöôi cuõng phaûi nhaän moät baûo vaät. Thaïch Phaù Thieân heát ngoù Ñinh Baát Tam laïi nhìn Ñinh Ñang. Chaøng buïng baûo daï: -Caùi coâ Ñinh Ñinh Ñang Ñang naøy cöù nhaän mình laø Thieân ca cuûa coâ ta, roài moät ngaøy kia Thieân ca thaät seõ trôû veà thì chaúng hoaù ra mình löøa gaït coâ, ñoàng thôøi löøa gaït caû Thieân ca cuûa coâ nöõa. Theá nhöng mình noùi laø chæ muoán hoaïc voõ coâng cuûa laõo chöù khoâng laáy coâ thì taát laøm cho coâ phaûi ñau loøng. AÂu laø ta chaúng laáy thöù chi nöõa laø hôn. Thaïch Phaù Thieân nghó vaäy lieàn laéc ñaàu ñaùp: -Gia gia! Chaùu ñaõ uoáng heát caû bình Huyeàn baêng Bích Hoûa Töûu cuûa gia gia. Chaéc trong moät thôøi gian chaùu khoâng laáy ñau ra thöù röôïu ñoù ñeå traû gia gia tröôùc. Chi baèng gia gia coi ñoù nhö laø moät taëng phaåm cho chaùu coù phaûi tieän hôn khoâng? Ñinh Baát Tam sòu maët xuoáng noi: -Khoâng ñöôïc, khoâng ñöôïc! Ta ñaõ baûo thöù röôïu thöù röôïu Huyeàn baêng bích hoaû töûu ñoù roài ngöôi phaûi tìm traû cho laò cho ta. Ngöôi ñònh aên khoâng chaêng? Theá thì 182 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 12. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung khoâng ñöôïc. Baây giôø chæ coù hai ñieàu ngöôi choïn laáy moät: Laáy A Ñang hay laø hoïc voõ coâng? Thaïch Phaù Thieân ñöa maét nhìn troäm Ñinh Ñang. Khoâng ngôø giöõa luùc aáy Ñinh Ñang cuõng ngoù leùn chaøng. Tia maét hai ngöôøi vöøa ñuïng vaøo nhau, caû hai cuøng beõn leõn voäi nhìn laûng ra choã khaùc. Ñinh Ñang saéc maët lôït laït. Chaâu leä laïi traøo ra khoâng ngôùt. Giaû tæ laø bình thôøi maø naøng vui veû thì ñaõ thoø tay ra naém laáy tay Thaïch Phaù Thieân maø veùo maø giaät, hay coù töùc toái thì ñaõ giaäm chaân boû ñi moät leøo roài. Nhöng baây giôø naèng ôû tröôùc maët gia gia neân nhöõng oai phong laãm lieät ngaøy thöôøng ñeàu bieán heát, khoâng sao phaùt huy ra ñöôïc. Taâm hoàn naøng luùc naøy thieät khoå voâ cuøng. Thaïch phaù Thieän vöøa thaáy Ñinh Ñang tuoân ñoâi doøng leä thì trong loøng raát aùi ngaïi. Chaøng thuû thæ noùi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang! Ta noùi thieät laø coâ nöông nhaän laàm ngöôøi roài. Ví baèng ta ñuùng laø Thieân ca cuûa coâ, thì coøn caàn gì phaûi löïa choïn nöõa? Nhaát ñònh laø ta... laáy coâ chöù chaúng laáy voõ coâng laøm chi. Hai haøng leä Ñinh Ñang chaúng khaùc gì chuoãi haït traân chaâu bò ñöùt daây, töøng gioït töøng gioït laên xuoáng hai beân maù. Nhöng khoùe mieäng heù moät nuï cöôøi, naøng hoûi: -Ngöôi khoâng phaûi laø Thieân ca thì chaúng leõ trong thieân haï laïi coøn chaøng Thieân ca thöù hai nöõa? Thaïch Phaù Thieân chaäm raõi ñaùp: -Hoaëc giaû ta coù neùt maët töông töï nhö Thieân ca cuûa coâ cuõng chöa bieát chöøng. Ñinh Ñang cöôøi noùi: -Ngöôi coøn khoâng chòu thöøa nhaän ö? Ñöôïc roài! Keå ra thì töôùng maïo heät nhau trong thieân haï cuõng coù. Nhöng ta hoûi ngöôi: Hoài ñaàu naêm nay ta môùi quen bieát ngöôi, ngöôi huøng hoå choäp laáy tay ta. Nhöng khi aáy ta chöa hieåu roõ ngöôi lieàn xoay tay ñaùnh laïi, coù ñuùng theá khoâng? Thaïch Phaù Thieân ngô ngaùc döông maét leân nhìn Ñinh Ñang chöù khoâng traû lôøi. Ñinh Ñang loä veû khoâng baèng loøng, naøng hoûi tieáp: -Sau moät thôøi kyø laâm troïng beänh döôøng nhö taâm thaàn ngöôi khoâng coøn saùng suoát maø khoâng nhôù gì ñeán moïi vieäc ngaøy tröôùc, ngöôi queân thaät hay laø ngöôi giaû ngaây daïi. Thaïch Phaù Thieân voø ñaàu böùt tai ñaùp: -Roõ raøng coâ nhaän laàm ngöôøi roài. Ta bieát laøm sao ñöôïc nhöõng caâu chuyeän göõa Thaïch bang chuùa kia vôùi coâ nöông. Ñinh Ñang töùc mình noùi: -Ngöôi muoán caõi phaûi khoâng nhöng caõi theá naøo ñöôïc? Ta nhaéc laïi cho ngöôi hay ngöôi naém ñöôïc hai tay ta roài, trong loøng ta raát töùc böïc, ngöoi coøn toeùt caùi mieäng ra 183 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 13. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung maø cöôøi heà heà. Ngöôi laïi toan ñöa caùi mieäng daøi ra toan... hoân vaøo maët ta. Ta voäi nghieâng ñaàu ñi roài caén vaøo vai ngöôi moät mieáng, maùu chaùy ñaàm ñìa, ngöôi môùi chòu buoâng ta ra. Ngöôi, ngöôi... thöû côûi aùo ra maø coi xem beân vai traùi coù coøn seïo khoâng thì bieát. Duø ngöôi coù baûo ta nhaän laàm ngöôi, nhöng veát seïo treân vai ngöôi do mieäng ta caùn vaøo, ngöôi cuõng khoâng chuøi ñi ñöôïc. Ñoù laø moät baèng chöùng cuï theå laøm cho ngöôi heát ñöôøng choái caõi. Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu ñaùp: -Phaûi laém! Coâ nöông khoâng caén ta, vai ta laøm gì coù veát seïo naøo... thöû xem... Chaøng vöøa noùi vöøa côûi aùo ñeå hôû vai traùi ra. Ñoät nhieân ngöôøi chaøng run leân, baät tieáng la hoaûng noùi: -OÂ hay! Sao laïi kyø theá naøy? Ba ngöôøi saùu maét ñeàu troâng thaáy roõ raøng treân ñaàu vai beân traùi Thaïch Phaù Thieân coù moät veát seïo coøn loát raêng caén vaøo thaønh hai ñöôøng cong cong hôïp laïi thaønh moät caùi mieäng anh ñaøo beù nhoû. Choã veát seïo naøy loà haún leân. Ñuùng laø veát raêng thaät, neáu chaøng bò thöông vì thöù khaùc thì veát seïo khoâng theå coù hình traïng theá ñöôïc. Ñinh Baát Tam cöôøi laït noùi: -Chaø chaø! Thaèng nhoùc laïi muoán choái, nhöng choái caõi theá naøo ñöôïc! Naøy ta baûo: Naêng ñi ñeâm taát coù laàn gaëp ma. Ngöôi ñi ñeán ñaâu laâu laø giôû troø tuyeát nguyeät traêng hoa ñeán ñoù. Taát coù moät ngaøy ngöôi seõ bò gaùi noù baét giöõ khoâng döùt ra ñöôïc ñaâu. Chuyeän naøy gia gia luùc coøn nhoû ñaõ traûi qua nhieàu roài. Thoâi ñöôïc! Theá laø ngöôi chòu A Ñang roài chöù gì? Thaïch Phaù Thieân khoâng hieåu ra sao, trong loøng raát laáy laøm kyø, chaøng nghó maõi khoâng ra ñaõ bò ai caén vaøo vai mình. Coi veát seïo thì bieát roõ chaøng ñaõ bò ai caén thaät ñau maø sao chaøng laïi queân ñöôïc? Chaøng töï nhuû: -Maáy böõa nay mình gaëp toaøn nhöõng vieäc kyø dò. Nhöng chæ laáy caâu chuyeän "nhaän laàm ngöôøi" laø coù loái thoaùt ñöôïc ngay. Duy vuï naøy thaät laø khoù giaûi thích. Thaïch Phaù Thieân trong loøng maûi suy nghó. Chaøng ngô ngaån xuaát thaàn, neân Ñinh Baát Tam hoûi maø chaúng caâu naøo loït vaøo tai heát. Ñinh Baát Tam thaáy Thaïch Phaù Thieân khoâng noùi naêng gì maø veû maët ngaây ngoâ ngô ngaån thì cho ngay laø con ngöôøi nhoû tuoåi haõy coøn e leä söôïng suøng, khoâng daùm noùi huîch toeït ra yù nghó cuûa mình. Laõo lieàn cöôøi khanh khaùch noùi: -A Ñang! Ñaùnh thuyeàn veà ñi thoâi. A Ñang vöøa kinh ngaïc vöøa möøng thaàm hoûi: -Gia gia! Gia gia baûo ñöa caû y veà hay sao? Ñinh Baát Tam ñaùp: -Gaõ laø chaùu reå ta maø khoâng ñöa gaõ veà nhaø ñeå gaõ chuoàn thaúng moät leøo thì Ñinh Baát Tam naøy coøn laøm ngöôøi ñöôïc nöõa ö? 184 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 14. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Ñinh Ñang hyù höûng töôi cöôøi. Naøng nguyùt Thaïch Phaù Thieân moät caùi roài maët ñoû böøng leân. Naøng caàm caây saøo tre nheï nhaøng choáng xuoáng nöôùc. Con thuyeàn chui ra khoûi gaàm caàu löôùt ñi. Thaïch Phaù Thieân toan hoûi: -Nhaø coâ ôû ñaâu? Nhöng loøng chaøng boái roái, nhieàu moái nghi ngôø chaúng bieát neân hoûi caâu naøo tröôùc. Roài chaøng ruït löôõi vaøo khoâng hoûi nöõa. Thaïch Phaù Thieân nhìn con soâng nhoû naøy töïa hoà nhö moät daûi bích ngoïc. Maûnh traêng chieáu saùng vaøng xuoáng maët nöôùc coi raát röïc rôõ. Moãi laàn Ñinh Ñang choáng ñaàu saøo xuoáng nöôùoc ñaùnh boõm moät caùi laø moät laàn maët nöôùc laên taên soùng gôïn thaønh nhöõng ñôït voøng troøn. Con thuyeàn nhoû ru löôùt treân laøn nöôùc baïc. Coù luùc hoa coû hai beân bôø soâng ñuïng vaøo maïn thuyeàn phaùt ra nhöõng tieáng soät soaït nheø nheï. Coù luùc caønh lieãu treân bôø ruû xuoáng queùt vaøo ñaàu Ñinh Ñang cuøng Thaïch Phaù Thieân, töïa hoà nhö baøn tay meàm maïi vuoát ve maùi toùc hai ngöôøi. Ñeâm khuya thanh vaéng, muøi thôm cuûa hoa coû eâm dòu man maùt ru hoàn Thaïch Phaù Thieân vaøo coõi moäng. Con thuyeàn nhoû chui qua heát gaàm caàu naøy ñeán gaàm caàu khaùc. Doøng soâng uoán khuùc quanh co. Hoài laâu thuyeàn ñeán beân nhöõng baäc gheùp toaøn baèng ñaù traéng. Ñinh Ñang caàm daây thuyeàn lieäng xuoáng quaán vaøo moät caùi coïc beân baäc ñaù. Naøng toeùt mieäng nhìn Thaïch Phaù Thieân nôû moät nuï cöôøi sung söôùng roài tung mình nhaåy leân baäc ñaù. Ñinh Baát Tam cöôøi noùi: -Böõa nay ngöôi ôû ñòa vò taân lang. Naøo xin môøi taân lang. Thaïch Phaù Thieân chaúng hieåu chi heát, chaøng ngô ngô ngaån ngaån theo sau Ñinh Ñang tieán vaøo, moät caùi coång sôn ñen roài ñi treân con ñöôøng khaù daøi raûi toaøn baèng moät thöù ñaù tröùng ngoãng. Chaøng laïi theo ngaøng qua coång toø voø ñi vaøo vöôøn hoa. Trong vöông hoa coù moät caùi ñình baùt giaùc. Ñinh Ñang ñöa Thaïch Phaù Thieân vaøo trong ñình. Ñinh Baát Tam cuõng theo vaøo. Laõo cöôøi noùi: -Taân lang! Môøi taân lang ngoài! Thaïch Phaù Thieân chaúng hieåu taân lang laø nghóa gì, nhöng chaøng thaáy Ñinh Baát Tam baûo ngoài thì chaøng cuõng ngoài xuoáng. Ñoaïn Ñinh Baát Tam daét tay coâ chaùu gaùi xuyeân qua vöôøn hoa ñi moãi luùc moät xa. oOo 185 Typed by COI http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2