Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 21

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

76
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 21', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 21

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI MOÁT NÖÛA ÑEÂM HAÛI THAÏCH TAÀM BANG CHUÙA Luùc aáy traêng toû chieáu xeá veà taây, nhöõng boâng hoa ngoaøi löông ñình in boùng cheânh cheách daøi thöôøn thöôït. Ngoïn gioù hiu hiu lay ñoäng ñaàu caønh. Caây ñu caïnh löông ñình cuõng ñöa qua ñöa laïi. Thaïch Phaù Thieân ñöa tay sôø vaøo veát seïo ñaàu vai maø suy nghó mung lung döôøng nhö ñeå coá nhôù laïi xem vì ñaâu maø coù. Boãng nghe tieáng böôùc chaân soät soaït töø ngoaøi ñi vaøo. Hai thieáu phuï trung nieân ñang thoaên thoaét theo loái ñi caïnh nhöõng luoáng hoa tieán vaøo tröôùc löông ñình. Hai muï nghieâng mình thi leã, mieäng tuûm tæm cöôøi noùi: -Môøi Taân quan nhaân vaøo noäi ñöôøng thay aùo. Thaïch Phaù Thieân ngô ngaùc khoâng hieåu thay aùo ñeå laøm gì nhöng cuõng ñi theo Quan vöôøn hoa, ba ngöôøi men theo doïc bôø ao sen, roài xuyeân qua moät daõy haønh lang nöõa môùi ñeán moät gian phoøng chaùi höõu. Trong gian phoøng ñaõ ñaët saün moät boàn nöôùc noùng. Caïnh boàn nöôùc treo saün moät ñoâi khaên taém. Moät thieáu phuï cöôøi noùi: -Môøi Taân quan nhaân taém röûa ñi. Laõo gia baûo vì thôøi gian caáp baùch, khoâng kòp chuaån bò aùo môùi. Vaäy taân quan nhaân duøng taïm quaàn aùo cuûa mình cuõng ñöôïc. Hai thieáu phuï noùi xong cöôøi khuùc khích lui ra khoûi phoøng kheùp cöûa laïi. Thaïch Phaù Thieân ngaån ngöôøi ra nghó thaàm: -Roõ raøng mình laø Caàu taïp Chuûng maø sao laïi bieán thaønh Thaïch bang chuùa? Ñinh Ñang keâu mình baèng Thieân ca. Vaøo tôùi quaùn löông ñình thì Ñinh laõo gia goïi mình baèng taân lang. Baây giôø hai muï naøy laïi xöng hoâ laø taân quan nhaân, thì coøn trôøi naøo hieåu ñöôïc. Sau chaøng töï nhuû: -Thoâi ñaønh tôùi ñaâu hay tôùi ñoù. Xem chöøng Ñinh Baát Tam vaø Ñinh Ñang ñoái vôùi mình chaúng coù taâm ñòa gì ñoäc aùc, mình baát taát lo ngaïi laøm chi. Boàn nöôùc noùng ñöa muøi thôm leân muõi, Thaïch Phaù Thieân chaúng caàn suy nghó nöõa, côûi quaàn aùo ra ngoài vaøo trong boàn taém röûa, kyø coï saïch heát caùu gheùt trong mình. Chaøng caûm thaáy tinh thaàn thoaûi maøi deã chòu. Thaïch Phaù Thieân vöøa maëc quaøn aùo xong thì nghe coù tieáng moät ngöôøi ñaøn oâng goïi: -Môøi Taân quan nhaân leân nhaø laøm leã baùi thieân ñòa. 186 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch Phaù Thieân giaät mình kinh haõi. Chaøng vöøa nghe ba chöõ "baùi thieân ñòa" lieàn hieåu ngay ba tieâng "Taân quan nhaân " laø gì. Chaøng laåm baåm: -Thuôû nhoû mình ñaõ nghe maãu thaân noùi ñeán chuyeän Taân quan nhaân laø Taân nöông töû baùi thieân ñòa töùc laø laøm leã thaønh hoân. Vaäy vuï naøy laø theá naøo ñaây? Thaïch Phaù Thieân ngaån ngöôøi ra khoâng bieát noùi sao thì laïi nghe tieáng ngöôøi beân ngoaøi hoûi: -Taân quan nhaân ñaõ baän quaàn aùo xong chöa? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Xong roài. Ngöôøi kia ñaåy cöûa böôùc vaøo. Gaõ ñeo vaøo coå chaøng moät giaûi luïa ñaøo, coøn ñoaù hoa teát baèng nhieàu ñieàu thì ñính vaøo vaït aùo tröôùc ngöïc chaøng. Gaõ cöôøi noùi: -Cung hæ! Cung hæ! Roài gaõ naém laáy tay chaøng daét ñi. Thaïch Phaù Thieân chaân tay luoáng cuoáng, theo gaõ kia xuyeân qua maáy laàn phoøng oác cuøng cöûa ngaùch ñeán saûnh ñöôûng. Trong saûnh ñöôûng taùm caây hoàng chuùc saùng röïc , ngoïn löûa khoâng ngôùt lay ñoäng. Giöõa nhaø ñaët moät coã baøn baùt tieân traûi khaên hoàng. Ñinh Baát Tam ñöùng trong saûnh ñöôøng nhìn ra ngoaøi veû maët töôi cöôøi heå haû. Thaïch Phaù Thieân vöøa böôùc leân saûnh ñöôøng thì ba gaõ ngoài ngoaøi hieân noåi leân ñieäu saùo veùo von. Gaõ trai daét Thaïch Phaù Thieân vöøa roài doõng daïc leân tieáng: -Môøi taân nöông nöông ra saûnh ñöôøng. Tieáng ngoïc ñeo xuûng xeûng vang leân. Hai thieáu phuï luùc naõy naâng ñôõ moät thieáu nöõ ñaàu truøm khaên hoàng, mình maëc aùo tía löõng thöõng böôùc ra. Thaïch Phaù Thieân môùi troâng daùng ñieäu ñaõ bieát ngay laø Ñinh Ñang. Caû ba ngöôøi ñöùng ôû meù höõu Thaïch Phaù Thieân. AÙnh löûa chaïp chôøn, xaï höông ngaøo ngaït. Thaïch Phaù Thieân taâm thaàn vöøa hoà ñoà, vöøa sôï haõi, laïi vöøa vui möøng. Gaõ trai kia caát tieáng xöôùng: -Baùi thieân! Thaïch Phaù Thieân thaáy Ñinh Ñang nhìn ra giöõa saân laïy phuïc xuoáng, coøn ñang ngô ngaån, thì gaõ trai gheù vaøo tai chaøng noùi nhoû: -Taân quan nhaân quyø xuoáng khaán ñaàu ñi! Ñoàng thôøi gaõ kheõ ñaåy löng chaøng moät caùi. Thaïch Phaù Thieân nghó buïng: -Ñieäu naøy mình khoâng laïy cuõng khoâng xong roài. Chaøng lieàn quyø xuoáng sì suïp laïy nhö teá sao. 187 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Moät thieáu phuï phuø daâu thaáy chaøng laïy laáy laïy ñeå thì khoâng nhòn ñöôïc, baät leân cöôøi hích hích. Gaõ trai laïi xöôùng: -Baùi ñòa! Thaïch Phaù Thieân vaø Ñinh Ñang xoay mình höôùng vaøo trong khaáu ñaàu laïy xuoáng. Gaõ kia xöôùng: -Baùi gia gia! Ñinh Baát Tam nghe xöôùng lieàn ñöùng ra giöõa nhaø. Ñinh Ñang phuïc xuoáng laïy ngay. Thaïch Phaù Thieân ngaàn ngöø moät chuùt roài cuõng suïp laïy. Gaõ trai laïi xöôùng: -Phu phuï giao baùi. Thaïch Phaù Thieân thaáy Ñinh Ñang xoay mình laïi höôùng vaøo chaøng quyø xuoáng thì ñoät nhieân tænh ngoä, lieàn lôùn tieáng noùi: -Gia gia! Ñinh Ñinh Ñang Ñang! Vuï naøy... laøm sao ñaây?... Chaùu khoâng phaûi laø Thaïch bang chuùa maø cuõng khoâng phaûi laø Thieân ca ñaâu. OÂng chaùu coâ nöông nhaän laàm. Sau naøy ñöøng traùch nheù. Ñinh Baát Tam cöôøi noùi: -Thaèng nhoû naøy laån thaån laém! Baây giôø maø coøn noùi vôù vaån theá. Khoâng ai traùch ñaâu. Thaïch Phaù Thieân laïi hoûi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang! Ta xin hoûi tröôùc: chuùng ta baùi thieân ñòa theá naøy laø chuyeän ñuøa hay chuyeän thaät? Ñinh Ñang vaãn quyø döôùi ñaát, ñaàu truøm khaên hoàng. Ñoät nhieân naøng nghe tieáng hoûi vaäy lieàn cöôøi ñaùp: -Dó nhieân laø söï thaät. Coù lyù ñaâu laø chuyeän ñuøa ñöôïc? Thaïch Phaù Thieân noùi: -Böõa nay coâ nöông nhaän laàm ngöôøi ta cuõng khoân g caàn. Sau naøy coâ hoái haän laïi keùo tai, hay caén vai ta laø khoâng ñöôïc ñaâu. Moïi ngöôøi treân nhaø döôùi nhaø ñeàu cöôøi oà leân. Ñinh Ñang khoâng nhòn ñöôïc, cuõng baät cöôøi khuùc khích. Naøng kheõ baûo Thaïch Phaù Thieân : -Vónh vieãn khoâng bao giôø tieåu muoäi hoái haän caû. Tieåu muoäi chæ mong ñöôïc Thieân ca ñoái ñaõi töû teá, chaúng khi naøo tieåu muoäi daùm beïo tai hay caén vai Thieân ca heát. Ñinh Baát Tam vui veû lôùn tieáng noùi: -Vôï beùo tai choàng laø vieäc thieân kinh ñòa nghóa töø thôøi Baøn coå khai thieân laäp ñòa ñaõ coù theá roài. Caàu taïp Chuûng! A Ñang quyø tröôùc maët ngöôøi laâu theá roài maø ngöôi khoâng traû leã ö? 188 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Daï daï. Roài chaøng quì xuoáng ñaùp leã. Hai ngöôøi laøm leã giao baùi treân taám thaûm ñoû. Gaõ trai kia tuyeân lôøi chuùc tuïng: -Vôï choàng haønh leã, giao baùi ñaõ xong, ñöa vaøo ñoäng phoøng, taân lang taân nöông, traêm naêm hoaø hôïp, con ñoáng chaùu ñaøn. Ñôøn sao laïi noåi leân. Moät thieáu phuï tay caàm hai caây hoàng chuùc ñi tröôùc daãn ñöôøng. Coøn moät thieáu phuï daét tay Ñinh Ñang. Gaõ trai xöôùng leã daét tay Thaïch Phaù Thieân. Moät giaûi luïa ñaøo quaøng laáy coâ daâu chuù reå ñöa vaøo trong moät gian phoøng. Gian phoøng naøy so vôùi gian phoøng ôû toång ñaøn bang Tröôøng laïc thì nhoû hôn nhieàu. Caùch traàn thieát cuõng khoâng ñöôïc hoa leä nhö vaäy. Nhöõng hoàng chuùc rung rinh, nhöõng choã ruû maøn ñieàu, nôi treo giaáy ñoû, neân baàu khoâng khí trong phoøng ñaày veû vui töôi aám cuùng. Maáy ngöôøi phoø daâu reå vaøo ñeå chaøng vaø naøng ngoài xuoáng caïnh giöôøng. Treân baøn ñaõ ñaët saün bình röôïu vaøo chung roài ñoàng thanh noùi: -Cung hæ coâ gia cuøng tieåu thö uoáng chung röôïu giao boâi naøy. Roài boï hoï vöøa cöôøi khuùc khích vöøa ñi ra khoûi phoøng ñoùn g cöûa laïi. Thaïch Phaù Thieân ngöïc ñaùnh thình thình. Tuy chaøng khoâng hieåu theá söï, nhöng cuõng bieát cuøng Ñinh Ñang ñaõ baùi thieân ñòa laø neân ñaïo vôï choàng roài. Chaøng thaáy Ñinh Ñang ngoài nghieâm chænh. Ñaàu phuû taám khaên hoàng vaãn coøn ñeå yeân, ngöôøi naøng khoâng nhuùc nhích. Hoài laâu, Thaïch Phaù Thieân muoán gôïi chuyeân lieàn leân tieáng hoûi: -Ñinh Ñang Ñinh Ñang! Treân ñaàu coâ nöông phuû khaên nhö vaäy coù khoù chòu khoâng? Ñinh Ñang cöôøi ñaùp: -Khoù chòu laém, Thieân ca môû giuøm muoäi ñi! Thaïch Phaù Thieân ñöa hai ngoùn tay caëp goùc taám khaên hoàng kheõ môû ra. Döôùi aùnh hoàng chuùc Thaïch Phaù Thieân thaáy Ñinh Ñang xinh ñeïp loà loä, khoeù haïnh töôi cöôøi thì chaøng cuõng vui möøng khoân taû. Chaøng ngaån ngöôøi ra nhìn moät luùc roài noùi: -Coâ... coâ ñeïp laém. Ñinh Ñang tuûm tæm cöôøi, maù luùm ñoàng tieàn laïi caøng deã thöông naøng töø töø cuùi ñaàu xuoáng. Giöõa luùc aáy, boãng nghe töø phía ngoaøi phoøng coù tieáng Ñinh Baát Tam noùi lôùn: -Ñeâm nay gaëp ngaøy laønh thaùng toát, laõo phu laøm leã vu quy cho tieåu toân nöõ. OÂng baïn ôû ñaâu tôùi haõy xuoáng ñaây uoáng cheùn röôïu möøng cho ñoâi treû. Beân kia, ôû treân cao coù ngöôøi ñaùp voïng xuoáng: 189 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Taïi haï laø Boái Haûi Thaïch döôùi tröôùng Thaïch bang chuùa bang Tröôøng Laïc kính caån daâng lôøi thænh an leân Ñinh Tam gia. Ñeâm khuya khuaáy roái thaät laø ñaéc toäi, mong raèng Ñinh Tam gia haõy löôïng thöù cho. Thaïch Phaù Thieân kheõ noùi: -OÀ ! Boái tieân sinh ñaõ ñeán ñoù. Ñinh Ñang hôi nhíu caëp loâng maøy, naøng choáng ngoùn tay leân moâi ra hieäu cho chaøng ñöøng leân tieáng. Ñinh Baát Tam cöôøi khanh khaùch noùi: -Laõo phu cöù töôûng thaèng cha naøo ñeán ñeå baét gaø troäm choù, teù ra laø maáy oâng baïn ôû bang Tröôøng Laïc. Caùc vò muoán uoáng röôïu möøng khoâng? Ñöøng coù to tieáng laøm kinh ñoäng ñeán toân nöõ teá cuøng toân nöõ nhi cuûa laõo phu. Lôøi noùi cuûa Ñinh Baát Tam toû ra raát voâ leã, nhöng Boái Haûi Thaïch daøy coâng haøm döôõng, khoâng laáy theá laøm töùc toái. Y haéng gioïng ñaùp: -Teù ra nay laø ngaøy ñaïi hæ cuûa leänh toân tieåu thö. Vaäy maø anh em taïi haï loã maõng ñeán ñaây khoâng mang theo leã möøng. Xin ñeå ngaøy khaùc tôùi chuùc ñaøng hoaøng seõ uoáng hyû töûu. Hieän giôø teä bang coù vieäc gaáp, caàn ñöôïc ra maét Thaïch bang chuùa. Caûm phieàn Ñinh Tam gia daãn vaøo yeát kieán. Boïn taïi haï caûm kích voâ cuøng! Neáu khoâng coù vieäc gaáp thì ñeâm hoâm khuya khoaét, boïn taïi haï coù lôùn maät ñeán ñaâu cuõng khoâng daõm tôùi quaáy nhieãu tôùi giaác nguû cuûa Ñinh tam gia! Ñinh Baát Tam noùi: -Boái ñaïi phu! Ñaïi phu cuõng laø moät cao nhaân tieàn boái trong voõ laâm, baát taát phaûi khaùch saùo vôùi Ñinh laõo tam. Ñaïi phu noùi Thaïch bang chuùa naøo ñoù? Phaûi chaêng troû vaøo teân Caåu taïp Chuûng, taân toân nöõ teá cuûa laõo phu? Laõo baûo caùc vò nhaän laàm ngöôøi, baát taát phaûi vaøo yeát kieán nöõa. Ñi theo Boái Haûi Thaïch laø taùm teân cao thuû trong bang. Boïn chuùng thaáy Ñinh Baát Tam thoùa maï bang chuùa mình laø Caåu taïp Chuûng thì töùc giaän voâ cuøng, ñaõ toan leân tieáng ñaáu khaåu. Nhöng Boái Haûi Thaïch ñaõ nghe chính mieäng Thaïch Phaù Thieân töï xöng laø Caåu taïp Chuûng neân bieát roõ laø Ñinh Baát Tam khoâng coù yù gì nhuïc maï. Y coøn hieåu roõ bang chuùa khoâng phaûi ngöôøi ñoan chính, tôùi ñaâu laø laøm chuyeän böôùm ong ôû ñoù. Tröôùc nay chaøng nguû trong nhaø coù con gaùi laø thöôøng. Nhöng baây giôø y thaáy chaøng laø toân nöõ teá cuûa laõo ma ñaàu thì trong loøng khoâng khoûi lo phieàn. Y töï nhuû: -Vuï naøy taát xaûy ra moái lo veà sau. Boïn mình khoâng neân gaây thuø haèn vôùi anh em nhaø hoï Ñinh. Boái Haûi Thaïch nghó vaäy lieàn noùi: -Ñinh tam gia! Thöïc tình teä bang ñang coù vieäc khaån caáp boïn taïi haï caàn xin chæ thò cuûa bang chuùa. Coøn ñieàu teä bang chuùa noùi giôõn nhö vaäy, boïn taïi haï cuõng bieát laø coù thöïc. 190 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch Phaù Thieân ôû trong nghe gioïng noùi cuûa Boái Haûi Thaïch thì nghó ngay ñeán luùc chaøng bò khoán vì bònh haøn nhieät, ngaøy ñeâm y taän taâm chaêm soùc vôùi moät taám loøng quan thieát. Baây giôø y gaëp vieäc khaån caáp lo aâu, chaøng khoâng theå boû maëc ñöôïc. Nghó vaäy chaøng lieàn môû cöûa soå löùn tieáng goïi: -Boái tieân sinh! Ta ôû ñaây. Caùc vò kieám ta phaûi khoâng? Boái Haûi Thaïch ñaùp ngay: -Chính phaûi! Thuoäc haï coù vieäc khaån caáp caàn trình bang chuùa. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Ta laø Caåu taïp CHuûng, chöù khoâng phaûi bang chuùa cuûa caùc vò. Neáu caùc vò tìm ta thì ñöôïc chöù kieám bang chuùa thì khoâng coù ñaâu. Boái Haûi Thaïch loä veû beõ baøng ñaùp: -Bang chuùa laïi noùi giôõn roài. Xin bang chuùa rôøi goùt ra ñaây ñeå boïn thuoäc haï ñöôïc trình vieäc. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Coù phaûi caùc vò muoán ta ra ñoù khoâng? Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Chính phaûi ! Ñinh Ñang chaïy ra naém aùo chaøng kheõ noùi: -Thieân ca! Ñöøng ñi nöõa. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Ta ra noùi cho roõ roài laäp töùc quay veà. Döùt lôøi, chaøng tung mình qua cöûa soå nhaûy ra ngoaøi. Chaøng thaáy Boái Haûi Thaïch ñöùng treân maët töôøng veà meù taây vieän. Phía sau y coøn coù taùm ngöôøi ñöùng treân noùc nöõa. Meù ñoâng coøn coù moät ngöôøi ngoài treân caønh caây deõ, ngöôøi naøy chính laø Ñinh Baát Tam. Caønh caây chóu xuoáng roài laïi ñöa leân, chuyeån ñoäng nhòp nhaøng. Ñinh Baát Tam noùi: -Boái ñaïi phu! Ñaïi phu coù vieäc noùi vôùi toân nöõ teá cuûa laõo phu, laõo phu muoán nghe ñöôïc khoâng? Boái Haûi Thaïch ngaäp ngöøng: -Caùi ñoù... Y ruûa ngaàm: -Laõo ñaõ laø moät baäc cao nhaân tieàn boái trong giôùi voõ laâm, haù laïi khoâng bieát ñi nghe leùn chuyeän cuûa ngöôøi ta laø phaïm vaøo luaät leä giang hoà ö? Ta ñang ñeâm deán tìm bang chuùa ñeå trình vieäc cô maät cuûa baûn bang thì khi naøo ñeå cho ngöôøi ngoaøi nghe ñöôïc? Ta thöôøng nghe laõo naøy tính tình coå quaùi, quaû nhieân danh baát hö truyeàn. Y nghó vaäy lieàn noùi tieáp: 191 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Vieäc naøy taïi haï khoâng daùm töï chuyeân. Hieän coù bang chuùa ôû ñay, nhaát thieát do ngöôøi ñònh ñoaït. -Toát laém! Toát laém! Ñaïi phu ñoå traùch nhieäm toân nöõ teá cuûa ta caøng hay. Naøy! Caåu taïp Chuûng! Boái ñaïi phu coù chuyeän noùi vôùi ngöôi, ta cuõng muoán nghe ngöôi chòu khoâng? Thaïch Phaù Thieân hoûi laïi: -Gia gia ñònh nghe laøm chi? Ñinh Baát Tam cöôøi ha haû noùi: -Naøy con hieáu, chaùu hieàn! Naøy Boái ñaïi phu! Coù gì thì noùi mau ñi. Moät khaéc xuaân ñeâm ñaùng giaù ngaøn vaøng. Toân nöõ ta gaëp buoåi ñoäng phoøng hoa chuùc maø ñaïi phu cöù laèng nhaèng maõi theá naøy thì thaät laø tai haïi. Boái Haûi Thaïch sôï Thaïch Phaù Thieân cuõng seõ noùi nhö vaäy, lôøi bang chuùa ñaõ noùi ra thì seõ khoâng theå vaõn hoài ñöôïc nöõa. Tuy y trong loøng raát khoù chòu maø phaûi noùi ngay: -Bang chuùa! Phaùi Tuyeát sôn coù phaùi ngöôøi ñeán Toång ñaø kieám Bang chuùa. Thaïch Phaù Thieân hoûi laïi: -Phaùi Tuyeát sôn ö? Töùc boïn Hoa vaïn Töû coâ nöông chöù gì? Trong voõ laâm keå ra coù haøng traêm haøng ngaøn moân phaùi nhöng Thaïch Phaù Thieân chæ bieát moät phaùi Tuyeát sôn vaø trong phaùi naøy chaøng chæ bieát coù moät mình Hoa vaïn Töû, neân chaøng buoät mieäng noùi ñeán teân naøng. Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Coù Hoa Vaïn Töû coâ nöông, ngoaøi ra coøn maáy ngöôøi nöõa, ngöôøi daãn ñaàu laø Khí Haøn Taây Baéc Baïch... Y noùi tôùi naêm chöõ Baïch thì ngöøng moät chuùt vaø chaêm chuù nhìn Thaïch Phaù Thieân. Luùc naøy boùng traêng soi vaøo giöõa maët chaøng, Boái Haûi Thaïch thaáy chaøng nghe tôùi naêm chöõ "Khí Haøn Taây Baéc Baïch" maø khoâng loä veû gì khaùc laï lieàn caûm thaáy vöõng daï, nghó thaàm: -Bang chuùa mình vaãn thaûn nhieân, ñuû toû y laø cao nhaân bình tænh baäc nhaát. Neáu khoâng theá thì sao laïi coi ñoái phöông chaúng vaøo ñaâu? Y lieàn noùi tieáp: -Ngoaøi ra coøn coù taùm chín gaõ sö ñeä ñeàu laø nhöõng tay ñaùo ñeå trong phaùi Tuyeát sôn. Ñinh Baát Tam noùi xen vaøo: -Duø laø teân thaát phu Baïch Töï Taïi coù ñeán thì ñaõ laøm gì ai? Boái ñaïi phu! Laõo phu nghe noùi moân "Nguõ haønh luïc hôïp chöôûng" cuûa ñaïi phu khoâng phaûi taàm thöôøng maø sao ñaïi phu vöøa thaáy Baïch vaïn Kieám ñeán ñaõ hoang mang nhö vaäy? Boái Haûi Thaïch nghe Ñinh Baát Tam khen ngôïi moân "Nguõ haønh luïc hôïp chöôûng" cuûa mình thì trong loøng cuõng hôi ñaéc yù. 192 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Y laåm baåm: -Laõo ma ñaàu naøy tröôùc nay noåi tieáng töï phuï voâ cuøng, maø soa haén coøn ñeå yù moân "Nguõ haønh luïc hôïp chöôûng" cuûa mình? Roài tuûm tæm cöôøi ñaùp: -Chuùt coâng phu nhoû moïn ñoù coù chi ñaùng keå. Bang Tröôøng laïc cuûa boïn taïi haï tuy 1 laø moät bang phaùi nhoû beù, nhöng tröôùc nay töø Nguõ nhaïc cho ñeán Trung nguyeân cuõng chöa ñeán noãi bò phaùi naøo laán aùp. Ngöøng moät laùt y noùi tieáp: -Coù ñieàu teä bang cuøng phaùi Tuyeát sôn xöa nay voán khoâng coù chuyeän giao du ñi laïi, theá maø Khí haøn Taây Baéc laïi ñuøng ñuøng keùo ñeán ñoøi gaëp maët teä bang chuùa ngay laäp töùc. Boïn taïi haï xin chôø ñeán saùng maø y cuõng khoâng chòu. Trong vuï naøy taát coù chuyeän gì hieåu laàm, neân taïi haï phaûi xin teä bang chuùa cho chæ thò. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Hoâm qua, Hoa coâ nöông saán vaøo Toång ñaø bò Traàn höông chuû baét ñöôïc. Saùng sôùm nay ñaõ tha coâ ra roài. Phaùi Tuyeát Sôn coù leõ vì theá maø ñem loøng töùc giaän chaêng? Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Vuï naøy hoaëc giaû coù ñieàu quan heä cuõn g neân. Nhöng thuoäc haï ñaõ hoûi laïi Traàn höông chuû thì y noùi laø Hoa coâ nöông ñöôïc bang chuùa ñoái xöû raát lòch söï laïi khoâng ñuïng chaïm ñeán moät maûy loâng cuûa coâ ta, cuõng khoâng tra hoûi gì veà toäi traø troän vaøo toång ñaø. Theá thì bang chuùa cuõng ñaõ neå maët phaùi Tuyeát Sôn laém roài coøn gì. Thuoäc haï coi veû maët Khí Haøn Taây Baéc thì xem chöøng coù chuyeän gì ñaëc bieät quan troïng döôøng nhö khoâng phaûi vì lyù do mình baét Hoa coâ nöông ñeâm qua môùi ñeán. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Baây giôø Boái tieân sinh muoán ta phaûi laøm gì? Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Caùi ñoù boïn thuoäc haï chôø hieäu leänh cuûa bang chuùa quyeát ñònh. Neáu bang chuùa baûo ñuïng vaên thì boïn thuoäc haï quay veà laáy lôøi leõ töû teá ñoái vôùi hoï. Ñoù laø chính saùch laáy meàm deûo ñoái laïi vôùi cöùng raén. Tröôøng hôïp maø bang chuùa baûo duïng voõ thì boïn thuoäc haï seõ laøm cho hoï bieát ñeán Toång ñaø thì deã maø ra ñi thì khoù. Caùi ñoù cuõng coù lyù: Ai baûo boïn hoï ñeán bang Tröôøng Laïc caøn rôõ laøm chi? Tröôøng hôïp thöù ba nöõa laø bang chuùa thaân haønh quay veà xem yù kieán hoï theá naøo roài seõ tuyø cô öùng bieán. Ñöôøng loái naøy coù leõ hay hôn heát. 1 Thaùi sôn laø Ñoâng nhaïc, Hoa sôn laø Taây nhaïc, Haéc sôn laø Nam nhaïc, Haèng sôn laø Baéc nhaïc, Tung sôn laø Trung nhaïc. (Chuù thích soá saùu trang chính treân kia ñaõ coù nhöng coøn thieáu soùt, vaäy xin söûa laïi cho ñuùng). 193 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch Phaù Thieân ôû cuøng moät caên phoøng vôùi ÑInh Ñang, chaøng vaãn baên khoaên trong daï. Chaøng khoâng hieåu sau cuoäc ñoäng phoøng hoa chuùc roài coøn chuyeän gì xaûy ra nöõa. Thaïch Phaù Thieân nghó vaäy lieàn noùi: -Theá thì ñeå taïi haï quay veà xem sao? Neáu coù choã hieåu laàm, taïi haï seõ noùi toaïc ra cho hoï bieát laø xong. Chaøng quay laïi noùi vôùi ÑInh Ñang vaø Ñinh Baát Tam : -Gia gia! Ñinh Ñinh Ñang Ñang! Baây giôø Caåu Taïp Chuûng phaûi ñi ñaây. Ñinh Baát Tam voø ñaàu böùt tai noùi: -Nhö theá khoâng ñöôïc! Boïn tieåu töû phaùi Tuyeát sôn ñeán raéc roái thì ñeå ta ñi saùt phaït boïn chuùng cho. Hôn nöõa ta ñaõ gieát hai teân ñeä töû cuûa phaùi Tuyeát Sôn laø ñaõ keát oaùn vôùi Baïch laõo nhi. Baây giôø ta coù gieát theâm maáy maïng nöõa thì cuõng keå chung vaøo moät moùn nôï. Ñinh Baát Tam ñaõ gieát Toân vaïn Nieân vaø Chöõ Vaïn Thaønh. Phaùi Tuyeát Sôn laáy vuï naøy laøm nhuïc nhaõ voâ cuøng neân hoï giöõ kín khoâng noùi ra. Vôï choàng Thaïch Thanh vaø Maãn Nhu tuy ñöôïc nghe roài nhöng khoâng tieát loä vôùi ai. Treân choán giang hoà ít ngöôøi bieát vuï naøy. Boái Haûi Thaïch nghe Ñinh Baát Tam noùi theá thì nghó buïng: -Theá löïc phaùi Tuyeát Sôn ñang luùc höng thònh, chaúng nhöõng voõ coâng thaày troø phaùi naøy ñaõ cao cöôøng maø hoï coøn giao haûo vôùi caùc phaùi voõ ôû Trung Nguyeân. Boïn mình khoâng neân voâ côù gaây cöøu ñòch vôùi hoï ñeå röôùc laáy ñieàu phieàn naõo cho bang Tröôøng Laïc. oOo 194 Typed by COI http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2