Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 22

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

91
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 22', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 22

 1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI HAI HOÅ MAÕNH ÑÖÔØNG HOÄI KIEÁN QUAÀN HUØNG Boái Haûi Thaïch nghó vaäy lieàn noùi: -Theo thieån yù cuûa thuoäc haï thì bang chuùa neân thaân haønh quay veà gaëp maáy nhaân vaät phaùi Tuyeát Sôn laø hay hôn caû. Thuoäc haï thieát nghó ñaây laø moät vieäc nhoû moïn cuûa teä bang khoâng daùm phieàn ñeán ñaïi giaù Ñinh Tam Gia. Boïn taïi haï thu xeáp xong vuï naøy roài seõ ñeán phuû baùi yeát, neân chaêng? Boái Haûi Thaïch tuyeät khoâng nhaéc ñeán chuyeän uoáng röôïu möøng, vì y Thaïch Phaù Thieân quay veà Toång ñaø roài seõ khuyeân chaøng thuû tieâu keát hoân vôùi nhaø hoï Ñinh. Ñinh Baát Tam noùi: -Boái ñaïi phu noùi vaäy laø khoâng ñöôïc. Ñinh moã ñaõ noùi ñi thì theá naøo cuõng ñi. Ñinh laõo tam nhaát ñònh can thieäp vaøo vuï naøy cho bang Tröôøng Laïc. Ñinh Ñang ôû trong phoøng nghe moïi ngöôøi noùi chuyeän lieàn ñoaùn ngay phaùi Tuyeát Sôn sôû dó höng binh vaán toäi bang Tröôøng Laïc cuõng chæ vì lang quaân mình quen thoùi traêng hoa ong böôùm. Chaøng troâng thaáy Hoa Vaïn Töû xinh ñeïp lieàn giôû gioïng khinh baïc, möôøi phaàn coù ñeán taùm chín phaàn laø chaøng ñaõ giôû thuû ñoaïn cöôøng baïo vôùi thò. Coøn caâu chuyeän Traàn Höông Chuû noùi caùi gì khoâng ñuïng ñeán moät maûy loâng cuûa thò laø coá yù laáp lieám cho bang chuùa gaõ. Naøng laïi nghó tôùi ñeâm nay laø ñeâm doäng phoøng hoa chuùc maø Thaïch Phaù Thieân chæ noùng loøng quay veà ñeå gaëp Hoa Vaïn Töû, boû mình khoâng nhìn nhoûi gì ñeân, thì caùi töùc böïc ñoù naøng chòu laøm sao noåi? Naøng nghe caâu chuyeän giöõa gia gia vaø Boái Haûi Thaïch daàn daàn ñi ñeán choã va chaïm. Naøng lieàn tung mình nhaûy ra saân noùi: -Gia gia! Trong bang cuûa Thaïch lang coù vieäc, chaøng muoán quay veà toång ñaø. Vaäy khoâng theå laáy tö tình nhi nöõ maø laøm lôõ vieäc lôùn cuûa chaøng. Baây giôø chaùu tính: Caû hai oâng chaùu ta cuøng ñi theo Thaïch lang thöû xem trong phaùi Tuyeát Sôn coù nhöõng nhaân vaät naøo ñònh gaây roái roài seõ lieäu. Thaïch Phaù Thieân tuy khoâng muoán ôû trong ñoäng phoøng vôùi Ñinh Ñang, vì chaøng caûm thaáy trai gaùi ôû trong phoøng tính chuyeän vôï choàng thì khoâng khoûi theïn thuøng. Nhöng chaøng cuõng laïi khoâng muoán xa Ñinh Ñang. Nghe naøng noùi vaäy, chaøng möøng rôõ voâ cuøng lieàn cöôøi ñaùp: -Hay laém! Hay laém! Ñinh Ñinh Ñang Ñang! Naøng cuøng ta ñi vôùi nhau laø phaûi. Caû gia gia cuõng ñi nöõa. Boïn Boái Haûi Thaïch thaáy bang chuùa noùi vaäy khoâng daùm coù ñieàu chi dò nghò nöõa. 195 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Ñoaøn ngöôøi ra ñeán bôø soâng xuoáng moät con thuyeàn lôùn trôû veà toång ñaø. Boái Haûi Thaïch kheõ noùi vôùi Thaïch Phaù Thieân: -Bang chuùa neân khuyeân Ñinh tam gia chôù neân saùt haïi ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn ñeå keát theâm moái oan cöøu voâ vò. Thaïch Phaù Thieân gaät daàu ñaùp: -Phaûi roài! Sao laïi coù theå tính ñeán chuyeän saùt nhaân ñöôïc? Nhö vaäy chaúng haù bieán thaønh ngöôøi toài baïi ö? Boái Haûi Thaïch nghe Thaïch Phaù Thieân noùi vaäy baát giaùc mieäng haù hoác ra, líu löôõi khoâng bieát gì nöõa. Y buïng baûo daï: -Sao bang chuùa ñoät nhieân thoát ra nhöõng lôøi giaû nhaân nghóa nhö theá ñöôïc? Ñoaøn ngöôøi veà ñeán Toång ñaø bang Tröôøng Laïc. Ñinh Ñang noùi: -Thieân ca! Tieåu muoäi vaøo phoøng Thieân ca ñeå ñoåi maëc nam trang ñaëng ñi theo Thieân ca cho tieän. Tieåu muoäi muoán coi Hoa coâ nöông nhan saéc nguyeät theïn hoa nhöôøng ñeán theá naøo? Thaïch Phaù Thieân raát laáy laøm höùng thuù. Chaøng cöôøi hoûi: -Sao laïi laøm theá? Ñinh Ñang cöôøi ñaùp: -Tieåu muoäi khoâng muoán naøng bieát mình laø moät coâ gaùi ñeå noùi chuyeän tieän hôn. Thaïch Phaù Thieân nghe naøng baûo khoâng ñeå cho Hoa Vaïn Töû bieát naøng laø gaùi, thì chaøng vöøa theïn thoø laïi vöøa ñaéc yù, baát giaùc taâm thaàn phaán khôûi, chaøng noùi: -Hay laém! Ta ñöa naøng vaøo thay ñoåi y phuïc. Ñinh Baát Tam cuõng noùi: -Ta cuõng muoán caûi trang luoân. Boái ñaïi phu! Ta hoaù trang laøm moät teân tieåu ñaàu muïc beân quyù bang ñöôïc khoâng? Baûn taâm Boái Haûi Thaïch khoâng muoán cho ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn bieát Ñinh Baát Tam hôïp söùc vôùi bang Tröôøng Laïc. Y nghe laõo noùi vaäy thì raát hôïp yù mình lieàn thaûn nhieân ñaùp: -Ñinh tam gia muoán theá naøo xin cöù tuyø tieän. Hai oâng chaùu Ñinh Baát Tam lieàn theo Thaïch Phaù Thieân vaøo phoøng nguû. Vöøa ñaåy cöûa, Thò Kieám ñang nguû nghe tieáng keït, lieàn la leân moät tieáng nhaûy voäi xuoáng giöôøng. Thò nhìn thaáy hai oâng chaùu Ñinh Baát Tam thì raát ñoãi ngaïc nhieân. Thaïch Phaù Thieân khoâng theå moät luùc maø giaûi thích roõ cho Thò nghe ñöôïc. Chaøng chæ noùi: -Thò Kieám tæ nöông! Hai vò naøy muoán hoaù trang, tæ nöông... giuùp caùc vò moät tay. Chaøng chæ lo Thò Kieám hoûi loâi thoâi, nhaát laø vuï baùi thieân ñòa chaøng khoâng daùm heù raêng, chaøng lieàn ñi thaúng vaøo hoa saûnh beân ngoaøi phoøng. 196 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Sau khoaûng thôøi gian chöøng aên xong böùa côm, Traàn Xung Chi ñöùng ngoaøi saûnh ñöôøng noùi: -Khaûi baåm bang chuùa! Caùc anh em ñang chôø ñaïi giaù bang chuùa taïi Hoå maõnh ñöôøng. Tröôùc maét Thaïch Phaù Thieân ñoät nhieân hieän ra moät gaõ thieáu nieân maët ñeïp nhö ngoïc, chaøng khoâng khoûi giaät mình. Ñinh Ñang maëc moät boä aùo maøu xanh, ñaàu ñoäi khaên thô sinh, tay caàm moät caây quaït giaáy. Tuy Thaïch Phaù Thieân khoâng hieåu theá naøo laø phong löu nho nhaõ, nhöng chaøng thaáy Ñinh Ñang caûi trang theá naøy so vôùi luùc tröôùc laø moät vò taân nöông töû laïi caøng haáp daãn hôn. Ñinh Baát Tam maëc aùo ngaén baèng vaûi thoâ. Treân maët boâi chuùt möïc laït, chaân ñi giaøy gai. Vai beân phaûi cao hôn vai beân traùi. Laõo böôùc cao böôùc thaáp nhö ngöôøi queø, troâng thaät xaáu xa. Thaïch Phaù Thieân vöøa nhìn thaáy, cô hoà chaøng khoâng nhaän ra. Moät luùc chaøng môùi cöôøi ha haû noùi: -Gia gia! Ñieäu boä gia gia ñaõ hoaøn toaøn bieán ñoåi haún. Traàn Xung Chi kheõ noùi: -Bang chuùa! Bang chuùa coù caàn daét binh khí khoâng? Thaïch Phaù Thieân troá maét ra hoûi laïi: -Daét binh khí gì? Laøm sao maø phaûi daét binh khí? Traøn xung Chi töôûng chaøng cho mình hoûi ôõm ôø, gaõ voäi ñaùp: -Daï daï! Roài ñi tröôùc daãn ñöôøng. Boán ngöôøi ñi tôùi Hoå maõnh ñöôøng. Traàn Xung Chi daåy cöûa ra, maáy chuïc ngöôøi trong saûnh ñöôøng laät ñaät ñöaùng daäy ñoàng thanh noùi: -Xin tham kieán bang chuùa. Thaïch Phaù Thieân khoâng ngôø saûnh ñöôøng naøy laïi roäng ñeán theá, chöùa ñuû ñöôïc soá ñoâng ngöôøi, chaøng giaät mình kinh haõi. Khi thaáy moïi ngöôøi khom löng thi leã, chaøng ñaõ khoâng bieát ñaùp laïi theá naøo maø cuõng khoâng hieåu noùi sao cho phaûi, chæ ñöùng thoän maët ra tröôùc cöûa, baát giaùc chaân tay luoáng cuoáng. Xung quanh ñaïi ñöôøng choã naøo baøn gheá cuõng ñaët ñeøn neán saùng tröng. Maáy chuïc haùn töû cao coù thaáp coù chia ra ñöùng hai beân. Chính giöõa ñaët moät chieác gheá baønh da hoå. Baàu khoâng khí trong nhaø ñaïi saûnh raát oai nghieâm. Tröôùc nay chaøng chöa töøng troâng thaáy caûnh töôïng naøy bao giôø, neân ñaâm ra ruït reø nhö moät chaøng trai ôû thoân queâ, khoâng daùm thôû maïnh. Caøng ñöa maét nhìn Boái Haûi Thaïch ñeå caàu vieän. Chaøng mong y chæ baûo cho mình caùch ñoâí xöû theá naøo laø phaûi. 197 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Boái Haûi Thaïch voäi böôùc ñeán beân cöûa ssoå ñôõ tay cho Thaïch Phaù Thieân kheõ noùi: -Bang chuùa! Chuùng ta an toïa ñaõ, roài haõy môøi nhöõng oâng baïn phaùi Tuyeát Sôn vaøo. Tröôùc tình traïng Thaïch Phaù Thieân chaúng coøn yù ñònh gì nöõa, nhaát thieát chaøng ñeàu nghe Boái Haûi Thaïch an baøi. Boái Haûi Thaïch ñöa chaøng vaøo beân gheá baønh da hoå roài kheõ baûo: -Môøi bang chuùa ngoài xuoáng. Thaïch Phaù Thieân ngô ngaùc hoûi: -Taïi haï ... ngoài ñaây aø? Trong loøng chaøng hoài hoäp khoân taû. Maét chaøng baát giaùc nhìn vaøo Ñinh Ñang. Chaøng khoân gtöï chuû ñöôïc töïa hoà khaån caàu naøng daét tay mình ra khoûi nhaø ñaïi saûnh, troán ñi moät nôi thaâm sôn cuøng coác naøo thaät xa, khoânglai vaõng chi ñòa phöông naøy nöõa. Ñinh Ñang nhìn chaøng tuûm tæm cöôøi ra chieàu coå voõ. Thaïch Phaù Thieân nhaän thaáy trong caëp maét naøng coù tình yù tha thieát töïa hoà nhö baûo mình: -Thieân ca! Ñöøng sôï haõi chi heát. Ñaõ coù tieåu muoäi keà caän duø coù vieäc gì khoù ñeán ñaâu, tieåu muoäi cuõng giuùp giuøm cho ñöôïc. Chaøng lieàn thaáy tinh thaàn phaán khôûi, trong loøng vöøa caûm kích vöøa ñöôïc an uûi. Chaøng lieàn ngoài xuoáng gheá da hoå. Thaïch Phaù Thieân ngoài xuoáng roài Ñinh Baát Tam cuøng Ñinh Ñang ñöùng ôû phía sau. Trong saûnh ñöôøng maáy chuïc haùn töû ñeàu theo thöù töï maø ngoài. Boái Haûi Thaïch leân tieáng: -Chuùng vò huynh ñeä ! Nhöõng ngaøy vöøa qua bang chuùa mình laâm troïng beän h, may ngöôøi laønh ñöôïc hoaøng thieân baûo hoä nay ñaõ bình phuïc. Tuy nhieân tinh thaàn ngöôøi chöa ñöôïc hoaøn toaøn saùng suoát nhö cuõ. Neáu bang chuùa khoâng ra tieáp kieán thì chaúng khaùc gì ngöôøi vaãn naèm treân giöôøng beänh chöa daäy ñöôïc. Ha ha! Noäi coâng bang chuùa ñaõ cao thaâm nhö vaäy thì caùi ma beänh coûn con kia laøm gì ñöôïc ngöôøi? Thöa bang chuùa! Baây gôøi chuùng ta môøi caùc oâng baïn phaùi Tuyeát Sôn vaøo ñöôïc chöa? Thaïch Phaù Thieân chæ aäm öø moät caùch hoà ñoà, chôù khoâng roõ laø ñöôïc hay khoâng ñöôïc. Boái Haûi Thaïch laïi noùi: -Baây giôø chuùng ta xeáp ñaët choã ngoài, caùc vò huynh ñeä beân meù taây chuyeån ngoài caû sang meù ñoâng naøy. Moïi ngöôøi vaâng lôøi di chuyeån choã ngoài sang caû meù doâng. Coøn meù taây ñaët moät haøng chín chieác gheá. Boái Haûi Thaïch laïi noùi: -Meã Höông chuû! Höông chuû ra môøi khaùch vaøo hoäi kieán cuøng bang chuùa. 198 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Meã Hoaønh Daõ vaâng lôøi trôû got ñi ngay. Chaúng bao laâu beân ngoaøi saûnh ñöôøng ñaõ nghe tieáng chaân ngöôøi xaøo xaïc. hai teân ñeï töû môû cöûa lôùn ra. Meã Hoaønh Daõ nghieâng mình, doõng daïc noùi: -Khaûi baåm bang chuùa! Caùc vò baèng höõu phaùi Tuyeát Sôn ñaõ tôùi. Boái Haûi Thaïch noùi: -Chuùng ta ra ngoaøi nghinh tieáp. Y kheõ keùo tay aùo Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Ñi höû? Chaøng ueå oaûi ñöùng leân theo Boái Haûi Thaïch ra cöûa saûnh ñöôøng. Luùc naøy chín ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn ñang tieán tôùi. Ngöôøi ñi ñaàu coù töôùng anh döõng, thaân hình cao lôùn, mình maëc aùo daøi traéng, traïc tuoåi ngoaøi chöøng boán chuïc. Haén ñi ñeán tröôùc Thaïch Phaù Thieân coøn caùch moät tröôïng thì ñoät nhieân döøng böôùc. Caëp maét haén nhìn thaúng vaøo Thaïch Phaù Thieân, chieáu ra nhöõng tia saéc beùn, töïa hoà muoán ngoù thaáu gan ruoät chaøng. Thaïch Phaù Thieân nôû moät nuï cöôøi ngôù ngaån, toan caát tieáng goïi. Boái Haûi Thaïch giôùi thieäu: -Bang chuùa! Vò naøy laø Khí haøn Taây baéc Vaïn Kieám Baïch ñaïi ca oai danh vang doäi mieàn Taây, kieám phaùp thieân haï voâ song, trong voõ laâm chaúng ai laø khoâng bieát tieáng. Thaïch Phaù Thieân kheõ gaät ñaàu, nôû moät nuï cöôøi ngôù ngaån. Chaøng boãng nhìn thaáy ngöôøi ñi sau cuøng boïn Baïch Vaïn Kieám laø Hoa Vaïn Töû lieàn cöôøi noùi: -Hoa coâ nöông! Coâ nöông laïi ñeán ñaây ö? Caâu naøy vöøa thoát ra, boïn chín ngöôøi phía phaùi Tuyeát Sôn ñeàu bieán saéc. Baïch vaïn Kieám laø tröôûng moân phaùi Tuyeát Sôn, laø con caû Uy ñöùc tieân sinh Baïch Töï Taïi. Boïn sö huynh ñeä phaùi naøy ñeàu duøng chöõ "Vaïn" ñeå laøm chöõ ñeäm. Teân haén laø Baïch vaïn Kieám, ñuû toû kieám phaùp cuûa haén hôn ñôøi. Ñoàng thôøi Baïch töï Taïi raát laáy laøm ñaéc yù ñöôïc ngöôøi con nhö haén neân môùi ñaët teân haén laø Baïch Vaïn Kieám. Theá maø haén cuõng khoâng ñöôïc cuûa bang chuùa laáy moät caâu khaùch saùo ñaïi khaùi nhö: " Haâm moä ñaïi danh ñaõ laâu". Chaøng vöøa môû mieäng laïi keâu Hoa Vaïn Töû ngay thì laøm gì maø Hoa vaïn Kieám chaû töùc nhö vôõ buïng? Baïch Vaïn Kieám buïng baûo daï: -Ngöôøi ta ñoàn thaèng cha Thaïch Phaù Thieân naøy tham daâm hieáu saéc quaû nhieân khoâng sai. Gaõ ñaõ coi mình chaúng vaøo ñaâu maø laïi ra ñieàu aân caàn vôùi sö muoäi mình. ôû choán ñaïi saûnh ñoâng ngöôøi theá naøy maø gaõ coøn laû lôi nhö vaäy. Luùc Hoa sö muoäi bò giam vaøo trong nguïc toái laïi coù moät mình thì dó nhieân gaõ daùm giôû troø bæ oåi khoâng bieát ñeán theá naøo maø noùi. 199 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Baïch vaïn Kieám laø moät nhaân vaät noåi tieáng anh huøng, khoâng cuoán phaùt taùc ñöông tröôøng. Haén chæ nheo caëp maét laïnh luøng nhìn Thaïch Phaù Thieân. Mieäng haén khoâng noùi gì, nhöng neùt maët loä veû raát khoù chòu. Hoa Vaïn Töû thaáy Thaïch Phaù Thieân hoûi vaäy thì beûn leûn voâ cuøng. Naøng chæ baèng gioïng moät tieáng chöù khoâng traû lôøi. Thaïch Phaù Thieân tính tình chaát phaùc coù hieåu ñaâu boïn chín ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn ñang caêm haän mình, chaøng laïi hoûi: -Hoa coâ nöông ! Choã ñuøi coâ nöông kieám ñaâm bò thöông ñaõ khoûi chöa ? Coâ coøn ñau nöõa khoâng? Caâu hoûi naøy khieán cho Hoa Vaïn Töû maët ñoû böøng leân. Coøn taùm ngöôøi kia ñeàu tay naém chuoâi kieám. Boái Haûi Thaïch thaáy cuïc dieän ñi ñeán choã khaån tröông. Y voäi ñôõ lôøi : -Caùc vò baèng höõu ôû xa ñeán, xin môøi an toaï roài seõ noùi chuyeän. Gaàn ñaây teä bang chuùa trong ngöôøi khoù ôû, chính ra khoâng tieáp khaùch ñöôïc nhöng vì neå maët caùc baïn môùi gaéng göôïng ra ñaây töông kieán, laøm phieàn caùc vò phaûi chôø laâu. Boïn taïi haï thieät laáy laøm aùy naùy voâ cuøng. Baïch Vaïn Kieám haéng gioïng moät tieáng roài raûo böôùc ñi laïi thö vò haøng gheá meù Taây ngoài xuoáng. Caûnh Vaïn Chung ngoài gheá thöù hai, coøn xuoáng döôùi laø Kha Vaïn Quaân, Vöông vaïn Nhaän... Hoa Vaïn Töû ngoài ôû sau cuøng. Maáy ngöôøi trong bang Tröôøng Laïc hyù höûng töôi cöôøi ra chieàu ñaéc yù, mieäng laåm baåm: -Bang chuùa ta vöøa môû mieäng ñaõ chôi caùc ngöôi moät voá cay. Ngöôøi chæ quan taâm ñeán caùi ñuøi cuûa sö muoäi caùc ngöôi. Chaø chaø! Thöû xem khí haøn taây baéc coù laøm gì ñöôïc khoâng? Boái Haûi Thaïch ñöa Thaïch Phaù Thieân veà choã ngoài. Ngöôøi nhaø böng traø laïi. Boái Haûi Thaïch chaép tay noùi: -Teä bang suoát töø treân xuoáng döôùi ngöôõng moä oai danh phaùi Tuyeát Sôn treân töø uy ñöùc tieân sinh, tôùi ñeán Tuyeát Sôn song kieät vaø heát thaåy caùc vò baèng höõu. Chæ hieàm teä bang ôû vaøo nôi heûo laùnh mieät Giang Nam khoù beà thaân caän. Böõa nay Baïch sö phoù cuøng caùc vò baèng höõu chieáu coá, thieät laø may maén voâ cuøng! Baïch vaïn Kieám chaép tay ñaùp leã noùi: -Boái ñaïi Phu Tröôùc thuû haønh xuaân! Moân " Nguõ haønh luïc hôïp chöôûng" cuûa ñaïi phu noåi tieáng laø thieân haï voâ song. Taïi haï ngöôõng moä voâ cuøng. Caùc vò baèng höõu quí bang ñeàu laø nhöõng baäc anh taøi noåi tieáng. Taïi haï tuy chöa ñöôïc gaëp, nhöng nghe danh ñaõ laâu. Haén chæ noùi maáy caâu xaõ giao vôùi bang Tröôøng Laïc cuøng boïn moân ñoà, tuyeät khoâng ñeà caäp ñeán Thaïch Phaù Thieân. 200 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Boái Haûi Thaïch vôø nhö khoâng bieát, khieâm nhöôïng noùi: -Khoâng daùm! Chaúng hieåu caùc vò ñeán Döông Chaâu ñaõ maáy böõa roài? Hoâm naøo caùc vò cho teä bang chuùa laøm chuû nhaân thieát tieäc caùc vò taïi moät töûu ñieåm thò traán... Y keùo daøi caâu chuyeän xaõ giao, khoâng hoûi gì ñeán boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn tôùi ñaây coù vieäc gì? Sau Baïch vaïn Kieám khoâng nhaãn naïi ñöôïc nöõa lieàn doõng daïc noùi: -Treân choán giang hoà ngöôøi ta ñoàn ñai voõ coâng Thaïch bang chuùa cao thaâm khoân löôøng. Khoâng hieåu voõ coâng cuûa bang chuùa thuoäc moân phaùi naøo? Caâu hoûi vöøa thoát ra, heát thaûy bang Tröôøng Laïc töø treân xuoáng döôùi ñeàu chau maøy. Voõ coâng Thaïch bang chuùa cao thaâm laø moät ñieàu ai cuõng nhaän thaáy nhöng coâng phu cuûa chaøng kyø quaùi voâ cuøng, chaúng ai nhaän ra goác gaùc ñöôøng loái voõ coâng naøy. Nhöõng ngöôøi thaân tín ñaõ hoûi chaøng veà ñieåm naøy nhöng chaøng chæ cöôøi maø khoâng ñaùp. baây giôø nghe Baïch vaïn Kieám hoûi caâu naøy, moïi ngöôøi ñeàu ñeå maét nhìn Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân aáp uùng ñaùp: -Caùi ñoù... caùc haï muoán hoûi voõ coâng cuûa taïi haï ö? Taïi haï... coù bieát voõ coâng gì ñaâu. Nguyeân Baïch vaïn Kieám trong loøng ñaõ coù yù nghi ngôø, haén thaáy Thaïch Phaù Thieân veû maët boái roái, laïi traû lôøi laø khoâng hieåu voõ coâng, haén caøng nghi hoaëc hôn nöõa, lieàn cöôøi laït hoûi: -Bang Tröôøng Laïc bieát bao nhieâu laø hieàn taøi maø Thaïch bang chuùa khoâng hieåu roõ voõ coân g thì laøm chuû quaân huøng theá naøo ñöôïc? Bang chuùa noùi vaäy thì chæ gaït ñöôïc ñöùa con nít maø thoâi. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Caùc haï baûo taïi haï löøa con nít ö ? Ai laø con nít? Ñinh Ñinh Ñang Ñang laø con nít maø taïi haï cuõng khoâng löøa gaït naøng. Taïi haï ñaõ noùi roõ cho naøng hay taïi haï khoâng phaûi laø Thieân ca cuûa naøng. Tuy mieäng chaøng ñoái ñaùp Thaïch Vaïn Kieám maø muõi chaøng vaãn ngöûi thaáy muøi thôm töø ngöôøi Ñinh Ñang ñöùng ñaèng sau tieát ra. Loøng chaøng coøn maõi ñeå yù ñeán naøng. Baïch Vaïn Kieám chaúng bieát Thaïch Phaù Thieân noùi caùi gì maø " Ñinh Ñinh Ñang Ñang" cho laø baûn taâm chaøng quæ quyeät neân coá yù noùi laêng nhaêng chaúng ñaâu vaøo ñaâu. Maët haén ñen laïi, traàm gioïng noùi: -Thaïch bang chuùa ! Chuùng ta noùi chuyeän ñuùng ñaén thaønh thöïc Voõ coâng maø bang chuùa ñaõ hoïc ñöôïc ôû thaønh Laêng Tieâu e raèng chöa theå queân heát ñöôïc? Baïch Vaïn Kieám noùi caâu naøy khieán cho quaàn haøo bang Tröôøng Laïc töø Boái haõi Thaïch trôû xuoáng chaúng ai laø khoâng rung ñoäng. Moïi ngöôøi ñeàu bieát thaønh Laêng Tieâu ôû Taây Vöïc laø nôi caên cöù cuûa thaày troø phaùi Tuyeát Sôn. Theo lôøi Baïch Vaïn Kieám thì 201 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch bang chuùa ñaõ hoïc voõ coâng phaùi Tuyeát Sôn vaø laøm moân haï phaùi naøy. Boïn hoï raàm roä ñeán ñaây chaúng vì vieäc coù lieân quan ñeán moân phaùi ? Thaïch Phaù Thieân mô maøng hoûi: -Thaønh Laêng Tieâu laø gì ? ôû ñaâu? Taïi haï khoâng hoïc voõ coâng chi caû. Neáu ñaõ hoïc thì khi naøo queân heát ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân noùi maáy caâu ñeán Boái Haûi Thaïch nghe cuõng khoâng loït tai. Ñaõ laø ngöôøi voõ laâm coøn ai khoâng bieát caùi teân thaønh Laêng Tieâu. Thaïch Phaù Thieân laø bang chuùa Tröôøng Laïc maø laïi noùi doái laø khoâng bieát ñeán thaønh naøy cuøng laø chöa hoïc voõ coâng thì nhöõng lôøi doái traù ñoù laøm thöông toån ñeán theå dieän chaøng. Boïn Baïch Vaïn Kieám nghe maáy caâu naøy laïi cho laø chaøng coù yù khinh nhôøn coi phaùi Tuyeát Sôn khoâng vaøo ñaâu caû, môùi soå toeït ba chöõ " Laêng Tieâu Thaønh" nhö vaäy. Thaïch bang chuùa noùi nhö vaäy chaúng hoaù ra döôùi maét khoâng coøn ai ? Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn khoâng ñaùng moät xu hay sao? Thaïch Phaù Thieân thaáy boïn Baïch vaïn Kieám huøng huøng hoå hoå thì khoâng hieåu ra sao chaøng töï nhuû: -Mình ñoái vôùi hoï chaúng coù taâm ñòa gì ñoäc aùc, vaäy maø sao hoï ra chieàu töùc toái haàm heø? Hay laø mình noùi caâu gì thaát thoá chaêng? Chaøng nghó vaäy lieàn baøo chöõa: -Khoâng phaûi , khoâng phaûi ñaâu! Taïi haï coù noùi nhöõng ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn khoâng ñaùng moät xu ñaâu? Döôøng nhö... döôøng nhö ... döôøng nhö... Tröôùc kia chaøng ôû vôùi Taï yeân Khaùch taïi Ma Thieân Laõnh thænh thoaûng laïi theo laõo ñeán nhöõng thò traán nhoû ñeå mua gaïo, muoái. Chaøng ñaõ bieát caùi gì caøng ñaùng nhieàu tieàn thì caøng quí caøng toát. Chaøng muoán noùi maáy caâu ñeå laáy loøng moïi ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn vaø ñeå Baïch vaïn Kieám nguoâi giaän, nhöng chaøng noùi luoân ba tieáng "döôøng nhö" roài aáp uùng maõi khoâng noùi ñöôïc nöõa. Trong boïn naøy, chaøng ñaõ gaëp Caûnh vaïn Chung, Kha vaïn Quaân, Vöông vaïn Nhaän taïi Haàu giaùm taäp, nhöng chaøng nhôù maët maø khoâng bieát teân, chæ coù mình Hoa Vaïn Töû laø töông ñoái quen hôn caû. Trong luùc boái roái chaøng lieàn noùi tieáp: -Döôøng nhö Hoa coâ nöông ñaùng tieàn, ñaùng nhieàu tieàn. Chính ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn nghe Thaïch Phaù Thieân noùi caâu naøy lieàn ñöùng phaét daäy. tieáp theo laø laøn aùnh saùng xanh leø loeù leân. Taùm thanh tröôøng kieám tuoát ra khoûi voû. Tröø moät mình Baïch vaïn Kieám coøn taùm ngöôøi choáng kieám ñöùng thaønh hình baùn nguyeät thaønh theá bao vaây phía tröôùc Thaïch Phaù Thieân. Vöông vaïn Nhaän troû tay vaøo Thaïch Phaù Thieân thoaù maï: -Hoï Thaïch kia! Mieäng ngöôi thoát ra toaøn laø lôøi thoâ loã thieät laø khinh ngöôøi quaù laém! Boïn Tuyeát Sôn ñeä töû chuùng ta tuy ñaõ daán thaân vaøo nôi ñaàm roàng hang coïp nhöng cuõng khoâng theå nuoát giaän ñöôïc. 202 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch Phaù Thieân thaáy boïn hoï löûa giaän böøng böøng caøng chaúng hieåu ra sao. Chaøng laåm baåm: -Roõ raøng mình noùi nhöõng caâu töû teá maø sao boïn hoï laïi noåi côn thònh noä ? Chaøng quay laïi hoûi Ñinh Ñang: -Ñinh ñinh ñang ñang ! Ta noùi coù laàm loãi caâu gì khoâng ? Ñinh Ñang cöôøi noùi maùt : -Taïi haï cuõng khoâng hay. Hoaëc giaû söï thöïc Hoa coâ nöông khoâng ñaùng nhieàu tieàn maø Bang chuùa noùi vaäy khoâng ñuùng thaønh ra hoï töùc mình cuõng chöa bieát chöøng. Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu noùi: -Duø cho Hoa coâ nöông chaúng ñaùng tieàn coâ coù laø vaät taàm thöôøng reû ruùng, nhöng ta noùi vaäy töôûng cuõng khoâng neân caùu giaän laøm chi môùi phaûi. Thaïch Phaù Thieân vöøa thoát caâu naøy, quaàn haøo bang Tröôøng Laïc phaù leân cöôøi. Hoï chaéc maåm bang chuùa noùi vaäy laø muoán khieâu chieán vôùi boïn phaùi Tuyeát Sôn. Coù ngöôøi leân tieáng noùi ñuøa: -Ñaét mình môùi khoâng mua ñöôïc, chöù reû ruùng thì ha ha!... Boïn mình ñaõ... Luoàng thanh quang loeù leân tieáp theo laø moät tieáng choang! Nguyeân Vöông Vaïn Nhaän ñieân tieát leân, vung kieám ñaâm vaøo ngöïc Thaïch Phaù Thieân. Nhöng Baïch Vaïn Kieám ruùt göôm ra gaït thanh kieám cuûa Vöông Vaïn Nhaän ñi. Coå tay Vöông Vaïn Nhaän bò teâ choàn xuyùt nöõa ñaùnh rôùt kieám, neân nhaùt kieám ñoù khoâng phoùng ra ñöôïc. Baïch vaïn Kieám quaùt leân: -Con ngöôøi naøy ñoái vôùi boïn ta coù moái thuø saâu töïa bieån. Ñaâu coù theå chæ ñaâm moät nhaùt kieám ñeå keát quaû tính maïng y ñöôïc? Haén noùi xong tra göôm vaøo voû roài traàm gioïng hoûi: -Thaïch bang chuùa! Ngöôi coù nhaän ra ta hay khoâng? Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu ñaùp: -Ta nhaän bieát caùc haï roài. Ngöôi laø Khí Haøn Taây Baéc Baïch vaïn Kieám, Baïch sö phoù ôû phaùi Tuyeát Sôn. Baïch vaïn Kieám laïi hoûi: -Ñöôïc laém! Nhöõng vieäc ngöôi ñaõ laøm ngöôi coù nhìn nhaän hay khoâng? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Ta ñaõ laøm vieäc gì dó nhieân laø ta nhìn nhaän chöù. Baïch vaïn Kieám laïi noùi: -Hay laém! Ta hoûi ngöôi: Luùc ngöôi ôû thaønh Laêng Tieâu teân ngöôi laø gì? Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu ñaùp: 203 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 10. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Ta ôû thaønh Laêng Tieâu ö? Ta ôû thaønh Laêng Tieâu hoài naøo nhæ? aø phaûi roài! Naêm aáy ta xuoáng nuùi ñi kieám maãu thaân vaø con A Hoaøng ñaõ qua nhieàu thaønh thò nhoû, nhöng ta khoâng bieát teân, chaéc laø nhöõng choã ta ñi qua, trong ñoù coùù caû thaønh Laêng Tieâu nöõa. Baïch vaïn Kieám noùi: -Ngöôi ñöøng giaû ngaây giaû daïi noùi höôu noùi vöôïn nöõa. Teân thöïc ngöôi khoâng phaûi laø Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân cöôøi ñaùp: -Ñuùng ñoù, ñuùng ñoù! Ta khoâng phaûi laø Thaïch Phaù Thieân, moïi ngöôøi ñeàu nhaän laàm ta heát. Chæ coù Baïch sö phoù nhìn nhaän ra maø bieát ta khoâng phaûi laø Thaïch Phaù Thieân maø thoâi. Baïch vaïn Kieám lieàn hoûi: -Vaäy teân hoï ngöôi laø gì? Noùi ra ñaây ñeå moïi ngöôøi nghe! Vöông vaïn Nhaän töùc saün lieàn noùi xen vaøo: -Y teân laø coùc gì? Hay laø ... Caåu taïp Chuûng? Caâu noùi naøy vöøa noùi ra, laïi ñeán löôït boïn ngöôøi bang Tröôøng Laïc ñöùng daäy quaùt maéng om soøm. Möôøi maáy ngöôøi tuoát göôm ra töôûng chöøng ñaùnh nhau ñeán nôi ngay. Vöông vaïn Nhaän khoâng keå ñeán taùnh maïng soáng hay cheát nöõa. Gaõ ñònh buïng: -Mình ñaõ maéng gaõ laø Caåu taïp Chuûng thì duø coù bò loaïn ñao phaân thaây, Vöông moã quyeát chaúng chau maøy. Naøo ngôø Thaïch Phaù Thieân cöôøi ha haû voã tay noùi: -Ñuùng! Khoâng sai moät ly. Ta chính laø Caåu taïp Chuûng. Sao ngöôi laïi bieát? Thaïch Phaù Thieân noùi caâu naøy, moïi ngöôøi khoâng hieåu ra sao, ngô ngaùc nhìn nhau. Chæ boïn Boái Haûi Thaïch, Ñinh Baát Tam maáy ngöôøi ñaõ ñöôïc nghe chính mieäng chaøng töï xöng laø Caåu Taïp Chuûng neân chaúng laáy chi laøm laï coøn heát thaûy ñeàu kinh ngaïc. Baïch vaïn Kieám buïng baûo daï: -Thaèng loûi naøy, quaû nhieân laø moät ñöùa voâ cuøng giaûo quyeät ít coù ngöôøi bì kòp. Gaõ nghe ngöôøi ta nhuïc maï laø Caåu Taïp Chuûng maø cuõng töôi cöôøi ñöôïc. Vaäy ñoái vôùi gaõ mình phaûi cöïc kyø thaän troïng, sô hôû vôùi gaõ moät chuùt laø khoâng ñöôïc ñaâu. Vöông vaïn Nhaän ngöûa maët leân trôøi cöôøi khanh khaùch baûo Thaïch Phaù Thieân: -Teù ra ngöôi quaû laø Caåu taïp Chuûng. Ha ha! Thieät ñaùng buoàn cöôøi... Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Teân ta laø Caåu taïp Chuûng thì coù chi laø ñaùng cöôøi? Tyû nhö ngaøy tröôùc, maù maù ngöôi keâu ngöôi laø Caåu taïp Chuûng thì teân ngöôi cuõng laø Caåu taïp Chuûng chöù gì? Vöông vaïn Nhaän töùc giaän quaùt leân: -Ngöôi ñöøng aên noùi caøn rôõ. 204 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 11. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Döùt lôøi, gaõ vung tröôøng kieám leân queùt moät chieâu "Phi sa taåu thaïch". aùnh haøo quang laáp loaùng nhaèm tröôùc ngöïc Thaïch Phaù Thieân ñaâm tôùi. Baïch vaïn Kieám coù yù muoán coi xem Thaïch Phaù Thieân ñaõ hoïc ñöôïc voõ coâng kyø dò naøo maø tuoåi chaøng haõy coøn nhoû nhö vaäy ñaõ laøm bang chuùa ñöôïc vaø khieán cho quaàn haøo phaûi khaâm phuïc. Haén leân tieáng: -Vöông sö ñeä! Khoâng ñöôïc loã maõng! Tuy haén vôø laïng ngöôøi ñi ñeå ngaên trôû, maø thöïc ra haén löôùt qua beân mình Vöông vaïn Nhaän, khieán cho caû ngöôøi laãn kieám gaõ xoâ caû vaøo Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân tuy luyeän ñöôïc maáy naêm noäi coâng, nhöng chöa hieåu moät chuùt gì veà chuyeän ñoäng thuû ra chieâu. Chaøng thaáy laøn kieám quang cuûa Vöông vaïn Nhaän voït tôùi tröôùc ngöïc moät caùch cöïc kyø hieåm aùc maø khoâng bieát neù traùnh caùch naøo, laïi cuõng khoâng bieát ra chieâu ñôõ gaït. Trong luùc chaân tay cuoáng quyùt, baát giaùc chaøng vung tay ra moät caùi. Chaøng mình maëc aùo tröôøng baøo. Hai tay aùo daøi leâ theâ phaát vaøo thanh tröôøng kieám cuûa Vöông vaïn Nhaän. Boãng nghe nhöõng tieáng caùch caùch vang leân roài "vuø" moät caùi, Vöông vaïn Nhaän khoâng hieåu taïi sao bò laät ngöûa ngöôøi laïi voït veà phía sau, ngöôøi gaõ ñaäp vaøo caùnh cöûa ñaùnh "bình" moät tieáng. Boïn sö huynh, sö ñeä Tuyeát Sôn chín ngöôøi vaøo trong Maõnh hoå ñöôøng, roài bang chuùng bang Tröôøng Laïc lieàn ngoài aùn ngöõ ngoaøi cöûa lôùn ñeà phoøng khi hai beân xaûy ra chuyeän xích mích gaây goå hoaëc ñi ñeán choã ñoäng thuû hoï tieän beà baét giöõ. Caùnh cöûa Maõnh hoå ñöôøng laøm baèng thöù goã leâ raát kieân coá laïi ñoùng ñai saét, ñinh ñoàng. Löng Vöông Vaïn Nhaän ñaäp vaøo cöûa roài laïi tieáp lieàn hai tieáng "soät soät". Hai khuùc kieám gaõy xuyeân vaøo vai gaõ. Nguyeân hai tay aùo Thaïch Phaù Thieân phaát ra luoàng kinh ñaïo cöïc kyc maõnh lieät, chaúng nhöõng ñaäp gaãy thanh tröôøng kieám cuûa Vöông vaïn Nhaän laøm hai ñoaïn maø söùc rung chuyeån coøn laøm gaãy luoân caû hai caùnh tay gaõ. Vöông vaïn Nhaän bò luoàng kình phong do noäi löïc cuûa Thaïch Phaù Thieân xoâ ra ñeø eùp khoâng khí khieán cho gaõ cô hoà ngheït thôû. Gaõ bò gaõy tay ñaõ khoâng töï chuû ñöôïc laïi coøn bò hai ñoaïn kieám ñaâm vaøo, ngöôøi gaõ lieàn nhuõn ra ngaõ laên xuoáng ñaát. Maùu töôi chaûy nhö suoái. Chæ trong chôùp maét, vaït aùo Baïch baøo thaám huyeát ñoû loøm. Kha vaïn Quaân cuøng Hoa Vaïn Töû haáp taáp chaïy laïi, moät ngöôøi ñeå tay leân sôø muõi Vöông vaïn Nhaän, coøn moät ngöôøi caàm maïch coå tay gaõ. 205 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 12. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung May maø noäi löïc Thaïch Phaù Thieân tuy maõnh lieät nhöng chaøng khoâng bieát phaùt huy vaän duïng neân Vöông vaïn Nhaän chæ bò ngoaïi thöông, khoâng ñeán noãi trí maïng. Moät chieâu thöùc naøy cuûa Thaïch Phaù Thieân coá nhieân laøm cho ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn vöøa töùc giaän vöøa kinh haõi coøn quaàn haøo bang Tröôøng Laïc thì vui söôùng nhö môû côø trong buïng, nhöng khoâng khoûi kinh dò. Quaàn haøo tuy ñaõ bieát bang chuùa beân mình baûn laõnh phi thöôøng, voõ coâng kyø aûo, nhöng hoï chöa bieát noäi löïc chaøng laïi maõnh lieät ñeán möùc ñoä treân ñôøi coù moät, chaúng nhöõng hoï chöa töøng troâng thaáy maø cuõng chöa töøng nghe thaáy bao giôø. Boái Haûi Thaïch ngaám ngaàm gaät ñaàu buïng baûo daï: -Bang chuùa mình thaát tích nöûa naêm, quaû nhieân ngöôøi ñaõ ñeå heát taâm löïc vaøo vieäc tu luyeän noäi coâng môùi tieán boä nhanh choùng ngoaøi söùc töôûng töôïng cuûa moïi ngöôøi, thieät laø haïnh phuùc lôùn cho baûn bang. Baïch vaïn Kieám cöôøi laït leân tieáng: -Thaïch Bang chuùa! Chuùng ta ñaõ laø ngöôøi voõ laâm vaäy phaûi keå ñeán beà baäc toân ty. Keû phaïm thöôïng laøm loaïn kyû cöông moân haï thì baát cöù ai cuõng coù quyeàn tru dieät. Ngöøng moät laùt, Baïch vaïn Kieám laïi noùi tieáp: -Moät ngaøy trong nghóa sö ñoà, suoát ñôøi ñeä töû phaûi coi sö phuï nhö cha. Bang chuùa ñaõ laø moân ñoà hoïc ngheä phaùi Tuyeát Sôn, Vöông sö ñeä cuûa ta ñaây hay dôû gì cuõng vaøo haøng sö thuùc ngöôi. Theá maø ngöôi daùm haï ñoäc thuû taøn nhaãn nhö vaäy thì coøn chi laø ñaïo lyù sö moân nöõa? Khaép giang hoà khoâng ai qua khoûi ñöôïc hai chöõ "ñaïolyù". Duø voõ coâng coù cao cöôøng ñeán ñaâu ngöôi cuõng khoâng theå xoaù boû ñaïo toân ty, nghóa sö moân laø nhöõng leà luaät chung cuûa thieân haï. Thaïch Phaù Thieân loä veû khaån tröông hoûi: -Ngöôi noùi sao? Ta chaúng hieåu chi heát. Ta hoïc ngheä phaùi Tuyeát Sôn caùc ngöôi bao giôø? Baïch vaïn Kieám sa saàm neùt maët roài cöôøi laït noùi: -Ñeán luùc naøy maø ngöôi coøn khoâng chòu thöøa nhaän ö? Ngöôi laïi töï xöng laø Caåu taïp Chuûng. Ha ha! ngöôi cam chòu laø phöôøng haï löu thì coøn noùi chi nöõa? Cha meï ngöôi laø nhöõng baäc anh huøng coù danh voïng lôùn treân choán giang hoà. Ngöôi khoâng nhìn nhaän sö phuï, chaúng leõ laïi khoâng nhìn nhaän luoân caû cha meï nöõa hay sao? Thaïch Phaù Thieân caû möøng hoûi: -Ngöôi nhaän bieát gia gia cuøng maù maù ta ö? Theá thì coøn gì hay baèng? Baïch Sö phoù! Xin sö phoù cho ta hay: maù maù ta hieän giôø ôû ñaâu? Gia gia ta laø ai? Chaøng noùi xong ñöùng leân xaù daøi moät caùi, veû maët cöïc kyø thaønh khaån. Baïc h vaïn Kieám raát ñoãi ngaïc nhieân. Haén khoâng hieåu chaøng giaû vôø nhö vaäy laø coù duïng yù gì? Haén chuyeån yù nghó raát mau roài buïng baûo daï: 206 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 13. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Thaèng cha naøy laø moät teân ñaïi gian aùc, mình khoâng theå laáy lyù leõ thoâng thöôøng maø ño buïng gaõ ñöôïc, gaõ muoán böng bít thaân theá ngang nhieân khoâng nhìn nhaän caû cha meï nöõa. Gaõ töï xöng laø Caåu Taïp Chuûng thì dó nhieân chaúng quan taâm gì ñeán cha meï toå tieân gaõ nöõa. Nghó vaäy trong loøng haén cöïc kyø caûm khaùi. Haén buoâng moät tieáng thôû daøi roài noùi: -Thieät laø moät nhaân taøi hieám coù maø khoâng chòu hoïc laáy ñieàu hay, nghó thaät ñaùng ngaùn vaø ñaùng giaän. Thaïch Phaù Thieân ngaám ngaàm kinh haõi hoûi: -Baïch sö phoù! Ngöôøi noùi caùi gì ñaùng ngaùn vaø ñaùng giaän? Hay laø gia gia cuøng maù maù ta laøm sao noåi? Baïch vaïn Kieám ñaùp: -Neáu ñoái vôùi gia gia maù maù maø ngöôi coøn quan taâm ñeán, thì sao laïi maát heát thieân löông? Gia gia vaø maù maù ngöôi ñeàu laø nhöõng tay kieám phaùp thoâng thaàn. Hai vôï choàng y daét tay bon taåu giang hoà. Ai bieát coù hung hieåm gì khoâng? Luùc naøy Vöông vaïn Nhaän ñaõ ñöôïc Hoa Vaïn Töû vaø Kha vaïn Quaân hai ngöôøi phuø trì cho thôû ñöôïc roài. Gaõ baät leân tieáng reân ræ thôû daøi söôøn söôït. Thaïch Phaù Thieân voán saün loøng nhaân haäu chaøng hoûi: -Vò ñaïi ca kìa ñoät nhieân bay voït luøi laïi döôøng nhö ñuïng vaøo cöûa bò thöông roài thì phaûi? Boái tieân sinh! Tieân sinh thöû coi thöông theá y coù naëng laém khoâng? Chaøng hoûi caâu naøy thöïc ra laø caøng toát, quan taâm ñeán Vöông vaïn Nhaän, nhöng ngöôøi nghe chaúng ai khoâng baûo laø chaøn coù yù mæa. Quaàn haøo bang Tröôøng Laïc coù ñeán phaân nöûa baät leân traøng cöôøi ha haû. Coù ngöôøi laïi maït saùt: -OÂng baïn ñoù laáy tröùng choïi ñaù thì thöông theá khoâng naëng nhöng chaéc cuõng khoâng nheï. Coù ngöôøi mæa mai: -Nhöõng tay cao thuû phaùi Tuyeát Sôn huøng huøng hoå hoå nöûa ñeâm ñeán sinh söï. Ta cöù töôûng hoï coù tuyeät ngheä kinh ngöôøi. Ha ha! Quaû nhieân gheâ gôùm thaät. Ñuùng laø danh baát truyeàn! Baïch vaïn Kieám thaáy ñoái phöông noùi moùc vaãn lôø ñi nhö khoâng nghe tieáng. Haén doõng daïc leân tieáng: -Thaïch bang chuùa! Böõa nay chuùng ta ñeán ñaây laø coù moät vieäc rieâng vôùi moät mình bang chuùa, coøn ñoái vôùi caùc oâng baïn khaùc chaúng coù lieân quan gì. Ñeä töû cuûa phaùi Tuyeát Sôn khoâng muoán moàm naêm mieäng möôøi tranh hôi vôùi ai. Thaïch trung Ngoïc! (Baïch vaïn Kieám töôûng laàm Thaïch Phaù Thieân ñích danh laø Thaïch trung Ngoïc). Ta hoûi ngöôi moät caâu ngöôi coù nhìn nhaän sö moân hay khoâng thì baûo? Thaïch Phaù Thieân laáy laøm kyø hoûi laïi: 207 Typed by COI http://hello.to/kimdung
 14. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Thaïch trung Ngoïc ö? Thaïch trung Ngoïc laø ai nhæ? Ngöôi muoán ta nhìn nhaän ñieàu chi? Baïch vaïn Kieám ñaùp: -Sö phuï ngöôi laø Phong hoûa thaàn long. Phong sö huynh ñaõ vì haønh ñoäng taøn aùc ñeâ heøn cuûa ngöôi maø töï chaët moät tay. Y ñoái ñaõi vôùi ngöôi ôn naëng taày non, theá maø trong loøng khoâng bieát töï theïn chuùt naøo veà vuï ñoù ö? Thaïch Phaù Thieân nghe ñoái phöông noùi maáy caâu naøy laïi caøng muø nhö laïc vaøo trong ñaùm maây muø, chaúng hieåu chi heát. Chaøng hoûi laïi: -Phong hoaû thaàn long Phong sö huynh laø ai vaäy? Ta... laøm gì maø taøn aùc ñeâ heøn? Baïch Vaïn Kieám thaáy ñoái phöông khoâng nhìn nhaän moät ñieàu gì ñaõ caêm haän, sau haén nghó tôùi chuyeän Thaïch Trung Ngoïc chöïc uy hieáp con gaùi mình. Vuï naøy loä tieáng moïi ngöôøi, khieán cho thò khoâng chòu ñöôïc caùi nhuïc ñoù nhaûy xuoáng khe nuùi töï töû moät caùch cöïc kyø theâ thaûm, haén trôïn maét cô hoà raùch caû mí ra. oOo 208 Typed by COI http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2