Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 23

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

86
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 23', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 23

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI BA THAÏCH PHAÙ THIEÂN BÒ BAÉT ÑEM ÑI Soaït! Baïch Vaïn Kieám ruùt kieám ra. Haén rung tay moät caùi, tieáp theo laø tieáng "caùch" vang leân, haén ñaõ tra kieám vaøo voû. Haén troû ba veát kieám hình luïc laêng in treân coät, doõng daïc tuyeân boá: -Lieät vò baèng höõu ! Kieám phaùp phaùi Tuyeát Sôn chuùng toâi thaáp keùm khoâng ñaùng laøm troø cöôøi cho caùc vò nhöng töø ngaøy saùng laäp boån phaùi toå sö löu truyeàn huaán duï: neáu ra tay maø kieâu haõnh laøm bò thöông ñoái thöông, thì phaûi löu laïi hình Tuyeát hoa luïc laêng. Vì theá baûn phaùi môùi laáy caùi ñoù ñeå ñaët teân cho moân phaùi. Moïi ngöôøi nghe Baïch Vaïn Kieám noùi vaäy lieàn ñeå maét nhìn leân coät nhaø thì quaû nhieân treân caây coät sôn son coù saùu veát kieám moãi veát ñeàu coù hình Tuyeát hoa. Saùu chaám xeáp thaønh hình luïc laêng troâng raát teà chænh. Moïi ngöôøi thaáy Baïch Vaïn Kieám ruùt kieám ra tra vaøo voû chæ trong nhaùy maét. Ngôø ñaâu trong thôøi gian chôùp nhoaùng naøy haén ñaõ in ñöôïc saùu veát kieám treân coät thì thaät laø moät tuyeät ngheä treân ñôøi khoâng ai bì kòp. Moïi ngöôøi thaáy Vöông Vaïn Nhaän bò kình löïc cuûa Thaïch Phaù Thieân haát veà phía sau, ñaõ coi phaùi Tuyeát Sôn khoâng baèng nöûa con maét. Nhöng baây giôø hoï thaáy kieám phaùp cuûa Baïch Vaïn Kieám quaû ñaõ ñeán choã tinh dieäu phi thöôøng. Khaép voõ laâm chöa töøng maét thaáy tai nghe ñeán tuyeät ngheä ñoäc ñaùo naøy. Coù ngöôøi ñem loøng kính caån, coù ngöôøi lôùn tieáng hoan hoâ. Baïch Vaïn Kieám khoanh tay noùi: -Lieät vò baèng höõu! Ñaây coù khoâng bieát bao nhieâu veà kieám phaùp coøn hôn Baïch moã Baïch moã daùm ñaâu muùa rìu qua maét thôï laïi ñeán quí toång ñaø ñaây giôû thoùi ngoâng cuoàng. Coù ñieàu Baïch moã xin lieät vò laøm chöùng cho: baûy naêm tröôùc ñaây teä phaùi coù moät gaõ ñeä töû chaúng ra gì teân laø Thaïch Trung Ngoïc. Gaõ caû gan laøm ñieàu caøn rôõ, daùm ñoäng thuû tyû ñaáu vôùi Lieâu sö thuùc cuûa taïi haï. Lieâu sö thuùc vì muoán giaù huaán gaõ ñaõ in beân ñuøi beân traùi gaõ saùu veát kieám, moãi nhaùt kieám ñeàu thaønh ñoaù tuyeát hoa luïc laêng kieám phaùp cuûa baûn phaùi tuy bình thöôøng chaúng coù chi kyø dò nhöng khaép thieân haï khoâng coù phaùi thöù hai naøo laø coù loái ñeå veát thöông laïi nhö vaäy. Thaïch Trung Ngoïc löøa bòp moïi ngöôøi khoâng daùm boäc loä thaân theá. Neáu ngöôi coù loøng thaønh thaät thì veùn oáng quaàn beân traùi leân ñeå caùc vò baèng höõu ñaây coi xem. Treân ñuøi ngöôi coøn nhöõng daáu veát ñoù laø heát caõi. Thaïch Phaù Thieân laáy laøm kyø hoûi: -Baïch sö phoù baûo ta veùn oáng quaàn leân ö? 209 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Baïch Vaïn Kieám ñaùp: -Ñuùng theá! Neáu treân ñuøi ngöôi khoâng coù veát thöông ñoù thì Baïch moã coù maét maø khoâng khaùc keû ñui muø, töï nhieân ñeán quyù bang raéc roái. Baïch Moã xin daäp ñaàu quyø laïy tröôùc bang chuùa ñeå taï toäi. Nhöng neáu treân ñuøi bang chuùa quaû coù veát thöông ñoù thì... bang chuùa tính sao? -Thaïch Phaù Thieân cöôøi ñaùp: -Neáu treân ñuøi ta quaû coù saùu veát kieám thì thaät laø kyø dò voâ cuøng. Sao chính ta laïi khoâng hay bieát chi heát? Baïch Vaïn Kieám vaãn nhìn chaèm chaëp vaøo maët Thaïch Phaù Thieân. Haén thaáy chaøng noùi ra veû töï tin thì nghó thaàm: -Gaõ naøy chaéc chaén laø thaèng loûi Thaïch Trung Ngoïc. Vì caùch bieät maáy naêm neân töôùng maïo bieán ñoåi vaø cöû chæ cuøng thaùi ñoä coù khaùc tröôùc. Nhöng khuoân maët thì nhaát ñònh khoâng sai roài. Hoa sö muoäi ngaám ngaàm leûn vaøo ñaây quan saùt, trôû veà cuõng quaû quyeát laø ñuùng gaõ. Chaúng leõ boïn mình ñeàu maét môø caû hay sao? Baïch Vaïn Kieám traàm ngaâm chöa bieát noùi sao thì Traàn Xung Chi cöôøi noùi: -Baïch sö phoù muoán coi veát thöông ñuøi cuûa bang chuùa ta, bang chuùa ta laïi muoán coi veát thöông ñuøi cuûa Hoa coâ nöông quí phaùi. Tröôùc maët ñoâng ngöôøi ôû nôi ñaây ñeå loä thaân thì thieät baát tieän. Chi baèng cuøng ñöa nhau vaøo noäi thaát ñeå ngöôøi coi coù leõ tieän hôn. Baïch Vaïn Kieám nghe Traàn Xung Chi ra veû ôõm ôø thì caêm ñeán cöïc ñieåm. Haén chuyeån mình ra ñöùng giöõa saûnh ñöôøng leân: -Thaïch Trung Ngoïc! Ngöôi coù taät giaät mình khoâng chòu loä veát thöông ñuøi. Vaäy ngöôi haõy theo ta ñeán thaønh Laêng Tieâu seõ coù coâng ñoaùn. Soaït moät tieáng! Haén ruùt thanh kieám ra caàm tay. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Baïch sö phoù! Haø taát sö phoù phaûi töùc giaän, sö phoù baûo ñuøi ta coù nhöõng veát seïo maø ta baûo laø khoâng coù. Nhö vaäy thaønh khaåu thuyeát voâ baèng. Vaäy caùc vò cöù coi ñi laø xong. Chaøng noùi xong giô cao ñuøi beân traùi, veùn oáng quaàn leân ñeå loä da thòt ra. Trong nhaø ñaïi saûnh im phaêng phaéc. Ñoät nhieân chaúng ai baûo ai, moïi ngöôøi la leân moät tieáng kinh hoaøng: -UÙi chaø! Treân ñuøi beân traùi Thaïch Phaù Thieân quaû nhieân coù saùu veát thöông maø veát naøo cuõng thaønh hình luïc laêng. Tuy nhöõng veát thöông treân ñuøi khoâng ñöôïc roõ reät nhö ôû treân coät, nhöng nhöõng hình luïc laêng cuõng nhìn roõ. Ngöôøi kinh ngaïc nhaát chính laø Thaïch Phaù Thieân. Chaøng ñöa tay xoay maïnh moät caùi maø saùu veát thöông vaãn coøn y nguyeân, quaû nhieân khoâng phaûi laø nhöõng veát giaû 210 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung taïo. Chaøng duïi maét nhìn kyõ laïi thì saùu veát thöông treân ñuøi mình cuõng gioáng heät saùu veát kieám treân coät. Chín ngöôøi möôøi chín con maét phaùi Tuyeát Sôn nhìn Thaïch Phaù Thieân baèng con maét laïnh luøng chôø chaøng thöøa nhaän toäi loãi. Thaïch Phaù Thieân buoâng oáng quaàn xuoáng. Moà hoâi traùn chaøng nhoû gioït. Chaøng laïi sôø leân vai, mieäng laåm baåm: -Treân vai mình coù veát thöông, chính mình khoâng hay, maø sao ngöôøi ngoaøi laïi bieát? Chaúng leõ... chaúng leõ bao nhieâu vieäc ngaøy tröôùc mình queân heát caû roài hay sao? Chaøng ñöa maét nhìn Boái Haûi Thaïch. Boái Haûi Thaïch töø töø laéc ñaàu. Chaøng quay laïi nhìn Ñinh Ñang thì naøng nhaên maøy kòt muõi laøm boä ngaùo oäp naït chaøng moät caùi. Chaøng laïi nhìn Ñinh Baát Tam thì laõo giô tay aùo beân traùi leân roài laáy ngoùn tay giöõa vaø ngoùn tay troû beân phaûi ñaâm veà phía tröôùc coù yù ra hieäu cho chaøng ñoäng thuû gieát ngöôøi. Giöõa luùc aáy Traàn Xung Chi hai tay caàm nhanh thanh tröôøng kieám ñöa ñeán tröôùc maët Thaïch Phaù Thieân. Gaõ kheõ noùi: -Bang chuùa! Baát taát phaûi nhieàu lôøi vôùi hoï laøm chi, duøng voõ coâng ñeå quyeát ñònh phaûi traùi. Thaéng laø phaûi maø baïi laø traùi. Theá laø yeân chuyeän. Traàn Xung Chi thaáy Baïch Vaïn Kieám tuy kieám phaùp tinh thaâm, nhöng veà voõ coâng cao cöôøng, noäi löïc thaâm haäu thì nhaát ñònh haén coøn keùm khoâng theå baèng Bang chuùa mình ñöôïc gaõ nghó thaàm: -Baây giôø ñaõ ñuû baèng chöùng xaùc thaät, duø coù bieän baùc gì cuõng voâ ích, chæ coøn caùch duïng voû laø hay hôn heát, vaïn nhaát maø Bang chuùa khoâng ñòch noåi haén thì bang Tröôøng Laïc ngöôøi nhieàu theá maïnh cuõng ñuû ñaùnh ñoái phöông khoâng coøn manh giaùp maø veà. Thaïch Phaù Thieân lô mô chaúng hieåu chi caû, chaøng ñöa tay ra ñoùn laáy thanh tröôøng kieám. Baïch Vaïn Kieám laàm lyø leân tieáng: -Thaïch Trung Ngoïc! Nghe ta noùi ñaây. Ta vaâng leänh chöôûng moân baûn phaùi laø Uy Ñöùc Tieân sinh, böõa nay phaûi thanh tröøng moân hoä. Ñaây laø vieäc rieâng cuûa baûn phaùi, khoâng can döï gì ñeán ngöôøi ngoaøi. Neáu ñoäng thuû ngay taïi toång ñaø bang Tröôøng Laïc thì coù ñieàu khoâng tieän. Chuùng ta ra ngoaøi quyeát ñaáu moät traän soáng maùi neân chaêng? Thaïch Phaù Thieân vaãn hoà ñoà hoûi laïi: -Taïi sao... maø laïi quyeát ñaáu moät traän soáng maùi? Ñinh Ñang ñaåy nheï vai chaøng moät caùi kheõ baûo: -Thieân ca! Cöù ñaùnh nhau vôùi haén ñi sôï gì? Voõ coâng Thieân ca coøn cao hôn haén nhieàu, Thieân ca cheùm moät nhaùt keát quaû tính maïng haén phöùt ñi cho roài. 211 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch Phaù Thieân aáp uùng: -Ta ta khoâng gieát haén. Taïi sao laïi gieát haén ñöôïc? Baïch sö phoù khoâng phaûi laø ngöôøi xaáu... Chaøng vöøa noùi vöøa tieán veà phía tröôùc. Baïch Vaïn Kieám thaáy Thaïch Phaù Thieân caát böôùc vöõng vaøng, ngoù cuõng ñuû bieát noäi coâng chaøn g cöïc kyø thaâm haäu. Huoáng chi vöøa roài chaøng môùi phaát tay aùo moät caùi, ñaõ haát ngöôïc Vöông Vaïn Nhaän laïi laøm cho Vöông bò troïng thöông, thì naøo haén daùm sô hôû nöõa? Haén rung tay moät caùi, ra chieâu "Mai tuyeát Tranh kieám" chieâu thöùc hö maø laø thöïc, thöïc maø laø hö. Ñoàng thôøi haén söû duïng caû löôõi kieám vaø muõi kieám. Löôõi kieám duøng laøm tuyeát hoa maø muõi kieám laø caønh mai. Thieät laø moät theá kieám lôïi haïi bao boïc laáy Thaïch Phaù Thieân khoâng coøn choã naøo sô hôû. Thaïch Phaù Thieân chæ thaáy tröôùc maët moät laøn kieám quang traéng xoaù , coøn phaân bieät ñöôïc ñaâu laø löôõi kieám nöõa? Thaïch Phaù Thieân trong luùc hoaûng hoát, laïi vung tay aùo loaïn leân, trong ngöôøi tuy coù moät noäi löïc thaâm haäu voâ song, maø laïi khoâng bieát vaän duïng. Vöøa roài chaøng haát ñöôïc Vöông Vaïn Nhaän ra xa maáy tröôïng chæ laø gaëp may maø thoâi. Baây giôø chaøng cuõng phaát tay aùo nhöng moät laø noäi löïc khoâng phaùt huy maõnh lieät, hai laø voõ coâng Baïch Vaïn Kieám khoâng phaûi taø6m thöôøng nhö Vöông Vaïn Nhaän. Boãng vang leân hai tieáng roaïc roaïc, hai tay aùo Thaïch Phaù Thieân ñaõ bò löôõi kieám cuûa Baïch Vaïn Kieám hôùt ñöùt rôùt xuoáng. Tieáp theo Thaïch Phaù Thieân laïi caûm thaáy coå hoïng maùt laïnh, thanh kieám cuûa ñoái phöông ñaõ ñi vaøo. Baïch Vaïn Kieám bieát beân ñoái phöông raát nhieàu tay cao thuû, baûn laõnh hoï chaúng keùm chi mình. Haén daán mình vaøo nôi hieåm ñòa, khi naøo ñaõ naém ñöôïc thôøi coøn ñeå seånh maát? Haén vöøa ra moät chieâu thaéng theá laäp töùc tieán leân moät böôùc. Haén voøng tay traùi ñi moät caùi caép ngay ñöôïc ngang naùch Thaïch Phaù Thieân roài quaùt leân: -Lieät vò baèng höõu! Böõa nay Baïch moã ñaéc toäi cuøng quí vò, sau naøy seõ coù ngaøy ñeán taï loãi. Boïn Kha Vaïn Quaân thaáy sö huynh thaéng roài, gaõ khoâng chôø chi baûo, beân coõng ngay Vöông Vaïn Nhaän chaïy ra cöûa lôùn. Traàn Xung Chi vaø Meã hoaønh Daõ vung ñao ra quaùt leân: -Thaû ngay bang chuùa ra! Hai thanh ñôn ñao moät thanh nhaèm cheùm vaøo vai coøn moät thanh queùt vaøo haï baøn Baïch Vaïn Kieám. Baïch Vaïn Kieám rung tay moät caùi. 212 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Choang! Choang! Thanh tröôøng kieám cuûa haén ñaõ gaït song ñao ra haàu nhö lieàn moät luùc. Caû ba ñeàu trong loøng ñeàu ngaám ngaàm kinh haõi vaø ñaõ bò noäi löïc cuûa ñoái phöông chaán ñoäng baét buoäc phaûi luøi laïi moät böôùc. Baïch Vaïn Kieám xoay chuyeån yù nghóa raát mau, buïng baûo daï: -Voõ coâng hai gaõ naøy raát tinh nhueä coa thaâm, neáu boïn hoï ñoàng thôøi ra söùc thì phe mình chín ngöôøi khoù loøng toaøn maïng ñöôïc vôùi chuùng. Haén phoùng ngöôøi ñi moät caùi ñaõ nhaûy voït leân ñaàu töôøng roài theùt lôùn: -Thaïch Trung Ngoïc ñaõ ôû trong tay taïi haï, vò naøo leân ñaây laø taïi haï phaûi boùp cheát gaõ tröôùc roài seõ noùi chuyeän vôùi caùc vò sau. Quaàn haøo bang Tröôøng Laïc khoâng khi naøo ngôø tôùi voõ coâng bang chuùa mình cao thoâng laø theá maø chæ moät chieâu ñaõ bò ñòch baét ñöôïc. Maáy ngöôøi ñeàu khoâng coù chuû yù gì. Trong luùc aáy Ñinh baét Tam laø tay kieán thöùc hôn ñôøi cuõng bò voá baát ngôø thaønh ra voâ keá khaû thi. Laõo cuøng Ñinh Ñang ñöa maét nhìn nhau. Ñinh Ñang loä veû cöïc kyø noùng naûy voã tay ra hieäu yeâu caàu gia gia ñoäng thuû. Ñinh Baát Tam toeùt mieäng cöôøi nghó thaàm: -Thaèng nhoû naøy voõ coâng raát cao cöôøng, Luùc gaõ ôû treân con thuyeàn nhoû haát tay mình ra nhö khoâng. Coù lyù ñaâu gaõ laïi ñeå cho ngöôøi ta baét ñöôïc moät caùch deã daøng nhö vaäy? Chaéc cöû ñoäng naøy cuûa gaõ coù thaâm yù gì ñaây. Haø taát ta phaûi voäi vaøng ra maët, ñeå laøm hö cuoäc möu ñoà cuûa gaõ. AÂu laø ta ngaám ngaàm theo doõi xem sao roài seõ tính. Ñinh Ñang thaáy gia gia coù veû hôø höõng khoâng quan taâm gì laém thì naøng chaéc raèng laõo ñaõ coù ñònh kieán, loøng naøng ñaõ bôùt lo. Nhöng thaáy lang quaân loït vaøo tay ñòch thuû thì trong daï vaãn chöa heát baên khoaên. Luùc naøy Kha vaïn Quaân ñaõ ñaët hai baøn tay vaøo coång ñang vaän kinh löïc ñeå ñaåy ra. Nhöõng caây coät coång ñaõ vang leân nhöõng tieáng keõo keït. Boái Haûi Thaïch thaáy Kha vaïn Quaân saép xoâ ñoå coång, y nghieâng ngöôøi ñi nhaûy ra noùi: -Kha baèng höõu baát taát phaûi noùng naûy, ñeå tieåu ñeä keâu ngöôøi môû coång cho khaùch ra. Hoa Vaïn Töû quaùt Boái Haûi Thaïch: -Luøi laïi ngay! Luøi laïi ngay! Naøng vung kieám ra che ñôõ sau löng Kha Vaïn Quaân. Boái Haûi Thaïch ngoùn tay khoaèm khoaèm nhö moùc caâu saét chuïp xuoáng löôõi kieám cuûa naøng. 213 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Hoa Vaïn Töû giaät mình kinh haõi, naøng nghó thaàm: -Chaúng leõ ngoùn tay baèng thòt baèng xöông cuûa y khoâng sôï löôõi kieám saéc beùn cuûa ta ö? Naøng coøn ñang ngaàn ngöø moät giaây thì ngoùn tay Boái Haûi Thaïch ñaõ saép ñuïng ñeán löôõi kieám. Khoâng ngôø ngoùn tay Boái Haûi Thaïch coøn caùch löôõi kieám chöøng vaøi taác y ñoät nhieân co ngoùn tay laïi buùng ra. Keng! Hoa vaïn Töû bò toaïc hoå khaåu chaûy maùu. Thanh tröôøng kieám tuoät tay rôùt xuoáng. Boái Haûi Thaïch thoø tay phaûi ra voà moät chöôûng vaøo vai naøng. Hai ñoäng taùc naøy chæ trong nhaùy maét. Caùch bieán chieâu cuûa y cuõng thaàn toác chaúng keùm gì Baïch Vaïn Kieám ñaõ löu laïi saùu boâng kieám hoa treân coät. Ñình baát Tam ngaám ngaàm gaät ñaàu laåm baåm: -Moân Nguõ Haønh luïc Hôïp chöôûng cuûa Boái ñaïi phu noåi danh voõ laâm quaû laø moät baûn laõnh phi thöôøng. Boãng thaáy Boái Haûi Thaïch böôùc ngöôøi ñi nheï nhaøng qua taû ñaõ sang höõu. Beân naøy y buùng ngoùn tay, beân kia y phaùt moät chöôûng. Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn tröø Vöông Vaïn Nhaän ñaõ bò troïng thöông roài khoâng keå, coøn ngoaøi ra ñeàu tôùi taáp ngaõ laên xuoáng ñaát. Moãi ngöôøi nhieàu laém laø choáng cöï ñöôïc vôùi Boái Haûi Thaïch ba chieâu lieàn bò y ñaùnh ngaõ khoâng daäy ñöôïc nöõa. Chæ trong thôøi gian chöøng uoáng caïn tuaàn traø, baûy teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ñeàu ngaõ naèm laên döôùi ñaát. Baïch Vaïn Kieám la leân: -Tuyeät dieäu! Coâng phu Nguõ Haønh hôïp chöôûng thaät laø tuyeät dieäu!Baïch moã chôø ngaøy khaùc seõ ñeán laõnh giaùo. Ñoät nhieân haén tung ngöôøi voït leân. Caùch! Caùch! Noùc nhaø bò thuûng ra. Haén caép Thaïch Phaù Thieân chui qua. Boái Haûi Thaïch la leân: -Sao khoâng laõnh giaùo ngay baây giôø? Y noùi roài cuõng nhaûy leân theo. Boãng thaáy treân ñaàu aùnh haøo quang loeù maét, töïa hoà haøng muoân ngaøn tuyeát hoa truùt xuoáng. Boái Haûi Thaïch ngöôøi ñang lô löûng treân khoâng, tay laïi chaúng coù binh khí. Trong luùc hoát hoaûng. Y laäp töùc thi trieån pheùp Thieân Caân truî haï mình xuoáng. Chieâu naøy coi bình thöôøng chaúng coù chi laø laï, nhöng trong nhaùy maét noù bieán theá ñöôïc ngay theá nhaûy voït leân thaønh theá haï mình xuoáng moät caùch ñoät ngoät, Chæ khe chöøng sôïi toùc laø bò löôõi kieám ñaû thöông. Baûn laõnh Boái Haûi Thaïch quaû nhieân khoâng phaûi taàm thöôøng. 214 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Nhöõng tay cao thuû trong nhaø ñaïi saûnh ñeàu noåi tieáng hoan hoâ. Nhöng Baïch Vaïn Kieám ñaõ nhaän luùc naày caép Thaïch Phaù Thieân chaïy ñi roài. Boái Haûi Thaïch laïi chæ ñaàu ngoùn chaân xuoáng voït qua loã thoâng maùi nhaø ra ngoaøi. Ñinh Ñang noùmg naûy voâ cuøng. Naøng cuõng muoán tung mình voït qua loã thoâng nhaûy leân noùc nhaø. Ñinh Baát tam lieàn ñöa tay traùi naém laáy tay naøng noùi: -Ngöôi baát taát phaûi hoang mang. Boãng nhöõng tieáng " binh binh, chaùt chaùt" vang leân khoâng ngôùt, nhöõng vieân ngoùi treân noùc nhaø do loã thuûng truùt xuoáng tôùi taáp. Ñoät nhieân trong boïn taùm teân ñeä töû phaùi tuyeát Sôn coù moät thaân hình nhoû beù voït leân nhanh nhö meøo, leï nhö vöôïn, theo loã thuûng noùc nhaø voït ra ngoaøi. Traàn Xung Chi xoay tay ñao laïi. Roaït! Thanh ñao ñaõ xeûo ñöùt moät mieáng ñeá giaày, chæ coøn coù taác laø chaët ñöôïc chaân ngöôøi ñoù. Quaàn haøo heát thaûy ñeàu kinh ngaïc. Chaúng ai ngôø trong phaùi Tuyeát Sôn ngoaøi Baïch Vaïn Kieám ra coøn tay cao thuû nhö vaäy. Gaõ ñaõ bò Boái Haûi Thaïch dieåm huyeät roài maø vaän khí ñeå töï giaûi khai ñöôïc ñaëng chaïy thoaùt thaân tröôùc maét moïi ngöôøi. Meã Hoaøng Daõ sôï baûy ngöôøi kia laïi troán nöõa. Gaõ lieàn ñieåm theâm maáy chæ vaøo töøng ngöôøi. Luùc naøy trong bang Tröôøng Laïc ñaõ coù möôøi maáy ngöôøi tay caàm binh khí voït qua loã thuûng noùc nhaø, chia ngaû röôït theo. Ai cuõng nghó raèng: -Bang Tröôøng Laïc bò ngöôøi saán ñeán taän nôi baét Bang chuùa ñem ñi neáu khoâng ñoaït veà ñöôïc thì töø ñaây baûn bang laøm gì coøn ñaát ñöùng ôû treân choán giang hoà nöõa? Tuy coù baét ñöôïc baûy teân beân ñòch, nhöng duø baét baûy möôi teân hay 700 teân cuõng khoâng röûa ñöôïc caùi nhuïc ñeå bang chuùa bò baét. Coù ngöôøi nghieán raêng noùi: -Chæ caàn sao caàm chaân gaõ hoï Baïch ñöôïc vaøi chieâu roài caùc anh em keùo ñeán taát cöùu ñöôïc bang chuùa, ñoù laø kyø coâng taøi trôøi. Ai naáy ñeàu gaéng söùc chia ngaû truy taàm. Luùc naøy trôøi ñoâng ñaõ höøng saùng, ngöôøi bang Tröôøng Laïc moãi luùc moät ñoâng chia nhau ñi tìm caùc ngaû trong voøng möôøi daëm maø tuyeät khoâng thaáy toâng tích ñaâu heát. Nguyeân Baïch Vaïn Kieám ra moät chieâu baét ñöôïc Thaïch Phaù Thieân roài, chính haén cuõng khoâng töï tin ôû mình, haén chui qua noùc nhaø chuoàn ra, mieäng laåm baåm: -Thieät laø xaáu hoå! Haén cho laø moät chuyeän may maén phi thöôøng. Tuy nhieân ñaõ thuû thaéng nhaát thôøi song neáu bang Tröôøng Laïc keùo heát ngöôøi ra, thì khoù maø chaïy xa ñöôïc. Haén ñöa maét nhìn quanh thaáy treân soâng meù Taây coù moät caây ñen sì troâng töïa con haéc long. Haén khoâng coøn thì giôø ñeå nghó theâm lieàn nhaûy xuoáng gaàm caàu . Tay traùi 215 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung gaõ vaãn oâm Thaïch Phaù Thieân. Tay phaûi giô thanh tröôøng kieám leân laùch muõi kieám vaøo khe hai phieán ñaù treân caàu. Haén troâng vaøo söùc moät caùnh tay ñeå choáng ñôõ söùc naëng cuûa hai ngöôøi naèm daùn vaøo saâu gaàm caàu. Moät laùt sau, Baïch Vaïn Kieám ñaõ nghe tieáng quaàn haøo bang Tröôøng Laïc ñi hai beân bôø soâng la goïi om soøm. Coù baûy taùm ngöôøi böôùc leân caàu meù Nam sang meù Baéc. Caây caàu rung rinh cô hoà laøm cho thanh kieám daét vaøo khe ñaù phaûi rôi xuoáng. Baïch Vaïn Kieám ñaõ ñònh buïng neáu mình bò loä hình tích thì phaûi gieát thaèng loûi naøy ñi tröôùc. Beân tai haén nghe tieáng bang chuùng bang Tröôøng Laïc theo neûo bôø soâng tìm kieám. Ñoät nhieân trong ñoáng coû raäm beân soâng baät leân tieáng soät soaït, moät ngöôøi vuït veà höôùng ñoâng maø ñi. Baïch Vaïn Kieám nghe tieáng chaân cuõng bieát ngöôøi ñoù laø sö ñeä Uoâng vaïn Döïc thì trong buïng möøng thaàm. Uoâng vaïn Döïc laø tay khinh coâng cao nhaát trong phaùi Tuyeát Sôn, gaõ chaïy nhanh nhö bay khoâng ai ñuoåi kòp. Baïch Vaïn Kieám bieát cöû ñoäng naøy cuûa Uoâng vaïn Döïc hieån nhieân laø keá Ñieäu Hoå Ly Sôn. Gaõ coá yù nhö cho truy binh ñuoåi theo ñöôøng khaùc ñeå mình coù cô thoaùt hieåm. Quaû nhieân quaàn haøo bang Tröôøng Laïc cöù theo tieáng böôùc chaân gaõ maø ñuoåi. Baïch Vaïn Kieám laïi nghó: -Luùc naøy mình coøn ôû nôi hieåm ñòa thì nhöõng keû só cao minh ôû bang Tröôøng Laïc khoâng phaûi ít, ñaâu coù sô hôû maõi ñeå mình ung dung maø ñi thoaùt. Baïch Vaïn Kieám coøn ñang ngaàn ngöø chöa bieát laøm theá naøo, boãng nghe coù tieáng maùi cheøo khua treân maët nöôùc loõm boõm. Ba con thuyeàn töø phía ñoâng ñi laïi. Hai thuyeàn ñöïng sau döøa. Coøn moät thuyeàn thì chöùa ñaày rôm coû. Nguyeân nhöõng thuyeàn naøy laø cuûa ngöôøi trong laøng xeáp haøng ñi. Döông Chaâu baùn. Ba con thuyeàn noái ñuoâi nhau chui qua gaàm caàu. Baïch Vaïn Kieám caû möøng chôø chieác thuyeàn sau cuøng ñi qua haén ruùt kieám roài buoâng mình cuøng Thaïch Phaù Thieân haï xuoáng thuyeàn rôm. Rôm coû trong thuyeàn raát daày, neân hai ngöôøi haï xuoáng eâm ru khoâng phaùt ra moät tieáng ñoäng. Chuû thuyeàn khoâng hay bieát chi heát. Baïch Vaïn Kieám oâm Thaïch Phaù Thieân traàm mình xuoáng cho chui vaøo trong ñoáng rôm. oOo 216 Typed by COI http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2