Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 28

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

82
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 28', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 28

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI TAÙM LANG QUAÂN NGÔ NGAÅN THUÏC NÖÕ ÑAU LOØNG Luùc ñaàu Baïch Vaïn Kieám töôûng laø coù ma, nhöng roài haén nghó ra ngay: ñaây chæ laø moät tay cao thuû naøo ñoù ñöùng beân doøm ngoù roài thöøa cô mình moùc tuùi laáy ñaù löûa cöùu Thaïch Phaù Thieân ñem ñi. Haén voäi nhaûy nagy leân noùc ñieän, ñaûo maét nhìn quanh boán phía thì thaáy ôû noùc ñoâng nam coù moät khu röøng caây raäm raïp laø choã khaû nghi keû gian teá coøn naáp taïi ñoù. Haén lieàn nhaûy xuoáng chaïy thaúng tôùi ven röøn g lôùn tieáng quaùt: -Naáp traùnh haønh ñoäng leùn luùt nhö vaäy ñaâu phaûi laø anh huøng haûo haùn ? Coù gioûi thì ra ñaây quyeát moät traän töû chieán. Haén chôø moät laùt khoâng thaáy ngöôøi ñaùp laïi. Haén laø ngöôøi taøi cao maät lôùn, khoâng sôï ñòch nhaân aùm toaùn baát thình lình. Tay caàm tröôøng kieám, ngang nhieân tieán vaøo trong röøng. Nhöng boán beà vaéng ngaét. Töøng traän gioù röøng quaït vaøo maët maùt laïnh, laù caây ruïng xuoáng nhö möa truùt. Hôi thu ôû ñaát Giang nam ñaõ ra chieàu daày ñaëc. Bao nhieâu löûa giaän trong ngöôøi Baïch Vaïn Kieám döôøng nhö bò tieâu tan trong khoaûnh khaéc. Cuoäc ñaáu kieám vöøa roài ñaõ khieán haén toûa nhuït nhueä khí, khoâng daùm coi thöôøng anh huøng trong thieân haï nöõa. Baây giôø haén môùi bieát caâu ngöôøi ta thöôøng noùi: “Ngoaøi baàu trôøi naøy coøn coù baàu trôøi khaùc, treân coõi ngöôøi naøy coøn coù coõi ngöôøi khaùc” laø ñuùng. Baïch Vaïn Kieám boãng caûm thaáy trong loøng nguoäi laïnh, roài haén ñaâm ra thöông xoùt coâ con gaùi nhoû tuoåi ñaõ bò thaûm töû. Coõi loøng se laïi, baát giaùc haén buoâng moät tieáng thôû daøi roài quay veà mieáu Thoå ñòa. Baïch Vaïn Kieám baät löûa thaép neán cho saùng roài ra tay giaûi khai huyeät ñaïo cho caùc sö ñeä. Ñoät nhieân haén laïi thoän maët ra, vì boïn Hoâ Dieân Vaïn Thieân, Vaên Vaïn Phu, moãi ngöôøi ôû nöûa maët beân traùi ñeàu in naêm veát ngoùn tay raát roõ raøng. Nhöõng veát ngoùn tay ñen nhö möïc, saâu loõm xuoáng ñeán maáy phaân. Baïch Vaïn Kieám lieàn caát tieáng hoûi doàn: -Ai ? Ai ñaõ ñaùnh caùc sö ñeä ? Hoï haï thuû vaøo luùc naøo ? Haén coi laïi nhöõng veát ngoùn tay naøy raát nhoû döôøng nhö do ñaøn baø taùt vaøo. Baïch Vaïn Kieám tuy ít qua laïi vôùi boïn voõ laâm Trung nguyeân, nhöng thöôøng ñöôïc nghe phuï thaân keå nhöõng chuyeän kyø vaên treân choán giang hoà. Tuy haén chöa ñöôïc maét thaáy nhieàu, nhöng tai nghe khoâng phaûi laø ít. Nhöõng veát ngoùn tay ñen naøy neáu laø Haéc Sa chöôûng hay Haéc thieát chöôûng löu laïi thì ngöôøi truùng chöôûng taát bò maát 248 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung maïng. Nhöng haén coi chöøng boïn sö ñeä bò thöông khoâng laáy gì laøm naëng cho laém, ñaõ hôi yeân taâm. Boãng nghe Hoâ Dieân Vaïn Thieän noùi: -Tieåu ñeä … thöïc khoâng hieåu ai ñaõ ñaùnh mình. Vaên Vaïn Phu lôùn tieáng thoùa maï: -Meï kieáp ! Ngaám ngaàm haïi ngöôøi trong boùng toái. Quaân choù ñeû ! Ñuùng laø quaân choù ñeû. Ruùt cuïc chaúng moät ngöôøi naøo bieát keû ñaùnh mình laø ai ? Chuùng chæ keå raèng Baïch Vaïn Kieám choáng kieám ra khoûi mieáu ñuoåi theo giai nhaân roài baát thình lình coù ngöôøi taùt vaøo maët mình. Ngöôøi bò taùt sau khoâng nghe thaáy thanh aâm ngöôøi bò taùt tröôùc. Keû bò taùt ñau quaù, neân cuõng chaúng nghe thaáy thanh aâm ngöôøi bò taùt sau … Maõi tôùi luùc Baïch Vaïn Kieám quay loän veà thaép löûa saùng leân roài maø ai cuõng töôûng chæ coù moät mình mình bò ñaùnh. Baïch Vaïn Kieám traàm ngaâm khoâng noùi gì. Haén nghó buïng: -Keû ñaõ cöùu Thaïch Phaù Thieân ñem ñi vôùi keû ñaõ ñaùnh caùc sö ñeä chæ laø moät ngöôøi. Haén cöùu thaèng loûi roài, nhöng vaãn ôû laïi trong mieáu, naáp vaøo moät choã. Haén chôø cho mình ra khoûi mieáu roài laïi ñaùnh moãi vò sö ñeä moät chöôûng, ñoaïn daét tptñi. Haén duøng noäi löïc aâm nhu ñeå phoùng chöôûng neân khoâng phaùt ra thanh aâm. Veà voõ coâng cuõng nhö veà möu trí, haén ñeàu hôn mình moät böïc, nghó ñeán maø kinh. *** Nhaéc laïi Thaïch Phaù Thieân töï ñöa mình vaøo löôõi kieám cuûa Maãn Nhu, chaøng bò thöông khoâng laáy gì laøm traàm troïng, maø cuõng chaúng ñau ñôùn gì cho laém. Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu hai ngöôøi ñi khoûi roài thì trong ñaùm toái ñen, chaøng thaáy coù ngöôøi ñöa baøn tay ra bòt leân mieäng mình tieáp theo chaøng thaáy ngöôøi mình ñöôïc nhaác boãng leân ñem ñaët vaøo gaàm khaùm thôø. Sau moät luùc, Thaïch Phaù Thieân laïi thaáy ngöôøi ñoù vaøo oâm mình chaïy ra khoûi mieáu, roài cöù bon bon chaïy ñi raát nhanh. Ñi ñöôïc moät quaõng xa, ngöôøi ñoù nhaûy ngay xuoáng moät con thuyeàn nhoû. Sau khi thaép ñeøn saùng Thaïch Phaù Thieân giöông to caëp maét leân nhìn thì thaáy ngöôøi ngoài beân ñeøn chính laø Ñinh Ñang. Thaïch Phaù Thieân möøng rôõ khoâng bieát ñeán theá naøo maø noùi. Chaøng reo leân: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Naøng aüm ta ñeán ñaây ñaáy ö ? Ñinh Ñang bóu moâi, laøm maët giaän ñaùp: -Chaøng Ngoác ôi ! Ñeán ngöôøi aüm mình maø cuõng khoâng bieát laø ai ö ? Gia gia aüm chaøng ñoù. 249 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch Phaù Thieân ngaûnh ñaàu nhìn ra thaáy Ñinh Baát Tam boù goái ngoài ôû ñaàu thuyeàn. Laõo ñang ngaång maët nhìn leân trôøi, khoâng lyù gì ñeán chaøng. Chaøng lieàn hoûi doàn: -Gia gia ! … Gia gia ñöa chaùu ñeán ñaây laøm chi ? Ñinh Baát Tam haéng gioïng moät tieáng noùi: -Ñinh Ñang ! Gaõ naøy ñuùng laø moät teân si ngoác, ngöôi laáy gaõ laøm chi ? Ngöôi chöa nguû chung phoøng vôùi gaõ laàn naøo, cheùm gaõ moät ñao phöùt ñi cho roài. Ñinh Ñang voäi keâu leân: -Khoâng, khoâng ! Thieân ca vöøa bò moät phen troïng bònh neân chaøng chaúng nhôù gì nöõa. Roài chaøng seõ khoâi phuïc daàn daàn trí nhôù. Naøng quay laïi baûo Thaïch Phaù Thieân: -Thieân ca ! Cho tieåu muoäi coi veát thöông xem theá naøo ? naøng seõ saøng côûi môû vaït aùo tröôùc ngöïc Thaïch Phaù Thieân ra, laáy khaên daáp nöôùc lau nhöõng veát mau xung quanh veát thöông. Naøng ròt thuoác cho chaøng roài xeù vaït aùo mình buoäc veát thöông laïi. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Caùm ôn naøng Ñinh Ñinh Ñang Ñang ôi ! Naøng cuøng gia gia naáp ôû döôùi gaàm baøn phaûi khoâng ? Hai ngöôøi ngoài choàm choãm nhö saép voà eách, troâng hay ñaùo ñeå. Ñinh Ñang noùi: -Theá maø Thieân ca coøn noùi rôõn ñöôïc ö ? Gia gia vaø maù maù Thieân ca ñaáu kieám vôùi gaõ hoï Baïch, coù bieát trong loøng tieåu muoäi hoang mang ñeán theá naøo khoâng ? Thaïch Phaù Thieân laáy laøm kyø hoûi: -Gia gia maù maù ta ö ? Muoäi muoäi baûo ngöôøi maëc aùo ñen ñoù laø gia gia vaø caùi baø lòch söï ñoù laø maù maù ta hay sao ? … Thaïch Phaù Thieân ngaäp ngöøng noùi tieáp: -Maù maù ta khoâng coù boä daïng nhö vò phu nhaân ñoù, ngöôøi khoâng dieâm duùa lòch söï nhö vaäy ñaâu. Ñinh Ñang thôû daøi noùi: -Thieân ca ! Thieân ca bò troïng bònh thieät laø tai haïi quaù ! Noù laøm cho Thieân ca queân luoân caû song thaân mình nöõa. Tieåu muoäi coi baûy möôi hai ñöôøng Tuyeát Sôn kieám phaùp cuûa Thieân ca thi trieån thaáy sô hôû raát nhieàu. Chaúng leõ voõ coâng Thieân ca cuõng queân heát roài ö ? … Baây giôø bieát laøm theá naøo ? nguyeân Thaïch Phaù Thieân bò Baïch Vaïn Kieám baét roài, hai oâng chaùu Ñinh Baát Tam lieàn laäp töùc theo doõi. Cuoäc ñaáu kieám giöõa vôï choàng Thaïch Thanh vaø Baïch Vaïn Kieám tình hình ra sao hai ngöôøi ñeàu thaáy roõ heát. Ñinh Baát Tam cöùu Thaïch Phaù Thieân ñem ñi. Ñinh Ñang lieàn söû moân chöôûng phaùp gia truyeàn ñaùnh vaøo maët möôøi hai teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn. Nhöng ñoái vôùi 250 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Baïch Vaïn Kieám, naøng raát ñoãi e deø sôï seät khoâng daùm gaây chuyeän vôùi haén. Naøng khoâng chôø haén quay veà mieáu ñaõ caát böôùc chuoàn thaúng. Thaïch Phaù Thieân laáy laøm kyø hoûi: -Voõ coâng naøo cuûa ta ? ta chaúng hieåu chuùt voõ coâng naøo heát. Nhöõng caâu chuyeän naøng noùi ta khoâng sao hieåu ñöôïc. Ñinh Baát Tam ñoät nhieân ñöùng phaét daäy, lôùn tieáng quaùt: -A Ñang ! Ngöôi say meâ gaõ ñeán theá laø nghóa laøm sao ? Ai ñôøi laïi cöù ñoøi laáy thaèng cha gaø doû aên noùi laêng nhaêng. Teân gaõ laø Caåu Taïp Chuûng thaät ñaõ khoâng laàm. Ñeå ta phoùng moät chöôûng ñaùnh cheát gaõ phöùt ñi cho roài. Moïi vieäc ngöôi cöù troâng vaøo gia gia. Ta seõ kieám cho ngöôi moät chaøng thieáu nieân anh tuaán khaùc. Y phaûi laø ngöôøi thoâng minh, vaên voõ song toaøn coù khí phaùch anh huøng cho xöùng vôùi ngöôi vaø ñaùng laø chaùu reå ta. Ñinh Ñang hai haøng nöôùc maét chaûy xuoáng roøng roøn, naøng ñaùp: -Chaùu … nhaát ñònh khoâng laáy ngöôøi naøo khaùc nöõa. Thieân ca … khoâng phaûi laø ngöôøi si ngoác ñaâu. Nhöng … traûi qua moät thôøi gian maéc bònh traàm troïng neân trí oùc haõy coøn hoà ñoà trong moät thôøi gian maø thoâi. Ñinh Baát Tam noùi: -Luùc coøn ôû trong mieáu thoå ñòa, ta thaáy gaõ ra chieàu nhö bò quyû aùm aûnh, khieán ai cuõng phaûi töùc nhö vôõ maät. Chaân tay gaõ quôø quaïng chaúng khaùc ngöôøi môùi baét ñaàu luyeän voõ. Moãi kieám chieâu sô hôû haøng traêm choã, ñoái phöông muoán ñaâm vaøo ñaâu cuõng ñöôïc. Trôøi ôi ! Roõ raøng ngöôøi ta ñaõ thu kieám veà maø gaõ coøn ñaâm mình löôõi kieám cuûa ñoái phöông ñeå cho bò thöông môùi thieät laø kyø ! Caùi haïng bò thòt naøy ta khoâng gieát ñi thì sôùm muoän taát seõ bò ngöôøi haï saùt. Ngöôøi ta seõ ñoàn ñaïi treân choán giang hoà laø toân nöõ teá Ñinh laõo tam bò keû khaùc ñaâm cheát, thì coøn maët muõi naøo troâng thaáy ai nöõa ? Gaõ naøy khoâng gieát ñi khoâng ñöôïc. Ñinh Ñang mím moâi nghó thaàm: -Gia gia ñaõ noùi sao laø nhaát ñònh laøm nhö vaäy, duø mình coù giaûi thích ñeán ñaâu maø traùi yù ngöôøi cuõng baèng voâ ích. Naøng lieàn hoûi: -Gia gia ! Baây giôø gia muoán theá naøo seõ khoâng gieát chaøng ? Ñinh Baát Tam noùi: -Haø haø ! Laøm theá naøo maø khoâng gieát gaõ ñöôïc ? Ta khoâng gieát gaõ khoâng xong roài, ñeå gaõ soáng thì mai ñaây seõ maát maët Ñinh laõo tam. Ngöôøi ta coù baûo Ñinh Baát Tam töï yù haï saùt toân nöõ teá thì chaúng laáy chi laøm laï. Nhöng neáu hoï ñoàn toân nöõ teá cuûa Ñinh laõo tam bò ngöôøi haï saùt thì coøn ra theá naøo nöõa ? Ñinh Ñang ñaùp: 251 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Chaùu töôûng caùi ñoù chaúng khoù gì, neáu chaøng bò ai gieát thì gia gia seõ baùo thuø cho chaøng. -Ta ñi baùo thuø cho caùi bò thòt ñoù ö ? Ngöôi coi gia gia ngöôi laø ngöôøi theá naøo maø daùm noùi vaäy ? Ñinh Ñang cöôøi ñaùp: -Chính gia gia chuû tröông vieäc baùi ñöôøng jeát hoân cuûa chuùng chaùu. Baây giôø chaøng ñaõ laø tröôïng phu cuûa chaùu roài. Gia gia gieát chaøng ñi ñeå chaùu thaønh ngöôøi goùa phuï hay sao ? Ñinh Baát Tam voø ñaàu böùt tai noùi: -Khi aáy ta ñaõ thöû gaõ bieát raèng noäi coâng gaõ khoâng phaûi taàm thöôøng, ñaùng laøm toân nöõ teá cuûa ta. Ngôø ñaâu gaõ laïi laø moät thaèng ngoác. Neáu ngöôi nhaát ñònh xin ta ñöøng gieát gaõ, ta cuõng öng cho, nhöng phaûi nghe ta moät ñieàu. Ñinh Ñang thaáy laõo chuyeån loøng, raát ñoåi vui möøng, hoûi ngay: -Tuaân theo ñieàu kieän gì cuûa gia gia ? Gia gia noùi ngay ñi ! Ñinh Baát Tam noùi: -Ta baûo gaõ laø thaèng ngoác neân gieát ñi, maø ngöôi laïi baûo gaõ khoâng phaûi laø thaèng ngoác khoâng neân gieát. Ñöôïc roài ! Ta heïn cho gaõ trong voøng möôøi ngaøy ñi tyû voõ vôùi Baïch Vaïn Kieám vaø phaûi gieát thaèng cha Khí haøn taây baéc ñoù, hay ít ra laø ñaùnh baïi haén thì ta môùi tha gaõ vaø cho ngöôi cuøng gaõ neân ñaïo phu theâ chaân chính. Ñinh Ñang nghe laõo noùi laïi laïnh gaùy. Naøng nghó thaàm: -Baïch Vaïn Kieám laø moät tay kieám thuaät thoâng thaàn. Caû hai oâng chaùu ñeàu ñaõ maét thaáy roài. Thieân ca laøm sao ñòch noåi vôùi tay ñaïi danh gia veà kieám thuaät ñoù ñöôïc ? Naøng lieàn noùi: -Gia gia ! Ñieàu kieän cuûa gia gia thaät laø moät vaán ñeà khoù giaûi quyeát. Ñinh Baát Tam noùi: -Khoù cuõng vaäy maø deã cuõng vaäy. Neáu gaõ khoâng haï ñöôïc Baïch Vaïn Kieám thì ta phoùng moät chöôûng ñaäp cheát ñoà voâ duïng ñoù ñi. Ñinh Ñang trong loøng voâ cuøng saàu khoå. Naøng ngoaûnh maët leân nhìn Thaïch Phaù Thieân thì thaáy chaøng vaãn loä veû thaûn nhieân nhö khoâng. Naøng kheõ noùi: Gia gia tieåu muoäi ra ñieàu kieän trong voøng möôøi ngaøy Thieân ca phaûi ñaû baïi Baïch Vaïn Kieám. Vaäy chaøng tính sao ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Baïch Vaïn Kieám ö ? Kieám phaùp y gioûi laém. Ñeán ai kia coøn chöa ñòch noåi y, ta laøm theá naøo maø ñaû baïi y ñöôïc ? Ñinh Ñang noùi: -Phaûi roài ! Gia gia tieåu muoäi bieåu neáu chaøng khoâng thaéng ñöôïc y, seõ gieát chaøng ñoù. 252 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch Phaù Thieân cöôøi hì hì noùi: -Töï nhieân voâ côù sao laïi gieát ngöôøi ? Gia gia giôõn ñoù, muoäi muoäi töôûng thieät ö ? Gia gia laø ngöôøi toát, khoâng phaûi laø ngöôøi xaáu. Ngöôøi khoâng gieát ta ñaâu. Ñinh Ñang thôû daøi nghó buïng: -Thaïch lang quaû laø ngöôøi ngaây daïi, khoâng hieåu söï tình. Baây giôø ñaønh haõy vaâng lôøi gia gia roài seõ tính. Trong voøng möôøi ngaøy mình seõ tìm ra bieän phaùp ñeå chaøng troán ñi laø yeân. Nghó vaäy naøng lieàn nhìn Ñinh Baát Tam ñaùp: -Ñöôïc roài ! Chaùu chòu lôøi gia gia baûo chaøng trong voøng möôøi ngaøy phaûi ñaû baïi Baïch Vaïn Kieám laø xong. Ñinh Baát Tam cöôøi heành heäch noùi: -Ta ñoùi roài, laøm côm aên ñaõ. Ta nhaéc ngöôi ba ñieàu: moät laø khoâng daïy, hai laø ñöøng troán traùnh, ba laø chaúng dung tha. Ñieàu thöù nhöùt laø gia gia quyeát khoâng truyeàn daïy voõ ngheä cho thaèng ngoác. Ñieàu thöù hai laø ngöôi ñöøng hoøng buoâng tha cho gaõ troán thoaùt. Neáu gia gia phaùt giaùc gaõ ñònh ñaøo taåu thì duø chöa ñuû möôøi ngaøy cuõng ñaäp cheát luoân. Coøn ñieàu thöù ba ta baát taát phaûi giaûi thích. Ñinh Ñang noùi: -Gia gia ñaõ baûo chaøng si ngoác thì duø coù daïy voõ ngheä chaøng cuõng khoâng hieåu, coøn daïy laøm gì ! Ñinh Baát Tam tuûm tæm cöôøi ñaùp: -Ngöôi ñöøng noùi khích ta. Duø ta coù daïy thì caû möôøi naêm chöa chaéc ñaõ ñuû chôù möôøi ngaøy aên thua vôùi Baïch Vaïn Kieám theá naøo ñöôïc. Ñinh Ñang ñoäng taâm noùi: -Gia gia khoâng daïy thì chaùu daïy, chaùu khoâng laøm côm nöõa, chæ caàn Thieân ca coù voõ coâng maø thoâi. Gaëp luùc thuaän chieàu gioù ñoân g, thuyeàn giöông buoàm cho hcaïy ngöôïc doøng soâng Tröôøng giang ñi veà höôùng Taây. Treân maët nöôùc moät laøn muø traéng daày ñaëc toûa ra bao phuû caû con thuyeàn ñöùng xa nhìn khoâng thaáy roõ. Ñinh Baát Tam thaáy Ñinh Ñang khoâng chòu thoåi côm, laõo töùc giaän noùi: -Mi khoâng ñi laøm côm, ñònh buïng ñeå cho gia gia mi cheát ñoùi chaêng ? Ñinh Ñang cuõng phuïng phòu noùi: -Gia gia ñònh saùt haïi tröôïng phu cuûa chaùu, chi baèng chaùu ñeå gia gia cheát ñoùi tröôùc ñi laø hôn. Ñinh Baát Tam veânh maët leân noùi: -Beâu, beâu ! Noùi theá maø khoâng bieát xaáu. Mau ñi naáu côm aên ! Ñinh Ñang khoâng noùi gì vôùi laõo nöõa, quay sang baûo Thaïch Phaù Thieân: 253 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Tieåu muoäi laïi daïy Thieân ca theâm ít voõ coâng nöõa, ñeå trong voøng möôøi ngaøy Thieân ca coù theå ñaû baïi ñöôïc Baïch Vaïn Kieám. Ñinh Baát Tam töùc mình leân tieáng: -Ñöøng noùi ba hoa nöõa. Vieäc ñoù ñeán ta ñaây coøn laøm khoâng noåi maø con ranh con laøm ñöôïc ö ? theá laø hai oâng chaùu caõi vaõ nhau hoaøi. Thöïc ra Ñinh Ñang trong loøng saàu muoän, naøng khoâng bieát laøm caùch naøo ñeå caûn ngaên gia gia naøng ñöøng gieát Thaïch Phaù Thieân. Naøng bieát Ñinh Baát Tam tính tình coå quaùi, naên næ vôùi laõo cuõng baèng voâ duïng. Chæ coøn caùch böôùng bænh, haäm höïc vôùi laõo, hoïa may khieán cho laõo hoài taâm chuyeån yù ñöôïc phaàn naøo chaêng ? Maët khaùc, Ñinh Ñang ñònh buïng: -Mình ñeå gia gia ñoùi, khoâng naáu côm cho aên. Laõo gia khoâng nhòn ñöôïc, chaéc laø phaûi döøng thuyeàn leân boä tìm mua caùi gì aên cho ñôõ ñoùi, mình seõ thöøa cô luùc ñoù ñöa Thaïch lang troán chaïy thoaùt thaân. Deø ñaâu, Thaïch Phaù Thieân thaáy Ñinh Baát Tam ñoùi quaù, maët muõi nhaên nhoù ra veû buoàn phieàn voâ haïn. Chính chaøng cuõng thaáy buïng ñoùi meo. Chaøng khoâng hieåu ñöôïc choã duïng yù cuûa Ñinh Ñang, ñöùng daäy noùi ngay: -Ñeå chaùu ñi laøm côm cho. Ñinh Ñang töùc giaän hoûi: -Thieân ca vöøa môùi bò thöông, baây giôø caát nhaéc, cöû ñoäng veát thöông laïi vôõ ra thì laøm theá naøo ? Ñinh Baát Tam noùi: -Thuoác daáu cuûa hoï Ñinh linh nghieäm nhö thaàn, ròt vaøo veát thöông laø khoûi ngay laäp töùc. Huoáng chi, veát kieám thöông cuûa gaõ chaúng coù chi laø traàm troïng thì coøn gì ñaùng ngaïi ? Thaèng nhoû ngoan ngoaõn kia ! Mau ñi naáu côm cho gia gia aên. Ñinh Ñang noùi: -Chaøng naáu côm cho gia gia aên, theá thì gia gia coù gieát chaøng nöõa khoâng ? Ñinh Baát Tam ñaùp: -Naáu côm laø naáu côm, gieát ngöôøi laø gieát ngöôøi. Hai vieäc naøy ri6eng reõ, coù lieân quan gì ñeán nhau ñaâu ? Sao laïi ñem vieäc noï xoï vaøo vieäc kia laø nghóa gì ? Laõo noùi nhö vaäy laø ñeán kyø haïn laøm khoâng xong vieäc, laõo vaãn xuoáng tay haï saùt. Thaïch Phaù Thieân naém veát thöông tröôùc ngöïc quaû nhieân khoâng ñau ñôùn gì maáy. Chaøng lieàn xuoáng ñaèng ñaàu laùi thuyeàn vo gaïo naáu côm. Ñaàu thuyeàn coù moät laõo giaø ngöôøi ñaát Xuyeân, ngoài beû baùnh laùi. Thoå aâm hai ngöôøi khaùc nhau, neân Thaïch Phaù Thieân noùi gì laõo chaân saøo (ngöôøi ñaåy thuyeàn hay laùi thuyeàn) cuõng khoâng hieåu, maø laõo noùi gì chaøng cuõng chaúng hay. 254 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Moät mình Thaïch Phaù Thieân hì huïc thoåi côm, naáu nöôùng moùn aên. Coâng vieäc naøy chaøng 9daõ thaønh thaïo laém roài. Chæ trong khoaûnh khaéc chaøng ñaõ moå nöôùng xong hai con caù raát thôm tho. Noài côm traéng noùng hoåi boác hôi nghi nguùt doïn ra. Ñinh Baát Tam vöøa aên côm vöøa khen ngon luoân mieäng. Laõo noùi: -Giaû tyû voõ coâng ngöôi chæ ñöôïc baèng phaân nöûa taøi naáu beáp cuûa ngöôi thì gia gia quyeát khoâng gieát ngöôi nöõa. Ñaùng tieác, thöïc laø ñaùng tieác ! Ngaøy noï giaù ngöôi ñöøng baùi ñöôøng thaønh hoân vôùi A Ñang maø chæ laøm ñaàu beáp cho ta thì chaúng nhöõng gia gia khoâng gieát ngöôi, maø ngöôi coù bò keû khaùc haï saùt, gia gia cuõng khoâng ñeå yeân. Ñinh Ñang xôùi moät baùt côm lôùn vaø nöûa con caù ñem ra ñaèng laùi thuyeàn cho laõo chaân saøo aên. AÊn côm xong, Thaïch Phaù Thieân ngoài soùng vai vôùi Ñinh Ñang röûa baùt ñuõa ôû ñaàu thuyeàn. Ñinh Ñang thaáy gia gia ngoài ñaøng muõi thuyeàn, lieàn kheõ baûo Thaïch Phaù Thieân: -Laùt nöõa tieåu muoäi seõ daïy Thieân ca moân caàm naõ thuû phaùp thì Thieân ca phaûi duïng taâm nhôù thuoäc loøng môùi ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Hoïc xong roài ñi tìm baïch sö phoù ñeå tyû voõ phaûi khoâng ? Ñinh Ñang hoûi laïi: -Chaúng leõ Thieân ca bieán thaønh ngöôøi ngaån ngô thieät roài chaêng ? Ngaøy tröôùc … Thieân ca coù theá naøy ñaâu ? … Thaïch Phaù Thieân ngô ngaùc hoûi: -Ngaøy tröôùc ta laøm sao ? Ñinh Ñang hai maù öûng hoàng ñaùp: -Tröôùc kia heã Thieân ca thaáy tieåu muoäi laø caùi mieäng ngoït nhö ñöôøng, cöôøi cöôøi noùi noùi, lanh lôïi voâ cuøng khieán cho tieåu muoäi cuõng caûmt haáy vui loøng hôûi daï. Nhieàu caâu noùi raát saâu saéc khieán ngöôøi nghó khoâng tôùi ñöôïc, maø baây giôø Thieân ca bieán ñoåi heát caû roài. Thaïch Phaù Thieân thôû daøi ñaùp: -Thöïc ra ta coù phaûi laø Thieân ca Thieân kieát gì cuûa Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñaâu. Y bieát caùch laøm cho Ñinh Ñinh Ñang Ñang vui loøng hôûi daï, chöù ta chaúng bieát chi heát. Vaäy Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñi maø kieám y coù phaûi hay hôn khoâng ? Ñinh Ñang hoûi baèng moät gioïng dòu daøng thoû theû: -Thieân ca giaän tieåu muoäi roài ö ? Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu ñaùp: -Sao ta laïi giaän Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñöôïc ? Ta ñaõ noùi thieät maø Ñinh Ñinh Ñang Ñang vaãn khoâng tin. 255 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Ñinh Ñang nhìn nöôùc soâng chaûy cuoàn cuoän beân maïn thuyeàn laåm baåm moät mình: -Khoâng bieát ñeán bao giôø chaøng môùi trôû laïi minh maãn nhö xöa ? Naøng ngô ngaån xuaát thaàn, voâ yù ñaùnh rôùt moät chieác baùt söù xuoáng soâng. Chieác baùt chæ laûng vaûng döôùi laøn soùng bieác moät caùi roài chìm xuoáng maát taêm. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Vónh vieãn ta khoâng trôû thaønh Thieân ca cuûa Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñaâu. Suoát ñôøi theá naøy … theá naøy … ta cöù ngaån ngô theá naøy hoaøi. Ñinh Ñinh Ñang Ñang cuõng vónh vieãn khoâng vui loøng hôûi daï, coù ñuùng theá khoâng ? Ñinh Ñang ngheïn ngaøo muoán baät leân tieáng khoùc, naøng noùi: -Tieåu muoäi khoâng bieát ! Tieåu muoäi khoâng bieát ! Ñoät nhieân loøng naøng cöïc kyø phieàn naõo. Naøng caàm heát chieác baùt naøy ñeán chieác baùt khaùc lieäng xuoáng soâng. Thaïch Phaù Thieân aáp uùng: -Muoäi muoäi … muoán ta moàm meùp lanh lôïi, noùi naêng hoaït baùt cho Ñinh Ñinh Ñang Ñang vui loøng … thì suoát ngaøy ta … noùi lieán thoaéng khoâng ngôùt cuõng chaúng ngaïi gì … Nhöng ta khoâng phaûi laø vò “Thieân ca” kia cuûa Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñaâu. Duø ta coù muoán giaû trang cuõng khoâng laøm ñöôïc. oOo 256 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2