Hiệp khách hành - tập 31

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
118
lượt xem
3
download

Hiệp khách hành - tập 31

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 31', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 31

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ BA MÖÔI MOÁT CÖÙU LANG QUAÂN THUÏC NÖÕ DUÏNG MÖU THAÀN Vaên Vaïn Phu laø moät tay quyeàn cöôùc raát tinh thaâm. Gaõ chuïp khoâng truùng, lieàn phoùng cöôùc ñaù vaøo buïng döôùi Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân thaáy ñoái phöông phoùng cöôùc ñaù tôùi, caùch phaù giaûi theá naøo chaøng chöa hoïc qua. Ta neân bieát raèng Ñinh Ñang truyeàn pheùp caàm naõ cho Thaïch Phaù Thieân chæ ñeå yù daïy chaøng hai chieâu “Hoå traûo thuû” vaø “Ngoïc nöõ nieâm chaâm”. Muoán che maét gia gia naøng cho laõ khoûi sanh loøng ngôø vöïc. Naøng ñem caû möôøi taùm ñöôøng caàm naõ thuû phaùp cuøng nhöõng bieán chieâu truyeàn thuï cho chaøng moät caùch raát töôøng taän. Nhöng naøng chöa daïy gì ñeán caùch choáng ñoái nhöõng quyeàn cöôùc phaùi khaùc. Haøng nöûa ngaøy trôøi, trong oùc Thaïch Phaù Thieân nhaåm ñi nhaåm laïi cho thuoäc loøng hai chieâu thöùc “Hoå traûo thuû” vaø “Ngoïc nöõ nieâm chaâm”. Baây giôø gaëp luùc nguy caáp, maø chaøng cuõng chæ nhôù coù hai chieâu kia. Nhöng Vaên Vaïn Phu laïi ñöùng ñoái dieän vôùi chaøng, hai chieâu ñoù keå ra hoaøn toaøn voâ duïng. Chaøng chaúng coù thì giôø ñaâu maø nghó ñeán hai chieâu ñoù coù hôïp caùch hay khoâng nöõa. Chaøng caát böôùc nhaûy laïi phía sau Vaên Vaïn Phu. Noäi löïc Thaïch Phaù Thieân thaâm haäu voâ cuøng. Dó nhieân chaøng chuyeån mình cöïc kyø mau leï. Chaøng chaïy nhanh traùnh khoûi phaùt cöôùc cuûa Vaên Vaïn Phu. Ñoàng thôøi tay phaûi chaøng söû chieâu “Hoå traûo thuû” chuïp vaøo huyeät Linh ñaøi, tay traùi ra chieâu “Ngoïc nöõ nieâm chaâm” chuïp vaøo huyeät Huyeàn khu ñoái phöông. Noäi löïc chaøng vaøo tôùi ñaâu ngöôøi Vaên Vaïn Phu chæ kheõ run leân moät caùi roài meàm nhuõn tôùi ñoù. Gaõ ngaõ laên ra. Hoâ Dieân Vaïn Thieän thaáy theá muoán xoâng vaøo giaùp coâng. Gaõ thaáy thuû phaùp cuûa Thaïch Phaù Thieân cöïc kyø tinh dieäu chuïp ñöôïc nhöõng huyeät troïng yeáu cuûa sö ñeä thì trong loøng noùng naûy hoang mang ñeán cöïc ñieåm, gaõ khoâng kòp ruùt tröôøng kieám, voäi phoùng quyeàn ñaùnh vaøo löng Thaïch Phaù Thieân. Vì muoán cöùu vieän moät caùch höõu hieäu cho Vaên Vaïn Phu, gaõ vaän ñeán möôøi thaønh coâng löïc ñeå phoùng quyeàn. Binh ! Moät tieáng vang leân. Tieáp theo laø tieáng raéc raéc. Hoâ Dieân Vaïn Thieän boãng caûm thaáy ñau ñôùn taän xöông. Caùnh tay maët gaõ ñaõ bò gaõy hai choå. Thaïch Phaù Thieân chæ caûm thaáy sau löng hôi ñau moät chuùt. Luùc chaøng buoâng Vaên Vaïn Phu ra thì thaáy gaõ ngöôøi co ruùm laïi nhö moät ñoáng thòt khoâng nhuùc nhích ñöôïc, chaøng laät vai gaõ leân nhìn thì thaáy hai maét gaõ trôïn ngöôïc veû maët coi raát khuûng khieáp. Thaïch Phaù Thieân hoát hoaûng la leân: 275 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Trôøi ôi ! Nguy roài ! Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Gaõ … taïi sao laïi co ruùm ngöôøi laïi. Hay laø … gaõ cheát roài ? Ñinh Ñang cöôøi noùi: -Thieân ca ! Thieân ca söû hai chieâu ñoù gioûi laém roài! Coù ñieàu Thieân ca haõy coøn boái roái hoang mang, chöa phaûi laø phong ñoä cuûa moät tay haøo kieät. Gaõ khoâng cheát ñaâu, nhöng khoù loøng khoûi bò taøn pheá, chaân tay suoát ñôøi khoâng caát nhaéc ñöôïc nöõa. Thaïch Phaù Thieân raát ñoãi kinh ngaïc. Chaøng voäi ñöa tay ra naâng Vaên Vaïn Phu daäy noùi: -Ta thaät laø … coù loãi. ta … thöïc tình khoâng coá yù ñaû thöông ngöôi. Laøm theá naøo baây giôø…? Laøm theá naøo baây giôø? Ñinh Ñinh Ñang Ñang! Naøng thöû nghó xem coøn bieän phaùp naøo cöùu ñöôïc cho gaõ chaêng? Ñinh Ñang vöôn tay ra ruùt laáy thanh tröôøng kieám ôû beân mình Vaên Vaïn Phu roài hoûi: -Thaïch ca khoâng muoán cho gaõ phaûi khoå sôû nöõa ö? Caùi ñoù deã laém! Chæ cheùm moät nhaùt kieám gieát gaõ ñi laø xong! Thaïch Phaù Thieân voäi noùi: -Khoâng ñöôïc! Khoâng ñöôïc! … Chaøng hoát hoaûng quaù, baát giaùc nöôùc maét traøo ra. Hoà Dieân Vaïn Thieän töùc giaän noùi: -Mi laø moät teân tieåu yeâu, ñeâ maït. Mi neân bieát raèng ngöôøi ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ai muoán gieát thì gieát ñöôïc, chöù khoâng chòu ñeå ai haï nhuïc. Böõa nay sö huynh sö ñeä ta ñaõ bò haï vaøo tay mi. Vaäy mi haï thuû gieát chuùng ta ñi! Thaïch Phaù Thieân chæ sôï Ñinh Ñinh Ñang Ñang cheùm cheát Vaên Vaïn Phu chaøng voäi giaät laáy thanh tröôøng kieám ôû trong tay naøng caém phaëp xuoáng ñaát noùi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Mau mau… veà thuyeàn ñi. Ñinh Ñang noùi: -Treân choán giang hoà ngöôøi ta ñoàn ñaïi bang chuùa bang Tröôøng laïc gieát ngöôøi khoâng chôùp maét maø sao nay laïi ruït reø ñeán theá? Thieân ca! Caâu chuyeän vöøa roài Thieân ca chôù noùi hôû cho gia gia hay. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Ñöôïc roài! Ta khoâng noùi ñaâu Ñinh Ñinh Ñang Ñang! Naøng baûo gaõ chung thaân thaønh ngöôøi taøn pheá ö? Ñinh Ñang ñaùp: -Thieân ca ñaõ naém vaøo hai ñaïi huyeät gaõ maø khoâng laøm cho gaõ thaønh ngöôøi taøn pheá ñöôïc thì möôøi taùm ñöôøng “caàm naõ thuû” cuûa nhaø hoï Ñinh coøn duøng laøm gì ñöôïc nöõa? Thaïch Phaù Thieân hoûi: 276 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Theá maø sao Ñinh Ñinh Ñang Ñang laò baûo ta haï thuû chuïp gia gia baèng hai chieâu thöùc naøy ? Ñinh Ñang cöôøi noùi: -Chaøng ngoác ôi! Gia gia chuùng mình laø haïng ngöôøi naøo? Gia gia ñaâu coù phaûi nhö maáy caùi bò thòt phaùi Tuyeát Sôn? Neáu Thieân ca may maø naém ñöôïc huyeät ñaïo gia gia thì noäi löïc cuûa Thieân ca nhieàu laém laø giöõ gia gia trong voøng hai giôø khoâng cöû ñoäng maø thoâi, chöù laøm cho gia gia thaønh ngöôøi taøn pheá theá naøo noåi? Thaïch Phaù Thieân raát aùy naùy trong loøng. OÂng giaø saøo coâng naáu côm xôùi ra löng cheùn. Laõo ngô ngaån xuaát thaàn roài khoâng aên nöõa. Ñeâm hoâm aáy, laõo nguû gaø nguû gaät. Vaøo khoaûng canh ba, quaû nhieân Ñinh Ñang naèm trong khoang thuyeàn, ñoät nhieân la hoaûng: -Gia gia! Gia gia tha maïng cho Thaïch Lang. Ñöøng gieát chaøng! Thaïch Phaù Thieân ñöùng phaét daäy, chaïy vaøo trong khoang. Chaøng troâng lôø môø thaáy Ñinh Ñang oâm chaët Ñinh Baát Tam, mieäng khoâng ngôùt keâu la: -Gia gia tha gieát Thaïch lang! Ñöøng gieát Thaïch lang! Thaïch Phaù Thieân ñöa hai tay ra toan chuïp xuoáng sau löng Ñinh Baát Tam. Loøng chaøng chôït nhôù tôùi mình ñaõ laøm cho Vaên Vaïn Phu co ruùm ngöôøi laïi raát khoå sôû thì nghó buïng: -Neáu hai tay mình chuïp xuoáng khieán cho gia gia cuõng bieán thaønh taøn pheá thì thaät laø taøn nhaãn quaù! Ta quyeát khoâng laøm. Chaøng nghó vaäy roài roùn reùn chuoàn qua khoûi khoang thuyeàn, oâm ñaàu naèm nguû. Ñinh Ñang thaáy Thaïch Phaù Thieân chaïy vaøo khoang thuyeàn ñaõ möøng thaàm trong daï. Deø ñaâu chaøng ngaàn ngöø moät luùc roài boû ñi. Naøng thaáy mình saép thaønh coâng maø lôõ söï, trong loøng khoâng khoûi cöïc kyø hoang mang. Thaïch Phaù Thieân veà ñeán ñaèng laùi thuyeàn, troáng ngöïc ñaùnh thình thình. Hoài laâu chaøng boãng nghe tieáng Ñinh Ñang la leân: -Trôøi ôi! Gia gia! Taïi sao chaùu laïi oâm laáy gia gia theá naøy? Chaùu … chaùu vöøa naèm mô, moät giaác mô haõi huøng. Chaùu mô thaáy gia gia phoùng chöôûng ñaùnh Thaïch lang cheát roài! Chaùu xin gia gia … tha maïng cho chaøng, nhöng gia gia khoâng chòu. Taï ôn trôøi phaät, ñaây chæ laø giaác moäng chöù chöa phaûi söï thöïc. Thaïch Phaù Thieân trong loøng caûm thaáy ñöôïc an uûi raát nhieàu. Chaøng nghó thaàm: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang thieät kheùo noùi doái. Naøng thaáy ta khoâng laïi ñieåm huyeät gia gia, neân phaûi bòa ra chuyeän naøy ñeå bòp laõo. Chaøng laïi nghe Ñinh Baát Tam noùi: 277 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Ngöôi naèm mô cuõng hay, maø chaúng naèm mô cuõng vaäy. Saùng mai laø ngaøy thöù möôøi. Ta thöû chôø xem trong moät ngaøy nöõa gaõ coù haï ñöôïc Baïch Vaïn Kieám hay khoâng? Ñinh Ñang thôû daøi noùi: -Chaùu ñaõ noùi Thaïch lang khoâng phaûi laø ngöôøi si ngoác. Xin gia gia ñöøng gieát chaøng. Ñinh Baát Tam noùi: -Phaûi roài! Gaõ coù löông taâm raát toát. Nhöng ta cho ngöôøi naøo coù löông taâm laø ngu daïi, laø si ngoác, neân cheát laém. Hôõi ôi! Ñem “Hoå traûo thuû” chuïp vaøo huyeät Linh ñaøi, duøng chieâu “Ngoïc nöõ nieâm hoa” ñeå naém laáy huyeät Huyeàn khu. Dieäu keá! Dieäu keá! Caâu noùi töø trong khoang thuyeàn ñöa ra ngoaøi, chaúng nhöõng loït vaøo tai Ñinh Ñang maø caû Thaïch Phaù Thieân cuõng nghe roõ. Hai ngöôøi cuøng giaät mình kinh haõi töï hoûi: -Taïi sao gia gia laïi bieát roõ keá hoaïch cuûa mình? Thaïch Phaù Thieân coøn ñôõ hoài hoäp, Ñinh Ñang raát ñoãi baên khoaên trong daï. Toaøn thaân naøng moà hoâi toaùt ra nhö taém. Naøng laåm baåm: -Teù ra gia gia ñaõ bieát tröôùc aâm möu cuûa mình. Theá thì dó nhieân ngöôøi ñaõ ñeà phoøng. Thieân ca khoâng ñoäng thuû coù khi laïi laø may. Thaïch Phaù Thieân vaãn ngaây ngoâ, chaøng khoâng tin ngaøy mai Ñinh Baát Tam seõ haï thuû gieát chaøng. Roài chaøng chaúng lo nghó chi heát, naém maét nguû ñi. Ñeán luùc trôøi gaàn saùng, boãng treân bôø soâng coù tieáng ngöôøi xoân xao. Roài coù keû la leân: -Ñaây roài! Coù ngöôøi noùi: -Hoï trong thuyeàn kia. Ñöøng ñeå laõo yeâu quaùi taåu thoaùt. Thaïch Phaù Thieân nghe tieáng la ngoài daäy coi thöû thaáy treân bôø coù ñeán hôn möôøi ngöôøi, keû caàm ñeøn loàng, ngöôøi caàm ñuoác saùng röïc caû moät vuøng chaïy ñeán beân thuyeàn. Boán naêm ngöôøi ño ñaàu nhaûy voït leân thuyeàn, lôùn tieáng quaùt: -Laõo yeâu quaùi ñaâu? laõo laïi taåu thoaùt roài. Ñinh Baát Tam ôû trong khoang thuyeàn chui ra hoûi: -Nhöõng keû naøo daùm ñeán ñaây quaáy nhieãu giaác nguû cuûa laõo gia? Moät haùn töû gaàm leân: -Chính haén ñaáy ! Chính haén ñaáy! Baén ñi! Hai gaõ ñöùng sau laáy ra hai oáng truùc nhaèm Ñinh Baát Tam thuïc ra hai luoàng nöôùc baén xuoáng. Boïn ngöôøi treân bôø hoan hoâ raàm ró: -Maùu choù möïc phun truùng laõo yeâu quaùi roài. Laõo ñöøng hoøng troán traùnh. 278 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thöïc ra hai oáng maùu choù phun truùng vaøo Ñinh Baát Tam moät gioït naøo ñaâu? Laõo töùc giaän voâ cuøng, nhaûy voït ngöôøi leân lôùn tieáng quaùt: -Nhöõng quaân caøn rôõ ôû ñaâu ñeán ñaây baûo laõo phu la quaùi vaät roài duøng maùu choù ñeå baén laõo phu? Ngöôøi ngoaøi ai cuõngbieát laõo hyû noä baát thöôøng, chaúng daïi gì gaây söï vôùi laõo. Laõo chæ caát tay moät caùi laø gieát ngöôøi ñöôïc ngay. Luùc Ñinh Baát Tam haï mình xuoáng, laõo phoùng song cöôùc ñaù truùng hai gaõ haùn töû tay caàm oáng truùc. Tieáp theo laõo phoùng chöôûng ñaùnh truùng vaøo ñaïi haùn ñöùng ñaèng tröôùc haát tung ñi. Caû ba ngöôøi naøy ñeàu khoâng hieåu voõ coâng laïi khoâng phaûi quyeàn cöôùc moät tay quaùi kieät giang hoà thì coøn soáng laøm sao ñöôïc. Hai ngöôøi caàm oáng truùc cheát ruõ ôû ngay ñaàu thuyeàn. Coøn ñaïi haùn bò tung leân thì ngöôøi coøn ñang lô löûng treân khoâng, mieäng ñaõ hoäc maùu töôi ra. Ñinh Baát Tam laïi toan phoùng cöôùc ñaù queùt vaøo boïn ngöôøi coøn soáng soùt. Boãng nghe Ñinh Ñang la leân: -Gia gia! Nhaát nhaät baát quaù tam( Moät ngaøy khoâng gieát quaù ba ngöôøi) Ñinh Baát Tam khoâng khoûi söûng soát. Ñang côn thònh noä laõo queân caû lôøi troïng theä. Nghe Ñinh Ñang la hoaûng, chaân laõo chöa ñaù trung ñaàu ngöôøi ñöùng ñoù voäi thu veà. Maáy ngöôøi kia sôï quaù, hoàn vía leân maây, baät tieáng keâu la: -Laõo yeâu quaùi naøy gheâ gôùm laém! Chaïy cho mau! Chaïy cho mau! Chôùp maét chuùng ñaõ troán heát. Ñeøn ñuoác hoaëc quaúng xuoáng soâng, hoaëc boû laïi treân bôø. Ba xaùc cheát, moät caùi treân bôø vaø hai caùi ôû ñaàu thuyeàn cuõng chaúng ai ñuïng ñeán nöõa. Ñinh Baát Tam ñaù xaùc cheát treân thuyeàn haát xuoáng soâng roài quay vaøo baûo oâng giaø saøo coâng: -Nhoå thuyeàn chaïy cho leï! Baây giôø maø coøn coù ngöôøi ñeán ta khoâng theå gieát theâm ñöôïc nöõa. OÂng giaø sao coâng sôï quaù thoän maët ra, hai tay run laåy baåy cô hoà khoâng ñuû söùc ñeå nhoå saøo. Ñinh Baát Tam lieàn töï tay nhoå saøo ñaåy thuyeàn ra xa bôø. OÁng maùu choù vöøa roài thuïc khoâng truùng ngöôøi laõo vung vaõi ñaày trong khoang thuyeàn. Muøi hoâi tanh xoâng leân raát khoù ngöûi. Ñinh Baát Tam caát gioïng laïnh luøng hoûi Ñinh Ñang: -Ñinh Ñang coù phaûi mi giôû troø quyû naøy khoâng? Mi laøm theá laø coù yù gì? Ñinh Ñang khoâng traû lôø caâu hoûi cuûa gia gia, naøng tuûm tæm cöôøi hoûi laïi: -Gia gai ôi ! Lôøi gia gia ñaõ noùi ra, gia gia coù ñeám xæa ñeán khoâng? Hay laø gia gia noùi moät ñaèng laøm moät neûo? 279 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Ñinh Baát Tam töùc mình hoûi: -Coù bao giôø ta noùi moät ñaèng laøm moät neûo bao giôø maø mi daùm noùi caøn nhö vaäy? Ñinh Ñang ñaùp: -Theá thì hay laém! Gia gia bieåu: maõn haïn möôøi ngaøy maø Thaïch Lang khoâng ñeå baïi ñöôïc Baïch Vaïn Kieám thì gia gia haï saùt chaøng. Böõa nay laø ngaøy thöù möôøi, nhöng gia gia ñaõ gieát ba maïng roài. Neáu gia gia laïi haï saùt chaøng thì traùi laïi lôøi theà “nhaát nhaät quaù tam”. Vaäy gia gia tính sao? Ñinh Baát Tam run leân töùc giaän noùi: -Con tieåu nha ñaàu naøy! Mi thöïc laém möu ma chöôùc quyû. Teù ra gia gia maéc vaøo caïm baãy cuûa ngöôi. Ñinh Ñang raát laáy laøm ñaéc yù cöôøi hì hì noùi: -Tam laõo gia nhaø hoï Ñinh noùi theá naøo thì ñuùng nhö vaäy. Tam laõo gia noùi ñeán ngaøy thöù möôøi laø haï ñöôïc gaõ tieåu töû hoï Thaïch, nhöng “Nhaát nhaät baát quaù tam”. Maø Ñinh laõo gia ñaõ gieát ba ngöôøi roài. Vaäy anh chaøng hoï Thaïch laø ngöôøi thöù tö seõ may maén traùnh ñöôïc hoïa saùt thaân. Gia gia ôi! Heát möôøi ngaøy maø Thaïch Lang khoâng bò gieát thì sau naøy chaøng seõ khoâng cheát nöõa. Chaùu bieát toân nöõ teá cuûa gia gia khoâng phaûi laø ngöôøi si ngoác, chæ chôø cho chaøng hoaøn toaøn khoâi phuïc nhö cuõ laø voõ coâng chaøng seõ taán tôùi raát mau. Chaúng gì cuõng khoâng ñeán noãi laøm maát maët gia gia ñöôïc roài. Ñinh Baát Tam töùc mình giô chaân leân neän maïnh moät caùi xuoáng ñaàu thuyeàn. Vaùn loùt thuyeàn bò gaõy ñaùnh raéc moät tieáng thaønh moät loã thuûng. Laõo theùt leân: -Khoâng xong roài, khoâng xong roài! Ñinh Baát Tam naøy maø bò maéc tay con tieåu nha ñaàu cuõng laø maát maët laém roài. Ñinh Ñang thích chí cöôøi noùi: -A Ñang laø toân nöõ nhi cuûa gia gia chöù coù phaûi ngöôøi ngoaøi ñaâu? Vieäc gì maø maát maët? Vuï naøy gia gia chaúng neân noùi tôùi nöõa. Ñinh Baát Tam töùc giaän noùi: -Ta ñaõ thua ai thì trong loøng cuõng khoù chòu. Mi ñöøng noùi nöõa chuyeän naøy khoâng lieân can gì ñeán mi. Thaïch Phaù Thieân nghe hai oâng chaùu caõi vaõ nhau, baây giôø chaøng môùi tænh ngoä, laåm baåm: -Teù ra boïn ngöôøi kia laø do Ñinh Ñinh Ñang Ñang coá yù daãn duï ñeán ñeå cho gia gia haï saùt ba ngöôøi cho ñuùng lôøi theà nhaát nhaät baát quaù tam, ñeå gia gia khoâng gieát mình ñöôïc nöõa. Chaøng thaáy Ñinh Ñang vöøa cöôøi ngaët ngheõo vöøa chaïy vaøo ñaèng laùi thuyeàn, lieàn hoûi: 280 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Ñinh Ñinh Ñang Ñang! Naøng muoán cöùu maïng ta maø laøm cho ba ngöôøi cheát oan. Nhö theá chaúng hoaù ra … taøn nhaãn laém ö? Ñinh Ñang sa saàm neùt maët: -Ñoù laø Thieân ca haïi ngöôøi, sao coøn traùch tieåu muoäi? Thaïch Phaù Thieân ngô ngaùc hoûi laïi: -Sao? … Ta haïi ngöôøi ö? Ñinh Ñang ñaùp: -Chöù coøn gì nöõa? Vieäc ñaõ ñeán luùc toái haäu maø Thieân ca khoâng daùm ñoäng thuû. Neáu Thieân ca haønh ñoäng theo lôøi tieåu muoäi thì ñoâi ta ñaõ chaïy xa roài, vieäc gì ba ngöôøi kia phaûi uoång maïng? Thaïch Phaù Thieân thaáy lôøi naøng coù lyù, chaøng ngheïn hoïng khoâng bieát noùi sao nöõa. Boãng Ñinh Baát Tam cöôøi ha haû leân tieáng: -Ñöôïc roài, ñöôïc roài! Gia gia khoâng gieát thaèng loûi hoï Thaïch, nhöng moùc maét gaõ chaët tay gaõ, khieán gaõ dôû soáng dôû cheát, dôû bieán thaønh ngöôøi taøn pheá. Nhö vaäy ta khoâng laøm traùi vôùi lôøi theà nhaát nhaät baát quaù tam cuûa ta. Ñinh Ñang cuøng Thaïch Phaù Thieân giaät mình, Ñinh Baát Tam raát laáy laøm ñaéc yù, laõo noùi luoân moät hoài: -Dieäu keá chaân dieäu keá! Ta khoâng gieát ngöôi nhöng laøm cho ngöôi ngöôøi chaúng ra ngöôøi, quyû chaúng ra quyû thì cuõng ñöôïc vaäy chôù ? Ñinh Ñang ngaàn ngöø ñaùp: -Ngaøy thöù möôøi chöa heát, bieát ñaâu Thaïch Lang huynh laïi gaëp Baïch Vaïn Kieám vaø ñaû baïi haén. Ñinh Baát Tam cöôøi khaø khaø noùi: -Phaûi laém phaûi laém! Chuùng ta neân laáy con ngöôøi maø cö xöû, duø giaø duø treû cuõng khoâng laán aùt. Gia gia chôø ñeán canh ba ñeâm nay môùi ñoäng thuû. Ñinh Ñang ruoät taàm ñoøi ñoaïn, ñau ñôùn voâ cuøng. Naøng nghó maõi maø khoâng ra ñöôïc bieän phaùp naøo cöùu Thaïch Phaù Thieân thoaùt naïn. Coøn Thaïch Phaù Thieân thì vaãn khoâng heà bieát ñaïi hoaï saép ñeán vôùi mình. Chaøng ngaây ngoâ baûo: -Vì leõ gì maø Ñinh Ñinh Ñang Ñang phaûi chau maøy chöù ? Naøng coù taâm söï chi vaäy? Ñinh Ñang böïc mình ñaùp: -Thieân ca khoâng nghe gia gia noùi gì ö? Ngöôøi seõ moùc maét Thieân ca ñoù. Thaïch Phaù Thieân cöôøi roä noùi: -Gia gia noùi giôõn vaäy maø Ñinh Ñinh Ñang Ñang cuõng töôûng thaät ö? Gia gia moùc maét cuøng chaët tay ñeå laøm chi môùi ñöôïc chöù? Ñinh Ñang töùc giaän khoâng noùi gì nöõa. Naøng laåm baåm moät mình: 281 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Anh chaøng naøy ngôù ngôù ngaån ngaån, ñaàu oùc lôø môø chaúng hieåu chi heát. Mình ôû vôùi chaøng chaân thaät ! Gia gia ñaõ muoán gieát chaøng thì ñeå chaøng cheát quaùch ñi cho roài. Naøng laïi nghó tôùi gia gia ñònh moùc maét vaø chaët tay Thaïch Lang thì thay ñoåi yù nghó, töï nhuû: -Thaïch lang maø nhö vaäy thì chaúng coøn caùch naøo chaïy chöõa cho khoûi ñöôïc. Ta laáy phaûi ngöôøi choàng taøn taät nhö theá thieät khoå caû moät ñôøi. Ñinh Ñang ngaång maët troâng trôøi thaáy vöøng thaùi döông ñaõ xeá veà taây. Naøng ngoù xuoáng maët nöôùc döôùi gaàm thuyeàn thì thaáy boùng mình cuøng Thaïch Phaù Thieân noåi laäp lôø treân maët nöôùc, töïa hoà ñang bôi loäi, giôõn soùng ñi veà phaùi Taây. Sau moät luùc nöõa boùng döông quang caøng ngaõ maõi veà Taây. Ñinh Ñang trong loøng phieàn muoän nhuû thaàm: -Lang quaân saép bò gia gia laøm cho thaønh pheá nhaân. Chi baèng mình haï thuû tröôùc ñi laø hôn. Naøng nghieâng ngöôøi laïi, thaáy Thaïch Phaù Thieân töïa löng vaøo mình, lieàn ñöa hai tay ra naém laáy ñöôøng huyeät ñaïo troïng yeáu ôû sau löng chaøng. Ñinh Ñang tay phaûi xöû chieâu “Hoå traûo thuû” naém laáy huyeät Linh ñaøi Thaïch Phaù Thieân, tay traùi ra chieâu “Ngoïc nöõ nieâm chaâm” chuïp vaøp huyeät Huyeàn khu chaøng. Thaïch Phaù Thieân khoâng phoøng bò chi heát, bò naøng naém chaët huyeät ñaïo. Laäp töùc toaøn thaân chaøng nhuõn ra khoâng nhuùc nhích ñöôïc. Ñinh Ñang cuõng bò noäi löïc Thaïch Phaù Thieân laøm cho rung ñoäng. Ngöôøi naøng bò haát tung ra, suyùt nöõa nga xuoáng soâng. Naøngvoäi vöôn tay ra naém ñöôïc mui thuyeàn roài caát tieáng maéng: -Gia gia ñònh moùc maét ngöôi, chaët tay ngöôi. Con ngöôøi taøn pheá nhö vaäy coøn ñeå soáng treân ñôøi thì duø chaúng laøm cho Tam gia Töû maát maët, song Ñinh Ñang naøy cuõng khoâng coøn maët muõi naøo troâng thaáy ai nöõa. Nhö vaäy chaúng caàn phaûi gia gia ñoäng thuû, ta töï moùc maét ngöôi tröôùc. Naøng noùi xong vaøo trong ñaèng laùi thuyeàn laáy ra moät sôïi daây böôøm raát daøi troùi chaân tay Thaïch Phaù Thieân laïi. Naøng coøn laáy daây raøng buoäc töø treân vai xuoáng ñeán chaân, coät ñeán taùm chín voøng, chaèng chòt khaép ngôøi chaøng khaùc gì ñan roï. Giaû tæ laø ngöôøi khaùc maø bò ñieåâm huyeät nhö vaäy thì trong moät thôøi gian duø muoán leân tieáng cuõng khoân beà môû mieäng. Nhöng Thaïch Phaù Thieân nhôø noäi löïc thaâm haäu, tuy töù chi chaøng khoâng cöû ñoäng ñöôïc, maø vaãn coù theå môû mieäng keâu la. Chaøng lôùn tieáng hoûi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang! Sao naøng laïi ñuøa dai theá ? 282 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Mieäng chaøng noùi vaäy, song thaáy naøng loä veû hung döõ thì bieát ngay laø ñaïi söï hoûng beùt. Caëp maét chaøng loä veû van lôn. Ñinh Ñang vöøa phoùng chaân ñaù vaøo sau löng Thaïch Phaù Thieân vöøa maéng nhieác: -Höø! Ta giôõn vôùi ngöôøi ö? Ngöôi cheát ñeán gaùy roài maø vaãn coøn nhö ngöôøi mô nguû. Vaäy ta coù phanh thaây ngöôi laøm muoân ñoaïn keå cuõng khoâng oan. Naøng ruùt löôõi dao laù ñaùnh veùo moät tieàn queät ñi queät laïi vaøo maët Thaïch Phaù Thieân nhö ngöôøi lieác dao. Thaïch Phaù Thieân naên næ: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang! Töø nay trôû ñi, nhaát nhaát ta seõ nghe lôøi naøng. Naøng ñöøng gieát ta toäi nghieäp! Ñinh Ñang haèn hoïc noùi: -Ta coá yù cöùu maïng cho ngöôi maø ngöôi laïi khoâng chòu nghe theo lôøi ta daën baûo. Ñoù laø töï ngöôi tìm laáy caùi cheát, coøn traùch ai ñöôïc nöõa? Baây giôø ta khoâng gieát ngöôi gia gia cuõng chaúng tha naøo. Höø! Ngöôi laø tröôïng phu ta muoán gieát ngöôi thì töï ñoäng ta ñoäng thuû, chöù ñeå ngöôøi khaùc gieát choàng mình thì caùi ñôøi Ñinh Ñang coøn gì laø khoan khoaùi? Thaïch Phaù Thieân laïi naên næ: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang tha ta, ta khoâng laøm tröôïng phu naøng nöõa laø xong. Ñinh Ñang noùi: -Ñaõ baùi thieân ñòa roài, coù lyù ñaâu laïi ñoaïn hoân ñöôïc? Ngöôi coøn laøm ruøm thì ta cheùm vaøo ñaàu con choù moät nhaùt. Thaïch Phaù Thieân sôï quaù, khoâng daùm noùi gì nöõa. Boãng nghe Ñinh Baát Tam caû cöôøi, leân tieáng: -Hay laém hay laém! Theá môùi phaûi laø toân nöõ Ñinh laõo Tam. Chaët gaõ moät ñao cho thaønh hai ñoaïn. Mau ñi! OÂng giaø saøo coâng thaáy Ñinh Ñang giô ñao leân toan gieát ngöôøi. Laõo sôï quaù run baàn baät. Laõo caàm baùnh laùi thuyeàn ñi leäch ñöôøng saép xoâ maïnh vaøo con thuyeàn nhoû ñang thuaän doøng xoâng tôùi. Ngöôøi saøo coâng beân thuyeàn nhoû thaáy thuyeàn mình saép ñaâm vaøo thuyeàn Ñinh Baát Tam hoát hoaûng la leân: -Beû laùi ñi! Beû laùi ñi! Luùc Ñinh Ñang giô löôõi dao laù truùc leân thì maët trôøi saép laën veà Taây. AÙnh taø huy chieáu vaøo löôõi dao laøm loeù maét Thaïch Phaù Thieân. Chaøng heù maét thaáy Ñinh Ñang giô caùnh tay traéng nhö tuyeát leân ñaâm vaøo vaùn thuyeàn chæ caùch maët chaøng chöøng vaøi taác. Ñinh Ñang phoùng lao xuoáng roài buoâng tay ra. Hai tay naøng oâm laáy ngöôøi Thaïch Phaù Thieân. Naøng vaän kinh vaøo hai caùnh tay lieäng maïnh ra giöõa con thuyeàn nhoû ñi saùt beân caïnh. Theá laø naøng ñaõ quaêng chaøng vaøo con thuyeàn nhoû. 283 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Ñinh Baát Tam thaáy coâ chaùu ñoät nhieân thi haønh nguïy keá thì töùc giaän quaùt leân: -Mi … mi laøm troø gì vaäy ? Laõo phi thaân nhaûy leân ñònh naém Thaïch Phaù Thieân laïi nhöng ñaõ chaäm maát roài. Nöôùc soâng chaûy xieát. Chæ trong chôùp maét hai con thuyeàn caùch nhau ñaõ ñeán möôøi tröôïng. Duø khinh coâng Ñinh Baát Tam coù tinh thaâm ñeán ñaâu, cuõn g khoâng taøi naøo nhaûy sang thuyeàn kia ñöôïc. Laõo xoay tay laïi taùt Ñinh Ñang moät caùi thaät maïnh roài la leân: -Quay thuyeàn laïi ! Ñuoåi cho mau ! Ñuoåi cho mau ! Nhöng trong soâng Tröôøng giang soùng to gioù lôùn haù phaûi trong giaây laùt maø quay thuyeàn laïi ñöôïc ? Huoáng chi con thuyeàn nhoû leï laøng löôùt mau, moãi luùc moät xa hôn. Duø coù quay ñöôïc thuyeàn laïi cuõng khoù maø ñuoåi kòp. Thaïch Phaù Thieân beân tai nghe tieáng gioù vuø vuø. Ngöôøi chaøng lô löõng treân khoâng laên ñi nöûa voøng luùc rôùt xuoáng thì mình naèm saáp. Nhöng ngöôøi chaøng rôùt vaøo choå meàm nhuõn, chaúng ñau ñôùn gì caû thaáy moät maøn toái ñen khoâng nhìn roõ chi heát. Chaøng chôït nghe coù tieáng ngöôøi kheõ goïi, nhöng ngöôøi chaøng khoâng nhuùc nhích ñöôïc , neân khoâng daùm môû mieäng. Muõi chaøng ngöûi thaáy moät muøi thô man maùc töïa hoà chaøng ñaõ veà toång ñaø bang Tröôøng laïc vaø naèm treân giöoøng nguû eâm aám cuûa mình. Thaïch Phaù Thieân ñònh thaàn laïi moät chuùt, quaû nhieân phaùt giaùc ra chaøn g ñang naèm treân chaên ñeäm. Muõi chaøng chuùi vaøo trong chieác goái. Beân goái laïi coù moät ngöôøi ñaøn baø, toùc daøi buoâng xuoâi. Thaïch Phaù Thieân giaät mình kinh haõi la leân moät tieáng. Ñoät nhieân chaøng caûm thaáy coå mình hôi ñau vaø maùt laïnh. Chaøng bieát ngay coù ngöôøi caàm löôõi dao keà vaøo coå mình. Tieáp theo chaøng nghe tieáng ngöôøi ñaøn baø hoûi: -Ngöôi laø … ñoà töû ñoà toân cuûa laõo quaùi Ñinh Baát Töù phaûi khoâng ? Thaïch Phaù Thieân aáp uùng: -Taïi haï … Taïi haï … Roài chaøng khoâng bieát ñaùp theá naøo cho tieän. oOo 284 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
Đồng bộ tài khoản