Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 32

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

85
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 32', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 32

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BA MÖÔI HAI ÑINH BAÁT TÖÙ ÑOÄT NHIEÂN XUAÁT HIEÄN Ngöôøi ñaøn baø töùc giaän noùi: -Ngöôi töï nhieân chui vaøo trong thuyeàn cuûa chuùng ta, taát khoâng phaûi laø haïng ngöôøi töû teá. Baûn coâ nöông phaûi cheùm cheát ngöôi ñi cho roài ! Naøng noùi xong vaän theâm noäi löïc vaøo baøn tay. Thaïch Phaù Thieân thaáy sau coå bò ñau raùt, lôùn tieáng la: -Khoâng, khoâng phaûi … taïi haï töï mình nhaûy sang thuyeàn naøy. Ngöôøi ta lieäng taïi haï vaøo ñaây ñoù. Ngöôøi ñaøn baø noùi: -Ngöôi … cuùt ra mau ! Sao ngöôi daùm … chui vaøo ñoáng chaên ñeäm cuûa ta ? Thaïch Phaù Thieân ñònh thaàn laïi, quaû nhieân chaøng nhaän thaáy treân ngöïc mình coù ñaép chaên maø döôùi löng laïi coù ñeäm, maët uùp leân goái. Trong choã chaên ñeäm naøy coøn coù hôi noùng hoåi, roõ raøng coù ngöôøi naèm ñaõ laâu. Nguyeân Ñinh Ñang nhaân luùc con thuyeàn nhoû ñi saùt beân thuyeàn mình ngaãu nhieân naøng lieäng Thaïch Phaù Thieân ñuùng vaøo choå naøy ôû trong khoang thuyeàn. Theo lôøi thieáu nöõ noùi thì ñaây chính laø choå nguû cuûa naøng, theá môi thaät raày raø. Giaû tyû luùc naøy tay chaân Thaïch Phaù Thieân khoâng bò troùi, thì chaøng ñaõ vuoät daäy chuoànra roài. Khoán noåi ngöôøi chaøng bò ñieåm huyeät chöa ai giaûi toûa cho. Duø chaøng chæ muoán giô tay leân cuõng khoân g ñöôïc, chöù ñöøng noùi ñeánchuyeän cöû ñoäng nöõa. Chaøng ñaønh naên næ: -Taïi haï khoâng nhuùc nhích ñöôïc. Xin … coâ nöông ñaåy taïi haï ra, coâ nöông muoán lieäng thì lieäng, muoán ñaù thì ñaù cuõng ñöôïc, taïi haï chaúng daùm keâu ca chi heát. Boãng nghe thanh aâm moät baø giaø leân tieáng: -Thaèng loûi khoán kieáp noùi laêng nhaêng gì vaäy ? Cheùm cheát gaõ phöùt ñi cho roài ! Thieáu nöõ kia laïi noùi: -Nhöng nhöng ôùi ! Neáu cöù ñeå gaõ ñaây maø cheùm cheát, maùu me daây heát ra chaên ñeäm cuûa con thì… laøm theá naøo ? Gioïng naøng noùi toû ra raát noùng naûy, raát baên khoaên. Muï giaø töùc giaän quaùt leân : -Mi laøm caùi quyû gì vaäy ? Sao khoâng chui ra coøn naèm maõi ñaáy ? Thaïch Phaù Thieân la leân: 285 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Trôøi ôi ! Taïi haï coù nhuùc nhích ñöôïc ñaâu ? Taïi haï bò ngöôi ta ñieåm huyeät Linh ñaøi, kieàm cheá huyeät Huyeàn khu. Hôn nöõa toaøn thaân bò goø ngang troùi doïc chaèng chòt, khoâng theå naøo di chuyeån ngöôøi ñi ñöôïc nöûa taác thì bieát laøm theá naøo ? Vò coâ nöông hay thaùi thaùi naøo ñoù ! Xin laïi ñaây mau ! Taïi haï naèm ñaây thöïc … khoâng tieän chuùt naøo. Tieáng thieáu nöõa gaét leân: -Thaùi thaùi naøo ñaâu. Ta laø moät vi coâ nöông… ta cuõng khoâng cöû ñoäng ñöôïc. Nhöng nhöng ôi ! Nhöng nhöng … mau tính caùch naøo ñi ! … Gaõ naøy ñuùng bò ngöôøi ta troùi thöïc. Thaïch Phaù Thieân cuõng la leân: -Laõo thaùi thaùi ! … Taïi haï van xin laõo thaùi thaùi dôøi goùt vaøo ñaây loâi taïi haï ra … Taïi haï thaät laø ñaéc toäi vôùi coâ nöông ñaây … Trôøi ôi ! Theá naøy thì taïi haï coù toäi lôùn laém ! … Muï giaø töùc giaän quaùt leân: -Quaân khoán kieáp ! Baây giôø maø ngöôi coøn noùi chuyeän baøi baây ñöôïc ö ? Thieáu nöõ noùi: -Nhöng nhöng ! Nhöng nhöng keâu nhaø ñoø ôû ñaèng laùi vaøo ñem gaõ ra coù ñöôïc khoâng ? Muï giaø voäi noùi: -Khoâng ñöôïc ! Khoâng ñöôïc ! Neáu ñeå nhaø ñoø tieán vaøo khoang thuyeàn moät böôùc thì lieäu chuùng ta coøn soáng ñöôïc chaêng ? Thaïch Phaù Thieân sinh loøng ngôø vöïc, töï hoûi: -Chaúng leõ vò thaùi thaùi kia cuøng coâ nöông ñaây cuõng ñeàu bò ngöôøi troùi chaët, khoâng nhuùc nhích ñöôïc hy sao ? Muï giaø vöøa töùc giaän, vöøa noùng naûy, chöûi maéng luoân mieäng: -Quaân khoán kieáp ! Quaân khoán kieáp ! Sao mi khoâng ñi thuyeàn naøo khaùc laïi boå nhaøo ñaâm vaøo thuyeàn naøy ? Gieát phöùt gaõ ñi ! Chaên ñeäm bò daây maùu thì coù gì quan heä ? Chaúng sôùm thì muoän ñaèng naøo chaúng gieát gaõ ? Thaïch Phaù Thieân voäi la lôùn: -Khoâng gieát ñöôïc ! Khoâng gieát ñöôïc ! Maùu taïi haï tanh töôûi voâ cuøng ! Chaên ñeäm thôm tho theá naøy ñeå maùu dô baån daây vaøo ö ? Huoáng chi … huoáng chi … trong chaên ñeäm coù xaùc cheát laø moät ñieàu khoâng hay ! Boãng nghe ñaùnh veøo moät tieáng. Thaïch Phaù Thieân bieát laø löôõi dao keà coå mình ñaõ coù ngöôøi ruùt ra roài. Chaøng möøng thaàm trong daï, töï nhuû : -Tieåu coâ nöông naøy coù veû nhaùt gan, mình phaûi haêm coâ môùi ñöôïc. Chaøng nghó vaäy lieàn noùi: -Luùc naøy taïi haï khoâng nhuùc nhích ñöôïc, neáu bò coâ nöông gieát cheát, taïi haï nhaát ñònh seõ bieán thaønh quyû nhaäp traøng, naèm yø ra beân mình coâ nöông laïi caøng khuûng 286 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn khieáp hôn. Luùc soáng taïi haï khoâng nhuùc nhích ñöôïc, thì cheát ñi bieán thaønh quyû nhaäp traøng dó nhieân cöû ñoäng maïnh. Hai baøn tay laïnh toaùt nhö baêng cuûa Quyû nhaäp traøng seõ bòt chaët laáy coå coâ nöông … Thieáu nöõ nghe Thaïch Phaù Thieân noùi vaäy quaû nhieân sôï heát hoàn, naøng voäi la leân: -Ta khoâng gieát ngöôi ! Ta khoâng gieát ngöôi ! Ngöøng moät luùc, naøng caát tieáng goïi: -Nhöng nhöng ôi ! Nhöng nhöng coù nghó ñöôïc bieän phaùp naøo ñem gaõ naøy ra khoâng ? Muï giaø ñaùp: -Ta ñang nghó caùch ñaây. Con ñöøng noùi nhieàu nöõa ! Trôøi ñaõ toái mòt trong thuyeàn chaúng nhìn roõ gì heát. Thaïch Phaù Thieân tuy naèm cuøng chaên ñeäm vôùi thieáu nöõ, nhöng coøn may ôû choã luùc Ñinh Ñang lieäng chaøng vaøo treäch sang moät beân, chöù khoâng truùng ñeø leân treân thieáu nöõ. Trong boùng toái, Thaïch Phaù Thieân chæ nghe tieáng naøng thôû caáp baùch, toû ra vöøa boàn choàn, vöøa sôï haõi. Ñaõ khaù laâu maø muï giaø vaãn chöa nghó ra ñöôïc bieän phaùp naøo. Ñoät nhieân treân soâng coù hai tieáng coøi theùt leân lanh laûnh nghe choùi tai. Tieáng coøi chöa döùt, treân soâng ñaõ noåi leân moät traän cöôøi ha haû do laøn gioù ñöa laïi, ñuùng laø thanh aâm moät laõo giaø quaéc thöôùc. Laõo giaø vöøa cöôøi vöøa caát tieán g goïi: -Tieåu Thuùy ! Ta ñôïi ngöôi suoát moät ngaøy moät ñeâm sao baây giôø ngöôi môùi ñeán ñaây ? Coâ kia hoaûng hoát goïi: -Nhöng nhöng ! Laõo quyû söù ñaõ ñeán ñoù ! Bieát laøm theá naøo baây giôø ? Muï giaø höù moät tieáng roài ñaùp: -Mi ñöøng leân tieáng nöõa. Ta ñang ñeà tuï chaân khí heå nhuùc nhích ñöôïc moät chuùt laø ta … nhaûy xuoáng soâng ñeå khoûi bò lao yeâu quaùi laøm nhuïc. Coâ beù noùi: -Nhöng nhöng ! Nhö vaäy khoâng ñöôïc ! Muï giaø töùc giaän noùi: -Ta ñaõ baûo mi ñöøng quaáy nhieãu ta nöõa. Mi coù theo ta khoâng ? Coâ beù ngaàn ngöø moät chuùt roài ñaùp: -Chaùu … chaùu theo nhöng nhöng ñeå cuøng cheát vôùi nhau. Muï giaø noùi: -Theá thì ñöôïc. Muï döùt lôøi roài im tieáng. 287 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân ñaõ hai laàn neám muøi taåu hoûa nhaäp ma . Chaøng nghó buïng: -Teù ra laõo thaùi thaùi cuøng tieåu coâ nöông ñaây ñeàu vì luyeän noäi coâng maø bò taåu hoûa nhaäp ma ñeán noåi khoâng nhuùc nhích ñöôïc nöõa. Ngôø ñaâu ñòch nhaân laïi ñuoåi ñeán nôi giöõa luùc naøy thì thaät laø khoù quaù ! Tieáng laõo giaø töø khu haï löu laïi vang leân: -Phen naøy ngöôi muoán ñaáu kieám cuõng hay maø ñaáu quyeàn caøng toát. Ñinh laõo töù naøy nhaát ñònh boài tieáp cho ñeán cuøng. Chuùng ta coù tyû ñaáu suoát ba ngaøy ba ñeâm laïi caøng khoan khoaùi. Tieåu Thuùy sao ta hoûi ngöôi khoâng traû lôøi ? Caâu naøy vöøa döùt thì thanh aâm ñaõ gaàn laïi theâm maáy chuïc tröôïng. Moät luùc sau, boãng nghe vang leân treân khoâng maáy tieáng loaûng xoaûng roài tieáp theo moät tieáng “boõm” vang leân döôøng nhö vaät gì naëng rôùt xuoáng. Nguyeân con thuyeàn kia ñi tôùi coù ngöôøi lieäng neo baèng saét buoäc daây loøi toùi xuoáng ñeå cho thuyeàn ñaäu laïi. Thaïch Phaù Thieân thaáy ngöôøi mình nghieâng ñi vì con thuyeàn laéc lö. Nhaø ñoø ôû ñaèng laùi la leân: -Trôøi ôi ! Ai laøm gì theá naøy ? Lam gì theá naøy ? Thuyeàn troøng traønh maïnh. Thaïch Phaù Thieân khoâng töï chuû ñöôïc, bò laên teù veâ meù höõu. Coâ beù cuõng laên theo döïa vaøo ngöôøi chaøng. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Caùi naøy … caùi naøy … coâ nöông … Chaøng ñònh baûo coâ beù ñöøng töïa vaøo mình. Nhöng chaøng nghó laïi coâ ta cuõng chaúng khaùc gì mình, töùc laø khoâng nhuùc nhích ñöôïc. Neân chaøng ñang noùi dôû caâu lieàn ngöøng laïi. Tieáp theo chaøng caûm thaáy ñaàu thuyeàn chuùi xuoáng. Coù ngöôøi ñaõ nhaûy qua thuyeàn mình. Con thuyeàn laïin ghieâng ngöõa moät luùc roâi môùi ngöøng laïi. Laõo giaø ñöùng ôû muõi thuyeàn leân tieáng hoûi: -Tieåu Thuùy ! ta ñaõ ñeán ñaây ! Chuùng ta ñoäng thuû nöõa chöù ? Nhaø ñoø ôû ñaèng laùi la leân: -Laõo laøm gì maø quaáy phaù döõ vaäy ? Caû hai con thuyeàn bò ñaém heát baây giôø. Laõo giaø töùc giaän maéng: -Quaân choù maù kia ! Mi coù caâm ieäng ngay khoâng ? Laõo ruùt moû neo leân. Hai con thuyeàn baêng baêng troâi theo doøng nöôùc. Nhaø ñoø thaáy laõo thaàn löïc gheâ ngöôøi. Caùi neo quaán daây loøi toùi naëng ñeán haøng traêm caân maø laõo keùo phaêng phaêng coi nheï nhö khoâng. Y sôï cöùng löôõi khoâng daùm noùi nöõa. Laõo giaø laïi cöôøi noùi: -Tieåu Thuùy ! Ta ôû ñaàu thuyeàn ñôïi ngöôi ñeå khoûi maéc phaûi caïm baãy cuûa ngöôi. Ta khoâng chui vaøo khoang ñeå röôùc vaï vaøo mình ñaâu. 288 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân vaø hai ngöôøi ñaøn baø nghe laõo noùi vaäy thì yeân taâm ñöôïc moät chuùt. Caû ba ngöôøi ñeàu buïng baûo daï: -Haén chöa tieán vaøo khoang thuyeàn ñöôïc luùc naøo thì hay luùc aáy. Nhöng sau Thaïch Phaù Thieân laïi nghó thaàm: -Keùo daøi thôøi gian chöa chaéc ñaõ hay. Baø giaø maø ngöng tuï chaân khí ñöôïc laø laïi caép coâ beù naøy nhaûy xuoáng soâng töï vaãn. Chaøng chöa gaëp hai baø chaùu laàn naøo. Muï giaø laïi muoán gieát chaøng, nhöng chaøng baûn tính löông thieän, khoâng nhaãn taâm thaáy hai ngöôøi bò thaûm töû. Luùc naøy tai coâ beù keà vaøo mieäng Thaïch Phaù Thieân, chaøng kheõ baûo coâ: -Coâ nöông ! Coâ baûo nhöng nhöng ñöøng gieo mình xuoáng soâng töï töû nöõa. Coâ beù ngaäp ngöøng: -Ngöôøi … khoâng chòu ñaâu … Ngöôøi nhaát ñònh töï töû roài. Coâ ñoäng moái thöông taâm, khoân ngaên gioït leä tuoân rôi. Thaäm chí khoâng sao nín ñöôïc, coâ khoùc nöùc nôû. Nöôùc maét coâ chaûy öôùt caû maët Thaïch Phaù Thieân, roài coâ ngheïn ngaøo noùi: -Ta coù ñieàu laàm loãi ñeå nöôùc maét chaûy vaøo maët ngöôi. Nguyeân coâ naøy laø ngöôøi nhaõ nhaën hieåu leã nghóa. Thaïch Phaù Thieân kheõ buoâng tieáng thôû daøi noùi: -Coâ nöông baát taát phaûi khaùch khí, maáy gioït nöôùc maét coù gì ñaùng keå ? Coâ beù vöøa khoùc vöøa noùi: -Ta khoâng muoán cheát, song laõo ñöùng ñaàu thuyeàn kia hung döõ laém. Nhöng nhöng baûo laø thaø cheát ñi coøn hôn ñeå loït vaøo tay laõo. Ta … ñeå nöôùc maét chaûy vaøo maët ngöôi thaät laáy laøm aùy naùy. Ngöôi ñöøng giaän ta nheù ! Sao ngöôi cuõng khoùc theá ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Taïi haï nghe coâ nöông khoùc maø môùi ñoäng moái thöông taâm, khoâng nhòn ñöôïc neân cuõng khoùc theo. Giöõa luùc aáy, boãng nghe treân saïp thuyeàn coù moät tieáng bòch nheø nheï. Ñaàu khoang thuyeàn kia coù moät boùng ngöôøi ngoài daäy. Thaïch Phaù Thieân luùc tröôùc naèm saáp, maët uùp xuoáng goái, nhöng vì thuyeàn xoâ, chaøng nghieâng ngöôøi leân neân nhìn roõ. Vöøa troâng thaáy coù ngöôøi ngoài daäy, Thaïch Phaù Thieân troáng ngöïc ñaäp thình thình. Chaøng run leân noùi: -Coâ … coâ nöông ! Nhöng nhöng coâ ngoài daäy roài ñoù. Coâ beù “uûa” leân moät tieáng, muoân níu laáy Thaïch Phaù Thieân nhöng ñeân moät ngoùn tay cuõn gkhoâng cöû ñoäng ñöôïc. Tuy coâ boàn choàn trong daï maø cuõng khoâng laøm theá naøo ñöôïc. Sau moät luùc, Thaïch Phaù Thieân laïi la leân: 289 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Baø ta … ñang vôùi tay ra naém laáy coâ ñoù. Coâ beù voäi la hoaûng: -Ngöôi… Ngöôi baûo nhöng nhöng ñöøng chuïp laáy ta, ta sôï laém ! … Giöõa luùc aáy, coâ thaáy sau löng bò rít chaët laïi, hai baøn tay ñaõ chuïp xuoáng löng coâ. Thaïch Phaù Thieân keâu raàm leân: -Laõo taùhi thaùi ! Thaùi thaùi ñöøng naém laáy coâ, coâ khoâng muoán gieo mình xuoáng soâng töï töû ñaâu. Coù ai cöùu ngöôøi khoâng ? Laïi cöùu ngöôøi ngay ! Laõo giaø ñöùng treân ñaàu thuyeàn nghe trong khoang thuyeàn coù thanh aâm moät chaøng trai treû thì raát laáy laøm kyø voäi hoûi: -Gaõ naøo laøm gì maø la où om soøm ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Laõo naøo mau cöùu ngöôøi. Leï leân ! Laõo thaùi thaùi khoâng ñaùnh noåi laõo, neân muoán gieo mình xuoáng soâng töï töû. Laõo giaø giaät mình kinh haõi, vung chöôûng ñaùnh ra ñeå haát moät nöûa taám mui thuyeàn leân. Ñoàng thôøi laõo vöôn tay phaûi tôùi chuïp laáy caùnh tay muï giaø … Muï giaø ngöng tuï coâng löïc haøng nöûa ngaøy trôøi baây giôø laïi bò tieâu tan heát. Laõo giaø kia vöøa chuïp tôùi, muï ñaõ ngaõ laên ra. Laõo giaø naém laáy huyeät maïch muï roài thoø tay ra giöõ laáy löng muï. Laõo thaát kinh hoûi: -Tieåu Thuùy ! Ngöôi luyeän coâng bò taåu hoûa ö ? Sao khoâng baûo tröôùc maø cöù gaéng göôïng choáng choïi hoaøi ? Muï giaø thôû hoàng hoäc noùi: -Buoâng tay ta ra ! Ñöøng hoûi gì ñeán ta. Cuùt mau ñi ! Laõo giaø noùi: -Kinh maïch cuûa ngöôi chaïy ngöôïc ñöôøng raát laø nguy hieåm. Neáu khoâng sôùm cöùu trò thì e raèng … ngöôi seõ thaønh taøn pheá. Ta ñeán giuùp ngöôi moät tay ñaây … Muï giaø töùc giaän noùi: -Neáu ngöôi coøn ñuïng vaøo mình ta moät laàn nöõa thì duø ta khoâng cöû ñoäng ñöôïc, cuõng quyeát caén löôõi töï tuû ngay töùc khaéc. Laõo giaø bieát muï cöông lieät, muï noùi sao laøm vaäy. Laõo voäi la leân: -Thuû thaùi aâm pheá kinh, Thuû thieáu aâm taâm kinh vaø Thuû thieáu ñöôøng tam tieâu cuûa ngöôi ñeàu roái loaïn caû roài. Caùi ñoù … caùi ñoù … Muï giaø ngaét lôøi: -Ngöôi coá tình thaén g ta. Baây giôø ta luyeän coâng bò taåu hoûa thì hay laém roài coøn gì ? Nhö vaäy laø hôïp vôùi taâm nguyeän ngöôi. Laõo giaø noùi: 290 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Chuùng ta khoâng noùi ñeán chuyeän ñoù nöõa. A Tuù ! Mi laøm sao vaäy ? Khuyeân ngaên nhöng nhöng mi ñi chöù ! Sao mi … mi laïi nguû chung vôùi moät gaõ trai ? Gaõ laø tình lang mi hay laø tieåu nöõ teá ? A Tuù cuøng Thaïch Phaù Thieân sôï haõi ñoàng thanh ñaùp -Khoâng ! Khoâng phaûi ñaâu. Chuùng chaùu ñeàu khoâng nhuùc nhích ñöôïc. Laõo kia raát laáy laøm kyø maø laïi töùc cöôøi. Laõo vôùi tay ra keùo Thaïch Phaù Thieân. Ngôø ñaâu chaøng bò troùi baèng daây buoàm chaëc cöùng chaøng khoâng co löng khoâng duoãi tay ñöôïc. Chaøng bò laõo keùo lieàn nhö caây goã ñöùng döïng leân. Laõo kia sôï heát hoàn giaät naûy mình leân. Nhöng laõo ñònh thaàn nhìn roõ laïi lieàn baät leân traøng cöôøi ha haû noùi: -A Tuù ! Mi troàng caây coät trong ñoáng chaên ñeäm hay sao ? A Tuù voäi ñaùp: -Khoân gphaûi ñaâu ! Gaõ ôû ngoaøi vaøo ñoù. Khoâng phaûi chaùu giaáu gaõ ôû ñaây. Laõo giaø laïi hoûi: -Sao mi cuõng khoâng cöû ñoäng ñöôïc cöù ngay ngöôøi ra nhö vaäy ? Muï giaø la leân: -Ngöôi maø thoø moät ngoùn tay ñuïng vaøo A Tuù thì ta quyeát lieàu maïng vôùi ngöôi. Laõo giaø buoâng tieáng thôû daøi noùi: -Ñöôïc roài ! ta khoâng ñuïng vaøo ngöôøi y. Laõo quay laïi beân gaõ laùi thuyeàn: -Nhaø ñoø ! Quay thuyeàn ñi roài giöông buoàm leân ! Heå ta baûo döøng thuyeàn thì döøng laïi ngay ! Ngöôøi laùi ñoø khoâng daùm traùi yù laõo, lieàn daï moät tieáng roài töø töø quay thuyeàn laïi. Muï giaø töùc giaän hoûi: -Ngöôi laøm gì vaäy ? Laõo giaø kia ñaùp : -Ta ñöa ngöôi leân nuùi Baïch Loa ñeå ñieàu döôõng cho mau khoûi. Muï giaø noùi: -Ta thaø cheát chöù khoâng chòu leân nuùi Baïch loa. Ta ñaõ thua ngöôi ñaâu maø ngöôi böùc baùch ta phaûi theo ngöôi ñeán choã oå choù choå toå quyû ! Laõo kia noùi: -Chuùng ta ñaõ öôùc heïn tyû voõ treân soâng Tröôøng Giang. Ngöôi thaéng thì ta phaûi ñeán nhaø ngöôi quyø goái chaép tay maø ngöôi thua thì ngöôi phaûi veà nhaø ta. Baây giôø ngöôi töï luyeän noäi coâng ñeán noåi bò taåu hoûa nhaäp ma, hay ngöôi khoâng thaéng noåi ta cuõng vaäy, theá naøo ngöôi cuõng phaûi leân nuùi Baïch Loa moät chuyeán môùi xong. Muï giaø töùc giaän nhö ngöôøi phaùt ñieân la raàm leân: -Khoâng ñi ! Khoâng ñi ! Ta nhaát ñònh khoâng ñi ! 291 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Muï caøng laø thanh aâm nghe caøng theâ thaûm döõ doäi. Roài ñoät nhieân muï taéc coå ngaát xæu. Laõo giaø kia vaãn cöôøi khì khì noùi: -Ngöôi khoâng ñi thì cuõng phaûi ñi. Böõa nay ñaâu coù theå tuøy yù ngöôi ñöôïc ? Thaïch Phaù Thieân khoâng nhòn ñöôïc nöõa, hoûi xen vaøo : -Baø ta ñaõ khoâng chòu ñi, sao laõo coøn cöôõng eùp baø laøm chi ? Laõo giaø caû giaän lôùn tieáng quaùt: -Ai möôïn mi choû mieäng vaøo ? Thuùi laém ! Laõo xoay tay laïi taùt vaøo maët chaøng. oOo 292 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2