Hiệp khách hành - tập 34

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
67
lượt xem
2
download

Hiệp khách hành - tập 34

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 34', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 34

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BA MÖÔI BOÁN CÖÙU PHUÏ NHAÂN HAØO KIEÄT QUEÂN MÌNH Muï giaø haéng daëng moät tieáng roài hoûi khaùy: -Phaûi roài ! Voõ coâng gaõ keùm coûi laø töï ngöôi daïy. Coøn noäi löïc gaõ thì ñaâu coù caàn ai daïy ? Ñinh Baát Töù töùc mình noùi: -Sao ngöôi laïi baûo voõ coâng gaõ keùm laø do ta truyeàn daïy ñöôïc ? Gaõ môùi hoïc coù nöõa ngaøy chöù neáu gaõ ñöôïc ta truyeàn thuï naêm ba naêmthöû xem gaõ coù thanh moät baäc thieáu nieân anh huøng, thieân haï voâ ñòch khoâng ? Muï giaø noùi: -Duø gaõ coù hoïc ngöôi bao laâu cuõng vaäy thoâi, chöù chaúng ích gì ! Gaõ chöa hoïc ñaõ ñaùnh baïi ngöôi roài. Ta e raèng gaõ gaõ caøng hoïc laïi caøng dôõ. Nhö vaäy ngöôi thöû tính coi coù neân hoïc ngöôi hay laø khoâng neân hoïc ? Ñinh Baát Töù ngheïn hoïng moät luùc khoâng bieát noùi theá naøo ?laõo ñöùng thoän maët ra hoài laâu môùi leân tieáng : -Caû hai chieâu “Hoå traûo thuû” vaø “Ngoïc nöõ nieâm chaâm” thì gaõ cuõng hoïc ñöôïc ôû nhaø hoï Ñinh ta, chôù ôû ñaâu ? Muï giaø noùi: -Caùi ñoù laø cuûa toân nöõ nhi Ñinh laõo Tam daïy gaõ chöù coù phaûi ngöôi ñaâu maø keå coâng ? Nhoû kia ! Ngöôi laïi ñaây giuùp ta, ñöøng noùi vôùi laõo nöõa. Thaïch Phaù Thieân daï moät tieáng roài laïi ngoài beân muï giaø. Chaøng ñaët baøn tay vaøo huyeät Linh ñaøi ñeå trôï giuùp ñaû thoâng kinh maïch cho muï. Muï giô tay aùo leân che mieäng ñeå Ñinh Baát Töù khoâng troâng thaáy. Muï noùi raát kheõ baûo Thaïch Phaù Thieân: -Moät luùc nöõa laõo ta cuøng ngöôi taùi ñaáu, ngöôi vaän noäi löïc ra loøng baøn tay cuõng nhö ngöôi ñang laøm vaäy. Heå thaáy laõo vöôn chöôûng ra ñaùnh tôùi, ngöôi vaãn thi trieån chieâu thöùc nhö laõo ñoùn laáy loøng baøn tay doàn noäi löïc vaøo trong ngöôøi laõo. Ta noùi ñeå ngöôi hay laø laõo ñònh taâm haát ngöôi xuoáng soâng cho cheát ñuoái ñaáy. Ngöôi phaûi nhôù kyõ heå laõo ra chieâu gì thì ngöôi phaûi ra ñuùng caùch thöùc nhö laõo. Chæ coù caùch aáy môùi giöõ ñöôïc maïng soáng cho caû ba ngöôøi chuùng ta. Nguyeân muï giaø ôû gaàn Thaïch Phaù Thieân baáy giôø ñaõ nhaän ra chaøng laø ngöôøi löông thieän. Muï e raèng neáu khuyeân chaøng chæ giöõ baûn thaân thì sôï chaøng khoâng chòu theo ñuùng nhö lôøi daën cuûa mình, neân muï môùi baûo chaøng “giöõ maïng soáng cho ba ngöôøi 306 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn chuùng ta” töùc laø bao quaùt caû baø chaùu muï vaøo trong, ñeå chaøng vì loøn g nghóa hieäp heát söùc ñoái phoù vôùi laõo. Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu luoân maáy caùi. Muï giaø laïi noùi: -Baây giôø ngöôi haõy taïm ngöøng laïi ñöøng doàn noäi löïc vaøo cho ta nöõa, phaûi ñeå daønh luùc baøn tay ngöôi aùp vaøo baøn tay laõo seõ doàn noäi löïc vaøo ngöôøi laõo, maõnh lieät chöøng naøo hay chöøng aáy. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Laøm nhö theá lieäu laõo coù thoå huyeát khoâng ? Muï giaø ñaùp: -Khoâng sao ñaâu ! ta luyeän coâng bò taåu hoûa, khoâng coøn chuùt hôi söùc naøo, maø noäi löïc ngöôi thuùc nhanh vaøo, ta khoâng choáng ñôõ noåi neân môùi bò thoå huyeát. Coøn laõo noäi löïc thaâm haäu, maø ngöôi chaúng vaän toaøn löïc thì chính ngöôi khoâng choáng noåi maø bò thoå huyeát cuõng chöa bieát chöøng. Neáu ngöôi bò thöông thì khoâng theå baûo veä cho hai baø chaùu ta. Moät baø giaø, moät coâ nöông naèm thaúng caúng khoâng nhuùc nhích ñöôïc thì chæ coøn caùch ñeå maëc cho ngöôøi muoán laán aùp hay muoán tuøng xeûo theá naøo cuõng ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân nghe tôùi ñaây, baàu maùu noùng soâi suøng suïc. Laäp töùc chaøng noåi loøng nghóa hieäp, luùc naøy neáu vì baø giaø vaø coâ beù maø chaøng coù phaûi cheát cuõng quyeát chaúng chau maøy. Coøn hai baø chaùu muï laø haïng ngöôøi naøo, thieän hay aùc, chaøng cuõng khoâng caàn bieát. Muï giaø töø töø haï tay aùo xuoáng noùi: -Ña taï ngöôi ñaõ truùt noäi löïc vaøo cho ta, neáu khoâng coù ngöôi thì baây giôø ta muoán noùi cuõng khoâng coøn hôi söùc nöõa. Ñinh laõo Töù coù cheát laõo cuõng khoâng nhìn nhaän laø ñaõ bò thaát baïi, chaéc laõo ñoøi ñaáu nöõa vôùi ngöôi, chöù chöa chòu thoâi ! Hôõi ôi ! Muï giaø naøy soáng ñaõ baáy nhieâu maø thaáy anh huøng haûo haùn trong thieân haï thaät chaúng ñöôïc maáy ngöôøi. Laõo töù kia ! Ta khoâng ngôø luùc saép veà chaàu trôøi maø coøn phaûi ngoù thaáy moät laõo giaø choù maù. Ñinh Baát Töù töùc giaän hoûi: -Muï maéng ai laø laõo giaø choù maù ? Muï giaø tuûm tæm cöôøi ñaùp: -Con ngöôøi ta duø ngu doát ñeán ñaâu töôûng cuõng phaûi töï hieåu. Chaúng leõ ta laïi baûo ta ö ? Ñinh Baát Töù ! Ngöôi muoán gieát gaõ phoûng coù khoù gì ? Ngöôi chæ caàn ra chieâu thöùc naøo maø chöa daïy gaõ laø ñöôïc. Haø taát ngöôi phaûi nghó tôùi gaõ coù choáng ñöôïc hay khoâng ? Ñinh Baát Töù töùc quaù quaùt leân: -Ñinh Baát Töù naøy haù phaûi haïng ngöôi voâ só maët daøy ? Ngöôi nhìn kyõ ma2 xem ta coù ra chieâu naøo chöa daïy gaõ khoâng ? 307 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Muï giaø chæ caàn noùi khích laõo maáy caâu naøy, roài buoâng tieáng thôû daøi khoâng noùi gì nöõa. Ñinh Baát Töù höø moät tieáng roài la leân: -Thaèng loûi kia ! ta saép phoùng chieâu “Nghòch thuûy haønh chu” ñeå ñaùnh ngöôi ñaây. Chieâu naøy ta ñaõ daïy roài, chôù coù queân nghe ! Laõo noùi xong hôi co ñaàu goái haï thaáp ngöôøi xuoáng. Ñoät nhieân tay traùi laõo ñöa töø döôùi ñaùnh ra. Thaïch Phaù Thieân nghe laõo noùi ñeán chieâu “Nghòch thuûy haønh chu” chaøng ñaõ chuaån bò saün cuõng co hai ñaàu goái vaø vung chöôûng tay traùi töø döôùi ñöa leân ñaùnh ra. Ñinh Baát Töù quaùt leân: -Loän roài ! Caùch giaûi khai ñaâu phaûi nhö vaäy. Laõo chöa döùt lôøi ñaõ nhìn thaáy baøn tay chaøng gaàn chaïm vaøo baøn tay cuûa laõo, thì khoâng khoûi sôï run. Laõo laåm baåm: -Noäi löïc thaèng loûi naøy gheâ gôùm laém coù leõ hôn caû mình. Neáu mình ñaáu n65oi löïc vôùi gaõ thì coøn coù chi thuù vò ? Laõo lieàn thu tay traùi veà ñaåy tay maët ra. Ñoù laø chieâu “Kyø phong ñoät khôûi”. Thaïch Phaù Thieân ñinh ninh nhôù lôøi muï giaø, chaøng cuõng söû chieâu “Kyø phong ñoät khôûi”. Trong loøng baøn tay chaøng ñaõ vaän ñeán baûy phaàn noäi kình. Ñinh Baát Töù chôït thaáy chöôûng löïc ñoái phöông xoâ laïi raát leï. Baøn tay chöa tôùi maø chöôûng phong ñaõ quaït vaøo maët, thì trong loøng kinh haõi. Laõo laäp töùc bieán ñoåi chieâu soá. Thaïch Phaù Thieân maét chaêm chuù nhìn Ñinh Baát Töù. Laõo ra tay theá naøo thì chaøng cuõng laøm nhö vaäy. Chaøng chaúng caàn nhôù caùch phaù giaûi laøm gì nöõa. Bao nhieâu taâm trí chaøng ñeå caû vaøo vieäc ngöng tuï noäi löïc. Quaû nhieân baøn tay chaøng noäi löïc xoâ ra raát maïnh. Ñinh Baát Töù ñang trong buïng raát e deø, luùc naøo laõo cuõng ñeà phoøng baøn tay mình chaïm vaøo baøn tay ñoái phöông. Neáu hai baøn tay dính vaøo nhau thì seõ ñi ñeán choå tyû ñaáu noäi löïc vaø khi ñoù nhöõng chieâu thöùc tinh dieäu cuûa laõo khoâng thi trieån ñöôïc. Vì theá maø maáy laàn laõo ñaõ baét ñöôïc choã sô hôû cuûa Thaïch Phaù Thieân ñeàu bò h2nh ñoän g cuûa chaøng baét buoäc laõo phaûi thu chöôûng ñeå bieán chieâu. Töø ngaøy laõo noåi tieáng ñeán nay, nhöõng tay cao thuû danh giaù treân giang hoà laõo qua tay raát nhieàu maø chöa gaëp ñoái thuû naøo nhö Thaïch Phaù Thieân. Baát luaän laõo ra chieâu naøo, ñoái phöông ra chieâu ñuùng nhö vaäy. Giaû tyû ñoái phöông laø moät nhaân vaät noåi danh maø ñaáu nhö vaäy thì laõo coù theå baøi xích ñöôïc. Nhöng Thaïch Phaù Thieân laïi laø ngöôøi noäi löïc coù thöøa nhöng khoâng hieåu voõ coâng. Vaäy chaøng theo ñuùng chieâu thöùc cuûa laõo ñeå laïi laø moät vieäc danh chính ngoân thuaän. 308 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Baát Töù tính noùng nhö löûa, mieäng laõo khoâng ngôùt buoâng lôøi thoùa maï, nhöng roát cuoäc laõo cuõng chaúng laøm gì ñöôïc Thaïch Phaù Thieân. Cuoäc ñaáu keùo daøi ñeán naêm saùu möôi hieäp Thaïch Phaù Thieân ñaõ daàn daàn moø ra pheùp vaän noäi löïc moãi chuyeán moãi chöôûng phaùt ra ñeàu rít leân nhöõng tieáng gioù vuø vuø nhö gioù baõo, caøng veà sau caøng maõnh lieät. Ñinh Baát Töù khoâng daùm lô ñaõng, phaûi ñem toaøn löïc ra ñoái phoù. Laõo nghó buïng chaéc thaèng loûi naøy ôû taø moân naøo xuaát thaân. Phaûi chaêng gaõ giaû vôø ngôù ngaån maø thöïc ra gaõ laø moät tay cao thuû tuyeät ñænh cuõng chöa bieát chöøng ? Hai beân laïi ñaùnh maáy hieäp nöõa, Ñinh Baát Töù thaáy chöôûng löïc ñoái phöông moãi luùc moät nguy nan cho mình. Coøn may ôû choå Thaïch Phaù Thieân chæ moâ phoûng theo chieâu thöùc cuûa laõo, neân laõo khoâng phaûi ñeà phoøng chaøng coâng kích baát thình lình. Ñinh Baát Töù ñaáu theâm maáy chieâu nöõa roài ñöa hai tay theo ñöôøng caùnh quaït ñaùnh cheânh cheách vaøo ñoái phöông. Chieâu naøy keâu baèng “Hoaëc taû hoaëc höõu”. Chöôûng löïc höôùng veà taû nhöng laïi ñaùnh sang höõu. Cöù tình traïng maø coi, laõo ra chieâu naøy trong buïng möøng thaàm, mieäng laåm baåm: -Thaèng loûi thoái tha naøy ! Baây giôø mi coù baét chöôùc ta ñöôïc nöõa khoâng ? Mi coù bieát chöôûng löïc cuûa ta ñaùnh veà phía naøo khoâng ? Quaû nhieân Thaïch Phaù Thieân moâ phoûng chieâu naøy khoâng thaáy coâng hieäu. Chaøng lieàn caát tieáng hoûi: -OÂ hay ! Laõo ñaùnh veà meù taû hay me höõu ? Ñinh Baát Töù cöôøi roä quaùt leân : -Sao mi khoâng xem ta ñaùnh vaøo meù taû hay meù höõu ? Mieäng laõo quaùt maø hai tay vaãn tieáp tuïc vung leân ñaùnh tôùi taáp. Thaïch Phaù Thieân giaät mình. Ñoàng thôøi chaøng giô caû song chöôûng leân ñeå choáng ñôõ chöôûng löïc cuûa Ñinh Baát Töù. Chaøng chaúng hieåu chöôûng löïc ñoái phöông töø meù naøo ñaùnh tôùi. Ñinh Baát Töù thaáy Thaïch Phaù Thieân ñöa caû song hcöôûng leân choáng, baát giaùc kinh haõi voâ cuøng. Laõo laåm baåm: -Thaèng loûi naøy ñem thöïc löïc ra choáng laïi hö chieâu cuûa mình khieán cho chieâu thöùc bieán aûo laø theá maø thaønh vuïng veà. Chieâu thöùc cuûa mình laø “Hoaëc taû hoaëc höõu” maø gaõ cho bieán thaønh “Dieäc taû dieäc höõu ”. Song chöôûngphaûi vaän troïng löïc chöù khoâng hôøi hôït ñöôïc nöõa thì coøn chi laø choå aûo dieäu cuûa noù ? Cöù kieåu naøy tieáp dieãn thì roài phaûi ñi ñeán choå tyû ñaáu noäi löïc maát. Giöõa luùc nguy caáp, laõo chôït nghó ra moät keá. Ñoät nhieân laõo phoùng song chöôûng ñaùnh leân khoâng trung. Ñoù laø chieâu “Thieân vöông thaùc thaùp”. Nguyeân chieâu naøy chuyeân ñeå ñoái phoù vôùi ñòch nhaân nhaûy voït leân khoâng roài ñaùnh nhaøo xuoáng. 309 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hieän giôø Thaïch Phaù Thieân khoâng phaûi töø treân khoâng ñaùnh xuoáng, ñaùng lyù ra khoâng theå söû duïng chieâu thöùc naøy. Thaïch Phaù Thieân thaáy Ñinh Baát Töù söû chieâu “Thieân vöông thaùc thaùp” nhöng khoâng hieåu duïng yù cuûa laõo, neân cuõng vung chöôûng phoùng leân khoâng ñaùnh veùo moät tieáng. Hai ngöôøi boán tay ñeàu ñaùnh vaøo quaõng khoâng roài cuøng giöông maét leân nhìn nhau. Ñinh Baát Töù khoâng nhòn ñöôïc, noåi leân moät traøng cöôøi ha haû. Thaïch Phaù Thieân thaáy laõo heát thaùi ñoä cöøu ñòch, cuõng thích quaù noåi leân moät traøng cöôøi sung söôùng. Thieáu nöõ ñang ngoài töïa coät beân cöûa thaáy tình traïng naøy cuõng phaûi mæm cöôøi. Chæ coù muï giaø laø ra veû khoù chòu, muï caát tieáng maéng: -Ñoà maët daøy ! Khoâng ñaùnh noåi ngöôøi ta phaûi nghó ra quyû keá ñeå ñaùnh löøa moät thaèng nhoû ! Theá maø khoâng bieát xaáu ! Ñinh Baát Töù trong luùc chôùp nhoaùn nghó ra ñöôïc bieän phaùp giaûi nguy khoûi phaûi ñi ñeán choå tyû ñaáu noäi löïc cuøng Thaïch Phaù Thieân, laõo raát laáy laøm ñaéc yù veà söï lanh trí cuû amình, neân nghe lôøi mæa mai cuûa muï giaø, laõo cuõng chaúng ñeå taâm ñeán. Laõo vaãn cöôøi khaø khaø leân moät gioïng hoøa giaûi: -Ta cuøng thaèng loûi ñaõ khoâng thuø oaùn laïi khoâng caêm haän thì toäi gì maø tyû ñaáu noäi löïc ñeå gaõ phaûi uoång maïng ? Muï giaø toan leân tieáng nhieác moùc nöõa thì ñoät nhieân con thuyeàn troøng traønh maáy caùi roài troâi baêng xuoáng haï löu. Nguyeân khuùc soâng naøy töï nhieân heïp laïi, nöôùc chaûy xieát quaù. Ñinh Baát Töù laïi cöôøi khanh khaùch noùi: -Tieåu Thuùy ! Ñi leân ñaûo Bích Loa nghe ! Hai baø chaùu ngöôi vaø caû thaèng loûi kia nöõa, chuùng ta leân ñoù chôi maáy böõa cho vui. Muï giaø bieán saéc run leân noùi: -Khoâng ñi ! ta thaø cheát thì thoâi chöù khoâng chòu ñaët chaân leân caùi ñaûo quyû ñoù. Ñinh Baát Töù hoûi: -Leân ñoù maáy böõa thì ñaõ heà gì ? Nöôùc soâng chaûy cuoàn cuoän, soùng voã bì boõm nöôùc baén leân thuyeàn tung toùe. Thaïch Phaù Thieân nhìn theo tia maét cuûa Ñinh Baát Töù hì thaáy veà meù höõu phía tröôùc trong loøng soâng hieän ra moät ngoïn nuùi xanh bieác. Ngoïn nuùi naøy treân nhoïn döôùi troøn, quaû nhieân gioáng nhö con oác thì chaøng nghó ngay: Ñaây haún laø ñaûo Bích Loa. Ñinh Baát Töù quay laïi baûo laùi ñoø: -Aùp thuyeàn vaøo bôø ôû beân hoøn ñaûo kia. Laùi ñoø vaâng lôøi. 310 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Baát Töù cuùi xuoáng caàm laáy chieác neo saét ñöùng ôû ñaàu thuyeàn. Laõo chôø cho thuyeàn vaøo gaàn roài lieäng moû neo leân ñaûo. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Laõo gia töû ! thaùi thaùi ñaây ñaõ khoâng muoán ñeán nhaø laõo gia thì haø taát laõo … Chaøng chöa döùt lôøi, ñoät nhieân muï giaø ñöùng phaét daäy thoø tay ra oâm laáy thieáu nöõ nhaûy xuoáng soâng. Ñinh Baát Töù voäi la leân: -Khoâng ñöôïc ! Laõo xoay tay laïi naém thì ñaõ kòp nöõa. Chæ nghe ñaùnh “uøm” moät tieáng, nöôùc soâng baén toùe leân. Thaïch Phaù Thieân hoaûng hoàn ruùt laáy moät taám vaùn thuyeàn roài cuõng nhaûy xuoáng soâng. Hai chaân chaøng ñaïp vaøo maïn thuyeàn ngöôøi chaøng voït ñi khaù xa, neân tuy chaøng nhaûy xuoáng sau maø luùc ngöôøi chaøng tôùi maët nöôùc thì ñaõ gaàn ñeán beân hai baø chaùu muï giaø. Thaïch Phaù Thieân khoâng bieát bôi loäi, soùng ñaùnh vaøo mieäng phaûi nuoát nöôùc öøng öïc. Chaøng quyeát taâm cöùu ngöôøi. Tay traùi oâm khö khö taám vaùn thuyeàn, tay phaûi quôø loaïn leân. Chaøng quôø ñuùng vaøo maùi toùc muï giaø lieàn naém chaët khoâng buoâng ra nöõa. Caû ba ngöôøi troâi theo doøng nöôùc xuoâi xuoáng haï löu. Thaïch Phaù Thieân bò soùng ñaùnh doàn daäp khieán chaøng ñaàu nhöùc maét hoa, mieäng khoâng ngôùt nuoát nöôùc mieáng öøng öïc. Ñoät nhieân ngöôøi chaøng ñuïng maïnh moät caùi, löng ñau nhoùi leân. Chaøng va phaûi moät phieán ñaù. Thaïch Phaù Thieân caû möøng ñaïp chaân xuoáng ñöùng vöõng laïi. Ch2ng ngaång ñaàu leân thì chæ thaáy moät laøn khoùi muø môø mòt. Trong laøn muø loä ra nhieâu caây coái. Chaøng khoâng coù thì giôø nhìn kyõ nöõa voäi keùo muï giaø laïi gaàn. Chaøng thaáy muï hai tay vaãn oâm chaët coâ chaùu thì trong buïng raát möøng, nhöng khoâng hieåu naøng coøn soáng hay ñaõ cheát roài. Thaïch Phaù Thieân oâm caû hai baø chaùu leân roài böôùc cao böôùc thaáp loäi qua baõi soâng buøn laày nöôùc ñoïng tieán vaøo trong choã röøng caây, giöõa ñaùm maây muø. Chaøng ñi hôn möôøi tröôïng thì tôùi choã ñaát khoâ raùo. Chaøng lieàn ñaët hai ngöôøi xuoáng. Boãng nghe muï giaø leân tieáng maéng: -Thaèng loûi naøy thaät voâ leã ! Sao ngöôi daùm naém toùc ta ? Thaïch Phaù Thieân chöng höûng, voäi noùi: -Daï ! Daï ! Thaät laø coù loãi ! Muï giaø laïi noùi: -Ngöôi ôû trong doøng soâng naém ñaàu toùc, laøm ta ñau quaù chöøng ! Boãng muï oeï leân moät tieáng. Nöôùc trong mieän g oäc ra khaù nhieàu. 311 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thieáu nöõ baây giôø môùi leân tieáng: -Nhöng nhöng ! Neáu khoâng ñöôïc ñaïi ca ñaây cöùu cho, maø hai baø chaùu mình laïi khoâng bieát bôi loäi thì luùc naøy … luùc naøy … Naøng noùi tôùi ñaây mieäng cuõng oäc nöôùc ra. Muï giaø noùi: -Theá ra gaõ tieåu töû naøy ñaõ coù ôn cöùu maïng cho chuùng ta. Vaäy thì caùi toäi voâ leã ta cuõng boû ñi. Thieáu nöõ tuûm tæm cöôøi noùi: -Gaëp luùc nguy caáp cöùu ngöôøi thì laøm theá naøo ñöôïc ? Dó nhieân caùi ñoù nhöng nhöng chaúng neân traùch ñaïi ca ñaây, maø coøn phaûi … taï ôn nöõa môùi hôïp lyù. Naøng bò Thaïch Phaù Thieân oâm ôû trong loøng, boán maét nhìn nhau trong gan taác. Nhöng luùc naøng noùi, thì chuyeån nhôõn tuyeán ra phía lhaùc, khoâng daùm nhìn thaúng vaøo maët chaøng. Caû hai baø chaùu thoå nöôùc ra, öôùt ñaày caû ngöôøi chaøng. Nhöng toaøn thaân chaøng ñaõ bò nöôùc soâng öôùt ñaãm thì giôø hai ngöôøi coù thoå nöôùc vaøo cuõng chaúng heà chi. Theá maø coâ cuõng ñoû maët leân vì töï cho mình nhö vaäy laø ngöôøi voâ yù thöùc. Muï giaø noùi: -Ñöôïc roài ! Ngöôi ñaët chuùng ta xuoáng ñaây. Choã naøy laø ñaûo Töù yeân caùch choã laõo quaùi ôû khoâng xa maáy, caàn phaûi ñeà phoøng laõo ñeán raéc roái. Thaïch Phaù Thieân vaâng daï luoân maáy tieáng roài ñaët hai ngöôøi xuoáng. Boãng nghe sau buïi caây raäm coù tieáng ngöôøi noùi: -Chaéc laø thaèng loûi ñoù khoâng cheát ñaâu. Theá naøo chuùng ta cuõng phaûi tìm cho thaáy gaõ. Thaïch Phaù Thieân giaät mình kinh haõi, kheõ noùi: -Ñinh Baát Töù ñuoåi tôùi nôi roài ! Chaøng laïi oâm hai ngöôøi chaïy vaøo buïi raäm, ngoài yeân khoâng nhuùc nhích. Tieáng chaân daãm treân coû khoâ cuøng laù ruïng baät leân nhöõng tieáng soät saït. Hai ngöôøi töø meù beân kia ñi qua laø moät laõo giaø vaø moät thieáu nöõ. oOo 312 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
Đồng bộ tài khoản