Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 36

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

93
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 36', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 36

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BA MÖÔI SAÙU SÖÛ BAØ BAØ DÖÏNG PHAÙI THU ÑOÀ ÑEÄ Söû baø baø thaáy Thaïch Phaù Thieân hoaûng hoát chaïy veà lieàn hoûi ngay: -Sao ? Ñinh Baát Tam nhìn thaáy ngöôi roài ö ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Khoâng ! Khoâng phaûi ! … Ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn ñaõ leân ñaûo roài … Nguy laém ! … Söû baø baø cuøng A Tuù nghe noùi ñeán ba chöõ “phaùi Tuyeát Sôn” ñeàu bieán saéc roài ñöa maét nhìn nhau. Söû baø baø laïi hoûi: -Nhöõng ai vaäy ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp : -Baïch Vaïn Kieám daãn möôøi maáy teân ñeä töû ñeán ñaây … boïn chuùng nhaát ñònh ñeán ñeå kieám taïi haï … ñeå baét ñem veà thaønh … Laêng Tieâu naøo ñoù xöû töû. Söû baø baø hoûi: Chuùng ñaõ troâng thaáy ngöôi chöa ? Thaïch Phaù Thieân haáp taáp ñaùp: -May maø haén chöa ngoù thaáy taïi haï… nhöng taïi haï thaáy Baïch Vaïn Kieám … Baïch sö phoù ñang noùi chuyeän vôùi … Ñinh … Baát Töù gia gia. Söû baø baø nhíu caëp loâng maøy hoûi: -Ngöôi baûo sao ? Ñinh Baát Töù chöù khoâng phaûi Ñinh Baát Tam ö ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Ñuùng laø Ñinh Baát Töù. Laõo noùi : “Trong soâng Tröôøng Giang khoâng thaáy xaùc cheát noåi l6n. nhaát ñònh chuùng ôû treân ñaûo naøy.” Boïn chuùng luïc tìm maõi laø phaûi thaáy taïi haï… nguy roài ! Hoûng beùt roài ! … A Tuù an uûi chaøng: -Vò Baïch sö phoù ñoù cuõng nhaän laàm ñaïi ca phaûi khoâng ? Ñaïi ca ñaõ khoâng phaûi laø haén thì cöù noùi roõ cho hoï nghe, vieäc gì maø lo ? Thaïch Phaù Thieân voäi noùi: -Khoâng sao noùi roõ ñöôïc. Söû baø baø gaét leân: -Noùi khoâng roõ ñöôïc thì ñaùnh nhau chöù sao ? Thieân haï bò vu oan khoâng phaûi chæ coù moät mình ngöôi. Thaïch Phaù Thieân noùi: 322 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Vò Baïch sö phoù naøy laø moät tay cao thuû phaùi Tuyeát Sôn. Kieám phaùp y thaàn xuaát quyû moät … Taïi haï ñaùnh theá naøo ñöôïc y ? … Söû baø baø cöôøi laït noùi: -Kieám phaùp phaùi Tuyeát Sôn thì ñaõ ra caùi coùc gì ? Ta coi thöôøng boïn chuùng laém ! Thaïch Phaù Thieân xua tay noùi: -Khoâng ñuùng, khoâng ñuùng ! Vò Baïch sö phoù naøy kieám thuaät thoâng thaàn khoâng theå taû xieát ñöôïc. Thanh tröôøng trong tay y chæ rung leân moät caùi laø ñeå laïi saùu veát kieám hoaëc ôû treân coät hoaëc vaøo ngöôøi khaùc ñeàu ñöôïc caû. Thaùi thaùi lieäu coù tin ñöôïc khoâng ? Chaøng vöøa noùi vöøa tay caàm gaáu quaàn ñeå chôø xem thaùi ñoä Söû baø baø. Neáu muï toû veû khoâng tin laø laäp töùc chaøng veùn quaàn leân ñeå hôû saùu veát kieám chuïm laïi nhö caùnh hoa ôû treân ñuøi non cho muï coi. Cöû ñoäng naøy tröôùc maët phuï nöõ laø moät ñieàu raát khieám nhaõ, nhöng chaøng ôû noâng thoân queâ keäch thöïc thaø, neân khoâng hieåu caùch giöõ lòch söï tröôùc maët ñaøn baø. Söû baø baø haéng gioïng moät tieáng roài noùi: -Coù phaûi ta khoâng tin ñaâu ? Naøy A Tuù ! Giaû tyû chuùng ta luyeän xong ñöôïc moân “Voâ voïng thaàn chuù” thì chæ ra tay moät caùi laø ñaâm ñöôïc baûy veát kieám chöù khoâng phaûi saùu. Coù ñuùng theá khoâng ? A Tuù gaät ñaàu vaø kheõ buoâng moät tieáng thôû daøi. Tieáng thôû daøi cuûa naøng raát kheõ töïa hoà nhö chæ coù mình naøng nghe tieáng, nhöng thöïc ra caû Söû baø baø laãn Thaïch Phaù Thieân cuõng phaùt giaùc ra. Hai ngöôøi cuøng hieåu caùi gaät ñaàu cuûa naøng laø ñeå toû ra coâng nhaän lôøi Söû baø baø noùi ñuùng. Coøn tieáng thôû daøi laø than cho moân thaàn coâng chöa thaønh mình ñaõ bò taåu hoûa suyùt bieán thaønh pheá nhaân. Thaïch Phaù Thieân tìm lôøi an uûi: -Bò taåu hoûa chæ laø tai naïn nhaát thôøi töôûng chaúng coù gì quan heä. Chôø hai vò laønh maïnh roài tieáp tuïc luyeän coâng cuõng chöa muoän. Coù ñieàu laàn sai hai vò neân caån thaän hôn moät chuùt laø ñöôïc. Söû baø baø haäm höïc noùi: -Chaø ! Ngöôi chæ noùi hoà ñoà. Neáu ta luyeän ñöôïc nöõa thì haø taát phaûi ñeán ngöôi nhaéc nhôû ? Thaïch Phaù Thieân bò muï maéng, khoâng bieát laøm theá naøo, ñaønh ñöùng ngaây ngöôøi ra, khoâng daùm noùi nöõa. Söû baø baø döôøng nhö vaãn chöa nguoâi côn giaän, haèn hoïc noùi tieáp: -Voõ coâng cuûa phaùi Tuyeát Sôn ñaõ laáy gì laøm gheâ gôùm ? Trong con maét Söû Tieåu Thuùy naøy, noù chöa ñaùng moät ñoàng xu ? Laõo quyû giaø Baïch Töï Taïi ôû thaønh Laêng Tieâu daùm caøn rôõ töï toân töï ñaïi laøm chuùa teå moät phöông thì ra haén chaúng bieát trôøi cao 323 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn ñaát daøy laø gì. Haén töôûng kieám phaùp Tuyeát Sôn nhaø haén laø baäc nhaát thieân haï. Höø ! Ñao phaùp cuûa phaùi Kim OÂ ta ñuùng laø ngoâi sao khaéc cheá kieám phaùp phaùi Tuyeát Sôn. Ñaïi Toáng Töû ! Ngöôi coù bieát yù nghóa cuûa chöõ “Kim OÂ phaùi” laø theá naøo khoâng ? Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu ñaùp: -Khoâng ! Taïi haï khoâng hieåu. Söû baø baø lieàn hoûi: -Kim OÂ töùc laø maët trôøi. Maët trôøi maø moïc leân thì tuyeát treân ñænh nuùi seõ ra sao ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Tuyeát seõ tan röûa. Söû baø baø lieàn cöôøi h haû noùi: -Ñuùng ñoù ! Maët trôøi moïc leân thì tuyeát treân nuùi seõ khoâng coøn nöõa. Vì theá maø ta noùi voõ coâng phaùi Tuyeát Sôn, boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn maø ñuïng ñaàu vôùi phaùi Kim OÂ ta thì chæ coù ñöôøng ñaäp ñaàu xuoáng laïy xin tha. Thaïch Phaù Thieân ñaõ ñöôïc maét troâng thaáy kieám phaùp phaùi Tuyeát Sôn cöïc kyø thaàn dieäu. Chaøng nghe Söû baø baø ca ngôïi voõ coâng phaùi Kim OÂ ñeán moät trình ñoä gheâ gôùm nhö vaäy thì khoâng khoûi nöûa tin nöûa ngôø. Nguyeân chaøng laø ngöôi chaát phaùc, trong buïng ñaõ khoâng tin phuïc thì veû nghi ngôø loä ra ngoaøi maët. Söû baø baø thaáy vaäy lieàn hoûi: -Ngöôi khoâng tin ö ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Taïi haï bò Baïch sö phoù baét ñem ñi ñeán mieáu Thoå ñòa, chính maét ñaõ ñöôïc nhìn thaáy boïn sö huynh sö ñeä y ra chieâu taäp döôït vôùi nhau vaø trong loøng coøn nhôù ñöôïc moät ít. Taïi haï bieát laø kieám phaùp phaùi Tuyeát Sôn thöïc … thöïc laø … Söû baø baø töùc giaän quaùt hoûi: -Thöïc laø laøm sao ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Thöïc laø … gioûi quaù ! … Söû baø baø noùi: -Ngöôi thaáy boïn sö huynh sö ñeä chuùng taäp döôït trong moät buoåi vaø ñaõ hoïc ñöôïc gì? Sao ngöôi bieát ñöôïc laø hay laø dôõ ? Ngöôi thöû bieåu dieãn laïi ta coi ! Thaïch Phaù Thieân noùi: -Nhöõng caùi taïi haï hoïc ñöôïc haõy coøn noâng caïn laém, laøm gì maø gheâ gôùm ñöôïc nhö Baïch sö phoù ? Söû baø baø nghe chaøng noùi ngôù ngaãn khoâng khoûi cöôøi roä. A Tuù cuõng khoâng nhòn ñöôïc naøng kheõ mæm cöôøi. Söû baø baø noùi: 324 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Thaèng loûi Baïch Vaïn Kieám saün coù tö chaát thoâng minh laïi duïng coâng sieâng naêng luyeän taäp töø luùc nhoû ñeán nay ñaõ ñöôïc hôn hai möôi naêm. Theá maø ngöôi môùi coi moät buoåi laïi muoán kieám phaùp “lôïi haïi” nhö haén thì thieät laøm cho ngöôøi ta phaûi töùc cöôøi neû ruoät. A Tuù ñôõ lôøi: -Nhöng nhöng ! YÙ ñaïi ca ñaây muoán noùi laø Baïch sö phoù kieám phaùp lôïi haïi. Y khoâng ñuû taøi dieãn taû baèng Baïch sö phoù ñöôïc. Söû baø baø nheo maét nhìn A Tuù, laïi quay sang ngoù Thaïch Phaù Thieân noùi: -Ñöôïc roài ! Ngöôi cöù thöû bieåu dieãn ñeå ta coi xem noù gheâ gôùm ñeán theá naøo ? Thaïch Phaù Thieân bieát muï coù yù dieãu mình thì theïn ñoû maët leân. Chaøng löôïm moät caønh caây ôû döôùi ñaáttuoát laù vaø beû nhöõng nhaùnh nhoû ñeå duøng laøm thanh tröôøng kieám roài baét chöôùc Hoâ Dieân Vaïn Thieän vaø Vaên Vaïn Phu ra chieâu. Mieäng chaøng hoâ : -Ñaây laø chieâu thöù nhaát. Tay chaøng phoùng “kieám” ra ñaâm tôùi. Söû baø baø cöôøi ha haû noùi: -Môùi chieâu thöù nhaát ñaõ traät roài ! Thaïch Phaù Thieân caøng ñoû maët hôn. Chaøng buoâng tay xuoáng. Söû baø baø noùi: -Dieãn nöõa ñi ! Dieãn tieáp ñi ! Ta muoán coi kieám phaùp “gheâ gôùm” cuûa phaùi Tuyeát Sôn. Thaïch Phaù Thieân maéc côû quaù, muoán lieäng caønh caây ñi. Nhöng chaøng lieác maét nhìn A Tuù thì thaáy naøng loä veû raát aân caàn. Naøng nhìn Thaïch Phaù Thieân baèng con maét thieát tha nhö ñeå coå voõ, ñeå khuyeán khích tuyeät khoâng coù yù gì laø cheá dieãu chaøng caû, Thaïch Phaù Thieân thaáy theá trong loøng ñöôïc an uûi raát nhieàu. Chaøng lieàn xoay tay laïi phoùng kieám ra. Thaïch Phaù Thieân ra chieâu roài chæ sôï nhieàu mình nhôù khoâng ñuùng ñeå cho Söû baø baø cheá dieãu. Chaøng khoâng ñeå maét nhìn ra ngoaøi nöûa vaø cöù troâng thaúng tieáp tuïc phoùng kieám ra heát chieâu naøy ñeán chieâu khaùc. Thaïch Phaù Thieân söû ñöôïc baûy taùm chieâu roài, chaøng söïc nhôù laïi hoâm ôû mieáu Thoå ñòa, Thaïch phu nhaân cuøng chaøng chieát giaûi nhöõng kieám chieâu, neân caøng veà sau ñöôøng kieám caøng thuaàn thuïc. Kieám phong rít leân veo veùo. Neùt maët Söû baø baø cuøng A Tuù töôi cöôøi, tuy nuï cöôøi cuûa moãi ngöôøi coù moät yù nghóa khaùc nhau, nuï cöôøi cuûa muï Söû coøn nguï yù cheá dieãu maø nuï cöôøi cuûa A Tuù toû ra con ngöôøi dòu daøng vaên nhaõ, nhöng caû hai ngöôøi ñeàu phaùt giaùc ra kieám chieâu cuûa Thaïch Phaù Thieân töïa hoà ñuùng caùch maø thöïc ra haõy coøn sai traät, ñeå sô hôû haøng traêm choã. Chieâu thöùc tuy daøy ñaëc maø maø thaät thöa thôùt. 325 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hai ngöôøi caøng coi laâu, saéc maët caøng bieán ñoåi. Nhöõng yù nghó khinh khi giaûm bôùt ñi daàn daàn, veû maët kính neå moãi luùc moät gia taêng. Thaïch Phaù Thieân söû heát baûy möôi hai ñöôøng kieám cuûa phaùi Tuyeát Sôn moät caùch böøa baõi, coù khi ñaûo loän caû thöù töï vaø thöïc ra chaøng chæ ñi ñöôïc coù saùu möôi baûy ñöôøng coøn naêm ñöôøng chaøng queân ñöùt khoâng sao nhôù ra ñöôïc. Chaøng bieåu dieãn xong, Söû baø baø cuøng A Tuù ñöa maét nhìn nhau. Caû hai ngöôøi cuøng bieát raèng kieám phaùp cuûa phaùi Tuyeát Sôn maø Thaïch Phaù Thieân ñaõ hoïc chöa ñeán ñöôïc choã hoaøn toaøn vaø hieån nhieân chaøng chöa ñöôïc ngöôøi truyeàn thuï moät caùch chaân chính, nhöng veà phaàn noäi löïc thì thaät laø cöôøng maïnh, treân ñôøi ít coù. Thaïch Phaù Thieân thaáy hai ngöôøi laëng leõ khoâng noùi gì, chaøng roùn reùn boû caønh caây laøm kieám xuoáng roài noùi: -Taïi haï thaät laø ngu xuaån, môùi caùch möôøi böõa maø ñaõ queân nhieàu chæ coøn nhôù loûm boûm, khieán cho hai vò phaûi cöôøi vôõ buïng. Söû baø baø hoûi: -Coù phaûi ngöôi noùi laø ñaõ coi boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn luyeän kieám trong mieáu Thoå ñòa naøo ñoù roài hoïc leùn ñöôïc baáy nhieâu phaûi khoâng ? Thaïch Phaù Thieân theïn ñoû maët leân ñaùp: -Taïi haï cuõng bieát raèng hoïc leùn voõ coâng cuûa ngöôøi ta laø ñieàu khoâng neân laøm. Nhöng khi ñoù thaáy kieám phaùp cuûa hoï cöïc kyø tinh dieäu roài baát giac nhaäp taâm ñöôïc baáy nhieâu. Söû baø baø noùi: -Môùi coù moät buoåi maø ngöôi ñaõ hoïc nhieàu theá thì thaät laø ngöôi coù tö chaát thoâng minh ñaëc bieät, xem ra ngöôi coù theå hoïc ñöôïc Kim OÂ ñao phaùp cuûa ta ñoù. Thoâi baây giôø chuùng ta laøm theá naøy. Ngöôi phaûi baùi ta laøm sö phuï. A Tuù voäi xen vaøo ngaét lôøi: -Nhöng nhöng ! Theá khoâng ñöôïc. Söû baø baø laáy laøm kyø hoûi: -Sao laïi khoâng ñöôïc ? A Tuù maët ñoû böøng leân aáp uùng ñaùp: -Nhö vaäy … toân nöõ … phaûi keâu y baèng sö thuùc töï nhieân ch5u thaáp hôn y moät baäc hay sao ? Söû baø baø sa saàm neùt maëc noùi: -Sö thuùc thí sö thuùc chöù sao maø khoâng ñöôïc ? Neáu laõo quaùi Ñinh Baát Töù tìm ñeán ñaây ñeå böùc baùch ta phaûi quay veà ñaûo Bích Loa thì ñeán nöôùc caû hai baø chaùu laïi phaûi nhaûy xuoáng soâng töï töû. Baây giôø chæ coøn ñöôøng truyeàn daïy voõ coâng cho gaõ Ñaïi Toáng Töû naøy moät caùch gaáp ruùt thì may ra môùi choáng cöï ñöôïc vôùi haén. Hieän giôø mình ñöông laâm vaøo tình theá caáp baùch thì coøn ñaâu neä vai veá cao thaáp theá naøo ñöôïc ? Ñaïi 326 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Toáng Töû ! Nay ta ñònh saùng laäp moân phaùi thu ngöôi laøm ñoà ñeä ñaàu tieâ. Vaäy ngöôi coù chòu baùi sö khoâng ? Thaïch Phaù Thieân baûn tính thuaàn hoøa, Söû baø baø ñaõ muoán chaøng baùi sö, chaøng muoán theo ngay, nhöng nghe A Tuù baûo khoâng muoán keâu mình baèng sö thuùc, neân chaøng khoâng khoûi ngaàn ngöø. Söû baø baø laïi giuïc: -ngöôi quyø xuoáng daäp ñaàu ñi ! Ngöôi seõ laø truyeàn nhaân chính thoáng cuûa phaùi Kim OÂ ta. Ta laø toå sö saùng laäp moân phaùi vaø ngöôilaø ñeä töû ñôøi thöù hai. A Tuù ñoät nhieân nghó ra ñieàu gì, naøng tuûm tæm cöôøi nboùi: -Nhöng nhöng ! Kính caån möøng nhöng nhöng döïng ra moânphaùi laïi ñöôïc ñaïi ca ñaây baùi nhöng nhöng laøm sö phuï. Vaäy laø nhöng nhöng ñöôïc an uûi trong loøng. Toân nöõ khoâng phaûi laø ñeä töû phaùi Kim OÂ. Theá laø chuùng ta ôû hai phaùi rieâng bieät thì toân nöõ baát taát phaûi keâu y baèng sö thuùc. Söû baø baø chæ noùng vieäc saùng laäp moân phaùi vaø thu ñoà ñeä, muï khoâng muoán nhieàu lôøi vôùi A Tuù, quay ra giuïc Thaïch Phaù Thieân: -Mau quyø xuoáng laïy ta taùm laïy ! Thaïch Phaù Thieân thaáy A Tuù khoâng coù ñieàu chi dò nghò nöõa, chaøng hoan hæ quyø xuoáng tröôùc maët Söû baø baø daäp ñaàu binh binh laïy taùm laïy moät caùch raát thaønh thöïc, chöù khoâng phaûi hôøi hôït, Söû baø baø sung söôùng cöôøi híp maét laïi noùi: -Thoâi ñöôïc roài ! Ngöôi laø moät gaõ ñoà nhi, ngoan ngoaõn. Baây giôø giöõa ta vaø ngöôi laø moät nhaø tình theá phaûi khaùc tröôùc. Phaùi Kim OÂ ta böõa nay baét ñaàu saùng laäp, ngöôi neân ñem heát taâm löïc ñeå hoïc taäp coâng phu cuûa ta. Ngaøy sau thanh danh phaùi Kim OÂ treân choán giang hoà hay hay dôû laø ôû ngöôi ñoù, Ñaïi Toáng Töû ! A Tuù bóu moâi mæm cöôøi ngaét lôøi: -Nhöng nhöng ñaõ ñöùng laøm toå sö phaùi Kim OÂ maø ñoà ñeä ñaàu tieân cuûa quyù phaùi laïi laø moät tay anh huøng quaùn theá. Vaäy thì caùi danh hieäu “Ñaïi Toáng Töû” khoâng laøm raïng rôõ cho moân phaùi ñöôïc. Söû baø baø noùi: -Phaûi ñaáy ! teân hoï ngöôi la chi ! Ñoái vôùi sö phuï, ngöôi khoâng ñöôïc giaáu dieám ñieàu gì heát. -Daï daï ! Maù maù thöôøng keâu ñoà ñeä baèng Caåu Taïp Chuûng. Boïn ngöôøi bang Tröôøng Laïc ñöa veà toång ñaø laïi nhaän ñeä töû laø bang chuùa Thaïch Phaù Thieân, nhöng thöïc ra coù phaûi phaûi ñaâu. Coù ñieàu … coù ñieàu ñeä töû khoâng bieát teân hoï mình chaân chính laø gì. Söû baø baø höù moät tieáng roài noùi: -Sao laïi goïi baäy baï laø Caåu Taïp Chuûng ñöôïc ? Coù leõ maù maù ngöôi theo hoï ta laø hoï Söû. Ñeä töû ñôøi thöù hai phaùi Kim OÂ bieát duøng chöõ gì baây giôø ? Ñöôïc roài ! Boïn ñeä 327 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn töû phaùi Tuyeát Sôn laø Baïch Vaïn Kieám, Phong Vaïn Lyù, Caûnh Vaïn Chung … roài coøn nhöõng “vaïn” gì nöõa. Vaäy baây giôø chuùng ta phaûi duøng soá lôùn gaáp vaïn laàn cuûa hoï. Chuùng ta duøng chöõ “öùc” gaõ hoï Baïch ñaõ keâu laø Baïch Vaïn Kieám. Vaäy ta ñaët teân cho ngöôi laø Söû ÖÙc Ñao. oOo 328 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2