Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 39

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

112
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 39:Cuộc Tỷ Ðấu Giữa Bạch Vạn kiếm Và Ðinh Bất Tứ Lúc này Ðinh Ðang đã đuổi đến nơi. Thạch Phá Thiên thấy trong tay nàng cầm thanh đao lá liễu sáng quắc thì sợ hết hồn. Bỗng nghe Ðinh Ðang tức giận gầm lên: -Ðặt ngay con tiểu tiện nhân xuống để ta cho ả một nhát đao là rồi đời. Nếu không thì cả hai đứa đều chết hết. ... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 39

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BA MÖÔI CHÍN CUOÄC TYÛ ÑAÁU GIÖÕA BAÏCH VAÏN KIEÁM VAØ ÑINH BAÁT TÖÙ Luùc naøy Ñinh Ñang ñaõ ñuoåi ñeán nôi. Thaïch Phaù Thieân thaáy trong tay naøng caàm thanh ñao laù lieãu saùng quaéc thì sôï heát hoàn. Boãng nghe Ñinh Ñang töùc giaän gaàm leân: -Ñaët ngay con tieåu tieän nhaân xuoáng ñeå ta cho aû moät nhaùt ñao laø roài ñôøi. Neáu khoâng thì caû hai ñöùa ñeàu cheát heát. Thaïch Phaù Thieân la leân: -Khoâng ñöôïc ! Khoâng ñöôïc! Ñinh Ñang vung ñao ñaùnh "veùo" nhaèm cheùm xuoáng ñaàu A Tuù. Thaïch Phaù Thieân hoaûng hoát. Hai chaân nhaûy voït leân ñeå traùnh. Chaøng sôï nhaùt ñao kia ñaâm cheát A Tuù. Baát giaùc kình löïc phaùt huy theo yù muoán, moät luoàng noäi löïc raát huøng haäu töï gan baøn chaân ñaåy maïnh leân. Vuø moät tieáng! Ngöôøi chaøng nhaûy voït leân cao hôn ngoïn caây. Ñinh Ñang vaø Ñinh Baát Tam thaáy kình löïc chaøng gheâ gôùm nhö vaäy thì khoâng khoûi giaät mình kinh haõi. Thaïch Phaù Thieân ngöôøi coøn lô löûng treân khoâng, mieäng ñaõ gaàm leân: -Trôøi ôi! Chaøng nghó buïng: "caùi naøy rôùt xuoáng thì ñeán bong gaân gaõy xöông maát. A Tuù maø bò Ñinh Ñang gieát cheát thì laøm theá naøo?" Maét chaøng boãng nhìn thaáy hai chaân haï xuoáng caønh tuøng. Trong luùc hoang mang, chaøng vaän kình níu laáy roài tieáp tuïc nhaûy ñi chæ mong troán ñöôïc xa hôn moät chuùt. Boãng nghe moät tieáng raéc raéc. Caønh tuøng bò gaãy rôøi ngöôøi chaøng baén veà phía tröôùc maáy tröôïng. Tieáng gioù veøo veøo beân tai. Ngöôøi chaøng bay ñi raát mau. Boãng nghe A Tuù ôû trong loøng leân tieáng: -Ñaïi ca! Luùc haï xuoáng thì ñeà khí cho nheï bôùt ñi... Naøng chöa döùt lôøi thì hai chaân Thaïch Phaù Thieân ñaõ haï xuoáng caønh moät caây tuøng khaùc. Laàn naøy chaøng theo lôøi A Tuù hôi co ñaàu goái laïi haõm bôùt kình löïc. Laï thay! Caønh tuøng chæ chóu xuoáng chôù khoâng gaãy, roài laïi baät leân ñaåy ngöôøi chaøng ñi vöøa xa vöøa cao hôn. 344 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Tieáng quaùt maéng cuûa Ñinh Ñang vaãn coøn nghe thaáy nhöng daàn daàn moãi luùc moät xa. Thaïch Phaù Thieân thaáy ngöôøi chuùi xuoáng roài bò voït leân thì raát laáy laøm thích thuù. A Tuù ôû trong loøng chaøng khoâng ngôùt chæ ñieåm veà pheùp vaän kình. Thaïch Phaù Thieân voán dó noäi löïc coù thöøa baây giôø chaøng hieåu ñöôïc yeáu quyeát veà khinh coâng neân nhaûy nhoùt chuyeàn töø caønh noï sang caønh kia m t caùch raát deã daøng oä coi chaúng khaùc loaøi vöôïn loaøi khæ. Thaät laø moät nieàm vui maø chaøng chöa thaáy qua bao giôø. Chaøng sung söôùng noùi: -Caùch naøy hay laém! Cöù kieåu naøy tieáp dieãn thì chuùng ta khoâng coøn sôï gì boïn hoï ñuoåi theo ñeå cheùm gieát nöõa. Thaïch Phaù Thieân nhìn thaáy ñaõ nhaûy ñeán taän ñaàu khu röøng caây thì thoát nhieân coù tieáng ngöôøi quaùt vaø aùnh maët trôøi laáp loaùng roõ raøng töø moät thöù binh khí phaûn chieáu ra döôøng nhö ñang coù cuoäc tranh ñaáu. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Nguy roài! Beân kia coù ngöôøi khoâng theå ñi tôùi ñöôïc. Chaân traùi chaøng ñieåm vaøo caønh caây töø töø haï xuoáng theo ñuùng caùch cuûa A Tuù ñaõ daïy. Chaøng vöøa ñeà khí vöøa cho ñaàu ngoùn chaân höôùng xuoáng döôùi. Tuy tay chaøng oâm moät ngöôøi maø haï xuoáng khoâng phaùt ra tieáng ñoäng. Chaøng naáp vaøo sau moät goác caây tuøng thoø ñaàu nhìn ra ngoaøi. Baát giaùc chaøng sôï quaù giaät naåy mình leân. Trong moät khu ñaát troáng giöõa röøng ñang ñaùnh nhau kòch lieät. Ngöôøi caàm tröôøng kieám laø Baïch Vaïn Kieám coøn ngöôøi tay khoâng laø Ñinh Baát Töù. Möôøi maáy teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ñeàu caàm kieám trong tay ñöùng laùc ñaùc bao vaây boán maët ñeå trôï oai cho Baïch Vaïn Kieám. Ñinh Baát Töù tuy khoâng binh khí, nhöng hai tay laõo naøo chuïp, naøo cheùm, naøo ñaùnh naøo ñieåm, naøo ñaâm, naøo moùc, cuõng lôïi haïi chaúng keùm gì khí giôùi. Khi gaëp Baïch Vaïn Kieám ñaâm tôùi laõo uoán ngöôøi ñi ñeå phaûn coâng. Thaïch Phaù Thieân vöøa coi maáy chieâu ñaõ ñeå heát tinh thaàn theo doõi. Chaøng queân caû mình ñang oâm moät ngöôøi trong loøng. Thaïch Phaù Thieân ñaõ hoïc qua kieám phaùp phaùi Tuyeát Sôn maø Ñinh Baát Töù söû duïng nhöõng chieâu thöùc coù ñeán phaân nöûa laõo ñaõ daïy chaøng, coøn phaân nöûa tuy chaøng chöa hoïc nhöng ñöôøng loái lieân tieáp raát coù maïch laïc ñeå chaøng theo doõi. Hai tay ñaïi cao thuû naøy tæ voõ maø laïi duøng ñeán quaù nöûa phaàn voõ coâng chaøng ñaõ hoïc qua, neân chaøng coi raát laáy laøm höùng thuù. Chieâu naøo chaøng cuõng nhôù nhö in vaøo oùc. 345 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Chaøng thaáy Ñinh Baát Töù tieáp tuïc taán coâng. Hai tay laõo nhö ñao nhö kieám laïi nhö thöông nhö kòch. Döôøng nhö laõo böùc baùch Baïch Vaïn Kieám phaûi thuû nhieàu maø coâng ít. Nhöng Baïch Vaïn Kieám ñaùnh nhöõng ñoøn raát traàm troïng chöù khoâng hoa myõ. Ngaãu nhieân aùnh kieám loeù leân roài laïi thu veà. Xem chöøng Ñinh Baát Töù muoán thuû thaéng cuõng khoâng phaûi laø chuyeän deã. Neáu cuoäc ñaáu coøn keùo daøi theâm thì e raèng Baïch Vaïn Kieám seõ ñoaït ñöôïc thöôïng phong. Trong con maét Thaïch Phaù Thieân thì tình traïng laø nhö vaäy, nhöng Ñinh Baát Töù vaø Baïch Vaïn Kieám thì moãi ngöôøi coù moät quan nieäm rieâng. Nguyeân Ñinh Baát Töù töï phuï mình ngang haøng vôùi phuï thaân Baïch Vaïn Kieám laø Uy Ñöùc tieân sinh Baïch Töï Taïi. Laõo khoâng muoán chòu tieáng laø ngöôøi lôùn uy hieáp treû con. Chaúng nhöõng laõo ñöa tay khoâng ñeå choïi vôùi tröôøng kieám maø coøn ñònh buïng trong voøng baåy möôi hai chieâu phaûi ñoaït cho baèng ñöôïc thanh tröôøng kieám cuûa ñoái phöông. Nhöng ñeán luùc ñoäng thuû laõo khoâng ngôùt la thaàm. Laõo töøng tæ ñaáu vôùi maáy teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn vaø töôûng Baïch Vaïn Kieám ñuû gioûi tôùi ñaâu cuõng chæ coù giôùi haïn maø thoâi. Chaúng ngôø giöõa sö huynh sö ñeä vôùi nhau maø tuyeät ngheä khaùc xa moät trôøi moät vöïc, thaønh ra laõo cay ñaéng voâ cuøng. Baïch Vaïn Kieám tuy cuõng söû baûy möôi hai ñöôøng Tuyeát Sôn kieám phaùp, nhöng haén ra chieâu cöïc kyø thaàn toác maø bieán hoaù voâ song. Noäi löïc thaâm haäu, phaùp ñoä nghieâm caån, nhaát nhaát theo ñuùng taùc phong cuûa nhöõng tay cao thuû baäc nhaát. Duø maø Uy Ñöùc tieân sinh Baïch Töï Taïi giöõa hoài tieáng taêm löøng laãy giang hoà cuõng vaäy maø thoâi. Ñinh Baát Töù ñeå heát tinh thaàn vaøo cuoäc chieán ñaáu. Laõo thi trieån nhöõng coâng phu tieåu xaûo nhaûy nhoùt qua laïi giöõa luoàng kieám quang, gaëp luùc nguy hieåm, laõo ñaønh maïo hieåm tính ñöôøng lieàu maïng cho caû hai beân cuøng cheát ñeå böùc baùch nhöõng kieám chieâu aùc lieät cuûa ñoái phöông phaûi luøi laïi. Baïch Vaïn Kieám saün saøng nhöôïng boä trong nhöõng tröôøng hôïp naøy, döôøng nhö haén ñaõ naém chaéc phaàn thaéng trong tay. Keå veà coâng löïc thì Ñinh Baát Töù cao thaâm hôn Baïch Vaïn Kieám moät baäc, nhöng laõo coù thua laø thua ôû choã leân maët keû caû, laáy tay khoâng choïi vôùi binh khí. Khí Haøn Taây Baéc Baïch Vaïn Kieám haù phaûi haïng taàm thöôøng. Haén ñaõ caàm tröôøng kieám trong tay thì ñoái thuû coù gioûi ñeán ñaâu vaø duøng binh khí haún hoi muoán ñaùnh baïi haén cuõng khoâng phaûi laø chuyeän deã. Huoáng chi Ñinh Baát Töù laïi tay khoâng thì coøn thaéng theá naøo ñöôïc? Hai beân qua laïi theâm maáy chuïc chieâu nöõa, Baïch Vaïn Kieám boãng leân tieáng: -Ñinh töù thuùc! Töù thuùc laáy binh khí ra ñi, neáu ñaáu tay khoâng thì khoâng ñòch noåi vaõn boái ñaâu. Ñinh Baát Töù töùc mình quaùt leân: 346 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Thuùi laém! Laøm gì maø ta chaúng ñaùnh baïi ngöôi ñöôïc ? Ngöôi haõy thöû tieáp chieâu naøy ñi! Tay traùi laõo khoa leân thaønh ñöôøng voøng troøn, tay maët phoùng quyeàn qua ñöôøng voøng troøn, ñaùnh thaúng ra. Chieâu thöùc naøy thieät laø quaùi dò. Baïch Vaïn Kieám khoâng hieåu pheùp giaûi khai, phaûi luøi laïi moät böôùc. Ñinh Baát Töù baät leân traøng cöôøi ha haû. Chaân phaûi laõo chí xuoáng ñaát, nhaûy voït ngöôøi qua meù taû, döøng nhö goùt chaân coù ñaët loø so cho ngöôøi baät tung leân. Hai chaân laõo coøn lô löûng treân khoâng lieàn ñaù haát ra. Baïch Vaïn Kieám laïi luøi theâm moät böôùc, vung kieám leân cho ñôõ tröôùc maët. Ñinh Baát Töù chôït höõu thoaùng ôû ñaèng tröôùc, vuït qua sau löng. Thaïch Phaù Thieân coi hoa caû maét. Boãng nghe ñaùnh "roaïc" moät tieáng. oáng quaàn beân phaûi Ñinh Baát Töù bò truùng kieám. Nhaùt kieám naøy tuy khoâng laøm cho Ñinh Baát Töù bò thöông ñeán da thòt, nhöng ñeå laïi oáng quaàn moät veät daøi. Baïch Vaïn Kieám thu kieám veà noùi: -Ña taï töù thuùc ñaõ nhaân nhöôïng. Nguyeân nhöõng tay cao thuû tyû voõ ñeàu cho nhö vaäy laø phaân thaéng baïi roài. Nhöng Ñinh Baát Töù theïn quaù hoaù giaän. Laõo quaùt hoûi: -Ai ñaõ thua ngöôi? Chieâu ñoù chaúng qua laø ngöôi gaëp may maø thoâi, chöù ñaùng keå vaøo ñaâu? Laõo vöøa quaùt vöøa phoùng chieâu "nghòch thuyû haønh chu" taán coâng Baïch Vaïn Kieám. Baïch Vaïn Kieám ñaønh phaûi vung kieám leân ñôõ. Chieâu kieám cuûa haén vöøa roài raùch ñöùt oáng quaàn ñoái phöông maø baûo laø vaän may keå cuõng khoâng sai, vì Baïch Vaïn Kieám vung kieám leân ñaâm vöøa gaëp luùc Ñinh Baát Töù phoùng cöôùc ñaù ra, töïa hoà laõo töï ñöa oáng quaàn mình vaøo muõi kieám cuûa ñoái phöông neân môùi bò raùch. Ñoàng thôøi luoàng chaân löïc maõnh lieät cuûa Ñinh Baát Töù khoâng heà chuøn laïi. Laõo ra chieâu moãi luùc moät naëng neà hôn, caøng ñaùnh caøng ñi tôùi choã suùt keùm. Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ñeàu raát laø ñaéc yù, coù gaõ leân tieáng ca ngôïi: -Ngöôi haõy coi chieâu "nguyeän saéc hôn huyønh" cuûa Baïch sö ca thieät laø tinh dieäu, nhö coù nhö khoâng, lôø môø huyeàn aûo. Theá môùi laø ñeán ñöôïc choã coát tuyû cuûa Tuyeát Sôn kieám phaùp. Ñinh Baát Töù tieân sinh chaân tay luoáng cuoáng. Neáu Baïch sö ca maø chaúng löu tình thì ngöôøi tieân sinh ñaõ bò ñoå maùu roài. Boãng nghe coù tieáng la: -Thuùi laém! Tieáng la naøy ñoàng thôøi ôû hai nôi vang leân moät laø töï mieäng Ñinh Baát Töù thoát ra, caùi ñoù laø leõ dó nhieân chaúng laáy chi laøm laï, nhöng coøn moät tieáng phaùt ra töø goác Taây Baéc. 347 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Moïi ngöôøi ñeàu höôùng muïc quang veà phía ñoù. Trong ñaùm naøy, coù Thaïch Phaù Thieân laø khieáp sôï hôn heát. Nguyeân veà phía taây baéc, coù hai ngöôøi ñöùng soùng vai ôû ven röøng thì moät laø Ñinh Baát Tam vaø moät laø Ñinh Ñang. Ñinh Baát Töù la leân: -Laõo tam! Ngöôøi ta ñang ñoäng thuû tæ thí, sao laõo khoâng ñi ñi? Coøn ñöùng ñoù laøm chi? Tuy laõo ñeå heát tinh thaàn vaøo cuoäc tæ ñaáu vôùi Baïch Vaïn Kieám, nhöng Ñinh Baát Tam laø choã huynh ñeä tình thaân, neân Ñinh Baát Tam vöøa la leân hai tieáng, laõo ñaõ bieát ngay laø huynh tröôûng ñaõ ñeán. Ñinh Baát Tam cöôøi noùi: -Ta coi ngöôi voõ coâng chaúng tieán ñöôïc chuùt naøo. Ñinh Baát Töù trong daï raát boàn choàn. Laõo bieát raúng theo tình theá tröôùc maét thì mình khoâng taøi naøo thuû thaéng ñöôïc. Song, oâng anh xuaát hieän vaøo luùc naøy laõo caøng khoù chòu, la leân : -Laõo ñöùng beân chæ toå laøm cho ngöôøi ta roái ruoät. Ngöôøi ta ñaõ phaûi phaân taâm môû mieäng noùi vôùi laõo thì coøn loøng daï naøo tæ ñaáu vôùi ñòch thuû nöõa? Ñinh Baát Tam cöôøi noùi: -Vaäy ngöôi ñöøng noùi vôùi ta nöõa, haõy ñeå heát tinh thaàn vaøo vieäc chieán ñaáu ñi! Ñoaïn laõo quay laïi baûo Ñinh Ñang: -Töù gia ngöôi töï xöng laø mình voõ coâng quaùn theá thieân haï voâ ñòch, töïa hoà laõo ñoái vôùi gia gia laõo coøn gheâ gôùm hôn nhieàu. Baây giôø ngöôi môû maét to nhìn thaät kyõ xem Töù gia ngöôi ñöa hai baøn tay baèng thòt baèng xöông ra maø muoán ñaùnh cho ngöôøi ta duøng kieám phaûi chòu thua, quì xuoáng van laïy. Ha ha! Ha ha! .... Tieáng cöôøi cuûa Ñinh Baát Tam laøm cho moïi ngöôøi phaûi chaán ñoäng, nghe raát khoù chòu. Ñinh Baát Töù quaùt hoûi: -Laõo Tam! Laõo cöôøi khæ gì vaäy? Ñinh Baát Tam cöôøi ñaùp: -Ta cöôøi ngöôi chöù coøn cöôøi ai? Ñinh Baát Töù caøng töùc giaän hôn, gaàm leân: -Laõo cöôøi gì ta? Ta coù chi ñaùng cöôøi? Ñinh Baát Tam ñaùp: -Ta cöôøi ngöôi suoát ñôøi hieáu thaéng. Baây giôø gaëp böôùc nguy nan, ngöôi yû vaøo ca ca giuùp ngöôi chaêng? Ñinh Baát Töù theùt leân: 348 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Gaõ hoï Baïch naøy laø boïn haäu boái, neáu ta khoâng neå maët cha meï gaõ thì ñaõ phoùng moät chöôûng ñaùnh cheát gaõ roài. Ta laøm gì maø gaëp böôùc nguy nan. Ai caàn laõo giuùp ñôõ, coù chaêng möôïn laõo caàm bình röôïu hay bình nöôùc tieåu coøn hay hôn... Boãng laõo ruù leân: -UÙi chao! Thaèng loûi con naøy! mi thöøa cô luùc ngöôøi ta nguy khoán maø... Nguyeân laõo tay khoâng tyû ñaáu vôùi Baïch Vaïn Kieám ñaõ keùm theá roài. Luùc naøy laõo phaân taâm ñoái lôøi vôùi Ñinh Baát Tam, neân moân hoï caøng theâm sô hôû. Baïch Vaïn Kieám thöøa cô ñaâm vaøo döôùi naùch beân traùi laõo moät nhaùt maùu töôi chaûy ra ñaàm ñìa. Ñinh Baát Tam vaø Ñinh Baát Töù tuy laø hai anh em, nhöng öa tranh hôi moät ñôøi gaây goå vôùi nhau, chaúng ai chòu ai. Anh chaúng ra anh, em chaúng ra em. Nhöng luùc naøy Ñinh Baát Tam thaáy em bò thöông cuõng khoâng khoûi ñau loøng. Laõo töùc giaän quaùt leân: -Thaèng nhoùc con kia! Mi giaùm ñaû thöông ñeä ñeä cuûa laõo gia ö? Laõo luùn ngöôøi xuoáng nhaåy voït laïi roài vung tay chuïp vaøo sau löng Baïch Vaïn Kieám. Baïch Vaïn Kieám bò hai maët giaùp coâng, song haén vaãn binh tình. Phía tröôùc haén vung kieám ñaâm Ñinh Baát Töù baùch laõo phaûi luøi laïi moät böôùc. Tieáp theo haén xoay kieám laïi ñaâm cheânh cheách tôùi Ñinh Baát Tam. Ñinh Baát Töù raát laø hieáu thaéng, la leân: -Laõo Tam! Traùnh ra! Ai möôïn laõo giuùp ta? Ñinh Baát Tam ñaùp: -Ai giuùp ngöôi laøm chi? Ñinh laõo Tam naøy raát gheùt keû tyû ñaáu moät caùch baát coâng. Tröôùc heát ta haõy vöùt kieám gaõ ñi, ñoaïn laøm cho ngöôøi gaõ chaûy maùu, roài môùi ñeå caùc ngöôi tyû ñaáu vôùi nhau cho ñöôïc coâng baèng... Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn thaáy sö huynh bò hai ngöôøi giaùp coâng, hôn nöõa Ñinh Baát Tam laïi laø keû ñaïi thuø gieát hai anh em ñoàng moân cuûa chuùng neân vöøa thaáy laõo nhaåy vaøo ñoäng thuû, chuùng lieàn quaùt leân moät tieáng roài nhaát teà xoâng ra. Ñinh Baát Tam gaàm leân: -Nhöõng quaân maët choù kia! Boïn mi khoâng muoán soáng nöõa hay sao? Bieát ñieàu thì cuùt ñi! AÙnh kieám laáp loaùng! Maáy löôõi kieám tua tuûa ñaâm tôùi. Ñinh Baát Tam vöøa neù traùnh vöøa quaùt leân: -Neáu boïn mi khoâng cuùt ñi thì laõo gia phaûi gieát ngöôøi! Baïch Vaïn Kieám bieát boïn sö ñeä mình nhaát ñònh khoâng theå ñòch noåi Ñinh laõo Tam. Laõo ñaõ noùi gieát ngöôøi laø gieát ngöôøi thöïc, chöù khoâng phaûi chuyeän chôi! Haén voäi la leân: -Caùc anh em haõy lui ra! 349 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn nhaát nhaát tuaân theo hieäu leänh cuûa sö huynh khoâng ai daùm choáng laïi. Chuùng vöøa nghe Baïch Vaïn Kieám hoâ lieàn laäp töùc lui laïi phía sau. Ñinh Baát Tam nhìn moät gaõ ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn beùo chuøn beùo chuït maø thaáp luøn chuûn teân goïi Lyù vaïn Sôn noùi: -Ngöôøi ñöa thanh kieám cuûa ngöôøi cho ta möôïn. Lyù vaïn Sôn töùc giaän noùi: -Ñöôïc laém! Ñaây ta cho laõo möôïn. Roài gaõ caàm kieám, höôùng muõi kieám vaøo buïng Ñinh Baát Tam phoùng raát maïnh ñaùnh "veùo" moät tieáng. Khoâng ngôø Ñinh Baát Tam ñöa tay traùi ra theo meù beân chuïp vaøo coå tay maët Lyù vaïn Sôn kheõ vaën moät caùi, ñoaït ngay ñöôïc thanh kieám, coi chöøng nhö gaõ ñaõ ríu ríu vaâng lôøi caàm kieám ñöa laïi cho laõo. Caùi vaën tay vöøa roài cho coå tay maët Lyù vaïn Sôn bò traät khôùp. Ñinh Baát Tam laïi phoùng cöôùc ñaù gaõ moät caùi laên loâng loác. Coøn nhöõng teân ñeä töû khaùc phaùi Tuyeát Sôn laïi choáng kieám muoán nhaûy vaøo vieän trôï. Ñinh Baát Tam caàm tröôøng kieám trong tay. Laõo ñeå muõi kieám ñaâm xuoáng ñaát roài chaïy voøng quanh hai ngöôøi Baïch Vaïn Kieám vaø Ñinh Baát Töù moät löôït vaïch thaønh moät voøng troøn ñöôøng kính chöøng hai tröôïng. Ñoaïn laõo ñöùng laïi nhìn boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn caát gioïng laïnh luøng noùi: -Heã teân naøo böôùc qua caùi voøng troøn naøy töùc laø böôùc vaøo quyû moân quan roài ñoù! Baïch Vaïn Kieám tuy laø ngöôøi bình tónh nhöng luùc naøy cuõng khoâng khoûi hoang mang noùng naûy. Haén bieát hai anh em Ñinh Baát Tam vaø Ñinh Baát Töù gieát ngöôøi chæ trong nhaùy maét. Hieän giôø hai ngöôøi laïi bieân thuû vôùi nhau thì mình khoù maø ñi ñeán choã oån thoûa ñöôïc. Cuoäc ñaáu kieám böõa nay so vôùi laàn ñaáu cuøng vôï choàng Thaïch Thanh trong mieáu thoå ñòa thì tình theá laàn naøy coøn nguy bieán hôn nhieàu. Haén sôï caû möôøi baåy teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn seõ bò maát maïng heát treân ñaûo Töû Yeân naøy. Haén lieàn ñaùnh raát raùt chæ mong ñaâm cheát ñöôïc ngaøy Ñinh Baát Töù. Möôøi baåy maïng ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn yeân hay nguy, soáng hay cheát laø do söï coù gieát ñöôïc Ñinh Baát Töù hay khoâng quyeát ñònh. Nhöng Ñinh Baát Töù, haù phaûi haïng taàm thöôøng? Tuy laõo ñaõ bò truùng kieám ôû döôùi naùch, song veát thöông khoâng coù gì nguy hieåm. Traùi laïi so vôùi tröôùc laõo ñaùnh caøng haêng hôn. Hai tay laõo phaùt chöôûng nhö vuõ baõo. Baïch Vaïn Kieám noùng naûy muoán haï ñoái phöông ngay, nhöng kieám chieâu tuy döõ doäi hieåm ñoäc maø khoâng ñöôïc chuaån ñích baèng luùc tröôùc. 350 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Baát Töù song chöôûng maùu tít xuyeân qua xuyeân laïi giöõa luoàng aùnh kieám moät caùch mau leï vaø gheâ gôùm, phi thöôøng, maëc daáu veát thöông vaãn tieáp tuïc nhaûy muùa khoâng ngôùt. oOo 351 Typed by COI http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2