Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 4

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

165
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 4

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ TÖ HUYEÀN THIEÁT LEÄNH TRONG TAY TIEÅU CAÙI An Phuïng Nhaät quyeát ñònh chuû yù roài laäp töùc leân ngöïa ra ñi. Ngöïa cuûa haén khoâng nhanh baèng ñoâi tuaán maõ cuûa vôï choàng hoï Thaïch. Hôn nöõa haén khoâng muoán hoï muoán tôùi gaàn neân cho ngöïa ñi thong thaû vì theá maø Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu luïc soaùt thi theå Ngoâ ñaïo Nhaát vaø tieäm baùnh baùn xong roài boû ñi haén môùi ñeán Haàu giaùm taäp. An Phuïng Nhaät coù ñoâi maét raát tinh. töø ñaèng xa, haén ñaõ nhìn thaáy treân noùc nhaø coù ba ngöôøi maëc toaøn ñoà traéng löng ñeo tröôøng kieám. Coi caùch aên maëc cuûa boïn naøy, haén ñoaùn chaéc ngoaøi boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn gaàn mieàn Xuyeân Taïng thì khoâng coøn ai nöõa. An Phuïng Nhaät ruoåi ngöïa gaàn tôùi nôi thì thaáy ba gaõ kia ñeå heát taâm trí vaøo mình nhö ñaïi ñòch. Haén töôûng ba gaõ naøy ñeán taäp kích vôï choàng hoï Thaïch lieàn nghó ngay ñeán caùch mua chuoäc caûm tình vôï choàng nhaø naøy, haén lôùn tieáng goïi. Khoâng ngôø chaïy ñeán nôi thì chaúng thaáy tung tích vôï choàng hoï Thaïch ñaâu caû. Chæ coù baåy teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ñang bao vaây moät gaõ aên xin nhoû tuoåi. An Phuïng Nhaät thaáy raát laáy laøm kyø, baát giaùc ñöa maét nhìn thì thaáy gaõ aên xin maët muõi lem luoác maø thaàn saéc cuõng khoâng ra veû con ngöôøi bieát voõ coâng. Haén thaáy haùn töû maëc aùo traéng luoân luoân ñöa maét ra hieäu cho ñoàng boïn, lieàn nhìn laïi gaõ aên xin moät laàn nöõa. An Phuïng Nhaät nhìn thaáy trong tay gaõ coù moät mieáng saét thì giaät mình kinh haõi. Mieáng saét naøy ñen sì töïa nhö taám “Huyeàn Thieát Leänh” maø caùc giôùi voõ laâm thöôøng ñoàn ñaïi. Haén laïi thaáy boán teân aùo traéng ñöùng ñaèng sau laêm laêm tröôøng kieám trong tay döôøng nhö coù yù muoán chieám ñoaït mieáng saét kia. An Phuïng Nhaät khoâng kòp suy nghó gì nöõa voäi xoay tay ruùt Kim ñao ra söû chieâu “baùt phöông taøng ñao”. Ñoàng thôøi thaân binh haén chuyeån ñoäng xoay quanh gaõ aên xin moät voøng. Thanh Kim ñao hoaù ra beân taû moät ñao, beân höõu moät ñao, tröôùc moät ñao sau moät ñao. Chæ trong nhaùy maét taùm phöông hieän ra hai möôi boán ñao maø boùng ñao naøo cuõng chæ caùch gaõ aên xin chöøng nöûa thöôùc, thaønh ra quanh mình gaõ bao boïc toaøn boùng ñao. Gaõ aên xin thaáy aùnh ñao choùi maét sôï quaù toaøn thaân run laåy baåy. Gaõ oaø leân khoùc. Giöõa luùc gaõ aên xin buoâng tieáng khoùc thì baåy teân aùo traéng ñeàu vung tröôøng kieám ra thaønh moät laøn kieám quang. Laøn kieám quang naøy bao vaây laáy An Phuïng Nhaät 28 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung cuøng gaõ aên xin. Baây giôø luoàng baïch quang vaây ôû voøng ngoaøi lôùn hôn, trong voøng naøy laïi coù moät voøng nhoû aùnh vaøng. Giöõa voøng nhoû aùnh vaøng laïi coù gaõ aên xin ñang khoùc roáng leân, nöôùc maét muõi ñaàm ñìa. Baûy teân aùo traéng ñang duøng tröôøng kieám bao vaây An Phuïng Nhaät cuøng gaõ aên xin, chöa daùm taán coâng thì baát thình lình tieáng voù ngöïa doàn daäp laïi vang leân. Moät con ngöïa traéng moät con ngöïa ñen töø treân ñöôøng quan ñaïo phía taây lao tôùi. Chính laø vôï choàng Thaïch Thanh trôû laïi. Nguyeân hai ngöôøi ñang ruoåi ngöïa vaøo thaønh Bieän Löông thì thaáy boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn xuaát hieän. Hai ngöôøi ñoäng taâm lieàn laäp töùc giuïc ngöïa quay trôû laïi. Coøn ôû ñaèng xa Thaïch thanh ñaõ la leân: -Tuyeát Sôn baèng höõu! An traïi chuû! Caùc vò ñeàu laø nhöõng ngöôøi bieát ñieàu. Coù chuyeän gì xin laáy lôøi leõ noùi vôùi nhau, chôù neân laøm toån thöông hoaø khí. Haùn töû ñöùng ñaàu baûy teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ngöôøi cao lôùn dô thaúng thanh tröôøng kieám leân. Caû baûy teân ñoàng thôøi döøng kieám laïi, nhöng vaãn ñöùng vaây quanh An Phuïng Nhaät. Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu baây giôø ñaõ nhìn thaáy tay gaõ aên xin caàm moät mieáng saét ñaét giaù la leân moät tieáng: -UÙi chaø! Tuy hai ngöôøi chöa hieåu roõ ñoù coù phaûi laø vaät mình muoán tìm hay khoâng nhöng trong loøng ñaõ cöïc kyø hoài hoäp. Thaïch Thanh hoûi: -Tieåu huynh ñeä! Trong tay chuù em coù vaät gì ñoù? Cho ta coi moät chuùt ñöôïc khoâng? Y bieát raèng An Phuïng Nhaät taát khoâng daùm ngaên trôû. Chæ caàn gaõ aên xin ñöa cho laø ñöôïc. Y quyeát ñònh chuû yù roài vöøa noùi vöøa tieán vaøo giöõa. Voøng vaây baûy thanh kieám moät löôõi ñao ñeå toan laáy mieáng saét, y töï löôïng boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn khoâng ngaên caûn noåi mình. Gaõ haùn töû cao lôn maëc aùo traéng laïi leân tieáng: -Thaïch trang chuùa! Trong vuï naøy, boïn taïi haï laø ngöôøi ñeán tröôùc. Maân Nhu noùi ngay: -Caûnh sö huynh! Sö huynh thöû hoûi chuù beù coi ñænh baïc ôû döôùi chaân y coù phaûi laø cuûa ta ñaõ cho khoâng? Caùi ñoù ñuû chöùng minh ai ñaõ ñeán tröôùc. Caâu naøy laø moät chöùng côù huøng hoàn. Naøng ñaõ cho baïc gaõ aên xin, dó nhieân laø naøng phaûi ñeán tröôùc boïn aùo traéng nhieàu. Gaõ haùn töû cao lôùn hoï Caûnh teân Vaïn Chung. Caûnh Vaïn Chung laø moät tay cao thuû trong haøng ñeä töû thöù hai cuûa phaùi Tuyeát Sôn. Gaõ noùi: 29 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Thaïch phu nhaân! Duø hieàn khang ñeä coù ñeán tröôùc vaø cho baïc chuù em naøy thaät, nhöng Huyeàn thieát leänh laø do boïn taïi haï nhìn thaáy tröôùc. Ba tieáng “Huyeàn thieát leänh” vöøa thoát ra khoûi cöûa mieäng Caûnh Vaïn Chung thì Thaïch Thanh, Maãn Nhu vaø An Phuïng Nhaät ñeàu run leân laåm baåm: -Quaû nhieân laø Huyeàn thieát leänh! Saùu teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn kia cuõng loä veû kinh haõi. Thaät ra thì caû baûy teân chöa moät ai nhìn thaáy mieáng saét trong tay gaõ aên xin. Nhöng chuùng thaáy vôï choàng hoï Thaïch cuøng Kim ñao An traïi chuû toû veû nghieâm troïng, chuùng môùi ñoaùn vaät aáy laø Huyeàn thieát leänh. Maët khaùc Thaïch, Maãn, cuõng nghó raèng boïn Caûnh Vaïn Chung bieát nhieàu hieåu roäng laïi laø nhöõng ngöôøi tinh teá nhanh nheïn ñaõ nhìn thaáy taám thieát baøi töø tröôùc, chöù khoâng phaûi chuùng noùi ngoa. Theá roài caû möôøi ngöôøi chaúng ai baûo ai ñeàu xoeø tay ra tröôùc maët gaõ aên xin noùi: -Chuù em! Chuù haõy cho ta! Caû möôøi ngöôøi töï raøng buoäc nhau, neân khoâng ai haï thuû cöôùp ñoaït, vì hoï bieát raèng neáu duøng cöôøng löïc thì dó nhieân baát lôïi. Moät laø nhöõng ngöôøi kia khoâng chòu taát xaûy ra cuoäc tranh phong, hai laø khoâng ñöôïc danh chính ngoân thuaän. Ai cuõng mong raèng gaõ aên xin töï caàm mieáng saét ñöa cho mình. Gaõ aên xin coù ngôø ñaâu caû möôøi ngöôøi cuøng muoán laáy caùi mieáng saét voâ duïng, noù laøm cho gaõ suyùt nöõa phaûi gaãy caû haøm raêng, tuy gaõ ngöøng khoùc nhöng vì hoang mang luoáng cuoáng neân nöôùc maét laïi traøn ra. Baát thình lình moät thanh aâm traàm traàm traàm caát leân: -Ngöôi cho ta quaùch! Moät boùng ngöôøi nhaûy vaøo trong tröôøng, dô tay ra cöôùp laáy mieáng saét trong tay gaõ aên xin. Nhöõng ngöôøi kia lieàn la loái: -Ñeå xuoáng! -Laøm gì theá! -Ngöôi thaät laø lôùn maët! Cuùt ñi! Moãi ngöôøi moät caâu quaùt maéng roài vöøa ñao vöøa tröôøng kieám ñoàng thôøi vung leân nhaèm ñaùnh xuoáng boùng ngöôøi vöøa môùi ñeán. An Phuïng Nhaät ñöùng gaàn gaõ aên xin nhaát vung ñao ra chieâu “Baïch hoàng quaùn nhaät” cheùm xuoáng ñaàu ngöôøi ñoù. Baûy teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn luyeän taäp raát tinh thuïc. Baûy caây kieám ra tay ñaâm vaøo nhöõng phöông vò khaùc nhau cuûa ngöôøi ñoù. Duø ngöôøi ñoù coù traùnh ñöôïc treân vai cuõng khoâng traùnh ñöôïc döôùi chaân, giöõ ñöôïc trung baøn thì ñeå hôû haï baøn hay thöôïng baøn. 30 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu chöa nhìn roõ ngöôøi ñoù laø ai neân khoâng muoán haï ñoäc thuû. Hai thanh kieám vaïch thaønh hình baùn nguyeät. Kieám quang laáp loaùng bao boïc laáy ngöôøi ñoù. Boãng nghe moät traøng tieáng leng keng vang leân. Ngöôøi kia vung tay maáy caùi. Khoâng bieát y duøng thuû phaùp gheâ gôùm gì maø chæ trong chôùp maét ñaõ ñoaït ñöôïc thanh Kim ñao cuûa An Phuïng Nhaät cuøng baûy thanh tröôøng kieám cuûa boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn. Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu thaáy hoå khaåu teâ nhöùc, suyùt nöõa rôùt kieám. Hai ngöôøi hoát hoaûng voäi luøi laïi. Thaïch Thanh saéc maët lôït laït coøn coøn Maãn Nhu thì maët laïi ñoû böøng. Vôïï choàng Thaïch trang chuùa ôû Huyeàn toá trang moät khi ñaõ song kieám hôïp bích thì coù theå noùi laø thieân haï voâ ñòch. Theá maø baây giôø bò ngöôøi ñoù chæ dô ngoùn tay buùng vaøo muõi kieám moät caùi maø thanh kieám trong tay hai ngöôøi suyùt nöõa bay ñi. Töø tröôùc tôùi nay hai ngöôøi laâm ñòch chöa töøng gaëp hoaøn chaûn thaát baïi nhö hoâm nay. Thaïch Thanh cuõng Maãn Nhu trong loøng cöïc kyø kinh haõi, nhìn ra thaáy moät löôõi kim ñao, baûy thanh tröôøng kieám ñaõ caém xuoáng quanh mình ngöôøi ñoù thaønh moät voøng vaây. Ngöôøi môùi ñeán naøy maëc aùo baøo xanh, raâu ngaén vaøo traïc möôi tuoåi. Maët laõo aån hieän moät thanh khí, loä veû vui möøng khoân xieát. Thaïch Thanh chôït nhôù tôùi moät ngöôøi lieàn buoät mieäng la leân: -Phaûi chaêng toân giaù laø chuû nhaân Huyeàn thieát leänh? Ngöôøi kia cöôøi khaø khaø noùi: -Haéc baïch song kieám taïi Huyeàn Toá trang ñöôïc ngöôøi giang hoà keâu laø kieám thuaät thoâng thaàn, quaû nhieân danh baát hö truyeàn. Laõo phuù vöøa laáy taùm phaàn löïc löôïng chia ra ñoái phoù vôùi taùm vò baèng höõu. Coøn phaàn thöù chín ñeå ñoái phoù vôùi Hieàn khang Leä, maø khoâng ñoaït ñöôïc binh khí cuûa hai vò. Hôõi oâi! Coâng phu “ñaøn chæ thaàn thoâng” cuûa laõo phu ngaøy nay khoâng duøng ñöôïc nöõa, vì “ñaøn chæ” thì coù maø thaàn thoâng thì khoâng. Xem chöøng phaûi möôøi naêm khoå luyeän nöõa, chöa chaéc ñaõ thaønh coâng. Thaïch Thanh nghe laõo noùi thì khoâng coøn hoaøi nghi nöõa, lieàn chaép tay noùi: -Vôï choàng taïi haï chuyeán naøy ñeán Haø Nam laø coù yù ñònh leân Ma thieân Nhai ñeå baùi kieán toân giaù. Duø nguyeän voïng chöa thaønh, may laïi coù duyeân ñöôïc gaëp toân giaù nôi ñaây thì chuyeán ñi naøy khoâng ñeán noãi voâ ích. Vôï choàng taïi haï baát taøi, kieám thuaät thoâ thieån, ñoái vôùi con maét cuûa toân giaù khoâng boõ laøm troø cöôøi. Böõa nay toân giaù thu ñöôïc Huyeàn thieát leänh veà thaät laø ñaùng möøng. Vôï choàng taïi haï xin cung hæ. Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn nghe Thaïch Thanh noùi vaäy thì ñoaùn ngaàm trong buïng: 31 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Chaúng leõ laõo maëc aùo xanh naøy laïi laø chuû nhaân Huyeàn thieát leänh mang bieät Taï Yeân Khaùch ö ? Coi maët muõi laõo khoâng gioáng nhö tay ñaïi cao thuû maø heát thaûy ngöôøi voõ laâm nghe deán teân tuoåi ñeàu phaûi kinh hoàn ñaùng tôûm. Nhöng laõo vöøa ra moät chieâu thöùc ñaõ ñoaït ngay ñöôïc tröôøng kieám cuûa boïn mình, khoâng ñuùng laõo thì coøn ngöôøi thöù hai naøo nhö vaäy nöõa? Baûy ngöôøi ngô ngaùc nhìn nhau laúng laëng khoâng ai leân tieáng. An Phuïng Nhaät chaép tay noùi: -Vöøa roài taïi haï maïo phaïm hoå oai. Baây giôø xin coù lôøi taï loãi. Ngöôøi aùo xanh naøy chính laø Taï Yeân Khaùch ôû Ma thieân Nhai. Taï Yeân Khaùch cöôøi ha haû noùi: -Theo luaät leä ngaøy thöôøng cuûa laõo phu thì caùc ngöôi daõ duøng thöù binh khí gì ñeå coâng kích laõo phu laø laõo phu phaûi traû baèng thöù binh khí ñoù. Tæ duï nhö ngöôi duøng Kim ñao cheùm vaøo vai beân taû cuûa laõo phu thì ñöông nhieân laõo phu cuõng duøng löôõi Kim ñao ñoù ñeå cheùm vaøo vai taû ngöôi. Laõo cöôøi noùi tôùi ñaây roài caàm mieáng saét tung leân moät caùi, tuûm tæm cöôøi noùi tieáp: -Nhöng hoâm nay laõo phu ñaõ töû teá nhieàu. Nhaùt ñao ñoù haõy göûi laïi. Roài laõo trôû vaøo, töøng teân moät trong baûy teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn noùi: -Ngöôi ñaâm vaøo ngöïc laõo phu. -Ngöôi ñaâm vaøo ngöïc huyeät “hoaøn khieâu” ôû ñuøi laõo phu. Ngöôi ñaâm vaøo löng beân traùi laõo phu. -Ngöôi cheùm vaøo ñuøi laõo phu… Baûy teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn nghe laõo noùi ñuùng töøng chieâu thöùc moät khoâng sai chuùt naøo thì trong loøng cöïc kyø kinh haõi. Trong luùc caáp baùch maø laõo thaáy ñöôïc roõ raøng töøng ngöôøi moät ra chieâu vaø laïi nhôù moät caùch raát raønh maïch. Nguyeân moät ñieåm naøy cuõng ñuû toû nhôõn löïc cuøng kyù öùc cuûa laõo treân ñôøi khoâng ai bì kòp. Boãng laïi nghe laõo noùi tieáp: -Taát caû nhöõng moùn ñoù laõo phu haõy ghi vaøo trong daï. Luùc naøo noåi hung leân seõ ñeán ñoøi nôï caùc ngöôi. Trong boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn, moät teân luøn nhaát lôùn tieáng noùi: -Chuùng ta taøi ngheä chaúng baèng laõo ñaønh chòu thua keùm roài. Laõo coøn noùi maùt laøm chi ? Baát taát laõo phaûi ghi vaøo soå nôï, ñaâm ta moät nhaùt ñi cho roài ! Ai hôi ñaâu maø ñeå moùn nôï ñoù trong daï ñöôïc. Gaõ naøy teân goïi Vöông Vaïn Nhaän, tính khí cöông cöôøng maø laïi coá chaáp. Gaõ bieát mình khoâng ñòch noåi thì ñaønh chòu, nhöng khoâng muoán ñeå ai mæa mai ñeán ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn. Taï Yeân Khaùch gaät ñaàu noùi: -Hay laém! 32 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Roài laõo ruùt laáy thanh tröôøng kieám cuûa Vöông Vaïn Nhaän ñaâm ra luoân. Vöông Vaïn Nhaän voäi nhaûy luøi ra phía sau ñeå traùnh. Ngôø ñaâu theá kieám cuûa Taï yeân Khaùc h thaàn toác phi thöôøng. Ngöôøi Vöông Vaïn Nhaän coøn lô löûng treân khoâng, muõi kieám ñaõ ñuïng vaøo tröôùc ngöïc gaõ. Taï yeân Khaùch rung tay moät caùi roài thu kieám veà. Vöông Vaïn Nhaän hai chaân chaám ñaát, thaáy tröôùc ngöïc maùt röôïi lieàn cuùi xuoáng coi baát giaùc keâu leân moät tieáng: -UÙi chaø! Gaõ thaáy ngöïc mình hôû ra moät loã troøn baèng cheùn traø, thì ra Taï yeân Khaùch luùc rung tay ñaõ duøng muõi kieám khoeùt moät vong troøn ôû tröôùc ngöïc gaõ. Ba laàn aùo gaõ maëc ñeàu bò khoeùt heát ñeå hôû caû thòt ra, töïa hoà ñaõ duøng keùo caét moät loã troøn. Giaû tæ laõo ra tay naëng hôn chuùt nöõa thì ñaõ khoeùt saâu vaøo ñeán traùi tim gaõ roài. Vöông Vaïn Nhaän sôï xaùm maët laïi, ngaây ngöôøi ra. An Phuïng Nhaät thì trong loøng boäi phuïc voâ cuøng. Haén khoâng nhòn ñöôïc, baät leân tieáng hoan hoâ: -Haûo kieám phaùp! Noùi veà phoùng kieám cho ñuùng boä vò, kình löïc ra cho vöøa vaën thì chieâu thöùc cuûa Taï yeân Khaùch vöøa roài, vôï choàng Thaïch Thanh neáu coá gaéng cuõng coù theå laøm ñöôïc. Nhöng kieám theá ñi mau leï khieán cho ñoái phöông bieát roõ choã naøo maø vaãn khoâng traùnh neù ñöôïc thì Thaïch Thanh vaø Maãn Nhu töï bieát mình khoâng bao giôø bì kòp. Hai ngöôøi ñöa maét nhìn nhau, trong loøng vöøa khoù chòu vöøa hoái tieác. Hoï laåm baåm: -Voõ coâng laõo naøy thieät laø kyø dò khoâng bieát ñeán ñaâu maø löôøng! Mình thaät vaän xui. Giaû tæ ñeán sôùm moät böôùc thì ñaõ laáy ñöôïc Huyeàn thieát leänh roài, laøm gì maø chaúng traû xong ñaïi moái thuø kia? Taï yeân Khaùch haén g gioïng moät tieáng, roài caát böôùc ñi luoân. Moät thieáu nöõ trong boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ñoät nhieân la leân: -Taï tieân sinh! Khoan ñaõ! Taï yeân Khaùch quay laïi hoûi: -Chuyeän gì vaäy? Thieáu nöõ naøy teân laø Hoa Vaïn Töû, naøng ñaùp: -Vöøa roài toân giaù ñaõ nöông tay khoâng haï saùt Sö ca taïi haï, caû phaùi Tuyeát Sôn cuøng ñoäi ôn saâu nhöng taïi haï muoán hoûi moät caâu: Toân giaù caàm mieáng saét ñoù phaûi chaêng laø Huyeàn thieát leänh? Taï Yeân Khaùch veû maët ngaïo ngheã hoûi laïi: -Phaûi thì sao? Maø khoâng phaûi thì sao? Hoa Vaïn töû ñaùp: -Neáu khoâng phaûi laø Huyeàn Thieát leänh thì toân giaù coù ñieàu laàm loãi ñoù. 33 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Caûnh Vaïn Chung quaùt leân: -Hoa sö muoäi! Khoâng ñöôïc nhieàu lôøi! Boãng thaáy Taï yeân Khaùch maët noåi gaân xanh roài bình tónh laïi. Moïi ngöôøi ñeàu bieát Taï yeân Khaùch taâm tính taøn nhaãn hieáu saùt, hoát hæ hoát noä, laøm vieäc gì ñeàu töï yù mình, caû haéc ñaïo laãn baïch ñaïo khoâng bieát bao nhieâu haûo haùn cheát veà tay laõo. Voõ coâng laõo thaät laø gheâ gôùm maø haønh tung laïi khoâng nhaát ñònh. Tuy coù nhieàu ngöôøi muoán tìm laõo ñeå baùo thuø maø khoâng hieåu taïi sao hoï ñeàu bò cheát doïc ñöôøng. Nhöõng naêm gaàn ñaây, keû thuø cuûa laõo ñeàu bò laõo gieát cho kyø heát, coøn moät soá bieát raèng khoâng ñòch noåi ñaønh boû yù nieäm baùo thuø. Böõa nay laõo bò möôøi ngöôøi vaây ñaùnh maø khoâng ñaû thöông moät ai thì laõo ñaõ trôû neân ñaïi töø bi laém roài. Hoa Vaïn Töû khoâng bieát troïng khinh daùm thoát ra lôøi xuùc phaïm. Chaúng nhöõng boïn ñoàng moân phaùi Tuyeát Sôn ñem loøng khieáp sôï maø vôï choàng hoï Thaïch cuõng lo thay cho naøng ñeán toaùt moà hoâi. Taï yeân Khaùch dô cao taám thieát baøi leân lôùn tieáng nieäm: - Naøy leänh Huyeàn thieát, caàu ñaâu nghieäm ñoù! Laõo xoay taám thieát baøi laïi nieäm tieáp: -Taám Huyeàn Thieát leänh naøy thaät hieám coù. Ñao kieám cheùm vaøo cuõng khoâng söùt meû. Laõo noùi xong löôïm moät thanh kieám ôû döôùi ñaát cheùm vaøo thieát baøi ñaùnh choang moät tieáng. Thanh tröôøng kieám gaõy laøm hai ñoaïn , ñoaïn treân vaêng ñi taám thieát baøi vaãn khoâng bò maûy may daáu veát naøo caû. Laõo sa saàm neùt maët lôùn tieáng hoûi: -Coøn ta laàm loãi ôû choã naøo? Hoa Vaïn Töû ñaùp: -Tieåu nöõ ñöôïc nghe caùc baïn giang hoà noùi raèng: Taï tieân sinh coù ba taám Huyeàn Thieát baøi ñaõ chia ra ñeå taëng nhöõng ngöôøi coù ôn vôùi Taï tieân sinh. Ba ngöôøi ñöôïc Taï tieân sinh taëng cho thieát baøi vaø daën giöõ leänh baøi ñoù ñeå phoøng khi coù vieäc gì duø khoù ñeán ñaâu, taï tieân sinh cuõng laøm thay cho ñöôïc tôùi nôi. Ñieàu ñoù coù thaät khoâng? Taï yeân Khaùch ñaùp: -Ñuùng theá! Vuï naøy trong voõ laâm coøn ai khoâng bieát? Laõo vöøa noùi vöøa ra chieàu ñaéc yù. Hoa Vaïn Töû noùi: -Tieåu nöõ nghe noùi trong ba taám Huyeàn Thieát leänh thì hai taám ñaõ quay veà tieàn boái roài. Nhaân theá maø voõ laâm xaûy ra hai vieäc kinh thieân ñoäng ñòa. Thieát baøi naøy laø caùi cuoái cuøng, coù phaûi theá khoâng? Taï yeân Khaùch nghe naøng noùi “nhaân ñoù maø xaûy ra hai vuï kinh thieân ñoäng ñòa” thì saéc maët ñaõ hoøa hoaõn laïi döôøng nhö laáy laøm vöøa yù. Laõo ñaùp: 34 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Phaûi roài! OÂng baïn ñöôïc ta taëng taám Huyeàn Thieát leänh naøy qua ñôøi ñaõ laâu. Baûn laõnh y raát cao cöôøng chaû coù vieäc gì y khoâng laøm noåi. Vaäy taám baøi naøy khoâng ñöôïc vieäc gì cho y. Y cheát roài laïi khoâng coù con caùi, neân leänh baøi naøy môùi loït vaøo tay keû khaùc. Maáy naêm nay bao nhieâu ngöôøi lieàu maïng ñi tìm kieám noù vôùi muïc ñích laø ñeå sa laõo phu laøm cho hoï moät vieäc thaät lôùn. Ha ha! Ngôø ñaâu böõa nay laõo phu laïi thu ñöôïc noù veà moät caùch deã daøng, laõo phu thu ñöôïc leänh baøi roài thì caùc baïn giang hoà khoâng khoûi coù chuùt thaát voïng. Nhöng laõo phu nghó ñoù cuõng laø moät ñieàu may ñeå ai naáy ñeàu tai qua naïn khoûi. Laõo noùi tôùi ñaây vung chaân ñaù caùi thaây Ngoâ Ñaïo Nhaát ra xa maáy tröôïng vaø noùi tieáp: -Ngöôi ñaõ ñöôïc leänh baøi, chöa kòp ñem ñeán ñeå phieàn ta thì chính ngöôi ñaõ thaønh caùi ñích cho bao nhieâu caëp maét theo doõi. Boïn ngöôøi voõ laâm chaúng ai khoâng muoán gieát ngöôi cho söôùng tay, chaúng ai khoâng muoán ñoaït ñöôïc leänh baøi, ñeán Thaïch tranh chuùa ôû Huyeàn toá trang laø ngöôøi hieàn ñöùc coøn chöa thoaùt ñöôïc khoûi voøng traàn tuïc, huoáng chi ngöôøi khaùc. Ha ha! Ha ha! Caâu noùi sau cuøng cuûa laõo ñaày veû mæa ñôøi. Thaïch Thanh nghe laõo noùi caâu naøy baát giaùc theïn ñoû maët leân. ÔÛ trong voõ laâm, y laø ngöôøi nhaãn naïi ñaõ quen, khoâng hay noåi côn töùc giaän. Hôn nöõa beà ngoaøi tuy y aên noùi vôùi ai cuõng nieàm nôû, lòch söï maø y noùi caâu gì moïi ngöôøi cuõng nghe theo, khoâng moät ai phaûn khaùng. Khoâng ngôø böõa nay y bò Taï yeân Khaùch mæa mai ra maët. Con ngöôøi caøng bình tónh cao ngaïo bao nhieâu, luùc bò maát maët laïi caøng maát maët baáy nhieâu. Maãn Nhu töùc quaù, saéc maët lôït laït, naøng khoâng ngôùt ngoù leùn veû maët Thaïch Thanh. neáu naøng thaáy lang quaân coù yù muoán ruùt kieám laø laäp töùc naøng seõ lieàu maïng vôùi Taï Yeân Khaùch. Tuy naøng bieát roõ mình khoâng ñòch noåi nhöng noãi caêm töùc naøy caøng khoâng theå daèn loøng ñöôïc. Boãng nghe Taï yeân Khaùch laïi noùi: -Vôï choàng Thaïch tranh chuùa laø baäc anh huøng haøo kieät, duø taám Huyeàn Thieát leänh naøy coù loït vaøo tay hai vò cuõng chæ keâu laõo phu phaûi boân ba vaát vaû laøm moät vieäc khoù khaên maø thoâi. Nhöng noù maø loït vaøo tay keû tieåu nhaân voâ lieâm só coù theå baét laõo phu töï chaët chaân tay, soáng khoâng ñöôïc chaúng cheát cho môùi thaät laø khoå. Duø ai ñeán coù yeâu caàu laõo phu phaûi töï saùt, neáu laõo phu khoâng nghe thì ra ñaõ töï mình huyû boû lôøi “caàu ñaâu nghieäm ñaáy”. Theá laø laõo phu vaän ñoû neân môùi thu hoài ñöôïc leänh baøi moät caùch deã daøng. Ha ha! Tieáng cöôøi cuûa laõo laøm rung ñoäng caû maùi nhaø. Trong Haàu giaùm taäp, coù maáy chaøng thanh nieân lôùn maät daùm choïc cöûa soå doøm troäm ra. Hoï vöøa nghe tieáng cöôøi ruøng rôïn cuûa Taï yeân Khaùch thì ñeàu ruït ñaàu vaøo ngöôøi run leân baàn baät. 35 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Hoa Vaïn Töû tuy coøn nhoû tuoåi, nhöng laø ngöôøi gan daï. Naøng lôùn tieáng noùi: -Ngaøy tröôùc Taï tieân sinh ñaõ ra lôøi theà ñoäc laø baát luaän leänh baøi loït vaøo tay ai maø ñem ñeán, ñeàu ñöôïc tieân sinh laøm theo nhö yù sôû caàu. Duø keû ñoù coù oaùn thuø ñeán baûy ñôøi cuõng khoâng gia haïi… Naøng noùi ñeán ñaây thì soá ngöôøi xem gia taêng leân nhieàu. Boïn Phuøng Chaán Voõ, Baûn khoâng ñaïo nhaân, Chu Muïc cuõng ñaõ tôùi nôi. Hoa Vaïn Töû laïi hoûi: -Taám baøi naøy Taï tieân sinh laáy ñöôïc ôû trong tay chuù nhoû kia maø sao tieân sinh khoâng giaûi quyeát cho chuù moät vaán ñeà khoù khaên? Taï Yeân Khaùch cöôøi phì moät tieáng roài noùi: -Gaõ aên xin ñoù laø caùi coùc gì ? Taï yeân Khaùch naøy maø ñi nghe lôøi thaèng nhoû aên xin thì buoàn cöôøi cheát maát! Hoa Vaïn Töû doõng daïc noùi: -Caùc vò baèng höõu ñaõ nghe thaáy chöa ? Teù ra Taï tieân sinh bieåu chuù nhoû haønh khaát kia khoâng phaûi laø ngöôøi, neân khoâng ñaùng keå. Taï Yeân Khaùch maët laïi xanh leø, laõo laåm baåm: -Con nha ñaàu naøy thaät laø ñaùo ñeå. Noù laøm cho mình ñeán phaûi maát maët vaø khieán cho ngöôøi ta noùi sau löng laø mình khoâng troïng chöõ tín. oOo 36 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2