Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 42

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

75
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 42: Hai người Lạ Mặt Ðến Tân An Bỗng nghe tiếng một người nói: -Hồ đại ca! Ðại ca tính vụ này có liên quan gì đến chúng ta không? Hồ đại ca đáp: -Hai vị sứ giả thưởng thiệt phạt ác đã ra đi tuần thì bất cứ bang hội nào trên chốn giang hồ đều khó ung dung được ngoài vòng pháp luật.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 42

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI HAI HAI NGÖÔØI LAÏ MAËT ÑEÁN TAÙN AN Boãng nghe tieáng moät ngöôøi noùi: -Hoà ñaïi ca! Ñaïi ca tính vuï naøy coù lieân quan gì ñeán chuùng ta khoâng? Hoà ñaïi ca ñaùp: -Hai vò söù giaû thöôûng thieät phaït aùc ñaõ ra ñi tuaàn thì baát cöù bang hoäi naøo treân choán giang hoà ñeàu khoù ung dung ñöôïc ngoaøi voøng phaùp luaät. Haõy xem vaän meänh cuûa moïi ngöôøi ra sao môùi bieát ñöôïc. Y traàm ngaâm moät luùc roài noùi tieáp: -Baây giôø ngöôi ngaám ngaàm phaùi ngöôøi ñi baåm vôùi Toån g ñaø chuùa. Heát thaûy anh em trong hai thuyeàn ñeàu tuï taäp caû vaøo ñaây. Baát luaän laø ai cuõng khoâng ñöôïc nhuùc nhích. Chuùng ta cho thuyeàn chaïy tôùi xem chaøi nhoû ngoaøi caûng Hoàng Lieãu. Hai vò söù giaû thöôûng thieät phaït aùc ñaõ qua con thuyeàn naøy vaø tieâu dieät heát nhaân vaät ñaàu naõo bang Phi Ngö, thì laàn naøy chaéc hai vò khoâng leân thuyeàn nöõa. Ngöôøi kia möøng rôõ noùi: -Phaûi roài ! Keá aáy raát dieäu. Hai vò söù giaû thieän aùc roài coù trôû laïi qua thuyeàn naøy thì cuõng cho laø thuyeàn töû thi cuûa bang Phi Ngö chaúng treøoleân laøm chi nöõa. Baây giôø taïi haï xin ñi truyeàn leänh ngay. Thaïch Phaù Thieân naèm phuïc döôùi ñaùy thuyeàn, laéng tai nghe nhöõng ngöôøi treân khoang thì thaøo baøn taùn, töôûng chöøng nhö ñaïi hoaï ñeán nôi roài. Coù ngöôøi noùi: -Thieát Xoa hoäi chuùng ta khoâng coù ñieàu chi ñaéc toäi vôùi beân ñoù thì hai vò söù giaû vò taát ñaõ tìm ñeán boïn mình. Moät ngöôøi khaùc hoûi laïi: -Deã thöôøng bang Phi Ngö daùm caû gan ñaéc toäi vôùi beân ñoù hay sao? Theo choã taïi haï kinh nghieäm thì treân choán giang hoà cöù rong Voøng möôøi naêm laïi gaëp moät laàn kieáp naïn raèng laàn naøy... laàn naøy... Boãng coù ngöôøi ngaét lôøi: -Laõo Lyù! Hay laø thöû yeâu caàu Toång ñaø chuùa vaâng meänh qua ñoù thöû xem theá naøo? Laõo Lyù haéng gioïng moät tieáng roài ñaùp: -Ai ñaõ ñi laø khoâng trôû veà nöõa. Maáy chuïc naêm tröôùc caùc vò Toång ñaø chuùa, bang chuùa, chöôûng moân qua ñoù roài coù ai veà ñöôïc ñaâu? Toång ñaø chuùa cö xöû vôùi chuùng ta 372 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn raát töû teá chaúng leõ chuùng ta laïi ham soáng sôï cheát ñeå laõo gia ñôn phöông ñoäc maõ daãn thaân vaøo nôi nguy hieåm chòu maát maïng ö? Laïi ngöôøi khaùc noùi: -Phaûi ñaáy! Baây giôø chæ coù caùch taïm laùnh ñi laø hôn. May chuùng ta phaùt giaùc ra sôùm cuõng laø nhôø aâm phuø döông trong hoaøng thieân che chôû khieán cho Thieát Xoa hoäi chuùng ta qua khoûi kieáp vaän naøy. Xoùm chaøi ôû ngoaøi caûng Hoàng Lieãu laø nôi raát kín ñaùo. Chuùng ta ñeán ñoù taïm laùnh thì duø hai vò söù giaû thieän aùc coù tai thính maét tinh ñeán ñaâu cuõng khoù maø phaùt giaùc ra ñöôïc. Hoà ñaïi ca noùi: -Ngaøy tröôùc Toång ñaø chuùa söûa sang xoùm chaøi naøy laø ñeå duøng vaøo vieäc nhö böõa nay. Taùm naêm trôøi nhöõng ngöôøi daân chaøi trong xoùm ñoù chöa ra khoûi thoân oå moät böôùc. Hoï duøng nôi ñoù laøm choán ñaøo nguyeân 1 ngoaøi coõi tuïc ñeå laùnh naïn. Boãng coù tieáng oàm oàm caát leân: -Boïn Thieát Xoa hoäi cuûa chuùng ta vuøng vaãy reûo nguyeân giang soùng Tröôøng giang, khoâng bieát sôï trôøi sôï ñaát laø gì. Ngay ñöùc Hoaøng Ñeá cuõng laøm ngô. Theá maø vöøa nghe ñeán hai teân söù giaû Thöôûng thieän phaït aùc chi chi ñoù ñaõ sôï co ......chaïy tôùi chui ruùt vaøo xoùm chaøi heûo laùnh ngoaøi Hoàng Lieãu caûng laøm thaân phaän con ruøa ñen. Duø cho laàn naøy troán traùnh ñöôïc, nhöng ngaøy sau, meï kieáp! Coù keû hoûi tôùi thì ñem nhöõng caùi maët mo caát ñi ñaâu? Chi baèng quyeát ñaáu vôùi chuùng moät traän vò taát ñaõ chòu maát maïng. Hoà ñaïi ca noùi ngay: -Phaûi ñaáy! Chuùng ta ñaõ aên cheùn côm giang hoà thì coù gaëp chuyeän ñoå maùu cuõng ñaùng. Meï kieáp! Coù bao giôø laïi ñaàu qui Vöông laõo Luïc bieát sôï ai... ha ha!... Hoà ñaïi ca chöa röùt lôøi, ñoät nhieân moät tieáng ruù theâ thaûm vang leân, Töø ñoù trong khoang thuyeàn im khaêng phaéc. Thaïch Phaù Thieân nghe nhöõng tieáng tí taùch, roài chaøng caûm thaáy töøng gioït nöôùc nhoû xuoáng löng baøn tay mình, chaøng ñöa tay leân muõi ngöûi thaáy muøi tanh saëc suïa thì bieát ngay laø maùu. Maùu tieáp tuïc nhoû xuoáng. Thaïch Phaù Thieân baây giôø môùi hieåu boïn hoï ngoài ngay beân treân mình. Chaøng maø nhuùc nhích moät chuùt ñeå phaùt ra tieáng ñoäng thì khoù loøng 1 Hoaøng ñaïo Chaân ñôøi taán ñaùnh caù ôû ven suoái moät hoâm laïc tôùi röøng ñaøo ñaày hoa nôû, toø moø ñi heát khu röøng ñaøo thì ñeán moät traùi nuùi raát hieåm hoùc thì ñeán moät khu ñaát baèng phaúng, roäng raõi, saùng suûa, coù ñuû nhaø cöûa, gaø choù, nhö ôû nhaân gian. Hoaøng vaøo hoûi ngöôøi ôû ñoù môùi bieát oâng toå hoï vaøo ñaây laùnh naïn töø ñôøi nhaø Traàn roài ôû luoân. Hoï chaúng bieát chi ñeán chuyeän theá gian nöõa. Thaäm chí giang sôn ñaõ thuoäc veà nhaø Taán hoï cuõng khoâng hay. Hoaøng ñaïi Chaân ra veà, sau muoán ôû laïi choã naøy maø khoâng tìm thaáy ñöôøng nöõa. (Thöôïng Höõu Laïc) 373 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn traùnh khoûi hoaï saùt thaân, neân chaøng ñaønh cho maùu töôi tieáp tuïc nhoû xuoáng ngöôøi chaøng. Boãng nghe Hoà ñaïi ca lôùn tieáng quaùt: -Ngöôi traùch ta sao laïi haï saùt Laïi qui ñaàu ö? Moät ngöôøi caát gioïng run run ñaùp: -Khoâng ... khoâng phaûi ñaâu... Vöông laõo luïc quaû laø aên noùi loã maõng, traùnh gì Hoà ñaïi ca chaúng noåi noùng. Coù ñieàu... gaõ ñoái vôùi baûn hoäi... tröôùc nay vaãn moät daï trung thaønh. Hoà ñaïi ca quaùt hoûi: -Theá laø ngöôi baûo ta khoâng hieåu loøng ngöôøi chöù gì ? Ngöôøi kia voäi noùi: -Khoâng ...khoâng phaûi... Y chöa röùt lôøi, boãng nghe moät tieáng ruù theâ thaûm vang leân! Hieån nhieân y laïi bò gaõ hoï Hoà haï saùt roài. Thaïch Phaù Thieân laïi nghe maùu nhoû töøng gioït töø treân ...thuyeàn xuoáng ñaùy. may maø ngöôøi naøy khoâng ngoài ôû treân choã chaøng naèm neân maùu khoâng nhoû vaøo ngöôøi chaøng. Gaõ Hoà ñaïi ca kia gieát lieàn moät luùc hai ngöôøi, nhöõng keû baøng quan khi naøo coøn daùm coù lôøi dò nghò nöõa? Laïi nghe gaõ hoï Hoà leân tieáng: -Khoâng phaûi ta taâm ñòa hieåm ñoäc, thuû ñoaïn taøn aùc, chaúng nghó gì ñeán tình anh em ñaâu. Nhöng vì vuï naøy coù quan heä ñeán moät maïng soáng cuûa maáy ngaøn ngöôøi ñoàng moân. Vuï naøy maø chæ tieát loä moät chuùt thì heát thaûy daân chaøi bang Phi Ngö ñeàu bò naïn nhö nhau. Laïi ñaàu qui vöông laõo luïc caøn rôõ töï cho mình laø anh huøng haûo haùn daùm lo où om soøm. Haén coi thöôøng tính maïng haén ñaõ ñaønh, chaúng leõ haén ñeå caû toång ñaø chuùa vaø heát thaûy anh em cuõng maát maïng hay sao? Moïi ngöôøi ñeàu noùi huøa theo: -Daï phaûi! Daï phaûi! Gaõ hoï Hoà laïi noùi: -Neáu muoán thoaùt cheát thì chæ coù caùch ngoài yeân trong khoang thuyeàn im hôi laëng tieáng giaû ngaây giaû daïi. Tieåu Toáng Ngöôi laïi beû laùi vaø laáy moät maûnh buoàm raùch che leân mình ñöøng ñeå ngöôøi ta nhìn thaáy. Thaïch Phaù Thieân naèm phuïc döôùi ñaùy thuyeàn chaøng laéng tai nghe nöôùc chaûy roùc raùch. Moïi ngöôøi trong khoang thuyeàn töôûng chöøng ñang oâm moái lo aâu neân chaúng ai noùi naêng gì. 374 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Tröôùc tình traïng naøy, Thaïch Phaù Thieân phaûi nín thôû khoâng daùm ho he. Chaøng oân laïi ngaøy hoâm qua luùc chaøng ôû beân soâng ñaõ thi trieån nhöõng chieâu thöùc gì. Naøo tay kieám tay ñao, naøo quyeàn cöôùc cuûa Ñinh Baát Töù, naøo pheùp caàm naõ cuûa Ñinh Ñang. Taát caû caùc chieâu thöùc laàn löôït hieän ra trong ñaàu oùc chaøng. Baát giaùc chaøng ñaõ ñem bao nhieâu noäi löïc ôû trong ngöôøi doàn caû vaøo nhöõng chieâu soá ñoù. Coù luùc chaøng nhaän thaáy moät chieâu thöùc naøo khoâng oån thì chaøng xeáp ñaët laïi trong ñaàu oùc. Bao nhieâu taâm thaàn ñeå heát vaøo voõ hoïc. Thôøi gian laëng leõ troâi khoâng bieát ñaõ bao laâu. Ban ñaàu chaøng coøn phaân taâm ñeå yù nghe trong khoang thuyeàn xem nhöõng ngöôøi trong Thieát Xoa hoäi coù ñoäng tónh gì. Veà Sau taâm thaàn chaøng chuyeân chuù heát vaøo voõ hoïc. Suoát moät ñeâm chaøng tieàm taâm suy nghó, bao nhieâu noäi coâng ngoaïi coâng tích tröõ caùc nôi haøng maáy naêm nay baây giôø ñi ñeán choã thoâng suoát heát caû. Ai ngôø gaõ Caåu taïp Chuûng nhoû tuoåi ngôù ngaån nhö maùn röøng nay boãng bieán thaønh moät tay cao thuû voõ hoïc hieân ngang töï laäp trong voõ laâm. Maáy giôø sau chaøng nhôù laïi cuoäc ñaáu giöõa vôï choàng Thaïch Thanh cuøng Baïch Vaïn Kieám ôû trong mieáu thoå ñòa, tieáp theo laø nhöõng quyeàn chieâu cuûa Ñinh Baát Tam vaø Ñinh Baát Töù trong thuyeàn treân soâng Tröôøng giang, cho ñeán cuoäc ñaáu giöõa anh em hoï Ñinh vaø Baïch Vaïn Kieám treân ñaûo Töû Yeân. Nhöõng luùc ñöông tröôøng chaøng chæ coi baèng con maét hoå ñoà, chöa theå hieåu ñeán choã tinh yeáu cuûa noù. baây giôø chaøng hoài töôûng laïi thì töøng chieâu töøng thöùc ñeàu thaáy roõ raøng nhö ngoùn tay. Thaïch Phaù Thieân ñang xuaát thaàn ngaãm nghó veà chieâu thöùc voõ hoïc thì ñoät nhieân vang leân nhöõng tieáng loaûng xoaûng. Ñoù laø nhaø ñoø thaû neo ñoå thuyeàn. Hoà ñaïi ca laïi leân tieáng: -Anh em ñaõ vaøo nhaø roài thì khoâng ai ñöïôc ra nöõa, phaûi chôø Toång ñaø chuùa tôùi nôi ñeå nghe hieäu leänh cuûa laõo gia. Moïi ngöôøi ñeàu haï thaáp gioïng vaâng daï tuaân lôøi roài len leùn leân bôø. Chæ trong khoaûng khaéc moïi ngöôøi leân heát, trong thuyeàn chaúng coøn moät ai. Thaïch Phaù Thieân laïi chôø moät luùc nöõa vaø lieäu chöøng moïi ngöôøi ñaõ vaøo nhaø heát roài chaøng môùi môû vaùn thuyeàn thoø ñaàu leân ñeå yù nhìn quanh moät löôït. AÙnh döông quang ñaõ roïi vaøo choùi maét, Thaïch Phaù Thieân bieát laø saùng roõ roài. Chaøng nhìn qua cöûa soå ra ngoaøi khoâng thaáy coù ngöôøi, môùi daùm boø leân khoang thuyeàn. Trong khoang thuyeàn xaùc cheát vaãn coøn naèm laên ra ñoù. Thaïch Phaù Thieân löôïm moät thanh ñao giaét vaøo sau löng. Chaøng laïi thoø tay vaøo boïc töû thi laàn laáy ít tieàn ñeå leân bôø mua côm aên. 375 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân ñi laïi ñaèng laùi nheï nhaøng nhaûy leân bôø. Chaøng khom löng theo baõi soâng chaïy leï veà phía tröôùc. Chaøng chaïy ñöôïc chöøng hôn nöûa daëm môùi leân bôø ñi vaøo con ñöôøng nhoû. Chaøng nghó baây giôø vaãn chöa thoaùt khoûi voøng nguy hieåm, caøng ñi xa hôn caøng toát. Nghó vaäy chaøng laïi co gioø chaïy thieät mau. May thoân chaøi naøy cöïc kyø heûo laùnh. Trong voøng hôn möôøi daëm khoâng coù nhaø ôû naøo khaùc, maø cuõng chöa gaëp moät ai. Thaïch Phaù Thieân möøng thaàm cho mình gaëp vaän may. Chaøng coù bieát ñaâu tröôùc ñaây laùc ñaùc cuõng coù nhaø noâng hoä. Nhöng hoï ñeàu bò Thieát Xoa hoäi ngaám ngaàm phoùng ñoäc laøm cho boïn naøy cheát caû roài. Coù ngöôøi vöøa thieân cö tôùi nôi, chöa ñöôïc bao laâu cuõng ngoä ñoïc maø cheát. Nhöõng höông daân quanh ñaây ñeàu cho laø Hoàng Lieãu caûng naøy bò chuùa oân giaûi taät dòch. Baûy taùm naêm lieàn, moïi ngöôøi ñeàu laùnh ñi xa vaø nôi ñaây thaønh saøo huyeät cöïc kyø bí maät cuûa Thieát Xoa hoäi. Thaïch Phaù Thieân laïi chaïy luoân maáy daëm nöõa. Chaøng thaáy ñaõ khaù xa ñoài to roài lieàn caûm thaáy buïng ñoùi nhö caøo. Chaøng lieàn chaïy vaøo röøng caây ñònh ñeå kieám daõ vò thì kheùo sao! Chaøng vöøa ñi ñöôïc maáy böôùc, boãng nghe coù tieáng soät soaït. Moät con heo röøng töø trong buïi coû raäm nhaûy ra. Noù cuùi ñaàu roài nhaåy xoå laïi voà chaøng. Thaïch Phaù Thieân nghieâng ngöôøi ñi moät chuùt , tay phaûi ruùt ñôn ñao thuaän theá phoùng chieâu "Tröôûng giaû chieát chi" trong Kim oâ ñao phaùp cheùm xuoáng ñaàu con heo röøng ñaùnh chaùt moät tieáng. Con heo röøng naøy cöïc kyø hung maõnh. Tuy ñaàu rôùt xuoáng ñaát roài maø noù coøn chaïy ñöôïc hôn möôøi böôùc môùi ngaõ laên ra cheát. Thaïch Phaù Thieân caû möøng, chaøng tìm moät khoái ñaù ñen ôû beân röøng roài laáy soáng ñao gheø xuoáng cho tia löûa baén toeù ra. Chaøng ñoát leân moät ñoáng löûa. Chaøng chaët laáy boán ñuøi con heo röøng ñem ñeán beân khe suoái röûa saïch veát maùu xong ñem veà ñeå beân ñoáng löûa. Chaøng laïi duùi thanh ñôn ñao vaøo löûa cho ñoû leân roài aùp vaøo ñuøi heo cho chaùy loâng ñi. Ñoaïn chaøng laáy caønh caây xaâu ñuøi heo ñeå vaøo beân ñoáng than nöôùng. Chaúng maáy choác muøi thòt heo chín thôm tho toûa ra boán maët. Giöõa luùc Thaïch Phaù Thieân ñang nöôùng thòt heo thì ñoät nhieân ngoaøi möôøi tröôïng coù tieáng ngöôøi noùi: -Thôm quaù! Thôm quaù! Thaät khieán cho ngoùn tay troû ngöôøi ta phaûi maùy döõ 2. Moät ngöôøi khaùc noùi: -Choã kia ngöôøi ta nöôùng daõ vò, chuùng mình ñeán ñoù thöông löôïng vôùi hoï cho moät chuùt aên chôi, töôûng coù theå ñöôïc. Ngöôøi noùi tröôùc ñaùp: 2 Saùch Taû Truyeän cheùp raèng: Naêm thöù 4 ñôøi Loã Tuyeân ....., heã ngoùn tay troû Töû coâng maáp maùy laø coù moùn aên laï. 376 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Phaûi ñaáy! Hai ngöôøi töø töø ñi tôùi. Thaïch Phaù Thieân thaáy moät ngöôøi thaân theå cao lôùn maët troøn tai to, mình maëc aùo keùp ñoaïn da ñoàng, veû maët nieàm nôû hoaø aùi raát ñaùng thaân caän. Coøn ngöôøi nöõa thì thaân hình ñaõ cao ngheãu cao ngheàu laïi gaày khaúng gaày kheo, mình gaõ maëc aùo tröôøng baøo maøu thanh thieân. Ngöôøi haén nhoû khoâng baèng nöûa ngöôøi kia maø veû maët raát aâm traàm hieåm ñoäc. Gaõ beùo maäp cöôøi ha haû noùi: -Naøy chuù em! Caùi ñoù cuûa chuù em... Thaïch Phaù Thieân ñaõ nghe tieáng hai ngöôøi baøn nhau töø tröôùc lieàn ngaét lôøi : -Con heo röøng naøy nhieàu thòt laém. Ñeán möôøi ngöôøi aên cuõng khoâng heát. Hai vò cöù vieäc aên kyø no. Gaõ beùo maäp laïi cöôøi noùi: -Neáu vaäy thì chuùng ta cuõng khoâng laøm khaùch ñaâu. Hai ngöôøi lieàn ngoài vaøo beân ñoáng löûa. Döôùi aùnh hoaû quang hoï nhìn roõ y phuïc Thaïch Phaù Thieân raát hoa leä nhöng vaït aùo lem luoác, chaúng nhöõng xoác xeách maø laïi dính maùu beâ beát thì loä veû kinh dò. Nhöng chæ thoaùng qua roài boán maét nhìn hau haùu vaøo nhöõng caùi ñuøi heo ñang nöôùng treân ñoáng löûa, khoâng ñeå yù gì ñeán chaøng nöõa. Môõ ôû ñuøi heo nhoû gioït xuoáng ñoáng löûa hoaø laãn vôùi muøi nhöïa thoâng raát thôm tho. Tuy hoï chöa ñöôïc aên vaøo mieäng, môùi ngöûi muøi cuõng ñuû ngon roài. Gaõ cao gaày laáy caùi hoà loâ maàu lam ñeo ôû sau löng môû nuùt ra gheù mieäng vaøo uoáng moät hôi roài noùi: -Röôïu ngon quaù! Gaõ beùo maäp laáy chieác baàu saéc ñoû laéc maáy caùi roài môû nuùt ra uoáng. Gaõ cuõng khen: -Röôïu ngon quaù! Thaïch Phaù Thieân khi coøn ñi theo Taï Yeân Khaùch ñaõ töøng uoáng röôïu vôùi laõo. Baây giôø chaøng ngöûi thaáy muøi röôïu thôm, cuõng muoán uoáng cho söôùng mieäng. Nhöng chaøng thaáy hai ngöôøi maïnh ai naáy uoáng vaø khoâng coù yù môøi mình uoáng hôùp naøo. Chaøng khoâng tieän môû mieäng yeâu saùch. Moät luùc nöõa, boán caùi ñuøi heo ñaõ chín chaøng lieàn noùi: -Thòt heo chín roài. Môøi hai vò xôi ñi! Hai gaõ moät gaày moät maäp ñoàng thôøi thoø tay ra giaät laáy moãi ngöôøi moät ñuøi heo ñöa vaøo mieäng toan caén thì Thaïch Phaù Thieân cöôøi noùi: -Hai caùi ñuøi aáy tuy lôùn thieät nhöng ñeàu laø ñuøi sau khoâng ngon baèng ñuøi tröôùc. Gaõ beùo maäp laïi cöôøi noùi: -Chuù nhoû naøy thieät coù löông taâm. Ñoaïn gaõ ñoåi laáy ñuøi heo tröôùc caén aên. 377 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Gaõ gaày nhom caàm ñuøi sau troùt caén moät mieáng roài. Haén ngaàn ngöø khoâng tieän ñoåi nöõa. Hai ngöôøi aên heát nöûa ñuøi heo. Chuùng laïi uoâng tôïp röôïu vaø caát tieáng khen: -Röôïu ngon quaù! Ñoaïn hai gaõ cuøng ñaäy nuùt laïi ñeo baàu vaøo sau löng. Thaïch Phaù Thieân buïng baûo daï: -Hai ngöôøi naøy xem chöøng khoâng phaûi haïng cuøng ngheøo maø sao hoï haø tieän theá? Hoï chæ uoáng hai tôïp roài caát röôïu ñi. Hay thöù röôïu naøy raát quí? Chaøng lieàn nhìn gaõ beùo hoûi: -Ñaïi gia cho taïi haï uoáng vaøi hôùp röôïu ñöôïc khoâng? Gaõ beùo laéc ñaàu quaày quaäy ñaùp: -Khoâng ñöôïc! Khoâng ñöôïc! Caùi naøy khoâng phaûi röôïu ñaâu, chuù khoâng uoáng ñöôïc. Ñeå chuùng ta aên thòt heo roài seõ coù leã vaät taëng laïi. Thaïch Phaù Thieân cöôøi noùi: -Ñaïi gia noùi gaït roài. Chính mieäng ñaïi gia vöøa khen röôïu ngon, maø taïi haï cuõng ngöûi thaáy muøi röôïu. Chaøng laïi quay sang hoûi gaõ gaày nhom: -Ñaïi gia cho taïi haï uoáng vaøi tôïp nheù? Gaõ gaày nhom ñaûo caëp maét trôïn loøng traéng ra noùi: -Thuoác ñoäc ñaáy! Ngöôi coù gan thì cöù uoáng ñi! Gaõ noùi xong côûi hoà loâ ra ñaët xuoáng ñaát. Thaïch Phaù Thieân cöôøi noùi: -Neáu laø thuoác ñoäc maø sao ñaïi laõo gia uoáng vaøo khoâng cheát? Chaøng nhaéc laáy caùi hoà loâ môû nuùt, muøi röôïu xoâng leân thôm ngaùt. Gaõ beùo maäp hôi bieán saéc noùi: -Thaät ñaáy! Khoâng ai gaït chuù ñaâu! Mau ñaët xuoáng chôù uoáng vaøo. Gaõ lieàn giô naêm ngoùn tay ra chuïp vaøo coå tay chaøng toan cöôùp laáy caùi hoà loâ. Ngôø ñaâu vöøa chaïm vaøo coå tay Thaïch Phaù Thieân gaõ lieàn caûm thaáy moät luoàng ñaïi löïc maõnh lieät xoâ ra, haát vaêng ngoùn tay gaõ ñi. Gaõ beùo maäp giaät mình kinh haõi "OÂ" leân moät tieáng roài noùi: -Teù ra noäi löïc chuù gheâ quaù! Chuùng ta thaät ñaõ laàm ngöôøi. Vaäy chuù cöù uoáng ñi! Thaïch Phaù Thieân caàm ngay chieác hoà loâ gheù vaøo mieäng nuoát öøng öïc hai hôi daøi. Chaøng nghó buïng: -Gaõ gaày naøy xem chöøng tieác röôïu khoâng daùm uoáng nhieàu! Chaøng lieàn ñaäy nuùt bình laïi noùi: -Ña taï ñaïi gia! 378 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Chæ trong nhaùy maét , moät luoàng khí laïnh buoát töø huyeät ñan ñieàn boác leân. oOo 379 Typed by COI http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2