Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 45

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

77
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 45: Bang Thiết Xoa Trúng Ðộc Tan Tành Vưu Tổng Ðà Chúa Thiết Xoa Hội cùng Hồ đại ca và mọi người thấy Trương Tam, Lý Tứ đột nhiên ngã lăn xuống đất trán toát mồ hôi, da mặt co rúm lại, bộ dạng cực kỳ đau khổ thì thảy đều kinh hãi.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 45

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI LAÊM THIEÁT XOA TRUÙNG ÑOÄC TAN TAØNH Vöu Toâng Ñaø Chuùa Thieát Xoa Hoäi cuøng Hoâ ñaïi ca vaø moïi ngöôøi thaáy Tröông Tam, Lyù Töù ñoät nhieân ngaõ laên xuoáng ñaát traùn toaùt moà hoâi, da maët co ruùm laïi, boä daïng cöïc kyø ñau khoå thì thaûy ñeàu kinh haõi. Moïi ngöôøi bò oai danh hai nhaân vaät kia töøng khuûng boá tinh thaàn, neân tuy thaáy cô hoäi ngaøn naêm moät thöôû maø trong luùc nhaát thôøi khoâng daùm voïng ñoäng. Thaïch Phaù Thieân voäi la goïi: -Ñaïi ca! Nhò ca! Hai vò uoáng röôïu say quaù hay laø bò baïo beänh ñoät ngoät maø xaûy ra theá naøy? Tröông Tam, Lyù Töù ñeàu khoâng traû lôøi, vaãn giöõ tình traïng nöûa ngoài nöûa naèm vaän noäi coâng choáng laïi chaát ñoäc trong buïng. Chæ trong nhaùy maét treân ñaàu hai ngöôøi ñeàu tieát ra nhöõng tia baïch khí. Vöu Toâng Ñaø Chuùa laø tay bieát nhieàu hieåu roäng. Vöøa thaáy treân ñaàu hai ngöôøi tieát baïch khí ra, haén lieàn hieåu côù söï, kheõ caát tieáng goïi: -Hoà huynh ñeä! Hai vò naøy neáu khoâng bò taåu hoaû nhaäp ma thì bò baïo beänh ñoät ngoät. Hoï ñang vaän noäi coâng ñieàu trò. Caùc anh em xoâng vaøo leï ñi! Hoà ñaïi ca möøng rôõ khoân xieát, nhöng chöa daùm xoâng vaøo ñoäng thuû. Gaõ caàm caây Thieát Xoa vaän ñoäng kinh löïc lieäng vaøo Tröông Tam ñaùnh moät tieáng. Tröông Tam khoâng coøn söùc ñôõ gaït. Haén chæ hôi nghieâng ngöôøi ñi moät chuùt. “Soät” moät tieáng vang leân! Ngoïn Thieát Xoa ñaõ caém vaøo vai haén. Maùu töôi voït leân töù tung. Thaïch Phaù Thieân kinh haõi voâ cuøng, la leân: -Ngöôi … ngöôi laøm gì vaäy? Ngöôi daùm haïi ñaïi ca ta ö? Hoäi chuùng Thieát Xoa Hoäi moät laø vì chaøng nhoû tuoåi, hai laø thaáy chaøng hoang mang khoâng ra veû ñónh ñaïc, neân chaúng ai coi chaøng vaøo ñaâu. Chuùng thaáy Hoà ñaïi ca môùi phoùng moät ngoïn Thieát Xoa ñaõ ñaâm truùn g Tröông Tam maø ñoái phöông chaúng nhöõng khoâng coøn söùc ñôõ gaït, maø cuõng khoâng theå neù traùnh ñeàu phaán khôûi tinh thaàn. Boãng nghe luoân maáy tieáng “choang choang”! Ba ngoïn Thieát Xoa ñoàng thôøi nhaèm Thaïch Phaù Thieân phoùng tôùi. Thaïch Phaù Thieân vung tay traùi gaït hai ngoïn, coøn tay phaûi ñöa ra naém laáy ngoïn Thieát Xoa thöù ba. Chaøng laïng ngöôøi ñi moät caùi ñöùng chaén phía tröôùc hai gaõ Tröông Tam, Lyù Töù. 397 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ñuùng luùc hoãn loaïn, laïi naêm ngoïn Thieát Xoa nöõa phoùng tôùi. Thaïch Phaù Thieân ñaõ coù ngoïn Thieát Xoa trong tay lieàn vung leân gaït bay ñi. Hai ngoïn haát ngöôïc laïi moät ñaùnh truùng vaøo ñaàu moät teân, vaø moät ñaâm thuûng buïng moät gaõ nöõa. Vöu Toâng Ñaø Chuùa thaáy khoâng tröôøng chaät heïp khoâng tieän thi trieån Thieát Xoa. Neáu coøn tieáp tuïc hoãn chieán thì taát khieán cho nhieàu anh em trong nhaø bò thöông. Haén lieàn la leân: -Caùc vò haõy döøng tay ñeå ta phaùt laïc thaèng loûi naøy roài seõ tính. Döùt lôøi haén ñöa hai tay vaøo trong quaàn sôø soaïng baép chaân moät chuùt roài seõ laïi ñöùng ngay leân. Baây giôø hai tay gaõ ñaõ caém hai löôõi ñao truûy thuû saùng loaùng. Hoäi chuùng Thieát Xoa Hoäi tôùi taáp lui laïi phía sau ñöùng töïa vaøo töôøng ñoàng thanh reo hoø: -Chuùng ta haõy coi Toång Ñaø Chuùa haï thaêng loõi con! Trong nhaø maät thaát ôû döôùi haàm, thanh aâm khoâng truyeàn ra ngoaøi ñöôïc neân nghe raát choùi tai. Vöu Toång Ñaø Chuùa, voït ngöôøi ñi moät chuùt ñeán beân Thaïch Phaù Thieân nhanh nhö ñieän chôùp. Hai löôõi truûy thuû chìa ra nhaèm ñaâm vaøo tay maët vaø sau löng Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân khoâng ngôø ñoái phöông khôûi theá coâng mau leï nhö vaäy. Chaøng la leân moät tieáng “uùi chaø” roài xoâng ra moät böôùc. Nhöng caùnh tay maët vaø sau löng ñoàng thôøi truùng ñao. Choang! Ngoïn Thieát Xoa chaøng baét ñöôïc caàm trong tay bò rôùt xuoáng ñaát. Vöu Toång Ñaø Chuùa thaáy voõ coâng ñoái phöông chaúng laáy laøm cao cöôøng laém, cuõng yeân taâm ñöôïc vaøi phaàn. Mieäng haén hoø heùt roài xoâng vaøo nhö gioù taùp. Thaïch Phaù Thieân tay traùi tieän ñaø vung ra moät caùi. Chieâu thöùc naøy chính chaøng ñaõ nghó ra luùc coøn ôû treân ñaûo Töû Yeân. Veùo! Tay chaøng phaùt ra moät luoàng kinh phong nhaèm ñaùnh vaøo Vöu Toång Ñaø Chuùa. Vöu Toång Ñaø Chuùa caûm thaáy ngheït thôû, voäi vaøng neù traùnh. Haén vaãn töôûng chieâu thöùc cuûa Thaïch Phaù Thieân chöa ñöôïc giaø daën khoâng theå tieán ñaùnh ñöôïc. Nhöng baây giôø haén thaáy chaøng ra chieâu ñoäc ñòa thì buïng baûo daï: -Teù ra voõ coâng thaèng loõi naøy khoâng phaûi taàm thöôøng. Ñeâm daøi laém chuyeän. Chi baèng ta thanh toaùn gaõ leï ñi cho yeân chuyeän. Haén tính vaäy roài hai löôõi truûy thuû moät treân moät döôùi taán coâng raát raùt. Thaïch Phaù Thieân chæ bò thöông nheï ôû tay maët, coøn veát ñao ôû sau löng thì coù phaàn ñau hôn. Vöøa roài chaøng ra moät chieâu ñaõ böùc baùch Vöu Toång Ñaø Chuùa phaûi lui laïi thì töï nhuû: 398 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Mình nghó ra moät chieâu ñaùnh aåu, khoâng ngôø laïi ñaéc duïng. Chaøng thaáy ñoái phöông huøng hoå xoâng vaøo lieàn nghieâng ngöôøi ñi neù traùnh, ñoàng thôøi xoay löng laïi nhaèm ñaùnh vaøo sau löng haén. Vöu Toång Ñaø Chuùa laø ngöôøi ñöùng ñaàu Thieát Xoa Hoäi, voõ coâng raát tinh thaâm. Haén thaáy Thaïch Phaù Thieân luùc vung tay nhaác chaân maø kình phong rít leân veo veùo thì bieát chaøng noäi löïc huøng haäu voâ cuøng, trong loøng sinh ra sôï haõi, roài khoâng daùm maûy may coi thöôøng chaøng thieáu nieân treû tuoåi nöõa. Haén ñem heát nhöõng ñieàu sôû hoïc ñeå phoùng ra nhöõng chieâu khuûng khieáp nhaèm ñaâm vaøo caùc huyeät ñaïo troïng yeáu trong ngöôøi Thaïch Phaù Thieân. Cuoäc chieán ñaáu caøng luùc caøng döõ doäi. Quaàn chuùng Thieát Xoa Hoäi luùc ñaàu coøn reo hoø quaùt thaùo ñeå trôï oai cho Toång Ñaø Chuùa, nhöng veà sau chuùng ñeàu kinh taâm ñoäng phaùch, queân caû reo hoø, giöông maét leân chaêm chuù theo doõi cuoäc ñaáu giöõa hai ngöôøi. Tröông Tam cuøng Lyù Töù bò chaát ñoäc phaùt taùc. Hoï vöøa vaän khí choáng chaát ñoäc trong buïng, vöøa nhìn Thaïch Phaù Thieân cuøng Vöu Toång Ñaø Chuùa chieán ñaáu thì bieát raèng cuoäc sinh töû cuûa mình chæ troâng vaøo Thaïch Phaù Thieân coù thaéng ñöôïc hay khoâng maø ñònh ñoaït. Hoï thaáy Thaïch Phaù Thieân ñaõ boû lôõ nhieàu cô hoäi raát toát thì trong loøng vöøa tieác vöøa noùng naûy, nhöng khoâng daùm phaân taâm lo nghó nhieàu sôï noäi töùc ñi vaøo ñöôøng reõ. Thaïch Phaù Thieân cuøng Vöu Toång Ñaø Chuùa chieán ñaáu moät luùc nöõa, Thaïch Phaù Thieân vung tay phaûi ñaùnh ra. Vöu Toång Ñaø Chuùa ñoät nhieân ngöûi thaáy chöôûng phong ñoái phöông coù laãn muøi höông noàng naëc roài ñaàu oùc haén choaùng vaùng, ngaõ laên xuoáng ñaát. Maët haén phaùt hieän moät traïng thaùi raát kyø dò, töïa nhö cöôøi maø khoâng phaûi cöôøi. Thaïch Phaù Thieân ngaång ngöôøi ra nhaûy luøi laïi la leân: -Sao? Ngöôi teù roài ö? Hoà ñaïi ca voäi chaïy ñeán gaàn thì thaáy maët Vöu Toång Ñaø Chuùa tím ñen laïi, hieån nhieân truùng phaûi chaát kòch ñoäc. Gaõ ñeå tay leân muõi haén khoâng thaáy haén thôû nöõa, thì ra haén ñaõ cheát roài. Hoà ñaïi ca vöøa kinh haõi vöøa töùc giaän gaàm leân: -Thaèng loûi con! Mi duøng chaát ñoäc gieát ngöôøi, ta phaûi lieàu maïng vôùi mi … Caùc anh em xoâng vaøo ñi! Toång Ñaø Chuùa bò thaèng giaëc non ñaùnh cheát roài Quaàn chuùng Thieát Xoa Hoäi la où lom soøm, ñoàng thôøi vung Thieát Xoa leân laên xaû vaøo ñaâm Thaïch Phaù Thieân. 399 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân ñang ñöùng chaén tröôùc hai gaõ Tröông Tam, Lyù Töù khoâng daùm traùnh ra choã khaùc, chaøng chæ sôï mình dôøi ra moät chuùt laø hai vò nghóa huynh seõ bò maát maïng ngay döôùi maáy chuïc ngoïn Thieát Xoa. Giöõa luùc nguy caáp chaøng ñoaït ñöôïc moät ngoïn Thieát Xoa roài söû duïng “Kim OÂ Ñao Phaùp” vung leân ñôõ gaït. Noäi löïc chaøng cöïc kyø huøng haäu vaøo caây Thieát Xoa, heã ai ñuïng phaûi laø bò gaït ñi. Chæ trong chôùp maét, möôøi maáy ngoïn Thieát Xoa ñeàu bò Thaïch Phaù Thieân gaït rôøi khoûi tay baén vaêng ñi. Moät ngöôøi ñöùng gaàn nhaát, hai tay rôùt maát Thieát Xoa lieàn nhaûy xoå vaøo vung hai tay leân xoeø ngoùn ra nhaèm chuïp xuoáng maët Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân thaáy gaõ khí theá hung maõnh lieàn vung tay traùi leân gaït. “Chaùt” moät tieáng! Möôøi ñaàu ngoùn tay gaõ vang leân tieáng raéc raéc vì bò gaõy heát. Gaõ ngoài pheät xuoáng khoâng nhuùc nhích ñöôïc nöõa. Ñang luùc hoãn chieán khoâng ai raûnh maø ñeå yù xem gaõ coøn soáng hay cheát roài. Baûy taùm teân khaùc saán gaàn vaøo taán coâng Thaïch Phaù Thieân raát döõ, keû caàm Thieát Xoa ngöôøi duøng tay khoâng. Thaïch Phaù Thieân vaãn khoâng daùm luøi laïi moät böôùc vì chaøng sôï ñeå hôû thì hai vò nghóa huynh taát bò ñòch nhaân ñaâm cheát. Chaøng ñaønh thaáy ai nhaûy xoå vaøo gaàn laø tung chöôûng ñaùnh ra. Moãi phaùt chöôûng phaûn kích khoâng hieåu vì leõ gì maø ñoái phöông nhaát ñònh phaûi laäp töùc ngaõ laên. Thaät laø hieäu nghieäm nhö thaàn. Thaïch Phaù Thieân ñaùnh ngaõ lieàn saùu teân, boãng nghe maáy gaõ lôùn tieáng la: -Ñoäc chöôûng cuûa thaèng loõi con gheâ gôùm voâ cuøng, caùc anh em phaûi caån thaän! Laïi coù ngöôøi keâu: -Vöông tam ca, Toân laõo luïc ñeàu bò ñoäc chöôûng cuûa thaèng loõi ñaùnh cheát roài! … Phaûi caån … thaän…. Gaõ naøy noùi chöa döùt lôøi thì huîch moät tieáng, gaõ laïi ngaõ laên xuoáng ñaát. Moät ngoïn Thieát Xoa ñaõ ñaùnh moät ñoøn naëng vaøo maët gaõ. Hieån nhieân gaõ chöa truùng phaûi chöôûng cuûa löïc Thaïch Phaù Thieân maø cuõng truùng ñoäc cheát lieàn. Trong nhaø ñaïi saûnh, quaàn chuùng Thieát Xoa ngô ngaùc nhìn nhau. ngöôøi naøo cuõng loä veû khuûng khieáp ñeán cuøng cöïc. Ai naáy luøi daàn töøng böôùc veà phía sau. Boãng laïi nghe maáy tieáng “binh binh” “huîch huîch” noåi leân khoâng ngôùt. Roài ngöôøi noï tieáp theo ngöôøi kia ngaõ laên ra. Coù keû xoay mình muoán chaïy troán nhöng chæ chaïy ñöôïc moät hai böôùc ñaõ ngaõ ra roài. Chæ trong khoaûnh khaéc, taïi nhaø ñaïi saûnh coù ñeán dö traêm teân traùng haùn ngaõ laên ra naèm ngoån ngang döôùi ñaát, chæ coøn boán naêm teân coâng löïc toái cao coøn ñöùng vöõng ñöôïc. Chuùng phaûi dô tay leân bòt mieäng cöôùp ñöôøng chaïy ra ngoaøi. Nhöng vöøa chaïy tôùi cöûa nhaø ñaïi saûnh thì boán gaõ ñoàng thôøi laên ra cheát lieàn. 400 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân thaáy tình traïng naøy baát giaùc cöïc kyø kinh haõi ñeán maét trôïn ngöôïc mieäng thì haù hoác ra. So vôùi böõa tröôùc luùc chaøng coøn ôû ñaûo Töû Yeân nhaûy laàm xuoáng thuyeàn xaùc cheát thì laàn naøy chaøng coøn khuûng khieáp gaáp möôøi. Ta neân bieát raèng hoâm tröôùc Thaïch Phaù Thieân ôû trong thuyeàn xaùc cheát, ñoù laø thuyeàn bang chuùng bang Phi Ngö. Hoï ñeàu cheát töø tröôùc, coøn laàn naøy quaàn chuùng Thieát Xoa Hoäi thì bao nhieâu ngöôøi töï nhieân cheát laên ra tröôùc maét mình, chaøng khoâng hieåu hoï bò chaát ñoäc hay bò taø haõm haïi ñeán noãi meâ ñi ngaõ ra maø cheát. Thaïch Phaù Thieân söïc nhôù tôùi maáy ngöôøi la ñoäc chöôûng cuûa mình lôïi haïi, chaøng lieàn dô baøn tay leân coi thì thaáy trong loøng caû hai baøn tay coù moät vöøng maây ñoû hoàng nhö maùu. Beân caïnh vöøng maây ñoû laïi coù voâ soá veát maøu lam raát töôi ñeïp. Nhöng coi moät luùc laâu thì khoâng khoûi phaùt ôùn thaáy trong loøng hai baøn tay coù choã nhö löng con reát. Muõi chaøng coøn ngöûi thaáy moät muøi tuùa nhö thôm maø khoâng phaûi thôm laïi töïa nhö thuùi maø khoâng phaûi thuùi, saëc suïa boác leân. Thaïch Phaù Thieân khoù chòu khoâng muoán nhìn baøn tay mình nöõa. Chaøng quay laïi ngoù Tröông Tam, Lyù Töù thì thaáy hai ngöôøi thaàn saéc hoaø bình. Nhöõng tia baïch khí treân ñaàu moãi luùc moät daøy ñaëc theâm. Treân vai Tröông Tam vaãn coøn ngoïn Thieát Xoa caém vaøo. Thaïch Phaù Thieân buïng baûo daï: -Ta haõy nhoå ngoïn Thieát Xoa cho ñaïi ca ñaõ roài seõ tính. Chaøng lieàn ñi laïi phiaù tröôùc maët Tröông Tam naém laáy ngoïn Thieát Xoa töø töø ruùt leân. Ngoïn xoa theo tay chaøng seõ rôùt ra ngay. Moät luoàng maùu töôi töø mieäng veát thöông treân vai gaõ voït ra. Thaïch Phaù Thieân voäi giöõ laáy roài xeù mieäng vaït aùo buoäc veát thöông laïi. Boãng nghe Tröông Tam hít maïnh moät hôi chaân khí, mieäng kheõ laép baép: -Ngöôi haõy nghe ta noùi … vaø laøm theo … lôøi ta …. Gaõ noùi nhaùt göøng maø thanh aâm raát nhoû, gioïng noùi raát chaäm chaïp. Nguyeân Tröông Tam truùng phaûi chaát ñoäc cuõng töông töï nhö Lyù Töù. Nhöng vì vai gaõ bò xoa ñaâm chaûy maùu nhieàu khieán cho chaát ñoäc chaäm phaùt taùc, gaõ bieát luùc naøy laø moät cô hoäi duy nhaát ñeå giaûi ñoäc, gaõ ngöng tuï chaân khí chaäm chaïp noùi ra. Thaïch Phaù Thieân voäi gaät ñaàu ñaùp: -Daï daï! TIeåu ñeä dó nhieân nghe lôøi ñaïi ca daïy baûo. Tröông Tam noùi: -Tay traùi ngöôi…. ñaët vaøo huyeät “Linh Ñaøi” … Sau löng … ta…. Gaõ laïi hít moät hôi chaân khí. Gaõ noùi ñöôïc moät caâu laø phaûi maát moät luùc laâu. Gaõ töø töø daïy cho Thaïch Phaù Thieân hieåu caùch vaän duïng noäi löïc thuùc ñaåy vaøo trong ngöôøi ñeå truïc chaát thuoác ñoäc ra ngoaøi. 401 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Khi gaõ noùi xong thì ñaàu toaùt moà hoâi öôùt ñaãm. Maët gaõ ñoû nhö töïa hoà saép chaûy maùu ra. Thaïch Phaù Thieân khoâng daùm chaàn chôø, laäp töùc theo lôøi daën baûo cuûa Tröông Tam maø haønh ñoäng. Chaøng côûi lôùp aùo ngoaøi cuûa gaõ ra, ñaët tay traùi vaøo huyeät “Linh Ñaøi”, tay phaûi vaøo huyeät “Ñaûn Trung”. Chaøng thuùc ñaåy noäi löïc vaøo ngöôøi Tröông Tam baèng baøn tay traùi vaø vaän khí vaøo baøn tay phaûi ñeå huùt chaát ñoäc ra ngoaøi. Quaû nhieân chaúng bao laâu sau moät luoàng chaân khí noùng boûng nhoû nhö sôïi tô töø loøng baøn tay phaûi tieát ra. Chaøng nhaát taâm cöùu maïng cho Tröông Tam nhöng chaøng coù bieát ñaâu laø raát nhieàu chaát ñoäc nhaân theá maø xaâm nhaäp vaøo ngöôøi chaøng. Giöõa luùc Thaïch Phaù Thieân coá gaéng thuùc ñaåy noäi löïc do moät baøn tay vaø huùt khí ñoäc ra baèng tay kia thì ñoät nhieân chaøng nghe thaáy coù tieáng böôùc chaân soät soaït! Hôn möôøi ngöôøi töø ngoaøi cöûa tieán vaøo. Boïn ngöôøi naøy ñeàu caàm Thieát Xoa trong tay. Dó nhieân laø quaàn chuùng Thieát Xoa Hoäi. Chuùng vöøa böôùc qua cöûa vaøo saûnh ñöôøng ñaõ thaáy xaùc cheát ngoån ngang naèm laên ra ñoù, ñeàu laø ngöôøi baûn hoäi töø Vöu Toång Ñaø Chuùa ñeán caùc anh em. Nguyeân boïn naøy vaâng meänh canh giöõ beân ngoaøi, chuùng chôø ñaõ laâu maø chaúng nghe thaát ñoäng tónh gì, lieàn tieán vaøo thaùm thính. Chuùng khoâng ngôø anh em ñoàng hoäi bò cheát heát. Chuùng ñang kinh haõi voâ cuøng chôït nhìn thaáy Thaïch Phaù Thieân cuøng Tröông Tam, Lyù Töù ngoài döôùi ñaát, hieån nhieân ñeàu bò troïng thöông. Chuùng lieàn hoâ leân moät tieáng roài caàm Thieát Xoa nhaèm ba ngöôøi ñaâm tôùi. Thaïch Phaù Thieân toan ñöùng leân choáng cöï. Deø ñaàu möôøi maáy ngöôøi xoâng tôùi tröôùc maët chaøng coøn caùch chöøng hôn tröôïng thì ñoät nhieân ngöôøi chuùng laûo ñaûo nhö say röôïu. Roài teân naøo cuõng nhaøo ra ngaõ laên xuoáng, chöa kòp keâu leân moät tieáng ñaõ cheát thaúng caúng. Thaïch Phaù Thieân khieáp sôï, troáng ngöïc ñaùnh thình thình töôûng chöøng nhö traùi tim saép baät ra ngoaøi mieäng. Chaøng run leân hoûi: -Ñaïi ca… Trong nhaø naøy coù aùc quyû… Chuùng ta chaïy ñi thoâi. Tröông Tam laéc ñaàu. Luùc naøy chaát ñoäc trong ngöôøi gaõ ñaõ tieát ra ngoaøi ñeán phaân nöûa. Buïng khoâng ñau kòch lieät nhö tröôùc. Gaõ coá gaéng noùi: -Ngöôi haõy … duøng thuû phaùp vöøa roài ñieàu trò cho nhò ca …. Thaïch Phaù Thieân ñaùp ngay: -Daï daï! Chaøng laïi theo phöông phaùp maø Tröông Tam ñaõ truyeàn thuï ñeå giaûi ñoäc cho Lyù Töù. Nhöng laàn naøy moät tia khí maùt laïnh tieát ra baøn tay chaøng. Sau khoaûng thôøi gian chöøng aên xong böõa côm, chaát ñoäc trong ngöôøi Lyù Töù cuõng giaûm bôùt ñi nhieàu. 402 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Chaøng laïi quay sang huùt chaát ñoäc cho Tröông Tam. Chaøng laàn löôït nhö theá tieáp tuïc giaûi ñoäc cho moãi gaõ ba laàn. Tuy chaát ñoäc chöa ra heát saïch, nhöng cuõng khoâng coù gì ñaùng ngaïi nöõa. Nguyeân Tröông Tam, Lyù Töù muoán duøng nhöõng chaát thuoác coøn laïi ñeå giuùp cho coâng löïc baûn thaân maïnh daàn leân. Chuùng chæ caàn töø töø dung hoaø luyeän cho laãn vaøo vôùi maùu trong ngöôøi laø ñöôïc. Hai gaõ ñaûo maét nhìn quanh, thaáy xaùc cheát ngoån ngang laïi nghó tôùi tình caûnh nguy hieåm vöøa qua maø trong loøng chöa heát khieáp ñaûm. Chuùng laïi ngoù Thaïch Phaù Thieân thì chæ thaáy chaøng loä veû sôï haõi coøn cöû chæ vaãn nhö thöôøng chaúng coù chi khaùc laï vaø khoâng coù aán töôïng gì laø chaøng ñaõ truùng ñoäc. Chuùng bieát laø chaøng thieáu nieân naøy ñöôïc trôøi cho tö chaát ñaëc bieät, nhöng khoâng hieåu chaøng ñaõ uoáng ñöôïc thöù linh chi tieân thaûo gì maø caû ñeán chaát ñoäc gheâ gôùm nhö vaäy chaøng uoáng vaøo cuõng chaúng sao. Ta neân bieát raèng hai baàu röôïu thuoác ñoäc ñoù, mình Thaïch Phaù Thieân uoáng heát quaù nöûa coøn Tröông Tam, Lyù Töù caû hai ngöôøi uoáng khoâng quaù moät nöûa. Hieän giôø coù ñeán baûy taùm phaàn möôøi chaát ñoäc ñaõ xaâm nhaäp vaøo cô theå chaøng. Quaàn chuùng Thieát Xoa Hoäi sôû dó gaëp phaûi chöôûng phong cuûa chaøng lieàn cheát ngay laø nhaân chaát kòch ñoäc trong ngöôøi chaøng tieát ra ngoaøi. Veà sau caû trong toaø saûnh ñöôøng chaát ñoäc tieát ra daøn duïa khaép nôi, ngöôøi naøo hít phaûi laø maát maïng ngay. Tröông Tam noùi: -Nhò ñeä! Tam ñeä! Chuùng ta ñi thoâi! Roài gaõ ñöùng leân ñi tröôùc. Lyù Töù cuøng Thaïch Phaù Thieân theo sau. Ba ngöôøi ra ñeán beân ngoaøi boãng nhìn thaáy boùng maáy chuïc ngöôøi ñen sì ñöùng ñoù. Ngöôøi naøo tay cuõng caàm Thieát Xoa laáp loù nhìn quanh. Toaùn naøy thaáy boïn Tröông Tam ba ngöôøi ñi ra lieàn la leân moät tieáng roài vaây quanh laïi. Coù ngöôøi quaùt hoûi: -Toång Ñaø Chuùa ñaâu? Sao laïi chöa thaáy ra? Tröông Tam cöôøi ñaùp: -Vöu Toång Ñaø Chuùa ôû trong ñoù. Caùc vò cöù ñi thaúng vaøo trong ñoù maø ra maét. Ngöôøi ñi tröôùc laïi hoûi: -Theá sao caùc ngöôi laïi ra tröôùc? Tröông Tam cöôøi ñaùp: -Caùi ñoù chính taïi haï cuõng khoâng roõ, caùc vò cöù vaøo maø hoûi. Roài gaõ vöôn tay naém laáy ngöïc lieäng vaøo trong ñöôøng haàm. 403 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hai ngöôøi naøy thaân hình cao lôùn, coi chöøng voõ coâng khoâng phaûi keùm heøn. Deø ñaâu bò Tröông Tam vöøa naém laáy ñaõ khoâng nhuùc nhích ñöôïc, coi chaúng khaùc hai boù rôm bay vaøo trong ñöôøng haàm. Nhöõng ngöôøi kia thaáy theá kinh haõi la hoaûng lieàn vung Thieát Xoa phoùng tôùi Tröông Tam. Tröông Tam khoâng neù traùnh. Gaõ laïi vöôn hai tay ra naém laáy hai ngöôøi khaùc lieäng veà phía sau. Thuû phaùp naøy gaõ cöïc kyø linh dieäu, vöøa vung tay ra maø boïn ngöôøi kia ñeàu phoùng Thieát Xoa vaøo khoaûng khoâng, hoaëc ñaâm vaøo ñoàng boïn. Chuùng sôï quaù voäi luøi laïi. Thaïch Phaù Thieân ñöùng beân thaáy Tröông Tam thoø tay ra choäp ñaâu truùng ñoù chaúng khaùc gì quaï voà gaø con thì trong loøng raát khaâm phuïc. Chaøng laåm baåm: -Trong thieân haï sao laïi coù ngöôøi baûn laõnh cao cöôøng ñeán theá? Boïn Baïch Sö Phoù, Thaïch trang chuùa, Ñinh Baát Töù, Sôû Baøø Baø maø so vôùi nghóa huynh mình thì hoï haõy coøn keùm xa. Lyù Töù vaãn hai tay chaép sau löng chöù khoâng theøm tieán ra vieän trôï. Tröông Tam naém lieäng caû thaûy möôøi maáy ngöôøi lieäng vaøo sau löng boïn kia, maø gaõ laïi chuyeân choäp nhöõng ngöôøi xa nhaát, thaønh ra böùc baùch ñoaøn ngöôøi phaûi tieán vaøo phía cöûa ñöôøng haàm. Soá ngöôøi coøn laïi chöøng hôn ba chuïc. Chuùng thaáy voõ coâng Tröông Tam cao ñeán möùc ñoä khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc ñeàu baït vía kinh hoàn. Coù ngöôøi la leân: -Troán ñi thoâi! Ñoaïn haén chaïy tuoät vaøo ñöôøng haàm. Ñoàng boïn chaúng nghó ngôïi gì nöõa cuõng chaïy theo vaøo luoân. Thaïch Phaù Thieân voäi keâu leân: -Trong aáy nguy hieåm laém ñoù! Chôù coù tieán vaøo! Nhöng boïn kia ñôøi naøo chòu nghe lôøi chaøng? Hoï toaøn laø nhöõng nhaân vaät haïng nhì haïng ba trong Thieát Xoa Hoäi. Chuùng chôø laâu khoâng thaáy Toång Ñaø Chuùa cuøng caùc vò thuû lónh ñi ra taâm thaàn roái loaïn. Toaùn thöù hai tieán vaøo ñoù xeùt doø cuõng chaúng coù tin töùc gì ñöa ra. Luùc naøy boïn hoï bò Tröông Tam böùc baùch, chaúng ai baûo ai ñeàu chaïy vaøo ñeå hoä veä Vöu Toång Ñaø Chuùa. Deø ñaâu caû ñoaøn keùo vaøo nhaø haàm giöõa luùc döôùi nhaø haàm coøn ñaày hôi kòch ñoäc. Boïn chuùng chaïy vaøo roài chæ trong khoaûnh khaéc keá tieáp nhau laên ra maø cheát. Thaïch Phaù Thieân trong loøng naûy sinh ra nhieàu moái nghi ngôø. Chaøng töï hoûi: -Taïi sao quaàn chuùng Thieát Xoa Hoäi ngöôøi naøo cuõng ñoät nhieân ngaõ laên ra maø cheát. Thaïch Phaù Thieân trong loøng naûy sinh ra nhieàu moái nghi ngôø. Chaøng töï hoûi: 404 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Taïi sao quaàn chuùng Thieát Xoa Hoäi ngöôøi naøo cuõng ñoät nhieân ngaõ laên ra maø cheát? Vì leõ gì maø ñaïi ca cuøng nhò ca mình laïi bò truùng ñoäc ñau buïng moät caùch ñoät ngoät? Côù sao ñaïi ca laïi xua boïn ngöôøi naøy vaøo trong ñöôøng haàm? Maáy nghi vaán naøy chaøng khoâng bieát neân hoûi vaán ñeà naøo tröôùc. Chaøng ñaønh caát tieáng goïi: -Ñaïi ca! Nhò ca! …. Thaïch Phaù Thieân chöa döùt lôøi, boãng nghe Tröông Tam hoûi: -OÀ! Beân kia coù ai tôùi ñoù? Thaïch Phaù Thieân ngoaûnh maët nhìn ra chaúng thaáy boùng moät ngöôøi naøo, lieàn hoûi laïi: -Coù ai ñeán ñaâu? Khoâng thaáy Tröông Tam traû lôøi, chaøng nhìn thì khoâng khoûi giaät mình kinh haõi. Tröông Tam, Lyù Töù hai gaõ ñeàu maát daïng töôûn g chöøng nhö chuùng aån thaân vaøo choã kín. Thaïch Phaù Thieân lôùn tieáng goïi: -Ñaïi ca! Nhò ca! Hai vò ñaâu caû roài? Chaøng goïi luoân maáy caâu vaãn khoâng thaáy coù tieáng ngöôøi ñaùp laïi. Xoùm chaøi naøy toaøn laø nhaø tranh vaùch ñaát, Thaïch Phaù Thieân chaïy xoäc vaøo baûy taùm nhaø tìm kieám, nhöng nhaø naøo cuõng khoâng thaáy moät boùng ngöôøi. Luùc naøy maët trôøi môùi moïc. AÙnh döông quang roïi toû khaép nôi. Caû moät thoâng trang ñeøu troáng roãng, chæ coøn laïi moät mình chaøng. Thaïch Phaù Thieân nhôù tôùi tình traïng bao nhieâu ngöôøi bò thaûm töû döôùi ñöôøng haàm thì trong loøng kinh haõi. Chaøng la leân moät tieáng roài uø teù chaïy ra ngoaøi. Thaïch Phaù Thieân chaïy chöøng ñöôïc hôn möôøi daëm môùi böôùc chaàm chaäm laïi, chaøng dô loøng baøn tay leân coi thì aùng maây hoàng cuøng nhöõng vaân xanh bieác ñaõ maát ñi ñeán quaù nöûa, khoâng gheâ gôùm nhö luùc baét ñaàu nöõa. Chaøng cuõng yeân taâm laïi ñöôïc moät vaøi phaàn. Nguyeân chaøng khoâng vaän ñoäng noäi löïc ñeå truïc heát chaát ñoäc ra ngoaøi, nhöõng chaát ñoäc naøy laïi thuaän ñöôøng kính maïch töø töø chaïy trôû vaøo trong thaân theå… Veà sau, haøng ngaøy chaøng haønh coâng luyeän khí, chaát kòch ñoäc cuõng daàn tieâu tan. Coâng löïc chaøng nhaân ñoù maø gia taêng. Nhöng phaûi lieân tieáp haønh coâng heát baûy laàn baûy laø boán möôi chín ngaøy chaát ñoäc môùi tieâu hoùa heát. Ñoù laø vieäc sau, nôi ñaây haõy xin taïm gaùc. Thaïch Phaù Thieân chaúng ñeå yù phaân bieät tröôøng hôïp phöông höôùng cöù thuaän ñöôøng ñi hoaøi. Chaøng ñi chöøng nöûa ngaøy laïi ñeán bôø soâng Tröôøng Giang. Chaøng tieáp tuïc theo ñöôøng lôùn ven soâng ñi xuoáng haï löu. 405 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Vaøo khoaûng giöõa tröa Thaïch Phaù Thieân tôùi moät thò traán nhoû, chaøng mua baùnh myø aên qua loa roài laïi troâng veà phaùi Ñoân g maø ñi. Chaøng khoâng bò ñieàu gì raøng buoäc, cöù tieáp tuïc ung dung caát böôùc nhö moät du khaùch. Trôøi ñaõ xeá chieàu, moät khu röøng caây hieän ra tröôùc maét chaøng. Trong röøng aån hieän moät bôø töôøng maøu vaøng. Ñoù laø moät toaø mieáu vuõ raát roäng raõi. Töø ngoaøi coång ñi vaøo laø moät con ñöôøng lôùn vaø baèng phaúng laùt toaøn nhöõng phieán ñaù xanh. Töø trong cöûa coù hai ñaïo nhaân ñoäi muõ vaøng löng ñeo tröôøng kieám ñi ra. oOo 406 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2