Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 46

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

80
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 46: Một Cuộc Tỷ Ðấu Hào Hứng Trong Môn Phái Hai đạo nhân đó vừa thấy Thạch Phá Thiên liền rảo bước đi tới. Một đạo nhân đứng tuổi buông thõng hỏi: -Có chuyện chi? Y thấy Thạch Phá Thiên áo quần dơ dáy lại còn nhỏ tuổi. Huống chi chàng là người quê mùa cục mịch, không có vẻ hào hoa phong nhã nên lời nói của y không cần giữ lịch sự... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 46

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI SAÙU MOÄT CUOÄC TYÛ ÑAÁU HAØO HÖÙNG TRONG MOÂN PHAÙI Hai ñaïo nhaân ñoù vöøa thaáy Thaïch Phaù Thieân lieàn raûo böôùc ñi tôùi. Moät ñaïo nhaân ñöùng tuoåi buoâng thoõng hoûi: -Coù chuyeän chi? Y thaáy Thaïch Phaù Thieân aùo quaàn dô daùy laïi coøn nhoû tuoåi. Huoáng chi chaøng laø ngöôøi queâ muøa cuïc mòch, khoâng coù veû haøo hoa phong nhaõ neân lôøi noùi cuûa y khoâng caàn giöõ lòch söï. Thaïch Phaù Thieân chaúng laáy theá laøm töùc mình, chaøng cöôøi ñaùp: -Taïi haï vui chaân ñi tôùi ñaây chöù khoâng coù muïc ñích gì heát. Ñaây laø Hoaø thöôïng phaûi khoâng? Hoaø thöôïng coù chuùt gì cho taïi haï ñieåm taâm ñöôïc chaêng? Ñaïo nhaân töùc giaän noùi: -Thaèng nhoû naøy aên noùi laêng nhaêng, ngöôi daùm hoûi ta coù phaûi laø Hoaø thöôïng khoâng ö? Muoán aên xin chöù gì? Böôùc ngay! Neáu coøn ñeán chuøa ta aên noùi caøn rôõ nhö vaäy nöõa thì ta ñaùnh queø ñaáy. Ñaïo nhaân kia ít tuoåi hôn caàm tröôøng kieám, veû maët hung aùc. Y laøm boä nhö muoán vung kieám ra gieát ngöôøi ngay. Thaïch Phaù Thieân cöôøi noùi: -Khoâng phaûi Hoaø thöôïng thì laø ñaïo só cuõng vaäy chöù sao? Taïi haï buïng ñoùi laém roài, môùi hoûi caùc vò cho chuùt gì aên. Taïi haï khoâng ñeán ñaây ñeå tæ voõ. Coù lyù ñaâu töï nhieân voâ côù laïi ñaùnh cheát hai ñaïo nhaân. Chaøng vöøa noùi vöøa ñi ra. Ñaïo nhaân treû tuoåi töùc giaän noùi: -Ngöôi noùi gì ñoù? Roài caát böôùc röôït theo. Thaïch Phaù Thieân vì thaønh thöïc chaát phaùc maø noùi vaäy. Chaøng vöøa ôû trong ñöôøng haàm cuûa boïn Thieát Xoa Hoäi, moãi caùi vung tay leân laø moät ngöôøi cheát, trong loøng haõy coøn hoái haän voâ cuøng. Thöïc tình chaøng khoâng muoán ñoäng thuû, chaøng ñaïo nhaân tuoåi treû laïi muoán ñaùnh nhau, chaøng lieàn sôï laïi phaûi gieát ngöôøi neân co gioø chaïy luoân. Thaïch Phaù Thieân troán vaøo trong röøng roài, vaãn coøn nghe tieáng hai ñaïo nhaân cöôøi haø haø. Ñaïo nhaân treû tuoåi noùi: -Thaèng loõi naøy chæ giaø moàm, mình vöøa môùi la moät caâu ñaõ cuùp ñuoâi chaïy daøi. 407 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân thaáy hai ñaïo nhaân khoâng ñuoåi theo nöõa maø trôøi ñaõ gaàn toái. Chaøng ñònh kieám maáy traùi caây röøng aên cho ñôõ ñoùi. Nhöng trong khu röøng naøy chæ toaøn nhöõng caây tuøng baùch khoâng coù traùi. Thaïch Phaù Thieân chaïy cho tôùi moät traùi nuùi nhoû. Chaøng quay ñaàu nhìn laïi thì vaãn coøn troâng thaáy toaø mieáu raát roõ. Caû tröôùc sau vaø hai beân coù ñeán möôøi maáy gian. Cian nhaø phía sau, khoùi traéng vaãn boác leân nghi nguùt, chaøng chaéc hoï ñang thoåi côm. Ngoaøi toaø mieáu naøy, Thaïch Phaù Thieân vaän muïc löïc leân nhìn thì thaáy gaàn ñoù coù maáy nhaø khaùc nöõa. Thaïch Phaù Thieân nhìn thaáy khoùi löûa, trong buïng laïi caøng thaáy coàn caøo. Chaøng laåm baåm: -Maáy ñaïo nhaân vöøa roài thaät kheùo gheùt, chöa noùi ñaõ hung haêng toan ñaùnh ngöôøi. Chi baèng ta laån vaøo ñaùm nhaø phía sau, coù gì cöù laáy troäm aên xong roài chaïy ñi. Chaøng lieàn voøng quanh khu röøng ñi tôùi phía sau mieáu. Chaøng nhaém ñuùng nôi coù khoùi boác leân laàn töôøng maø ñi. Boãng chaøng thaáy coång sau mieáu chæ kheùp hôø lieàn laïng ngöôøi moät caùi tieán vaøo. Luùc naøy trôøi ñaõ toái mòt. Thaïch Phaù Thieân vaøo trong coång thaáy moät caùi saân roäng. Chaøng nghe coù tieáng ngöôøi lao xao pha laãn vôùi tieáng noài chaûo chaïm nhau loaûng xoaûng. Muøi thòt môõ, canh rau ñöa ra thôm ngaøo ngaït. Chaøng vaøo ñeán trong saân lieàn nhaän ra khu naøy laø nhaø beáp. Chaøng thaáy trong beáp coù nhieàu ngöôøi thì nghó buïng: -Mình chæ loù ñaàu vaøo moät caùi laø bò ngöôøi ta troâng thaáy. Chaøng lanh trí lieàn len leùn ñi vaøo daõy haønh lang naáp vaøo sau cöûa beáp trong moät ngoõ ngaùch toái ñen, chaøng buïng baûo daï: -Mình haõy chôø xem côm canh chín roài hoï ñem ñi ñaâu ñaõ. Neáu hoï ñi qua ñaây thì mình laáy troäm moät baùt thòt roài chaïy ñi. Laøm nhö vaäy khoûi phaûi ñaùnh nhau gieát ngöôøi. Moät luùc sau quaû nhieân coù ba ngöôøi töø trong beáp ñi ra, toaøn laø tieåu ñaïo só. Chuù ñi tröôùc caàm ñeøn loàng coøn hai chuù ñi sau moãi chuù caàm moät caùi khay. Muøi thôm ôû trong khay toaû ra boán phía. Hieån nhieân trong khay ñöïng thòt quay hoaëc gaø nöôùng gì ñoù. Thaïch Phaù Thieân khoâng ngôùt nuoát nöôùc mieáng, chaøng leï laøng caát böôùc len leùn theo sau. Ba chuù tieåu ñaïo só xuyeân ñöôøng heûm, qua moät daõy haønh lang ñi vaøo toaø saûnh ñöôøng. Hai chuù tieåu ñaët côm canh xuoáng baøn roài trôû goùt ñi ra. Coøn moät chuù vaãn ôû laïi xeáp ñaët baøn gheá cho ngay ngaén, baøy ñuõa cheùn ra. 408 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân tieán laïi naáp ngoaøi cöûa soå gheù maét nhìn vaøo trong saûnh ñöôøng khoâng chôùp. Chaøng nghó buïng: -Neáu mình khoâng sôï moät caùi haát tay laø laøm cheát chuù tieåu thì cöù xoâng vaøo laáy côm canh roài ñi luoân. Chaøng chôø thaáy khaù laâu chuù tieåu ñaïo só lui vaøo haäu ñöôøng roài chaøng khoâng chaàn chôø nöõa leï böôùc chaïy vaøo saûnh ñöôøng, chuïp ngay laáy moät mieáng thòt quay lôùn ñuùt vaøo mieäng. Hai tay chaøng laïi beû laáy hai chieác ñuøi gaø luoäc. Mieáng thòt boø ñuùt vaøo mieäng vöøa nuoát xuoáng buïng, boãng chaøng nghe ngoaøi cöûa goã coù tieáng ngöôøi noùi: -Sö ñeä! Sö muoäi! Xin môøi qua beân naøy. Thaïch Phaù Thieân nghe coù tieáng böôùc chaân ñi vaøo saûnh ñöôøng thì trong loøng kinh haõi. Tay ñang caàm chieác ñuøi gaø, chaøng toan chaïy vaøo phía haäu ñöôøng. Nhöng chaøng laïi nghe thaáy tieáng böôùc chaân ngöôøi töø haäu ñöôøng ñi ra. Chaøng ñöa maét nhìn quanh saûnh ñöôøng moät löôït thì thaáy troáng roãng khoâng coù choã naøo aån naáp ñöôïc. Baát giaùc chaøng la thaàm: -Khoâng chöøng laïi phaûi ñaùnh nhau maát! Thaïch Phaù Thieân laéng tai nghe thaáy maáy ngöôøi kia ñaõ ñi ñeán cöûa goã, chaøng nhôù laïi quaàn chuùng Thieát Xoa Hoäi bò thaûm töû döôùi ñöôøng haàm maø gheâ rôïn. Chaøng cho laø khoâng chöøng coù yeâu ma quyû quaùi trong boùng toái aùm aûnh chöa chaéc ñaõ ñuùng laø nhöõng ngöôì ñoù ñaõ cheát veà tay mình. Trong loøng hoài hoäp, chaøng khoâng daùm thöû thaùch laàn nöõa moät caùch khinh xuaát. Tröôùc tình theá caáp baùch, chaøng lieác maét nhìn leân xaø nhaø thaáy treân töôøng treo moät bieån lôùn coù ba chöõ vaøng. Chaøng khoâng kòp nghó nhieàu, tung mình voït leân treân töôøng nhaø chui vaøo sau taám bieån. Chaøng naèm ngaõ ngöôøi vöøa ñuû che mình. Ñoäng taùc cuûa chaøng chæ trong moät nhaùy maét. Thaïch Phaù Thieân aån kín sau böùc hoaønh roài thì cöûa nhaø saûnh ñöôøng vöøa môû ra maáy ngöôøi kia tieán vaøo. Boãng chaøng nghe coù tieáng ngöôøi noùi: -Chuùng mình laø choã sö huynh sö ñeä maø sö ca baøy ñaët nhö khaùch khöùa theát tieäc linh ñình theá naøy. Thaïch Phaù Thieân nghe thanh aâm ngöôøi naøy raát quen thuoäc. Chaøng gheù maét vaøo khe böùc hoaønh nhìn xuoáng thì thaáy döôùi thì thaáy möôøi maáy ñaïo nhaân ñang môøi hai ngöôøi khaùch moät ñaøn oâng moät ñaøn baø vaøo choã ngoài. Hai ngöôøi naøy laø vôï choàng Thaïch trang chuùa ôû Huyeàn Toá trang. Thaïch Phaù Thieân coù loøng caûm kích hai ngöôøi naøy nhaát laø Thaïch phu nhaân Maãn Nhu, ngaøy tröôùc ñaõ coù ôn taëng baïc vaø daïy chaøng kieám phaùp. Chaøng vöøa thaáy baø ta ñaõ caûm thaáy taám loøng nhö ñöôïc söôûi aám. 409 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Boãng nghe vò laõo ñaïo só ñaàu raâu toùc baïc leân tieáng: -Sö ñeä töø xa tôùi ñaây, ngu huynh möøng rôõ khoân xieát, goïi laø coù cheùn röôïu nhaït taåy traàn, sao laïi duøng ñeán hai chöõ yeán tieäc. Ñoät nhieân chaøng ngoù thaáy treân baøn nöôùc canh rôùt vaõi tung toeù. Moät baùt lôùn chæ coøn laïi ít nöôùc, moùn coát yeáu laø thòt gaø hay gioø heo ñaõ khoâng caùnh maø bay. Laõo ñaïo só chaâu maøy nghó thaàm: -Maáy anh nhaø beáp naøy sao laïi sô suaát ñeáùn theá? Chaúnng ñeå ngöôøi troâng coi cho meøo nhaûy vaøo aên vuïng heát caû. Nhöng tröôùc maët khaùch xa ngoài ñoù, laõo khoâng tieän vì chuyeän nhoû moïn maø traùch maéng thuoäc haï. Giöõa luùc aáy laïi coù chuù tieåu böng thöùc aên leân. Moïi ngöôøi chôït ngoù vaøo baùt canh kia ñeàu khoâng khoûi beõ baøng. Hoï voäi thu doïn laïi, khoâng ai noùi gì tôùi. Laõo ñaïo só trònh troïng môøi vôï choàng Thaïch Thanh vaøo thuû vò. Laõo ngoài keá ñoù ñeå boài tieáp. Khoaûng giöõa coù moät baøn rieâng cho ba ñaïo nhaân ñöùng tuoåi. Ngoaøi ra coøn hôn hai möôi ñaïo nhaân thì ngoài chieáu ngoaøi. Röôïu ñaõ ba tuaàn, laõo ñaïo só thôûi daøi noùi: -Taùm naêm trôøi khoâng gaëp maët, sö ñeä cuøng sö muoäi caøng ra veû phong löu hôn ngaøy tröôùc maø ngu huynh ñaây ñaõ thaønh giaø nua tuoåi taùc söùc löïc hao moøn. Thaïch Thanh noùi: -Sö ca tuy ñaàu raâu baïc caû roài, song tinh thaàn vaãn coøn traùng kieän. Laõo ñaïo só ñaùp: -Coøn gì maø chaû ñaàu baïc? Ngu huynh trong loøng lo nghó muoân phaàn moät ñeâm cuõng ñuû baïc ñaàu. Giaû tæ sö muoäi sö ñeä ñeán tröôùc ñaây ba ngaøy thì raâu toùc ngu huynh môùi hoa raâm maø thoâi. Thaïch Thanh hoûi: -Phaûi chaêng sö huynh lo laéng veà vuï hai vò söù giaû Thöôûng Thieän, Phaït AÙc? Laõo ñaïo só buoâng moät tieáng thôû daøi roài ñaùp: -Tröø vuï ñoù ra, töôûng trong thieân haï khoâng coøn coù vuï thöù hai naøo khieán cho Thieân Hö ñaïo nhaân chuøa Thöôïng Thanh chæ trong moät ngaøy ñaõ giaø ñi haøng chuïc naêm. Thaïch Thanh noùi: -Tieåu ñeä cuøng leänh ñeä muoäi hai ngöôøi ñang ôû beân Saùo Hoà nghe ñöôïc tin hai vò söù giaû Thöôûng Thieän, Phaït AÙc laïi xuaát hieän, voõ laâm gaëp côn khieáp naïn lieàn ñeán caûnh Chöôûng moân sö ca vaø caùc vò sö huynh ñeä thöông nghò moät phöông saùch hoaøn thieän. Chuøa Thöôïng Thanh chuùng ta gaàn möôøi naêm nay caøng noåi tieáng voõ laâm. Caây cao thöôøng chòu gioù caû. Hai vò Thieän AÙc khoâng chöøng seõ coù chieáu coá ñeán chuùng ta. Vôï choàng tieåu ñeä muoán ôû laïi chuøa moät vaøi thaùng. Giaû tæ hai vò coù tôùi thaêm thì vôï choàng tieåu ñeä tuy chaúng laøm neân troø troáng gì nhöng cuõng ñöôïc vì sö moân maø gaéng söùc lieàu mình. 410 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thieân Hö ñöa maét nhìn moïi ñaïo nhaân kheõ buoâng moät tieáng thôû daøi roài moùc trong boïc ra hai taám baøi ñoàng boû xuoáng maët baøn keâu laùch caùch. Thaïch Phaù Thieân ôû ngay treân ñaàu laõo neân nhìn thaáy roõ moàn moät. Hai taám baøi ñoàng ñoù moät taám khaéc boä maët töôi cöôøi, coøn moät aùm khaéc boä maët nhaên nhoù ñuùng y nhö nhöõng taám baøi ñoàng maø chaøng ñaõ thaáy qua hai laàn. Baát giaùc chaøng ñoäng taâm laåm baåm: -Taïi sao Thieân Hö ñaïo nhaân laïi coù hai taám baøi ñoàng naøy? Thaïch Thanh “uûa” leân moät tieáng hoûi: -Teù ra hai vò söù giaû Thieän AÙc ñaõ qua ñaây roài. Vôï choàng tieåu ñeä ngöïa khoâng ngöøng voù, ngöôøi chaúng xaû hôi maø chaïy tôùi ñaây ñaõ chaäm maát roài. Vieäc naøy xaûy ra vaøo hoâm naøo? Sö ca öùng phoù vôùi hai vò baèng caùch gì? Thieân Hö ñaïo nhaân taâm thaàn haõy coøn hoang mang chöa kòp traû lôøi thì moät ñaïo nhaân ñöùng tuoåi ngoài beân laõo kính caån ñaùp: -Vuï naøy ñaõ xaûy ra ba böõa tröôùc ñaây. Chöôûng moân sö ca laø baäc ñaïi nhaân ñaïi nghóa ñaõ nhaän lôøi qua beân aáy ñeå chòu meänh leänh. Thaïch Thanh ñaõ thaáy hai taám baøi ñoàng laïi thaáy moïi ngöôøi ñöôïc voâ söï thì möôøi phaàn ñaõ ñoaùn ra ñöôïc taùm. Y lieàn ñöùng leân xaù daøi Thieân Hö noùi: -Sö ca moät vai gaùnh heát troïng traùch baûo toaøn cho toaøn theå chuøa Thöôïng Thanh ñöôïc bình yeân. Tieåu ñeä vöøa xuùc ñoäng vöøa xaáu hoå tröôùc heát lôøi caûm taï sö ca, sau nöõa tieåu ñeä coù lôøi thænh caàu, xin sö ca mieãn traùch cho. Thieân thö ñaïo nhaân tuûm tæm cöôøi noùi: -Luùca naøy moïi söï vaät trong thieân haï ñoái vôùi ngu huynh chæ nhö laø ñaùm maây noåi. Hieàn ñeä coù ñieàu chi sai baûo, ngu huynh nhaát nhaát nghe theo. Thaïch Thanh hoûi laïi: -Sö ca noùi vaäy laø öng thuaän roài ñuùng khoâng? Thieân Hö ñaùp: -Öng chòu roài! Nhöng chöa hieåu hieàn ñeä coù ñieàu chi daën baûo? Thaïch Thanh ñaùp: -Tieåu ñeä to gan lôùn maät muoán thænh caàu sö ca giao phoù chöùc traùch chöôûng moân cuøng nhaát nhaát moïi vieäc trong chuøa Thöôïng thanh naøy cho vôï choàng tieåu ñeä chaáp chöôûng. Thaïch Thanh vöøa noùi caâu naøy taát caû ñaïo nhaân ngoài trong saûnh ñeàu loä veû xuùc ñoäng Thieân Hö coøn ñang traàm ngaâm chöa kip traû lôøi thì Thaïch Thanh laïi noùi tieáp: Vôï choàng tieåu ñeä chaáp chöôûng quyeàn binh roài seõ thay cho sö ca qua beân ñoù aên “Laïp baùt cuùc” 411 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thieân Hö ñaïo nhaân baät leân traøn g cöôøi ha haû, nhöng trong tieáng cöôøi chöùa ñöïng ñaày noãi ñau khoå. Caëp maét long lanh ngaán leä. Laõo ñaùp: -Thònh tình cuûa hieàn ñeä ngu huynh xin laøm taâm lónh laø ñuû, ngu huynh taïm giöõ chöùc Chöôûng moân ôû chuøa Thöôïng thanh ñaõ möôøi maáy naêm, khaép voõ laâm ñeàu bieát maët. Theá maø nay gaëp böôùc gian nguy ñaõ sôï co voøi thì caùi maët Thieân Hö naøy töø nay ñem giaáu vaøo ñaâu ñöôïc? Thieân Hö noùi ñeán ñaâu roài naém chaët tay Thaïch Thanh noùi tieáp: -Hieàn ñeä coøn keùm tuoåi ngu huynh nhieàu, hieàn ñeä laïi laø ngöôøi ngoaøi coõi tuïc, neân tröôùc kia it khi ôû gaàn nhau, nhöng hieàn ñeä vôùi ta laø choå thaâm giao. Hôn nöõa voõ coâng vaø nhaân phaåm cuûa hieàn ñeä ñuùng laø nhaân vaät haïng nhaát trong baûn moân, ngu huynh raát laáy laøm kính phuïc. Giaû tæ khoâng coù vieäc phaûi ñi döï hoäi Laïp baùt cuùc maø hieàn ñeä muoán laøm chöôûng moân baûn phaùi thì ngu huynh laäp töùc nhöôøng ngay maø trong loøng coøn haân hoan nöõa. Song tình theá böõa nay ñaëc bieät khaùc laï, laõo huynh khoâng theå naøo tuaân leänh ñöôïc Laõo chaám döùt caâu noùi baèng nhöõng tieáng cöôøi theâ löông. Thaïch Phaù Thieân aån treân böùc hoaønh nghe hai ngöôøi noùi chuyeän raát roõ chaøng khoâng hieåu “Laïp Baùt Cuùc”, ñoàng thôøi thaáy veû maët hai ngöôøi khaùc laï thì chaøng töï hoûi: -Laïp Baùt Cuùc phaûi chaêng laø moät chaát kòch ñoäc trí maïng? Boãng nghe Thieân Hö laïi noùi: -Hieàn ñeä! Ngu huynh moät ñeâm lo nghó ñeán baïc ñaàu khoâng phaûi vì chuyeän tham sanh quyù töû. Naêm nay ngu huynh ñaõ saùu möôi hai tuoåi thì coù cheát cuõng khoâng ñeán coõi thoï roài. Coù ñieàu ngu huynh traèn troïc lo nghó laø phaûi tìm phöông phaùp naøo ñeå tröø cho voõ laâm trong voøng möôøi naêm khoûi moät kieáp naïn. Ñoàng thôøi laøm theá naøo ñeå duy trì uy danh cho baûn phaùi khoûi bò tan taønh. Ñoù môùi laø vieäc khoù. Ba möôi hai naêm nay beân kia ñaõ môøi ba laàn, môøi caùc moân phaùi vaø caùc bang hoäi ñi döï yeán “Laïp Baùt Cuùc”. Bieát bao nhieâu anh huøng haûo haùn y öôùc ñoái phoù hoäi roài chaúng thaáy moät ai trôû veà. Ngu huynh cheát cuõng chaúng coù cho ñaùng keå nhöng caûi thieän veà sau naøy môùi laø caàn. Vaäy chuùng ta neân nghó moät bieän phaùp naøo cho oån thoaû môùi ñöôïc. Thaïch Thanh cuõng cöôøi ha haû naâng chung röôïu tröôùc maët leân uoáng caïn saïch roài noùi: -Sö ca! Tieåu ñeä khoâng bieát töï löôïng thænh caàu sö ca nhöôøng ngoâi chaúng phaûi laø ñeå thay maët sö ca ñi chòu cheát maø laø ñi ñeå thaùm thính cho bieát roõ thöïc hö. Khoâng chöøng nhôø hoaøng thieân che chôû vaø giuùp tieåu ñeä khaùm phaù ra ñöôïc chaân töôùng noäi vuï cuõng neân. Tuy tieåu ñeä khoâng daùm noùi laø tröø moái haïi lôùn cho voõ laâm, nhöng khi ñaõ bieát ñöôïc nhöõng ñieàu bí hieåm beân trong thì roài caùc cao nhaân thieân haï hieäp löïc tìm ra keá hoaïch thì chuyeän ñöông ñaàu vôùi boïn kia bieát ñaâu laø chaúng laøm noåi. 412 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thieân Hö töø töø laéc ñaàu ñaùp: -Khoâng phaûi ngu huynh phoâ tröông caùi hay caùi gioûi cuûa ngöôøi maø coi thöôøng hieàn ñeä. Tæ nhö AÁt Moäc ñaïo tröôûng phaùi Voõ Ñöông, Ngoïc Chaâu ñaïo nhaân phaùi Thanh Thaønh voõ coâng quaùn theá möu trí hôn ngöôøi laïi ñem theo bao nhieâu tay cao thuû xuaát chuùng ñi roài cuõng maát tích luoân chaúng ñöôïc moät ai trôû veà. Hôõi oâi! Voõ coâng hieàn ñeä tuy cao thaâm nhöng xeùt cho cuøng … chöa theå so bì vôùi AÁt Moäc ñaïo tröôûng vaø Ngoïc Chaân ñaïo tröôûng laø nhöõng baäc cao nhaân vaøo haøng tieàn boái ñöôïc. Thaïch Thanh noùi: -Veà ñieåm naøy tieåu ñeä cuõng ñaõ bieát roài, nhöng söï thaønh baïi moät nöûa troâng vaøo baûn laõnh, coøn moät nöûa tuyø theo khí vaän. Noùi veà chuyeän dieät tröø ñaïi hoaï thì dó nhieân tieåu ñeä khoâng laøm noåi nhöng tìm caùch doø xeùt nhöõng ñieàu bí maät thì khoâng haún laø hoaøn toaøn voâ voïng. Thieân Hö vaãn laéc ñaàu noùi: -Chöùc chöôûng moân phaùi Thöôïng Thanh töø traêm naêm nay ñeàu do caùc ñaïo nhaân chaáp chöôûng. Sau khi ngu huynh cheát roài ñaõ aán ñònh ñeå Xung Hö sö ñeä leân tieáp nhieäm. Sau naøy Hieàn khang Leä heát daï khuoâng phoø khieán cho baûn phaùi khoûi laâm vaøo böôùc ñöôøng quy vong mai moät thì ngu huynh cuõng laáy laøm caûm kích laém roài. Thaïch Thanh noùi ñi noùi laïi nhieàu laàn nhöng Thieân Hö khoâng chòu öng theo. Moïi ngöôøi ñeàu döøng cheùn khoâng ai uoáng röôïu, queân luoân caû nhaém nhaùp. Thaïch Phaù Thieân xeù chieác ñuøi gaø thaønh töøng mieáng nhoû boû vaøo mieäng nhöng chaøng sôï nhai toùp teùp phaùt ra thaønh aâm, chaøng ñaønh cöù ñeå vaäy maø nuoát chöûng vaøo buïng. Caëp maét chaøng vaãn nhìn qua keõ hôû theo doõi dieãn bieán. Chaøng thaáy Thaïch phu nhaân Maãn Nhu vaãn laéng tai nghe tröôïng phu cuøng Thieân Hö noùi chuyeän maø khoâng xen vaøo caâu naøo. Baø laïi töø töø ñöa tay ra toan ñoaït baøi ñoàng. Giöõa luùc aáy, Thaïch Thanh moät tay caàm ñuõa thoø vaøo dóa gaép thòt quay, chæ coøn moät tay naém giöõ tay Thieân Hö laïi. Xung Hö ñaïo nhaân ngoài meù döôùi Thaïch phu nhaân ruït tay veà ñeå toan naém laáy baøi ñoàng. Y noùi: -Ñeå baàn ñaïo giöõ caùi naøy cho. Thaïch phu nhaân giô tay traùi leân, boán ngoùn tay nhö gaûy ñaøn tì baø baät vaøo tay Xung Hö. Xung Hö laäp töùc phoùng chæ tay traùi ra nhaèm ñieåm vaøo tay maët Thaïch phu nhaân. Thaïch phu nhaân ñöa coå tay leân, nhöõng ngoùn tay traùi buùng ra moät luoàng kinh phong raát nhoû phoùng vaøo tröôùc ngöïc Xung Hö. Xung Hö ñaõ chòu meänh leänh cuûa Thieân Hö ñaïo nhaân tieáp nhieäm chöùc quaùn chuû chuøa Thöôïng thanh vaø seõ laø chöôûng moân cuûa caùc ñeä töû caû ñaïo laãn tuïc. Y laø nhaân 413 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn vaät thöù nhaát thöù nhì trong chuøa Thöôïng Thanh. Y cuõng bieát vôï choàng Thaïch Thanh vì loøng nghóa hieäp maø cöùu caáp trong côn hoaïn naïn. Ñoù laø vì vôï choàng y coù taám loøng toát maø haønh ñoäng. Nhöng hai taám baøi ñoàng naøy coù quan heä ñeán tính maïng taát caû moïi ñaïo löõ trong chuøa. Thieân Hö ñaïo nhaän ñaõ tieáp nhaän ñoàng baøi neáu ñeå noù loït vaøo tay ngöôøi khaùc thì toaøn theå ñaïo löõ ñeàu coù theå maát maïng. Vì theá maø hoï chaúng kieâng deø cöù ra tay tranh ñoaït vôùi Thaïch phu nhaân. Caû hai ngöôøi vaãn ngoài yeân khoâng rôøi khoûi choã maø trong chôùp maét ñaõ giao thuû ñeán baûy taùm chieâu. Caû hai ngöôiø cuøng ñöôïc moät vò sö phuï truyeàn daïy neân caàm naõ thuû phaùp ñeàu laø cuûa baûn moân, tuy khoâng coù yù laøm thöông baïi ñoái phöông, nhöng ra tay mau leï trong phaïm vi hôn moät thöôùc vuoâng hoï phaûi duøng toaøn löïc ñeå ñoái phoù. Hai ngöôøi tröôùc kia laø baïn ñoàng song. Hoï ñeàu thieát tha hoïc voõ coâng. Nhöng töø khi chia tay tôùi nay ñaõ hôn hai chuïc naêm. Trong khoaûng thôøi gian naøy tuy ñaõ coù maáy laàn gaëp maët noùi chuyeän nhöng chöa cuøng nhau ñoäng thuû bao giôø. Luùc naøy hai ngöôøi ñoät nhieân giao thuû, trong loøng hoï ñeàu ngaám ngaàm thaùn phuïc nhau. Ngoaøi ra taát caû baøn tieäc coäng möôøi saùu ngöôøi ñeàu nhìn hai vò tæ ñaáu khoâng chôùp maét. Boïn ngöôøi naøy ñeàu laø nhöõng tay cao thuû baûn moân. Ai cuõng bieát gaàn möôøi naêm nay vôï choàng Thaïch Thanh ñaõ löøng laãy tieáng taêm treân choán giang hoà. Hoï thaáy Maãn Nhu cuøng Xung Hö tuy tranh cöôpc baøi ñoàng maø veû maët vaãn thaûn nhieân. Hai ngöôøi ñem nhöõng tinh hoa veà voõ coâng baûn moân phaùt huy ñeán choã ly kyø thì chaúng ai laø khoâng taùn thöôûng. Coù ñieàu chaúng moät ai ngôø ngoaøi hoï ra treân ñaàu coøn coù moät chaøng ñang ñeå maét chaêm chuù theo doõi cuoäc cöôùp baøi ñoàng giöõa hai ngöôøi. Möôøi maáy chieâu ñaàu hai ngöôøi ôû vaøo theá quaân bình. Nhöng tay phaûi Thaïch phu nhaân caàm hai taám baøi ñoàng chæ söû duïng quyeàn ñöôïc maø thoâi, khoâng theå thi trieån nhöõng pheùp caàm naõ, tuyeät dieäu cuûa baûn moân vì theá maø cuoäc taán coâng bò giaûm ñi raát nhieàu. Hai beân baät ra maáy chieâu nöõa, Xung Hö vaän noäi löïc vaøo caùnh tay traùi vaøo caùnh tay traùi Thaïch phu nhaân xuoáng. Roài naêm ngoùn tay beân phaûi nhaèm chuïp tôùi baøi ñoàng. Thaïch phu nhaân Maãn Nhu bieát raèng khoâng ñeå cho Xung Hö ñoaït laïi khoâng xong. Neáu hai ngöôøi cuøng vaän noäi löïc ñeå tranh ñoaït thì moät laø coù veû khoù coi, hai laø baø thaân phaän nöõ löu noäi löïc khoâng baèng Xung Hö. Baø lieàn buoâng tay ra cho hai taám baøi ñoàng rôùt xuoáng. Nhö vaäy baø coù yù ñöa cho tröôïng phu baø. Thaïch Thanh thoø tay ra toan naém laáy thì ñoät nhieân moät luoàng kinh phong xoâ ñeán tröôùc maët. Chính laø Thieân Hö ñaïo nhaân ñaõ ñaåy chöôûng löïc vaøo tay y. Tuy hai luoàng 414 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn kinh phong naøy khoâng coù veû baù ñaïo, nhöng kinh löïc raát naëng neáu khoâng choáng laïi taát caû bò troïng thöông. Giaû tæ luùc naøy Thaïch Thanh ñaõ caàm baøi ñoàng vaøo tay roài cuõng ñaønh ñeå rôùt xuoáng. Y phaûi phoùng chöôûng ra ñôõ. Giöõa luùc Thaïch Thanh phaûi chaäm laïi moät chuùt naøy, ngöôøi ngoài döôùi Thieân Hö laø Chieáu Hö ñaïo nhaân ñaõ thoø tay ra nhaéc laáy baøi ñoàng Baøi ñoàng vaøo tay Chieáu Hö roài, vôï choàng Thaïch Thanh cuøng Thieân Hö, Xung Hö caû boán ngöôøi ñeàu noåi leân nhöõng traøng cöôøi khanh khaùch roài döøng tay laïi. Xung Hö vaø Chieáu Hö khom löng cuoái ñaàu noùi: -Sö ñeä vaø Sö muoäi! Tieåu huynh xin loãi! Vôï choàng Thaïch Thanh ñöùng leân daùp leã. Thaïch Thanh noùi: -Sao hai vò sö huynh laïi noùi vaäy. Chính vôï choàng tieåu ñeä môùi laø ngöôøi loã maõng. Chöôûng moân sö huynh noäi löïc thaâm haäu nhö vaäy thì coøn gaáp möôøi laàn tieåu ñeä. Chuyeán ñi naøy dó nhieân nguy hieåm, nhöng neáu muoán toaøn thaân ruùt lui thì chöa haún ñaõ laø voâ hy voïng. Thaïch Thanh vöøa ñoái chöôûng vôùi Thieân Hö moät chieâu, y ñaõ bieát ngay noäi löïc Chöôûng moân sö huynh coøn cao thaâm hôn mình nhieàu. Huøng taâm traùng chí cuûa y baát giaùc giaûm ñi quaù nöûa. Thieân Hö nhaên nhoù cöôøi noùi: -Ngu huynh chæ mong ñöôïc nhö lôøi sö ñeä. Chuøa Thöôïng Thanh tuy laø moät ñaïo vieän nhöng khoâng caám uoáng röôïu aên thòt. Thieân Hö naâng uoáng moät hôi caïn saïch. Thaïch Phaù Thieân thaáy Maãn Nhu ñoaït baøi khoâng ñöôïc. Chaøng cuõng khoâng bieát hai taám baøi ñoàng ñoù coù quan heä gì. Chaøng nhôù Thaïch phu nhaân ñaõ coù nhieàu ôn hueä ñoái vôùi mình thì nghó buïng: -Ñaïo só kia ñoaït maát baøi ñoàng cuûa phu nhaân. AÂu laø ta cöôùp laïi ñöa cho baø. Boãng thaáy Thaïch Thanh ñöùng leân noùi: -Tieåu ñeä caàu chuùc cho sö caû ñi chuyeán naøy ñöôïc bình yeân trôû veà. Tieåu ñeä coù thaèng con bò ngöôøi ta cöôùp maát, caàn phaûi ñi cöùu öùng, khoâng theå cuøng ñi vôùi caùc vò sö huynh ñöôïc. Vaäy xin caùo töø. Caùc ñaïo nhaân nghe Thaïch Thanh noùi vaäy ñeàu kinh haõi. Thieân Hö noùi: -Nghe noùi leänh lang cuûa hieàn ñeä vaøo laøm moân haï phaùi Tuyeát Sôn. Moät beân laø oai danh cuûa vôï choàng hieàn ñeä, moät beân laø thanh theá cuûa phaùi Tuyeát Sôn, vaäy maø coù keû to gan lôùn maät daùm ñeán cöôùp leänh lang ñem ñi ö? Thaïch Thanh thôû daøi noùi: 415 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Caâu chuyeän naøy daøi laém. Ñaïi khaùi vì tieåu ñeä baát ñöùc, keùm beà cai quaûn giaùo huaán neân gaõ khuyeån töû coù nhöõng haønh ñoäng caøn rôõ, tieåu ñeä khoâng daùm traùch ai. Töø ñeán nhôù Thaïch Thanh laø ngöôøi bieát ñöôøng lui tôùi, hieåu bieát, tuy trang traïi Hieàn Toá Trang bò Baïch Vaïn Kieám ñoát chaùy saïch saønh sanh, y töï bieát tai vaï do mình gaây neân, tuyeät khoâng oaùn traùch phaùi Tuyeát Sôn. oOo 416 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2