Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 5

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

148
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 5

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Hoài thöù 5 Nghe chuyeän con Trang chuùa ñau loøng Ñoät nhieân Taï Yeân Khaùch ñoäng taâm la thaàm: -UÙi cha! Hoûng roài! Khoâng chöøng thaèng aên xin naøy do chuùng coá yù baøy ñaët ra caïm baãy ñeå mình thoø tay cöôùp laáy leänh baøi, roài chuùng laïi baét mình traû cho gaõ. Laõo nghó vaäy lieàn ñaûo maét nhìn quanh thì thaáy ngoaøi boïn Thaïch Thanh möôøi ngöôøi coøn coù voâ soá khaùch giang hoà môùi ñeán sau. Laõo buoâng tieáng cöôøi laït, ngaïo ngheã noùi: -Trong thieân haï coøn coù vieäc chi laø khoù ñoái vôùi hoï Taï ôû Ma thieân Nhai nöõa. Chuù nhoû kia! Chuù ñi theo ta roài coù vieäc gì yeâu caàu ta seõ giaûi quyeát cho, khoâng can döï gì ñeán ngöôøi khaùc caû. Ñoaïn laõo daét tay gaõ aên xin caát böôùc toan ñi. Neân bieát raèng Taï Yeân Khaùch tuy chaúng coi boïn ngöôøi tröôùc maët vaøo ñaâu, nhöng laõo baûn tính caån thaän, e raèng sau löng gaõ aên xin coøn coù keû taøi ba giaät giaây ñöa ra moät ñeà nghò khoù giaûi quyeát ñaïi khaùi nhö baét laõo chaët chaân tay thì bieát laøm theá naøo? Vì vaäy maø laõo ñònh ñöa gaõ ñeán choã khaùc vaéng ngöôøi ñeå hoûi cho kyõ. Vaïn Hoa Töû tieán ra moät böôùc oân toàn noùi: -Chuù em! Chuù laø moät ñöùa beù ngoan maø laõo baù ñaây laïi öa gieát ngöôøi. Chuù em chæ caàn yeâu caàu laõo töø nay ñöøng gieát… Naøng chöa duùt lôøi thì ñoät nhieân coù moät luoàng kình phong xoâ vaøo maët neân coøn nöûa caâu: “Moät ngöôøi naøo nöõa” laïi phaûi nuoát vaøo chöù khoâng noùi ra ñöôïc. Nguyeân Hoa Vaïn Töû laø ngöôøi cô bieán bieát Taï Yeân Khaùch ñaõ höùa ñieàu gì laø laøm ñuùng nhö vaäy. Chính naøng vöøa roài cuõng ñaâm kieám vaøo maët laõo, nhöng laõo ñaõ noùi laø ghi laïi ñoù ñeå ngaøy sau luùc naøo muoán thì ñoøi. Nhö vaäy taát naøng coù ngaøy bò laõo raïch maët. Huoáng chi saùu vò sö huynh naøng tröø moät mình Vöông Vaïn Nhaân ra, ai cuõng coøn nôï laõo moät kieám. Baây giôø naøng maùch nöôùc cho gaõ aên xin yeâu caàu laõo caâu ñoù thì dó nhieân laõo phaûi nghe theo. Nhö theá chính mình cuøng naêm vò sö huynh môùi coù theå baûo toaøn tính maïng. Khoâng ngôø Taï Yeân Khaùch ñaõ bieát duïng yù cuûa naøng lieàn phaát tay aùo ngaên laïi khoâng cho naøng noùi heát caâu. Taï Yeân Khaùch töùc giaän quaùt leân: -Ai cho ngöôi choõ mieäng vaøo ñaây? Roài moät luoàng kình phong nöõa laïi xoâ ñeán. Hoa Vaïn Töû chaân ñöùng khoâng vöõng ngaõ ngöûa veà phía sau. 37 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Hoa Vaïn Töû löng vöøa chaám ñaát, lieàn ñöùng phaét daäy ngay. Naøng toan noùi nöõa nhöng Taï Yeân Khaùch ñaõ daét gaõ aên xin ñi vaøo ngoõ heûm. Hieån nhieân laõo khoâng muoán cho gaõ aên xin nghe lôøi chæ baûo cuûa Hoa Vaïn Töû. Moïi ngöôøi thaáy Taï Yeân Khaùch ñaõ caùch xa ñeán baûy taùm thöôùc maø coøn phaát tay aùo ñaùnh ngaõ ngöôøi ñöôïc thì chaúng ai laø khoâng kinh haõi neân chaúng daùm noùi gì nöõa. Thaïch Thanh tieán ra hai böôùc nhìn Caûnh Vaïn Chung vaø Vöông Vaïn Nhaân chaáp tay noùi: -Caûnh hieàn ñeä! Vöông hieàn ñeä! Sö muoäi ñaây kieán thöùc vaø daûm löôïc hôn caû boïn maøy raâu. Chaéc coâ vaø Mai Hoa nöõ hieäp Vaïn sö muoäi ñaõ töøng noåi danh treân choán giang hoà phaûi khoâng? Ngoaøi ra coøn boán vò sö huynh nöõa xin tha thöù cho tieåu ñeä kieán thöùc heïp hoøi neân khoâng bieát vaø nhôø Caûnh hieàn ñeä giôùi thieäu. Caûnh Vaïn Chung ñaùp: -Taïi haï ñöôïc gaëp hieàn khang ñeä ôû ñaây thieät may maén voâ cuøng, ñôõ cho boïn taïi haï phaûi ñeán Giang Nam ra maét. Thaïch Thanh thaáy veû maët baûy ngöôøi kia ñeàu coù yù khoâng vui thì cho laø boïn hoï vöøa bò Taï Yeân Khaùch ñoaït kieám laïi haát vaêng ngöôøi ñi neân trong daï buoàn böïc. Nhöng sau y laïi nghó raèng Caûnh Vaïn Chung cuøng mình laø choã baïn thaân, ñaát khaùch gaëp ngöôøi coá cöïu töôûng neân tay baét maët möøng. Taïi sao haén laïi toû veû laïnh nhaït? Hôn nöõa tröôùc nay haén vaãn keâu y baèng Thaïch ñaïi ca, khoâng hieåu vì leõ gì maø ñoät nhieân haén theo ñoåi caùch xöng hoâ? Roài nhö chôït nhôù ra ñieàu gì, y töï hoûi: -Phaûi chaêng ñöùa con maát neát cuûa ta ñaõ gaây neân tai vaï gì ñaây? Thaïch Thanh nghó vaäy voäi noùi: -Caûnh hieàn ñeä! Phaûi chaêng thaèng nhoû böôùng bænh cuûa tieåu huynh ñaõ laøm cho hieàn ñeä phaûi khoù chòu? Vôï choàng tieåu huynh xin loãi hieàn ñeä. Laïi ñaây! Tieåu huynh xin laøm chuû nhaân môøi caû baûy vò ñeán thaønh Bieän Löông uoáng cheùn röôïu chôi. An Phuïng Nhaät thaáy Thaïch Thanh ra chieàu thaân maät vôùi boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn, maø boïn naøy ñoái vôùi mình laïi höõng hôø. Haén nghó raèng ñi vôùi hoï cuõng chaúng thuù gì maø laïi töùc mình nöõa, neân quay sang Thaïch Thanh vaø Maãn Nhu chaép tay noùi: -Thaïch trang chuùa! Thaïch phu nhaân! An moã xin caùo töø! Thaïch Thanh cuõng chaép tay ñaùp leã noùi: -An traïi chuû mieãn traùch cho. Khuyeån töû laø Thaïch Trung Ngoïc hieän baùi sö thuï nghieäp taïi phaùi Tuyeát Sôn taïi haï hoûi ra thì khuyeån töû coù ñieàu thaát leã. An Phuïng Nhaät nghó buïng: -Teù ra laø nhö vaäy. Mình traùch y theá naøo ñöôïc? Roài kính caån ñaùp: -Trang chuùa daïy quaù lôøi! 38 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Noùi xong daãn boïn traïi chuùng caùo töø ra ñi. Boïn Caûnh Vaïn Chung baûy ngöôøi thuûy chung vaãn laëng leõ khoâng noùi nöûa lôøi. Khi An Phuïng Nhaät ñaõ ñi xa, hoï cuõng chæ ñöa maêt nhìn nhau ra chieàu deø daët. Veû maët vaãn buoàn böïc döôøng nhö chaúng ai muoán leân tieáng tröôùc. Ngöôøi ta thöôøng noùi: “Bieát con chaúng ai baèng cha meï”. Thaïch Thanh vì khoâng quaûn coá ñöôïc ñöùa con böôùng bænh neân chaúng ngaïi ñöôøng xa ngaøn daëm ñeán xin laøm moân haï Phong vaïn Lyù ôû phaùi Tuyeát Sôn. Y thaáy thaùi ñoä boïn Caûnh Vaïn Chung baûy ngöôøi coù yù khoâng vui thì e raèng thaèng con baát töû ñaõ gaây ra chuyeän gì khaù traàm troïng. Y lieàn töôi cöôøi gôïi chuyeän: -Baïch laõo gia töû, Baïch laõo thaùi thaùi vaãn maïnh gioûi chöù? Phong hoûa thaàn long Phong sö huynh coù bình yeân khoâng? Vöông Vaïn Nhaân khoâng nhaãn naïi ñöôïc nöõa lôùn tieáng ñaùp: -Sö phuï vaø sö nöông ta chöa ñaùnh cheát thaèng nhoû laø phuùc lôùn laém roài! Chính Vöông muoán maéng laø thaèng maát daïy, nhöng thaáy veû maët Maãn Nhu cöïc kyø khoå sôû neân haén chæ keâu laø thaèng nhoû. Tuy haén ñaõ deø daët giöõ yù nhöng nghe gioïng noùi cuõng bieát laø haén caêm töùc voâ cuøng muoán naëng lôøi thoùa maï. Maãn Nhu vaønh maét ñoû hoe noùi: -Vöông ñaïi ca! Ngoïc nhi thaät laø moät ñöùa treû raát hö, ñaéc toäi vôùi chö vò. Tieåu muoäi xin taï toäi. Naøng noùi xong loanh quanh nhö muoán quyø xuoáng. Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn voäi ñaùp leã Vöông Vaïn Nhaân lôùn tieáng la: -Thaïch ñaïi taåu! Ñaïi taåu baát taát phaûi laøm nhö vaäy. Thaèng nhoû neáu noù chæ ñöôïc moät phaàn gioáng ñaïi ca, ñaïi taåu thì ñaõ khoâng neân chuyeän. Coù phaûi noù ñaéc toäi vôùi Vöông Vaïn Nhaân naøy ñaâu. Maø duø noù coù ñaéc toäi vôùi tieåu ñeä cuõng chaúng quan heä gì. Tieåu ñeä chæ baét noù ñaù cho maáy caùi laø xong. Nhöng noù laïi ñaéc toäi vôùi sö phuï sö nöông môùi khoå chöù! Baïch sö ca laïi laø ngöôøi tính noùng nhö löûa Thaïch trang chuùa! Khoâng phaûi tieåu ñeä noùi ñaõi loøng. Coù laàn tieåu ñeä muoán ñeán thoâng baùo cho Trang chuùa hay laø Baïch sö ca coøn muoán ñoát caû Huyeàn toá trang, ñeå hai vò bieát chöøng maø traùnh ñi. Cheùn röôïu cuûa Trang chuùa cho böõa nay, Vöông Vaïn Nhaân khoâng theå uoáng ñöôïc ñaâu. Baïch sö ca maø bieát ra thì y … taát seõ trôû maët tuyeät giao vôùi tieåu ñeä. Gaõ hoï Vöông noùi huyeân thuyeân moät hoài maø thuyû chung vaãn khoâng ñeà caäp ñeán ñeán Thaïch Trung Ngoïc ñaõ phaïm toäi gì. Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu caøng nghe caøng kinh haõi nghó buïng: -Mình cuøng phaùi Tuyeát Sôn keát giao ñaõ maáy ñôøi nay maø sao Baïch Vaïn Sôn laïi caêm haän ñeán muoán ñoát nhaø mình ñöôïc. Y lieàn noùi: 39 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Thaèng suùc sinh ñoù thaät laø lôùn maät! Toäi noù thöïc ñaùng cheát! Sao noù laïi daùm ñaéc toäi caû vôùi laõo thaùi gia cuøn g laõo thaùi thaùi ? Caûnh Vaïn Chung laø ngöôøi caån troïng laïi nhieàu lòch duyeät baây giôø môùi leân tieáng: -Nôi ñaây laø choã thò phi, khoâng tieän ñöùng laâu. Chuùng ta vöøa ñi vöøa noùi chuyeän hay hôn. Gaõ noùi xong ruùt laáy thanh tröôøng kieám roài tieáp: -Xin môøi Thaïch trang chuùa cuøng Thaïch phu nhaân leân ñöôøng. Thaïch Thanh gaät ñaàu roài cuøng Maãn Nhu troâng veà phía taây maø ñi. Hai con ngöïa töø töø ñi theo. Ñoaøn ngöôøi ñi chöøng ñöôïc baûy taùm daëm ra ñeán ñöôøng lôùn thì thaáy beân ñöôøng coù ba caây deû caønh laù xoaø ra nhö caùi loïng. Caûnh Vaïn Chung hoûi: -Thaïch trang chuùa! Chuùng ta qua beân kia noùi chuyeän ñöôïc chaêng? -Ñöôïc laém! Chín ngöôøi ñi tôùi goác caây. Hoï ngoài xuoáng taûng ñaù lôùn hoaëc treân caønh caây. Luùc naøy Caûnh Vaïn Chung ñaõ giôùi thieäu vôï choàng Thaïch Thanh vôùi boán ngöôøi kia. Vôï choàng Thaïch Thanh tuy trong loøng noùng naûy nhöng khoâng tieän môû mieäng hoûi ngay. Caûnh Vaïn Chung leân tieáng tröôùc: -Thaïch trang chuùa! Taïi haï cuøng trang chuùa ñaõ laø choã thaân tình neân coù lôøi noùi thaúng, xin trang chuùa chôù ñeå loøng. Theo yù kieán taïi haï thì trang chuùa haõy giao leänh lang cho boïn taïi haï mang ñi. Taïi haï ñaõ heát söùc xin cuøng sö phuï, sö maãu vaø Baïch sö huynh maø cuõng khoù loøng baûo toaøn tính meänh ñöôïc cho gaõ. Duø gaõ coù phaûi töôùc boû voõ coâng coøn hôn ñeå hai nhaø trôû neân cöøu ñòch, daáy ñoäng can qua. Thaïch Thanh raát laáy laøm kyø noùi: -Töø khi thaèng nhoû qua beân quyù phaùi, ba naêm nay tieåu huynh chöa ñöôïc gaëp noù laàn naøo. Heát thaûy moïi vieäc tieåu huynh tuyeät khoâng bieát moät tí gì. Mong raèng Caûnh hieán ñeä noùi cho tieåu huynh hay ñöøng giaáu dieám gì. Caûnh Vaïn Chung hoûi: -Thaïch trang chuùa khoâng bieát thaät ö? Thaïch Thanh ñaùp: -Khoâng bieát gì thaät. Caûnh Vaïn Chung voán bieát Thaïch Thanh laøm trang chuùa Huyeân toá trang danh tieáng laãy löøng khoâng khi naøo laïi noùi doái. Y noùi bieát laø bieát. Y baûo khoâng laø khoâng. Haén lieàn ñaùp: -Teù ra Thaïch trang chuùa khoâng bieát gì heát. 40 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Maãn Nhu raát quan taâm ñeán con mình, naøng khoâng nhòn ñöôïc lieàn caét ngang caâu chuyeän hoûi: -Vaäy Ngoïc nhi khoâng ôû thaønh Laêng tieân nöõa ö? Caûnh Vaïn Chung gaät ñaàu. Vöông Vaïn Nhaân noùi: -Giaû tæ chuù nhoû ñoù hieän giôø coøn ôû thaønh Laêng Tieâu thì ñaõ coù ñeán traêm maïng cuõng heát ñôøi roài. Thaïch Thanh trong loøng ngaám ngaàm töùc giaän, y laåm baåm: -Mình cho Ngoïc nhi ñeán baùi moân hoïc voõ laø vì coi troïng voõ coâng phaùi Tuyeát Sôn. Noù haõy coøn nhoû tuoåi, baûn tính böôùng bænh duø coù maïo phaïm moân quy thì cuõng phaûi neå maët vôï choàng mình chöù! Ñaâu coù theå muoán gieát laø gieát ngay ñöôïc. Duø cho phaùi Tuyeát Sôn coù ngöôøi nhieàu theá lôùn, nhöng chaúng leõ choán giang hoà khoâng coøn ai noùi gì ñeán ñaïo lyù nöõa hay sao? Tuy y nghó vaäy nhöng ngoaøi maët vaãn thaûn nhieân laïnh luøng noùi: -Leà luaät quyù phaùi voán nghieâm ngaët, ñieàu ñoù taïi haï ñaõ bieát roài. Taïi haï ñöa khuyeån töû ñeán thaønh Laêng Tieâu hoïc ngheä laø cuõng ñeå y hoïc theâm khuoân pheùp. Caûnh Vaïn Chung hôi bieán ñoåi saéc maët noùi: -Thaïch trang chuùa noùi quaù lôøi. Thaïch Trung Ngoïc laø moät ñöùa phoùng tuùng voâ lieâm sæ laïi cuøng hung cöïc aùc, nhöng khoâng phaûi phaùi Tuyeát Sôn daïy noù nhö theá. Thaïch Thanh laïnh luøng hoûi: -Nhöõng caâu phoùng tuùng, voâ lieâm sæ, cuøng hung cöïc aùc töø ñaâu maø ra? Caûnh Vaïn Chung quay laïi baûo Hoa Vaïn Töû: -Hoa sö muoäi! Sö muoäi thöû ñi ngoù chöøng boán maët xem coù ai tôùi ñaây khoâng? Hoa Vaïn Töû daï moät tieáng roài caàm kieám ñi ngay. Vôï choàng Thaïch Thanh ñöa maét nhìn nhau. Hai ngöôøi ñeàu bieát raèng Caûnh Vaïn Chung baûo Hoa Vaïn Töû ra xa laø coù caâu chuyeän muoán noùi maø khoâng muoán noùi tröôùc maët phuï nöõ. Caûnh Vaïn Chung thôû daøi noùi: -Thaïch trang chuùa! Baïch sö huynh cuûa taïi haï khoâng coù con trai chæ coù moät ñöùa con gaùi. Chaéc trang chuùa ñaõ bieát roài. Söï dieät nöõ taïi haï naêm nay môùi möôøi hai tuoåi maø thoâng tueä khaùc thöôøng, tính tình khaû aùi. Baïch sö huynh coá nhieân quyù nhö hoøn ngoïc treân tay. Sö phuï sö maãu taïi haï cuõng coi y nhö ngöôøi ruoät thòt. Coù theå noùi y laø moät vò tieåu coâng chuùa taïi thaønh Laêng Tieâu treân nuùi Ñaïi Tuyeát. Boïn sö huynh sö ñeä, sö tæ sö muoäi taïi haï dó nhieân laø cöng chieàu y. Thaïch Thanh gaät ñaàu noùi: -Chaéc laø thaèng con baát hieáu cuûa taïi haï ñaõ ñaéc toäi vôùi vò tieåu coâng chuùa ñoù. Coù ñuùng theá khoâng? 41 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Caûnh Vaïn Chung ñaùp: -Hai chöõ ñaéc toäi naøy haõy coøn nheï quaù! Gaõ … gaõ … lôùn maät ñeán ñoä daùm caøn rôõ hôn nöõa. Gaõ troùi chaët chaân tay sö ñieät nöõ cuûa taïi haï roài loät heát quaàn aùo ra khoâng ñeå moät chuùt gì che thaân, toan beà cöôõng gian. Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu la leân: -Trôøi ôi! Roài ñöùng phaét daäy. Maãn Nhu saéc maët lôït laït. Thaïch Thanh noùi: -Sao … laïi coù vieäc ñoù ñöôïc? Thaïch Trung Ngoïc naêm nay môùi möôøi laêm tuoåi. Trong vuï naøy taát coù söï hieåu laàm. Caûnh Vaïn Chung noùi: -Caâu chuyeän naøy ai nghe cuõng töôûng hoang ñöôøng, nhöng ñoù chính laø söï thaät traêm phaàn traêm. Hai aû nha hoaøn trong coi tieåu dieät nöõ nghe tieáng la où chaïy vaøo phoøng thaáy vaäy lieàn keâu cöùu thì moät aû bò chaët ñöùt caùnh tay, coøn moät aû bò cheùm vaøo ñuøi. Caû hai ñeàu cheát ngaát. Thaèng loûi kia thaáy theá kinh haõi neân tieåu ñieät nöõ môùi thoaùt naïn. Trong voõ laâm saéc giôùi laø ñieàu toái quan troïng. Caû trong haéc ñaïo, nhöõng tay haûo haùn cöôùp cuûa gieát ngöôøi chæ laø söï thöôøng. Nhöng moät khi ñaõ phaïm ñeán chöõ daâm thì laäp töùc bò ñoàng ñaïo thoaù maï. Maãn Nhu nghe noùi maët maøy taùi meùt phaûi vòn vaøo tröôïng phu môùi ñöùng vöõng ñöôïc. Naøng caát tieáng hoûi: -Töôùng coâng! Bieát laøm theá naøo baây giôø? Thaïch Thanh cuõng tan naùt coõi loøng. Y laø ngöôøi raát toân troïng ñaïo nghóa giang hoà. Giaû tæ y nghe con mình phaïm toäi gieát ngöôøi cuõng ñaõ laáy laøm khoù chòu laém roài. Nhöng vuï naøy khoâng bieát laøm theá naøo. Caäu con neáu ôû beân mình thì y cuõng ñaõ ñaâm cheát ngay töùc khaéc. Y ñònh thaàn laïi ñaùp: -Theá laø coøn ñöôïc hoaøng thieân baûo hoä. Baïch coâ nöông vaãn giöõ ñöôïc baêng thanh ngoïc khieát chöa bò thaèng nghieät suùc laøm oâ ueá! Caûnh Vaïn Chung laéc ñaàu noùi: -Tuy nhieân ñaõ ñeán theá thì cuõng chaúng khaùc gì bò cöôõng gian roài. Sö phuï taïi haï tính neát theá naøo trang chuùa ñaõ bieát roài. Laäp töùc ngaøi cho ngöôøi ñi truy taàm thaèng loûi Thaïch Trung Ngoïc vaø daën heã ai thaáy gaõ laø cheùm cheát ngay khoâng ñöôïc ñeå soáng. Vöông Vaïn Nhaân tieáp lôøi: -Gia sö coù baûo ngaøi cuøng trang chuùa laø choã thaâm giao. Neáu baét Thaïch Trung Ngoïc veà, taát neå maët trang chuùa maø khoâng gieát gaõ. Vaäy gaëp gaõ ôû beân ngoaøi cheùm phöùt ñi cho roài. Caûnh Vaïn Chung ñöa maét cho Vöông Vaïn Nhaân coù yù baûo haén nhieàu lôøi quaù. 42 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Vöông Vaïn Nhaân caõi: -Sö phuï daën theá thöïc. Chaúng leõ ta coøn phaûi noùi doái hay sao? Caûnh Vaïn Chung khoâng daây laïi Vöông Vaïn Nhaân nöõa. Haén noùi: -Neáu thaèng loûi chæ ñaû thöông hai con nha ñaàu thì ñaõ laáy chi laøm troïng ñaïi? Nhöng teä tieåu nöõ tuy coøn tuoåi nhoû maø tính tình raát cöông nghò. Y bò vieäc nhuïc nhaõ nhö vaäy roài khoâng coøn maët muõi naøo troâng thaáy ai nöõa, ngoài khoùc söôùt möôùt suoát hai ngaøy roøng raõ. Ñeán ñeâm hoâm thöù ba y chuoàn cöûa soå leùn ra, nhaûy xuoáng vöïc thaúm muoân truøng töï töû maø cheát. Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu laïi la hoaûng moät tieáng. Thaïch Thanh hoûi: -Sao coù cöùu ñöôïc khoâng? Caûnh Vaïn Chung ñaùp: -Vöïc thaúm ngoaøi thaønh Laêng Tieâu Thaïch trang chuùa ñaõ bieát roài ñoù. Duø laø hoøn ñaù laên xuoáng cuõng tan ra nhö caùm. Moät vò tieåu coâ nöông nhaûy xuoáng thì nhaát ñònh phaûi naùt nhöø roài. Moät gaõ ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn teân goïi Kha vaïn Quaân chöøng hai möôi baûy, hai möôi taùm tuoåi, cuõng caêm haän noùi: -Oan uoång thay cho ñaïi sö ca. Y bò sö phuï cheùm cuït caùnh tay phaûi. Thaïch Thanh kinh haõi ruù leân: -Phong hoaû thaàn long ö? Kha vaïn Quaân ñaùp: -Chöù coøn ai nöõa? Vì sö phuï ñau xoùt toân nöõ thaùc oan bò khoâng baét ñöôïc thaèng con trang chuùa. Ngöôøi noåi traän loâi ñình thoáng maï Phong sö huynh daïy ñoà ñeä khoâng nghieâm. Ngöôøi caøng maéng caøng töùc giaän roài ñoät nhieân laáy thanh kieám ôû sau löng Phong sö huynh cheùm ñöùt moät caùnh tay cuûa y. Toäi nghieäp cho Phong sö huynh baûn laõnh cao cöôøng ñeán theá maø ñoät nhieân bieán thaønh pheá nhaân. Sö maãu taïi haï thoáng traùch sö phuï laø quaù taøn nhaãn, noùng naûy. Hai oâng baø giaø gaây goå tröôùc maët ñeä töû, caøng noùi caøng ñi ñeán choã gay go. Khoâng hieåu hai vò nhaéc ñeán chuyeän cuõ gì ngaøy tröôùc roài sö phuï taùt sö maãu moät caùi. Sö maãu caêm haän haèm haèm boû ñi. Ngöôøi noùi neáu coøn trôû laïi thaønh Laêng Tieâu thì khoâng coøn laø ngöôøi nöõa. Thaïch Thanh vöøa baøng hoaøng vöøa theïn thuøng khoâng bieát chui vaøo ñaâu cho khoûi beõ maët. Bình nhaät y vaõn boäi phuïc voõ coâng cuûa Phong hoaû thaàn long Phong vaïn Lyù, môùi cho thaèng con ñoäc nhaát baùi y laøm sö phuï. Ngôø ñaâu ñeå luïy cho y bieán thaønh keû pheá nhaân. Kieám phaùp Phong hoaû thaàn long vöøa tinh nhueä, vöøa maõnh lieät nhö gioù baõo, nhö löûa chaùy neân ñöôïc ngöôøi ta taëng cho caùi bieät hieäu laø Phong hoaû thaàn long. Phong hoaû thaàn long raát nhieàu keû thuø, neáu y maát heát voõ coâng thì e raèng khoâng daùm rôøi khoûi Ñaïi Tuyeát Sôn nöûa böôùc. Hôõi oâi! Thaät laø hoå theïn vôùi löông höõu. 43 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Vöông Vaïn Nhaân laïi noùi: -Kha sö ñeä! Neáu baûo ñaïi sö ca bò oan uoång, chaúng leõ Baïch sö ca khoâng oan uoång hay sao? Con gaùi y cheát roài, Baïch sö taåu cuõng phaùt ñieân. Thaïch Thanh, Maãn Nhu caøng nghe caøng taùng ñôûm kinh hoàn, chæ mong coù caùi huyeät ñoäng naøo ñeå chui vaøo cho khuaát. Thöïc tình hai ngöôøi naøo bieát gì ñeán chuyeän con mình ñaõ gaây ra nhöõng vieäc taøy ñình taïi thaønh Laêng Tieâu. Thaïch Thanh ñaønh lieàu hoûi laïi: -Baïch phu nhaân laøm sao maø hoaûng loaïn? Vöông Vaïn Nhaân ñaùp: -Thì cuõng vì thaèng con trang chuùa maø ra. Tieåu ñieät nöõ cheát roài, Baïch sö ca laïi traùch sö taåu khoâng troâng nom con caùi ñeå y chuoàn qua cöûa soå troán ñi töï töû. Baïch sö taåu töï than töï oaùn laïi coøn phaûi nghe tröôïng phu traùc h maéng. Y khoâng ngôùt la goïi: “A Tuù con ôi! Meï ñaõ laøm haïi con roài! Meï ñaõ laøm haïi con roài!” Töø ñoù thaàn trí ñaâm ra hoà ñoà. Hai vò sö tæ khoâng daùm rôøi xa y moät nöûa böôùc. Chæ sôï y laïi nhaûy xuoáng vöïc thaúm. Thaïch trang chuùa! Nhö vaäy thì Baïch sö ca taïi haï muoán ñeán ñoát Huyeàn Toá trang, trang chuùa baûo coù ñuùng khoâng ? Thaïch Thanh noùi: -Ñaùng ñoát laém ! Ñaùng ñoát laém ! Vôï choàng taïi haï khoâng coøn maët muõi naøo troâng thaáy ai nöõa, phaûi ñi heát chaân trôøi goùc bieån tìm baét thaèng nghòch töû ñöa ñeán thaønh Laêng Tieâu xöû töû tröôùc höông hoàn Baïch coâ nöông … Maãn Nhu nghe tôùi ñaây, ñoät nhieân naác leân moät tieáng roài ngaát ñi, ngaõ laên vaøo loøng Thaïch Thanh. Thaïch Thanh naén huyeät maïch cho naøng. Hoài laâu naøng môùi daàn daàn tænh laïi. Vöông Vaïn Nhaân noùi: -Thaïch trang chuùa ! Paùi Tuyeát Sôn coøn coù hai nhaân maïng cuõng phaûi ghi vaøo moùn nôï ôû Huyeàn Toá trang. Thaïch Thanh laïi thaát kinh hoûi: -Coøn hai nhaân maïng nöõa ö ? Thaïch Thanh voán laø ngöôøi quen chòu soùng gioù cuøng nhöõng cuoäc tao ngoä taøn khoác, nhöng chöa laàn naøo cay ñaéng nhö ngaøy nay. Naêm tröôùc con thöù y laø Thaïch Trung Kieân bò keû thuø gieát cheát. Tuy y vöøa thuø haän vöøa ñau loøng ñeán cöïc ñieåm nhöng khoâng baèng böõa nay vöøa, nhuïc nhaõ vöøa kinh haõi. Gioïng noùi y laïc haún ñi. Vöông Vaïn Nhaân laïi noùi: -Phaùi Tuyeát Sôn gaëp phaûi bieán coá naøy, sö phuï ñaõ phaùi 18 teân ñeä töû xuoáng nuùi, do Baïch sö huynh caàm ñaàu xuoáng Giang nam ñeå ñoát Huyeàn Toá trang vaø ngöôøi coøn daën … Haén noùi tôùi ñaây thì aáp uùng khoâng noùi ñöôïc nöõa. 44 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Caûnh Vaïn Chung voäi ñöa maét ra hieäu ngaên laïi. Thaïch Thanh xem veû maët hai ngöôøi ñaõ ñoaùn ra hoï muoán noùi gì roài. Y lieàn hoûi: -Chaéc laø baét vôï choàng taïi haï ñem leân Ñaïi Tuyeát Sôn ñeå ñeàn maïng cho Baïch coâ nöông chöù gì ? Caûnh Vaïn Chung voäi noùi : -Thaïch trang chuùa daïy quaù lôøi. Ñöøng noùi boïn taïi haï khoâng daùm. Maø duø coù ñôûm löôïc chaêng nöõa, nhöng maáy chieâu voõ coâng thoâ thieån thì laøm sao maø môøi ñöôïc vôï choàng trang chuùa ? Sö phuï taïi haï coøn daën: Baát luaän theá naøo cuõng phaûi tìm cho baèng ñöôïc leänh lang. Nhöng y tuy nhoû tuoåi maø linh cô laïi cöïc kyø maãn tieäp, neáu khoâng theá thì trong thaønh Laêng Tieâu ñoâng ngöôøi nhö vaäy, laøm sao y troán thoaùt ñöôïc. Maãn Nhu sa nöôùc maét noùi: -Theá thì Ngoïc nhi nhaát ñònh nhaûy xuoáng hang thaúm töï töû roài. *** 45 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2