Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 51

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

77
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 51: Mẫu Chuyện Ghê Hồn Về Hai Sứ Giả Thiện Ác Giả tỷ Thạch Phá Thiên không phải là con Thạch Thanh mà là đối thủ với ông thì đã mất mạng rồi. Ðến chiêu thứ mười ông có thể xuyên kiếm qua ngực, chiêu thứ hai mươi ba có thể hớt đi một nửa đầu. Ðến chiêu thứ hai mươi tám thì môn hộ Thạch Phá Thiên lại càng sơ hở... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 51

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI MOÁT NHÖÕNG MAÃU CHUYEÄN GHEÂ HOÀN VEÀ HAI SÖÙ GIAÛ THIEÄN AÙC Giaû tyû Thaïch Phaù Thieân khoâng phaûi laø con Thaïch Thanh maø laø ñoái thuû vôùi oâng thì ñaõ maát maïng roài. Ñeán chieâu thöù möôøi oâng coù theå xuyeân kieám qua ngöïc, chieâu thöù hai möôi ba coù theå hôùt ñi moät nöûa ñaàu. Ñeán chieâu thöù hai möôi taùm thì moân hoä Thaïch Phaù Thieân laïi caøng sô hôû. Naøo buïng, naøo vai beân traùi, naøo ñuøi beân phaûi, naøo tröôùc ngöïc caû boán choã khoù loøng traùnh khoûi muõi kieám cuûa ñoái phöông. Thaïch Thanh ñöa maét nhìn vôï laéc ñaàu. OÂng rung löôõi kieám nhaèm ñaâm vaøo phía döôùi moû aùc treân buïng. Thaïch Phaù Thieân chaân tay luoáng cuoáng. Chaøng ñöa kieám leân gaït böøa moät caùi baät leân tieáng choang ruøng rôïn. Caây kieám trong tay Thaïch Thanh laäp töùc bò baén vaêng ñi. Ñoàng thôøi oâng bò töùc ngöïc cô hoà ngheït thôû phaûi luøi laïi ñeán boán naêm böôùc. Luoàng ñaïi löïc cuûa Thaïch Phaù Thieân xoâ ñaåy oâng loaïng choaïng cô hoà ñöùng khoâng vöõng. Thaïch Phaù Thieân la hoaûng: -Gia gia ! Gia gia laøm sao theá ? Chaøng lieäng tröôøng kieám ñi haáp taáp chaïy laïi naâng ñôõ. Thaïch Thanh thaáy ñaàu oùc choaùng vaùng. OÂng voäi phong toûa khí maïch xua tay ra hieäu cho chaøng ñöøng ñeán gaàn. Nguyeân Thaïc h Phaù Thieân khi cuøng ngöôøi ñoäng thuû ra chieâu thì kòch ñoäc trong ngöôøi chaøng bò luoàng noäi löïc xoâ ñaåy maïnh phaùt taùn ra ngoaøi. May maø Thaïch Thanh bieát tröôùc khoâng thì ñaõ truùng ñoäc meâ vaø ngaõ laên ra roài. Duø sao oâng cuõng bò moät ít chaát ñoäc thaám vaøo thaân theå. Maãn Nhu raát quan taâm ñeán tröôïng phu. Baø chaïy laïi naâng ñôõ Thaïch Thanh, ñoàng thôøi quay laïi hoûi Thaïch Phaù Thieân: -Gia gia muoán thöû voõ coâng cuûa haøi nhi maø sao haøi nhi laïi ra tay ñaùnh lieàu lónh nhö vaäy ? Thaïch Phaù Thieân kinh haõi voâ cuøng chaøng aáp uùng: -Gia gia ! … Vì haøi nhi ngu doát maø gaây neân tai vaï. Gia gia coù bò thöông khoâng ? Thaïch Thanh thaáy chaøng toû tình raát thaân thieát moät caùch chaân thaønh thì loøng oâng raát vui möøng vaø ñöôïc an uûi raát nhieàu. OÂng tuûm tæm cöôøi ñieàu hoøa hôi thôû moät chuùt roài ñaùp: 458 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Gia gia khoâng heà chi. Nhu muoäi ! Nhu muoäi khoâng neân phieàn traùch Ngoïc nhi. Ñích xaùc laø gaõ khoâng hoïc kieám phaùp phaùi Tuyeát Sôn. Giaû tyû gaõ bieát thu phaùt noäi löïc thì dó nhieân khoâng ñeán noåi voâ leã vôùi ta. Noäi löïc gaõ thaät laø gheâ gôùm. Trong voõ laâm chaû ñöôïc maáy ngöôøi baèng gaõ ñaâu. Maãn Nhu bieát tröôïng phu mình tröôùc nay ñoái vôùi keû só hoïc voõ ít khi ca tuïng ai. Baây giôø baø nghe oâng khen caäu con cöng thì maët maøy hôùn hôû noùi: -Nhöng voõ coâng gaõ haõy coøn thoâ sô laém, caàn phaûi coù gia gia huaán luyeän cho môùi ñöôïc. Thaïch Thanh cöôøi ñaùp: -Tröôùc Nhu muoäi ôû trong mieáu Thoå ñòa ñaõ giaùo huaán gaõ. Xem chöøng muoán giaùo hoùa moät ñöùa con böôùng bænh, nghieâm phuï khoâng kheùo baèng töø maãu. Maãn Nhu mæm cöôøi noùi: -Chaéc caû cha con ñeàu ñoùi ngaáu roài. Chuùng ta ñi aên côm ñaõ ! Ba ngöôøi ñöa nhau vaøo thò traán aên moät böõa côm ngon. Maãn Nhu vui möøng khoân xieát, neân böõa nay baø aên nhieàu hôn moät cheùn. Ba ngöôøi aên xong laïi vaøo trong khu röøng vaéng veû. Thaïch Thanh ñem nhöõng choã vi dieäu veà kieám phaùp, giaûi thích töøng chieâu töøng thöùc cho Thaïch Phaù Thieân nghe. Thaïch Phaù Thieân saün coù tö chaát thoâng minh laïi lieân tuïc gaàn guõi nhöõng tay cao thuû, chaøng ñaõ hieåu nhieàu veà voõ hoïc. Baây giôø chaøng ñöôïc Thaïch Thanh laø moät tay kieám phaùp sieâu quaàn chæ ñieåm neân chaøng lónh hoäi raát mau. Nguyeân vieäc hieåu ñaïo lyù voõ coâng khoâng phaûi laø chuyeän khoù. Caùi khoù laø ñem ñaïo lyù voõ coâng ñöa vaøo thaân thuû cuøng chieâu soá. Vì theá maø ngöôøi luyeän voõ heát naêm naøy qua naêm khaùc phaûi taêng cöôøng noäi löïc thuoäc laøu chieâu soá. Veà noäi löïc Thaïch Phaù Thieân coøn cao thaâm hôn nhöõng tay cao thuû baäc nhaát voõ laâm. Chaøng chæ coøn khieám khuyeát chöa ñuû kinh nghieäm laâm ñòch. Vôï choàng Thaïch Thanh luaân lö chæ ñieåm cho chaøng, vaïch roõ nhöõng choã sô hôû hay chöa ñeán nôi ñeán choán. Hoâm ôû trong mieáu Thoå ñòa, Maãn Nhu coù truyeàn daïy kieám phaùp cho chaøng maø khoâng tieän leân tieáng neân keát quaû keùm böõa nay raát nhieàu. Thaïch Phaù Thieân noäi löïc beàn bæ, töø saùng ñeán toái chaøng chuyeân taâm luyeän kieám maø chaúng thaáy meät nhoïc chuùt naøo, hay tyû ñaáu haøng nöûa ngaøy maët chaøng vaãn khoâng ñoû vaø giöõ ñöôïc hôi thôû ñieàu hoøa. Vôï choàng Thaïch Thanh thay ñoåi nhau daïy chaøng ra chieâu maø ñeàu meät laû moà hoâi nheã nhaïi. Thaïch Phaù Thieân hoïc voõ coâng ñöôïc baûy taùm ngaøy, chaøng tieán boä raát mau. Veà kieám phaùp chaøng ñaõ hoïc ñöôïc ñeán saùu baûy thaønh cuûa gia maù. 459 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Voõ coâng cuûa Huyeàn Toá song kieám haù phaûi taàm thöôøng ? Saùu baûy thaønh kieám phaùp naøy theâm vaøo noäi löïc cöïc kyø kieân cöôøn g thì duø coù chaïm traùn vôùi boïn Baïch Vaïn Kieám, Ñinh Baát Tam, … neáu chaøng khoâng thuû thaéng ñöôïc, cuõng ñuû söùc töï veä. Trong nhöõng ngaøy naøy vôï choàng Thaïch Thanh nhaân luùc böõa aên hay nghæ ngôi laïi keå nhöõng chuyeän ngaøy xöa ñeå giuùp Thaïch Phaù Thieân khoâi phuïc laïi trí nhôù. Nhöng chaøng chæ nhôù tôùi nhöõng vieäc sau khi tænh laïi ôû toång ñaø bang Tröôøng Laïc, chaøng keå ra vanh vaùch, duø laø vieäc nhoû chaøng cuõng thuaät laïi ñöôïc roõ raøng. Coøn nhöõng vieäc hoài nhoû tuoåi ôû Huyeàn Toá trang hoaëc khi hoïc ngheä ôû thaønh Laêng Tieâu thì chaøng chaúng bieát gì raùo troïi. Moät hoâm ba ngöôøi aên côm xong laïi ñeán goác caây lieãu haøng ngaøy luyeän kieám ngoài noùi chuyeän. Maãn Nhu löôïm moät caønh caây nhoû vieát xuoáng ñaát boán chöõ “Haéc baïch phaân minh” roài hoûi Thaïch Phaù Thieân : -Ngoïc nhi ! Ngoïc nhi coøn nhôù ñöôïc boán chöõ naøy khoâng ? Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu ñaùp: -Haøi nhi khoâng bieát chöõ. Vôï choàng Thaïch Thanh giaät mình kinh haõi vì caäu con tröôùc khi rôøi khoûi nhaø ñaõ ñöôïc Maãn Nhu daïy cho bieát caû haøng ngaøn chöõ naøo tam Töï kinh, naøo Ñöôøng thi chaøng ñaõ ñoïc laøu laøu. Hôn nöõa Uy Ñöùc tieân sinh phaùi Tuyeát Sôn vaên voõ toaøn tìai. Ñeä töû oâng ta toaøn laø nhöõng ngöôøi ñoïc saùch vôû, bieát leã nghóa. Ngaøy Thaïch Thanh giao con cho Phong Vaïn Lyù ñaõ nhôø y môøi nhaø tuùc nho ñeå ñoàng thôøi daïy thi thô cho chaøng thì Phong Vaïn Lyù tuûm tæm cöôøi noùi: “Baïch ñeä muoäi laø moät tay nöõ taøi töû taïi thaønh Laêng Tieâu, vaäy ñeå y daïy cho leänh lang”. Theá laø chaøng hoïc caû vaên laãn voõ. Sao baây giôø chaøng laïi noùi laø khoâng bieát chöõ ? Nguyeân “haéc baïch phaân minh” laø boán chöõ vieát treân böùc hoaønh phi lôùn treo ôû chính giöõa nhaø saûnh ñöôøng taïi Huyeàn Toá trang do moät tay tieáng taêm trong voõ laâm vieát ra ñeå taëng Thaïch Thanh. Boán chöõ naøy hôïp vôùi Haéc Baïch song kieám, laïi nguï yù khen vôï choàng oâng giöõ coâng ñaïo, naâng ñôõ keû yeáu, aùp cheá boïn cöôøng hung. Maãn Nhu sôû dó vieát boán chöõ naøy vì baø nghó raèng con mình töø thuôû nhoû ngaøy naøo cuõng troâng thaáy böùc hoaønh, hoaëc giaû coù theå nhôù laïi ñöôïc chaêng. Ngôø ñaâu Thaïch Phaù Thieân queân luoân caû mình ñaõ bieát chöõ roài. Maãn Nhu laïi caàm caønh caây vaïch xuoáng ñaát moät chöõ “nhaát” roài cöôøi hoûi: -Chöõ naøy Ngoïc nhi coøn nhôù ñöôïc chaêng ? Thaïch Phaù Thieân khoâng nghó ngôïi gì ñaùp lieàn: -Haøi nhi chaúng bieát chöõ gì raùo troïi vì chöa coù ai daïy hoïc qua. Trong loøng Maãn Nhu theâ thaûm voâ cuøng. Maét baø suyùt nöõa traøo leä ra. Thaïch Thanh nhìn Thaïch Phaù Thieân noùi: 460 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ngoïc nhi ! Con qua beân kia ngoài nghæ ñi ! Thaïch Phaù Thieân vaâng lôøi, nhöng chaøng laïi caàm kieám ñem ra choã khaùc luey65n taäp. Thaïch Thanh khuyeân nhuû vôï: -Nhu muoäi ! Ngoïc nhi bò beänh naëng laém, khoâng theå moät sôùm moät chieàu maø khoûi ñöôïc. OÂng ngöøng moät chuùt, roài noùi tieáp: -Vaû laïi duø Ngoïc nhi coù hoaøn toaøn queân heát nhöõng vieäc ñaõ qua, chöa chaéc ñaõ phaûi laø vieäc dôû. Thaèng nhoû naøy ngaøy tröôùc tính khí luoâng tuoàng. Baây giôø tuy gaõ bò chuùt … taâm thaàn töø troïng, nhöng gaõ trôû neân thaønh thöïc hôn tröôùc nhieàu. Theá laø gaõ tieán boä laém ñaáy. Maãn Nhu nghe lôøi Thaïch Thanh quaû laø coù lyù lieàn ñoåi buoàn laøm vui, nghó buïng: -Khoâng bieát chöõ thì ñaõ caàn gì ? Ta daïy gaõ laïi töø ñaàu laø cuøng chöù gì ? Baø nghó tôùi naêm tröôùc nhöõng nieàm vui veû khi giaùo huaán cho con thì trong loøng naûy ra bao moái yeâu thöông khoân taû. Tuy hieän giôø con ñaõ khoân lôùn nhöng ôû trong loøng baø thì duø caäu con coù hai chuïc hay ba chuïc tuoåi, baø cuõng ñem loøng yeâu tha thieát nhö ñöùa con nít. Caäu con baø hoà ñoà khoâng hieåu vieäc ñôøi baø laïi caøng yeâu meán thöông xoùt hôn. Thaïch Thanh boãng leân tieáng: -Coù moät ñieàu maø ta vaãn khoâng sao hieåu ñöôïc, laø thaèng nhoû naøy bò maéc beänh taâm hoàn luùc rôøi khoûi thaønh Laêng Tieâu. Sau gaõ laïi maéc chöùng haøn nhieät chi ñoù laøm gaï beänh moät ngaøy moät traàm troïng hôn maø thoâi. Theá maø … Maãn Nhu nghe lôøi tröôïng phu coù aån yù raát lo laéng thì baø khoâng khoûi hoang mang hoûi laïi: -Thanh ca nghó tôùi ñieàu gì vaäy ? Thaïch Thanh ñaùp: -Ngoïc nhi veà vaên taøi ñaõ khoâng bieát moät chöõ maø veà voõ coâng cuõng chaúng laáy gì laøm cao minh, chæ ñöôïc moãi ñieåm laø noäi coâng gaõ thaâm haäu maø thoâi. Coøn veà lòch duyeät, möu cô cuõng chaúng bieát chi heát. Theá maø bang Tröôøng Laïc gaàn ñaây trôû neân moät bang phaùi lôùn treân choán giang hoà. Trong voøng taùm chín naêm laïi caøng noåi tieáng voõ laâm. Theá thì … Maãn Nhu gaät ñaàu ngaét lôøi: -Ñuùng theá ! Theá thì laøm sao hoï laïi toân Ngoïc nhi leân laøm bang chuùa ? Thaïch Thanh traàm ngaâm moät chuùt roài ñaùp: -Ngaøy noï khi chuùng ta qua Töø Chaâu coù ñöôïc nghe Loã Ñoâng tam huøng noùi bang chuùa bang Tröôøng Laïc teân goïi Thaïch Phaù Thieân laø ngöôøi meâ hoa ñaém saéc, haønh vi xaûo traù maø voõ coâng laïi raát möïc cao cöôøng. Ñoù laø hoï khoâng bieát roõ lai lòch gaõ. Veà 461 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn sau nöõ ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn laø Hoa Vaïn Töû nhaän ra gaõ ñuùng laø Thaïch Trung Ngoïc, moät teân ñoà ñeä ñaõ bò phaùi ñoù ru62ng boû. Phaùi Tuyeát Sôn ñeán taän bang Tröôøng Laïc lyù luaän. Nhöng baây giôø xem ra thì naøo coù thaáy gaõ “haønh ñoäng xaûo traù voõ coâng cao cöôøng” gì ñaâu ? Maáy tieáng naøy thaät khoâng xöùng vôùi gaõ chuùt naøo. Maãn Nhu nhíu caëp loâng maøy noùi: -Hoài aáy chuùng ta töôûng Ngoïc nhi tuy coøn nhoû tuoåi maø ñaõ möu cô quyû quyeät gheâ gôùm. Neáu voõ coâng gaõ cao cöôøng maø laøm bang chuùa thì ñaõ chaúng coù chi kyø laï, neân chaúng hoaøi nghi chuùt naøo maø chæ baøn caùch cöùu gaõ ñeå khoûi loït vaøo ñoäc thuû cuûa phaùi Tuyeát Sôn. Nhöng cöù tình traïng naøy maø xeùt thì … Ñoät nhieân baø caát cao gioïng leân noùi tieáp: -Thanh ca ! Vuï naøy nhaát ñònh coù moät cuoäc aâm möu gì gheâ gôùm laém. Thanh ca thöû nghó ci Tröôùc Thuû Thaønh Xuaân Boái Haûi Thaïch laø moät tay raát tinh teá coù theå laøm neân vieäc … Baø noùi tôùi ñaây boãng trong loøng phaùt sôï, gioïng noùi run leân. Thaïch Thanh hai tay, chaép ñeå sau löng töø töø thaû böôùc chung quanh goác caây lieãu, mieäng khoâng ngôùt laåm baåm: -Vì leõ gì ? Vì leõ gì ? … Sao laïi cho gaõ laøm bang chuùa ? Sao laïi cho gaõ laøm bang chuùa ? … Luùc oâng ñi voøng quanh naêm löôït goác caây lieãu töï nhieân trong ñaàu oùc oâng vuït naûy ra moät tia saùng roài hieåu roõ moïi söï. OÂng thaáy nhöõng chi tieát raát phuø hôïp. Coù ñieàu noäi vuï raát ñaùng sôï neân khoâng daùm noùi ra. Thaïch Thanh chuyeån quanh goác caây heát voøng thöù baûy quay laïi nhìn vôï thì thaáy muïc quang Maãn Nhu cuõng höôùng veà phía mình. Boán maét chaïm nhau vaø ñeàu loä veû khuûng khieáp. Hai vôï choàng söõng sôø nhìn nhau moät chuùt roài ñoät nhieân ñoàng thanh la: -Thöôûng thieän ! Phaït aùc ! Boán chöõ “Thöôûng thieän Phaït aùc” vang leân. Thaïch Phaù Thieân ñöùng ñaèng xa cuõng nghe roõ. Chaøng voäi chaïy laïi hoûi: -Gia gia ! Maù maù ! Thöôûng thieän phaït aùc laø chi vaäy ? Luùc ôû Thieát Xoa hoäi, haøi nhi ñaõ nghe thaáy ngöôøi ta noùi tôùi. Caû nhöõng vò ñaïo tröôûng ôû chuøa Thöôïng Thanh cuõng ñeà caäp ñeán maáy laàn. Thaïch Thanh khoâng traû lôøi caâu hoûi cuûa chaøng, oâng hoûi laïi: -Luùc Ngoïc nhi cuøng boïn Tröông Tam, Lyù Töù keát nghóa anh em, hoï coù bieát Ngoïc nhi laø bang chuùa bang Tröôøng Laïc khoâng ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Hoï khoâng noùi tôùi, chaéc laø khoâng bieát ñaâu. Thaïch Thanh laïi hoûi: 462 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Tình hình luùc Ngoïc nhi cuøng hoï thaùch ñoá uoáng röôïu ñoäc ra sao ? Ngoïc nhi thuaät töôøng taän laïi cho ta hay. Thaïch Phaù Thieân laáy laøm kyø hoûi: -Caùi ñoù coù phaûi laø röôïu ñoäc khoâng ? Sao haøi nhi uoáng vaøo laïi chaúng vieäc gì ? Roài chaøng ñem chuyeän gaëp Tröông Tam, Lyù Töù ra sao ? Tình hình uoáng röôïu aên thòt theá naøo ?Thuaät laïi töø ñaàu ñeán cuoái. Thaïch Thanh laúng laëng nghe chaøng keå xong, oâng traàm ngaâm moät luùc roài noùi: -Ngoïc nhi ! Coù vieäc naøy ta caàn noùi roõ cho Ngoïc nhi nghe. Baây giôø may ra coøn coù theå cöùu vaõn ñöôïc. Ngoïc nhi baát taát phaûi kinh haõi… OÂng ngöøng laïi moät chuùt roài noùi tieáp: -Ba möôi naêm tröôùc ñaây, nhieàu moân phaùi cuøng bang hoäi lôùn trong voõ laâm, keû tröôùc ngöôøi sau, boãng nhaän ñöôïc thieáp môøi ñeán ñaûo Long Moäc ngoaøi Nam Haûi tröôùc ngaøy moàng taùm thaùng chaïp aên Laïp Baùt Cuùc. Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu hoûi laïi: -Daï ! Coù theá ! Nhieàu ngöôøi vöøa nghe noùi tôùi ñi aên Laïp baùt Cuùc laø sôï heát hoàn. Haøi nhi khoâng hieåu taïi sao ? Thaïch Thanh noùi tieáp: -Caùc moân phaùi cuøng bang hoäi lôùn coù nhöõng vò thuû laõnh töï phuï voõ coâng mình maø khi tieáp ñöôïc baøi dñoàng göûi ñeán môøi … Thaïch Phaù Thieân hoûi xen vaøo : -Hoï duøng baøi ñoàng laøm thieáp môøi ö ? Phaûi chaêng laø hai taám baøi ñoàng kia ? Thaïch Thanh ñaùp: -Ñuùng theá ! Chính hai taám baøi ñoàng maø Ngoïc nhi ñaõ laáy ñöôïc ôû trong mình Chieáu Hö sö baù. Taámkhaéc boä maët töôi cöôøi töùc laø “Thöôûng thieän”. Coøn taám nöõa khaéc boä maët töùc giaän hung döõ laø “Phaït aùc” ñoù. Ngöôøi ñöa baøi ñoàng laø hai gaõ thieáu nieân moät maäp moät gaày. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Hoï laø thieáu nieân ö ? Chaøng nghó ngay ñeán Tröông Tam , Lyù Töù, nhöng baûo laø thieáu nieân thì khoâng ñuùng. Thaïch Thanh noùi: -Ñaây laø vieäc cuûa ba möôi naêm veà tröôùc khi aáy hoï coøn nhoû tuoåi. Nhöõng vò thuû laõnh caùc bang, phaùi nhaän ñöôïc thieáp môøi coù hoûi chuû nhaân môøi khaùch laø ai thì hai vò söù giaû kia chæ ñaùp: khi tôùi nôi töï nhieân seõ bieát roõ. Trong boïn thuû laõnh coù ngöôøi nôû moät nuï cöôøi ra veû cheá gieãu, coù ngöôøi laäp töùc noåi traän loâi ñình. Hai söù giaû lieàn noùi: Ngöôøi nhaän ñöôïc thieáp môøi ñuùng heïn ñeán nôi thì chaúng vieäc gì, neáu khoâng ñeán thì caû moân phaùi hoaëc bang hoäi chaúng theå naøo traùnh khoûi ñaïi hoïa laâm ñaàu. 463 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn OÂng ngöøng laïi moät chuùt roài noùi: -Tieáp theo vò söù giaû lieàn hoûi ngay: Coù ñi hay khoâng xin cho bieát ? Ngöôøi nhaän ñöôïc baøi ñoàng ñaàu tieân laø Huùc Sôn ñaïo tröôûng buoâng traøng cöôøi roä roài caàm hai taám baøi ñoàng vaøo trong tay, vaän duïng noäi löïc boùp beïp thaønh ñoà boû. Ñaïo tröôûng nguyeân laø ngöôøi kheùt tieáng veà noäi coâng treân choán giang hoà luùc baáy giôø. OÂng ta chaéc raèng hai gaõ thieáu nieân ngoâng cuoàng kia thaáy vaäy seõ sôï haõi boû ñi. Ngôø ñaâu vöøa thaáy baøi ñoàng bò boùp naùt hai gaõ thieáu nieân ñoät nhieân ñoàng thôøi phoùng ra boán chöôûng ñaùnh vaøo tröôùc ngöïc Huùc Sôn ñaïo tröôûng. Theá laø chuùng ñaùnh cheát vò laõnh tuï ôû Xuyeân Taây. Thaïch Phaù Thieân la leân moät tieáng “uùi chao” roài hoûi: -Hoï haï thuû ñoäc aùc ñeán theá ö ? Thaïch Thanh laïi noùi tieáp: -Luùc aáy, quaàn ñaïo phaùi Thanh Thaønh ñeàu hôïp löïc taán coâng. Ngaøy aáy voõ coâng hai gaõ thieáu nieân coøn chöa gheâ gôùm baèng sau naøy, theá maø ñaõ ñoaït ñöôïc hai thanh tröôøng kieám vaø haï saùt luoân ba vò ñaïo nhaân roài boû ñi. Phaùi Thanh Thaønh thanh theá laãy löøng vaø Huùc Sôn ñaïo tröôûng laïi laø tay danh voïng hôn ñôøi maø chòu ñeå hai gaõ thieáu nieân hoãn xöôïc ñeán taän nôi haï saùt chöôûng moân cuøng moân haï roài yeân oån boû ñi. Vuï naøy chæ nöûa thaùng sau laø tieáng ñoàn raàm khaép voõ laâm. Hai möôi hoâm sau, Ñieâu laõo tieâu ñaàu ôû tieâu cuïc Taây Thuïc ñaát Dö Chaâu laïi tieáp ñöôïc baøi ñoàng giöõa luùc ñang theát tieäc thoï luïc tuaàn. Khaùch khöùa ñeán möøng raát ñoâng. Hai gaõ thieáu nieân kia ñeán nôi moät caùch ñoät ngoät ñöa baøi ñoàng ra. Taân khaùch ñang xoân xao nghò luaän veà vieäc naøy, vöøa thaáy chuùng ñeán lieàn noåi loøng coâng phaãn nhaát teà bao vaây hai gaõ taán coâng. Khoâng ngôø laïi bò hai gaõ ung dung chuoàn maát chaúng ai laøm gì ñöôïc. Ba hoâm sau Ñieâu laõo tieâu ñaàu cuøng caû nhaø hôn ba möôi maïng ñeàu bò gieát saïch vaøo luùc nöûa ñeâm. Ngoaøi cöûa chính Taây Thuïc tieâu cuïc coù ñoùng hai taám baøi ñoàng. Thaïch Phaù Thieân thôû daøi noùi: -Haøi nhi laàn ñaàu ñöôïc thaáy hai taám baøi ñoàng naøy ñoùng treân cöûa khoang thuyeàn ñöïng ñaày xaùc cheát cuûa bang Phi Ngö. Khoâng ngôø, ñoù laïi laø thieáp môøi cuûa Dieâm Vöông. Thaïch Thanh noùi tieáp: -Vuï naøy vöøa ñoàn ñaïi treân choán giang hoà thì chöôûng moân cuøng tröôûng laõo phaùi Thieáu Laâm ñöùng ra môøi chöôûng moân nhaân caùc moân phaùi lôùn thöông nghò caùch ñoái phoù. Ñoàng thôøi moät maët ñeà phoøng nghieâm maät, moät maët cho thaùm maõ ñi khaép nôi ñeå doø la tin töùc hai vò söù giaû. Nhöng nhöõng söù giaû naøy aån hieän thaát thöôøng moãi luùc loä dieän baèng moät boä maët khaùc, neân moïi ngöôøi ñi thaùm thính maø chaúng thaáy boùng hai söù giaû ñaâu heát. Moät khi cuoäc phoøng maät sô hôû lieàn chaúng thaáy boùng hai söù giaû 464 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn ñaâu heát. Moät khi cuoäc phoøng maät sô hôû lieàn chaúng hieåu hai ngöôøi ôû ñaâu loù ra ñöa hai taám “Caâu hoàn baøi” vaøo. Hai ngöôøi naøy chaúng nhöõng haønh tung xuaát quûy nhaäp thaàn, baûn laõnh cao cöôøng maø coøn thieän ngheà duøng ñoäc. Thieân Baân tröôûng laõo phaùi Thieáu Laâm, Khoå Baùch ñaïo nhaân phaùi Voõ Ñang tieáp ñöôïc baøi ñoàng laäp töùc huûy ñi. Ngay luùc aáy khoâng sao nhöng sau moät thaùng hai ngöôøi keá tieáp nhau phaùt ra beänh kyø quaùi maø cheát moïi ngöôøi xeùt ñoaùn veà vuï naøy cho laø vì Thieân Baân tröôûng laõo cuøng Khoå baùch ñaïo nhaân voõ coâng quaù cao neân hai söù giaû “Thöôûng thieän phaït aùc” bieát khoâng theå duøng voõ coâng ñeå thuû thaéng, vaø nhö vaäy khoâng laøm cho hai moân phaùi lôùn laø Thieáu Laâm vaø Voõ Ñang lung lay ñöôïc. Hoï lieàn duøng chaát kòch ñoäc toà baøi ñoàng. Ai moù tay phaûi chaát ñoäc seõ truyeàn vaøo thaân theå laøm cho cheát ngöôøi. Laï ôû choã tröôùc khi chaát ñoäc phaùt taùc khoâng coù trieäu chöùng chi heát. Khi chaát ñoäc ñaõ phaùt ra thì chæ trong moät giôø laø maát maïng, thieät laø lôïi haïi voâ cuøng ! Thaïch Phaù Thieân khoâng khoûi ôùn da gaø, noùi: -Chaúng leõ hai vò nghóa huynh Tröông Tam, Lyù Töù cuûa haøi nhi laïi laø … laïi laø … haïng ngöôøi ñoäc aùc ñoù ? Nhöng hoï sinh chuyeän raéc roái vôùi caùc moân phaùi, bang hoäi laøm gì ? Thaïch Thanh laéc ñaàu ñaùp: -Hôn ba möôi naêm tröôùc vieäc ñoäng trôøi naøy thuûy chung khoâng ai hieåu roõ. Töø khi Huùc Sôn ñaïo nhaân phaùi Thanh Thaønh, Ñieâu laõo tieâu ñaàu ôû Taây Thuïc tieâu cuïc, Thieän Baûn ñaïi sö phaùi Thieáu Laâm, Khoå Baùch ñaïo nhaân phaùi Voõ Ñang boán tay laõnh tuï keá tieáp nhau maéc ñoäc thuû roài caùc nhaân vaät voõ laâm khoâng khoûi nôm nôùp lo sôï. Khi nhaän ñöôïc baøi ñoàng, coù ngöôøi öng thuaän ñi aên Laïp Baùt Cuùc thì hai vò söù giaû noùi: “Caùc vò quang laâm ñaûo Long Moäc thieät vinh haïnh voâ cuøng. Vaäy ñeán ngaøy aáy thaùng aáy seõ coù ngöôøi tôùi choã naøy choã noï ñeå ñoùn tieáp xuoáng thuyeàn.” Trong moät naêm aáy soá chöôûng moân nhaân, bang chuùa bò hai söù giaû hoaëc ra maët taán coâng hoaëc ngaám ngaàm aùm toaùn caû thaûy möôøi boán vò. Ngoaøi ra möôøi chín ngöôøi öng thuaän ñi phoù yeán thì caû möôøi chín ngöôøi ra ñi roài khoâng thaáy toâng tích ñaâu nöõa. Ñeán nay ñaõ ba möôi hai naêm vaãn chöa nhaän ñöôïc tin töùc gì. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Ñaûo Long Moäc taïi Nam Haûi ôû ñòa phöông naøo ? Sao khoâng hoäi hoïp ít ngöôøi tôùi ñoù ñeå cöùu möôøi chín vò kia ? Thaïch Thanh ñaùp: -Ñaõ ñem caùi teân ñaûo Long Moäc ñi hoûi khaép caùc vò ñaûo coâng haûi sö treân ñöôøng haøng haûi maø chöa moät ai nghe thaáy noùi ñeán teân ñoù. Chöøng nhö khoâng coù ñaûo naøy maø chæ laø hai gaõ thieáu nieân kia bòa ñaët ra. Theá roài naêm naøy qua, naêm khaùc laïi qua, tröø ba möôi ba nhaø coù ngöôøi bò hoïa, con chaùu thaân nhaân coøn nhôù tôùi, ngoaøi ra ai cuõng laõng queân daàn ñi. Khoâng ngôø qua ñöôïc möôøi moät naêm, hai taám baøi ñoàng naøy 465 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn laïi xuaát hieän treân choán giang hoà. Laàn naøy voõ coâng hai söù giaû dó nhieân tieán boä raát nhieàu. Môùi trong voøng hôn hai chuïc ngaøy maø ba moân phaùi, hai bang hoäi keå caû lôùn nhoû ñaõ bò cheát ñeán maáy traêm ngöôøi vì khoâng chòu phoù yeán. Hieän nay ba vò tröôûng laõo phaùi Nga Mi ñöùng ra môøi hôn hai chuïc cao thuû aâm thaàm mai phuïc trong toång ñaø Hoàng Thöông Hoäi tænh Haø Nam ñeå chôø hai teân hung thuû tôùi nôi. Ngôø ñaâu hai söù giaû laïi laùnh Hoâng Thöông Hoäi, thaäm chí hoï khoâng böôùc chaân vaøo tôùi ñòa phaän tænh Haø Nam. Nhöõng taám baøi ñoàng vaãn tieáp tuïc chia ra ñöa ñi caùc nôi khaùc. Hoï chæ caàn vò thuû lónh tieáp ñoàng baøi nhaän ñi phoù hoäi laø trong moân phaùi hay bang hoäi töø treân xuoáng döôùi ñeàu ñöôïc voâ söï. Neáu khoâng thì baát luaän ñeà phoøng nghieâm maät ñeán ñaâu chaúng choùng thì chaày cuõng vaãn bò ñoäc thuû cuûa hai ngöôøi. Moät naêm sau bang chuùa Haéc Long tieáp ñöôïc baøi ñoàng tuy ngoû lôøi nhaän ñi phoù öôùc, roài ngaám ngaàm phaùi ngöôøi ñeán thoâng tri cho Hoàng Thöông Hoäi. Hai möôi tay cao thuû laäp töùc leân ñöôøng, chaúng hieåu hoï ñeå tieát loä cô möu theá naøo maø trong thôøi gian ñoù chaúng thaáy ai ñeán ñoùn tieáp, moïi ngöôøi phoøng thuû maáy ngaøy roài heát ngöôøi noï ñeán ngöôøi kia bò truùng ñoäc maø cheát. Soá ngöôøi coøn laïi sôï quaù phaûi giaûi taùn nhöng hoï chöa veà ñeán nhaø, doïc ñöôøng ñaõ nghe tin hoaëc toaøn gia ngoä haïi hoaëc toaøn bang bò tru dieät. Naêm aáy chæ coøn baûy ngöôøi leân moät con thuyeàn ñeå ñeán ñaûo Long Moäc. Nhöng ra ñi roài cuõng khoâng thaáy toâng tích ñaâu nöõa. Möôøi phaàn chaéc ñeán taùm chín laø hoï bò cheát ngoaøi bieån caû meânh moâng vieäc naøy xaûy ra hai möôi moát naêm tröôùc ñaây. Hôõi oâi ! Thaät laø moät kieáp naïn gheâ gôùm cho voõ laâm, nghó tôùi khoâng khoûi khuûng khieáp vaø than thaàm. oOo 466 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2