Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 53

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

61
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 53: Ðinh Bất Tứ Ðại Chiến Quần Hùng Quan Ðông Thạch Phá Thiên nhìn nàng không chớp mắt. Ðinh Ðang cười hỏi: -Thiên ca chưa từng thấy tiểu muội bao giờ hay sao mà ngó dữ vậy ? Thạch Phá Thiên đáp: -Ðinh Ðinh Ðang Ðang ! Ðinh Ðinh Ðang Ðang thiệt là xinh đẹp, so với má má còn ưa nhìn hơn. ... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 53

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI BA Thaïch Phaù Thieân nhìn naøng khoâng chôùp maét. Ñinh Ñang cöôøi hoûi: -Thieân ca chöa töøng thaáy tieåu muoäi bao giôø hay sao maø ngoù döõ vaäy ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Ñinh Ñinh Ñang Ñang thieät laø xinh ñeïp, so vôùi maù maù coøn öa nhìn hôn. Ñinh Ñang cuõng cöôøi hì hì noùi: -Thieân ca cuõng ñeïp laém, ñeïp hôn gia gia nhieàu. Naøng noùi xong noåi leân traøng cöôøi khanh khaùch. Hai ngöôøi troø chuyeän moät luùc, Thaïch Phaù Thieân laïi nhôù tôùi song thaân lieàn noùi: -Gia nöông tìm khoâng thaáy ta, taát ngöôøi baên khoaên trong daï. Chuùng ta phaûi röôït theo ngay môùi ñöôïc. Ñinh Ñang noùi: -Hay laém ! Thieân ca thaät laø ngöôøi con hieáu thuaän. Hai ngöôøi traû tieàn côm tieàn troï xong böôùc ra khoûi quaùn ñi lieàn. Chuû quan cuøng boïn tieåu nhò thaáy Thaïch Phaù Thieân theo vôï choàng Thaïch Thanh vaøo nguû troï maø baây giôø laïi thaáy moät mình chaøng ôû cuøng phoøng vôùi moät coâ gaùi xinh ñeïp ñi ra thì ngaám ngaàm kinh dò. Hoï thi nhau baøn taùn veà chuyeän naøy ñeán möôøi maáy ngaøy. Nhöõng caâu chuyeän cuûa hoï tuïc tæu coù maø höông cuõng coù. Taïm gaùc chuyeän röôøm raø naøy. Thaïch Phaù Thieân cuøng Ñinh Ñang ra khoûi traán Long Caâu nhaèm phía Ñoâng maø ñi. Hai ngöôøi ñi ñöôïc chöøng ba daëm thì tôùi ngaõ ba ñöôøng. Ñinh ñang khoâng ngaàn ngöø gì nöõa, nhaèm neûo Ñoâng Baéc thaúng tieán. Thaïch Phaù Thieân yeân trí naøng bieát ñöôøng roài, lieàn soùng vai maø ñi, chaøng noùi: -Gia maù ta côõi ngöïa chaïy nhanh. Neáu ngöôøi khoâng döøng laïi aên uoáng nghæ ngôi, thì mình khoâng röôït theo kòp ñöôïc. Ñinh Ñang bóu moâi cöôøi noùi: -Cöù tìm ñeán Döông gia ôû phuû Gia Höng laø ñöôïc gaëp. Gia maù Thieân ca ña laø ngöôøi lôùn coøn sôï laïc ñöôøng chaêng ? Thaïch Phaù Thieân cöôøi noùi: -Gia maù ta khaép nôi ñeàu coù loát chaân, khi naøo laïi chaúng bieát ñöôøng ? Hai ngöôøi vöøa ñi vöøa noùi chuyeän raát laø vui veû. 477 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân ôû vôùi song thaân maáy böõa ñöôïc giaùo huaán khaù nhieàu, neân ñaõ hieåu ñöôïc doâi chuùt vieäc ñôøi. Ñinh Ñang thaáy chaøng khoâng ngôù ngaån nhö tröôùc nöõa thì trong buïng möøng thaàm, töï nhuû: -Thaïch lang sau thôøi kyø laâm troïng beänh, bao nhieâu vieäc cuõ ñeàu queân heát. Nhöng nhöõng vieäc môùi ñaây chæ nhaéc chaøng moät laàn laø chaøng nhôù ngay. Theá roài doïc ñöôøng naøng ñem leà loái giang hoà, nhaân tình theá thaùi noùi cho chaøng nghe. Maët trôøi ñuùng ngoï, hai ngöôøi tôùi moät thò traán nhoû, ñònh nghó chaân aên uoáng. Ñinh Ñang ñi vaøo ñaïi ñöôøng thì thaáy ba daõy baøn gheá moäc maïc ñaõ ñaày nhöõng khaùch ngoài. Hai ngöôøi lieàn tìm vaøo moät baøn nhoû trong goùc phoøng. Phaïn ñieám naøy tuy khoâng roäng laém maø gaõ tieåu nhò vaãn maõi laáy côm canh cho khaùch ngoài ôû ba baøn lôùn, chöa ñöôïc raûnh ñeå hoûi ñeán hai ngöôøi. Ñinh Ñang thaáy beân baøn lôùn coù ñeán möôøi taùm möôøi chín ngöôøi trong ñoù coù ñeán ba ngöôøi ñaøn baø khoâng phaûi vaøo haïng thieáu nöõ maø nhan saéc cuõng taàm thöôøng. Boïnkhaùch naøy ñeàu giaét binh khí trong mình, noùi tieáng thoå aâm ôû Lieâu Ñoâng. Hoï uoáng röôïu baèng baùt to, mieäng nghieán ngaáu nhöng mieáng thòt lôùn. Ngöôøi naøo cuõng loä veû kieâu huøng, thì nghó buïng: -Boïn ngöôøi giang hoà naøy neáu khoâng phaûi ôû trong tieâu cuïc thì cuõng laø haøo khaùch luïc laâm. Naøng ñaûo maét nhìn qua moät laùt roài khoâng ñeå yù ñeán nöõa, buïng baûo daï : -Ta cuøng Thieân ca soùng vai ñi ñöôøng laïi cuøng ngoài baøn aên uoáng keå ra coøn khoaùi hôn boïn hoï nhieàu. Loøng naøng ñaõ hí höûng neân duø khoâng thaáy ñieám tieåu nhò ñeán hoûi han, maø cuõng khoâng laáy laøm böïc töùc. Boãng nghe ngoaøi cöûa coù ngöôøi leân tieáng : -Hay laém ! Coù ñuû röôïu thòt maø laõo gia laïi ñang ñoùi ñaây ! Thaïch Phaù Thieân nghe gioïng noùi raát quen. Chaøng nhìn ra thaáy moät laõo giaø ñang raûo böôùc tieán vaøo. Laõo chính laø Ñinh Baát Töù. Thaïch Phaù Thieân giaät mình kinh haõi la thaàm: -Hoûng beùt roài ! Chaøng ngoaûnh ñaàu nhìn vaøo trong khoâng daùm ñoái dieän vôùi laõo. Ñinh Ñang kheõ noùi: -Thuùc coâng tieåu muoäi ñaõ ñeán ñoù ! Thieân ca ñöøng ngoù y ñeå tieåu muoäi caûi trang ñaõ. Naøng noùi xong khoâng chôø Thaïch Phaù Thieân traû lôøi ñaõ chuoàn thaúng vaøo haäu ñöôøng. 478 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Baát Töù thaáy boán baøn goùc boû troáng, maø laõo khoâng vaøo ngoài laïi ngoài xuoáng gheá daøi baèng goã moäc ôû gian giöõa. Vai beân traùi laõo huyùch ñaïi haùn ngoài ñaáy lui ra. Ñaïi haùn töùc giaän cuõng duøng söùc haát laïi. Gaõ nghó buïng: -Laõo giaø naøy ñöôïc maáy hôi maø chòu ñöïng ñöôïc caùi huyùch cuûa ta ? taát laõo phaûi ngaõ keành. Ngôø ñaâu gaõ vöøa ñuïng ñeán mình Ñinh Baát Töù thì bò moät luoàng kình löïc voâ cuøng maõnh lieät haát ngöôïc laïi khieán gaõ ngoài khoâng vöõng, ñít phaûi nhoåm leân, ngöôøi cuõng xieâu ñi. Ñinh Baát Töù voäi ñöa tay traùi keùo gaõ laïi noùi: -Ñöøng khaùch saùo laøm chi ! Chuùng ta ngoài caû xuoáng ñaây ! Laõo coá keùo laïi gaõ ñaïi haùn môùi khoûi ngaõ. Ñaïi haùn töùc giaän maët xaùm xanh, nhöng khoâng bieát laøm theá naøo. Ñinh Baát Töù vaãn khoâi haøi: -Naøo xin môøi ! Chuùng ta baát taát phaûi khaùch saùo nöõa. Laõo böng baùt röôïu leân ngöûa coå uoáng moät hôi caïn saïch. Laõo laïi caàm ñuõa cuûa ngöôøi khaùc gaép moät mieáng thòt boø to töôùng cho vaøo moàm nhai nghieán ngaáu ra veû raát ngon laønh. Nhöõng ngöôøi ngoài treân ba baøn ñeàu khoâng bieát laõo laø ai ? Nhöng thaáy ñaïi haùn kia noäi ngoaïi coâng phu vaøo haïng thöôïng thöøa maø bò laõo huyùch suyùt nöõa ngaõ laên, thì ñuû bieát lai lòch laõo naøy khoâng phaûi taàm thöôøng. Ñinh Baát Töù moät mình vöøa uoáng vöøa aên ra veû khoan khoaùi. Caû ba baøn ñeán möôøi taùm, möôøi chín ngöôøi ñeàu döøng laïi khoâng aên uoáng nöõa, giöông maét nhìn laõo. Ñinh Baát Töù hoûi: -Sao caùc vò laïi ngoài yø ra ñaáy maø khoâng aên nhaäu ñi ? Roài laõo voà caû laáy baùt röôïu tröôùc maët laõo giaø gaày nhom vaø thaáp luøn uoáng öøng öïc moät hôi heát nöûa baùt. Ñoaïn laõo vuoát raâu hoûi: -Thöù röôïu naøy hôi cay quaù phaûi khoâng ? Laõo oám luøn neùn giaän hoûi laïi: -Xin cho bieát quyù tính ñaïi danh toân giaù laø gì? Ñinh Baát Töû cöôøi ha haû ñaùp: -Caùc haï khoâng bieát hoï teân laõo phu thì baûo laõnh ñoù gioûi cuõng khoâng ñeán ñaây roài. Laõo giaø kia ñaùp: -Boïn taò haï sinh nhai ôû mieàn Quan Ñoâng, neân ít bieát ñeán danh hieäu caùc baäc anh huøng haûo haùn beân trong quan aûi. Taïi haï laø Lieâu Ñoâng Haïc Phaïm Nhaát Phi. Ñinh Baát Töû cöôøi noùi: -Caùc haï ngöôøi ñen theá kia chaúng gioáng baïch haïc (haïc traéng) chuùt naøo maø laïi gioáng OÂ Nha (quaï ñen) töôûng ngoaïi hieäu neân ñoåi Lieâu Ñoâng Nha laø hôn. 479 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Phaïm Nhaát Phi töùc quaù khoâng nhòn ñöôïc nöõa, lôùn tieáng quaùt: -Chuùng ta chöa töøng quen bieát nhau. Ta sôû dó kính neå ngöôøi laø vì choøm raâu baïc, khoâng muoán traùnh hôi laøm chi, khoâng ngôø ngöôi laïi ngaïo maïn gia gia! Moät haùn töû trung nieân, thaân hình cao lôùn leân tieáng: -Phaûi chaêng laõo giaø ñoù ôû bang Tröôøng Laïc. Thaïch Phaù Thieân nghe hoï noùi ñeán ba chöõ bang Tröôøng Laïc ñaõ sôï run. Boãng chaøng thaáy Ñinh Ñang ñaàu ñoäi muõ, mình maëc aùo vaûi thaâm, traù hình laøm ñieám tieåu nhò, trôû ra ñeán beân chaøng. Thaïch Phaù Thieân raát ñoãi ngaïc nhieân. Chaøng khoâng hieåu trong luùc thaûng thoát maø naøng laáy ñaâu ra ñöôïc boä quaàn aùo naøy. Ñinh Ñang tuûm tæm cöôøi gheù tai chaøng noùi kheõ: -Tieåu muoäi ñaõ ñieåm ngaõ moät teân tieåu nhò ñeå laáy quaàn aùo gaõ maëc vaøo, khoâng cho Töù gia gia nhaän mình. Thieân ca! Ñeå tieåu muoäi boâi maët cho. Döùt lôøi naøng giô hai baøn tay ñaày loï chaûo thoa vaøo maët Thaïch Phaù Thieân khieán maët chaøng ñen raát khoù coi. Ñoaïn naøng laïi töï boâi leân caû maët mình. Bao nhieâu töûu khaùch ñang chuù muïc nhìn Ñinh Baát Töù, khoâng ai ñeå yù ñeán hai ngöôøi giôû troø ngoaùo oäp. Ñinh Baát Töù lieác maét nhìn ñaïi haùn cao lôùn tuûm tæm cöôøi hoûi: -Phaûi chaêng chuù laø moân haï Thanh Long moân ôû Caån Chaâu? Chaø! Chuù nhoû gioûi ñaáy! Chuù yû coù caây nguyeân tieâu chín ñoaïn, ngheâng ngang vaøo ñaát Trung Nguyeân. Nhöng chuù lieäu ñaáy, khoù loøng yeân thaân ñöôïc ñaâu. Haùn sôû naøy chính laø Chöôûng moân nhaân Thanh Long moân ôû Caån Chaâu teân goïi Phong Löông. Caây cöûu Nguyeân Tieâu laø thöù binh khí gia truyeàn cuûa haén. Phong Löông nghe Ñinh Baát Töù noùi ñeán lai lòch moân haï nhaø mình thì cuõng coù yù möøng thaàm, buïng baûo daï: -Laõo naøy môùi thaáy caây cöûu Tieát Nhuyeãn Tieâu mình caøi sau löng, ñaõ hieåu ngay lai lòch phaùi Thanh Long. Khoâng ngôø ôû Trung Nguyeân cuõng coù ngöôøi bieát ñeán tieáng taêm moân phaùi mình. Haén lieàn ñaùp: -Taïi haï laø Phong Löông ôû Caån Chaâu, giöõ chöùc Chöôûng moân phaùi Thanh Long. Toân tính ñaïi danh laõo gia laø gì? Ñinh Baát Töù voã baøn quaùt lôùn: -Töùc cheát ñi ñöôïc! Töùc cheát ñi ñöôïc! Töùc cheát ñi ñöôïc! Laõo noùi luoân ba caâu “Töùc cheát ñi ñöôïc!”. Nhöng laõo laïi cöôøi hoâ hoá chaúng coù veû chi laø töùc giaän. Moïi ngöôøi khoâng hieåu khoâng hieåu caâu laõo noùi “Töùc cheát ñi ñöôïc!” laø yù laøm sao? Boãng nghe laõo laûm nhaûm noùi tieáp: 480 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Cöûu Tieát Nhuyeãn Tieân linh ñoäng phi thöôøng, ngöôøi ta cho noù laø con roàng trong caùc thöù binh khí. Thaät laø moät thöù khí giôùi khoù luyeän nhaát ñeå ñi ñeán choã tinh dieäu, nhöng baát luaän laø tröôøn g thöông, ñaïi kích, hay song ñao, ñôn kieám, noù ñeàu ñôõ gaït ñöôïc moät caùch raát linh dieäu. Töùc cheát ñi ñöôïc! Töùc cheát ñi ñöôïc! Phong löông caøng sung söôùng hôn, töï nhuû: -Laõo naøy xem chöøng phuïc caây cöûu Tieát Nhuyeãn Tieân cuûa ta laém. Vaäy voõ coâng cuûa baûn moân ñöôïc laõo laø moät baïn tri aâm. Haén thaáy Ñinh Baát Töù noùi tieáp theo moät hoài “Töùc cheát ñi ñöôïc!” Khoâng hieåu lieàn hoûi: -Taïi haï khoâng hieåu vì leõ gì maø laõo gia noåi noùng? Ñinh Baát Töù khoâng theøm ngoù maët Phong Löông, laõo ngöûng ñaàu troâng leân töôøng nhaø, töï noùi moät mình: -Laõo gia thaáy ngöôøi vung coân, muùa ñao, hay gì ñi nöõa cuõng khoâng böïc mình, nhöng heã thaáy keû naøo caàm caây cöûu Tieát Tieân laø töùc loän ruoät, khoâng taøi naøo nhòn ñöôïc. Meï kieáp! Anh em hoï Baønh ôû Tröôøng Sa söû Cöûu Tieát Tieân, laõo gia cuõng ñaùnh cho naùt ñaàu. ÔÛ Töù Xuyeân coù moät teân quan voõ hoï Chöông söû Cöûu Tieát Tieân, laõo gia cuõng ñaùnh cho naùt ñaàu. Moät coâ gaùi ôû Phuïng Döông tænh An Huy söû Cöûu tieát Tieân, gia gia khoâng muoán ñaùnh ñaøn baø con gaùi, neân chæ chaët hai tay ñeå thò khoâng laáy gì maø söû duïng thöù khí giôùi ñaëc bieät ñoù. Moïi ngöôøi nghe laõo ñeàu noùi ngaám ngaàm kinh haõi. Hoï bieát chöøng laõo naøy chaâm choïc Phong Löông. Tuy laõo noùi nhö keû ñieân khuøng, nhöng khoâng phaûi chuyeän ñuøa. Caâu chuyeän anh em nhaø hoï Baønh ôû Tröôøng Sa teùc Baønh Traán Giang, Baønh Traán Hoà söû cöûu Tieát Tieân bò haï naêm ngoaùi. Nhöõng ngöôøi naøy ôû Lieâu Ñoâng cuõng ñaõ nghe ñoàn. Phong Löông caêm töùc saêc maët xaùm xanh, tay caàm chui roi hoûi: -Taïi sao toân giaû laïi rieâng thuø haèn nhöõng ngöôøi Cöûu Tieát Tieân? -Gia gia sao laïi thuø haèn ngöôøi Cöûu Tieát Tieân ö? Boãng nghe laõo thoø tay vaøo boïc, tieáp theo maáy tieáng laùch caùch vang leân. Laõo ñaõ caàm tay moät caây Nhuyeãn Tieân. Caây Nhuyeãn Tieân naøy aùnh vaøng laáp loaùng cuõng goàm coù chia khuùc, roõ raøng baèng vaøng ñuùc. Ñaàu roi hình con roàng. Thaân roi laïi aån hieän nhieàu maøu saéc vì coù khaûm baïch kim cuøng ngoïc quyù. Caây roi vung leân khí theá ñaõ maõnh lieät voâ cuøng laïi troâng raát ñeïp maét. Moïi ngöôøi sôï run laåm baåm: -Teù ra chính laõo cuõng söû caây Cöûu Tieát Tieân. Ñinh Baát Töù laïi noùi: -Thaèng nhoû kia! Voõ coâng chuù chöa hoïc ñöôïc ba thaønh, ñaõ ngang nhieân ñeo keø keø beân caây Cöûu Tieát Tieân ñeå aên thua vôùi ngöôøi. Nhö vaäy chaúng hoaù ra laø coi thöôøng 481 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn nhöõng ngöôøi söû Cöûu Tieát Tieân laém ö? Gia gia ñaõ nghe noùi ôû Caåm Chaâu, mieät Quan Ñoâng coù bang Thanh Long. Meï kieáp! Bang naøy ñaõ baûy taùm ñôøi ñeàu söû Cöûu Tieát Tieân cuaû toå tieân truyeàn laïi. Gia gia ñang muoán ñeán taän nôi gieát saïch caû loø caû luõ nhaø noù cho boõ töùc. Nhöng ñaát Quan Ñoâng reùt quaù, gia gia ngaïi ñöôøng xa ngaøn daëm neân chöa bieát ñeán maø thoâi. Kheùo sao, thaèng loõi laïi ñaét Cöûu Tieát Tieân laàn moø vaøo Trung Nguyeân! Sao khoâng töï xöû ñi? Coøn chôø gì nöõa? Baây giôø Phong Löông môùi hieåu: Vì laõo naøy söû Cöûu Tieát Tieân, neân khoâng muoán cho ai cuõng söû thöù khí giôùi nhö cuûa laõo. Theá thì laõo ngang chöôùng thieät! Phong Löông chöa kòp traû lôøi thì phia taây ñaõ coù ngöôøi leân tieáng baèng moät gioïng sang saûng: -Chaø! May maø laàn naøy laõo khoâng söû ñôn ñao. Ñinh Baát Töù ñöa maét nhìn ngöôøi vöøa noùi ñoù thì thaáy haén maët vuoâng chöõ ñieàn, boä raâu quai noùn che kín giaø nöûa maët. Thaät laø moät caùi maët nhieàu loâng laù hôn laø da thòt. Laõo hoûi laïi: -Ta söû ñôn ñao thì sao? Haùn töû raâu quai noùn ñaùp: -Ngöôi söû ñôn ñao, thaáy gia gia ngang ngaïnh cuõng söû ñôn ñao, taát noåi hung gieát gia gia. Ngöôi gieát ñöôïc gia gia nhöng coøn haøng ngaøn ngöôøi khaùc söû ñôn ñao, chaúng leõ ngöôi cuõng gieát caû hay sao? Haùn töû noùi xong ruùt ñao ôû sau löng ra ñaùnh soaït moät tieáng, caém phaäp xuoáng maët baøn. Thanh ñao naøy saéc vaøng saéc tía, soáng daøy löôõi moûng. Chuoâi ñao ñeo daây thao tía. Ñao caém xuoáng laøm caû hai baøn phaûi rung ñoäng. Baùt cheùn ñuïng chaïm nhau loaûng xoaûng khoâng ngôùt. Nhö vaäy ñuû toû thanh ñao naøy raát traàm troïng, vaø noäi löïc haùn töû thöïc laø gheâ gôùm. Nguyeân haùn töû naøy laø Töû Kim Ñao Laõ Chính Bình, Chöôûng moân Khoaùi Ñao Moân treân nuùi Tröôøng baïch. Boãng nghe tieáng soät soaït, Ñinh Baát Töù thu tieân laïi, thoø tay vaøo boïc. Tay traùi cong ñi moät caùi ñaõ ruùt ñöôïc thanh ñao cuûa haùn töû caàm laáy hoûi: -Neáu gia gia söû ñao thì laøm sao? OÀ! Khoâng phaûi! Töùc cheát ñi ñöôïc! Töùc cheát ñi ñöôïc! Ñôn ñao laø moät thöù binh khí raát taàm thöôøng trong voõ laâm. Trong boïn möôøi chín ngöôøi naøy thì coù ñeán möôøi moät ngöôøi caøi ñao. Hoï thaáy Ñinh Baát Töù cöôùp ñao moät caùch raát mau leï thì thaåy ñeàu kinh haõi. Hoï khoâng bình tónh ñöôïc nöõa. Ai naáy tay ñeàu naém chuoâi ñao. Ñinh Baát Töù laïi noùi: 482 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ngoaïi hieäu cuûa gia gia laø Nhaát Nhaät Baát Quaù Töù, maø taïi ñaây nhöõng möôøi moät thaèng giaëc non söû ñôn ñao, laïi theâm moät gaõ söû Cöûu Tieát Tieân, toång coäng laø möôøi hai, vaäy gia gia phaûi chia laøm ba ngaøy môùi gieát heát …. Moïi ngöôøi nghe laõo töï xöng laø Nhaát Nhaät Baát Quaù Töù, boãng coù tieáng la: -Laõo … laø Ñinh Baát Töù! Ñinh Baát Töù cöôøi ha haû noùi: -Böõa nay gia gia chöa gieát ai. Vaäy coù theå haï saùt ñöôïc boán thaèng giaëc con. Nhöõng gaõ naøo tình nguyeän thì baùo danh ñi. Neáu coøn khoâng theá, thì chæ coù caùch thaèng loõi söû Cöûu Tieát Tieân ngoan ngoaõn daäp ñaàu laïy möôøi laïy keâu “binh binh” vaø hoâ ba tieáng: “Haûo gia gia!”, ta sseõ tha cho khoâng gieát. Boãng nghe coù tieáng ngöôøi cöôøi gaèn roài boán ngöôøi ñöùng phaét daäy böôùc raûo ra ngoaøi cöûa quaùn. Ngoaøi cöaû boán ngöôøi ñöùng thaønh haøng chöõ nhaát. Ngoaøi Phong Löông, Phaïm Nhaát Phi, Laõ Chính Bình coøn moät ngöôøi ñaøn baø ñöùng tuoåi. Ngöôøi ñaøn baø naøy khoâng caàm binh khí. Ra ñeán ngoaøi cöûa, y laät hai böùc xieâm laø moät caùi. Hai haøng ñoaûn ñao saùng loaùng chæ vaøo ñai löng theâu hoa, caû thaûy ñeán quaù ba chuïc löôõi. Löôõi ñao cuõng chæ daøi chöøng nöûa thöôùc. Phaïm Nhaát Phi tay traùi caàm ñoâi Phaùn Quan Buùt doõng daïc leân tieáng hoûi: -Taïi haï laø Lieâu Ñoâng Haïc Phaïm Nhaát Phi, chöôûng moân Haïc Buùt Moân cuøng Thanh Long Chöôûng moân Löông Phong, Khoaùi ñao Chöôûng moân Laõ Chính Bình, Haøn Mai nöõ trang chuùa Phi Hoaøng Ñao Cao Tam nöông töû daãn moân haï ñi hoäi öôùc töø Quan Ñoâng vaøo tôùi Trung Nguyeân. Boán moâm phaùi ôû Quan Ñoâng tröôùc ñaõ khoâng thuø sau laïi khoâng oaùn vôùi Ñinh laõo gia töû, maø sao laõo gia laïi kieám chuyeän raéc roái nhuïc maï? Ñinh Baát Töù ngoaûnh ñaàu nhìn Cao Tam nöông töû hoài laâu roài noùi: -Khoâng ñeïp. Chaúng öa nhìn chuùt naøo. Ñinh Baát Töù vöøa noùi maáy caâu naøy vöøa ñöa maét nhìn Cao Tam nöông töû laéc ñaàu lia lòa döôøng nhö cho nhöõng chöõ duøng chöa ñuû dieãn taû heát veû xaáu xa cuûa muï maø laõo chaúng ñöôïc choã naøo öng yù. Moïi ngöôøi thaáy veû maët cuøng thaùi ñoä khaû oá ñeàu bieát laø laõo cheâ bai Cao Tam nöông töû ñeå kieám chuyeän. Cao Tam nöông töû tính noùng nhö löûa. Moät laø muï coù baûn laõnh kinh ngöôøi, hai laø phuï thaân, boá choàng cuøng sö phuï caû ba ngöôøi ñeàu laø nhöõng nhaân vaät raát coù quyeàn theá trong voõ laâm ôû Quan Ñoâng, baø laø Haøn Mai trang coù ruoäng toát haøng muoân khoaûnh, laïi coù ñuû tröôøng ñua ngöïa thaønh tröông dieãn voõ, cuøng röøng nuùi khoâng bieát bao nhieâu maø keå. Vì theá tuy muï laø moät quaû phuï song löøng laãy tieáng taêm vaø ñòa vò ñöùng vaøo haøng thöôïng thöøa ôû ñaát Quan Ñoâng. Baát luaän Baïch ñaïo hay Haéc ñaïo vaø töø quan chí daân, ai cuõng nhöôøng nhòn muï. 483 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Baát Töù buoâng nhöõng lôøi caøn rôõ ngaïo maïn maø suoát ñôøi muï chöa töøng nghe thaáy chaúng bao giôø muï bò khinh nhôøn nhö böõa nay. Hôn nöõa Cao Tam nöôngtöø hoài coøn nhoû tuoåi cuõng khaù noåi tieánglaø ngöôøi ñeïp trong voõ laâm ôû Quan Ñoâng. Hieän nay muï saáp sæ töù tuaàn, tuy tuoåi thanh xuaân ñaõ quaù löùa, nhöng muï quyeát khoâng ñeå ai dò nghò ñeán dung nhan cuûa mình. Phong tuïc ñaát Quan Ñoâng raát thuaàn haäu. Ñaøn baø con gaùi thaêng traàm thuyø mò. KHen ñeïp tröôùc maët hoï coøn khoâng ñöôïc, huoáng chi laø lôøi noùi suoàng saõ laõ lôi> Cao Tam nöông töø töùc giaän saéc maët lôït laït. Muï lôùn tieáng goïi: -Ñinh Baát Töù! Ngöôi haõy ra ñaây! Ñinh Baát Töù kheänh khaïng ra ngoaøi cöûa ñieám hoûi: -Boán ngöôøi caùc ngöôi ra ñaây caû roài phaûi khoâng? Ñoät nhieân aùnh baïch quang loaù maét. Naêm löôõi phi ñao chìa ra treân döôùi taû höõu phoùng tôùi. Coøn löôõi phi ñao thöù naêm voït laïi caøng leï hôn. Nhöõng löôõi phi ñao tuy ngaén maø ñao phong rít leân ruøng rôïn chaúng keùm gì kinh phong phaùt ra bôûi tröôøng kieám ñaïi ñao. Ñinh Baát Töù theùt leân: -Ngöôøi khoâng ñeïp maø ñao phaùp raát ñeïp! Laõo thoø tay phaûi vaøo trong boïc moùc ra moät caây Cöûu Tieát Nhuyeãn Tieân. AÙnh vang vöøa laáp loaùng, boán löôõi phi ñao ñaõ bò gaït rôùt xuoáng. Ñinh Baát Töù thaáy löôõi phi ñao thöù naêm bay vuø vuø ñeán tröôùc maët, laõo lieàn phoâ tröông taøi ngheä haõ mieäng ra caén laáy löôõi phi ñao. Phong Löông, Phaïm Nhaát Phi vaø Laõ Chính Bình thaáy theá khoâng khoûi run sôï. Chuùng ñeàu caàm binh khí ñaùnh vaøo hai caïnh söôøn Ñinh Baát Töù. Ñinh Baát Töù nghieâng ngöôøi neù traùnh löôõi ñao cuûa Laõ Chính Bình cheùm tôùi, phoùng cöôùc ñaù vaøo coå tay Phaïm Nhaát Phi khieán cho haén phaûi thu phaùn quan buùt veà. AÙnh vaøng trong tay laõo thieân veà gaït caây Nhuyeãn Tieân cuûa Phong Löông. Phong Löông vöøa ra khoûi ngoaøi cöûa ñieám ñaõ ñeå heát tinh thaàn phoøng bò. Haén bieát raèng laõo naøy thöïc ra chæ chuù troïng ñeán mình hôn heát, coøn nhöõng ngöôøi kia chæ laø phaàn phuï hoaï. Haén thaáy caây Nhuyeãn Tieân cuûa Ñinh Baát Töù queùt tôùi lieàn rung tay moät caùi döïng ñöùng caây roi leân. Caây Nhuyeãn Tieân cuûa Phong Löông khaùc naøo moät caây tröôøng thöông nhaèm ñaâm thaúng vaøo ngöïc Ñinh Baát Töù. Haén ra chieâu “Töù Di Taân Phuïc” naøy laø thöông phaùp söû tröôøng thöông. Haén vaän chaân löïc vaøo caây Nhuyeãn Tieân ñeå noù thaønh cöùng nhö caây thöôøng. Ta vaãn bieát thöông phaùp naøy cuûa phaùi Thanh Long ôû Caåm Chaâu voán khoâng phaûi taàm thöôøng. 484 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Phong Löông bieát ñoái phöông laø moät tay kình ñòch neân vöøa ñoäng thuû ñaõ thi trieån tuyeät kyõ ngay. Ñinh Baát Töù khen raèng: -Thaèng giaëc con baûn lónh khaù ñaáy. Laõo vöôn tay phaûi ra ñònh baét laáy ñaàu roi cuûa Phong Löông. Phong Löông ñònh giaät mình kinh haõi voäi thu roi veà. Ñinh Baát Töù lieàn vöôn tay daøi ra ñònh chuïp laáy thì vöøa luùc aáy Laõ Chính Bình vung ñao nhaèm cheùm vaøo khuyûu tay Ñinh Baát Töù. Ñinh Baát Töù vöøa thu chöôûng veà thì vuø moät tieáng vang leân. Cao Tam nöông töû laïi vöøa phoùng ra moät löôõi phi ñao. Thaáy boán ngöôøi giao thuû vôùi nhau, Ñinh Baát Töù laäp töùc ngöng tieáng cöôøi ñuøa côït nhaû, ngöng thaàn tieáp chieán. Caây Cöûu Tieát Nhuyeãn Tieân cuûa laõo muùa leân thaønh moät vuøng aùnh saùng vaøng hoä veä toaøn thaân. Laõo nghó thaàm trong buïng: -Phen naøy mình phaûi gaëp baûn phaùi ôû Quan Ñoâng ñeàu laø nhöõng tay voõ coâng thaâm haäu, theá maø mình coi thöôøng boïn hoï. Giaû tæ cöù laáy moät choïi moät thì boán ngöôøi naøy mình coi chaúng thaám vaøo ñaâu, nhöng boïn hoï lieân thuû quaàn coâng thì mình phaûi caån thaän. Nguyeân chuyeán naøy boán moân phaùi lôùn ôû Quan Ñoâng cuøng tôùi Trung Nguyeân. Tröôùc khi thöôïng boä boán chöôûng moân ñaõ hoäi hôïp ôû Haøn Mai trang luyeän taäp hôn moät thaùng trôøi, nghieân cöùu kyõ nhöõng öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm veà voõ coâng boán phaùi cuøng laø luùc laâm ñòch cöùu vieän laãn cho nhau baèng caùch naøo. Coâng cuoäc döï bò cuûa hoï quaû nhieân höõu duïng. Hoï vöøa tôùi Giang Nam thì boán ngöôøi ñaõ cuøng soùng vai cöï ñòch. Luùc naøy Laõ Chính Bình vaø Phaïm Nhaát Phi ñaùnh xaùp laù caø, coøn Phong Löông söû Nhuyeãn Tieân chæ hoaëc tìm cô hoäi ñeå ñòch laïi vôùi caây Nhuyeãn Tieân cuûa laõo. Cöûu Tieát Tieân ñöùng ñaèng xa ñeå phoùng phi ñao, khieán cho Ñinh Baát Töù phaûi phaân taâm neù traùnh. Trong boán ngöôøi naøy thì chieâu soá cuûa Phaïm Nhaát Phi laõo luyeän hôn caû. Laõ Chính Bình coù söùc löïc huøng maïnh. Moãi nhaùt ñao cuûa haén naëng tôùi taùm chín chuïc caân. Thaïch Phaù Thieân cuøng Ñinh Ñang ñöùng ôû phía sau moïi ngöôøi coi hoï chieán ñaáu. Sau khi qua laïi ba boán chuïc chieâu, boãng thaáy Laõ Chính Bình cuøng Phaïm Nhaát Phi ñoàng thôøi taán coâng. Ñinh Baát Töù vung roi leân ñeå gaït hai ngöôøi ra. Phong Löông lieàn phoùng roi quaát vaøo choã sô hôû cuûa laõo. Ñinh Baát Töù ñang cuùi ñaàu xuoáng. Boãng nghe ñaùnh veùo moät tieáng. Hai löôõi phi ñao phoùng tôùi nôi. Giöõa luùc hoang mang, laõo voäi ngöûa ngöôøi veà phía sau. Hai löôõi phi ñao löôùt qua beân coå hoïng chæ coøn caùch chöøng vaøi taác. oOo 485 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2